Translations into Swedish:

  • samhällsvetenskap   
     
    The discipline that studies people and their society.
     
    The discipline that studies people and their society.

Other meanings:

 
Plural form of social science.

Similar phrases in dictionary English Swedish. (6)

chinese academy of social sciences
kinas akademi för samhällsvetenskaper
humanistic and social science
Humanistisk-samhällsvetenskaplig
social science
samhällsvetenskap
social science branch
Samhällsvetenskaplig gren
Social science programme
Samhällsvetenskapsprogrammet
social science subject
samhällsorienterande ämne

Example sentences with "social sciences", translation memory

add example
en Canada Research Chair of the School of Social Science in the Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies at York University, Ontario, Canada
sv Canada Research Chair vid School of Social Sciences, Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies vid York University, Ontario, Kanada
en Ability to analyse complex information and dossiers, and to prepare draft technical/scientific reports, preferably in the field of nutrition epidemiology, public health and health promotion, behavioural or social sciences
sv förmåga att analysera information och sammanställningar som är komplicerade, samt att utarbeta utkast till tekniska/vetenskapliga rapporter, främst inom områdena näringslära, epidemiologi, folkhälsa och hälsofrämjande, beteendevetenskap eller samhällsvetenskap
en This is why, in addition to science and technology, it is crucial to recognise that quality education and research in social sciences and humanities play an important role in innovation
sv Det är därför av avgörande betydelse att man inser att högkvalitativ utbildning och forskning i samhällsvetenskapliga ämnen och humaniora spelar en viktig roll för innovation, och inte bara naturvetenskap och teknik
en I approve the call for the inclusion of the human and social sciences under the Sixth Framework Research Programme.
sv Jag stöder initiativet att introducera humaniora och samhällsvetenskap i det sjätte ramforskningsprogrammet.
en The roadmap foresees new, vital research infrastructures of various sizes and value, which will cover a wide variety of research areas, ranging from social and natural sciences, to electronic systems for archiving scientific publications and data bases
sv Färdplanen omfattar nya, vitala forskningsinfrastrukturnät av olika storlek och värde, och täcker ett brett spektrum av forskningsområden: från samhällsvetenskap och naturvetenskap till system för elektronisk arkivering av vetenskapliga publikationer och databaser
en adequate knowledge of the sciences on which general nursing is based, including sufficient understanding of the structure, physiological functions and behaviour of healthy and sick persons, and of the relationship between the state of health and the physical and social environment of the human being
sv Nöjaktiga kunskaper om de vetenskaper som den allmänna hälso- och sjukvården bygger på inklusive tillräcklig insikt i friska och sjuka människors anatomi, fysiologiska funktioner och beteende samt sambandet mellan människans hälsotillstånd och hennes fysiska och sociala miljö
en Research and experimental development services on other social sciences and humanities
sv Forskning och utveckling inom annan samhällsvetenskap och humaniora
en Social, educational, investment, research, science and technology policies will have to be reappraised in the light of the new realities.
sv Socialpolitiken, utbildningspolitiken, investeringspolitiken, forskningspolitiken och politiken i fråga om vetenskap och teknik måste omprövas i ljuset av den nya verkligheten.
en ability to analyse complex information and dossiers, and to prepare draft technical/scientific reports, preferably in the field of nutrition, epidemiology, public health and health promotion, behavioural or social sciences
sv förmåga att analysera information och sammanställningar som är komplicerade, samt att utarbeta utkast till tekniska/vetenskapliga rapporter, främst inom områdena näringslära, epidemiologi, folkhälsa och hälsofrämjande, beteendevetenskap eller samhällsvetenskap
en This action will respond to the most promising and productive areas of research and the best opportunities for scientific and technological progress, within and across disciplines, including engineering and social sciences and the humanities
sv Denna åtgärd kommer att ägnas åt de mest lovande och produktiva forskningsområdena och de bästa möjligheterna till vetenskapliga och tekniska framsteg, inom och mellan ämnesområden, inbegripet ingenjörsvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora
en Opinion of the European Economic and Social Committee on the Communication from the Commission: Science and technology, the key to Europe's future- Guidelines for future European Union policy to support research
sv Yttrande Från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om meddelande från kommissionen: vetenskap och teknik, centrala faktorer för europas framtida utveckling – politiska riktlinjer för forskningsstöd i europeiska unionen
en The only exceptions to social housing should be either for veterinary reasons or where an experimental protocol demands it to ensure good science
sv Undantag från social inhysning bör ske endast av veterinärmedicinska skäl eller om det krävs enligt försöksplanen för att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten
en The committee supports the research programme for the sector but would like to see further development of fuel efficient, environmentally sound propulsion systems, more energy efficient vessel construction and the implementation of a broad socio-economic research programme to investigate the social impact of the maritime science and technology which is developed.
sv Utskottet stöder forskningsprogrammen på detta område, men efterlyser vidareutveckling av bränsleeffektiva och miljövänliga framdrivningssystem, energieffektiva skeppskonstruktioner samt genomförandet av ett bredare socioekonomiskt forskningsprogram för att undersöka det sociala sammanhanget för den sjöfartsvetenskap och teknik som uppstår.
