Translations into English:

  • strengths, weaknesses, opportunities, and threats analysis   
     
    An analysis of the internal and external environmental factors performed as part of developing the organizational strategy.

Example sentences with "vahvuudet", translation memory

add example
lyhyt analyysi, jossa tuodaan esiin tukikelpoisten alojen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat sekä aluekehityksen ja henkilövoimavarojen kehittämisen osa-alueiden temaattiset painopisteet, joihin edunsaajamaa aikoo tukensa keskittääa brief analysis, highlighting the strengths, weaknesses, opportunities and threats in the eligible sectors and thematic priorities, under the regional development and human resources development components, where the beneficiary country intends to concentrate its assistance
arvio keskipitkän aikavälin tarpeista ja tavoitteista tuoden esiin kyseisten alojen, teemojen ja alueiden vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhatan assessment of medium term needs and objectives, highlighting the strengths, weaknesses, opportunities and threats in the relevant sectors, themes and regions
pyytää jäsenvaltioita ryhtymään uudistuksiin, jotta kansallisten sosiaalijärjestelmien taloudellinen vakaus voitaisiin varmistaa, ilman että saavutettuja oikeuksia tai keskinäistä tukea ja sukupolvien välistä solidaarisuutta vaarannettaisiin ottaen huomioon muuttuva yhteiskunta ja muuttuvat työmarkkinat, väestörakenteen muutos, globalisaatio ja teknologian kehittyminen; huomauttaa, että kyseisiä uudistuksia on joissakin menestyksekkäimmissä jäsenvaltioissa jo toteutettu ilman, että niiden sosiaalijärjestelmien kestävyys tai tehokkuus olisi kärsinyt; katsoo tästä syystä, että jo tehdyistä uudistuksista pitäisi tehdä vertailevia analyyseja ja että uudistuksista, joita aiotaan toteuttaa, pitäisi laatia SWOT-analyyseja (vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat); korostaa, että on tärkeää edistää huippuosaamista muun muassa keskittämällä hyviä käytäntöjäCalls on the Member States to undertake reforms in order to ensure the financial sustainability of national social systems, without prejudicing acquired rights, mutual support and intergenerational solidarity, having regard to the context of a changing society and a changing labour market, demographic change, globalisation and technological developments; points out that some of the most successful Member States have already carried out such reforms, while maintaining the sustainability and effectiveness of their social systems; considers, therefore, that comparative analyses should be made of the reforms already made, together with SWOT (strengths, weaknesses, opportunities and threats) analyses of those still to be implemented; stresses the importance of promoting excellence, inter alia, by pooling good practice
Niin sanottu SWOT-analyysi (vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet, uhat) voisi olla siinä avuksiCarrying out a SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analysis could be beneficial in this respect
Yhteisön maaseudun kehittämisen ensisijaisiin tavoitteisiin myönnetään määrärahoja ottaen huomioon kunkin ohjelma-alueen tilanne, vahvuudet, heikkoudet ja mahdollisuudet (kuitenkin siten, että jokaiselle toimintalinjalle on vahvistettu vähimmäismääräThe resources devoted to the Community rural development priorities (within the regulatory minimum funding limits for each axis) will depend on the specific situation, strengths, weaknesses and opportunities of each programme area
Vuoden ‧ lausunnossa ETSK toteaa, ettei ole olemassa vertailevia analyyseja, joissa esitettäisiin tyydyttävällä tavalla suurkaupunkien vahvuudet, heikkoudet, velvollisuudet ja mahdollisuudetIn its ‧ opinion, the EESC notes that there is a shortage of comparative studies with satisfactory data on their strengths, weaknesses, constraints and opportunities
Kokemusperäisen tiedon lisääminen, jotta ymmärtäisimme paremmin, mikä on jalokaasuverkoston tehokkuus ja mitkä ovat sen vahvuudet ja heikkoudet, ja erityisesti, mikä yhteys jalokaasujen havainnoinnilla on Kansainvälisen monitorointijärjestelmän IMS:n muuhun teknologiaan ja laskelmiin kulkeutumisesta ilmakehässäto add empirical data to improve our understanding of noble gas network performance and help to understand its strengths and weaknesses, in particular how noble gas detection inter-relates with other International Monitoring System (IMS) technologies and atmospheric transport calculations
Eri-ikäisten ihmisten erilaiset vahvuudet ja heikkoudet tulisi ottaa huomioon jo töitä suunniteltaessa.The varying strengths and weaknesses of people at different ages should be part of the equation when work is being planned.
Lisäksi komissio panee merkille, että rakenneuudistussuunnitelmassa otetaan huomioon kysynnän ja tarjonnan nykytilanne sekä ennakoitu kehitys merkityksellisillä tuotemarkkinoilla erilaisten suunnitelmien mukaan, jotka perustuvat optimistisiin, pessimistisiin ja niiden väliltä oleviin olettamuksiin, sekä SNCM:n erityiset vahvuudet ja heikkoudetMoreover, the Commission notes that the restructuring plan takes account of the situation relating to and foreseeable changes in supply and demand on the relevant product market, with scenarios reflecting best-case, worst-case and intermediate assumptions and SNCM’s specific strengths and weaknesses
