Translations into English:

  • strengths, weaknesses, opportunities, and threats analysis   
     
    An analysis of the internal and external environmental factors performed as part of developing the organizational strategy.

Example sentences with "vahvuudet", translation memory

add example
fi arvio keskipitkän aikavälin tarpeista ja tavoitteista tuoden esiin kyseisten alojen, teemojen ja alueiden vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat
en an assessment of medium term needs and objectives, highlighting the strengths, weaknesses, opportunities and threats in the relevant sectors, themes and regions
fi pyytää jäsenvaltioita ryhtymään uudistuksiin, jotta kansallisten sosiaalijärjestelmien taloudellinen vakaus voitaisiin varmistaa, ilman että saavutettuja oikeuksia tai keskinäistä tukea ja sukupolvien välistä solidaarisuutta vaarannettaisiin ottaen huomioon muuttuva yhteiskunta ja muuttuvat työmarkkinat, väestörakenteen muutos, globalisaatio ja teknologian kehittyminen; huomauttaa, että kyseisiä uudistuksia on joissakin menestyksekkäimmissä jäsenvaltioissa jo toteutettu ilman, että niiden sosiaalijärjestelmien kestävyys tai tehokkuus olisi kärsinyt; katsoo tästä syystä, että jo tehdyistä uudistuksista pitäisi tehdä vertailevia analyyseja ja että uudistuksista, joita aiotaan toteuttaa, pitäisi laatia SWOT-analyyseja (vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat); korostaa, että on tärkeää edistää huippuosaamista muun muassa keskittämällä hyviä käytäntöjä
en Calls on the Member States to undertake reforms in order to ensure the financial sustainability of national social systems, without prejudicing acquired rights, mutual support and intergenerational solidarity, having regard to the context of a changing society and a changing labour market, demographic change, globalisation and technological developments; points out that some of the most successful Member States have already carried out such reforms, while maintaining the sustainability and effectiveness of their social systems; considers, therefore, that comparative analyses should be made of the reforms already made, together with SWOT (strengths, weaknesses, opportunities and threats) analyses of those still to be implemented; stresses the importance of promoting excellence, inter alia, by pooling good practice
fi lyhyt analyysi, jossa tuodaan esiin tukikelpoisten alojen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat sekä aluekehityksen ja henkilövoimavarojen kehittämisen osa-alueiden temaattiset painopisteet, joihin edunsaajamaa aikoo tukensa keskittää
en a brief analysis, highlighting the strengths, weaknesses, opportunities and threats in the eligible sectors and thematic priorities, under the regional development and human resources development components, where the beneficiary country intends to concentrate its assistance
fi Niin sanottu SWOT-analyysi (vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet, uhat) voisi olla siinä avuksi
en Carrying out a SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analysis could be beneficial in this respect
fi Vuoden ‧ lausunnossa ETSK toteaa, ettei ole olemassa vertailevia analyyseja, joissa esitettäisiin tyydyttävällä tavalla suurkaupunkien vahvuudet, heikkoudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet
en In its ‧ opinion, the EESC notes that there is a shortage of comparative studies with satisfactory data on their strengths, weaknesses, constraints and opportunities
fi Yhteisön maaseudun kehittämisen ensisijaisiin tavoitteisiin myönnetään määrärahoja ottaen huomioon kunkin ohjelma-alueen tilanne, vahvuudet, heikkoudet ja mahdollisuudet (kuitenkin siten, että jokaiselle toimintalinjalle on vahvistettu vähimmäismäärä
en The resources devoted to the Community rural development priorities (within the regulatory minimum funding limits for each axis) will depend on the specific situation, strengths, weaknesses and opportunities of each programme area
fi Toimenpiteen tavoitteena on auttaa viljelijöitä tunnistamaan tuotantojärjestelmänsä vahvuudet ja heikkoudet suoran tai välillisen energiankulutuksen osalta
en The objective of this scheme is to make farmers aware of the strengths and weaknesses of their farm’s direct and indirect energy consumption system
fi Jäsenvaltioiden on arvioitava sisäiset valvontamenettelynsä (vahvuudet ja heikkoudet) ja esitettävä tulevat parantamissuunnitelmat
en Member States shall evaluate their internal control procedures (strengths and weaknesses) and describe further plans for improvement
fi Maakohtaisissa mietinnöissä pitää tässä yhteydessä tehdä selväksi, mitkä ovat näiden maiden vahvuudet ja heikkoudet.
en In this connection, the individual country reports also need to make clear where the individual countries' strengths and weaknesses lie.
fi Kaikissa tapauksissa oppimaan oppiminen edellyttää, että yksilö tuntee ja ymmärtää itselleen parhaiten soveltuvat oppimisstrategiat samoin kuin taitojensa ja tutkintojensa vahvuudet ja heikkoudet ja kykenee kartoittamaan yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen koulutustarjonnan ja/tai saatavilla olevat ohjaus- ja tukipalvelut
en In all cases, learning to learn requires an individual to know and understand his/her preferred learning strategies, the strengths and weaknesses of his/her skills and qualifications, and to be able to search for the education and training opportunities and guidance and/or support available
fi Ja se, että en saa edes nähdä heitä, on todiste- minun heikkoudestani ja mieheni vahvuudesta
en That I' m not allowed to set eyes on them is just proof of my weakness and my husband' s strength
fi kyky havaita vaihtoehtoisten ratkaisujen, päätelmien tai lähestymistapojen vahvuudet ja heikkoudet logiikan ja päättelyn avulla
