pronunciation: IPA: /dʒɒb/ /dʒɑb/ dʒɒb dʒɑb , SAMPA: dZQb dZAb /dZAb/ /dZQb/        

Translations into Xhosa:

  • umsebenzi 
     
    A series of business activities that when completed will fulfill a high-level objective.

Other meanings:

 
An economic role for which a person is paid.
 
A piece of work to be done, a task to be fulfilled.
 
(transitive, trading) To buy and sell for profit, as securities; to speculate in.
 
to speculate
 
to do odd jobs
 
(in noun compounds) Plastic surgery; see e.g. nose job.
 
(intransitive) To work as a jobber.
 
Productive activity, service, trade, or craft for which one is regularly paid.
 
A task.
 
(computing) A task, or series of tasks, carried out in batch mode (especially on a mainframe computer)
 
(transitive, often with out) To subcontract a project or delivery in small portions to a number of contractors.
 
(intransitive, professional wrestling slang) To take the loss.
 
economic role for which a person is paid
 
(intransitive) To do odd jobs or occasional work for hire.
 
task
 
to work as a jobber

    Show declension

Example sentences with "job", translation memory

add example
en Auto purge jobs
xh Coca imisebenzi ngokuzenzekelayo
en Print Jobs for %
xh Shicilela imisebenzi ye %
en This time setting controls the refresh rate of various KDE Print components like the print manager and the job viewer
xh Ngoku isicwangciso sihlaziya umyinge ohlukileyo Ushicilelo lwe KDE iingxenye njengomphathi woshicilelo nombonisi womsebenzi
en Stdin is empty, no job sent
xh Stdin ayinanto, akukho msebenzi othunyelweyo
en Select the default banners associated with this printer. These banners will be inserted before and/or after each print job sent to the printer. If you do n't want to use banners, select No Banner
xh Khetha amalaphu anomyalezo okungagqibeki ayanyaniswe nalomshicileli. Lamalaphu anomyalezo phambi kokuba kwaye/okanye emva komsebenzi ngamnye othunyelwe kumshicileli. Ukuba awufuni ukusebenzisa amalaphu anomyalezo, khetha Akukho laphu elinomyalezo </b
en Why ca n't I re-start my jobs?
xh Kutheni ndingenakuyiqala-kwakhona imisebenzi yam?
en PIN (for Private Job
xh PIN (yomsebenzi osekhusini
en For quotas to be enforced, the time-period plus at least one job-limit must be set to non-zero
xh Ukuze iquotas zinyanzelwe, ixesha-ithuba ne noko omnye umsebenzi-womda kufunekwa ucwangciswe kwengenge-nothi
en & Disable Job Spooling
xh & Sukwenza Umsebenzi we Spooling
en Full Print Job Control
xh Ulawulo Lomsebenzi Woshicilelo Olupheleleyo
en Cancel pending or processing jobs
xh Cima eyesigqibo okanye yoqhubekeko imisebenzi
en A CVS commit job is done
xh iWindow yenziwa i iconName
en General|Driver|Active jobs|Completed jobs
xh Ngikubanzi|Umqhubhi|Umsebenzi Osebenzayo|Imisebenzi esebenzayo
en Allow overrides (ClassifyOverride) Whether to allow users to override the classification on printouts. If enabled, users can limit banner pages to before or after the job, and can change the classification of a job, but cannot completely eliminate the classification or banners. The default is off
xh Vumela ukunganaki (ClassifyOverride) Ukuba uzakuvumela abasebenzisi banganaki uhlobo kushicilelo. Ukuba yenziwe, abasebenzisi bangeza umda welaphu elinomyalezo lamaphepha ngaphambili okanye emva komsebenzi, kwaye bangatshintsha uhlobo lomsebenzi, kodwa ayikwazi ukubeka ecaleni ngokupheleleyo ulwahlulohlulo okanye amalaphu anomyalezo. Ukungagqibeki kucimiwe. Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
en Job management: not supported
xh Abaphathi bomsebenzi: abaxhaswa
en Unable to set job attributes
xh Ayikwazi ukucwangcisa izinto zobunini zomsebenzi
en Automatically remove jobs when finished
xh Sika ngokuzenzekelayo ingoma nganye kwi CD entsha
en Filter limit (FilterLimit) Sets the maximum cost of all job filters that can be run at the same time. A limit of ‧ means no limit. A typical job may need a filter limit of at least ‧; limits less than the minimum required by a job force a single job to be printed at any time. The default limit is ‧ (unlimited). ex
xh Umda wecebo lokucoca ulwelo (FilterLimit) Icwangcisa ubuninzi bexabiso lemisebenzi yonke yamacebo okucoca ulwelo emisebenzi esebenzisekayo ngexesha elifanayo. Umda ka ‧ uthetha ukuba akukho mda. Umsebenzi angafuna umda wecebo lokucoca ulwelo elingu ‧; imida engaphantsi kobuncincane obufunwa ngumsebenzi wonyanxelo womsebenzi omnye ozakushicilelwa ngexesha ngalinye. Umda wokungagqibeki ngu ‧ (engenasiphelo). ex: ‧ Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
en The printer for which jobs are requested
xh Umshicileli apho imisebenzi ifunwa khona
en %‧ Job(s) have been started. You can watch their progress in the jobs section
xh % ‧ U(ii) msebenzi uqalwe kwakhona. Uyakwazi ukujongha inkqubela kwicandleo lemisebenzi
en Working, as both, time-period plus one or both job-limits are defined
xh Iyasebenza, zombini, ixesha-ithuba ne enye okanye yomibini eyomsebenzi-imida ichaziwe
en Preserve job history (after completion
xh Gcina ngokukhuseleliyo umsebenzi wembali (xa kugqityiwe
en Show Only User Jobs
xh Bonisa Kuphela Imisebenzi Yomsebenzisi
en Max jobs per printer (MaxJobsPerPrinter) The MaxJobsPerPrinter directive controls the maximum number of active jobs that are allowed for each printer or class. Once a printer or class reaches the limit, new jobs will be rejected until one of the active jobs is completed, stopped, aborted, or canceled. Setting the maximum to ‧ disables this functionality. Default is ‧ (no limit
xh Ubuninzi bemisebenzi kumshicileli ngamnye (MaxJobsPerPrinter) Ubuninzi bemisebenzi Kumshicileli Ngamnye bulkawulwa sisilawuli senani lobuninzi esebenzayo semisebenzi evumelekileyo kumshicileli ngamnye okanye udidi. Xa umshicileli okanye udidi lufika kumda, imisebenzi emitsha izakwaliwa kude kugqitywe imisebenzi esebenzayo, imisiwe, ikhutshwe kakubi okanye irhoxisiwe. Ukucwangcisa ubuninzi ku ‧ kukhubaza olusebenziso. Ukungagqibeki ngu ‧ (akukho mda). Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
Showing page 1. Found 104 sentences matching phrase "job".Found in 7.281 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.