Translations into English:

 
Sexagesima (Sunday two weeks before Lent)

Example sentences with "toinen sunnuntai ennen paastonaikaa", translation memory

add example
fi Toinen asia keskustelussa on ollut sunnuntai lepopäivänä.
en The second point of debate was Sunday as a day of rest.
fi Entä sunnuntait?
en He must be a hundred feet tall
fi Neuvottelukehyksen uusin versio on peräisin viime viikon lopulta, ja ulkoministerit tarkastelevat sitä ensi viikon sunnuntai-iltana pidettävässä kokouksessa.
en The most recent version of this negotiating framework dates from the end of last week and will be examined by the foreign affairs ministers at the conclave to be held next Sunday evening.
fi Lopuksi en puhu ryhmäni puolesta vaan ihmisenä, joka osallistuu joka sunnuntai jumalanpalvelukseen eräässä brittiläisessä kirkossa, jossa osa seurakuntalaisista pitää Intiaa kotimaanaan. Haluaisin vakuuttaa Intian kansalle, että rukoilemme sen puolesta ja että rukoilemme sekä vainottujen että vainoajien puolesta.
en Finally, not as a spokesman of my group but as an individual who worships Sunday-by-Sunday in a British church where we have members of the congregation who see India as their mother country, let me assure the people of India that they are in our prayers and that we pray for both the persecuted and the persecutors.
fi Koska aikatauluni vuoksi en voinut lentää aikaisella koneella Wienistä, minun oli lennettävä Wienistä Frankfurtiin ja Frankfurtista Laibachiin, sillä olemassa oleva junayhteys vie niin paljon aikaa, että en olisi ehtinyt sunnuntai-illan kokoukseen Ljubljanaan eli Laibachiin.
en Being unable to catch the early flight from Vienna, due to my own travel schedule, I was obliged to fly from Vienna to Frankfurt and from Frankfurt on to Ljubljana, the train journey being so lengthy that I would have missed my evening rendez-vous in Ljubljana on Sunday evening.
fi Toinen päätöksemme taustalla oleva syy on, että ensi vuosi on 25 jäsenvaltion unionin ensimmäinen kokonainen vuosi.
en The second reason for our decision is that next year will be the first full year of the Union of 25.
fi ottaa huomioon, että merirosvous on toinen suuri turvallisuushaaste Afrikan sarven alueella; katsoo, että merirosvouksen torjunta ei onnistu yksinomaan sotilaallisin keinoin, vaan sen onnistuminen riippuu rauhan, kehityksen ja valtion rakentamisen edistämisestä Somaliassa; ottaa huomioon, että merirosvouksen vuoksi Maailman elintarvikeohjelma on keskeyttänyt elintarvikeavun Somalialle, mikä pahentaa ennestään herkkää humanitaarista tilannetta
en whereas piracy is another major security challenge for the Horn of Africa region; whereas the fight against piracy cannot be won only by military means, but depends mainly on success in promoting peace, development and state-building in Somalia; whereas as a result of piracy the World Food Programme (WFP) has had to suspend delivery of food aid to Somalia, worsening an already precarious humanitarian situation
fi Toinen seikka - jonka jo monet kollegat ovat maininneet - on toteuttaa kuuluisa ryhmätukimekanismi. Tältä osin en ole samaa mieltä Alain Lipietzin kanssa.
en The second point - many of my fellow Members have mentioned it - is to implement this infamous group support mechanism, and, on this point, I do not share the view of Mr Lipietz.
