Translations into English:

  • strengths, weaknesses, opportunities, and threats analysis   
     
    An analysis of the internal and external environmental factors performed as part of developing the organizational strategy.

Example sentences with "vahvuudet", translation memory

add example
fi pyytää jäsenvaltioita ryhtymään uudistuksiin, jotta kansallisten sosiaalijärjestelmien taloudellinen vakaus voitaisiin varmistaa, ilman että saavutettuja oikeuksia tai keskinäistä tukea ja sukupolvien välistä solidaarisuutta vaarannettaisiin ottaen huomioon muuttuva yhteiskunta ja muuttuvat työmarkkinat, väestörakenteen muutos, globalisaatio ja teknologian kehittyminen; huomauttaa, että kyseisiä uudistuksia on joissakin menestyksekkäimmissä jäsenvaltioissa jo toteutettu ilman, että niiden sosiaalijärjestelmien kestävyys tai tehokkuus olisi kärsinyt; katsoo tästä syystä, että jo tehdyistä uudistuksista pitäisi tehdä vertailevia analyyseja ja että uudistuksista, joita aiotaan toteuttaa, pitäisi laatia SWOT-analyyseja (vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat); korostaa, että on tärkeää edistää huippuosaamista muun muassa keskittämällä hyviä käytäntöjä
en Calls on the Member States to undertake reforms in order to ensure the financial sustainability of national social systems, without prejudicing acquired rights, mutual support and intergenerational solidarity, having regard to the context of a changing society and a changing labour market, demographic change, globalisation and technological developments; points out that some of the most successful Member States have already carried out such reforms, while maintaining the sustainability and effectiveness of their social systems; considers, therefore, that comparative analyses should be made of the reforms already made, together with SWOT (strengths, weaknesses, opportunities and threats) analyses of those still to be implemented; stresses the importance of promoting excellence, inter alia, by pooling good practice
fi lyhyt analyysi, jossa tuodaan esiin tukikelpoisten alojen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat sekä aluekehityksen ja henkilövoimavarojen kehittämisen osa-alueiden temaattiset painopisteet, joihin edunsaajamaa aikoo tukensa keskittää
en a brief analysis, highlighting the strengths, weaknesses, opportunities and threats in the eligible sectors and thematic priorities, under the regional development and human resources development components, where the beneficiary country intends to concentrate its assistance
fi arvio keskipitkän aikavälin tarpeista ja tavoitteista tuoden esiin kyseisten alojen, teemojen ja alueiden vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat
en an assessment of medium term needs and objectives, highlighting the strengths, weaknesses, opportunities and threats in the relevant sectors, themes and regions
fi Niin sanottu SWOT-analyysi (vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet, uhat) voisi olla siinä avuksi
en Carrying out a SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analysis could be beneficial in this respect
fi Vuoden ‧ lausunnossa ETSK toteaa, ettei ole olemassa vertailevia analyyseja, joissa esitettäisiin tyydyttävällä tavalla suurkaupunkien vahvuudet, heikkoudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet
en In its ‧ opinion, the EESC notes that there is a shortage of comparative studies with satisfactory data on their strengths, weaknesses, constraints and opportunities
fi Yhteisön maaseudun kehittämisen ensisijaisiin tavoitteisiin myönnetään määrärahoja ottaen huomioon kunkin ohjelma-alueen tilanne, vahvuudet, heikkoudet ja mahdollisuudet (kuitenkin siten, että jokaiselle toimintalinjalle on vahvistettu vähimmäismäärä
en The resources devoted to the Community rural development priorities (within the regulatory minimum funding limits for each axis) will depend on the specific situation, strengths, weaknesses and opportunities of each programme area
fi EU:n vahvuudet ja heikkoudet
en EU strengths and weaknesses
fi Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, rahoitusvaikutukset ovat luonnollisesti merkittävät, joten haluaisin tietää, kuinka hyvin suunnittelussa on otettu huomioon Lissabonin prosessi, jossa ilmenevät yksittäisten valtioiden vahvuudet ja heikkoudet. Näkyykö se yksittäisissä budjettikohdissa ja millaisia strategioita harkitsette sitä varten?
en Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, the financial effects are, of course, considerable, and so I would be interested to know to what extent the Lisbon Process - showing as it does the strengths and weaknesses of individual countries - has been taken into account in the planning, whether that will be shown in specific Budget lines and what strategies you are envisaging for this.
fi Kaikki kansalliset adoptiojärjestelmät on arvioitava kunnolla, jotta saadaan selville niiden vahvuudet ja heikkoudet ja jotta voidaan suositella parhaita käytäntöjä jäsenvaltioissa tehtäviä adoptioita varten.
en An analysis really needs to be carried out of all the national adoption systems to see what their strengths and weaknesses are and to recommend the best practices for adoption by Member States.
fi Selvitetään, mitkä ovat tilan heikkoudet ja vahvuudet rehuomavaraisuuden osalta
en to identify the strengths and weaknesses of farms in terms of food self-sufficiency
fi suoritusten ja edistymisen säännöllinen seuranta käyttämällä indikaattoreita ja viitearvoja on olennainen osa Lissabonin prosessia, ja sen avulla voidaan havaita vahvuudet ja heikkoudet ja antaa strategista ohjausta Koulutus ‧-työohjelmaa varten
