Translations into Hungarian:

  • Felbontásfa   

Example sentences with "Esquema jerárquico", translation memory

add example
El responsable de la protección de datos podrá ser consultado directamente, sin pasar por la vía jerárquica, por la institución o el organismo comunitario que le nombró, por el responsable del tratamiento, por el comité de personal interesado o por cualquier persona sobre cualquier asunto relacionado con la interpretación o la aplicación del presente Reglamento
Az adatvédelmi tisztviselővel az őt kinevező közösségi intézmény vagy szerv, az érintett adatkezelő, az érintett személyzeti bizottság, illetve bármely természetes személy a hivatali út igénybevétele nélkül konzultálhat az e rendelet értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos bármely kérdésben
En cuarto lugar, la demandante alega la vulneración del principio de igualdad de trato del personal y de no discriminación, ya que, en su opinión, las funciones desempeñadas por un REFOi se aprecian, a los fines del procedimiento de certificación, de modo diferente según las Direcciones Generales y los superiores jerárquicos
Negyedsorban a felperes a személyi állomány tagjaival való egyenlő bánásmód elvének és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának megsértését hozza fel, mivel a számítástechnikai képzési felelős által ellátott feladatokat a tanúsítványi eljárás során – főigazgatóságtól és szolgálati elöljárótól függően – eltérően értékelik
Las autoridades nacionales transferirán el mando operativo al Jefe de Misión de la MOA, que lo ejercerá por medio de una estructura jerárquica de mando y control
A nemzeti hatóságok a műveleti ellenőrzést átruházzák az AMM misszióvezetőjére, aki a ráruházott parancsnokságot a parancsnoklás és ellenőrzés hierarchikus rendje szerint gyakorolja
Asunto T-‧/‧: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de ‧ de septiembre de ‧- Angé Serrano y otros/Parlamento (Función pública- Funcionarios- Superación de concursos internos de cambio de categoría regidos por el antiguo Estatuto- Entrada en vigor del nuevo Estatuto- Normas transitorias sobre la clasificación en grado- Modificación de las relaciones jerárquicas creadas con sujeción al antiguo Estatuto- Admisibilidad- Excepción de ilegalidad- Derechos adquiridos- Confianza legítima- Proporcionalidad- Igualdad de trato- Principio de buena administración y deber de asistencia y protección
T-‧/‧. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság ‧. szeptember ‧-i ítélete – Angé Serrano és társai kontra Parlament (Közszolgálat – Tisztviselők – A korábbi személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó besorolási osztályváltási belső versenyvizsgán való sikeres részvétel – Az új személyzeti szabályzat hatálybalépése – A besorolási fokozatba történő besorolás átmeneti szabályai – A korábbi személyzeti szabályzat hatálya alatt létrehozott alá-fölérendeltségi viszonyok megváltoztatása – Elfogadhatóság – Jogellenességi kifogás – Szerzett jogok – Jogos bizalom – Arányosság – Egyenlő bánásmód – A gondos ügyintézés elve és a gondoskodási kötelezettség
Durante el período de referencia, el demandante trabajó en la Delegación de la Comisión en Nueva Delhi (India) y en Maputo (Mozambique) bajo la supervisión de diferentes superiores jerárquicos
A hivatkozott időszak folyamán a felperes az Európai Bizottság új-delhi (India) és maputói (Mozambik) küldöttségénél dolgozott különböző hivatali felettes közvetlen irányítása alatt
Orden jerárquico de los modos de compensación
A hibaorvoslási lehetőségek igénybevételének sorrendje
En la víspera del vigésimo aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, este orden jerárquico es totalmente inaceptable: la Unión debe incorporar por fin las conclusiones de los numerosos estudios que demuestran que los beneficios para los países receptores y los países de origen -individuales y colectivos, económicos y sociales-, van de la mano con el ejercicio pleno y efectivo de los derechos de los migrantes.