fi Moottoriajoneuvoja koskevan puitesäännön ‧.‧ kohdan a alakohdassa määritellään, että kaikista tuista, joita julkiset viranomaiset aikovat hyväksyttyjen tukijärjestelmien osana myöntää yksittäiseen hankkeeseen moottoriajoneuvoalalla toimivan yrityksen hyväksi, on ilmoitettava EY:n perustamissopimuksen ‧ artiklan ‧ kohdan mukaisesti ennen niiden myöntämistä, jos vähintään toinen seuraavasta kahdesta ehdosta täyttyy: i) hankkeen kokonaiskustannukset ovat ‧ miljoonaa euroa tai ii) hankkeelle myönnettyjen valtiontukien ja yhteisön tukien bruttoarvo on yhteensä ‧ miljoonaa euroa
en The car framework specifies at paragraph ‧.‧(a) that all aid which the public authorities plan to grant to an individual project under authorised aid schemes for a firm operating in the motor vehicle industry must, in accordance with Article ‧ of the Treaty, be notified before being granted if either of the following thresholds is reached: (i) total cost of the project equalling EUR ‧ million, (ii) total gross aid for the project, whether State aid or aid from Community instruments equalling EUR ‧ million
fi Asia F-‧/‧: Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) ‧.‧.‧- de Luca v. komissio (Henkilöstö- Virkamiehet- Nimitys- Virkamiehet, jotka pääsevät ylempään tehtäväryhmään yleisen kilpailun kautta- Ennen uusien henkilöstösääntöjen voimaantuloa varallaololuetteloon otettu hakija- Palkkaluokan määrittämistä palvelukseen otettaessa koskevat siirtymämääräykset- Palkkaluokan määrittäminen uusien epäedullisempien sääntöjen mukaisesti- Henkilöstösääntöjen liitteessä ‧ olevan ‧ artiklan ‧ kohta ja ‧ artiklan ‧ kohta
en Case F-‧/‧: Judgment of the Civil Service Tribunal (Second Chamber) of ‧ September ‧- de Luca v Commission (Civil service- Officials- Appointment- Officials advancing to a higher function group by open competition- Candidate placed on a reserve list prior to the entry into force of the new Staff Regulations- Transitional rules governing classification in grade at the time of recruitment- Classification in grade pursuant to the new, less favourable rules- Article ‧ and Article ‧ of Annex ‧ to the Staff Regulations
fi Toinen Unkarin lakiehdotus koski muun muassa Unkarin keskuspankin tehtäviä, maan fi nanssivalvontaviranomaisen rakennetta ja oikeudellista asemaa sekä vakausneuvoston perustamista. Lakiehdotus toimitettiin EKP: lle lausuntoa varten, mutta laki säädettiin ennen kuin EKP ehti vastata lausuntopyyntöön
en In another Hungarian case, the draft law concerning, inter alia, the Magyar Nemzeti Bank 's tasks, the structure and legal status of the Hungarian Financial Supervisory Authority and the establishment of the Financial Stability Council was submitted for consultation but enacted before the ECB had an opportunity to respond to the consultation request
fi Toinen on se, että aiemmat HVK:t eivät ole valmistelleet yleistä kantaa ennen kuin perustamissopimuksen uudistuksista on jo käytännössä sovittu, etenkin Maastrichtin sopimuksen osalta.
en One is that in the past, IGCs have not prepared public opinion until the Treaty reforms had actually been agreed, particularly in reference to Maastricht.
fi Se on toinen asia, että annamme lausuntomme ennen sopimuksen hyväksymistä ja lisäksi niin, että kyseinen Euroopan parlamentin menettely ei vaikuttaisi näiden sopimusten monivuotisen soveltamisen edellyttämään joustavuuteen.
en This is quite another matter from requesting that our assent be required for the adoption of an agreement, and Parliament's actions must not undermine the flexibility that the multiannual implementation of these agreements demands.
fi Toinen tuoja kannatti toimenpiteiden voimassaolon jatkamista ja väitti, että epäterveet kaupan käytännöt ennen toimenpiteiden käyttöönottoa olivat vääristäneet yhteisön markkinoita
en The second importer is in favour of the prolongation of the measures and claimed that unfair trade behaviour before measures were imposed had a distorting effect on the Community market
fi En mä mikään taikauskonen ole,- mutta jäin vain miettii,- että lida oli kaksonen.Meidän toinen lapsi lähti toisella yrittämällä alkuun,- ku ekalla tuli keskenmeno
en I' m not a superstitious person- but I keep thinking that lida was a twin,- and we got our second child on our second try- as there was a miscarriage first
fi Entä se toinen poika, joka hakkasi hänet?
en And what about the other guy who beat him up?
