Translations into English:

 
Sexagesima (Sunday two weeks before Lent)

Example sentences with "toinen sunnuntai ennen paastonaikaa", translation memory

add example
fi Toinen asia keskustelussa on ollut sunnuntai lepopäivänä.
en The second point of debate was Sunday as a day of rest.
fi Neuvottelukehyksen uusin versio on peräisin viime viikon lopulta, ja ulkoministerit tarkastelevat sitä ensi viikon sunnuntai-iltana pidettävässä kokouksessa.
en The most recent version of this negotiating framework dates from the end of last week and will be examined by the foreign affairs ministers at the conclave to be held next Sunday evening.
fi Koska aikatauluni vuoksi en voinut lentää aikaisella koneella Wienistä, minun oli lennettävä Wienistä Frankfurtiin ja Frankfurtista Laibachiin, sillä olemassa oleva junayhteys vie niin paljon aikaa, että en olisi ehtinyt sunnuntai-illan kokoukseen Ljubljanaan eli Laibachiin.
en Being unable to catch the early flight from Vienna, due to my own travel schedule, I was obliged to fly from Vienna to Frankfurt and from Frankfurt on to Ljubljana, the train journey being so lengthy that I would have missed my evening rendez-vous in Ljubljana on Sunday evening.
fi Entä sunnuntait?
en He must be a hundred feet tall
fi Lopuksi en puhu ryhmäni puolesta vaan ihmisenä, joka osallistuu joka sunnuntai jumalanpalvelukseen eräässä brittiläisessä kirkossa, jossa osa seurakuntalaisista pitää Intiaa kotimaanaan. Haluaisin vakuuttaa Intian kansalle, että rukoilemme sen puolesta ja että rukoilemme sekä vainottujen että vainoajien puolesta.
en Finally, not as a spokesman of my group but as an individual who worships Sunday-by-Sunday in a British church where we have members of the congregation who see India as their mother country, let me assure the people of India that they are in our prayers and that we pray for both the persecuted and the persecutors.
fi Toinen on korkeatasoisten turvallisuusnormien käyttöönotto erityisesti ennen laajentumista - nähdäkseni tämä näkökohta on hyvin tärkeä - ja kolmas Eurocontrolia koskevan yksimielisyyden muuntaminen yhteisön lainsäädännöksi.
en The second is the introduction of safety standards of a high level, particularly prior to enlargement - and this, in my view, is a very important point. The third and final reason is the transformation of the Eurocontrol consensus into Community regulation.
fi Toinen merkittävä ja myönteinen edistysaskel on neuvoston ja komission välinen sopimus, jonka nojalla komission on nykyään esitettävä maatalousmenojen osalta oikaisukirjelmä alustavaan talousarvioesitykseen ennen talousarvion ensimmäistä käsittelyä, jotta talousarviolaskelmat voidaan arvioida paremmin, mikä on usein maatalouden osalta vaikeaa.
en Another significant and positive step forward is the agreement concluded between the Council and the Commission, as a result of which the Commission must now submit a Letter of Amendment for agricultural expenditure to its preliminary draft budget, before the first reading of the budget, so that the budget forecasts can be better assessed, this being a difficult exercise as regards agriculture.
fi Joskus myöhemmin koet lisää pelkoa, sanotaan, hetkellä juuri ennen kuolemaasi-- toinen hypähdys, kaksi hypähdystä
en Sometime later, you experience more fear, say, in the moments right before you were killed... another spike, two points of fear
fi Ensimmäisen bolusinjektion ja infuusion antaminen aloitettiin yhtä aikaa, välittömästi ennen PCI-toimenpidettä ja niiden jälkeen annettiin toinen bolus ‧ minuuttia ensimmäisen jälkeen
en The first bolus and the infusion were started simultaneously, immediately before the PCI procedure and were followed by a second bolus ‧ minutes after the first
fi Brassica napusin hybrideille on tehtävä vähintään kolme tarkastusta: ensimmäinen tehdään ennen kukintaa, toinen kukinnan alkuvaiheessa ja kolmas kukinnan päätyttyä
en In the case of hybrids of Brassica napus there shall be at least three inspections: the first shall be made before the flowering stage, the second at the early flowering stage and the third at the end of the flowering stage
fi Entä toinen aamiainen?
en What about second breakfast?
fi Toinen asia, josta en ole samaa mieltä, on kriteereiden kattavuus.
en My second reservation concerns the breadth of the criteria.
fi Ensi viikolla tehdään toinen tärkeä ja seurauksiltaan merkittävä päätös. Tiistaina sovittelukomitea kokoontuu keskustellakseen viidennestä tutkimusta koskevasta puiteohjelmasta.
en Another important and influential decision is to be taken next week, when the Conciliation Committee meets on Tuesday to discuss the fifth framework programme of research.
fi (DE) Arvoisa puhemies, tätä ennen on toinen tarkistus, nimittäin tarkistus 1.
en (DE) Mr President, there is another amendment before that, namely Amendment 1.
fi Toinen asiani on, että joudumme pakostakin käsittelemään mutkikasta kansainvälistä lainsäädäntökehystä, ja jos tarkastelemme, mitä tapahtuu Euroopassa ja etenkin Yhdysvalloissa, patenttijärjestelmässä näyttää olevan hyvin paljon rajoituksia, ennen kaikkea hyvin monia käytännön rajoituksia.
