Translations into English:

  • Kienbock's disease   
     
    disease of the wrist
     
    disease of the wrist
  • Kienbock’s disease   

Example sentences with "Kienböckin tauti", translation memory

add example
fi vesicular stomatitis-tauti
en vesicular stomatitis
fi swine vesicular-tauti
en swine vesicular disease
fi Se on tauti, joka vaikuttaa moniin ihmisiin, ja tuo määrä kasvaa.
en It is a disease that affects many people and that number is growing.
fi Parkinsonin tauti johtuu aivojen matalasta dopamiinipitoisuudesta
en Parkinson s disease is caused by low levels of a substance called dopamine in the brain
fi Kyseinen tauti mainitaan sekä Kansainvälisen eläintautiviraston (OIE) luettelossa että komission päätöksen ‧/‧/ETY liitteessä (luettelo taudeista, joiden perusteella voidaan myöntää yhteisrahoitusta
en The disease is included in the list of the World Organisation for Animal Health (ΟΙΕ) and in the Annex to Council Decision ‧/‧/EEC (list of diseases that can receive cofinancing
fi Kansallisten ja Euroopan intressien historianvastaista vastakkainasettelua on vastustettava voimakkaasti, sillä se on tauti, joka voi kalvaa ontoksi vahvimmatkin syyt yhdessä pysymiselle.
en You must vigorously oppose the antihistorical conflict between national interests and Europe, because that is a disease that can rot away the strongest reasons for our staying together.
fi M-M-RVAXPRO-rokotetta ei tulisi antaa raskauden, sellaisen sairauden, jossa on kuumetta (‧, ‧ °C tai enemmän), eikä aktiivisen, hoitamattoman tuberkuloosin (tb) aikana tai silloin, kun potilaalla on jokin immuunijärjestelmään vaikuttava tauti
en M-M-RVAXPRO should not be given during pregnancy, an illness with fever (over ‧°C), active untreated tuberculosis (TB), or when the patient has any disease that affects their immune system
fi Samanaikaisesti voidaan kuitenkin nähdä, että BSE-tauti on saanut aikaan sen, että olemme vieneet prosessia eteenpäin etenkin komissiossa.
en At the same time we can still see that BSE has had the effect of making us take the process forward, not least in the Commission.
fi On tarpeen toteuttaa erityistoimenpide, jotta tauti ei toistuvasti leviäisi Kaliningradista sen naapureina oleviin jäsenvaltioihin
en A special measure is necessary to prevent continuing re-infection of neighbouring Member States from Kaliningrad
fi Koska tauti on todennäköisesti levinnyt Turkkiin muuttolintujen mukana, ei voida sulkea pois taudin esiintymistä Armeniassa, Azerbaidžanissa, Georgiassa, Iranissa, Irakissa ja Syyriassa
en As the disease is likely to have been spread to Turkey by migratory birds, the presence of the disease in Armenia, Azerbaijan, Georgia, Iran, Iraq and Syria cannot be excluded
fi Rajoitukset on pidettävä voimassa kunnes tauti on saatu hävitettyä seuraavan tai ‧.‧ kohdan vaatimuksia noudattamalla
en The restrictions shall be maintained until eradication has been achieved either through the requirements in ‧.‧ or ‧.‧ below
fi Parkinsonin tauti
en Parkinson s disease
fi Kuinka pitkälle lapsenlapsemme tauti on levinnyt?
en How far advanced is our grandson' s malady?
fi Ihmiset ovat hepatiitti A:n ainoa reservoaari, ja virus leviää tartunnan saaneiden henkilöiden ulosteen kautta. Tauti voi tarttua joko ihmisten välisestä kosketuksesta tai saastuneesta ruoasta tai vedestä.
en Humans are the only reservoir of hepatitis A virus, which is transmitted from faeces of infected patients, either by person-to-person contact or by consumption of contaminated food or water.
fi Lisäksi kyseisen direktiivin ‧ artiklassa säädetään, että jäsenvaltion, joka katsoo olevansa kokonaisuudessaan tai osittain vapaa tällaisista taudeista, Aujeszkyn tauti mukaan luettuna, on toimitettava komissiolle asianmukaiset perustelut