en have a university degree in the social sciences, economics or related disciplines
sv har en universitetsexamen i samhällsvetenskap, ekonomi eller närliggande ämnen
en So I do not support some of the rapporteur's ideological statements which sometimes tend to demonize science and technology as consumers of resources and producers of social dislocation and risk to the very survival of humankind, all the more so because, instead, technology continues to be the driving force in communication, development, and the production of material and non-material goods which improve the duration and quality of life.
sv Jag delar därför inte vissa ideologiska påståenden från föredraganden som har en tendens att demonisera vetenskapen och tekniken som resursslukande, som något som åstadkommer rubbningar i samhället och som riskfaktorer när det gäller människosläktets överlevnad, när i stället tekniken fortsätter att spela en pådrivande roll inom kommunikationer och utveckling och som en producent av materiella och immateriella tillgångar som ökar livslängden och förbättrar livskvaliteten.
en A pinch of good intentions regarding the position of women in research, a nod of acknowledgement towards the social sciences, a handful of allusions to the role of cooperation in scientific matters between the Member States, or the role of research in the development of culture and even of employment for all, before coming to the main course, the only real meat of the matter: a substantial package of subsidies for businesses.
sv En nypa goda avsikter om kvinnornas plats i forskningen, en hyllning till samhällsvetenskapen, några anspelningar på behovet av vetenskapligt samarbete mellan medlemsstaterna, och forskningens eller rentav sysselsättningens roll för den kulturella utvecklingen - allt för att komma till huvudrätten, som för sin del är högst konkret: ett rejält paket subventioner till företagen.
en ICT is essential to meeting the rise in demand for health and social care, in particular for people with special needs, including the ageing population, to modernising services in domains of public interest such as education, cultural heritage, security, energy, transport and the environment and to promoting accessibility and transparency of governance and policy development processes. ICT plays an important role in RTD management and communication and is catalytic in the advance of other fields of science and technology as it transforms the way researchers conduct their research, cooperate and innovate
sv IKT är av avgörande betydelse för att man skall kunna möta den ökade efterfrågan på hälso- och sjukvård samt social omsorg, särskilt för människor med särskilda behov, bl.a. en åldrande befolkning, modernisera tjänster på områden av allmänt intresse, t.ex. utbildning, kulturarv, säkerhet, energi, transport och miljö och främja tillgänglighet och öppenhet i samband med förvaltning och politikens utformning. IKT har en viktig funktion vid förvaltning och kommunikation inom FoTU och en katalysatoreffekt för framsteg på andra områden inom vetenskap och teknik eftersom den förändrar sättet på vilket forskare bedriver sin forskning, samarbetar och finner nya vägar
en Within FP‧, there is a specific action line under theme ‧ (Social sciences and humanities) to address innovative approaches to evaluation and monitoring
sv I sjunde ramprogrammet finns ett särskilt åtgärdsområde under ämnesområde ‧ (samhällsvetenskap och humaniora) för att behandla innovativa metoder i samband med utvärdering och övervakning
en Achieving these objectives will require Europe to develop exceptional centres and networks of knowledge that can attract the best international talent and extend the social base of education and the culture of science and technology, which is greatly needed
sv Om Europa ska kunna uppnå dessa mål måste unionen utveckla kompetenscentrum och kunskapsnätverk som kan locka de största internationella talangerna och utvidga utbildningens sociala bas samt vetenskaps- och teknikkulturen, något som det finns stort behov av
en Programmes at level ‧ are normally designed on a unit or project basis to give children a sound basic education in reading, writing and mathematics along with an elementary understanding of other subjects such as history, geography, natural science, social science, art and music
sv Program på nivå ‧ är normalt utformade på enhets-eller projektbasis för att ge barn en bra grundläggande färdigheter i läsning, skrivning, räkning tillsammans med grundläggande kunskaper och i andra ämnen som t.ex. historia, geografi, naturvetenskap, samhällsvetenskap, bild och musik
en Canada Research Chair of the School of Social Science in the Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies at York University, Ontario, Canada
sv Kanada Research Chair vid School of Social Sciences, Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies vid York University, Ontario, Kanada
en Opinion of the European Economic and Social Committee on the Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: A strategic European framework for international science and technology cooperation
sv Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: En strategisk europeisk ram för internationellt vetenskapligt och tekniskt samarbete
en Group ‧ Research and experimental development services on social sciences and humanities
sv Grupp ‧ Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling
en with expertise in nutrition, epidemiology, public health and health promotion, behavioural and social sciences, evaluation
sv har expertkunskaper inom näringslära, epidemiologi, folkhälsa och hälsofrämjande, beteendevetenskap, samhällsvetenskap samt utvärdering
en In the EESC's view, making careers in science and technology attractive by improving the social, as well as economic, standing of the researcher is a priority
sv EESK anser att det är en central fråga att göra vetenskapliga och tekniska karriärer mer lockande genom att uppvärdera forskaryrket såväl socialt som ekonomiskt
Showing page 1. Found 77973 sentences matching phrase "social sciences".Found in 18.547 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.