Translations into English:

 
(intransitive)

Similar phrases in dictionary Finnish English. (1)

Example sentences with "koheta", translation memory

add example
fi Vuoden ‧ alusta alkanut taloudellisen toimeliaisuuden elpyminen kiihdytti työpaikkojen nettomäärän lisääntymistä vuoden ‧ jälkipuoliskolla ja vuonna ‧ ja euroalueen työllisyys koheni eniten sitten ‧ luvun alun
en The upturn in economic activity from the beginning of ‧ stimulated net job creation throughout the second half of ‧ and in ‧ leading to the largest increases in euro area employment since the start of the ‧ s
fi DLQI-elämänlaatumittarilla (Dermatology Life Quality Index) mitattuna potilaiden vointi koheni merkitsevästi viikkoon ‧ mennessä suhteessa lähtötilanteeseen, kun tuloksia verrattiin lumehoitoon (tutkimukset I ja II) ja metotreksaattiin (tutkimus II
en Significant improvements at Week ‧ from baseline compared to placebo (Studies I and II) and MTX (Study II) were demonstrated in the DLQI (Dermatology Life Quality Index
fi Vaikka synnyin kuolleena, kuntoni koheni
en I might' ve been stillborn, but at least I got better
fi Tässä yhteydessä muistutetaan, että yhteisön tuotannonalan toimintakyky koheni välittömästi tarkasteltavana olevan tuotteen Kroatiasta ja Ukrainasta tuontiin sovellettavien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden käyttöönoton jälkeen
en It is recalled that, following the imposition of anti-dumping measures against imports of the product concerned from Croatia and Ukraine, the Community industry immediately gained confidence
fi Asemasi koheni silmissäni
en You just moved up a notch in my book
fi Kun Kiinasta peräisin olevaa tuontia koskevat toimenpiteet oli otettu käyttöön, otokseen kuuluneiden tuottajien taloudellinen tilanne koheni tuottavuuden, tuotannon, tuotantokapasiteetin, myynnin ja markkinaosuuden osalta
en In the period following the imposition of the existing measures on imports from the PRC, the economic situation of the sampled producers has improved in terms of productivity, production, production capacity, sales and market share
fi Yhteisön tuotannonalan taloudellinen tilanne koheni aluksi toimenpiteiden käyttöönoton jälkeen
en The financial situation of the Community industry initially improved after the imposition of the measures
fi Talouden tilannetta kohensi lähinnä viennin elpyminen, joka puolestaan johtui osittain muiden Aasian talouksien vahvasta elpymisestä ja varastosyklin kääntymisestä
en The improvement in the economic situation was mainly driven by an upturn in exports, reflecting, in part, the strong recovery in other Asian economies and the turnaround in the inventory cycle
fi Alijäämäsuhde oli ‧ luvulla ensin jokseenkin muuttumaton vuoteen ‧ ja sen jälkeen se koheni
en During the ‧ s a broadly flat trend until ‧ and subsequently improving outturns can be observed in the deficit-to-GDP ratio
fi Yhteisön tuotannonalan tilanne koheni vuonna ‧, kun aniliinin hinnat vakaantuivat ja yhteisön tuotannonala pystyi nostamaan sulfaniilihapon hintoja siinä määrin, että se pystyi kattamaan raaka-aineiden kustannusten hinnannousun
en The situation for the Community industry improved in ‧ as the prices of aniline stabilised and the Community industry was able to increase its prices of sulphanilic acid to the extent necessary to cover the rise in raw material costs
fi Sen sijaan se koheni suhteellisen voimakkaasti Suomessa, jossa oli jo aiemmin suurehko ylijäämä
en The budget balance net of UMTS proceeds is expected to remain broadly stable this year, while the primary surplus will probably decline for the first time since the early ‧ s
fi Useimpien niiden potilaiden, jotka osallistuivat keskeisimpiin tutkimuksiin ja joille ilmaantui sydämen vajaatoimintaa, tilanne kuitenkin koheni tavanomaisella lääkehoidolla
en However, most patients who developed heart failure in the pivotal trials improved with standard medical treatment
fi Yhteisön tuotannonalan painotettu keskimääräinen kannattavuus koheni tarkastelujaksolla huomattavasti, koska se nousi vuoden ‧ merkittävästä tappiosta ‧ prosentin voittoon tutkimusajanjaksolla
en The weighted average profitability of the Community industry markedly improved during the period under review since it passed from a significant loss in ‧ to a profit which ranged between ‧ % and ‧ % in the IP
fi Vakavia vaikutuksia kohdistui erityisesti yhteistyössä toimineiden unionin tuottajien taloudelliseen tilanteeseen liittyviin vahinkoindikaattoreihin, kuten kannattavuuteen ja investointien tuottoon, siitä huolimatta, että tilanne tutkimusajanjaksolla koheni hieman
