Translations into English:

We are sorry, but we have no translations for word pienet häpyhuulet in Finnish English dictionary. Please, consider adding new translation to Glosbe.

  add translation

Example sentences with "pienet häpyhuulet", translation memory

add example
Pienet ja keskisuuret yritykset saattavat tarvita suotuisampaa tukea, jotta voidaan ottaa huomioon se, että tällaiset yritykset aliarvioivat usein energiansäästöihin liittyvät pitkän aikavälin hyödyt eivätkä sen vuoksi investoi tarpeeksi energiansäästötoimenpiteisiinIn the case of small and medium-sized enterprises, more favourable support may be needed to take into account the fact that these enterprises often under-estimate the benefits related to energy savings over long periods, which leads to their under-investment in energy-saving measures
Komission mielestä siis nykyiset äärimmäiset eroavuudet kansallisissa lainsäädännöissä eivät anna mahdollisuutta toteuttaa yritysostotarjouksia oikeudellisesti tyydyttävän varmoissa olosuhteissa. Pienellä yhdenmukaistamisella - komissio tosin aluksi pyrki aitoon, sitovampaan direktiiviin - voidaan siis saada aikaiseksi se, että kaikkia pörssimarkkinoiden toimijoita kohdellaan jossain määrin yhdenmukaisesti.So the Commission feels the current extreme diversity of national legislation does not permit takeover bid operations to be carried out in a context where rights are satisfactorily protected, and a mild harmonization - even if the Commission would have initially preferred a genuine directive which would be more binding - would at least allow some fairness to be introduced between the various players in the stock markets.
kesyistä lihansyöjistä peräisin olevan valkuaisen käytöstä aiheutuvaa vaaraa tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden (TSE) päätymisestä ihmisten tai eläinten ravintoketjuihin pidetään pienenäWhereas the risk of transmissible spongiform encephalopathies (TSEs) entering the human food or animal feed chains through the consumption of protein derived from domestic carnivores is considered low
mg: n annoksen jälkeen plasman huippupitoisuus pieneni ‧ %, AUC-arvo pieneni ‧ % ja plasman huippupitoisuuden saavuttamiseen kulunut aika piteni ‧ minuuttiaFollowing administration of a dose of ‧ mg, a ‧ % lower plasma peak concentration, a ‧ % decrease in AUC and a ‧ min prolongation of time to peak plasma concentration was observed
Euroopan unioni on lakiyhteisö, eikä säännöistä ole mitään hyötyä, elleivät kaikki, niin pienet kuin suuretkin maat, ole velvollisia niitä noudattamaan.The European Union is a Community of law, and the rules only make sense if they are accompanied by the obligation for everybody, large and small, to comply with them.
Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, yhteistyösopimuksen solmimisella Euroopan unionin ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välillä, yhdessä taloudellisen protokollan ja liikennealan sopimuksen kanssa, on varmasti suuri poliittinen arvo, koska se vaikuttaa ratkaisevalla tavalla tämän pienen Balkanin maan taloudelliseen kehitykseen, teollisuuden uudistamiseen, kaupankäynnin lisääntymiseen ja edistää vakaita ja tasapainoisia suhteita naapurimaihin.Mr President, ladies and gentlemen, the concluding of a cooperation agreement between the European Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia, together with the finance protocol and the agreement on transport, is indeed of great political value since it will make a vital contribution to the economic development of this small Balkan state, to the restructuring of its industry, the rekindling of its commercial dealings, and the promotion of more stable and balanced relations with neighbouring countries.
Varantovelvoitteen ylittävien talletusten kokonaismäärä pysyi kuitenkin hyvin pienenä (keskimäärin ‧ miljardia euroa vuonna ‧ ) eikä juuri poikennut edellisvuotisesta ( ‧ miljardia euroa vuonna ‧ ja ‧ miljardia euroa vuonnaThe overall level of excess reserves remained, however, very low in ‧ standing on average at Euros ‧ billion, which was in line with the experience of previous years (Euros ‧ billion in ‧ and Euros ‧ billion in
Yksikään edellä mainituista osapuolista ei toimittanut asiasta näyttöä eikä selittänyt, miten tällaiset suhteellisen pienet määrät (verrattuna polkumyynnillä tapahtuneeseen tuontiin etuyhteydettömille yhteisön asiakkaille) olisivat voineet tärkeimpänä tekijänä aiheuttaa hintojen laskusuhdanteen yhteisön markkinoilla, ja näin ollen tämä väite oli hylättäväNone of the abovementioned interested Parties submitted any evidence or explained how these relatively small quantities (in comparison to the dumped imports made to unrelated customers in the Community) could have been the main factor for the price depression in the Community market and this claim had therefore to be rejected
Tämän erän merkityksen odotetaan jäävän pieneksiThis item is expected to be insignificant
Me emme nimittäin kärsi Euroopassa keinojen liiallisuudesta vaan niiden puutteesta, josta kärsivät juuri pienet maat!In fact, in this matter, we are suffering from a lack of Europe rather than an excess of Europe, and it is the smaller countries that are taking the rap for this deficiency!
