Translations into English:

 • speed of sound   
  (Noun  )
   
  speed at which sound is propogated
   
  speed at which sound is propogated

Other meanings:

 
The speed of sound.

    Show declension

Example sentences with "äänen nopeus", translation memory

add example
Nopeus, jolla puhemiehistö antoi minulle puheenvuoron, saa minut vakuuttuneeksi siitä, että ääneni kantaa silloinkin, kun mikrofonit eivät toimi.The speed with which the Presidency has given me the floor gives me the assurance that my voice can reach even where the microphones do not.
Moottorin nopeus saavutetaan ja sitä ohjataan kuten toiminnassa olevan tiivistysjärjestelmän osalta (edellä ‧ kohtaThe engine speed is obtained and controlled as for the compaction system running (point
Nopeus: ++ erittäin nopea, + nopea,- hidasRapidity: ++ very rapid, + rapid,- slow
ajoneuvon nopeus arvolla ‧,‧ v‧ (km/hvehicle speed at ‧,‧ v‧ in km/h
Nopeus-ja tehokkuussyistä jäsenvaltioiden ja komission välisen tiedonvaihdon olisi mahdollisuuksien mukaan tapahduttava telemaattisestiFor reasons of speed and efficiency, communication between the Member States and the Commission should, as far as possible, take place by telematic link
Kaikilla nopeuksilla radan suurimpaan sallittuun nopeuteen saakka; enimmäiskallistus; suurin tuulen nopeus, jolla rajoittamaton käyttö on mahdollinen, ja tuulen äärinopeus määriteltyinä infrastruktuurirekisterissäAt all speeds up to line speed; maximum cant; maximum wind speed at which unrestricted operation is possible, and extreme wind speed, defined in the register of infrastructure
Jatkaa länteen, nopeus ‧ mailiaGoing due west about ‧ miles per hour
Voin ymmärtää, että Ferrari-nimisen esittelijän saattaa olla vaikeaa olla kanssani samaa mieltä autojen maksiminopeuden pienentämisestä, mutta totuus on se, että nopeus tappaa liikaa tienkäyttäjiä, ja jossakin vaiheessa meidän lainsäätäjinä on päätettävä seuraavasta asiasta.I can understand how a rapporteur with the name 'Ferrari' would find it difficult to agree with me on car speed reductions, but the real truth is that speed kills road users in excessive numbers, and at some point we, as law-makers, will have to make up our minds on the following.
Tyyppi ‧-testi, suuri nopeusType-‧ test, high speed performance
todellinen nopeus ‧ km/hkm/h more or less than the real speed
Nopeus tai nopeusalue, johon nopeuden rajoitus voidaan asettaa ajoneuvossa (ajoneuvoissa) määritellyllä (määritellyillä) alueella (alueilla), johon ajoneuvoon (joihin ajoneuvoihin) laite saadaan asentaaSpeed or range of speeds at which the limiter may be set within the range established for vehicle(s) on which the device may be installed
suosittaa komissiota hyväksymään indikaattorit, joiden perusteella kaupunkialueiden Green Flag-tunnustus myönnettäisiin, mutta tunnustaa, että mahdollisimman alhaisen saastumistason (ilmansaasteet ja melu) ja ruuhkattomuuden (siirtymisten nopeus ja luotettavuus) saavuttaminen on eri kaupungeille vaihtelevantasoinen haaste, koska kaupunkien ja niiden liikennejärjestelmien ominaispiirteet ovat hyvin erilaisiarecommends the Commission adopt a set of indicators which would trigger the award of an urban Green Flag, but recognises that achievement of low levels of pollution (air and noise) and low levels of congestion (speed and reliability of journeys) will be a variable challenge for cities given the high degree of variation of city characteristics and urban transport characteristics
Tuulen nopeus on mitattava mikrofonin korkeudeltaThe wind shall be measured at microphone height
