Translations into Swedish:

  • samhällsvetenskap   
     
    The discipline that studies people and their society.
     
    The discipline that studies people and their society.

Other meanings:

 
Plural form of social science.

Similar phrases in dictionary English Swedish. (6)

chinese academy of social scienceskinas akademi för samhällsvetenskaper
humanistic and social scienceHumanistisk-samhällsvetenskaplig
social sciencesamhällsvetenskap
social science branchSamhällsvetenskaplig gren
Social science programmeSamhällsvetenskapsprogrammet
social science subjectsamhällsorienterande ämne

Example sentences with "social sciences", translation memory

add example
I applaud its call on the Commission and, more particularly, Member States to take positive action on a number of fronts - education, childcare, social security, parental leave - as well as making available adequate funding in order to improve the prospects for women seeking to further careers in or to re-enter science after rearing a family.Jag ställer mig verkligen bakom uppmaningen till kommissionen och särskilt till medlemsstaterna att vidta positiva åtgärder på en rad områden, såsom utbildning, barnomsorg, social trygghet och föräldraledighet, och tillhandahålla tillräckliga medel för att förbättra framtidsutsikterna för kvinnor som vill vidareutveckla sin karriär inom vetenskapen eller återuppta yrket efter att ha gjort ett avbrott för att ta hand om familjen.
With this in mind, Commissioner Potočnik, we are glad that you recognise the importance of social science.Vi är därför glada, kommissionsledamot Potočnik, att ni inser de sociala vetenskapernas betydelse.
Social sciences i.e. anthropologySamhällsvetenskap, dvs. antropologi
. – Ladies and gentlemen, I am pleased that in the Czech Republic at least two foreign languages are taught from primary school age, and in the higher education system, for example at the University of Ostrava, Europeanism has become part of the social sciences curriculum.Jag är glad över att det i Tjeckien åtminstone lärs ut två främmande språk från grundskoleåldern. Och inom den högre utbildningen, exempelvis vid universitetet i Ostrava, ingår Europakunskap som en del av läroplanen på samhällskunskapsområdet.
Canada Research Chair of the School of Social Science in the Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies at York University, Ontario, CanadaKanada Research Chair vid School of Social Sciences, Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies vid York University, Ontario, Kanada
The only exceptions to social housing should be either for veterinary reasons or where an experimental protocol demands it to ensure good scienceUndantag från social inhysning bör ske endast av veterinärmedicinska skäl eller om det krävs enligt försöksplanen för att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten
As well as the strictly technical and commercial aspects, the report also covers the mechanisms necessary for the industrial, employment and social cooperation of small and medium-sized businesses and aspects relating to technology, science, environmental measures, energy and communication, as well as European Union aid and solidarity mechanisms.Vid sidan om de rent tekniska och kommersiella aspekterna omfattar betänkandet också mekanismer som krävs för de små och medelstora företagens industriella, sysselsättningsrelaterade och sociala samarbete och frågor om teknik, vetenskap, miljöåtgärder, energi och kommunikation, liksom Europeiska unionens mekanismer för bistånd och solidaritet.
CONSIDERING the importance of science and technology for their economic and social developmentSOM BEAKTAR vetenskapens och teknikens betydelse för sin ekonomiska och sociala utveckling
First of all, I am very glad that the human and social sciences will henceforth be regarded not just as a means of research but also as an end.Först och främst är jag glad över att humaniora och samhällsvetenskap hädanefter inte enbart anses som ett medel, utan även som ett mål för forskningen.
Research and experimental development services on other social sciences and humanitiesForskning och utveckling inom annan samhällsvetenskap och humaniora
Canada Research Chair of the School of Social Science in the Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies at York University, Ontario, CanadaCanada Research Chair vid School of Social Sciences, Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies vid York University, Ontario, Kanada