en In addition, Article ‧ of that Directive provides that where a Member State considers its territory or part thereof to be free of such diseases, including Aujeszky’s disease, it is to present appropriate supporting documentation to the Commission
fi Viruksen löytänyt professori Montagnier totesi, että menisi kymmenen vuotta, ennen kuin nähtäisiin infektioaallon kokonaisvaikutukset ja että sen vaikutukset väestörakenteeseen olisivat huomattavat, koska tauti pyyhkäisee pois kokonaisen nuorten aikuisten populaation.
en Professor Montagnier, who discovered the virus, said that it would take ten years for the full impact of the wave of infection to be seen and that the demographic impact would be considerable, because the disease would wipe out an entire population of young adults.
fi Siksi on edelleen olemassa riski, että tauti leviää kolmansista maista jäsenvaltioihin
en Therefore, there remains the risk that the disease will spread from third countries to the Member States
fi Jos epitsootologinen tutkimus osoittaa, että tauti on kulkeutunut yhteen tai useampaan viljelylaitokseen tai rajaamattomaan vesialueeseen, kyseisiin alueisiin on sovellettava ‧ kohdan säännöksiä, ja
en If the epizootic investigation shows that the disease has been introduced into one or more farms or unenclosed waters the provisions of point ‧ shall apply in these areas and
fi Sellaisten eläinten kasvattaminen, joilla ennakoidaan olevan geneettisiä häiriöitä ja joiden yleiskunnon odotetaan huononevan vakavasti ja pysyvästi, esimerkiksi Huntingtonin tauti, lihasdystrofia ja krooniset toistuvat hermotulehdukset
en Breeding animals with genetic disorders that are expected to experience severe and persistent impairment of general condition, for example Huntington's disease, Muscular dystrophy, chronic relapsing neuritis models
fi Kyseinen tauti mainitaan sekä Kansainvälisen eläintautiviraston (OIE) luettelossa että komission päätöksen ‧/‧/ETY liitteessä (luettelo taudeista, joiden perusteella voidaan myöntää yhteisrahoitusta
en The disease is included in the list of the World Organisation for Animal Health (OIE) and in the Annex to Council Decision ‧/‧/EEC (list of diseases that can receive cofinancing
fi Rokotteita pitäisi olla saatavina myös muulloin kuin omia kansalaisiamme koskettavissa tapauksissa. Jos tauti puhkeaa, meidän olisi kohdistettava toimintamme siihen riippumatta siitä, missä sitä esiintyy, ja pyrittävä varmistamaan, ettei tauti leviä.
en It should not just be a matter of having vaccines in case it affects our own citizens: if there is an outbreak, we should target it wherever it occurs and try to ensure that it does not spread.
fi Ongelmana on, että - vähän influenssan tapaan - rokotukset purevat vain, jos rokote on johdettu lähinnä samasta kannasta, josta tauti on peräisin.
en The problem here is that - much as with influenza - vaccination only works if the vaccination is derived largely from the same strain as the disease.
fi Olantsapiinin ja Parkinson-lääkkeiden samanaikaista käyttöä ei suositella, jos potilaalla on Parkinsonin tauti ja dementia (ks. kohta
en The concomitant use of olanzapine with anti-Parkinsonian medicinal products in patients with Parkinson 's disease and dementia is not recommended (see section
fi Sellaisten eläinten teurastusta on siirrettävä, joilla epäillään olevan jokin tauti tai tila, joka voi vaikuttaa haitallisesti ihmisten tai eläinten terveyteen
en The slaughter of animals suspected of having a disease or condition that may adversely affect human or animal health is to be deferred
Showing page 1. Found 1736 sentences matching phrase "Kienböckin tauti".Found in 1.593 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.