Translations into English:

 • basket     
  (Noun  ) (noun   )
   
  notional place to store items before ordering them online
   
  notional place to store items before ordering them online
   
  notional place to store items before ordering them online
 • shopping basket   
  (Noun  )
   
  basket for groceries and merchandise
   
  basket for groceries and merchandise
   
  basket for groceries and merchandise
 • shopping cart   
   
  A list of items that a customer has selected to purchase from a commerce Web site. It is usually compiled into a file and sometimes visually represented by a shopping basket, shopping cart, or other container used when shopping.

Other meanings:

 
shopping basket

    Show declension

Example sentences with "ostoskori", translation memory

add example
fi Miten voimme kuvitella elävämme maassa, jossa jollekin yritykselle voidaan myöntää yksinoikeus vain, koska sen luoma asiakirja sisältää lihavoituja kirjaimia ja kursivoituja alaotsikkoja tai koska se on käyttänyt menetelmänä edistymistä osoittavaa palkkia, kaksoisnapsautusta tai sähköistä ostoskoria – menetelmiä, jotka on jo patentoitu Yhdysvalloissa?
en How can we imagine life in a country where a company could be granted exclusive rights just because its document contained letters in bold script and sub-titles in italics or used the progress bar, the double click or the electronic shopping basket - things that have already been patented in the USA?
fi sellaisten välineiden laatiminen, joilla voidaan mitata tiettyjen elintarvikkeiden kulutuksen vaikutuksia biologiseen monimuotoisuuteen elinkaariarviointimenetelmän metodisen perusteen pohjalta (valittuja perustuotteita ja mahdollisia vaihtoehtotuotteita sisältävän ostoskorin avulla
en devising instruments to measure the impact of consuming particular foodstuffs on biodiversity (based on a shopping basket of selected daily products and possible alternatives) on a methodological basis of lifecycle analysis
fi Ensimmäinen johtopäätös, joka voidaan tehdä euron käyttöönotosta, on perheenäidin ostoskorin hintojen huomattava nousu, joka, päinvastoin kuin te jäsen Gasòliba olette esittänyt, on kaikkea muuta kuin psykologinen harhakuvitelma ja jota en sekoita inflaatioon.
en The first conclusion to be drawn from the introduction of the euro is a considerable increase in the cost of the shopping basket of the housewife, who, Mr Gasòliba, contrary to what you have written, is far from being purely a psychological illusion, and whom I am not confusing with inflation.
fi Kansalaisista tuntuu, että perheenemännän ostoskoria sääntelevät toimitusketjut, tuotantoteollisuus ja vähittäiskauppa valtion ja Euroopan unionin tulopolitiikan sijasta.
en Citizens have the impression that it is the supply chains, the manufacturing industry and the retail trade which regulate the housewife's shopping basket and not the income policy of the state and of the European Union.
fi Tämän perusteella ja kun otetaan huomioon se, että sokerimaissin osuus keskivertokuluttajan ostoskorista on vähäinen, polkumyyntitoimenpiteiden käyttöönoton vaikutus keskivertokuluttajan taloudelliseen tilanteeseen on todennäköisesti vähäpätöinen
en On this basis, and given the low weight of sweetcorn consumption in the average consumer basket, any impact from the imposition of an anti-dumping duty on the financial situation of an average consumer is likely to be negligible
fi Rahastoista rahoitetaan kuntien ja kauppakamarien niiden keskinäisellä sopimuksella tekemiä aloitteita, joilla pyritään edistämään ja tukemaan yleisimmin ja laajimmin käytettävistä tuotteista koostuvien ostoskorien järjestämistä sekä kannustamaan sellaisten luetteloiden välittämistä yleisölle muun muassa Internetissä, jotka koskevat myymälöitä, joiden valikoimiin kyseiset ostoskorit kuuluvat joko kokonaan tai osittain sekä tietoja myymälöistä, joissa on edulliset hinnat, ja vastaavasti niistä, joissa on kalliit hinnat
en In his capacity as President-in-Office of the Ecofin Council, the Italian Finance Minister, Mr Tremonti, has proposed that the current EUR ‧ and EUR ‧ coins be replaced with banknotes
fi Biopolttoaineet nostavat ostoskoriin päätyvien tuotteiden hintoja ympäri maailmaa.
en Biofuels are pushing up prices in shopping baskets around the world.
fi Mainitsen myös sähköisessä kaupankäynnissä käytettävän elektronisen "ostoskorin".
en I will also mention the electronic 'shopping basket' used in e-commerce.
fi Jos ydinvoimaloita, jotka ovat käytettävissä jäsenvaltioissa, aletaan käyttää täydellä kapasiteetilla, energiapulaa koskeva ongelma voitaisiin ratkaista, ja tällä vaikutettaisiin kuluttajien ostoskorien hintoihin.