the College of Europe (Bruges and Natolin campuses) in post-graduate studies in the European dimension of law, economics, political and social sciences and the humanitiesEuropeiska högskolan i Brygge och Natoli (Collège d'Europe), som erbjuder eftergymnasial vidareutbildning för högskoleutbildade med europeisk inriktning i juridik, ekonomi, statsvetenskap, socialvetenskap och humanvetenskap
it would have been a good idea for the Taskforce, in some parts of its report, to have dealt more comprehensively with the employment-policy challenges, e.g. by focusing more sharply on the teaching of science and the imparting of key social skills or the reduction of obstacles to successful entrepreneurial activityArbetsgruppen hade i vissa avseenden kunnat analysera de sysselsättningspolitiska problemen mera ingående, genom att exempelvis fokusera starkare på att öka den naturvetenskapliga kompetensen och grundläggande sociala färdigheter och genom att minska hindren för framgångsrika företag
ICT is essential to meeting the rise in demand for health and social care, in particular for people with special needs, including the ageing population, to modernising services in domains of public interest such as education, cultural heritage, security, energy, transport and the environment and to promoting accessibility and transparency of governance and policy development processes. ICT plays an important role in RTD management and communication and is catalytic in the advance of other fields of science and technology as it transforms the way researchers conduct their research, cooperate and innovateIKT är av avgörande betydelse för att man skall kunna möta den ökade efterfrågan på hälso- och sjukvård samt social omsorg, särskilt för människor med särskilda behov, bl.a. en åldrande befolkning, modernisera tjänster på områden av allmänt intresse, t.ex. utbildning, kulturarv, säkerhet, energi, transport och miljö och främja tillgänglighet och öppenhet i samband med förvaltning och politikens utformning. IKT har en viktig funktion vid förvaltning och kommunikation inom FoTU och en katalysatoreffekt för framsteg på andra områden inom vetenskap och teknik eftersom den förändrar sättet på vilket forskare bedriver sin forskning, samarbetar och finner nya vägar
the perceived isolation of the world of science from the everyday realities of economic and social lifeVetenskapen betraktas som en värld isolerad från den ekonomiska och sociala verkligheten
Programmes at this level are normally designed on a unit or project basis to give children a sound basic education in reading, writing and mathematics along with an elementary understanding of other subjects such as history, geography, natural science, social science, art and musicUtbildningen på denna nivå är normalt utformad på tema- eller projektbasis för att ge barn goda grundläggande färdigheter i läsning, skrivning och räkning samt grundläggande kunskaper i andra ämnen som t.ex. historia, geografi, naturvetenskap, samhällsvetenskap, bild och musik
Building a European knowledge-based bio-economy by bringing together science, industry and other stakeholders, to exploit new and emerging research opportunities that address social, environmental and economic challenges: the growing demand for safer, healthier, higher quality food and for sustainable use and production of renewable bio-resources; the increasing risk of epizootic and zoonotic diseases and food related disorders; threats to the sustainability and security of agricultural, aquaculture and fisheries production; and the increasing demand for high quality food, taking into account animal welfare and rural and coastal contexts and response to specific dietary needs of consumersAtt skapa en europeisk kunskapsbaserad bioekonomi där vetenskap, näringsliv och andra berörda parter sammanförs för att dra nytta av nya och framväxande forskningsmöjligheter med inriktning på sociala, miljörelaterade och ekonomiska utmaningar: den växande efterfrågan på säkrare och hälsosammare livsmedel av högre kvalitet och på hållbar användning och produktion av förnybara bioresurser, den ökande risken för epizootiska och zoonotiska sjukdomar och livsmedelsrelaterade störningar, hoten mot en hållbar och säker jordbruks-, vattenbruks- och fiskeriproduktion samt den växande efterfrågan på livsmedel av hög kvalitet som producerats med hänsyn till djurskydd och landsbygds- och kustrelaterade aspekter och som svarar mot konsumenternas särskilda kostbehov
existing dialogues should be reinforced, and fresh sectoral dialogues should be launched, namely on the environment and sustainable development, energy, transport, food security, science and technology, the information society, employment and social issues, finance and macro-economics, regional development, culture and educationRådet uppmanas att se till att de aktuella dialogerna förbättras och att nya dialoger inleds, särskilt om miljö och hållbar utveckling, energi, transporter, livsmedelssäkerhet, vetenskap och teknik, informationssamhället, sysselsättning och sociala frågor, finansiella frågor och makroekonomi, regional utveckling, kultur och utbildning
