Translations into English:

 
Sexagesima (Sunday two weeks before Lent)

Example sentences with "toinen sunnuntai ennen paastonaikaa", translation memory

add example
Toinen asia keskustelussa on ollut sunnuntai lepopäivänä.The second point of debate was Sunday as a day of rest.
Neuvottelukehyksen uusin versio on peräisin viime viikon lopulta, ja ulkoministerit tarkastelevat sitä ensi viikon sunnuntai-iltana pidettävässä kokouksessa.The most recent version of this negotiating framework dates from the end of last week and will be examined by the foreign affairs ministers at the conclave to be held next Sunday evening.
Koska aikatauluni vuoksi en voinut lentää aikaisella koneella Wienistä, minun oli lennettävä Wienistä Frankfurtiin ja Frankfurtista Laibachiin, sillä olemassa oleva junayhteys vie niin paljon aikaa, että en olisi ehtinyt sunnuntai-illan kokoukseen Ljubljanaan eli Laibachiin.Being unable to catch the early flight from Vienna, due to my own travel schedule, I was obliged to fly from Vienna to Frankfurt and from Frankfurt on to Ljubljana, the train journey being so lengthy that I would have missed my evening rendez-vous in Ljubljana on Sunday evening.
Lopuksi en puhu ryhmäni puolesta vaan ihmisenä, joka osallistuu joka sunnuntai jumalanpalvelukseen eräässä brittiläisessä kirkossa, jossa osa seurakuntalaisista pitää Intiaa kotimaanaan. Haluaisin vakuuttaa Intian kansalle, että rukoilemme sen puolesta ja että rukoilemme sekä vainottujen että vainoajien puolesta.Finally, not as a spokesman of my group but as an individual who worships Sunday-by-Sunday in a British church where we have members of the congregation who see India as their mother country, let me assure the people of India that they are in our prayers and that we pray for both the persecuted and the persecutors.
Entä sunnuntait?He must be a hundred feet tall
Ennalta varautumisen periaate (tark. ‧ (toinen osa), ‧ ja ‧) – asetuksen (EY) N:o ‧/‧ ‧ artiklassa säädetty ennaltavarautumisperiaate soveltuu ainaPrecautionary principle (amds ‧(second part), ‧, ‧)- the precautionary principle laid down in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ is always applicable
Arvoisa puhemies, tällä kertaa en puhu vain eläkeläispuoleen edustajana vaan myös entisenä merenkulkijana, koska molemmat toimenpiteet, joista olemme tänään keskustelleet, liittyvät mereen: ensimmäinen koskee lyhyen matkan merenkulkua, toinen ympäristöä, ja meri on usein ympäristörikollisuuden uhri.Mr President, this time I shall speak not only as representative of the Pensioners' Party, but also as a former sailor, because both the measures that we have discussed this morning concern the sea: the first, short sea shipping and the other, the environment, and the sea is often the victim of environmental crime.
Toinen kansanäänestys pitäisi järjestää ensi syksynä, mahdollisesti lokakuussa.A second referendum should be called during the autumn of next year, possibly in October.
Ympäristömerkkiä koskeva asetus merkitsee taitekohtaa talouden ja ympäristön etujen välillä. Toinen ryhmä haluaa ottaa käyttöön ennen kaikkea tiukat ympäristökriteerit, kun taas toinen ryhmä pitää tärkeänä pikemminkin merkin markkinointinäkökulmaa.The eco-label regulation treads the fine line between economic and ecological interests, one group wanting above all to enforce stringent environmental requirements, the other with an eye on the marketing aspect of the label.
Siksi teemme ehdotuksen, että moottoripyörille ja skoottereillekin valitaan kaksivaiheinen lähestymistapa, jossa päästöjä vähennetään vuonna 2003, mutta ennen kaikkea ja se on tässä yhteydessä tärkein asia otetaan käyttöön toinen vähennysvaihe vuonna 2006.Hence this proposal that there should also be a two-stage approach for motorcycles and scooters, with the first reduction stage being introduced in 2003 and a second reduction stage, and this is the important thing, coming into force in 2006.