Nopeus ja etäisyys on määriteltävä testivälineillä, joiden tarkkuus on ± ‧ prosentti testille määrätyllä nopeudellaThe speed and distance shall be determined using instrumentation having an accuracy of ± ‧ % at the prescribed speed for the test
Omalla käyttövoimalla liikkuvan koneen ja sen perävaunujen on täytettävä hidastuvuus-, pysäytys-, jarrutus- ja paikallaanpysymisvaatimukset, jotta varmistetaan turvallisuus kaikissa ennakoiduissa toiminta-, lastaus-, nopeus-, maasto- ja kaltevuusolosuhteissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tieliikennesäännösten soveltamistaWithout prejudice to road traffic regulations, self-propelled machinery and its trailers must meet the requirements for slowing down, stopping, braking and immobilisation so as to ensure safety under all the operating, load, speed, ground and gradient conditions allowed for
Moottoripyörän tai kolmipyöräisen moottoriajoneuvon nopeus mitataan tarkkuustakometrilla tai johdetaan ajasta, joka mitataan kuivalla ja tasaisella tiellä säädin suljettuna tietyltä matkalta molempiin suuntiinThe speed of the motorcycle or motor tricycle is measured by means of a precision tachometer or deduced from measuring the time over a given distance on a flat dry road in both directions with the stop closed
Suunta ‧, nopeus ‧ solmuaWe' re heading ‧, doing ‧ knots
moottoriajoneuvolla moottorikäyttöistä ajoneuvoa, joka kulkee omalla käyttövoimallaan, on vähintään nelipyöräinen, on valmis, valmistunut tai keskeneräinen ja jonka suurin rakenteellinen nopeus on yli ‧ km/hmotor vehicle means any power-driven vehicle which is moved by its own means, having at least four wheels, being complete, completed or incomplete, with a maximum design speed exceeding ‧ km/h
Tehokkuus ja nopeus oireiden selvittämisessä ovat korvanneet potilaan tarkastamisen ja hänen tilanteeseensa paneutumisen.Efficient but rapid treatment of symptoms has replaced patient care.
Valvontalaitteen on tallennettava ja säilytettävä datamuistissaan ajoneuvon hetkellinen nopeus ja sitä vastaava päivämäärä ja aika kerran sekunnissa vähintään viimeisen ‧ sellaisen tunnin ajalta, jolloin ajoneuvo on ollut liikkeessäThe recording equipment shall record and store in its data memory the instantaneous speed of the vehicle and the corresponding date and time at every second of at least the last ‧ hours that the vehicle has been moving
nopeus (jatkuvaSpeed (continuous
Lasketaan kunkin kolmen jarrutusryhmän keskiarvo ja esitetään nopeus graafisesti vastaavia, keskimääräisiä täysin kehittyneitä hidastuvuuksia vastenAverage the results for each group of three applications and plot speed against corresponding mean fully developed deceleration
nopeus eteenpäinforward velocity
Testissä käytettävän vaihtosuhteen on oltava se, jolla saavutetaan suurin nopeus, ja kaasuläpän on oltava täysin aukiThe gear ratio used during the test shall be that producing the maximum vehicle speed and the throttle shall be fully open
Hyväksyntänumeron kaksi ensimmäistä numeroa ilmaisevat, että hyväksyntä on myönnetty säännön N:o ‧ vaatimusten mukaisesti säännön ollessa alkuperäisessä muodossaan Suorakulmion ympäröimä luku tai luvut, ilmaistuna km/h:na, osoittavat asetusnopeuden, johon ajoneuvon nopeus on rajoitettu, ja asetusnopeuksien vaihteluvälin, johon ajoneuvon nopeus voidaan rajoittaaThe figure and range of figures, expressed in km/h, surrounded by a rectangle, show the set speed to which the vehicle is limited, and the range of set speeds within which the vehicle may be limited
Showing page 1. Found 9105 sentences matching phrase "äänen nopeus".Found in 1.788 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.