Tunnistamme lopultakin nykyisin Euroopan talouden vahvuudet, analysoimme selvästi sen heikkoudet, ja jokainen ponnistelee näin ollen ratkaisujen etsimiseksi, jotta vahvuuksia voitaisiin parantaa ja heikkouksia vähentää.Today, finally, the strengths of the European economy are recognized, the weaknesses are clearly analysed and, consequently, everyone is making an effort to search for solutions to strengthen the former and reduce the latter.
Aubrac-rotuiset emolehmät pystyvät kestävyytensä ansiosta kääntämään kasvuympäristön heikkoudet vahvuudeksi: ne hyödyntävät vararavintoaan pitkän talven niukkoina kausina ja vastaavasti täydentävät varastonsa kevät- ja kesälaitumillaThanks to their hardiness, i.e. their ability to tap their bodies’ reserves in difficult periods (long winters) and rebuild them in easier times (spring and summer grazing), the mother cows of the Aubrac breed are the most likely to turn the disadvantages of the environment to their advantage
Selvitetään, mitkä ovat tilan heikkoudet ja vahvuudet rehuomavaraisuuden osaltato identify the strengths and weaknesses of farms in terms of food self-sufficiency
Tästä syytä olen sitä mieltä, että Euroopan komission on ensin erityisesti arvioitava aikaisempien hankkeiden vahvuudet ja heikkoudet rahoitusohjelmien kehittämiseksi yhdessä EBRD:n kanssa seuraavaa rahoituskautta 2010-2013 varten.This is why I believe that the European Commission should first perform a specific evaluation to assess the strengths and weaknesses of past projects in order to improve funds programming together with the EBRD for the next funding period 2010-2013.
Siinä on mainittu eri tekijöitä, jotka osoittavat jokaisen hakijamaan eri vahvuudet ja heikkoudet.We are dealing here with a mixture of indicators which point to different strengths and weaknesses within each applicant country.
hedelmä- ja vihannesalan suorituskyky tärkeimmät suuntaukset mukaan luettuina; alan vahvuudet ja heikkoudet muun muassa kilpailukyvyn ja tuottajaorganisaatioiden kehityspotentiaalin kannaltathe performances of the fruit and vegetable sector, including key trends: strengths and weaknesses of the sector, including in terms of competitiveness, and the potential for development of the producer organisations
On tunnettava jokaisen sotilaan vahvuudet ja heikkoudetYou' ve got to know the strengths and weaknesses of every soldier
kyky havaita vaihtoehtoisten ratkaisujen, päätelmien tai lähestymistapojen vahvuudet ja heikkoudet logiikan ja päättelyn avullaability to use logic and reasoning to identify the strengths and weaknesses of alternative solutions, conclusions or approaches to problems
määritetään Pickmanin kilpailuasema viitemarkkinoilla, joilla sen markkinaosuudet ovat erittäin pienet verrattuna kilpailijoihin, vahvuudet ja heikkoudet, tuotteiden erinomainen maine laadun osalta sekä yrityksen merkitys Espanjan historiallisen perinteen ja kulttuuriperinteen kannaltaidentifies the competitive position of Pickman in the relevant market, with very low market shares as compared to its competitors, underscoring its weaknesses, as well as its strengths, primarily its outstanding reputation for high quality and the historical and cultural value placed on Spanish traditions
Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kansalaisyhteiskunnan vahvuudet ja heikkoudetStrengths and Weaknesses of Civil Society in the Former Yugoslav Republic of Macedonia
Vahvuudet ja heikkoudetStrengths and weaknesses
Tuottajat hyödyntävät monivuotista kokemustaan ja tuntevat jokaisen puun vahvuuden ja heikkouden, joten he suorittavat käsin erityistä huolellisuutta noudattaen harvennuksen, jotta jokaiseen puuhun jää sopiva määrä hedelmiä toivotun laadun aikaansaamiseksiIn order to obtain the desired quality the producers, drawing on their long experience and their knowledge of the capacity of each tree, very carefully thin out the fruit by hand so that each tree will yield the right amount
Kullakin jäsenvaltiolla on eri vahvuudet ja heikkoudet, joita on hyödynnettävä, ja niihin kuuluvat Pohjanmeren tuuli, Euroopan unionin eteläosien aurinko ja maaseudun biokaasu.Each Member State has different strengths and weaknesses, which must be exploited, and these include wind from the North Sea, sun in the southern part of the European Union and biogas from rural areas.
Jäsenvaltioiden on arvioitava sisäiset valvontamenettelynsä (vahvuudet ja heikkoudet) ja esitettävä tulevat parantamissuunnitelmatMember States shall evaluate their internal control procedures (strengths and weaknesses) and describe further plans for improvement
Kaikki kansalliset adoptiojärjestelmät on arvioitava kunnolla, jotta saadaan selville niiden vahvuudet ja heikkoudet ja jotta voidaan suositella parhaita käytäntöjä jäsenvaltioissa tehtäviä adoptioita varten.An analysis really needs to be carried out of all the national adoption systems to see what their strengths and weaknesses are and to recommend the best practices for adoption by Member States.
suoritusten ja edistymisen säännöllinen seuranta käyttämällä indikaattoreita ja viitearvoja on olennainen osa Lissabonin prosessia, ja sen avulla voidaan havaita vahvuudet ja heikkoudet ja antaa strategista ohjausta Koulutus ‧-työohjelmaa vartenperiodic monitoring of performance and progress through the use of indicators and benchmarks is an essential part of the Lisbon process, allowing strengths and weaknesses to be identified with a view to providing strategic guidance to the Education and Training ‧ work programme
Showing page 1. Found 2136958 sentences matching phrase "vahvuudet".Found in 258.675 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.