Translations into Hungarian:

  • Felbontásfa   

Example sentences with "Esquema jerárquico", translation memory

add example
es En las representaciones y unidades locales a que se refiere el artículo ‧, si no existen entidades distintas, no será de aplicación la mencionada obligatoriedad de entidades organizativas sin vínculo jerárquico entre sí
hu A ‧. cikkben említett képviseletekre és helyi szervekre különálló szervezeti egységek hiányában nem alkalmazandó azon követelmény, hogy a szervezeti egységek között ne legyen hierarchikus viszony
es estructuras jerárquicas sencillas
hu rövid jelentéstételi útvonalak
es El control interno de la calidad y de la legalidad es de momento competencia de los responsables jerárquicos y del Consejo Ejecutivo, pero se va a iniciar un proceso de reflexión sobre el control interno
hu A minőség és a jogszerűség belső ellenőrzése egyelőre a hivatali felelősök és a végrehajtó bizottság felelőssége, azonban el kell gondolkodni a belső ellenőrzésen
es Este comité estará compuesto, como mínimo, por tres personas que representen, al menos, dos entidades organizativas de la Comisión sin vínculo jerárquico entre sí
hu A bizottság legalább három személyből áll, akik a Bizottság legalább két, egymással hierarchikus viszonyban nem álló szervezeti egységét képviselik
es Las aberraciones cromosómicas se clasificaron de acuerdo con el modelo jerárquico de Döhner
hu A kromoszóma aberrációkat a Döhner hierarchikus modell szerint kategorizálták
es El demandante en el presente asunto afirma haber sido víctima de amenazas, intimidaciones y humillaciones personales y profesionales por parte de su superior jerárquico directo, durante el periodo en que estuvo destinado en la Delegación de la Comisión en Guatemala, desempeñando la función de Consejero residente
hu A felperes jelen keresetében azt állítja, hogy abban az időszakban, amikor Guatemalában a Bizottság képviseletén tanácsosként dolgozott, hivatali felettese több ízben megfenyegette, megfélemlítette, személyében és szakmai szempontból megalázta
es En una economía globalizada, sólo mediante la promoción de una cultura europea que no separe más, que no jerarquice más los factores económicos, sociales y medioambientales, Europa podrá parar, o incluso invertir, las perjudiciales diferencias de desarrollo con respecto a la mayoría de las demás zonas del mundo
hu A globalizálódott gazdaságban csak egy olyan európai kultúra, amely nem választja el, nem állítja szembe és nem hierarchizálja a gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi tényezőket, képes csökkenteni, sőt megfordítani az európai térség és a földgolyó legtöbb más térsége közötti – számára hátrányos – fejlődési különbségeket
es La autoridad competente a que se refiere el apartado ‧ del artículo ‧ del Reglamento financiero será el superior jerárquico del agente en cuestión
hu A költségvetési rendelet ‧. cikkének bekezdésében említett illetékes hatóság a személyzet érintett tagjának hivatali elöljárója
es Sustitución de los superiores jerárquicos
hu Hivatali feljebbvalók helyettesítése
es Las autoridades nacionales transferirán el mando operativo al Jefe de Misión de la operación civil de gestión de crisis de la UE, que lo ejercerá por medio de una estructura jerárquica de mando y control
hu A nemzeti hatóságok a műveleti ellenőrzést átruházzák az EU polgári válságkezelési művelet misszióvezetőjére, aki a ráruházott parancsnokságot a parancsnoklás és ellenőrzés hierarchikus rendje szerint gyakorolja
es el organigrama de la autoridad o las autoridades competentes, sus prerrogativas, su vía jerárquica, su modo de funcionamiento y los recursos de que disponen
hu az illetékes hatóság vagy hatóságok (írásban dokumentált) felépítése, hatásköre, intézményi hierarchiája, működési módja és a rendelkezésükre álló erőforrások
es Los miembros del personal observarán las instruc ciones de sus superiores y las vías jerárquicas apli cables
hu A személyzet tagjai kötelesek betartani feletteseik utasításait és az irányadó beszámolási rendet
es Cuando el agente estime que una orden recibida adolece de irregularidad o puede dar lugar a graves inconvenientes, deberá informar de ello a su superior jerárquico inmediato, por escrito si fuera necesario
hu Amennyiben az alkalmazott olyan utasításokat kap, amelyet szabálytalannak tart vagy amelynek teljesítése súlyos következményekkel járhat, arról – szükség esetén írásban – tájékoztatnia kell közvetlen felettesét
es Esto significa que el nuevo artículo ‧ del TFUE, que expondrá la relación entre este y el TUE, no establecerá una relación jerárquica entre ambos tratados ni introducirá diferencias, por lo que a los procedimientos de reforma se refiere, entre las normas principales relativas al BCE o al SEBC y las relativas a las instituciones de la UE
hu Ez azt jelenti, hogy az EUMSz új ‧. cikke, amely az EUMSz és az EUSz közötti kapcsolatot határozza meg, nem fog semmiféle hierarchiát teremteni a két Szerződés között, illetve nem fog különbségeket bevezetni az EKB/KBER-ről és az EU-intézményekről szóló alapvető rendelkezések módosítási eljárásai között
