Translations into English:

  • Kienbock's disease   
     
    disease of the wrist
     
    disease of the wrist
  • Kienbock’s disease   

Example sentences with "Kienböckin tauti", translation memory

add example
Newcastlen tautiNewcastle disease
SIFROLin käyttöön on liittynyt uneliaisuutta tai äkillistä nukahtamista, varsinkin potilailla, joilla on Parkinsonin tautiSIFROL has been associated with sleepiness and episodes of suddenly falling asleep, particularly in patients with Parkinson s disease
Olantsapiinin ja Parkinson-lääkkeiden samanaikaista käyttöä ei suositella, jos potilaalla on Parkinsonin tauti ja dementia (ks. kohtaThe concomitant use of olanzapine with anti-Parkinsonian medicinal products in patients with Parkinson 's disease and dementia is not recommended (see section
Rokote tulee antaa, kun tauti on saatu hallintaan. • jos lapsella on verenvuotohäiriöitä tai mustelmataipumusta • jos lapsella on taipumusta kuumekouristuksiin tai kouristuksia esiintyy suvussa Kuten kaikilla rokotteilla, Infanrix Penta ei ehkä täysin suojaa kaikkia rokotettujaAfter control of the disease the vaccine should be administered. if your child has a bleeding problem or bruises easily if your child has a tendency to seizures/fits due to a fever, or if there is a history in the family of this As with all vaccines, Infanrix Penta may not completely protect all people who are vaccinated
Ne 30 henkilöä, joilla on epätavallinen Creutzfeld-Jacobin tauti, pitänevät varmaankin tätä 129 artiklaa jossain määrin ironisena.Doubtless the thirty individuals who suffer from atypical Creutzfeldt-Jakob disease would think Article 129 somewhat ironic.
Tauti: eläinten infektoituminen, jonka aiheuttajana on zoonoottinen Salmonella sppDisease: infection of animals with zoonotic Salmonella spp
Creutzfeldt-Jakobin tauti on meillä Skotlannissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa aivan erityinen aihe.That is Amendment No 43. In Scotland and the UK we have a specific issue with CJD.
Että on jonkinlainen tauti, joka leviää ympäri maata?That there' s some kind of disease... that' s spreading across the country?
Kyseinen tauti mainitaan sekä Kansainvälisen eläintautiviraston (OIE) luettelossa että komission päätöksen ‧/‧/ETY liitteessä (luettelo taudeista, joiden perusteella voidaan myöntää yhteisrahoitustaThe disease is included in the list of the World Organisation for Animal Health (ΟΙΕ) and in the Annex to Council Decision ‧/‧/EEC (list of diseases that can receive cofinancing
Alzheimerin tauti on yleisin dementian syy, ja siihen sairastuu 44 000 ihmistä Irlannissa ja miltei 10 miljoonaa ihmistä ympäri maailman.Alzheimer's is a disease that is the most common cause of dementia, affecting 44 000 people in Ireland and nearly ten million people across Europe.
Lievän ja kohtalaisen vaikean dementian oireenmukainen hoito potilailla, joilla on idiopaattinen Parkinsonin tautiSymptomatic treatment of mild to moderately severe dementia in patients with idiopathic Parkinson s disease
MS-tauti kehittyi ‧ prosentille Betaferon-ryhmän potilaista ja ‧ prosentille lumelääkeryhmän potilaista% of the patients who received Betaferon developed MS, against ‧ % of those who received placebo
Dementia ja Alzheimerin tauti erityisesti ovat vakavia lääketieteellisiä ongelmia, mutta sen lisäksi ne ovat myös valtava arkaluonteinen eettinen ja sosiaalinen ongelma, ja niiden vakavuus lisääntyy jatkuvasti Euroopan väestön ikääntyessä.Dementia and Alzheimer's disease in particular are not only serious medical problems, but also a hugely sensitive ethical and social problem, the severity of which will continue to increase in relation to the ageing of Europe's population.
Kaikissa potilaiden alaryhmissä (sukupuoli, ikä, iän huomioon ottava IPI eli International NHL Prognostic Index, Ann Arborin luokitus, ECOG, β‧-mikroglobuliini, LDH, albumiini, B-oireet, suuri tautimassa, ekstranodaalinen tauti, luuytimeen levinnyt tauti) tapahtumista vapaan ajan ja kokonaiseloonjäämisajan riskisuhteet (R-CHOP verrattuna CHOP: iin) olivat vastaavasti alle ‧, ‧ jaIn all patients subgroups (gender, age, age adjusted IPI, Ann Arbor stage, ECOG, ‧ microglobulin, LDH, albumin, B symptoms, bulky disease, extranodal sites, bone marrow involvement), the risk ratios for event-free survival and overall survival (R-CHOP compared with CHOP) were less than ‧ and ‧ respectively
Vesicular stomatitis-tautiVesicular stomatitis
Alzheimerin tauti saattaa aiheuttaa ajokyvyn asteittaista heikkenemistä tai vaikeuttaa koneiden käyttökykyäAlzheimer s disease may cause gradual impairment of driving performance or compromise the ability to use machinery
Sairaudet, joista tänään keskustelemme - Alzheimerin tauti, vaikka tekstissä viitataan myös Parkinsonin tautiin - ovat aivojen sairauksia, jotka ovat suuri haaste Euroopalle.The diseases that we are discussing today - Alzheimer's disease, although Parkinson's disease is also referred to in the text - are diseases of the brain which constitute a major challenge for Europe.
Rabdomyolyysia on harvoissa tapauksissa kuvattu vakavien dyskinesioiden tai malignin neuroleptioireyhtymän (NMS) seurauksena potilailla, joilla on Parkinsonin tautiRhabdomyolysis secondary to severe dyskinesias or neuroleptic malignant syndrome (NMS) has been observed rarely in patients with Parkinson s disease
Nyt kun muista valtioista on löytynyt hullun lehmän taudista kärsivää karjaa, yleisen mielipiteen mukaan EU:n on myönnettävä samanlaisia tukia kuin sille valtiolle, josta tämä tauti alkujaan lähti liikkeelle.Now that other States are experiencing cases of mad cow disease, pubic opinion expects similar Community aid to that offered to the country which was at the origin of the disease.
Skandaali tai tauti, MaxScandal and disease, Max
Arvoisa puhemies, suu- ja sorkkatauti on karjaan hyvin helposti tarttuva tauti, mutta täysin vaaraton ihmiselle.Mr President, foot and mouth disease is a highly infectious disease for our livestock, but completely harmless to humans.
Et tietäisi sitä.- Tauti vaikuttaa aivoihisiYou wouldn' t know, ' cause that' d be the sickness
Kyseisen direktiivin ‧ artiklassa säädetään tiettyjä tartuntatauteja, Aujeszkyn tauti mukaan luettuna, koskevista pakollisista kansallisista ohjelmista, jotka on toimitettava komissiolle hyväksyttäväksiArticle ‧ of that Directive provides for compulsory national programmes for certain contagious disease, including Aujeszky's disease, to be submitted to the Commission for approval
tauti ja käytät myös levodopaa, sinulla saattaa ilmetä pakkoliikkeitä, kun Oprymean annosta suurennetaanParkinson s disease and are also taking levodopa, you might develop dyskinesia during the uptitration of Oprymea
Showing page 1. Found 1736 sentences matching phrase "Kienböckin tauti".Found in 2.534 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.