Translations into Spanish:

  • bloqueador de elementos emergentes   

Example sentences with "ponnahdusikkunoiden esto", translation memory

add example
Pyydä vahvistusta kaikille ponnahdusikkunoiden pyynnöilleSolicitar permiso cada vez que se solicita la apertura de una ventana
Estä kaikki ponnahdusikkunoiden pyynnötRechazar todas las peticiones de apertura de ventanas
Yhdessä ‧ viikon lumekontrolloidussa tutkimuksessa, jota seurasi ‧ viikon jatkohoito, maniapotilaat, jotka saavuttivat aripipratsolihoidolla remission vakaan vaiheen aikana ennen randomisointia, aripipratsoli osoittautui ylivoimaisesti tehokkaammaksi kuin lumevalmiste kaksisuuntaisen mielialahäiriön uusiutumisen estossa, ensisijaisesti maniavaiheen uusiutumisen estossa, muttei osoittautunut ylivoimaisesti tehokkaammaksi masennusvaiheen uusiutumisen estossa kuin lumevalmisteEn un ensayo de ‧ semanas controlado con placebo, seguido de una extensión de ‧ semanas, en pacientes maníacos que alcanzaron la remisión con aripiprazol durante una fase de estabilización previa a la randomización, aripiprazol demostró superioridad frente a placebo en la prevención de recaídas en trastorno bipolar, principalmente en la prevención de recaídas en manía, pero no logró demostrar superioridad frente a placebo en la prevención de recaídas en depresión
COX-‧-estäjät selekoksibi, etorikoksibi, lumirakoksibi, parekoksibi, rofekoksibi ja valdekoksibi ovat verrattain uusi ryhmä aineita, joiden yhteinen farmakologinen vaikutustapa on syklo-oksigenaasi ‧: n selektiivinen estoLos inhibidores de la COX-‧ celecoxib, etoricoxib, lumiracoxib, parecoxib, rofecoxib, y valdecoxib constituyen una clase relativamente nueva de sustancias cuya acción farmacológica común es la inhibición selectiva de la ciclooxigenasa
Lisätutkimus osoitti, että oraaliliuos ja tabletit olivat yhtä tehokkaita hylkimisen estossaEn el estudio adicional se demostró que la solución oral y los comprimidos eran igual de eficaces para prevenir el rechazo
Sukurauhasten toiminnan esto nartuilla salpaamalla pitkäaikaisesti gonadotropiinisynteesiäPrevención de la función gonadal en perras mediante el bloqueo a largo plazo de la síntesis de gonadotropina
Hän haluaa kuitenkin painottaa joidenkin ehdotuksessa suunniteltujen toimenpiteiden – kuten verkkosivustojen eston ja vihjelinjojen perustamisen – vaikutuksia asiaan liittyvien eri henkilöiden yksityisyyteen ja tietosuojaan liittyviin perusoikeuksiinSin embargo, el SEPD desea enfatizar el impacto que alguna de las medidas previstas en la propuesta, como el bloqueo de sitios web y la creación de líneas directas, pueden tener sobre los derechos fundamentales relativos a la intimidad y a la protección de datos de los particulares implicados
Ropinirolin ja domperidonin (pahoinvoinnin ja oksentelun estoon käytetty lääke) välillä ei ole todettu farmakokineettistä yhteisvaikutusta, joka vaatisi kummankaan lääkkeen annoksen muuttamistaNo se ha observado ninguna interacción farmacocinética entre ropinirol y domperidona (fármaco utilizado para tratar náuseas y vómitos), que obliguen al ajuste posológico de cualquiera de ellos
In vitro-aktiivisuutta kliinisiä isolaatteja vastaan on havaittu seuraavien patogeenien osalta:Acremonium spp., Alternaria spp., Bipolaris spp., Cladophialophora spp., Histoplasma capsulatum. Useimpien kantojen kasvun estoon tarvittava vorikonatsolipitoisuus on ollut ‧, ‧ mikrog/mlSe ha observado actividad in vitro frente a aislados clínicos de Acremonium spp., Alternaria spp., Bipolaris spp., Cladophialophora spp., Histoplasma capsulatum, siendo inhibidas la mayoría de las cepas por concentraciones de voriconazol entre ‧ y ‧microgramos/ml