es Los agentes económicos podrían utilizar los tres niveles jerárquicos del IPCC
hu A gazdasági szereplők az IPCC-módszertan mindhárom szintjét alkalmazhatják
es Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de ‧ de septiembre de ‧, Combescot/Comisión (T-‧/‧), por la que el Tribunal de Primera Instancia desestimó la pretensión de que, por una parte, se reconociera la ilicitud de los comportamientos de los superiores jerárquicos del recurrente, se reconociera el derecho del recurrente a asistencia y se anulara su informe de evolución de carrera por lo que se refiere al período comprendido entre el ‧ de julio de ‧ y el ‧ de diciembre de ‧ y, por otra parte, se abonara una indemnización en reparación de los daños y perjuicios alegados sufridos por el recurrente
hu Az Elsőfokú Bíróság (második tanács) T-‧/‧. sz., Combescot kontra Bizottság ügyben ‧. szeptember ‧-én hozott ítélete ellen benyújtott fellebbezés, amely ítéletben az Elsőfokú Bíróság elutasította az egyrészt a felperes hivatali felettesei magatartása jogellenességének megállapítására, a felperes segítségnyújtáshoz való jogának elismerésére és a ‧. július ‧-je és ‧. december ‧-e közötti időszakra vonatkozó szakmai előmeneteli jelentésének megsemmisítésére, másrészt a felperes által hivatkozott károk megtérítésére irányuló kérelmet
es Es adecuado tener al menos tres niveles jerárquicos de detalle en la clasificación regional europea NUTS
hu Helyénvaló, hogy az európai regionális NUTS-osztályozásnak legalább három részletezett hierarchikus szintje legyen
es los vocales del tribunal no pudieron evaluar libremente a los candidatos, en la medida en que tanto el presidente como el presidente suplente eran superiores jerárquicos de los referidos vocales
hu a versenyvizsga-bizottság rendes tagjai nem bírálhatták el a jelentkezőket szabadon, mivel a versenyvizsga-bizottság elnöke és pótelnöke e tagok felettesei voltak
es Dado que el Director del organismo comunitario, en su condición de ordenador, es el superior jerárquico del contable, debe hacerse referencia explícita a la independencia funcional del contable en el ejercicio de sus funciones
hu A számvitelért felelős tisztviselő feladatköri függetlenségére kifejezetten hivatkozni kell, tekintettel arra, hogy a közösségi szerv igazgatója engedélyezésre jogosult tisztviselőként a számvitelért felelős tisztviselő hivatali felettese
es Su elección, dentro del nivel jerárquico apropiado, se hará en razón de su elevada ética profesional, sus conocimientos y su experiencia del funcionamiento de su dirección general y su motivación para la función
hu Kiválasztása az intézményi irányítás megfelelő szintjén, a jelölt kiemelkedő szakmai morálja, tudása, a főigazgatóságánál szerzett tapasztalata és a poszt betöltésére való motiváltsága alapján történik
es En opinión del CESE, el gobierno a varios niveles constituye una estructura de relaciones flexible entre la Comisión, los gobiernos y los entes regionales y locales que, más que a un marco jerárquico de competencias entre niveles de gobierno, se adapta a situaciones concretas y a consideraciones temáticas
hu Az EGSZB úgy látja, hogy a többszintű kormányzás inkább az Európai Bizottság, a kormányok, illetve a regionális és helyi önkormányzatok közötti kapcsolatokból felépülő rugalmas struktúra, amely adott helyzetekhez és tematikus megfontolásokhoz igazodva alakult ki, mintsem a kormányzási szintek közötti hatáskörök hierarchikus keretrendszere
es El departamento previsto en el apartado ‧ será jerárquica y funcionalmente independiente de los departamentos operativos
hu Az bekezdésben említett állandó kockázatkezelési funkciónak hierarchikusan és funkcionálisan függetlennek kell lennie az operatív szervezeti egységektől
es La obtención de aprobación de la dirección para establecer relaciones de negocios no implica la aprobación del consejo de administración, sino del nivel jerárquico inmediatamente superior de la persona que solicita dicha autorización
hu Az üzleti kapcsolat létesítéséhez a felső vezetés által adott jóváhagyás beszerzése nem az igazgatótanács, hanem az ilyen jóváhagyást kérő személy közvetlen felettesének jóváhagyását foglalja magában
es Condene al Consejo a pagar al demandante una indemnización correspondiente a la totalidad de las prestaciones adicionales realizadas según la relación que recibió el visto bueno de su superior jerárquico y del Secretario General del Consejo, de la que debe deducirse la indemnización ya abonada
hu kötelezze a Tanácsot a felperesnek a felettese és a Tanács főtitkára által jóváhagyólag aláírt kimutatás szerint elvégzett összes kiegészítő szolgáltatásának megfelelő – a már kifizetett összeggel csökkentett – ellenérték megfizetésére
Showing page 1. Found 1365 sentences matching phrase "Esquema jerárquico".Found in 0.83 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.