We would like the Seventh Framework Programme to improve quality of life and the social environment, public health, preventative health, to benefit sustainable urban transport and promote the social science required to provide a balanced overview of research and of the society we are creating.Vi skulle vilja att det sjunde ramprogrammet förbättrar livskvaliteten och den sociala miljön, folkhälsan och den förebyggande hälsovården, att det stimulerar till hållbara stadstransporter och främjar de sociala vetenskaper som krävs för att ge en balanserad överblick över forskningen och det samhälle som vi håller på att skapa.
In line with the European strategy on life sciences and biotechnology, this will help increase the competitiveness of European agriculture and biotechnology, seed and food companies, in particular hightech SMEs, while improving social welfare and well-beingDetta kommer, i linje med den europeiska strategin för biovetenskap och bioteknik, att bidra till ökad konkurrenskraft för europeiska jordbruks-, bioteknik-, utsädes- och livsmedelsföretag, i synnerhet för högteknologiska små och medelstora företag, och samtidigt förbättra den sociala välfärden och välbefinnandet
Group ‧ Research and experimental development services on social sciences and humanitiesGrupp ‧ Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling
From this standpoint, no-one has the right to oppose the bridging of the Atlantic, if indeed there is to be a common perception of viable development and social cohesion, promotion of peace and democracy, equality of the sexes, guarantees of prosperity and security in the world, progress in science and technology, and protection of life and the environment.Ur denna synvinkel har ingen rätt att protestera mot att bygga broar över Atlanten, om detta verkligen kommer att innebära ett gemensamt synsätt på utveckling och sammanhållning, för befrämjandet av fred och demokrati, för jämlikhet mellan könen, för försäkrandet av välfärd och säkerhet i världen, för utveckling av vetenskap och teknologi och för skyddet av livet och miljön.
adequate knowledge of the sciences on which general nursing is based, including sufficient understanding of the structure, physiological functions and behaviour of healthy and sick persons, and of the relationship between the state of health and the physical and social environment of the human beingNöjaktiga kunskaper om de vetenskaper som den allmänna hälso- och sjukvården bygger på inklusive tillräcklig insikt i friska och sjuka människors anatomi, fysiologiska funktioner och beteende samt sambandet mellan människans hälsotillstånd och hennes fysiska och sociala miljö
These objectives include ensuring a steady growth in the flow of young people studying sciences and technologies (from mathematics to natural sciences and from engineering to social sciences and humanities) and an increase in doctorates in these areas, stimulating growth in the proportion of women scientists and guaranteeing that Europe remains an attractive prospect and that it has the necessary human resources qualified in science and technology, in order to remedy the current imbalance in transatlantic relations and ensure positive flows between Europe and the rest of the worldTill dessa mål hör att se till att det finns en stabil tillströmning av unga människor som studerar vetenskap och teknik (från matematik till naturvetenskaper, från ingenjörsutbildningar till socialvetenskap och humaniora) och ett ökat antal doktorsexamina inom dessa områden, att stimulera en ökande andel kvinnliga forskare och se till att Europa även fortsättningsvis erbjuder lockande framtidsutsikter och de nödvändiga mänskliga resurserna med kvalifikationer i vetenskap och teknik så att vi kan rätta till den nuvarande obalansen i de transatlantiska förbindelserna och säkerställa ett positivt flöde mellan Europa och resten av världen
the College of Europe (Bruges and Natolin campuses) in postgraduate studies in the European dimension of law, economics, political and social sciences and the humanitiesEuropeiska högskolan i Brygge och Natolin (Collège d'Europe), som erbjuder högre universitetsutbildning med europeisk inriktning i juridik, ekonomi, statsvetenskap, socialvetenskap och humanvetenskap
Showing page 1. Found 77973 sentences matching phrase "social sciences".Found in 12.82 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.