Translations into Hungarian:

  • Felbontásfa   

Example sentences with "Esquema jerárquico", translation memory

add example
Dicho Comité estará compuesto por al menos tres personas que representarán como mínimo a dos diferentes unidades especializadas sin vinculación jerárquica entre sí, y tendrá su propia secretaría, encargada de la comunicación con los candidatos seleccionados en el procedimiento de selecciónEz legalább három személyből áll, akik legalább két különböző szakosodott egységet képviselnek, amelyek között nincs hierarchikus kapcsolat, és saját titkárságuk felel majd a sikeres jelölttel folytatott kommunikáció intézéséért, a kiválasztási eljárást követően
Esta comisión estará compuesta, como mínimo, por tres personas que representen, por lo menos, a dos entidades organizativas de la Institución correspondiente sin vínculo jerárquico entre síA bizottság legalább három személyből áll, akik az érintett intézmény legalább két, egymással hierarchikus viszonyban nem álló szervezeti egységének képviselői
El comité de evaluación estará compuesto, como mínimo, por tres personas que representen, por lo menos, a dos entidades de la Agencia sin vínculo jerárquico entre sí y al menos una de las cuales no dependa del ordenador competenteAz értékelő bizottság legalább három személyből áll, akik az Ügynökség legalább két érintett, egymással hierarchikus viszonyban nem álló szervezeti egységét képviselik, és akik közül legalább egy nem az engedélyező tisztviselő beosztottja
Los combustibles fósiles crean una distribución de la energía centralizada, jerárquica e inflexible.A fosszilis tüzelőanyagok központosított, hierarchikus és rugalmatlan energiaelosztást hoznak létre.
Las competencias y responsabilidades de cada servicio veterinario y de cada parte interesada en relación con la aplicación de las medidas del programa se definirán claramente y se establecerá una estructura jerárquica clara en el programaA programhoz kapcsolódó intézkedéseket végrehajtó minden egyes állat-egészségügyi szolgálat és érdekelt fél hatáskörét és felelősségét egyértelműen meghatározzák, valamint a programban világos utasítási láncot állapítanak meg
En las representaciones y unidades locales a que se refiere el artículo ‧, si no existen entidades distintas, no será de aplicación la mencionada obligatoriedad de entidades organizativas sin vínculo jerárquico entre síA ‧. cikkben említett képviseletekre és helyi szervekre különálló szervezeti egységek hiányában nem alkalmazandó azon követelmény, hogy a szervezeti egységek között ne legyen hierarchikus viszony
Los organismos auditores no deben sufrir presiones comerciales, financieras, jerárquicas, políticas o de otro tipo, que puedan influenciar sus conclusiones o el resultado del proceso de auditoríaAz auditáló szervek nem állhatnak semmilyen kereskedelmi, pénzügyi, hierarchikus vagy más olyan nyomás alatt, amely befolyásolhatja a döntésüket vagy az auditálási eljárás végeredményét
Esto representa un éxito importante para el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, dado que apoyó la propuesta de una directiva horizontal para poner fin al sistema jerárquico de protección comunitaria contra la discriminación.Jelentős siker ez az Európai Parlament szocialista képviselőcsoportja számára, hiszen a csoport támogatta a horizontális irányelvre irányuló javaslatot, hogy ezzel véget vessen a megkülönböztetés-elleni közösségi védelem hierarchikus rendszerének.
El demandante alega, a continuación, falta de motivación del acto impugnado y afirma haber sido víctima, durante años, de acoso moral por parte de sus superiores jerárquicosA felperes ezen kívül a megtámadott határozat indokolásának hiányára, és arra is hivatkozik, hogy évek óta hivatali feljebbvalói lelki zaklatásának van kitéve
La autoridad competente a que se refiere el apartado ‧ del artículo ‧ del Reglamento financiero será el superior jerárquico del agente en cuestiónA költségvetési rendelet ‧. cikkének bekezdésében említett illetékes hatóság a személyzet érintett tagjának hivatali elöljárója
El control interno de la calidad y de la legalidad es de momento competencia de los responsables jerárquicos y del Consejo Ejecutivo, pero se va a iniciar un proceso de reflexión sobre el control internoA minőség és a jogszerűség belső ellenőrzése egyelőre a hivatali felelősök és a végrehajtó bizottság felelőssége, azonban el kell gondolkodni a belső ellenőrzésen
Las autoridades nacionales transferirán el mando operativo al jefe de misión de la operación civil de gestión de crisis de la UE, que lo ejercerá por medio de una estructura jerárquica de mando y controlA nemzeti hatóságok a műveleti ellenőrzést átruházzák az EU polgári válságkezelési művelet misszióvezetőjére, aki a ráruházott parancsnokságot a parancsnoklás és ellenőrzés hierarchikus rendje szerint gyakorolja