Tämä kehitys, josta hallitukset ovat vastuussa, johtuu yhteiskunnan ja tekniikan kehityksestä, rajoituksettomasta taloudellisesta hyödyntämisestä ja ylikehittämisestä. Niiden seurauksena alueet ovat toisaalta muuttuneet ja – erityisesti saarten pienessä mittakaavassa – luonnonympäristön ja kulttuuriympäristön hieno tasapaino on järkkynyt, sekä toisaalta erittäin tuottavaa viljelysmaata on tuhoutunut.This humble heritage, the protection and promotion of which is not only a cultural obligation but also a development need, has in many countries of Europe, at the responsibility of the governments, been altered considerably as a result of social and technological developments, unbridled economic exploitation and overdevelopment, which has, on the one hand, altered the place and destroyed – especially on the small scale of the islands – the wonderful balance between the natural and man-made environment and, on the other hand, destroyed highly-productive farmland.
Hyväksyn täysin sen, että monet vaikeuksista ovat itse aiheutettuja, enkä hae myötätuntoa mutta totean, että ankara talouskuuri tuhoaa pienen, avoimen taloutemme, jossa kaksi vuotta kriisin jälkeen edelleen menee nurin neljä yritystä päivässä.I fully accept that many of the difficulties are self-inflicted and I am not looking for sympathy, but I am saying that mindless austerity will destroy our small, open economy that, two years into the crisis, still has four businesses closing every day.
– Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, haluaisin esittää pienen pyynnön.– Mr President, ladies and gentlemen, please allow me to make a small request.
Pienen maan lainmukaisesti ilmaiseman mielipiteen halveksunta on kouriintuntuvaa.The disrespect for the lawfully expressed opinion of a small country on the Treaty of Lisbon is palpable.
panee merkille, mitä tulee etenkin pienten virastojen valmiuteen toteuttaa sisäisiä tarkastuksia, sisäisen tarkastajan Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle ‧. syyskuuta ‧ tekemän ehdotuksen, jonka mukaan olisi sallittava, että pienet virastot toteuttavat sisäisen tarkastuksen ostopalveluna yksityiseltä sektoriltaTakes note, as regards internal audit capability, especially in relation to the smaller agencies, of a proposal made by the Internal Auditor before Parliament's competent committee on ‧ September ‧ that smaller agencies should be authorised to buy in internal audit services from the private sector
Ongelma voi tuntua pieneltä, mutta sillä on vakavat taloudelliset seuraukset ja se vahingoittaa pienten ja keskisuurten yritysten sekä erityisesti perheyritysten toimintaa, koska nämä yritykset ovat kansallisten talouksiemme ja yhteiskuntamme selkäranka.It may seem to be a small problem, but it has a serious economic impact and it affects small, medium-sized and family-run companies in particular and they form the backbone of our national economies and our society.
Sen on oltava todella iso, sillä näkyyhän tavallisen kokoinen mieskin televisiossa pienenäIt' s gotta be real big because you know how on TV...... you can film a regular- size man, and he comes out looking this tall?
Potilailla, joilla verenpaine ei ole irbesartaanilla yksinään riittävästi hallinnassa, pienen hydroklooritiatsidiannoksen (‧, ‧ mg) liittäminen irbesartaaniin kerran päivässä laskee verenpainetta edelleen ‧/‧ mmHg (systolinen/diastolinen) lumelääkkeeseen verrattunaIn patients not adequately controlled by irbesartan alone, the addition of a low dose of hydrochlorothiazide (‧ mg) to irbesartan once daily results in a further placebo-adjusted blood pressure reduction at trough of ‧/‧ mm Hg (systolic/diastolic
Olen sitä mieltä, että voimme siitä syystä - haluan tehdä tässä pienen korjauksen siihen, mitä Swoboda sanoi - todeta, että jäsenyysehdokkuus on mahdollista tulevaisuudessa, mutta vain, jos esimerkiksi hirvittävä käsite valtion muodostavasta kansakunnasta poistetaan perustuslaista ja Makedonian muista laeista.For that reason, I think - and I should like to make a minor correction to what Mr Swoboda says - we should offer the prospect of possible membership, but only if, for example, that dreadful concept of a state-constituting nation disappears from the constitution and statutes of Macedonia.
Vaikka jotkin pienet valtiot elävätkin pääosin ulkoisen kysynnän varassa, suuret valtiot ovat aina ensisijaisesti riippuvaisia sisäisestä kysynnästä.Whilst certain small countries live primarily off external demand, the large countries always rely primarily on internal demand.
Meille on vain pienet muistelotWe' re just having a little get- together
Nämä ehdokkaat on asetettava samassa paikassa kuin varapuhemiesten ehdokkaat eli pienessä huoneessa, joka on istuntosalin vieressä.The registration of these nominations must be done in the same place as those for the Vice-Presidencies, which is the small room next to our Chamber.
Voimakas CYP‧A‧: n estäjä fluvoksamiini (‧ mg kerran vuorokaudessa) pienensi duloksetiinin näennäistä plasmapuhdistumaa noin ‧ % ja nosti altistusta (AUC‧-t) ‧-kertaiseksiFluvoxamine (‧ mg once daily), a potent inhibitor of CYP‧A‧, decreased the apparent plasma clearance of duloxetine by about ‧ % and increased AUC‧-t ‧-fold
Tässä tapauksessa kakun ovat tietenkin leiponeet suurimmaksi osaksi pienet ja keskisuuret yritykset otsa hiessä.As a matter of course, most of Europe's bakers of cakes are small and medium-sized enterprises, which produce the cake by the sweat of their brows.
Ivabradiini (‧ mg kaksi kertaa päivässä) – mäkikuisma-yhdistelmä pienensi ivabradiinin AUC-arvon puoleenThe combination of ivabradine ‧ mg twice daily with St John s Wort was shown to reduce ivabradine AUC by half
Showing page 1. Found 8678 sentences matching phrase "pienet häpyhuulet".Found in 2.969 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.