Translations into English:

 
Sexagesima (Sunday two weeks before Lent)

Example sentences with "toinen sunnuntai ennen paastonaikaa", translation memory

add example
fi Toinen asia keskustelussa on ollut sunnuntai lepopäivänä.
en The second point of debate was Sunday as a day of rest.
fi Entä sunnuntait?
en He must be a hundred feet tall
fi Neuvottelukehyksen uusin versio on peräisin viime viikon lopulta, ja ulkoministerit tarkastelevat sitä ensi viikon sunnuntai-iltana pidettävässä kokouksessa.
en The most recent version of this negotiating framework dates from the end of last week and will be examined by the foreign affairs ministers at the conclave to be held next Sunday evening.
fi Koska aikatauluni vuoksi en voinut lentää aikaisella koneella Wienistä, minun oli lennettävä Wienistä Frankfurtiin ja Frankfurtista Laibachiin, sillä olemassa oleva junayhteys vie niin paljon aikaa, että en olisi ehtinyt sunnuntai-illan kokoukseen Ljubljanaan eli Laibachiin.
en Being unable to catch the early flight from Vienna, due to my own travel schedule, I was obliged to fly from Vienna to Frankfurt and from Frankfurt on to Ljubljana, the train journey being so lengthy that I would have missed my evening rendez-vous in Ljubljana on Sunday evening.
fi Lopuksi en puhu ryhmäni puolesta vaan ihmisenä, joka osallistuu joka sunnuntai jumalanpalvelukseen eräässä brittiläisessä kirkossa, jossa osa seurakuntalaisista pitää Intiaa kotimaanaan. Haluaisin vakuuttaa Intian kansalle, että rukoilemme sen puolesta ja että rukoilemme sekä vainottujen että vainoajien puolesta.
en Finally, not as a spokesman of my group but as an individual who worships Sunday-by-Sunday in a British church where we have members of the congregation who see India as their mother country, let me assure the people of India that they are in our prayers and that we pray for both the persecuted and the persecutors.
fi Entä se toinen kaveri, onko hänkin Terminaattori kuten sinä?
en So this other guy, he' s a Terminator like you, right?
fi Toinen kohta: laajentuneen unionin toimintakyvyn säilyttämisen kannalta on välttämätöntä, että kolme Amsterdamin sopimuksessa avoimeksi jäänyttä institutionaalista kysymystä - komission koko ja koostumus, äänten painotus neuvostossa, määräenemmistöpäätösten lisääminen - ratkaistaan ajoissa ja kattavasti ennen laajentumista.
en My second point is that if an enlarged Union is to retain its ability to negotiate then it is essential that the three institutional questions that remained open in Amsterdam, namely the size and composition of the Commission, vote weighting in the Council, and extending majority voting, are clarified in good time and comprehensively before enlargement takes place.
fi Etelässä oli ennen toinen silta,-- mutta se huuhtoutui pois
en There used to be another bridge south of here, but it washed away
fi Toinen annos on annettava viimeistään kuusi viikkoa ennen muninnan alkamista
en This second dose should be given at least six weeks before the hen will start to lay eggs
fi Lähettävän luovuttajan on liitettävä ensimmäinen jäljennös kirjanpitoonsa, josta säädetään ‧ artiklan b alakohdassa, ja ennen kuin tavarat lähetetään, lähetettävä toinen ja kolmas jäljennös lähtöjäsenvaltion toimivaltaiseen tullitoimipaikkaan tämän määräämillä edellytyksillä
en The consignor shall retain the first copy in the records provided for in Article ‧ (b) and, before despatching the goods, transmit the second and third copies to the competent customs office in the manner described by the office
fi Entä se toinen muksu?
en What about the other kid?
fi Toinen viestintään liittyvä seikka on kysymys siitä, mikä suhde vallitsee todellisuudessa sen väitteen välillä, että meidän on täytettävä omaksumamme velvollisuudet, ja sen seikan välillä, että tahdomme ottaa tiukan linjan ehdokasmaiden kanssa sekä neuvottelujen aikana että niitä ennen, jotta saisimme kyseiset maat antamaan sitoumuksia ja pitämään niistä kiinni. Tässä keskustelussahan on avattu - ja onnittelut vaan jäsen Posseltille - kaikki mahdolliset takaovet siinä toivossa, että yhden tai toisen puolueen suosikkiehdokas saataisiin EU:hun ennen perustuslain hyväksymistä.
