Translations into English:

 • Kienbock's disease   
   
  disease of the wrist
   
  disease of the wrist
 • Kienbock’s disease   
  (Noun  )
   
  disease of the wrist

Example sentences with "Kienböckin tauti", translation memory

add example
fi Komissio otti päätöksellä ‧/‧/EY käyttöön eräitä bluetongue-tautiin liittyviä suojatoimenpiteitä Bulgariassa, jotta tauti ei leviäisi esiintymisalueeltaan Burgasin hallinnolliselta alueelta; toimenpiteet liittyvät riskialttiiden eläinten tuontiin yhteisöön
en By Decision ‧/‧/EC, the Commission adopted certain protective measures against bluetongue in Bulgaria to avoid the spread of the disease from the affected area of the administrative district of Burgas in relation to the import into the Community of susceptible animals
fi Siksi on ilmeistä, että tämä aihe on erittäin tärkeä Skotlannille, mutta on koko Euroopan kannalta elintärkeää, että tauti saadaan hallintaan ja hävitettyä, mikäli mahdollista.
en It is obvious therefore that this issue is especially important to Scotland but it is vitally important to all parts of Europe that the disease be brought under control and, if possible, eradicated.
fi BSE-tauti on hävitettävä, mutta se vaatii aikaa.
en BSE must be wiped out but that will take time.
fi Parkinsonin tauti, yleisimmät haittavaikutukset Yleisimmin (≥ ‧ %) ilmoitetut haittavaikutukset, joita esiintyi enemmän MIRAPEXIN-hoidon kuin lumelääkehoidon aikana, olivat Parkinsonin tautia sairastavilla potilailla pahoinvointi, dyskinesia, hypotensio, heitehuimaus, uneliaisuus, unettomuus, ummetus, aistiharhat, päänsärky ja uupumus
en Parkinson s disease, most common adverse events The most commonly (‧ %) reported adverse drug reactions in patients with Parkinson s disease more frequent with MIRAPEXIN treatment than with Placebo were nausea, dyskinesia, hypotension, dizziness, somnolence, insomnia, constipation, hallucination, headache and fatigue
fi Kawasakin tauti
en Kawasaki disease
fi Alzheimerin tauti on suuri taloudellinen haaste kaikille yhteiskunnille.
en Alzheimer's disease is a major economic challenge for all societies.
fi Aujeszkyn tauti
en Aujeszky's disease
fi Kun kysyin viisi vuotta sitten komissiolta, oliko se tietoinen Saksassa havaitusta Creutzfeldt-Jacobin taudista ja pelkäsikö se, että tauti leviäisi ilman asianmukaista valvontaa myös nautoihin, sain vastaukseksi, että komissio on siitä tietoinen, tilanne on hallinnassa ja ettei olisi mitään syytä huoleen.
en When I asked the Commission, five years ago, if it knew whether Creutzfeldt-Jakob disease had appeared in Germany, and whether it was not afraid that, without adequate controls, the disease would affect cattle, I was told that the institution was aware of the reports, but that everything was under control and there was nothing to fear.
fi Rehtori tuuraa, kunnes sijainen saapuu.- Mikä se Lymen tauti on?
en Behold the tailgate party, the pinnacle of human achievement!
fi Yhdelläkään potilaalla kummassakaan ryhmässä tauti ei edennyt kirroosiksi
en No patients in either group progressed to cirrhosis
fi Orfadinia käytetään perinnöllisen tyypin ‧ tyrosinemian (HT-‧, harvinainen lapsilla ilmenevä tauti) hoitoon
en Orfadin is used to treat hereditary tyrosinemia type ‧ (HT-‧), a rare childhood disease
fi Haluan mainita muutamia aikaisempia tapauksia: BSE-tauti, johon kollegani Martinez yritti toistuvasti kiinnittää komission huomiota yli viisi vuotta ennen kuin se ryöpsähti maailman tietoisuuteen kuuluisan hullun lehmän taudin muodossa; suu- ja sorkkatauti Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja dioksiinin saastuttamat kanat Belgiassa.
en I would like to mention a number of precedents: bovine spongiform encephalitis, to which my colleague Mr Martinez repeatedly tried to draw the Commission’s attention over five years before it burst upon the world in the shape of the famous mad cow affair; foot and mouth disease in the UK and dioxin-contaminated chicken in Belgium.
fi Glanzmannin tauti
en Glanzmann s thrombasthenia
fi Vaikka Alzheimerin tauti löydettiin vuonna 1906, on koko dementian alalla havaittu erityinen ilmiö: emme edelleenkään tiedä, mikä sen aiheuttaa, eikä meillä vieläkään ole siihen minkäänlaista parannuskeinoa.
en Even though Alzheimer's was discovered in 1906, there has been a special phenomenon within the whole area of dementia: we still do not know the cause and we still do not have any cure.