Valitan, että tarvittiin toinen käsittely syistä, jotka lienevät ilmeisiä, mutta sille en voi mitään.I regret the need for a second reading for obvious reasons, but I cannot help that.
Etelän valtiot eivät voi ymmärtää meitä, ennen kuin saamme ne oivaltamaan, mitä maatalouden toinen pilari ja sosiaaliset sekä ympäristöä ja elintarviketurvallisuutta koskevat säännöt merkitsevät ja ennen kuin sallimme niiden soveltaa samoja sääntöjä oman maaseutuväestönsä suojelemiseksi.Until we find a way of making the countries of the South understand what the second pillar of agriculture and the social, environmental and food security rules represent, until we allow them to adopt the same rules to protect their rural populations, we shall not rediscover a situation which allows them to understand us.
En haluaisi, että ihmiset näkevät valtavat julkiset tilamme ja tulevat sitten katsomaan pieniä ahtaita työhuoneitamme, josta tarpeeton WC vie kolmanneksen - mutta se on jo toinen asia.I would not like people to look at the masses of space in the public areas and then come and see our little cramped offices, out of which we lose a third for a useless bathroom - but that is another matter.
Asiassa T-‧/‧, Agence de coopération des bibliothèques et centres de documentation en Bretagne (COBB), kotipaikka Rennes (Ranska), edustajanaan asianajaja J.-P. Martin, vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehenään L. Flynn, prosessiosoite Luxemburgissa), jossa on kyse komission ‧.‧.‧ tekemän sen päätöksen kumoamisesta, joka koskee Réseau des périodiques de Bretagne, année ‧-nimisen kampanjan jättämistä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toteuttaman Objectif ‧ b Bretagne ‧–‧-nimisen ohjelman tukikelpoisten menojen ulkopuolelle, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (toinen jaosto), toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Pirrung sekä tuomarit N.J. Forwood ja S. Papasavvas; kirjaaja: H. Jung, on ‧.‧.‧ antanut määräyksen, jonka määräysosa on seuraavaIn Case T-‧/‧: Agence de coopération des bibliothèques et centres de documentation en Bretagne (COBB), established in Rennes (France), represented by J.-P. Martin, lawyer, against Commission of the European Communities (Agent: L. Flynn, with an address for service in Luxembourg)- action for annulment of the Commission's decision of ‧ September ‧ excluding the operation Réseau des périodiques de Bretagne, année ‧ (Brittany Periodicals Network ‧) from the expenditure eligible under the European Regional Development Fund (ERDF) programme named Objectif ‧b Bretagne ‧-‧- the Court of First Instance (Second Chamber), composed of M. Pirrung, President, N.J. Forwood and S. Papasavvas, Judges; H. Jung, Registrar, made an order on ‧ May ‧, the operative part of which is as follows
Siten pystyisimme arvioimaan perusteellisesti seuraavia keskusteluja ja kuulemisia: sidosryhmien toinen kuuleminen, joka järjestetään ennen kuluvan vuoden loppua ja jossa voidaan kuulla käsityksiä tulevista suuntaviivoista, neuvostossa tulevien kuukausien kuluessa käytävät keskustelut, jotka päättävät meneillään olevan keskusteluvaiheen, sekä asiantuntijaryhmän selvitys, jonka perusteella laaditaan toiminnalliset säännöt, jotka voidaan ottaa käsittelyyn ensi vuoden aikana.That would allow us to carry out a thorough assessment of the following discussions and consultations: a second shareholder consultation, to be held before the end of this year, which would be an opportunity to gather views on the future guidelines; further discussions in the Council in the months to come, which will conclude the current discussion phase; and, additionally, the report from the expert group, which will form the basis for the preparation of operational provisions that could be tabled during the course of next year.
kirjallinen. - (EN) Arvoisa puhemies, Roberta Angelillin mietinnössä keskitytään hyvin paljon internetin pornografiaan, joka on lasten nähtävillä, vaikka on olemassa toinen asia, joka on vielä vakavampi.in writing. - Mr President, the report of Roberta Angelilli is very much focused on pornography on the internet that is accessible for children, yet there is another matter of even graver concern.