Az ENSZ migráns munkavállalók és családtagjaik jogainak védelméről szóló egyezményének 20. évfordulóján ez a hierarchikus megközelítés teljesen elfogadhatatlan: az Uniónak nem szabad figyelmen kívül hagynia számos tanulmány következtetéseit, melyek szerint a fogadó országok és származási országok által tapasztalt, egyéni és kollektív, gazdasági és társadalmi előnyök kéz a kézben járnak a migránsok jogainak teljes és hatékony érvényesítésével.
Su superior jerárquico autorizó dicha petición cuarenta y un días más tarde
Ezt a kérelmet a felettes csak negyvenegy nappal később láttamozta
un agente de grado A o L, designado por el director y distinto del jefe de la Administración y de Personal o del superior jerárquico del interesado, que actuará como presidente
az igazgató által elnöknek kijelölt A vagy L besorolási osztályba tartozó alkalmazott, aki nem lehet az igazgatási és személyzeti osztály vezetője vagy az érintett alkalmazott felettese
El superior jerárquico del propio demandante había solicitado en repetidas ocasiones, que se prorrogase su contrato
A fellebbező felettesei ugyanis több alkalommal is kérték a fellebbező szerződésének meghosszabbítását
Los valores se organizan y codifican de acuerdo con la estructura jerárquica de los sectores con el fin de facilitar su uso y de ofrecer una herramienta que facilite la administración de los datos
Az értékek a szektorok hierarchikus rendszere alapján szerveződnek és kapnak kódokat annak érdekében, hogy felhasználóbarát és könnyű adatkezelést biztosító eszközzé válhassanak
En el caso de planes y programas que formen parte de una jerarquía de planes y programas, los Estados miembros, a fin de evitar una repetición de la evaluación, tendrán en cuenta que ésta se deberá efectuar, de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva, a diferentes niveles jerárquicos
Abban az esetben, ha a tervek és programok valamely terv-vagy programhierarchia részét képezik, a vizsgálat felesleges ismétlésének elkerülése érdekében a tagállamok figyelembe veszik azt a tényt, hogy az ebben az irányelvben foglaltaknak megfelelően a vizsgálatot a hierarchia különböző szintjein végzik el
Para el nombramiento de un agente en el grado inmediatamente superior de la categoría a la que pertenece se seleccionará entre los agentes que hayan completado un tiempo mínimo de servicio en su grado, previo examen comparativo de sus méritos y de los informes de sus superiores jerárquicos
A közvetlenül az alkalmazott besorolási osztálya fölötti besorolási fokozatba történő előléptetés céljából – érdemeik összehasonlítását és a feletteseik által készített jelentések figyelembevételét követően – azon alkalmazottak közül kell választani, akik saját besorolási fokozatukban letöltötték a minimális szolgálati időt
La Comisión define el concepto de falso autónomo: se entenderá también por trabajador móvil cualquier persona que no esté vinculada a un empresario mediante un contrato laboral o cualquier otra clase de relación jerárquica laboral, pero que
Az Európai Bizottság meghatározza a kényszervállalkozóként tevékenykedő gépjárművezető fogalmát: utazó munkavállaló továbbá minden olyan személy, aki nem kötődik munkaadóhoz sem munkaszerződéssel, sem egyéb munkavégzésre irányuló, alá-, fölérendeltségen alapuló jogviszony formájában, azonban
Que haga constar y declare la ilegitimidad del comportamiento seguido por el superior jerárquico del demandante
A Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg a felperes felettese magatartásának jogszerűtlenségét
Cuando el agente estime que una orden recibida adolece de irregularidad o puede dar lugar a graves inconvenientes, deberá informar de ello a su superior jerárquico inmediato, por escrito si fuera necesario
Amennyiben az alkalmazott olyan utasításokat kap, amelyet szabálytalannak tart vagy amelynek teljesítése súlyos következményekkel járhat, arról – szükség esetén írásban – tájékoztatnia kell közvetlen felettesét
Aunque se aborda en un contexto aparte, como se menciona en el informe, sólo quiero asegurarles que la Comisión realiza un seguimiento minucioso de los avances y que se están estableciendo contactos entre la Comisión y el Defensor del Pueblo en distintos niveles jerárquicos.