Dicho Comité estará compuesto por al menos tres personas que representarán como mínimo a dos diferentes unidades especializadas sin vinculación jerárquica entre sí, y tendrá su propia secretaría, encargada de la comunicación con los candidatos que sean seleccionadosA bizottság legalább három személyből fog állni, akik legalább két különböző, egymással hierarchikus kapcsolatban nem álló és szakosodott egységet képviselnek, és a kiválasztási eljárást követően a sikeres pályázóval folytatott kommunikációt saját titkárság fogja lebonyolítani
Los miembros del personal observarán las instruc ciones de sus superiores y las vías jerárquicas apli cablesA személyzet tagjai kötelesek betartani feletteseik utasításait és az irányadó beszámolási rendet
Toda persona empleada por una institución u organismo comunitario podrá presentar una reclamación ante el Supervisor Europeo de Protección de Datos en caso de presunta violación de las disposiciones del presente Reglamento que rigen el tratamiento de los datos personales, sin necesidad de pasar por la vía jerárquicaBármely, közösségi intézmény vagy szerv által foglalkoztatott személy a hivatali út igénybevétele nélkül panasszal élhet az Európai Adatvédelmi Biztosnál e rendelet személyesadat-feldolgozást szabályozó rendelkezéseinek vélt megsértésével kapcsolatban
Los responsables jerárquicos reciben informes mensuales con los expedientes que pueden requerir su intervenciónA vezetőség havi jelentést kap azokról az esetekről, amelyekben szükség lehet beavatkozásukra
Su superior jerárquico autorizó dicha petición cuarenta y un días más tardeEzt a kérelmet a felettes csak negyvenegy nappal később láttamozta
El demandante alega en apoyo de su recurso que el comportamiento seguido por su superior jerárquico fue valorado por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos (AFPN) sobre la base de afirmaciones no demostradasKeresetének alátámasztására a felperes előadja, hogy felettesének magatartását a kinevezésre jogosult hatóság nem bizonyított állítások alapján értékelte
Los requisitos existentes sobre la biodegradabilidad primaria deben mantenerse en un segundo nivel jerárquico, y completarse con una evaluación del riesgo complementaria, cuando los tensioactivos no superen los ensayos de biodegradabilidad finalAz elsődleges biológiai lebonthatóságra vonatkozó meglevő követelményeket a hierarchia második szintjén meg kell tartani, és a teljes biológiai lebonthatóságra vonatkozó vizsgálatokon meg nem felelő felületaktív anyagok esetében összehasonlító kockázatértékeléssel kell kiegészíteni
Esto significa que el nuevo artículo ‧ del TFUE, que expondrá la relación entre este y el TUE , no establecerá una relación jerárquica entre ambos tratados ni introducirá diferencias, por lo que a los procedimientos de reforma se refiere, entre las normas principales relativas al BCE o al SEBC y las relativas a las instituciones de la UEEz azt jelenti, hogy az EUMSz új ‧ cikke, amely az EUMSz és az EUSz közötti kapcsolatot határozza meg , nem fog semmiféle hierarchiát teremteni a két Szerződés között, illetve nem fog különbségeket bevezetni az EKB/ KBER-ről és az EU-intézményekről szóló alapvető rendelkezések módosítási eljárásai között
El contable, en caso de que así lo requiriere el ejercicio de sus funciones, podrá delegar ciertas competencias en agentes sujetos al Estatuto, los cuales estarán subordinados a su autoridad jerárquicaA számvitelért felelős tisztviselő bizonyos feladatokat átruházhat a személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó beosztottjaira, amennyiben ez feladatai ellátásához elengedhetetlen
el organigrama de la autoridad o las autoridades competentes, sus poderes, su vía jerárquica, su manera de operar y los recursos disponiblesa vonatkozó illetékes hatóság(ok) dokumentált szervezete, hatásköre, utasítási láncolata, működési módja és a rendelkezésükre álló források
Si el superior jerárquico fuere el director administrativo, la autoridad competente corresponderá entonces al ColegioAmennyiben a személyzet érintett tagja az adminisztratív igazgató, úgy az illetékes hatóság a Testület
Asimismo, los programas de auditoría deben abarcar todos los niveles jerárquicos pertinentes de la autoridad competenteAz auditprogram(ok)nak ugyancsak ki kell terjednie/terjedniük az illetékes hatóság hierarchiájának minden érintett szintjére
Showing page 1. Found 1365 sentences matching phrase "Esquema jerárquico".Found in 0.855 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.