Translations into Swedish:

  • samhällsvetenskap   
     
    The discipline that studies people and their society.
     
    The discipline that studies people and their society.

Other meanings:

 
Plural form of social science.

Similar phrases in dictionary English Swedish. (6)

chinese academy of social sciences
kinas akademi för samhällsvetenskaper
humanistic and social science
Humanistisk-samhällsvetenskaplig
social science
samhällsvetenskap
social science branch
Samhällsvetenskaplig gren
Social science programme
Samhällsvetenskapsprogrammet
social science subject
samhällsorienterande ämne

Example sentences with "social sciences", translation memory

add example
en There is no doubt that progress and social development, as well as Europe's place in the globalised world, depend on investment in science and research, and on the development of new knowledge that meets the needs of the 21st century.
sv Det råder inga tvivel om att framsteg och social utveckling, liksom Europas plats i den globaliserade världen, hänger på investeringar i vetenskap och forskning, och på utveckling av ny kunskap som uppfyller 2000-talets behov.
en The same should be said of the inclusion of the entertainment and multimedia industry, information technologies and social sciences in the programme, as well as the innovation of introducing research relating to intelligence and the fight against terrorism.
sv Samma sak bör sägas om att underhållnings- och multimedieindustrin, informationstekniken och samhällsvetenskapen finns med i programmet liksom nyheten att införa forskning som har att göra med underrättelseverksamhet och kampen mot terrorismen.
en The development of the status of marine waters should therefore not be considered only from the environmental point of view, but should combine the natural science with the economic, social and administrative development of the area
sv Utvecklingen av havens tillstånd bör därför inte enbart betraktas ur miljösynpunkt utan bör koppla samman naturvetenskap med den ekonomiska, sociala och administrativa utvecklingen i området
en In particular, I am thinking about jointly preparing the EU spring summit, about frequently drafting reports and recommendations for the eurozone within the European institutions, about defining common macroeconomic starting points when drafting national budgets, about drawing up convergence criteria on social, fiscal and economic matters – a very important task – and about holding meetings that bring together within the enlarged Eurogroup not only finance ministers, but also employment ministers, social affairs ministers and ministers for science policy - my finance minister agrees.
sv I synnerhet tänker jag på att gemensamt förbereda EU:s vårtoppmöte, att ofta utarbeta rapporter och rekommendationer för euroområdet inom EU:s institutioner, att fastställa gemensamma makroekonomiska utgångspunkter när vi utarbetar nationella budgetar, att utarbeta konvergenskriterier när det gäller sociala, skattemässiga och ekonomiska frågor – en mycket viktig uppgift – och att hålla möten som inte bara för samman finansministrar inom den utvidgade eurogruppen, utan också sysselsättningsministrar, socialministrar och ministrar med ansvar för forskningspolitik – min finansminister håller med.
en Our vote against human cloning is primarily intended to express our lack of confidence in the present economic and social organisation, certainly not our rejection of science and its possibilities.
sv Vår röst mot kloning av människor är framför allt ett misstroende mot den nuvarande ekonomiska och sociala ordningen, och inte på något sätt ett uttryck för en misstänksamhet mot vetenskapen och dess möjligheter.
en It is not only the legal sciences that are involved here, but ultimately also the scientific foundations of all EU policies, be they social, legislative, economic (monetary and financial, fiscal, innovation-based, etc.) or security-related
sv Med det rättsvetenskapliga sammanhanget inbegripet handlar det om vetenskapligt underlag för alla politikområden inom EU, t.ex. socialpolitik, politik på det rättsliga området, ekonomisk politik (valuta- och penningpolitik, skattepolitik, politik för förnyelse m.m.) samt säkerhetspolitik
en What I am saying is extremely serious and fills me with concern. Watch out: when applied to science and social phenomena, prohibition has never worked.
sv Detta är något mycket allvarligt och jag är mycket orolig för detta, så tänk på följande: förbudsvägen, vare sig när det gäller vetenskap eller sociala fenomen, har aldrig fungerat.
en I welcome the fact that the Programme prioritises sectors such as frontier research, the production of carbon dioxide-free energy, nanotechnologies and social sciences.
sv Jag välkomnar det faktum att programmet prioriterar forskning vid kunskapens gränser, framställning av koldioxidfri energi, nanoteknik och samhällsvetenskap.
en It is intellectually pitiful because every new idea that ever was - in religion, including the Christianity that some of you are bold enough to say you espouse; in politics whether liberalism or socialism; in science, including concepts now taken for granted, like the earth being round and rotating about the sun - has been considered extremist, heretical, subversive and unacceptable.