en ability to use logic and reasoning to identify the strengths and weaknesses of alternative solutions, conclusions or approaches to problems
fi Lisäksi komissio panee merkille, että rakenneuudistussuunnitelmassa otetaan huomioon kysynnän ja tarjonnan nykytilanne sekä ennakoitu kehitys merkityksellisillä tuotemarkkinoilla erilaisten suunnitelmien mukaan, jotka perustuvat optimistisiin, pessimistisiin ja niiden väliltä oleviin olettamuksiin, sekä SNCM:n erityiset vahvuudet ja heikkoudet
en Moreover, the Commission notes that the restructuring plan takes account of the situation relating to and foreseeable changes in supply and demand on the relevant product market, with scenarios reflecting best-case, worst-case and intermediate assumptions and SNCM’s specific strengths and weaknesses
fi Kullakin jäsenvaltiolla on eri vahvuudet ja heikkoudet, joita on hyödynnettävä, ja niihin kuuluvat Pohjanmeren tuuli, Euroopan unionin eteläosien aurinko ja maaseudun biokaasu.
en Each Member State has different strengths and weaknesses, which must be exploited, and these include wind from the North Sea, sun in the southern part of the European Union and biogas from rural areas.
fi Eri-ikäisten ihmisten erilaiset vahvuudet ja heikkoudet tulisi ottaa huomioon jo töitä suunniteltaessa.
en The varying strengths and weaknesses of people at different ages should be part of the equation when work is being planned.
fi säännöllinen suoritusten ja edistymisen seuranta käyttämällä indikaattoreita ja viitearvoja on olennainen osa Lissabonin prosessia, ja sen avulla voidaan havaita vahvuudet ja heikkoudet ja antaa sekä lyhyen että pitkän aikavälin toimia koskevaa strategista opastusta ja ohjausta Koulutus ‧-strategiaa varten
en periodic monitoring of performance and progress through the use of indicators and benchmarks is an essential part of the Lisbon process, allowing the identification of strengths and weaknesses with a view to providing strategic guidance and steering for both short and long term measures of the Education and Training ‧ strategy
fi Vahvuudet ja heikkoudet
en Strengths and weaknesses
fi Suunnitelmassa otetaan huomioon kysynnän ja tarjonnan nykytilanne sekä ennakoitu kehitys merkityksellisillä tuotemarkkinoilla erilaisten suunnitelmien mukaan, jotka perustuvat optimistisiin, pessimistisiin ja niiden väliltä oleviin olettamuksiin, sekä yrityksen erityiset vahvuudet ja heikkoudet
en It should take account, inter alia, of the present state of and future prospects for supply and demand on the relevant product market, with scenarios reflecting best-case, worst-case and intermediate assumptions and the firm
fi Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, rahoitusvaikutukset ovat luonnollisesti merkittävät, joten haluaisin tietää, kuinka hyvin suunnittelussa on otettu huomioon Lissabonin prosessi, jossa ilmenevät yksittäisten valtioiden vahvuudet ja heikkoudet. Näkyykö se yksittäisissä budjettikohdissa ja millaisia strategioita harkitsette sitä varten?
en Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, the financial effects are, of course, considerable, and so I would be interested to know to what extent the Lisbon Process - showing as it does the strengths and weaknesses of individual countries - has been taken into account in the planning, whether that will be shown in specific Budget lines and what strategies you are envisaging for this.
fi Tästä syytä olen sitä mieltä, että Euroopan komission on ensin erityisesti arvioitava aikaisempien hankkeiden vahvuudet ja heikkoudet rahoitusohjelmien kehittämiseksi yhdessä EBRD:n kanssa seuraavaa rahoituskautta 2010-2013 varten.
en This is why I believe that the European Commission should first perform a specific evaluation to assess the strengths and weaknesses of past projects in order to improve funds programming together with the EBRD for the next funding period 2010-2013.
fi Kokemusperäisen tiedon lisääminen, jotta ymmärtäisimme paremmin, mikä on jalokaasuverkoston tehokkuus ja mitkä ovat sen vahvuudet ja heikkoudet, ja erityisesti, mikä yhteys jalokaasujen havainnoinnilla on Kansainvälisen monitorointijärjestelmän IMS:n muuhun teknologiaan ja laskelmiin kulkeutumisesta ilmakehässä
en to add empirical data to improve our understanding of noble gas network performance and help to understand its strengths and weaknesses, in particular how noble gas detection inter-relates with other International Monitoring System (IMS) technologies and atmospheric transport calculations
fi Tällä tavoin saamme tiedon siitä, mitä pk-yritysten osalta on tehtävä, ja voimme osoittaa kansalaisjärjestöille ja viime kädessä myös neuvostolle ja komissiolle, mitkä ovat heikkoudet ja mitkä vahvuudet.
en In this way, we know what needs to be done in the field of SMEs to show the non-governmental organisations, and ultimately also the Council and the Commission, where the strong and weak points lie.
fi Komission tervetulleessa tiedonannossa tuodaan esille nyt päättymässä olevan ensimmäisen kehyskauden vahvuudet ja heikkoudet, tarkastellaan ennakoitavia haasteita ja mahdollisuuksia ja ehdotetaan myönteistä ja selkeää uutta kehystä.
en This welcome Commission communication identifies the strengths and weaknesses of the first framework period, which is now coming to a close, and points to both the challenges and opportunities which can be foreseen, offering a positive and clear new framework.
fi Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kansalaisyhteiskunnan vahvuudet ja heikkoudet
en Strengths and Weaknesses of Civil Society in the Former Yugoslav Republic of Macedonia
fi On tunnettava jokaisen sotilaan vahvuudet ja heikkoudet
en You' ve got to know the strengths and weaknesses of every soldier
Showing page 1. Found 2136958 sentences matching phrase "vahvuudet".Found in 160.777 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.