fi Hänen persoonallisuutensa rakenne on täysin samanlainen, hänen politiikkansa on aivan samanlaista, ja siksi meillä ei ole rauhaa ennen kuin tämän miehen tilalle tulee joku toinen ja toinen hallitus asettuu johtoon.
en He has exactly the same personality profile and pursues exactly the same type of policy, which is why there will be no peace until he has been replaced, until a different government is at the helm.
fi (EN) Arvoisa puhemies, tämän vuoden loppupuolella meillä on kaksi komission asiakirjaa vapaasta liikkuvuudesta: yksi työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta - ja oletan, että komissio neuvoo jäsenvaltioita poistamaan väliaikaiset järjestelyt, joita sovelletaan uusista jäsenvaltioista tuleviin työntekijöihin - ja toinen kansalaisten vapaata liikkuvuutta koskevan direktiivin täytäntöönpanosta, ja mahdollisesti moni jäsenvaltio joutuu yhteisöjen tuomioistuimen eteen tämän asian vuoksi.
en Mr President, by the end of this year we will have two reports from the Commission on free movement: one on the free movement of workers - and I suppose the Commission will probably advise the Member States to lift the transitional arrangements applied to workers coming from the new Member States - and the other on the implementation of the Directive on free movement of citizens, and we may see a number of Member States being sent to the European Court of Justice in this regard.
fi Kun ensi vuonna 25. maaliskuuta 2007 vietämme maaliskuun 25. päivän 1957 vuosipäivää, ryhmämme pitää tärkeänä sitä, ettei tämä tapahtuma ole niiden valtioiden tai hallitusten päämiesten juhla, jotka kiittelevät toinen toisiaan hienojen lippujen alla tai edessä, vaan että se ilmentää Euroopan demokratiaa ja että Euroopan parlamentti on mukana julistuksessa ja 2000-luvun tavoitteidemme asettelussa.
en When we celebrate the anniversary of 25 March 1957 next year – on 25 March 2007 – our group will insist that this event not be a celebration of those Heads of State or Government who engage in mutual appreciation under or in front of pretty flags, but rather that it express Europe’s democracy, and that there be European Parliament involvement in the declaration and the establishment of our objectives for the 21st century.
fi Onko yhteisön tullikoodeksista annetun asetuksen (ETY) N:o ‧/‧ ‧ artiklan ‧ kohdan, jossa säädetään, että tullivelka on kirjattava tileihin ennen sen tiedoksiantoa, rikkomisesta siinä tapauksessa, että tullivelan tiedoksiannon (‧.‧.‧) todetaan tapahtuneen ennen tileihin kirjaamista (vuoden ‧ toinen vuosineljännes), seurauksena, että viranomaisten oikeus jälkitullaukseen raukeaa?
en Does an infringement of Article ‧ of the Community Customs Code (Regulation No ‧/‧), which provides that the entry of a customs debt in the accounts must precede communication of that debt- in the sense that it is clear that communication of the customs debt (‧ July ‧) occurred before the debt was entered in the accounts (second quarter of ‧)- lead to the lapse of the right to post-clearance recovery on the part of the Administration?
fi Toinen asia liittyy Slovakiaan: onko neuvosto antanut komission ymmärtää, että Slovakia, ainakin neuvoston mukaan on näin, voisi osallistua kahden- tai monenvälisiin neuvotteluihin ennen kuin Slovakia on ottanut merkittäviä askelia täyttääkseen Kööpenhaminan ehdot, jotka liittyvät politiikkaan?
en Secondly, with regard to Slovakia: has the Commission obtained the impression from the Council that Slovakia, at least according to the Council, should be able to take part in negotiations of a bilateral or multilateral nature before significant steps are taken by Slovakia to meet the political criteria of Copenhagen?
fi Toinen osapuoli ilmoittaa viisi päivää ennen tarkastusta, aikooko se lähettää siihen edustajansa
en The other Party shall give five days notice of its intention to send an observer
Showing page 1. Found 231229 sentences matching phrase "toinen sunnuntai ennen paastonaikaa".Found in 15.235 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.