Translations into English:

  • strengths, weaknesses, opportunities, and threats analysis   
     
    An analysis of the internal and external environmental factors performed as part of developing the organizational strategy.

Example sentences with "vahvuudet", translation memory

add example
fi pyytää jäsenvaltioita ryhtymään uudistuksiin, jotta kansallisten sosiaalijärjestelmien taloudellinen vakaus voitaisiin varmistaa, ilman että saavutettuja oikeuksia tai keskinäistä tukea ja sukupolvien välistä solidaarisuutta vaarannettaisiin ottaen huomioon muuttuva yhteiskunta ja muuttuvat työmarkkinat, väestörakenteen muutos, globalisaatio ja teknologian kehittyminen; huomauttaa, että kyseisiä uudistuksia on joissakin menestyksekkäimmissä jäsenvaltioissa jo toteutettu ilman, että niiden sosiaalijärjestelmien kestävyys tai tehokkuus olisi kärsinyt; katsoo tästä syystä, että jo tehdyistä uudistuksista pitäisi tehdä vertailevia analyyseja ja että uudistuksista, joita aiotaan toteuttaa, pitäisi laatia SWOT-analyyseja (vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat); korostaa, että on tärkeää edistää huippuosaamista muun muassa keskittämällä hyviä käytäntöjä
en Calls on the Member States to undertake reforms in order to ensure the financial sustainability of national social systems, without prejudicing acquired rights, mutual support and intergenerational solidarity, having regard to the context of a changing society and a changing labour market, demographic change, globalisation and technological developments; points out that some of the most successful Member States have already carried out such reforms, while maintaining the sustainability and effectiveness of their social systems; considers, therefore, that comparative analyses should be made of the reforms already made, together with SWOT (strengths, weaknesses, opportunities and threats) analyses of those still to be implemented; stresses the importance of promoting excellence, inter alia, by pooling good practice
fi arvio keskipitkän aikavälin tarpeista ja tavoitteista tuoden esiin kyseisten alojen, teemojen ja alueiden vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat
en an assessment of medium term needs and objectives, highlighting the strengths, weaknesses, opportunities and threats in the relevant sectors, themes and regions
fi lyhyt analyysi, jossa tuodaan esiin tukikelpoisten alojen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat sekä aluekehityksen ja henkilövoimavarojen kehittämisen osa-alueiden temaattiset painopisteet, joihin edunsaajamaa aikoo tukensa keskittää
en a brief analysis, highlighting the strengths, weaknesses, opportunities and threats in the eligible sectors and thematic priorities, under the regional development and human resources development components, where the beneficiary country intends to concentrate its assistance
fi Niin sanottu SWOT-analyysi (vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet, uhat) voisi olla siinä avuksi
en Carrying out a SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analysis could be beneficial in this respect
fi Vuoden ‧ lausunnossa ETSK toteaa, ettei ole olemassa vertailevia analyyseja, joissa esitettäisiin tyydyttävällä tavalla suurkaupunkien vahvuudet, heikkoudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet
en In its ‧ opinion, the EESC notes that there is a shortage of comparative studies with satisfactory data on their strengths, weaknesses, constraints and opportunities
fi Yhteisön maaseudun kehittämisen ensisijaisiin tavoitteisiin myönnetään määrärahoja ottaen huomioon kunkin ohjelma-alueen tilanne, vahvuudet, heikkoudet ja mahdollisuudet (kuitenkin siten, että jokaiselle toimintalinjalle on vahvistettu vähimmäismäärä
en The resources devoted to the Community rural development priorities (within the regulatory minimum funding limits for each axis) will depend on the specific situation, strengths, weaknesses and opportunities of each programme area
fi Tästä syytä olen sitä mieltä, että Euroopan komission on ensin erityisesti arvioitava aikaisempien hankkeiden vahvuudet ja heikkoudet rahoitusohjelmien kehittämiseksi yhdessä EBRD:n kanssa seuraavaa rahoituskautta 2010-2013 varten.
en This is why I believe that the European Commission should first perform a specific evaluation to assess the strengths and weaknesses of past projects in order to improve funds programming together with the EBRD for the next funding period 2010-2013.
