Translations into English:

We are sorry, but we have no translations for word pienet häpyhuulet in Finnish English dictionary. Please, consider adding new translation to Glosbe.

  add translation

Example sentences with "pienet häpyhuulet", translation memory

add example
fi Kun Tyrrhenanmereltä puhaltavat voimakkaat kosteat ilmavirtaukset ylittävät rannikon pienen tasangon, ne tiivistyvät nopeasti, koska kukkuloiden muodostama äkillinen este pakottaa ne nousemaan ylöspäin, ja siten ne aiheuttavat runsaat sateet, joiden esiintyminen on sitä yleisempää, mitä syvemmälle vuoristoon edetään
en Strong currents of wet air from the Tyrrhenian slope, after crossing the short coastal plain, immediately condense as they are forced upward by the mountain chain, creating high levels of precipitation, increasingly frequent and intense the further one moves over the marble-bearing spurs
fi Tupakka on kuitenkin viljelykasvi, josta jotkin hankalat alueet sekä lukuisat pienet ja keskisuuret tilat saavat elantonsa.
en However, tobacco production is valued by disadvantaged areas and by many small- and medium-sized growers.
fi Tarkoitan tällä tapauksia, joissa yhteisö pyrkii varmistamaan pääsyn naapurivaltion koko alueelle eikä vain pienelle selvästi määritetylle alueelle.
en I have in mind cases in which the community is seeking access to the entire territory of the neighbouring country, not just to a small, clearly defined area.
fi Laekenin julistuksella toivon antaneeni pienen, vaatimattoman alkusysäyksen sille, että tämä unelma voi aikanaan muuttua myös täydeksi todellisuudeksi.
en With the Declaration of Laeken, I hope to have played a small part in seeing this dream come true.
fi Olen nimittäin täysin vakuuttunut siitä, että rahaliikenteen valtavista summista perittävällä pienelläkin verolla saataisiin kokoon merkittäviä rahasummia.
en Indeed, I am profoundly convinced that a levy, even a small one, on these transactions of huge amounts would mean that significant sums of money could be released.
fi Kuulin neuvoston puheenjohtajalta, että sekin on analyyseissään kylmän rauhallinen ja suhtautuu pienellä olankohautuksella siihen, mitä on tehtävä.
en I have heard from the presidency of the Council that it too has adopted a detached and clinical approach to the analysis of this situation and is responding to the task list with a slight shrug of the shoulders.
fi Pienellä määrällä potilaita on ollut syöpä (ihosyöpä, lymfooma) lääkevalmisteen käytön aikana
en Doctors must be aware that a very small number of patients using the medicine have developed cancer (skin cancer, lymphoma
fi Euroopan komission pyydettyä riskinarviointia melamiinin esiintymisestä yhdistelmätuotteissa (kuten keksit ja suklaa), jotka muodostavat ainoastaan pienen osan monipuolisesta ruokavaliosta, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) antoi lausunnon, jossa se toteaa, että korkein riski esiintyisi pahimmassa mahdollisessa tapauksessa silloin, kun lapset syövät päivittäin paljon keksejä ja suklaata, joiden maitojauhepitoisuus on korkein (vaihteluväli ‧ prosentista yli ‧ prosenttiin), ja kyseisen maitojauheen melamiinipitoisuus vastaisi korkeinta Kiinasta tuodussa maitojauheessa todettua pitoisuutta, jolloin melamiinin hyväksyttävä päivittäinen saanti (‧,‧ mg/kg ruumiinpainoa kohti) saattaisi mahdollisesti ylittyä
en As regards other composite products (such as biscuits and chocolate), which are only a minor part of a varied diet, after a request from the European Commission for an assessment of the risks related to the presence of melamine in composite product, the European Food Safety Authority (EFSA) issued a statement in which it concludes that the highest risk would be represented by a worst case scenario according to which children with high daily consumption of biscuits and chocolate containing the highest proportion of milk powder (which varies between ‧ % and more than ‧ %), with a contamination equal to the highest level found in milk powder from China, could potentially exceed the tolerable daily intake (TDI) of melamine (‧,‧ mg/kg body weight
fi Toisen ensisijaisen päätetapahtuman (sydän-ja verisuonitautiperäinen kuolema, sydäninfarkti, aivohalvaus tai refraktaarinen iskemia) kokeneiden potilaiden määrä oli ‧ (‧, ‧ %) klopidogreelihoitoa saaneiden ryhmässä ja ‧ (‧, ‧ %) lumehoitoa saaneiden ryhmässä; suhteellinen riski pieneni ‧ % (‧ % CI ‧ %-‧ %, p = ‧, ‧) klopidogreelihoitoa saaneessa ryhmässä
en The number of patients experiencing the co-primary endpoint (CV death, MI, stroke or refractory ischaemia) was ‧ (‧ %) in the clopidogrel-treated group and ‧ (‧ %) in the placebo-treated group, a ‧ % relative risk reduction (‧ % CI of ‧%-‧ %, p=‧) for the clopidogrel-treated group
fi Pienen koston aika
en Time for a little revenge
fi Pienet yritykset, jotka ovat toimintansa ‧ edellisen kuukauden aikana lopettaneiden yritysten osakkaiden määräysvallassa, eivät voi saada tukea tämän artiklan nojalla, jos kyseiset yritykset toimivat samoilla merkityksellisillä markkinoilla tai lähimarkkinoilla
