Translations into English:

 
(intransitive)

Similar phrases in dictionary Finnish English. (1)

kohensi

Example sentences with "koheta", translation memory

add example
TYÖMARKKINOILLA MENEILLÄÄN OLEVAT PARANNUKSET Euroalueen työmarkkinatilanne koheni huomattavasti vuonna ‧ kun työllisyyden neljännesvuosikasvuvauhti oli ‧ % (ksThe unemployment rate, which began to decline in mid ‧ decreased further in ‧ reaching a level of ‧ % in the fourth quarter of the year (see Chart
Työn tuottavuus koheni muilla kuin maatalouteen kuuluvilla yritystoiminnan aloilla keskimäärin ‧ %, kun se edellisenä vuonna oli kasvanut ‧ %. BKT: n määrän kasvu hidastui vuonna ‧ pääasiassa siksi, että yksityisten yritysten kiinteät investoinnit ja varastot supistuivat voimakkaastiIn Japan, after some tentative signs of economic recovery in ‧ economic conditions deteriorated noticeably, partly as a result of the slowdown in global demand in ‧ in a context of structural problems in the private business sector and a continuous slump in asset prices
DLQI-elämänlaatumittarilla (Dermatology Life Quality Index) mitattuna potilaiden vointi koheni merkitsevästi viikkoon ‧ mennessä suhteessa lähtötilanteeseen, kun tuloksia verrattiin lumehoitoon (tutkimukset I ja II) ja metotreksaattiin (tutkimus IISignificant improvements at Week ‧ from baseline compared to placebo (Studies I and II) and MTX (Study II) were demonstrated in the DLQI (Dermatology Life Quality Index
Tässä yhteydessä muistutetaan, että yhteisön tuotannonalan toimintakyky koheni välittömästi tarkasteltavana olevan tuotteen Kroatiasta ja Ukrainasta tuontiin sovellettavien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden käyttöönoton jälkeenIt is recalled that, following the imposition of anti-dumping measures against imports of the product concerned from Croatia and Ukraine, the Community industry immediately gained confidence
FSA:n myynti Assured Guarantylle ‧ päivänä heinäkuuta ‧ kohensi Dexian riskiprofiilia huomattavasti vähentämällä sen altistumista julkisen sektorin ja amerikkalaisten strukturoitujen rahoitusvälineiden riskeillethe sale of FSA to Assured Guaranty, which took place on ‧ July ‧, significantly improved Dexia’s risk profile by reducing its exposure to public sector risks and American structured products
Vaikka vuoden ‧ alun poikkeuksellista kehitystä ei otettaisi huomioon, oli ilmeistä, että rahan määrän nopea kasvu Koska taloudellinen toimintaympäristö koheni vähitellenEven allowing for the exceptional developments at the very beginning Gradual improvement in the economic environment
Vuonna ‧ tuonti koheni ‧ tonniin, minkä jälkeen polkumyyntitoimenpiteiden käyttöönoton (vuonna ‧) seurauksena tuonti supistui ‧ tonniinIn ‧ imports recovered to ‧ tonnes but this was followed by the imposition of anti-dumping measures in ‧ which led to a decrease of imports to ‧ tonnes
Vaikka pääoman tuotto kohenikin tutkimusajanjaksolla vuoteen ‧ verrattuna, se nousi vain – ‧ prosenttiin tutkimusajanjakson aikanaReturn on assets albeit improving in the IP compared to ‧, it still only reached – ‧ % during the IP
Tämä johtui etupäässä rakennusalan myönteisestä kehityksestä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Kolmannella ja neljännellä neljänneksellä taas tehdasteollisuuden työllisyys koheni huomattavastiThis was largely the result of a strong positive contribution from the construction sector in the first quarter of the year, while, in the second and third quarters, there was a significant improvement in employment growth in the manufacturing sector
Yhteisön tuotannonalan tilanne koheni vuonna ‧, kun aniliinin hinnat vakaantuivat ja yhteisön tuotannonala pystyi nostamaan sulfaniilihapon hintoja siinä määrin, että se pystyi kattamaan raaka-aineiden kustannusten hinnannousunThe situation for the Community industry improved in ‧ as the prices of aniline stabilised and the Community industry was able to increase its prices of sulphanilic acid to the extent necessary to cover the rise in raw material costs
Alijäämäsuhde oli ‧ luvulla ensin jokseenkin muuttumaton vuoteen ‧ ja sen jälkeen se koheniDuring the ‧ s a broadly flat trend until ‧ and subsequently improving outturns can be observed in the deficit-to-GDP ratio
Lisäksi Euroopan kansalaisuuden laatu koheni merkittävästi Maastrichtin sopimuksen myötä, kun kaikille Euroopan kansalaisille tarjottiin mahdollisuutta esittää vetoomuksia parlamentille, ainoalle välimiehenä toimivalle elimelle, tai jättää anomuksia erikoistuneelle tuomioistuimen ulkopuoliselle elimelle, joka noudattaa kuitenkin menettelyä, joka ei sulje pois parlamentin väliintuloa, jos hallinnollisesta epäkohdasta vastuussa oleva yhteisön toimielin ei ole halukas tekemään yhteistyötä.Moreover, the Treaty of Maastricht produced a qualitative leap in European citizenship by offering all citizens the possibility of submitting petitions to a parliamentary body, which remains the sole arbitrator, or applying to a more specialised body which, while operating on an extrajudicial basis, follows a procedure which does not rule out parliamentary intervention in the event of the Community institution responsible for the instance of maladministration proving reluctant to cooperate.
