Translations into English:

 • capitalise   
  (verb   )
   
  In writing or editing, to make use of capital letters
 • capitalized   
  (adjv   )
   
  Written or printed with an initial capital or in capitals.
 • case       
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  typography: the nature of a piece of alphabetic type
 • uppercase   
   
  Of, pertaining to, or characterized by capital letters.
 • upper case   
  (noun   )

Similar phrases in dictionary Finnish English. (3)

ensimmäiset kirjaimet isollatitle case
kirjoittaa isoilla kirjaimillacapitalize
pienet isot kirjaimetpetite caps

Example sentences with "isot kirjaimet", translation memory

add example
Maininnalla «ekstra» varustettuja pienpakkauksia sisältävissä suurpakkauksissa on oltava vähintään ‧ senttimetrin korkuisin isoin kirjaimin maininta «PAKKAUS SISÄLTÄÄ PIENIÄ EKSTRA-PAKKAUKSIA» yhdellä tai useammalla yhteisön kielelläLarge packs containing small packs marked «extra» shall be marked in capital letters ‧ cm high «PACK CONTAINING SMALL «EXTRA» PACKS» in one or more languages of the Community
se sisältää välimerkin tai muun tunnuksen, sekä isoja että pieniä kirjaimia (paitsi jos alkukirjain on merkitty isolla ja loput lajikenimestä pienellä), alaindeksin, yläindeksin tai piirroksenit contains a punctuation mark or other symbol, an upper and lower case mixture (save where the first letter is in upper case and the rest of the denomination in lower case), subscript, superscript or a design
Isoja kirjaimia ja numeroita sisältävät merkinnät on tehtävä vähintään ‧ mm korkeaa, selkeää pääteviivatonta kirjasintyyliä käyttäenThe capital letters and figures making up the marking inscriptions shall be at least ‧ mm in height, in a sans serif font type of correspondence quality
Taustaohjelman käynnistämiseen tarkoitettu komentorivin komento. Tämä rivi perustuu tageihin, jotka korvataan ajon aikana. Tageja ovat: % filterargs: komennon optiot % filterinput: syötemääritys % filteroutput: tulostemääritys % psu: sivun koko isoilla kirjaimilla % psl: sivun koko pienillä kirjaimillaThe full command line to execute the associated underlying utility. This command line is based on a mechanism of tags that are replaced at run-time. The supported tags are: %filterargs: command options %filterinput: input specification %filteroutput: output specification %psu: the page size in upper case %psl: the page size in lower case
Koodit vastaavat jäsenvaltioiden ‧-kirjaimista maatunnusta (ISO ‧-standardia) lukuun ottamatta seuraaviaMust be identical to the codes of the standard ISO Alpha ‧ code (ISO ‧), limited to the Member States, except
Sanan Novella iso alkukirjain leikkaa porkkanan noin keskivälin kohdalla, ja ilmaisu di Ispica on sanan Novella alapuolella, ja teksti on kokonaisuudessaan vihrein kirjaimin, joiden päät on pyöristettyThe ends of the characters are rounded
Lisäksi valituslautakunta ei nyt käsiteltävänä olevassa asiassa soveltanut sääntöä, jonka mukaan merkityssisältöjen erot kumoavat lausuntatapojen samankaltaisuudet eikä se näin ollen merkityssisältöä koskevassa arvioinnissa ottanut huomioon sitä, että aikaisempi espanjalainen merkki, joka koostui sanasta SEAT ja isosta tunnusmerkkinä olevasta S-kirjaimesta, ymmärrettäisiin välittömästi ja selvästi tarkoittavan espanjalaista autonvalmistajaa, kun taas merkkiä MAGIC SEAT ei ymmärrettäisi tällä tavoinMoreover, the Board of appeal failed to apply the rule of counteraction in the current case and therefore failed to take into account the fact, as part of the conceptual analysis, that the earlier Spanish mark, comprising the word SEAT and the large S badge device element, would be immediately and clearly understood as designating the Spanish carmaker whereas the mark MAGIC SEAT would not be understood so
Jos ajovalaisimet on suunniteltu täyttämään sekä oikean- että vasemmanpuoleiselle liikenteelle asetetut vaatimukset, merkitään optisen yksikön kaksi asetusta ajoneuvoon tai hehkulampun kaksi asetusta heijastimeen isoilla kirjaimilla R ja D (oikeanpuoleinen liikenne) sekä L ja G (vasemmanpuoleinen liikenneIn the case of headlamps designed to satisfy the requirements both of countries with right-hand traffic and of countries with left-hand traffic, the two settings of the optical unit on the vehicle or of the filament lamp on the reflector shall be marked by the capital letters R and D, and L and G, respectively
Funktio TOGGLE () muuttaa pienillä kirjoitetut merkit isoiksi, ja isot kirjaimet pieniksiThe TOGGLE() function changes lowercase characters to uppercase and uppercase characters to lowercase