sv Den är intellektuellt undermålig eftersom alla nya tankegångar som någonsin har uppstått - inom religionen, även inom kristendomen, som vissa av er är djärva nog att bekänna er till, inom politiken, vare sig det rör sig om liberalism eller socialism, inom vetenskapen, däribland begrepp som idag betraktas som självklara, som att jorden är rund och rör sig runt solen - har ansetts vara extremistiska, kätterska, samhällsomstörtande och oacceptabla.
en Class ‧ Research and experimental development services on social sciences and humanities
sv Undergrupp ‧ Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling
en I think that we must acknowledge that, because in both science and philosophy, culture and latterly of course in our social and economic life too, Muslims have made an enormous contribution to European society.
sv Jag anser att den respekten måste synas, eftersom muslimernas bidrag till det europeiska samhället är mycket stort, både inom vetenskapen, filosofin och kulturen och på senare tid naturligtvis även inom det sociala och ekonomiska livet.
en For example, radiation sources, data banks in genomics and data banks in social science, observatories for environmental and space sciences, systems of imaging or clean rooms for the study and development of new materials or nano-electronics, are at the core of research
sv Forskningens kärna utgörs av till exempel strålkällor, databaser för genomik och samhällsvetenskap, observatorier för miljö- och rymdstudier, system för bildframställning eller renrum för studier och utveckling av nya material eller nanoelektronik
en Opinion of the European Economic and Social Committee on the Communication from the Commission: Science and technology, the key to Europe's future- Guidelines for future European Union policy to support research (COM ‧ final
sv Yttrande Från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om meddelande från kommissionen: vetenskap och teknik, centrala faktorer för europas framtida utveckling – politiska riktlinjer för forskningsstöd i europeiska unionen (KOM ‧ slutlig
en I do not want to take up the cudgels for social science research, but I sometimes have the feeling that European cooperation has not yet developed very far in the area and a little help could still be given to establishing a European research network. This is also important of course when it comes to making applications.
sv Jag vill nu inte bryta någon lans för den sociovetenskapliga forskningen, men jag har ibland en känsla av att det europeiska samarbetet ännu inte har hunnit särskilt långt i utvecklingen, utan att man här kan hjälpa till litet för att etablera ett nätverk för europeisk forskning, vilket naturligtvis även är viktigt för ansökningsförfarandet, alltså stöd till skapande av ett nätverk.
en Building a European knowledge-based bio-economy by bringing together science, industry and other stakeholders, to exploit new and emerging research opportunities that address social, environmental and economic challenges: the growing demand for safer, healthier, higher quality food and for sustainable use and production of renewable bio-resources; the increasing risk of epizootic and zoonotic diseases and food related disorders; threats to the sustainability and security of agricultural, aquaculture and fisheries production; and the increasing demand for high quality food, taking into account animal welfare and rural and coastal contexts and response to specific dietary needs of consumers
sv Att skapa en europeisk kunskapsbaserad bioekonomi där vetenskap, näringsliv och andra berörda parter sammanförs för att dra nytta av nya och framväxande forskningsmöjligheter med inriktning på sociala, miljörelaterade och ekonomiska utmaningar: den växande efterfrågan på säkrare och hälsosammare livsmedel av högre kvalitet och på hållbar användning och produktion av förnybara bioresurser, den ökande risken för epizootiska och zoonotiska sjukdomar och livsmedelsrelaterade störningar, hoten mot en hållbar och säker jordbruks-, vattenbruks- och fiskeriproduktion samt den växande efterfrågan på livsmedel av hög kvalitet som producerats med hänsyn till djurskydd och landsbygds- och kustrelaterade aspekter och som svarar mot konsumenternas särskilda kostbehov
en To stimulate, with a view to building an open, effective and democratic European knowledge-based society, the harmonious integration of scientific and technological endeavour, and associated research policies in the European social web, by encouraging pan-European reflection and debate on science and technology and their relationship with the whole spectrum of society and culture
sv I syfte att bygga ett öppet, effektivt och demokratiskt europeiskt kunskapsbaserat samhälle är målet att stimulera en harmonisk integration av de vetenskapliga och tekniska ansträngningarna samt tillhörande forskningspolitik i det europeiska sociala nätet, genom att på alleuropeisk nivå uppmuntra reflexion och debatt om vetenskap och teknik och om hur de förhåller sig till samhälls- och kulturlivets hela spektrum
en Social and behavioural science (others)
sv Socialvetenskap och beteendevetenskap (övrigt)
