Translations into English:

 • capitalise   
  (verb   )
   
  In writing or editing, to make use of capital letters
 • capitalized   
  (adjv   )
   
  Written or printed with an initial capital or in capitals.
 • case       
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  typography: the nature of a piece of alphabetic type
 • uppercase   
   
  Of, pertaining to, or characterized by capital letters.
 • upper case   
  (noun   )

Similar phrases in dictionary Finnish English. (3)

Example sentences with "isot kirjaimet", translation memory

add example
fi Allekirjoittajan nimi ja asema isoin kirjaimin
en Name and title of signer in block letters
fi Jos, tarvittaessa vastakkaisen analyysin jälkeen, kyseistä erää pidetään tämän asetuksen säännösten vastaisena, toimivaltainen viranomainen toteuttaa aiheelliset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on mahdollistaa mainitun erän kaupan pitäminen yhteisössä sellaisenaan sillä edellytyksellä, että kyseisten ruhojen yksittäispakkaukset sekä ryhmäpakkaukset varustetaan teurastamossa toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa nauhalla tai etiketillä, jossa on vähintään yksi liitteessä X olevista maininnoista punaisin isoin kirjaimin
en Where the batch in question is deemed after such counter-analysis not to comply with this Regulation, the competent authority shall take the appropriate measures aimed at allowing it to be marketed as such within the Community only on condition that both individual and bulk packaging of the carcases concerned shall be marked by the slaughterhouse under the supervision of the competent authority with a tape or label bearing, in red capital letters, at least one of the indications set out in Annex X
fi Isoja kirjaimia ja numeroita sisältävät merkinnät on tehtävä vähintään ‧ mm korkeaa, selkeää pääteviivatonta kirjasintyyliä käyttäen
en The capital letters and figures making up the marking inscriptions shall be at least ‧ mm in height, in a sans serif font type of correspondence quality
fi Suoritettava komento tällä erikoistulostimella tulostettaessa. Anna suoritettava komento joko suoraan tai liitä/luo komento-objekti tälle erikoistulostimelle. Komento-objekti on suositeltava tapa, koska se tukee monipuolisia asetuksia kuten MIME-tyypin tarkistusta, muokattavia valintoja ja vaatimuslistaa (pelkkä komento on olemassa taaksepäinyhteensopivuuden vuoksi). Kun käytät pelkkää komentoa, seuraavia tageja tunnistetaan: % in: syötetiedosto (vaaditaan). % out: kohdetiedosto (vaaditaan jos kohdetiedostoa käytetään). % psl: paperin koko pienillä kirjaimilla. % psu: paperin koko, ensimmäinen merkki on iso kirjain
en The command to execute when printing on this special printer. Either enter the command to execute directly, or associate/create a command object with/for this special printer. The command object is the preferred method as it provides support for advanced settings like mime type checking, configurable options and requirement list (the plain command is only provided for backward compatibility). When using a plain command, the following tags are recognized: %in: the input file (required). %out: the output file (required if using an output file). %psl: the paper size in lower case. %psu: the paper size with the first letter in upper case
fi Haettu yhteisön tavaramerkki: yhteisön kuviomerkki, joka muodostuu tyylitellystä hansikkaan tai käden kuvasta ja lihavoiduista isoista kirjaimista RS luokkiin ‧, ‧ ja ‧ kuuluvia tavaroita varten- hakemus N:o
en Community trade mark concerned: The Community figurative trade mark composed of a device of a stylised glove or hand and the bold capital letters RS for goods in class ‧, ‧ and ‧- application No
fi Isot kirjaimet viittaavat asetuksen (EY) N:o ‧/‧ liitteisiin
en The capital letters refer to four annexes to Regulation (EC) No
fi Lentorahtikirjan tai vastaavan asiakirjan etupuolella on oltava isoin kirjaimin jokin seuraavista maininnoista
en The air waybill or equivalent document must bear on its face one of the following indications in block capitals
fi Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia hakemusten, mutta ei todistusten, täyttämisen käsin, musteella ja isoin kirjaimin
en However, Member States may allow applications to be handwritten, in which case they must be filled in in ink and in block capitals
fi Yksiselitteisyyttä tarkistettaessa pieniä kirjaimia pidetään isoina kirjaimina
en For checking uniqueness, the letters written in lower case will be taken as written in capitals
fi Ne on esitettävä selkein, helposti luettavin, pysyvin ja riittävän isoin kirjaimin, jotka erottuvat hyvin pohjasta ja jotka voi erottaa selvästi muista kirjoitusmerkinnöistä ja piirroksista