Tilanne koheni tutkimusajanjaksolla sellun hintojen epänormaalin laskun vuoksi, kun taas päällystetyn hienopaperin hinnat voitiin pitää vakaina samaan aikaanIn the IP, the situation ameliorated due to the abnormal decrease in prices of pulp – while prices of CFP could be kept stable at the same time
Yhteisön tuotannonalan painotettu keskimääräinen kannattavuus koheni tarkastelujaksolla huomattavasti, koska se nousi vuoden ‧ merkittävästä tappiosta ‧ prosentin voittoon tutkimusajanjaksollaThe weighted average profitability of the Community industry markedly improved during the period under review since it passed from a significant loss in ‧ to a profit which ranged between ‧ % and ‧ % in the IP
Se saavutti aallonpohjan vuonna ‧ ja koheni hieman sen jälkeen, mikä oli osittain yhteisön tuotannonalan rationalisointitoimien ja hinnankorotusten ansiotaIt reached its lowest levels in ‧ and then slightly improved, which is linked partly to the rationalisation efforts of the Community industry and to the price increases
Myyntihintojen tuntuva ja tuotantokustannusten maltillisempi nousu vaikutti merkittävästi siihen, että unionin tuotannonalan taloudellinen tilanne koheni huomattavastiThe substantial increase in selling prices combined with a lower increase in costs of production played a major role in the significant improvement of the financial situation of the Union industry
Olisikin muistettava, että valtion toimenpiteiden tarkoituksena oli yksiselitteisesti ratkaista rahoituskriisi mutta säilyttää samalla FT:n toiminnallinen rakenne eheänä ja yrityksen sisäinen kasvu ennallaan (tavoite saavutettiin suurelta osin, sillä FT kohensi tilannettaan ja säilytti konsernin eheyden, poikkeuksena jotkin suhteellisen tärkeiden omaisuuserien luovutuksetIt will be recalled that the purpose of the State's intervention was explicitly to resolve the financial crisis while substantially preserving the integrity of France Télécom's operational structure and its rate of domestic growth (a purpose which has essentially been achieved inasmuch as France Télécom has recovered and at the same time retained the integrity of the group apart from a few minor disposals
Sen varallisuusasema koheni välittömästi samassa suhteessa, millä puolestaan saattaa olla monia hyödyllisiä seurauksia, esimerkiksi velanhoitokustannuksista eroon pääseminen ja mahdollisuus käyttää näin säästyneet varat investointeihinIts financial situation was immediately improved by that amount, a fact which can have a number of beneficial consequences, e.g. the removal of the cost of the servicing of the debt and using the saved money in investments instead
Euroopan unionin jäsenyys antoi kotimaalleni ja muille uusille jäsenvaltioille sekä niiden kansalaisille monia uusia mahdollisuuksia, kohensi taloutta sekä lujitti demokratian ja ihmisoikeuksien kunnioittamista.Membership of the European Union gave my country and the other new EU Member States and their citizens many new opportunities, and helped to boost the economy and to strengthen democracy and human rights.
Makrotalouden vakaus koheni vuosina ‧–‧, mitä näkyy inflaation jyrkkänä ja pysyvänä hidastumisena ja julkisen talouden vakautumisenaIn ‧-‧ macroeconomic stability improved, as reflected by the sharp and sustained decline in inflation and the consolidation of public finances
Puolan viranomaiset ovat myöntäneet, että yrityksen tilanne koheni sen jälkeen kun lainat oli muunnettu osakkeiksiPoland admits that the company was better off after the debt-to-equity swap
Talouden tilannetta kohensi lähinnä viennin elpyminen, joka puolestaan johtui osittain muiden Aasian talouksien vahvasta elpymisestä ja varastosyklin kääntymisestäThe improvement in the economic situation was mainly driven by an upturn in exports, reflecting, in part, the strong recovery in other Asian economies and the turnaround in the inventory cycle
Kun Kiinasta peräisin olevaa tuontia koskevat toimenpiteet oli otettu käyttöön, otokseen kuuluneiden tuottajien taloudellinen tilanne koheni tuottavuuden, tuotannon, tuotantokapasiteetin, myynnin ja markkinaosuuden osaltaIn the period following the imposition of the existing measures on imports from the PRC, the economic situation of the sampled producers has improved in terms of productivity, production, production capacity, sales and market share
Kiinasta peräisin olevaan tuontiin sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden käyttöönoton jälkeen yhteisön tuotannonalan taloudellinen tilanne koheni tuottavuuden, tuotannon, tuotantokapasiteetin, myynnin ja markkinaosuuden osaltaFollowing the imposition of the anti-dumping measures against imports originating in the PRC, the economic situation of the Community industry improved in terms of productivity, production, production capacity, sales and market share
Showing page 1. Found 39 sentences matching phrase "koheta".Found in 0.231 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.