en In particular injury indicators related to the financial performance of the cooperating Union producers, such as profitability and return on investments, despite a slight improvement in the IP, were seriously affected
fi Myyntihintojen tuntuva ja tuotantokustannusten maltillisempi nousu vaikutti merkittävästi siihen, että unionin tuotannonalan taloudellinen tilanne koheni huomattavasti
en The substantial increase in selling prices combined with a lower increase in costs of production played a major role in the significant improvement of the financial situation of the Union industry
fi Sen varallisuusasema koheni välittömästi samassa suhteessa, millä puolestaan saattaa olla monia hyödyllisiä seurauksia, esimerkiksi velanhoitokustannuksista eroon pääseminen ja mahdollisuus käyttää näin säästyneet varat investointeihin
en Its financial situation was immediately improved by that amount, a fact which can have a number of beneficial consequences, e.g. the removal of the cost of the servicing of the debt and using the saved money in investments instead
fi Kiinasta peräisin olevaan tuontiin sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden käyttöönoton jälkeen yhteisön tuotannonalan taloudellinen tilanne koheni tuottavuuden, tuotannon, tuotantokapasiteetin, myynnin ja markkinaosuuden osalta
en Following the imposition of the anti-dumping measures against imports originating in the PRC, the economic situation of the Community industry improved in terms of productivity, production, production capacity, sales and market share
fi Työn tuottavuus koheni muilla kuin maatalouteen kuuluvilla yritystoiminnan aloilla keskimäärin ‧ %, kun se edellisenä vuonna oli kasvanut ‧ %. BKT: n määrän kasvu hidastui vuonna ‧ pääasiassa siksi, että yksityisten yritysten kiinteät investoinnit ja varastot supistuivat voimakkaasti
en In Japan, after some tentative signs of economic recovery in ‧ economic conditions deteriorated noticeably, partly as a result of the slowdown in global demand in ‧ in a context of structural problems in the private business sector and a continuous slump in asset prices
fi Koska rakenteellinen rahoitusasema koheni noin ‧,‧ prosenttiyksikköä, talousarvion toteutus ylitti vuonna ‧ reilusti suosituksen, jonka neuvosto oli esittänyt edellisestä tarkistetusta lähentymisohjelmasta ‧ päivänä helmikuuta ‧ antamassaan lausunnossa
en With an improvement in the structural balance ratio by about ‧,‧ percentage point, budgetary implementation in the year ‧ more than fulfilled the invitation in the Council opinion of ‧ February ‧ on the previous update of the convergence programme
fi Tilanne koheni tutkimusajanjaksolla sellun hintojen epänormaalin laskun vuoksi, kun taas päällystetyn hienopaperin hinnat voitiin pitää vakaina samaan aikaan
en In the IP, the situation ameliorated due to the abnormal decrease in prices of pulp – while prices of CFP could be kept stable at the same time
fi Olisikin muistettava, että valtion toimenpiteiden tarkoituksena oli yksiselitteisesti ratkaista rahoituskriisi mutta säilyttää samalla FT:n toiminnallinen rakenne eheänä ja yrityksen sisäinen kasvu ennallaan (tavoite saavutettiin suurelta osin, sillä FT kohensi tilannettaan ja säilytti konsernin eheyden, poikkeuksena jotkin suhteellisen tärkeiden omaisuuserien luovutukset
en It will be recalled that the purpose of the State's intervention was explicitly to resolve the financial crisis while substantially preserving the integrity of France Télécom's operational structure and its rate of domestic growth (a purpose which has essentially been achieved inasmuch as France Télécom has recovered and at the same time retained the integrity of the group apart from a few minor disposals
fi Intian vienti, joka väheni tasoitustoimenpiteiden käyttöönoton jälkeen ja supistui edelleen polkumyyntitoimenpiteiden käyttöönoton jälkeen, koheni sittemmin samalle tasolle kuin ennen tasoitustoimenpiteiden käyttöönottoa
en Exports from India, which fell after the imposition of countervailing measures and fell again after the imposition of anti-dumping measures, have since recovered to the levels before countervailing measures were imposed
fi Tämä johtui etupäässä rakennusalan myönteisestä kehityksestä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Kolmannella ja neljännellä neljänneksellä taas tehdasteollisuuden työllisyys koheni huomattavasti
en This was largely the result of a strong positive contribution from the construction sector in the first quarter of the year, while, in the second and third quarters, there was a significant improvement in employment growth in the manufacturing sector
Showing page 1. Found 39 sentences matching phrase "koheta".Found in 0.284 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.