Translations into English:

We are sorry, but we have no translations for word pienet häpyhuulet in Finnish English dictionary. Please, consider adding new translation to Glosbe.

  add translation

Example sentences with "pienet häpyhuulet", translation memory

add example
fi Yhteisön markkinoita koskevien tietojen tarkastelun perusteella vaikutta siltä, että kun kaikki muut yhteisön tuottajat myivät omaa tuotantoaan tarkastelujaksolla, niiden markkinaosuus ei kasvanut vaan pieneni
en The analysis of data pertaining to the Community market suggested that all the other Community producers did not gain but lost market share on the sales of their own production during the period considered
fi ottaa huomioon, että EU:ssa toimivilla suurilla tukkuliikkeillä ja pienellä määrällä suuria vähittäismyyjiä on huomattavasti valtaa elintarvikkeiden hintojen määrittämisessä ja että ne ovat niin keskittyneitä, että käytännössä ne ovat määräävässä asemassa tuottajiin nähden
en whereas major wholesale companies and a small number of large retailers operating in the EU have considerable power to set prices for foodstuffs, and whereas their concentration is such that it amounts to a dominant position vis-à-vis producers
fi Tätä sääntöä ei sovelleta Luxemburgin suurherttuakuntaan sen pienen väestömäärän takia
en Because of the size of its population, Luxembourg is also exempt from this rule
fi Tällaisissa tapauksissa velkojilta usein evätään tuomion täytäntöönpano sisämarkkinoilla, ja tämän tuloksena kansalaiset ja pienet yritykset menettävät rahaa ja aikaa, koska he joutuvat oikeudenkäynnin jo alettua viemään asiansa toisen jäsenvaltion tuomioistuimeen.
en In such cases creditors are often refused enforcement of the judgment in the Internal Market, as a result of which citizens or small enterprises lose money and time because they are referred to courts of other Member States once court proceedings have already been initiated.
fi Määräysvalta voi toteutua myös tapauksissa, joissa yritys omistaa vain pienen osuuden tai ei minkäänlaista osuutta SPE:n omasta pääomasta
en Similarly, control may exist even in cases where an enterprise owns little or none of the SPE
fi Meidän on kuitenkin myös vahvistettava Euroopan kilpailukykyä luomalla edellytykset sille, että nimenomaan pienet ja keskisuuret yritykset voivat tehdä investointeja, sillä nimenomaan pk-yritykset luovat uusia työpaikkoja.
en But we must also improve Europe's competitiveness by enabling small and medium-sized enterprises to invest, because that is where the jobs are created.
fi Ja kaikki mitä pyydän on, että kohtelet minua pienellä kohteliaisuudella ja se sisältää " pyydän " sanan käytön
en And all I ask in return is that you treat me with a little bit of courtesy, and that includes using the word " please. "
fi Olin hyvin tyytyväinen huippukokouksen tulokseen, sillä vaikka pienellä painetussa tekstissä on vielä paljon neuvoteltavaa, huippukokouksessa saavutettiin kuitenkin se, mitä kansalaiset siltä odottivat sen jälkeen, kun Al Goren tai Sternin raportit olivat tehneet heidät tietoisiksi asiasta.
en I was very pleased with the outcome of the summit, because even though there is still a lot to negotiate in the small print the summit still achieved what the public expected after being made aware of the issues by Al Gore or the Stern report.
fi Tällä kerralla saimme vietyä kaksi ehdotusta päätökseen, ja näin meidän kesken sanottuna, koskapa olemme täällä vain pienessä piirissä, kuten esittelijä sanoi, paljon nopeammin kuin ajattelin.
en This time we have managed to agree two proposals and, between ourselves - since we have been debating privately among friends, as the rapporteur said - we have done it far faster than I had expected.
fi Tunnistan tähtikehän ympäröimän pienen kukkasen vain wc-paperibrändistä.
en I only recognise the little flower with the circle of stars around it from a brand of toilet paper.
fi Tämä on tähän asti pahinta, mitä olemme kuulleet, mutta tietojemme mukaan Nigeriassa käytetään amputaatiota varsin pienetkin rikkomukset rangaistuksena.
en This is the worst we have heard of to date but we understand there are amputations taking place in Nigeria for relatively minor offences.
fi Liberalisointi itsessään ei ole huono asia, mutta täysin valvomaton liberalisointi tai vain pienen joukon hyväksi koituva liberalisointi on kuitenkin huono asia.
en Liberalisation is no bad thing in itself, but completely uncontrolled liberalisation or liberalisation solely for the benefit of a small oligarchy is a very bad thing indeed.
fi Se on osoittanut, että kriisistä ovat selviytyneet parhaiten maat, joilla suuret huolenaiheet ja pienet ja keskisuuret yritykset ovat järkevässä tasapainossa.
en It has shown that those countries that have a healthy balance between large concerns and small and medium-sized enterprises have come out of the crisis best.
fi Ja kuten kaikki muukin,- monet niistä kasvoivat liian isoiksi- tähän pieneen universumin kolkkaan- ja lähtivät kohti vihreämpiä laitumia