fi Suunnitelmien on sisällettävä tietty määrä tietoja, jotka liittyvät maatilan tilanteeseen (vahvuudet ja heikkoudet) sekä taloudellisiin, teknisiin ja ympäristöön liittyviin kehitysnäkymiin ja tavoitteisiin
en These plans must include specific information relating to the situation of the farm (strengths and weaknesses) and the likelihood of economic, technical and environmental progress being made as regards the objectives to be met
fi Kokemusperäisen tiedon lisääminen, jotta ymmärtäisimme paremmin, mikä on jalokaasuverkoston tehokkuus ja mitkä ovat sen vahvuudet ja heikkoudet, ja erityisesti, mikä yhteys jalokaasujen havainnoinnilla on Kansainvälisen monitorointijärjestelmän IMS:n muuhun teknologiaan ja laskelmiin kulkeutumisesta ilmakehässä
en to add empirical data to improve our understanding of noble gas network performance and help to understand its strengths and weaknesses, in particular how noble gas detection inter-relates with other International Monitoring System (IMS) technologies and atmospheric transport calculations
fi Kaikkia aloitteita tukevassa tutkimuksessa on yksilöitävä kunkin maan erityistarpeet ja selvitettävä naisten vahvuudet ja heikkoudet ikäryhmittäin ja erityisin alakohtaisin tutkimuksin
en There is a need for research underpinning all initiatives to identify the specific needs of each country, addressing the strengths and weaknesses of women through segmenting of different age groups and specialised sectoral studies
fi Aubrac-rotuiset emolehmät pystyvät kestävyytensä ansiosta kääntämään kasvuympäristön heikkoudet vahvuudeksi: ne hyödyntävät vararavintoaan pitkän talven niukkoina kausina ja vastaavasti täydentävät varastonsa kevät- ja kesälaitumilla
en Thanks to their hardiness, i.e. their ability to tap their bodies’ reserves in difficult periods (long winters) and rebuild them in easier times (spring and summer grazing), the mother cows of the Aubrac breed are the most likely to turn the disadvantages of the environment to their advantage
fi Tällä tavoin saamme tiedon siitä, mitä pk-yritysten osalta on tehtävä, ja voimme osoittaa kansalaisjärjestöille ja viime kädessä myös neuvostolle ja komissiolle, mitkä ovat heikkoudet ja mitkä vahvuudet.
en In this way, we know what needs to be done in the field of SMEs to show the non-governmental organisations, and ultimately also the Council and the Commission, where the strong and weak points lie.
fi suoritusten ja edistymisen säännöllinen seuranta käyttämällä indikaattoreita ja viitearvoja on olennainen osa Lissabonin prosessia, ja sen avulla voidaan havaita vahvuudet ja heikkoudet ja antaa strategista ohjausta Koulutus ‧-työohjelmaa varten
en periodic monitoring of performance and progress through the use of indicators and benchmarks is an essential part of the Lisbon process, allowing strengths and weaknesses to be identified with a view to providing strategic guidance to the Education and Training ‧ work programme
fi Tuottajat hyödyntävät monivuotista kokemustaan ja tuntevat jokaisen puun vahvuuden ja heikkouden, joten he suorittavat käsin erityistä huolellisuutta noudattaen harvennuksen, jotta jokaiseen puuhun jää sopiva määrä hedelmiä toivotun laadun aikaansaamiseksi
en In order to obtain the desired quality the producers, drawing on their long experience and their knowledge of the capacity of each tree, very carefully thin out the fruit by hand so that each tree will yield the right amount
fi määritetään Pickmanin kilpailuasema viitemarkkinoilla, joilla sen markkinaosuudet ovat erittäin pienet verrattuna kilpailijoihin, vahvuudet ja heikkoudet, tuotteiden erinomainen maine laadun osalta sekä yrityksen merkitys Espanjan historiallisen perinteen ja kulttuuriperinteen kannalta
en identifies the competitive position of Pickman in the relevant market, with very low market shares as compared to its competitors, underscoring its weaknesses, as well as its strengths, primarily its outstanding reputation for high quality and the historical and cultural value placed on Spanish traditions
