Translations into Bulgarian:

  • франки 

Did you mean: Pueblo franco

Similar phrases in dictionary Spanish Bulgarian. (1)

Pueblo franco
Франки

Example sentences with "pueblo franco", translation memory

add example
es Considera necesario promover en un momento ulterior el tercer pilar del proceso de Barcelona, a saber, la cooperación humana y social, para superar los estereotipos y malentendidos que impiden un acercamiento franco y profundo entre los pueblos de ambas orillas del Mediterráneo; pide a los actores de la asociación euromediterránea, y en particular a los gobiernos, que apoyen el trabajo de la Fundación Euromediterránea Anna Lindh para el diálogo entre las culturas, dotándola de recursos importantes para que se consolide su red de redes, que agrupa a más de ‧ organismos y asociaciones que trabajan a favor del diálogo en sus respectivas sociedades
bg Счита за необходимо впоследствие да бъде насърчаван третият стълб от Барселонския процес, а именно човешкото и социално сътрудничество, с цел да се преодолеят стереотипите и недоразуменията, които пречат на открито и дълбоко сближаване между народите от двете страни на Средиземно море; призовава участниците в евро-средиземноморското партньорство, и по-специално правителствата, да подкрепят работата на евро-средиземноморската фондация Ана Линд за диалог между културите, като предоставят необходимите значителни средства за укрепване на нейната мрежа от мрежи, свързваща повече от ‧ органи и асоциации, работещи за постигане на диалог в техните общества
es Según las fuentes históricas que hablan de los carniceros de Cracovia en ‧, en el mercado franco de esta ciudad se vendían productos a base de carne elaborados en los pueblos de los alrededores
bg От източници, описващи краковските кланици през ‧ г., става ясно, че на такъв свободен пазар в Краков месари от селата около Краков са продавали свои продукти
es A comienzos del siglo XVII, comenzaron a surgir en los pueblos y ciudades de Polonia mercados francos (wolnice) en los que los artesanos que no pertenecían a un gremio podían vender sus productos
bg От началото на ‧ век в полските градове започват да се развиват свободни пазари (wolnice), където занаятчии, които не членуват в гилдии, могат да продават изделията си
es Además, nuestro grupo está convencido de que todos los proyectos deben tratar las preocupaciones sobre la transparencia y la corrupción, y no pueden ser un obstáculo para un diálogo franco y estricto sobre derechos humanos con los países con los que cooperamos, y sí constituir un acercamiento integral y político a dichos países.
bg И накрая, нашата група категорично счита, че всички проекти трябва да отговарят на изискванията за прозрачност и липса на корупция и не трябва да препятстват открития и взискателен диалог по проблемите на правата на човека в държавите, с които си сътрудничим, както и цялостния и политически подход към тях.
es Cuestiones tales como los derechos de la propiedad intelectual o la patente comunitaria podrían en un futuro próximo abordarse mediante un acercamiento político más imparcial y franco.
bg Проблеми като правата върху интелектуалната собственост или патентите на Общността могат в близко бъдеще да бъдат решени чрез по-непредубеден и по-открит политически подход.
es A efectos del cálculo del nivel de la subcotización de los precios durante el PIR, se compararon los precios franco fábrica de la industria de la Unión a clientes no vinculados con los precios cif de importación en la frontera de la Unión de los productores exportadores del país afectado que cooperaron, debidamente ajustados para reflejar un precio puesto en destino
bg За изчисляването на равнището на подбиването на цените през ПРП, цените франко завод на промишлеността на Съюза за несвързани купувачи бяха сравнени с цените на вноса CIF на границата на Съюза на оказващите съдействие производители износители от разглежданата държава, надлежно коригирани за да отразяват крайната цена на разтоварената стока
es Air France/KLM señala que todo el sector de la aviación se encuentra sometido a una considerable presión en el actual momento económico, y por eso la Comisión debe ser especialmente estricta al evaluar la legalidad de la ayuda prevista por Austria, a fin de garantizar que esta no falsee la competencia
bg Air France/KLM подчерта, че в настоящия икономически климат целият сектор на въздухоплаването е подложен на натиск и поради това Комисията следва да прецени особено внимателно съвместимостта на планираната от Австрия помощ, за да установи дали помощта не нарушава конкуренцията
es Inmuebles y actividades en las zonas francas
bg Сгради и дейности в свободните зони
es Los productos colocados en una zona franca o importados con arreglo a las normas que regulan los depósitos aduaneros, la importación temporal o el perfeccionamiento activo (sistema de suspensión) no deben imputarse a los límites establecidos para los productos en cuestión