en And, like anything else...... most of them outgrew...... this little corner of the universe...... and headed off toward greener pastures
fi Jos et ole hänen puolellaan siinä pienessä kuplassa, et ole olemassa
en And if you' re not with him in that tiny, little bubble,- then you might as well not exist
fi Merirosvoutta esiintyi aluksi pienellä alueella Somalian rannikolla.
en Piracy was initially localised to a small part of the Somali coast.
fi Onneksi suurin osa kaupungeista on keskittynyt tälle pienelle mantereelle,- tänne kaukaiselle puolelle
en Fortunately, most of the cities are concentrated on this small continent here...... on the far side.I' il keep them distracted until you get there
fi mg: n annoksen jälkeen plasman huippupitoisuus pieneni ‧ %, AUC-arvo pieneni ‧ % ja plasman huippupitoisuuden saavuttamiseen kulunut aika piteni ‧ minuuttia
en Following administration of a dose of ‧ mg, a ‧ % lower plasma peak concentration, a ‧ % decrease in AUC and a ‧ min prolongation of time to peak plasma concentration was observed
fi (FR) Hyvät parlamentin jäsenet, huomioni perustuvat vakaaseen käsitykseen siitä, että meidän on nyt kehitettävä eurooppalaisia 2000-luvun ratkaisuja, jottemme joudu enää koskaan todistamaan 1900-luvun kohtalokkaita reaktioita - sitä, että "voima menee oikeuden edelle" ja että suuret valtiot tuhoavat säälimättömästi pienet valtiot.
en (FR) Ladies and gentlemen, my remarks are founded on the conviction that, today, we must build 21st century European solutions, so that we never again witness the fatal responses of the 20th century, where 'might is right' and small states are inexorably torn apart by larger states.
fi Pienet määrät muita ihmisravinnoksi henkilökohtaiseen kulutukseen tarkoitettuja eläintuotteita
en Small quantities of other animal products for personal human consumption
fi Kyselytutkimukset ovat osoittaneet, että monet yritykset ja erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) joko mukauttavat tuotteitaan vastaamaan jäsenvaltion teknisiä määräyksiä tai pidättyvät saattamasta niitä kyseisen jäsenvaltion markkinoille
en Surveys have shown that many enterprises, in particular small and medium-sized enterprises (SMEs), either adapt their products in order to comply with the technical rules of Member States, or refrain from marketing them in those Member States
fi Kansallinen postitoimipaikkaverkosto on uhattuna Irlannissa. Uhattuina ovat erityisesti pienet maaseudun postitoimipaikat, joissa ei ole tietokoneita ja jotka eivät sen vuoksi voi tarjota asianmukaista palvelutasoa kansalaisille.
en At a national level within Ireland, the post office network is under threat, particularly the smaller rural post offices that are not computerised and cannot, therefore, offer an adequate level of service to citizens.
fi Minun ei tarvitse ottaa tätä tässä esille, mutta haluan kuitenkin mainita yhden pienen ongelman, jota me emme ole vielä ratkaisseet, toisin sanoen, mistä jäljellä olevat rahat - 27 miljoonaa euroa Espanjan kalastusalusten toimintasuunnan muuttamista varten - löydetään ensi vuoden jälkeen tulevaan talousarvioon.
en I do not have to outline what that is, but I have to outline one small problem which we have not yet resolved, that is, how the remaining money - the EUR 27 million for the reconversion of the Spanish fisheries fleet - will be found for the budget after next year.
fi Pienet yritykset eivät ole suurten yhtiöiden kutistettuja versioita, ja siksi tietyt suurilta yhtiöiltä vaaditut tilinpäätöstiedot eivät ole niiden kohdalla merkityksellisiä.
en Smaller companies are not simply downsized versions of large corporations, so some reporting required of large companies is not relevant at all.
fi ottaa huomioon, että yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä perustamissopimuksen ‧ artiklan ‧ kohdan g alakohdan nojalla ‧. heinäkuuta ‧ annetun neljännen neuvoston direktiivin ‧/‧/ETY (neljäs yhtiöoikeusdirektiivi)ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä perustamissopimuksen ‧ artiklan ‧ kohdan g alakohdan nojalla ‧. kesäkuuta ‧ annetun seitsemännen neuvoston direktiivin ‧/‧/ETY (seitsemäs yhtiöoikeusdirektiivi) mukaiset voimassa olevat kirjanpitosäännöt ovat usein hyvin raskaita pienille ja keskisuurille yrityksille ja erityisesti mikroyrityksille (erittäin pienet yritykset
en whereas the existing accounting rules laid down by the Fourth Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ July ‧ based on Article ‧(g) of the Treaty on the annual accounts of certain types of companies (the ‧th Company Law Directive) and the Seventh Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ based on Article ‧(g) of the Treaty on consolidated accounts (the ‧th Company Law Directive) are often very burdensome for small and medium-sized companies, and in particular for micro-entities (very small companies
Showing page 1. Found 8678 sentences matching phrase "pienet häpyhuulet".Found in 3.289 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.