fi Wilsonin tauti (hepatolentikulaarinen degeneraatio) on autosominen resessiivinen aineenvaihdunnallinen puutos hepaattisen kuparin erittymisessä sappeen
en Wilson 's disease (hepatolenticular degeneration) is an autosomal recessive metabolic defect in hepatic excretion of copper in the bile
fi Parkinsonin tauti johtuu aivojen matalasta dopamiinipitoisuudesta
en Parkinson s disease is caused by low levels of a substance called dopamine in the brain
fi a) Se tulee sellaisesta kolmannesta maasta tai sen alueelta tai, jos sovelletaan aluejakoa neuvoston direktiivin ‧/‧/ETY ‧ artiklan ‧ kohdan a alakohdan mukaisesti, sellaisen kolmannen maan tai komission päätöksen ‧/‧/EY liitteessä I mainitusta sen alueen osasta, jossa seuraavat taudit ovat ilmoitusvelvollisuuden alaisia koko kyseisessä kolmannessa maassa tai sen alueella: afrikkalainen hevosrutto, astumatauti, räkätauti, hevosen enkefalomyeliitti (kaikissa muodoissaan, mukaan luettuna venezuelalainen hevosen enkefalomyeliitti), hevoseläinten näivetystauti, vesicular stomatitis-tauti, raivotauti, pernarutto
en a) it comes from a third country, territory or, where regionalisation applies in accordance with Article ‧(a) of Directive ‧/‧/EEC, a part of a third country or territory listed in Annex I to Commission Decision ‧/‧/EC in which the following diseases are compulsorily notifiable in the entire third country or territory: African horse sickness, dourine, glanders, equine encephalomyelitis (of all types including Venezuelan equine encephalomyelitis), equine infectious anaemia, vesicular stomatitis, rabies, anthrax
fi Se on iäkkäisiin ihmisiin vaikuttava tauti, ja tällä hetkellä se tekee kuuden miljoonan Euroopan kansalaisemme elämästä kurjuutta.
en This is a disease that affects the elderly and is currently making the lives of 6 million of our fellow European citizens a misery.
fi Parkinsonin tauti Olantsapiinia ei suositella käytettäväksi dopamiiniagonistien käyttöön liittyvän psykoosin hoitoon Parkinsonin tautia sairastavilla potilailla
en Parkinson 's disease The use of olanzapine in the treatment of dopamine agonist associated psychosis in patients with Parkinson 's disease is not recommended
fi Sen vuoksi ne toimittivat komissiolle tautia koskevat hävittämis- ja hätärokotussuunnitelmat tarvittavista toimenpiteistä, joilla tauti saadaan hävitettyä suunnitelmissa mainituilta alueilta, joilla tartuntoja esiintyy, ja joita on sovellettava kyseisillä alueilla sijaitsevilla sikatiloilla
en Therefore, they submitted to the Commission eradication plans and emergency vaccination plans against that disease setting out the measures necessary to eradicate the disease in the areas defined in their plans as infected and setting out the necessary measures to be applied on the pig holdings in those areas
fi Sitä käytetään potilailla, joilla on pitkäaikainen avokulmaglaukooma (tauti, jossa paine silmässä kohoaa, koska neste ei pääse poistumaan silmästä) ja potilailla, joilla on okulaarihypertensio (kun paine silmässä on normaalia korkeampi
en It is used in patients with long-term open angle glaucoma (a disease where the pressure in the eye rises because fluid cannot drain out of the eye) and in patients with ocular hypertension (when the pressure in the eye is higher than normal
fi Emme saa koskaan unohtaa, että komissio uhkasi maaliskuussa 1996 neljää Saksan osavaltiota seuraamuksilla, kun ne kielsivät epäilyttävän karjan maahantuonnin, vaikka oli saatu todisteita siitä, että hullun lehmän tauti tarttui ihmisiin.
en Let us never forget that, in March 1996, despite proof that mad cow disease was capable of being transmitted to humans, the Commission threatened four German Länder with sanctions for their refusal to allow the importation of suspect cattle.
fi Haluan korostaa maailman aids-päivän ja yhteisen vastuumme merkitystä aidsin torjumiselle, sillä tauti etenee koko maailmassa, eikä se ole saanut ansaitsemaansa huomiota.
en I would stress today the importance of World AIDS Day and of our joint responsibility in combating this disease. Because a disaster is unfolding worldwide, a disaster which does not get the attention it deserves.
fi Verta imevät kirput levittävät tautia eläinten keskuudessa, ja tauti voi tarttua moneen jyrsijälajiin.
en Blood sucking fleas transmit the bacteria among animals, and various species of rodents can become infected.
Showing page 1. Found 1736 sentences matching phrase "Kienböckin tauti".Found in 0.775 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.