en The second thing I want to say about communication is that it raises the question of what actual relation there is between the constant claim that we have to discharge the obligations into which we have entered, and our willingness to take a rigorous line with candidate countries both in the course of negotiations and in the run-up to them, in order to get these countries to make commitments and stick to them, when, in this debate - and congratulations to Mr Posselt - every conceivable back door is opened in the hope of getting one party or other's favourite candidate into the EU before the Constitution has been adopted.
fi Tämä auttaa estämään AZOPT-silmätippojen pääsyn muualle elimistöön. • Toista edellä mainitut vaiheet, jos myös toinen silmä täytyy hoitaa. • Sulje pullon korkki huolellisesti heti käytön jälkeen. • Käytä pullo loppuun, ennen kuin avaat uuden
en This helps to stop AZOPT getting into the rest of the body. If you take drops in both eyes, repeat the steps for your other eye. Put the bottle cap back on firmly immediately after use Use up one bottle before opening the next bottle
fi (EN)Arvoisa puhemies, haluaisin huomauttaa kahdesta seikasta, joista ensimmäinen koskee menettelyä ja toinen äänestysjärjestystä.
en Madam President, I have two points to make, the first on the procedure, the second on the voting list.
fi Tutkimusajanjaksolla otokseen valittujen tuottajien tuotantolaitoksista suljettiin kolme: ensimmäinen vuonna ‧, toinen vuonna ‧ hieman ennen tutkimusajanjaksoa ja viimeinen tutkimusajanjakson loppupuolella
en During the period under investigation, ‧ production sites of the sampled producers were closed down, the first one in ‧, the second in ‧ slightly before the IP and the last one towards the end of the IP
fi Voin kertoa hänelle olevan todennäköistä, että mahdollisesti ensi vuoden aikana järjestetään – juuri jäsenvaltioiden epäröinnin vuoksi – toinen avunantajakonferenssi.
en I can tell him that it is likely that there will – as a direct consequence of the Member States’ hesitancy – be another donors’ conference, possibly next year.
fi Tämä on jo toinen kerta, kun äänestyskorttini on hävinnyt ennen äänestystä.
en This is the second time my card has disappeared before voting.
fi (EN) Arvoisa puhemies, huippukokouksen toinen aihe, ilmasto-/energiapaketti, on edelleen jossain määrin ristiriidassa ensimmäisen aiheen, eli Lissabonin strategian tai EU:n kilpailukyvyn, kanssa.
en Mr President, the second topic of the summit, the climate/energy package, remains in some contradiction with the first one, the Lisbon Strategy, or the competitiveness of the EU.
fi Hitsatut ruostumattomasta teräksestä valmistetut vuoraukset on lisäksi tarkastettava standardin EN ‧-‧ ‧.‧.‧ kohdan mukaisesti ja hitsatut alumiiniseoksesta valmistetut vuoraukset standardin EN ‧ ‧.‧.‧ kohdan (toinen kohta) ja ‧.‧.‧ kohdan mukaisesti
en In addition welded stainless steel liners shall also be examined in accordance with section ‧.‧.‧. of EN ‧-‧, and welded aluminium alloy liners shall be examined in accordance with sections ‧.‧.‧. (second section), and ‧.‧.‧. of EN
fi Eräs toinen tuoja huomautti, että Macaon erityishallintoalueella oli valmistuskapasiteettia ennen toimenpiteiden käyttöönottoa Kiinan kansantasavallassa ja että tuonnille Macaon erityishallintoalueelta on tämän vuoksi taloudelliset perusteet
en Another importer claimed that the existence of manufacturing facilities in the Macao SAR before the imposition of measures in the PRC showed that there was an economic justification for the imports from the Macao SAR
fi Toinen askarruttava piirre valiokunnan työskentelyssä oli päätös saattaa raskauttavia syytöksiä sisältävät asiakirjat yleisön saataville ennen kuin asianomaisilla henkilöillä oli edes ollut mahdollisuus vastata valiokunnalle.
en A further puzzling aspect of the Committee's work was the decision to make documents containing damaging allegations available to the public before the individuals in question even had an opportunity to address the Committee.
fi (EN) Toinen ala, jolla meidän on pystyttävä tähän - pitämään vauhtia yllä - on unionin maailmanlaajuinen asema.
en The second field in which we must do this - in which we must keep up the momentum - is that of the Union's role in the world.
fi En näe mitään syytä, miksi toinen käsittely sujuisi toisin.
en Therefore, I do not see why the same should not be true of the second reading.
Showing page 1. Found 231229 sentences matching phrase "toinen sunnuntai ennen paastonaikaa".Found in 28.371 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.