Translations into English:

 • speed of sound   
  (Noun  )
   
  speed at which sound is propogated
   
  speed at which sound is propogated

Other meanings:

 
The speed of sound.

    Show declension

Example sentences with "äänen nopeus", translation memory

add example
fi Nopeus, jolla puhemiehistö antoi minulle puheenvuoron, saa minut vakuuttuneeksi siitä, että ääneni kantaa silloinkin, kun mikrofonit eivät toimi.
en The speed with which the Presidency has given me the floor gives me the assurance that my voice can reach even where the microphones do not.
fi tai ajoneuvoyhdistelmät, jotka koostuvat C luokan vetovaunusta ja perävaunusta, jonka pituus on vähintään ‧ m, joiden suurin sallittu kokonaispaino on vähintään ‧ kg ja pituus vähintään ‧ m ja joiden suurin rakenteen mukainen nopeus on vähintään ‧ km/h
en or combinations, made up of a category C test vehicle and a trailer at least ‧ metres in length, with a maximum authorized mass of at least ‧ kilograms and a langth of at least ‧ metres, capable of a speed of at least ‧ km/h
fi Nopeus tappaa
en Speed kills
fi Kun ajoneuvon nopeus ylittää nopeuden Vsääd, kuljettajalle on ilmoitettava tästä soveltuvalla merkillä tai varoituksella, joka on muu kuin nopeusmittari
en Whenever the vehicle speed exceeds Vadj the driver must be informed by means of a suitable or warning signal other than the speedometer
fi Yksittäisen käyttäjän Internet-yhteyden nopeus riippuu monista tekijöistä, muun muassa yhteydentarjoajan Internet-kytkettävyydestä sekä sovelluksesta, jossa yhteyttä käytetään
en The speed of Internet access experienced by a given user may depend on a number of factors including the provider(s) of Internet connectivity as well as the given application for which a connection is being used
fi säännöllisyys ja nopeus, jolla kolmas maa toimittaa rehuihin ja elintarvikkeisiin ja eläviin eläimiin liittyvien vaarojen esiintymistä koskevia tietoja
en the regularity and rapidity of information supplied by the third country on the presence of hazards in feed and food, and in live animals
fi Tuulilasinpesujärjestelmän on edelleen täytettävä tämän liitteen kohdan ‧.‧.‧ vaatimukset suoritustehon kärsimättä, kun sitä käytetään enimmäisnopeudella ja ajoneuvoon kohdistetaan ilmavirta, jonka nopeus on ‧ prosenttia ajoneuvon rakenteellisesta huippunopeudesta tai ‧ km/h sen mukaan, kumpi on pienempi
en The windscreen wiper system shall continue to meet the requirements of paragraph ‧.‧.‧. of this Annex without any degradation of efficiency, when it is operating at maximum frequency and when the vehicle is subjected to a relative air speed equal to ‧ % of the vehicle’s maximum design speed or ‧ km/h, whichever is lower
fi Sama ajoneuvoista peräisin oleva päästömäärä voi aiheuttaa hyvinkin eritasoista ilman saastumista esimerkiksi sääolosuhteista (tuulen nopeus, inversiokerroksen muodostuminen jne.), auringon säteilystä (otsoninmuodostus) ja topografiasta (esimerkiksi katukuilut) johtuen
en The same amount of emissions from a vehicle can cause rather different levels of air pollution depending e.g. on the weather (wind speeds, presence of an inversion layer etc), on the insolation (ozone formation) and on the topography (e.g. street canyons
fi Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin M‧-, M‧-luokan moottoriajoneuvoihin (lukuun ottamatta takaistuimia ja sellaisia ajoneuvoja, joiden suurin sallittu paino on enemmän kuin ‧ tonnia tai joissa on erityisesti seisoville matkustajille tarkoitettuja paikkoja) ja N‧-luokan ajoneuvoihin (lukuun ottamatta takaistuimia), jotka määritellään direktiivin ‧/ETY liitteessä I ja jotka on tarkoitettu tieliikenteeseen ja joissa on vähintään neljä pyörää ja joiden suurin rakenteellinen nopeus on enemmän kuin ‧ kilometriä tunnissa
en This Directive shall apply to all motor vehicles in categories M‧, M‧ (except for rear seats and vehicles of a maximum permissible weight exceeding ‧ tonnes and those which include places specially designed for standing passengers) and N‧ (except for rear seats), as defined in Annex I to Directive ‧/EEC, intended for use on the road, having at least four wheels and a maximum design speed exceeding ‧ km/h