Jos, tarvittaessa vastakkaisen analyysin jälkeen, kyseistä erää pidetään tämän asetuksen säännösten vastaisena, toimivaltainen viranomainen toteuttaa aiheelliset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on mahdollistaa mainitun erän kaupan pitäminen yhteisössä sellaisenaan sillä edellytyksellä, että kyseisten ruhojen yksittäispakkaukset sekä ryhmäpakkaukset varustetaan teurastamossa toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa nauhalla tai etiketillä, jossa on vähintään yksi liitteessä X olevista maininnoista punaisin isoin kirjaiminWhere the batch in question is deemed after such counter-analysis not to comply with this Regulation, the competent authority shall take the appropriate measures aimed at allowing it to be marketed as such within the Community only on condition that both individual and bulk packaging of the carcases concerned shall be marked by the slaughterhouse under the supervision of the competent authority with a tape or label bearing, in red capital letters, at least one of the indications set out in Annex X
Nimen perässä olevat kirjaimet ISO tarkoittavat sitä, että ko. nimi on yksi Kansainvälisen standardointijärjestön suosituksessa R ‧ esiintyvistä yleisistä torjunta-aineiden ja kasvunsääteiden nimistäThe letters (ISO) indicate that the name appears as one of the common names for pest control chemicals and plant growth regulators in recommendation R ‧ of the International Organization for Standardization
merkintä «TEOLLISUUSMUNIA» mustilla ‧ senttimetrin korkuisilla isoilla kirjaimilla ja maininta «ihmisravinnoksi soveltumattomia» mustilla vähintään ‧ senttimetrin korkuisilla kirjaimilla yhdellä tai useammalla yhteisön kielelläthe marking «INDUSTRIAL EGGS» in black capital letters ‧ cm high, and the marking «unsuitable for human consumption» in black letters at least ‧ cm high, in one or more languages of the Community
Joissain tietojen mallintamissovelluksissa saattaa olla tarpeen erottaa pääte-ja välitunnukset toisistaan jollain muulla tavalla kuin käyttämällä isoja ja pieniä kirjaimiaIt may be required, for some data modelling applications, to distinguish between terminal and non-terminal symbols by means other than the use of upper and lower case lettering
Avainsana on mikä tahansa isojen kirjaimien tai numeroiden jonoA keyword is any sequence of upper case letters or digits
Laita E=MC‧, isoilla kirjaimillaTry " E " equals " M- C " squared, all caps
Jos ajovalaisimet on suunniteltu täyttämään jäsenvaltioissa sekä oikean-että vasemmanpuoleiselle liikenteelle asetetut vaatimukset, merkitään kaksi optisen yksikön asetusta ajoneuvoon tai kaksi hehkulampun asetusta heijastimeen isoilla kirjaimilla R ja D, kun on kyse oikeanpuoleisesta liikenteestä, ja L ja G, kun on kyse vasemmanpuoleisesta liikenteestäIn the case of headlamps designed to satisfy the requirements both of Member States with right-hand traffic and of Member States with left-hand traffic, the two settings of the optical unit on the vehicle or of the filament lamp on the reflector shall be marked by the capital letters R and D, the right-hand traffic and L and G, for left-hand traffic
Passitusilmoituksen kappaleisiin merkitään vinosti punaisin isoin kirjaimin vähintään ‧ × ‧ millimetrin kokoisena jokin seuraavista maininnoistaone of the following endorsements, measuring at least ‧ × ‧ mm and printed in red, shall be affixed diagonally to all copies of the transit declaration
esittää nimensä isoin kirjaiminprints the name of the parallel importer in capital letters
Keskuselintä kutsutaan "Euroopan elintarvikeviranomaiseksi" (joka on lyhennetty isolla E-kirjaimella).The central body is called 'the European Food Authority' (or 'the Authority' for short, with a capital 'A' ).
Tunnuksessa käytetään isoja kirjaimiaThe letters in the VKM are written in capitals
esitetty selkein, helposti luettavin, häipymättömin ja riittävän isoin kirjaimin, jotka erottuvat hyvin pohjasta ja jotka voi erottaa selvästi muista kirjoitusmerkinnöistä ja piirroksistashall be presented in clear, legible and indelible characters which are large enough to stand out well from the background on which they are printed and to be distinguished clearly from all other written or pictorial matter
Isot kirjaimetCapital Letters
Toinen merkki on iso kirjain, joka tarkoittaa istumapaikan sijaintia rivillä ajoneuvon ajosuuntaan katsottuna, ja siinä käytetään seuraavia kirjaimiaThe second digit is a capital letter, which designates the location of the seating position in a row, as viewed in the direction of forward motion of the vehicle; the following letters shall be used
Näytössä voidaan käyttää yksinkertaistettuja merkkikuvioita (esim. merkit, joissa on korkomerkkejä, voidaan näyttää ilman niitä, tai pienet kirjaimet voidaan näyttää isoina kirjaiminaThe display may use simplified glyphs (e.g. accented characters may be displayed without accent, or lower case letters may be shown as upper case letters
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia myös musteella isoin kirjaimin käsin täytetyt hakemuksetHowever, Member States may allow applications only to be hand-written in ink and in block capitals
Showing page 1. Found 11930 sentences matching phrase "isot kirjaimet".Found in 2.076 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.