Translations into Bulgarian:

  • франки 

Did you mean: Pueblo franco

Similar phrases in dictionary Spanish Bulgarian. (1)

Pueblo franco
Франки

Example sentences with "pueblo franco", translation memory

add example
es A comienzos del siglo XVII, comenzaron a surgir en los pueblos y ciudades de Polonia mercados francos (wolnice) en los que los artesanos que no pertenecían a un gremio podían vender sus productos
bg От началото на ‧ век в полските градове започват да се развиват свободни пазари (wolnice), където занаятчии, които не членуват в гилдии, могат да продават изделията си
es Considera necesario promover en un momento ulterior el tercer pilar del proceso de Barcelona, a saber, la cooperación humana y social, para superar los estereotipos y malentendidos que impiden un acercamiento franco y profundo entre los pueblos de ambas orillas del Mediterráneo; pide a los actores de la asociación euromediterránea, y en particular a los gobiernos, que apoyen el trabajo de la Fundación Euromediterránea Anna Lindh para el diálogo entre las culturas, dotándola de recursos importantes para que se consolide su red de redes, que agrupa a más de ‧ organismos y asociaciones que trabajan a favor del diálogo en sus respectivas sociedades
bg Счита за необходимо впоследствие да бъде насърчаван третият стълб от Барселонския процес, а именно човешкото и социално сътрудничество, с цел да се преодолеят стереотипите и недоразуменията, които пречат на открито и дълбоко сближаване между народите от двете страни на Средиземно море; призовава участниците в евро-средиземноморското партньорство, и по-специално правителствата, да подкрепят работата на евро-средиземноморската фондация Ана Линд за диалог между културите, като предоставят необходимите значителни средства за укрепване на нейната мрежа от мрежи, свързваща повече от ‧ органи и асоциации, работещи за постигане на диалог в техните общества
es Según las fuentes históricas que hablan de los carniceros de Cracovia en ‧, en el mercado franco de esta ciudad se vendían productos a base de carne elaborados en los pueblos de los alrededores
bg От източници, описващи краковските кланици през ‧ г., става ясно, че на такъв свободен пазар в Краков месари от селата около Краков са продавали свои продукти
es Para analizar la subcotización de los precios, se comparó la media ponderada de los precios de venta por tipo de producto de la industria de la Comunidad a clientes no vinculados en el mercado comunitario, ajustados al precio franco fábrica, con la correspondiente media ponderada de los precios de las importaciones en cuestión, establecida a partir del precio cif con un ajuste adecuado de los derechos de aduana y los costes posteriores a la importación
bg За анализирането на подбиването на цените бяха сравнени среднопретеглените цени на производството на Общността по видове на стоката за несвързани купувачи на пазара на Общността, коригирани на ниво франко завода, със среднопретеглените цени на въпросния внос, установени на база CIF и съответно коригирани във връзка с митата и разходите, последващи вноса
es Interviene Franco Frattini (Vicepresidente de la Comisión
bg Изказа се Franco Frattini (заместник-председател на Комисията
es El valor normal y los precios de exportación se compararon utilizando los precios franco fábrica
bg Нормалната стойност и експортните цени бяха сравнени на базата на цена франко завода
es Air France/KLM plantea la cuestión de si la Comisión debe comprobar también si Austrian Airlines no es ya parte del grupo Lufthansa, con independencia de las condiciones asociadas a la adquisición
bg Air France/KLM постави въпроса, дали Комисията не трябва да разследва също дали Austrian Airlines вече не е част от концерна Lufthansa, независимо от условията, свързани с придобиването
es su valor total no supere el ‧ % del precio franco fábrica del producto
bg общата им стойност не надвишава ‧ % от цената на производител на продукта
es SANOFI-AVENTIS France ‧, boulevard Romain Rolland ‧ Paris Francia
bg SANOFI-AVENTIS France ‧, boulevard Romain Rolland ‧ Paris Франция
es Juan Manuel García Molina, Franco MariluisEMAIL OF TRANSLATORS
bg Радостин РадневEMAIL OF TRANSLATORS
es El precio de oferta franco frontera se establecerá para todas las importaciones procedentes de todos los terceros países
bg Предлаганата цена франко граница се определя за всеки внос от всички трети страни
es Pague los ‧. ‧ francos en efectivo
bg Платих ‧ франка в кеш