en They must be in visible, indelible, sufficiently large print that stands out clearly from the rest of the information and illustrations on the label
fi ENERGY STAR on ilmaistava aina isoin kirjaimin
en The ENERGY STAR name should always appear in capital letters
fi yläosassa sen jäsenvaltion, jossa ensivakaus tehtiin, yhdestä tai useammasta isosta kirjaimesta koostuvan tunnuksen (B Belgia, BG Bulgaria CZ Tšekki, DK Tanska, D Saksa, EST Viro, IRL Irlanti, EL Kreikka, E Espanja, F Ranska, I Italia, CY Kypros, ‧ Latvia, LT Liettua, L Luxemburg, H Unkari, M Malta, NL Alankomaat, A Itävalta, PL Puola, P Portugali, RO Romania, SI Slovenia, SK Slovakia, FI Suomi, S Ruotsi, UK Yhdistynyt kuningaskunta) ja tarvittaessa yksi tai kaksi numeroa, jotka ilmaisevat alueellista tai hallinnollista alajakoa
en in the upper half, the distinguishing capital letter(s) of the Member State where the original check is carried out (B for Belgium, BG for Bulgaria, CZ for the Czech Republic, DK for Denmark, D for Germany, EST for Estonia, IRL for Ireland, EL for Greece, E for Spain, F for France, I for Italy, CY for Cyprus, ‧ for Latvia, LT for Lithuania, L for Luxembourg, H for Hungary, M for Malta, NL for Netherlands, A for Austria, PL for Poland, P for Portugal, RO for Romania, SI for Slovenia, SK for Slovakia, FI for Finland, S for Sweden, UK for the United Kingdom) together, where necessary, with one or two figures identifying a territorial or administrative subdivision
fi Jos passituksesta vastaava on sitoutunut esittämään passitusilmoitukset ainoastaan yhdessä lähtötoimipaikassa, tämän toimipaikan nimi on merkittävä isoin kirjaimin yleisvakuutta koskevan todistuksen kohtaan ‧ tai vapautusta vakuuden antamisesta koskevan todistuksen kohtaan
en Where a principal has undertaken to lodge all his transit declarations at a specific office of departure, the name of the office must be entered in capitals in box ‧ of the comprehensive guarantee certificate or box ‧ of the guarantee waiver certificate, as appropriate
fi Keskuselintä kutsutaan "Euroopan elintarvikeviranomaiseksi" (joka on lyhennetty isolla E-kirjaimella).
en The central body is called 'the European Food Authority' (or 'the Authority' for short, with a capital 'A' ).
fi Asetettava arvo: ISO ‧-standardin mukainen merkintä kahdella pienellä kirjaimella
en Value assignment: Two-letter lower-case coding according to ISO
fi Perusstandardin vaatimukset esitetään vastaavilla merkinnöillä, mutta isoilla kirjaimilla (esim. M, O, O
en Base standard requirements are shown using the equivalent notations in upper case (i.e. M, O, O
fi Rouva Thyssenin esittämät esimerkit pakkauksista liittyvät kaikki nykyiseen tilanteeseen, kun markkinoillamme on vain aitoa suklaata, jolloin Cote d'Orin ei tarvitse ilmoittaa sitä isoilla kirjaimilla pakkauksen päällä.
en The examples of packaging that Mrs Thyssen showed, all this is of course in the present situation where only real chocolate is available on our market and then Cote d'Or does not need to put it on the front in big letters.
fi Taustaohjelman käynnistämiseen tarkoitettu komentorivin komento. Tämä rivi perustuu tageihin, jotka korvataan ajon aikana. Tageja ovat: % filterargs: komennon optiot % filterinput: syötemääritys % filteroutput: tulostemääritys % psu: sivun koko isoilla kirjaimilla % psl: sivun koko pienillä kirjaimilla
en The full command line to execute the associated underlying utility. This command line is based on a mechanism of tags that are replaced at run-time. The supported tags are: %filterargs: command options %filterinput: input specification %filteroutput: output specification %psu: the page size in upper case %psl: the page size in lower case
fi Tunnuksessa käytetään isoja kirjaimia
en The letters in the VKM are written in capitals
fi Jos tämä on valittuna, sana näytetään isoilla kirjaimilla kirjoitettuna
en If ticked, sounds will be played for New Game and Win Game
fi Näytössä voidaan käyttää yksinkertaistettuja merkkikuvioita (esim. merkit, joissa on korkomerkkejä, voidaan näyttää ilman niitä, tai pienet kirjaimet voidaan näyttää isoina kirjaimina
en The display may use simplified glyphs (e.g. accented characters may be displayed without accent, or lower case letters may be shown as upper case letters
fi Isot kirjaimet
en Capital Letters
fi Aina kun on tarpeen erottaa pääte-ja välitunnukset selvästi toisistaan muuten kuin käyttämällä isoja ja pieniä kirjaimilla, suositellaan päätteen lisäämistä seuraavasti: aputermille
en Whenever it is required to explicitly distinguish between terminal and non-terminal symbols, other than by the use of upper and lower case lettering, it is recommended to use the addition of a suffix as follows
Showing page 1. Found 11930 sentences matching phrase "isot kirjaimet".Found in 2.118 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.