fi Tätä direktiiviä sovelletaan ainoastaan ‧ kohdassa määriteltyihin traktoreihin, joissa on ilmarenkaat ja jotka on suunniteltu niin, että niiden suurin nopeus on ‧–‧ km/h
en This Directive shall apply only to tractors defined in paragraph ‧ which are equipped with pneumatic tyres and have a maximum design speed of between ‧ and ‧ km/h
fi Sen estämättä, mitä ‧.‧.‧ ja ‧.‧.‧ kohdassa säädetään, nopeus- ja kuormituspisteitä, joissa teho on alle ‧ prosenttia moottorin enimmäistehosta, ei sisällytetä minkään päästötyypin WNTE-valvonta-alueeseen
en Notwithstanding the provisions of paragraphs ‧.‧.‧ and ‧.‧.‧, speed and load points below ‧ per cent of the maximum power value produced by the engine shall be excluded from the WNTE Control Area for all emissions
fi Tieto, jota olisi ollut vaikea tai mahdoton löytää, on nyt vain sekuntien päässä. Internetille luonteenomainen piirre ei kuitenkaan ole nopeus tai tekniikka; se on vapaus: vapaus ilmaista mielipiteitä, vapaus vaihtaa ajatuksia ja vapaus jakaa tietoa.
en Information that would have been difficult or impossible to find is now only seconds away, but the defining characteristic of the Internet is not speed or technology; it is freedom: freedom to express opinions, freedom to exchange ideas and freedom to share information.
fi Mopon nopeus ja moottorin kierrosluku määritellään ± ‧ %:n tarkkuudella
en The engine and/or moped speeds must be determined with an accuracy of ± ‧ %
fi Todellinen nopeus
en Actual Speed
fi Nopeus törmäyshetkellä
en Speed on impact
fi Tavallinen nopeus on noin ‧ km/h
en Safe cruising speed is about ‧ miles per hour
fi Tätä direktiiviä sovelletaan ainoastaan ‧ kohdassa määriteltyihin traktoreihin, joissa on ilmarenkaat ja joiden suurin rakenteellinen nopeus on ‧–‧ km/h
en This Directive shall apply only to tractors defined in paragraph ‧ which are equipped with pneumatic tyres and have a maximum design speed of between ‧ and ‧ km/h
fi Lasketaan kunkin kolmen jarrutusryhmän keskiarvo ja esitetään nopeus graafisesti vastaavien keskimääräisten täysin kehittyneiden hidastuvuuksien funktiona
en Average the results for each group of three applications and plot speed against corresponding mean fully developed deceleration
fi Jos toiminnan nopeus edellyttää jo myönnettyjen määrärahojen käyttöä, meidän pitäisi varmistaa, että käyttöön otettuja määrärahoja täydennetään myöhemmin asianmukaisesti.
en If rapidity of response requires the use of already appropriated resources, we should ensure that these are subsequently and appropriately replenished.
fi Hyödyllisyysmallisuojan rekisteröimisen etu patenttiin verrattuna on sen nopeus, halpuus ja yksinkertaisuus.
en The advantage of registering a utility model, as opposed to a patent, is that it is a quicker, cheaper and more simple procedure.
fi Jatkaa länteen, nopeus ‧ mailia
en Going due west about ‧ miles per hour
fi Valvontalaitteen on tallennettava ja säilytettävä datamuistissaan ajoneuvon hetkellinen nopeus ja sitä vastaava päivämäärä ja aika kerran sekunnissa vähintään viimeisen ‧ sellaisen tunnin ajalta, jolloin ajoneuvo on ollut liikkeessä
en The recording equipment shall record and store in its data memory the instantaneous speed of the vehicle and the corresponding date and time at every second of at least the last ‧ hours that the vehicle has been moving
fi Suurin nopeus
en Maximum speed
fi Kiinteästi asennettu: Jonka nopeus ajoneuvossa olevaan tukipintaan verrattuna on nolla
en Nomadic devices: Non-stationary devices which accompany people whilst travelling
fi Vp= koestuskappaleen nopeus (km/t) törmäyshetkellä
en Vp= velocity of the projectile in km/h on impact
Showing page 1. Found 9105 sentences matching phrase "äänen nopeus".Found in 3.06 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.