en periodic monitoring of performance and progress through the use of indicators and benchmarks is an essential part of the Lisbon process, allowing strengths and weaknesses to be identified with a view to providing strategic guidance to the Education and Training ‧ work programme
fi Komissio kertoo parlamentille säännöllisesti kehityksestä, erityisesti marraskuun puolivälissä tapahtuvasta inventoinnista, jossa arvioidaan kuluttajatuotteiden turvajärjestelmän vahvuudet ja heikkoudet, sekä tulevasta EU:n ja Kiinan välisestä huippukokouksesta marraskuun lopussa.
en The Commission will update Parliament regularly on developments, in particular on the conclusion of the stocktaking exercise reviewing the strengths and weaknesses of the consumer product safety mechanism currently in place in mid-November, and following the forthcoming EU-China Summit at the end of November.
fi Lisäksi komissio panee merkille, että rakenneuudistussuunnitelmassa otetaan huomioon kysynnän ja tarjonnan nykytilanne sekä ennakoitu kehitys merkityksellisillä tuotemarkkinoilla erilaisten suunnitelmien mukaan, jotka perustuvat optimistisiin, pessimistisiin ja niiden väliltä oleviin olettamuksiin, sekä SNCM:n erityiset vahvuudet ja heikkoudet
en Moreover, the Commission notes that the restructuring plan takes account of the situation relating to and foreseeable changes in supply and demand on the relevant product market, with scenarios reflecting best-case, worst-case and intermediate assumptions and SNCM’s specific strengths and weaknesses
fi Tällä tavoin saamme tiedon siitä, mitä pk-yritysten osalta on tehtävä, ja voimme osoittaa kansalaisjärjestöille ja viime kädessä myös neuvostolle ja komissiolle, mitkä ovat heikkoudet ja mitkä vahvuudet.
en In this way, we know what needs to be done in the field of SMEs to show the non-governmental organisations, and ultimately also the Council and the Commission, where the strong and weak points lie.
fi Tiedät niiden vahvuudet ja heikkoudet
en You know their strengths, their weaknesses
fi Maakohtaisissa mietinnöissä pitää tässä yhteydessä tehdä selväksi, mitkä ovat näiden maiden vahvuudet ja heikkoudet.
en In this connection, the individual country reports also need to make clear where the individual countries' strengths and weaknesses lie.
fi Me tunnemme Euroopan unionin vahvuudet ja heikkoudet.
en We know what the European Union's strengths and weaknesses are.
fi säännöllinen suoritusten ja edistymisen seuranta käyttämällä indikaattoreita ja viitearvoja on olennainen osa Lissabonin prosessia, ja sen avulla voidaan havaita vahvuudet ja heikkoudet ja antaa sekä lyhyen että pitkän aikavälin toimia koskevaa strategista opastusta ja ohjausta Koulutus ‧-strategiaa varten
en periodic monitoring of performance and progress through the use of indicators and benchmarks is an essential part of the Lisbon process, allowing the identification of strengths and weaknesses with a view to providing strategic guidance and steering for both short and long term measures of the Education and Training ‧ strategy
fi Eri-ikäisten ihmisten erilaiset vahvuudet ja heikkoudet tulisi ottaa huomioon jo töitä suunniteltaessa.
en The varying strengths and weaknesses of people at different ages should be part of the equation when work is being planned.
fi Tunnistamme lopultakin nykyisin Euroopan talouden vahvuudet, analysoimme selvästi sen heikkoudet, ja jokainen ponnistelee näin ollen ratkaisujen etsimiseksi, jotta vahvuuksia voitaisiin parantaa ja heikkouksia vähentää.
en Today, finally, the strengths of the European economy are recognized, the weaknesses are clearly analysed and, consequently, everyone is making an effort to search for solutions to strengthen the former and reduce the latter.
fi kyky havaita vaihtoehtoisten ratkaisujen, päätelmien tai lähestymistapojen vahvuudet ja heikkoudet logiikan ja päättelyn avulla
en ability to use logic and reasoning to identify the strengths and weaknesses of alternative solutions, conclusions or approaches to problems
fi Toimenpiteen tavoitteena on auttaa viljelijöitä tunnistamaan tuotantojärjestelmänsä vahvuudet ja heikkoudet suoran tai välillisen energiankulutuksen osalta
en The objective of this scheme is to make farmers aware of the strengths and weaknesses of their farm’s direct and indirect energy consumption system
fi On tunnettava jokaisen sotilaan vahvuudet ja heikkoudet
en You' ve got to know the strengths and weaknesses of every soldier
fi Koska lähestymistavassa otetaan huomioon kunkin alueen vahvuudet ja heikkoudet, siinä voidaan asettaa ensisijaisiksi aloiksi erityisesti liikenne, ympäristö ja energia.
en It is an approach that, in taking account of the strengths and weaknesses of each region, should enable priority to be given to transport, to the environment and to energy, in particular.
fi Suunnitelmassa otetaan huomioon kysynnän ja tarjonnan nykytilanne sekä ennakoitu kehitys merkityksellisillä tuotemarkkinoilla erilaisten suunnitelmien mukaan, jotka perustuvat optimistisiin, pessimistisiin ja niiden väliltä oleviin olettamuksiin, sekä yrityksen erityiset vahvuudet ja heikkoudet
en It should take account, inter alia, of the present state of and future prospects for supply and demand on the relevant product market, with scenarios reflecting best-case, worst-case and intermediate assumptions and the firm
Showing page 1. Found 2136959 sentences matching phrase "vahvuudet".Found in 165.437 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.