en Small enterprises controlled by shareholders of undertakings that have closed down in the previous ‧ months cannot benefit from aid under this Article if the enterprises concerned are active in the same relevant market or in adjacent markets
fi ottaa huomioon IWC:n tulevaisuutta käsittelevän pienen työryhmän (jäljempänä työryhmä), joka perustettiin kesäkuussa ‧ IWC:n ‧. vuosikokouksessa Santiagossa Chilessä
en having regard to the establishment by the IWC at its ‧th annual meeting in Santiago, Chile, in June ‧, of a Small Working Group on the future of the IWC (the Working Group
fi suhtautuu myönteisesti YK:n turvallisuusneuvoston ‧. toukokuuta ‧ yksimielisesti antamaan päätöslauselmaan ‧ , jossa vaaditaan mahdollisen ‧ henkilön vahvuisen YK:n rauhanturvajoukkojen perustamista, kun maan poliittiset olot ja turvallisuusolot kohentuvat; toteaa, että ehdotetut YK-joukot korvaisivat AU:n rauhanturvaajien pienen joukon, joka on toiminut Somaliassa maaliskuusta ‧ lähtien
en Welcomes UN Security Council Resolution ‧ , adopted unanimously on ‧ May ‧, calling for the possible deployment of a ‧-strong UN peacekeeping force, pending an improvement in political and security conditions on the ground; notes that the proposed UN force would replace a small contingent of AU peacekeepers deployed in Somalia since March
fi Toivomme kuitenkin, että sota kohdistuisi tarkoin määriteltyihin erityisryhmiin arabimaailmassa, sillä koko arabimaailma ei ansaitse tulla syyllistetyksi sellaisen rikollisen ja pienen vähemmistön vuoksi, joka tämän selvästi turhan, barbaarisen ja järjettömän teon seurauksena on jäänyt vaille kotimaata.
en However, we hope that the word 'war' will be targeted against very specific fringe members of the Arab world, for the Arab world as a whole does not deserve to be treated as criminal because of the criminal actions of a tiny, criminal minority of delinquents who are stateless because of their own intentional, senseless, barbaric lunacy.
fi Valuuttamääräisen velan osuus kokonaisvelasta pieneni ‧ prosenttiin vuonna ‧ mutta julkisen talouden rahoitusasema on periaatteessa edelleen herkkä valuuttakurssimuutoksille. BKT: hen suhteutettu rahoitusjäämä kehittyi ‧ luvulla siten, että se ensin heikkeni nopeasti ja kohentui myöhemmin
en balances remain sensitive, in principle, to changes in exchange rates. During the ‧ s a pattern of initially sharply deteriorating and subsequently improving outturns can be observed in the budget balance-to-GDP ratio
fi Voisiko olla mahdollista, että pienet ja keskisuuret yritykset eivät ollenkaan kaipaa tällaista etuyhtymärakennetta?
en Is it perhaps possible that small and medium-sized enterprises businesses have no need at all for this kind of interest group?
fi Myös tutkimusmenomme ovat liian pienet, ja se ansaitsee paljon käyttäjäystävällisemmän varainhoitoasetuksen.
en But we also have underspending on research and that deserves much more user-friendly financial regulation.
fi Tiedot pienestä määrästä mitotaanille altistuneita raskauksia osoittavat sikiön lisämunuaisten epämuodostumia mitotaanialtistuksen jälkeen
en Pregnancy Data on a limited number of exposed pregnancies indicate abnormalities on the adrenals of the foetus after exposure to mitotane
fi Aihe: Pienet Eurooppa-koulut
en Subject: The smaller European Schools
fi Vain pienet ennen lentoonlähtöä
en Just a little pre- takeoff takeoff
fi Jätitte meille pienen perinnön puheessanne tulevan talousarvion laajuudesta ja rakenteesta.
en You have left us a little legacy in the form of your speech on the scope and structure of the future Budget.
fi Sekaannuin johonkin,- eikä kyse ole pienen piirin ongelmasta
en I' m involved in something here...... and no offense, this is not a local issue
fi Hyväksymällä eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan Small Business Act -aloitteen vuonna 2008 Euroopan komissio otti ensimmäisen ratkaisevan askeleen pk-yritysten kannalta ottamalla käyttöön pienet ensin -periaatteen kaikilla lainsäädännön aloilla.
en By adopting the 'Small Business Act' in 2008, the European Commission made the first decisive step towards small and medium-sized enterprises by introducing the 'Think Small First' principle in all areas of legislation.
fi Jotta en puhuisi liian laveasti, ja koska arvoisa komission jäsen tulee olemaan läsnä neuvoston neuvotteluissa, annan hänelle sellaisen pienen neuvon, että hän muistuttaisi neuvoston jäsenille, miten tämä parlamentti toimii.
en Not to speak for too long, and as the Commissioner will be present at the Council negotiations, I would like to give him a little advice. He should remind the Council how this Parliament operates.
fi Ja pieneen pussiin ne, kiitos
en And a small bag for them, thank you
Showing page 1. Found 8678 sentences matching phrase "pienet häpyhuulet".Found in 1.606 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.