en If nuclear power facilities which are available in Member States are switched on at full capacity, the shortage of energy could be overcome and this would influence prices of goods in the consumer basket.
fi PPE-DE-ryhmä on erittäin huolestunut elintarvikepulasta, joka vaikuttaa useisiin köyhiin valtioihin ympäri maailmaa, mutta myös kuluttajien ostoskorin hinnan huomattavasta kohoamisesta Euroopassa.
en The PPE-DE Group is extremely concerned by the food shortage which affects numerous poor countries around the world, but also by the significant increase in the cost of the consumer's shopping basket in Europe.
fi Oikeistohallituksen kolme vuotta jatkuneen toimintakauden jälkeen kotimaassani Romaniassa 40 prosenttia romanialaisista työntekijöistä elää köyhyysrajan alapuolella, koska heillä ei ole varaa maksaa kuluttajan vähimmäistarpeita vastaavaa ostoskoria ja juoksevia laskuja talven aikana.
en In the country where I come from, Romania, after 3 years of right-wing government, 40% of the Romanian employees live below the poverty threshold because they cannot afford to pay the costs of the minimum consumer basket and of the current bills during winter.
fi Tärkeimmät asiakirjassa katetut osa-alueet ovat seuraavat: harvinaiset sairaudet, laatu- ja turvallisuusvaatimukset, korvaus- ja ennakkolupamenettelyt sekä suorat maksut, yhteyspisteiden rooli keskitettyinä asiointipisteinä, jäsenvaltioiden yksinomainen toimivalta "terveyspalvelujen ostoskorien" ja terveysalan eettisten päätösten alalla sekä sähköiset terveyspalvelut ja jäsenvaltioiden välinen yhteistyö.
en The main points covered are: rare diseases; quality and safety standards; reimbursement and prior authorisation procedures and up-front payments; the role of contact points as 'one-stop shops'; the exclusive competence of Member States with regard to 'health service shopping baskets' and ethical choices in the health field; and e-health and cooperation between Member States.
fi Ne koskevat niin pesukoneiden kuin lääketieteellisten erikoislaitteidenkin kaltaisten laitteiden valvontaohjelmia mutta myös oikeita ohjelmistoja ja liiketoimintamenetelmiä, kuten ostoskorien käyttöä Internet-kaupan yhteydessä.
en The latter include not only control programs for appliances ranging from washing machines to unique medical devices, but also pure software and business methods, such as the use of shopping baskets for Internet purchases.
fi Tälle käsitykselle on kuitenkin jonkinlainen perusta, koska niin sanotulla pyöristämisilmiöllä on ollut merkittävä vaikutus kuluttajien ostoskoreihin ja muihin välttämättömyyshyödykkeisiin ja tiettyihin palveluihin.
en There is some basis for this perception because the so-called 'rounding-up effect' has had a fundamental impact on consumers' shopping baskets and other essential goods, and on certain services.
fi Esimerkiksi tavaroihin, kulkukortteihin ja valintamyymälöissä myytäviin tuotteisiin liitettävä RFID-tunniste mahdollistaa suhteellisen lähellä sijaitsevan (etäisyys riippuu käytetystä taajuudesta) lukulaitteen avulla reaaliaikaisen pääsyn kaikkien samaan aikaan luettujen tavaroiden (esim. ostoskori tai kontti) internetsivuille, tiedon saamisen niiden ominaisuuksista sekä johtopäätösten tekemisen näiden tietojen perusteella (maksettava hinta, yksityiskohtainen tulliselvitys jne
en The RFID tags incorporated into objects, ID badges and supermarket products give a reader located relatively nearby (the distance depends on the frequency used) simultaneous access to the address and characteristics of all the objects which are scanned at the same time (i.e. the supermarket trolley or container) and draws the necessary conclusions (i.e. price to be paid, detailed customs declaration
fi Minun näkemykseni mukaan, kun tämän maailman johtajat globalisoituneessa taloudessa eivät pysty tunnustamaan, että suuntaa on muutettava, kansalaisemme eivät puolestaan pysty ymmärtämään, miten voidaan löytää miljardeja euroja pankkien takuiden maksamiseksi tänään ja moottoriteollisuuden huomenna, kun kotirouvien ostoskorien sisältö vähenee tasaisesti.
en As I see it, while the leaders of this world, with its globalised economy, are failing to recognise the need to change course, our fellow citizens, for their part, are unable to understand how billions of euros can be found to bail out banks today and the motor industry tomorrow at a time when the content of housewives' shopping baskets is being steadily whittled away.
Showing page 1. Found 16 sentences matching phrase "ostoskori".Found in 0.185 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.