es La demandante alega, en particular, un error manifiesto de apreciación a la hora de determinar su responsabilidad solidaria por las infracciones supuestamente cometidas por Roca France y Laufe Austria, excediéndose con creces el importe máximo de la multa que puede establecerse al amparo del artículo ‧, párrafo segundo, del Reglamento (CE) no ‧/‧ del Consejo, de ‧ de diciembre de ‧, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos ‧ y ‧ del Tratado
bg Жалбоподателят твърди по-специално, че е налице явна грешка в преценката при определянето на неговата солидарна отговорност за нарушенията, за които се твърди, че са извършени от Roca France и Laufe Austria, като максималният размер на глобата, която може да бъде наложена по силата на член ‧, параграф ‧ от Регламент (ЕО) No ‧/‧ на Съвета от ‧ декември ‧ година относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове ‧ и ‧ от Договора, е значително надхвърлен
es El aeropuerto de Pau lo utilizan, en particular, las compañías aéreas Air France, que realiza varios vuelos al día hacia los aeropuertos de París y Lyon, y Transavia, que efectúa, una o dos veces por semana, vuelos hacia Amsterdam
bg Летището в Pau се ползва по-конкретно от авиокомпания Air France, която изпълнява няколко полета на ден към летищата в Париж и Лион, и също от авиокомпания Transavia, която изпълнява ‧-‧ пъти седмично полети към Амстердам
es Los productos en cuestión se evaluarán al precio franco granja
bg Тези продукти се оценяват на база цени франко земеделското стопанство
es Franco Frattini (Vicepresidente de la Comisión) procede a la declaración
bg Franco Frattini (заместник-председател на Комисията) направи изявление
es Éste es vuestro pan diario en la España de Franco... que guardamos en este molino
bg Това е дневната ни дажба хляб в Испания на Франко, съхраняван на сигурно място в тази мелница
es Las zonas francas o depósitos francos son partes del territorio aduanero de la Comunidad o locales situados en ese territorio, separados, del resto del mismo, en los cuales
bg Свободните зони и свободните складове са обособени части от митническата територия на Общността или помещения върху нея, в които
es El tipo de derecho compensatorio definitivo aplicable al precio neto franco en frontera de la Unión, no despachado de aduana, de los productos fabricados por las empresas que figuran a continuación será el siguiente
bg Окончателното изравнително мито, приложимо към нетната цена франко границата на Съюза преди обмитяване на продуктите, произведени от изброените по-долу дружества, са следните
es A partir de cuanto antecede, el margen de dumping del productor exportador que cooperó, expresado en porcentaje del precio cif neto franco frontera de la Comunidad antes del despacho de aduana, estaba por debajo del umbral mínimo establecido en el artículo ‧, apartado ‧, del Reglamento de base
bg Въз основа на горното разликата между установените цени и дъмпинговите цени, установена при производителя износител, който оказваше съдействие на разследването, изразена в процент от нетната цена CIF, освободена на границата на Общността, беше по-ниска от прага de minimis, посочен в член ‧, параграф ‧ от основния регламент
es Toda importación o exportación de sustancias exentas de la prohibición general de importación o exportación exige una licencia de la Comisión, excepto en casos de tránsito, depósito temporal, depósito aduanero o régimen de zona franca previstos en el Reglamento (CE) no ‧/‧, durante un período no superior a ‧ días
bg За всеки внос или износ на вещества, освобождавани от общата забрана за внос или износ, е необходим лиценз от Европейската комисия, освен в случаите на транзитен превоз, временно съхранение, престой в митници или процедура в свободни зони, съгласно посоченото в Регламент (ЕО) No ‧/‧, с продължителност не повече от ‧ дни
es En cuanto al plan de reestructuración, Air France/KLM duda que esta ayuda financiera pueda calificarse realmente de ayuda de reestructuración
bg Що се отнася до плана за преструктуриране, Air France/KLM изрази съмнение дали тази финансова помощ изобщо може да бъде определяна като помощ за преструктуриране
es Un motor de la partida ‧, cuya norma establece que el valor de la materias no originarias utilizadas en su fabricación no podrá ser superior al ‧ % del precio franco fábrica del producto, se fabrica con aceros aleados forjados de la partida ex
bg Двигател по позиция No ‧, за който съгласно правилото за материали, произхождащи извън Общността, които могат да бъдат включени, не може да надхвърля ‧ % от цената на производителя, е направен от друга легирана стомана грубо оформена чрез изковаване по позиция No ex
Showing page 1. Found 8810 sentences matching phrase "pueblo franco".Found in 8.648 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.