en As the Committee has observed on several occasions top performance in science and technology, and their conversion into a competitive economic force, are essential preconditions so as not to jeopardise our future global position and the European social model
sv Kommittén har vid flera tillfällen påpekat att vetenskapliga och tekniska topprestationer och omsättningen av dessa i innovationer och en konkurrenskraftig ekonomi är avgörande förutsättningar för att vi ska kunna trygga vår framtid i den globala miljön utan att äventyra den europeiska sociala modellen
en existing dialogues should be reinforced, and fresh sectoral dialogues should be launched, namely on the environment and sustainable development, energy, transport, food security, science and technology, the information society, employment and social issues, finance and macro-economics, regional development, culture and education
sv Rådet uppmanas att se till att de aktuella dialogerna förbättras och att nya dialoger inleds, särskilt om miljö och hållbar utveckling, energi, transporter, livsmedelssäkerhet, vetenskap och teknik, informationssamhället, sysselsättning och sociala frågor, finansiella frågor och makroekonomi, regional utveckling, kultur och utbildning
en Canada Research Chair of the School of Social Science in the Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies at York University, Ontario, Canada
sv Canada Research Chair vid School of Social Sciences, Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies vid York University, Ontario, Kanada
en Is seriously concerned about the harsh action taken by the authorities against agitators; notes that, according to a Blue Paper emanating from the Beijing Academy of Social Sciences, reasons for mass protests have included especially grave environmental problems that have endangered the health and existence of many farmers in newly industrialised regions, and also shameful expropriations of farmland for building purposes, not to mention the arbitrariness and corruption of local authorities
sv Europaparlamentet är djupt bekymrat över myndigheternas hårda tag mot uppviglare, och påpekar att orsakerna till massprotester, enligt en blåbok från Pekings akademi för samhällsvetenskap, har inbegripit särskilt allvarliga miljöproblem som har hotat många jordbrukares hälsa och tillvaro i nyligen industrialiserade områden samt skamlig expropriering av jordbruksmark för byggändamål, för att inte tala om de lokala myndigheternas godtycklighet och korruption
en With regard to strengthening the EU Science Base: if we fail to support innovation we will pay a heavy economic, social and public health price.
sv Om stärkande av EU:s kunskapsgrund kan jag säga att vi kommer att betala ett högt ekonomiskt, socialt och folkhälsomässigt pris om vi misslyckas med att stödja innovation.
en Dialogue implies a two-way relationship and should allow European research to understand the needs of our citizens and to respond to social demands, which is why we insisted that social sciences and human sciences take priority.
sv Genom dialogen måste den europeiska forskningen känna av medborgarnas behov och motsvara sociala krav. Av denna anledning har vi insisterat ihärdigt på att samhällsvetenskap och vetenskaper som rör människan måste prioriteras.
en These objectives include ensuring a steady growth in the flow of young people studying sciences and technologies (from mathematics to natural sciences and from engineering to social sciences and humanities) and an increase in doctorates in these areas, stimulating growth in the proportion of women scientists and guaranteeing that Europe remains an attractive prospect and that it has the necessary human resources qualified in science and technology, in order to remedy the current imbalance in transatlantic relations and ensure positive flows between Europe and the rest of the world
sv Till dessa mål hör att se till att det finns en stabil tillströmning av unga människor som studerar vetenskap och teknik (från matematik till naturvetenskaper, från ingenjörsutbildningar till socialvetenskap och humaniora) och ett ökat antal doktorsexamina inom dessa områden, att stimulera en ökande andel kvinnliga forskare och se till att Europa även fortsättningsvis erbjuder lockande framtidsutsikter och de nödvändiga mänskliga resurserna med kvalifikationer i vetenskap och teknik så att vi kan rätta till den nuvarande obalansen i de transatlantiska förbindelserna och säkerställa ett positivt flöde mellan Europa och resten av världen
en Activities will also facilitate the identification of medium to long term societal challenges arising from research in social sciences and humanities and will ensure the active participation of key societal stakeholders and the targeted dissemination of the work carried out
sv Verksamheten skall också syfta till att med hjälp av samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning identifiera utmaningar för samhället som kan uppkomma på medellång och lång sikt och skall garantera att viktiga berörda parter i samhället aktivt deltar i arbetet och att resultaten av denna forskning sprids till berörda målgrupper
Showing page 1. Found 77973 sentences matching phrase "social sciences".Found in 34.302 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.