en Now to a second point: we have, of necessity, to deal with a complex international legislative framework and, if we look at what is happening, not just in Europe but in the United States, in particular, the patent system is proving to have very many limitations, above all very many practical limitations.
fi Uuden määräyksen lisääminen tarkoittaa, että nyt yleissopimuksessa käsitellään kolmessa eri tilanteessa toteutettavia väliaikaisia tai turvaamistoimia: ensimmäinen on yleisluonteinen ja sitä sääntelee ‧ artikla, joka liittyy pääasiassa, joskaan ei ainoastaan, ajanjaksoon, jolloin varsinainen tuomioistuinmenettely tapahtuu tuomiovaltiossa; toinen tilanne syntyy valtiossa, jossa täytäntöönpanoa pyydetään, kun ulkomaisen tuomion täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskeva päätös annetaan ja siihen saakka, kunnes se on annettu (‧ artiklan ‧ kohta); kolmas tilanne syntyy sen jälkeen, kun täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskeva päätös on annettu, ennen kuin muutoksenhakuaika on kulunut umpeen ja ennen kuin tuomioistuimet ovat antaneet päätöksen muutoksenhakemuksen johdosta (‧ artiklan ‧ kohta
en The insertion of the new provision means that the Convention now covers provisional or protective measures taken in three distinct situations: the first, of a general nature, is governed by Article ‧, which relates essentially, though not only, to the period in which the main court proceedings are taking place in the State of origin; the second arises in the State addressed, when the declaration of enforceability of the foreign judgment is being issued, and up to the point where it is issued (Article ‧); the third arises after the declaration of enforceability is issued, during the time allowed for appeal, and until the courts have determined the appeal (Article
fi kirjallinen. - (EN) Kannatin äänestyksessä Toine Mandersin mietintöä kuluttajien ja erityisesti alaikäisten suojelemisesta videopelien haitoilta.
en in writing. - I voted in favour of the Manders report on the protection of consumers, in particular minors, in respect of the use of video games.
fi kirjallinen. - (EN) Arvoisa puhemies, Roberta Angelillin mietinnössä keskitytään hyvin paljon internetin pornografiaan, joka on lasten nähtävillä, vaikka on olemassa toinen asia, joka on vielä vakavampi.
en in writing. - Mr President, the report of Roberta Angelilli is very much focused on pornography on the internet that is accessible for children, yet there is another matter of even graver concern.
fi Se ei ole tasapainoinen, koska siinä käsitellään ennen kaikkea sosiaaliseen turvallisuuteen liittyviä seikkoja - jotka ovat epäilemättä tärkeitä - mutta jätetään huomiotta toinen 2000-luvun työlainsäädäntöuudistuksen perustava näkökulma, jossa otetaan huomioon työmarkkinoiden toiminnan suurempi joustavuus.
en It is unbalanced because it covers, above all, aspects relating to social protection - which are undoubtedly important - but ignores the other fundamental perspective for a reform of the labour laws for the twenty-first century, which must take into consideration greater flexibility in the functioning of the labour markets.
fi Kaikista näistä syistä, arvoisa komission jäsen, pyydän Euroopan komissiolta, että tekisimme nopeasti välitilinpäätöksen, jopa ennen kuin aloitetaan markkinoiden vapauttamisen toinen vaihe, jotta voisimme säilyttää julkisen eurooppalaisen energiapalvelun.
en For all of these reasons, Commissioner, I ask the European Commission to quickly carry out a preliminary assessment, even before the second phase of liberalising the markets begins, so that we can preserve the European energy public service sector.
fi Minun on sanottava, hyvä Olle Schmidt, että minä pidän valitettavana sitä, että yhteen näistä kolmesta virasta - Euroopan pankkiviranomaisen virkaan - esivalitusta ihmisestä toinen, erittäin korkeatasoinen naispuolinen hakija, vetäytyi viime hetkellä, juuri ennen joulua.
en I have to say, Mr Schmidt, that I myself regretted the fact that, for one of the three posts - the European Banking Authority post - one of the two people pre-selected, a high-calibre female applicant, withdrew at the last minute, just before Christmas.
fi Lisäksi on jo päätetty pitää toinen konferenssi maaliskuussa Tukholmassa, jossa on tarkoitus valmistella ennen kaikkea pitkän aikavälin jälleenrakennusta.
en Another conference has now been scheduled for March, in Stockholm, which will focus on long-term reconstruction.
fi Toinen oma kommenttini koskee deficit spending -politiikan ylistämistä, jota en hevillä unohda.
en I would now like to move on to my second point. I shall not quickly forget the time in the 1970s when people sang the praises of the deficit spending policy.
Showing page 1. Found 231229 sentences matching phrase "toinen sunnuntai ennen paastonaikaa".Found in 41.922 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.