Ezzel külön összefüggésben foglalkoznak, de, ahogyan azt a jelentésben említik, szeretném biztosítani Önöket, hogy a bizottság közelről figyelemmel kíséri a fejleményeket, és a kapcsolatok létesítése a bizottság és az ombudsman között különböző hierarchikus szinten folyamatban van.
los vocales del tribunal no pudieron evaluar libremente a los candidatos, en la medida en que tanto el presidente como el presidente suplente eran superiores jerárquicos de los referidos vocales
a versenyvizsga-bizottság rendes tagjai nem bírálhatták el a jelentkezőket szabadon, mivel a versenyvizsga-bizottság elnöke és pótelnöke e tagok felettesei voltak
Todos los niveles y funciones jerárquicos deben cooperar
A hierarchia valamennyi szintjén és valamennyi feladatkörében együtt kell működni
las relaciones jerárquicas y las disposiciones sobre información en las autoridades competentes y entre ellas, y respecto a los organismos de control
az illetékes hatóságokon belüli, illetve közötti alá- fölérendeltségi viszony, és a jelentéstételi kötelezettségre vonatkozó rendelkezések
Los valores de los códigos de los activos y pasivos se identifican con el prefijo A o L y también en este caso, los valores se organizan y codifican siguiendo, en la medida de lo posible, una relación jerárquica entre las partidas
Az eszközök és források kódértékeit az A vagy L (előjelző) kiegészítő azonosítja, és az értékek lehetőség szerint ebben az esetben is a sorok közötti hierarchikus rangsor szerint szerveződnek és kapnak kódokat
prestará asistencia y asesorará a los superiores jerárquicos en cuyo servicio esté destinado; deberá asimismo responder ante dichos superiores de la ejecución de las funciones que le hayan sido encomendadas
a KNSZ segítséget nyújt és tanácsot ad a kirendelés helye szerinti felettesének, és a rábízott feladatok teljesítéséről felettesének kell beszámolnia
En opinión del CESE, el gobierno a varios niveles constituye una estructura de relaciones flexible entre la Comisión, los gobiernos y los entes regionales y locales que, más que a un marco jerárquico de competencias entre niveles de gobierno, se adapta a situaciones concretas y a consideraciones temáticas
Az EGSZB úgy látja, hogy a többszintű kormányzás inkább az Európai Bizottság, a kormányok, illetve a regionális és helyi önkormányzatok közötti kapcsolatokból felépülő rugalmas struktúra, amely adott helyzetekhez és tematikus megfontolásokhoz igazodva alakult ki, mintsem a kormányzási szintek közötti hatáskörök hierarchikus keretrendszere
Aptitud para justificar esas actividades ante los colegas (sin que exista un vínculo jerárquico
Alkalmasság a fenti tevékenységek munkatársak előtti megindokolására (nem hierarchikus viszonyban
Esto significa que el nuevo artículo ‧ del TFUE, que expondrá la relación entre este y el TUE , no establecerá una relación jerárquica entre ambos tratados ni introducirá diferencias, por lo que a los procedimientos de reforma se refiere, entre las normas principales relativas al BCE o al SEBC y las relativas a las instituciones de la UE
Ez azt jelenti, hogy az EUMSz új ‧ cikke, amely az EUMSz és az EUSz közötti kapcsolatot határozza meg , nem fog semmiféle hierarchiát teremteni a két Szerződés között, illetve nem fog különbségeket bevezetni az EKB/ KBER-ről és az EU-intézményekről szóló alapvető rendelkezések módosítási eljárásai között
Showing page 1. Found 1365 sentences matching phrase "Esquema jerárquico".Found in 2.193 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.