bg Продуктите, поставени в свободна зона или внесени съгласно разпоредбите, регулиращи митническите складове, временния внос или активното усъвършенстване (режим с отложено плащане), не следва да се отчитат спрямо ограниченията, въведени за въпросните продукти
es Se compararon el valor normal y los precios de exportación utilizando los precios franco fábrica
bg Сравнението между нормална стойност и експортна цена беше направено на базата на цените франко завода
es Eres franca, ¿ verdad?
bg Ти си доста пряма, нали?
es Reitera su prioridad política consistente en la adquisición de conocimientos lingüísticos aprendiendo otras lenguas de la UE, de las cuales una debe ser la lengua de un país vecino y otra una lingua franca internacional; opina que ello proporcionaría competencias y cualificaciones a los ciudadanos para participar en la sociedad democrática en términos de ciudadanía, empleabilidad y conocimiento activo de otras culturas
bg Потвърждава своя политически приоритет за придобиване на езикови умения чрез изучаване на други езици от ЕС, един от които следва да е езикът на съседна държава, а друг – международен универсален език: счита, че това би осигурило умения и квалификация на гражданите за участие в демократичното общество що се отнася до активното гражданство, възможностите за заетост и познаването на други култури
es Hiperkalemia: como con otros medicamentos que afectan al sistema renina-angiotensina-aldosterona, puede producirse hiperkalemia durante el tratamiento con Karvea, especialmente en presencia de insuficiencia renal, proteinuria franca debida a nefropatía diabética y/o insuficiencia cardiaca
bg Хиперкалиемия: както при другите лекарствени продукти повлияващи системата ренин-ангиотензин алдостерон, хиперкалиемия може да възникне и по време на лечението с Karvea, особено при наличието на бъбречно увреждане, значителна протеинурия поради диабетна нефропатия и/или сърдечна недостатъчност
es Seamos francos
bg Ще ви го кажа направо
es Se comparó el valor normal con el precio medio de exportación correspondiente a cada tipo del producto afectado, a partir del precio franco fábrica en la misma fase comercial
bg Нормалната стойност е сравнена със средната експортна цена за всеки вид от разглеждания продукт, на база франко завода и при същото ниво на търговията
es En primer lugar, la manera de anunciar la iniciativa en sí misma, sin consultar con los gobiernos de los demás países, sienta un precedente peligroso, de hecho, se perpetúa el estereotipo del sosegado tándem franco-alemán, que decide sobre las cuestiones clave de la UE sin consultar las opiniones de sus socios.
bg На първо място, самият начин на обявяване на инициативата, осъществена без консултации с правителствата на останалите държави, създаде опасен прецедент: всъщност той възпроизвежда стереотипа за мълчаливия френско-германски тандем, който взима решения по ключовите въпроси на ЕС, без да попита партньорите си за тяхното мнение.
es Franco congoléño
bg Конгоански франк
es Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia) el ‧ de junio de ‧- Moteurs Leroy Somer/Dalkia France, Ace Europe
bg Преюдициално запитване, отправено от Cour de cassation (Франция) на ‧ юни ‧ г.- Société Moteurs Leroy Somer/Société Dalkia France, Société Ace Europe
es Franco burundés
bg Бурундийски франк
es Éste es vuestro pan diario en la España de Franco,¡ lo guardamos en este molino!
bg Това е дневната ни дажба хляб в Испания на Франко, съхраняван на сигурно място в тази мелница
es Camaradas, para ser franca, no quería esta misión
bg Другари, не одобрявах тази командировка
es En el caso de los productos textiles señalados en la lista con una nota a pie de página que remite a esta nota, las materias textiles, a excepción de los forros y entretelas, que no cumplan la norma enunciada en la columna ‧ para los productos fabricados de que se trata podrán utilizarse siempre y cuando estén clasificadas en una partida distinta de la del producto y su valor no sea superior al ‧ por ciento del precio franco fábrica de este último
bg В случая на текстилните продукти, които са маркирани в списъка със знак за бележка под линия в долния край на страницата, който препраща към тази забележка, текстилни материали, с изключение на хастарите и помощните шивашки тъкани, които не отговарят на правилото, указано в колона ‧, могат да бъдат използвани за въпросния конфекциониран продукт, при условие че се класират в позиция, различна от тази на продукта и че тяхната стойност не превишава ‧ % от цената на производител за продукта
es El precio franco fábrica de un producto incluirá
bg Цената на производител (ex-works) за един продукт включва
es Así pues, a efectos del presente Reglamento, el tipo del derecho antidumping aplicable al precio neto franco frontera de la Comunidad no despachado de aduana, será el ‧,‧ %
bg Следователно за целите на настоящия регламент ставката на антидъмпинговото мито, приложима към нетната цена франко границата на Общността преди обмитяване е ‧,‧ %
Showing page 1. Found 8810 sentences matching phrase "pueblo franco".Found in 3.301 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.