Kun vapautamme kätesi, kuten joskus täytyy- niin heillä on ketju jolla toinen kätesi ja jalkasi kytketään sängyn runkoon- ennen kuin käsiraudat irroitetaanWhen you' re released, as sometimes you' il have to be, they' ve got a chain and cuffs so that one leg and one arm can be locked to a bedstead or pipe before your handcuffs are undone
komission jäsen. - (EN) Arvoisa puhemies, saanen aloittaa kiittämällä teitä mahdollisuudesta soveltaa kiireellistä menettelyä näihin kahteen ehdotukseen, joiden toivon auttavan maitoalan tilannetta. Toisessa ehdotuksessa esitetään, että maito sisällytettäisiin yhteistä markkinajärjestelyjä koskevan asetuksen 186 artiklan soveltamisalaan, ja toinen koskee takaisin ostettujen kiintiöiden järjestelmän hoitoa.Member of the Commission. - Mr President, let me start by thanking you for allowing the urgent procedure to be applied to the two proposals that I hope will help the situation in the dairy market - one proposing that milk be included in the scope of Article 186, and one regarding the management of the buy-out scheme for quotas.
Toinen kohta: laajentuneen unionin toimintakyvyn säilyttämisen kannalta on välttämätöntä, että kolme Amsterdamin sopimuksessa avoimeksi jäänyttä institutionaalista kysymystä - komission koko ja koostumus, äänten painotus neuvostossa, määräenemmistöpäätösten lisääminen - ratkaistaan ajoissa ja kattavasti ennen laajentumista.My second point is that if an enlarged Union is to retain its ability to negotiate then it is essential that the three institutional questions that remained open in Amsterdam, namely the size and composition of the Commission, vote weighting in the Council, and extending majority voting, are clarified in good time and comprehensively before enlargement takes place.
Toinen lähtee ja se en ole minäAnd it ain' t gonna be me
Toinen huomautus koskee Euroopan keskuspankkia: te saatte mielestäni mahdollisuuden esittää kaikessa rauhassa kysymyksiä Euroopan keskuspankin tuleville johtajille, koska tiedän, että te kuulette heitä ennen kuin Eurooppa-neuvosto nimittää heidät virallisesti.A second comment relates to the European Central Bank. You will, I imagine, be putting questions to the future directors of the European Central Bank at your leisure, as I know you will be auditioning them before they are formally appointed by the European Council.
Toivon myös - vaikka komission jäsen Rehn on jo alkanut esittää ehdotuksia - että toinen opetus, jonka kaikesta tästä saamme, on se, että meidän on toteutettava lukuisia rakenneuudistuksia, erityisesti ennalta ehkäisevä luku vakaus- ja kasvusopimukseen - mitä komission jäsen Rehn on ehdottanut - eurooppalainen valuuttarahasto, rakenteellinen mekanismi, jota voidaan hyödyntää heti, ja kolmanneksi 2020-strategia, joka on paljon tiukempi kuin nyt paperilla oleva strategia.I also hope - although Mr Rehn has already begun to make proposals - that the second lesson that we learn from all this is that we need to introduce a number of structural reforms, namely a preventive chapter in the Stability and Growth Pact - which Mr Rehn has proposed - a European monetary fund, a structural mechanism that can be used straight away and, thirdly, a 2020 strategy that is far more robust than the strategy that is down on paper today.
Jos kolmas desimaali on yhtä suuri tai suurempi kuin viisi, toinen desimaali pyöristetään ylöspäin, ja jos kolmas desimaali on pienempi kuin viisi, toinen desimaali säilytetään ennallaanIn such cases, where the third place is five or more the second place shall be rounded up to the next unit, and where the third place is less than five the second place shall remain the same
Showing page 1. Found 231229 sentences matching phrase "toinen sunnuntai ennen paastonaikaa".Found in 28.334 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.