fi Kaikissa tapauksissa oppimaan oppiminen edellyttää, että yksilö tuntee ja ymmärtää itselleen parhaiten soveltuvat oppimisstrategiat samoin kuin taitojensa ja tutkintojensa vahvuudet ja heikkoudet ja kykenee kartoittamaan yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen koulutustarjonnan ja/tai saatavilla olevat ohjaus- ja tukipalvelut
en In all cases, learning to learn requires an individual to know and understand his/her preferred learning strategies, the strengths and weaknesses of his/her skills and qualifications, and to be able to search for the education and training opportunities and guidance and/or support available
fi hedelmä- ja vihannesalan suorituskyky tärkeimmät suuntaukset mukaan luettuina; alan vahvuudet ja heikkoudet muun muassa kilpailukyvyn ja tuottajaorganisaatioiden kehityspotentiaalin kannalta
en the performances of the fruit and vegetable sector, including key trends: strengths and weaknesses of the sector, including in terms of competitiveness, and the potential for development of the producer organisations
fi Komissio kertoo parlamentille säännöllisesti kehityksestä, erityisesti marraskuun puolivälissä tapahtuvasta inventoinnista, jossa arvioidaan kuluttajatuotteiden turvajärjestelmän vahvuudet ja heikkoudet, sekä tulevasta EU:n ja Kiinan välisestä huippukokouksesta marraskuun lopussa.
en The Commission will update Parliament regularly on developments, in particular on the conclusion of the stocktaking exercise reviewing the strengths and weaknesses of the consumer product safety mechanism currently in place in mid-November, and following the forthcoming EU-China Summit at the end of November.
fi Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kansalaisyhteiskunnan vahvuudet ja heikkoudet
en Strengths and Weaknesses of Civil Society in the Former Yugoslav Republic of Macedonia
fi Maakohtaisissa mietinnöissä pitää tässä yhteydessä tehdä selväksi, mitkä ovat näiden maiden vahvuudet ja heikkoudet.
en In this connection, the individual country reports also need to make clear where the individual countries' strengths and weaknesses lie.
fi Selvitetään, mitkä ovat tilan heikkoudet ja vahvuudet rehuomavaraisuuden osalta
en to identify the strengths and weaknesses of farms in terms of food self-sufficiency
fi Tiedät niiden vahvuudet ja heikkoudet
en You know their strengths, their weaknesses
fi Eri-ikäisten ihmisten erilaiset vahvuudet ja heikkoudet tulisi ottaa huomioon jo töitä suunniteltaessa.
en The varying strengths and weaknesses of people at different ages should be part of the equation when work is being planned.
fi Lisäksi komissio panee merkille, että rakenneuudistussuunnitelmassa otetaan huomioon kysynnän ja tarjonnan nykytilanne sekä ennakoitu kehitys merkityksellisillä tuotemarkkinoilla erilaisten suunnitelmien mukaan, jotka perustuvat optimistisiin, pessimistisiin ja niiden väliltä oleviin olettamuksiin, sekä SNCM:n erityiset vahvuudet ja heikkoudet
en Moreover, the Commission notes that the restructuring plan takes account of the situation relating to and foreseeable changes in supply and demand on the relevant product market, with scenarios reflecting best-case, worst-case and intermediate assumptions and SNCM’s specific strengths and weaknesses
fi säännöllinen suoritusten ja edistymisen seuranta käyttämällä indikaattoreita ja viitearvoja on olennainen osa Lissabonin prosessia, ja sen avulla voidaan havaita vahvuudet ja heikkoudet ja antaa sekä lyhyen että pitkän aikavälin toimia koskevaa strategista opastusta ja ohjausta Koulutus ‧-strategiaa varten
en periodic monitoring of performance and progress through the use of indicators and benchmarks is an essential part of the Lisbon process, allowing the identification of strengths and weaknesses with a view to providing strategic guidance and steering for both short and long term measures of the Education and Training ‧ strategy
Showing page 1. Found 2136959 sentences matching phrase "vahvuudet".Found in 104.447 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.