EU:lla on käytettävissään useita välineitä, joita voidaan käyttää aseellisten konfliktien estoon ja kriisinhallintaan.La UE posee muchos instrumentos que pueden utilizarse para prevenir conflictos armados y gestionar crisis.
Komissio tulee tänä keväänä esittämään tiedonannon konfliktien estosta.La Comisión presentará una comunicación sobre prevención de conflictos esta primavera.
Valikoiva lähtevien puhelujen esto maksuttaProhibición selectiva gratuita de llamadas salientes
Olantsapiinin pitkäaikaiskäyttö (enintään ‧ kk) kaksisuuntaisen mielialahäiriön uusiutumisen estoon sai painon nousemaan ≥ ‧ % lähtötilanteesta yhteensä ‧, ‧ %: lla potilaistaEl tratamiento a largo plazo con olanzapina (más de ‧ meses) para la prevención de las recaídas en pacientes con trastorno bipolar se asoció a un incremento de ‧ % del peso, con respecto al valor basal, en el ‧ % de los pacientes
aikaansaama topoisomeraasi-I: n esto aiheuttaa solussa proteiiniin liittyviä yksittäisen DNA-säikeen katkoksiaLa consecuencia a nivel celular de la inhibición de la topoisomerasa-I por topotecan es la inducción de fragmentos de hebras simples de ADN asociados a la proteína
toistaa, että unionin turvallisuusstrategia olisi saatettava ajan tasalle siten, että siviili- ja sotilastoimiin perustuva kaksijakoinen lähestymistapa säilytetään ja samalla säilytetään konfliktien eston ja tehokkaan monenvälisyyden ratkaisevan tärkeät käsitteet ja että energian toimitusvarmuus, ilmastonmuutos ja köyhyyden leviämisen ehkäiseminen koko maailman tasolla sisällytetään EU:n turvallisuutta uhkaaviin merkittäviin haasteisiin; katsoo, että huomioon on erityisesti otettava turvallisuuden ja kehityksen yhteys sekä sosioekonomisten näkökohtien erityinen merkitysReitera que debería actualizarse la EES, manteniendo su doble enfoque civil/militar y sus conceptos cruciales de prevención de conflictos y multilateralismo efectivo e incorporando la seguridad energética, el cambio climático y la lucha contra la extensión de la pobreza en el mundo como retos principales para la seguridad de la Unión; considera que también conviene tener en cuenta, en particular, la relación existente entre la seguridad y el desarrollo y la especial importancia de las cuestiones socioeconómicas
Skitsofrenian, maniavaiheiden ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön uusiutumisen eston hoidossa päivittäinen annos voidaan säätää kliinisen hoitovasteen mukaan annosvälille ‧ mg vuorokaudessaDurante el tratamiento de la esquizofrenia, del episodio maníaco y de la prevención de recaídas, la dosis diaria puede ajustarse posteriormente, dentro del rango de ‧ a ‧ mg al día, en función del estado clínico del paciente
Samanaikainen hepariinin antaminen ei vaikuttanut klopidogreelin aiheuttamaan verihiutaleiden aggregaation estoonLa administración conjunta de heparina no tuvo ningún efecto sobre la inhibición de la agregación plaquetaria inducida por clopidogrel
Lornoksikaamien vaikutustapa liittyy pääasiassa prostaglandiinisynteesin estoon (syklo-oksigenaasientsyymin inhibitioon), joka johtaa perifeeristen nosiseptorien desensitisaatioon ja lisäksi tulehduksen estoonEl modo de acción está relacionado básicamente con la inhibición de la síntesis de la prostaglandina (inhibición de la enzima ciclooxigenasa), que conduce a la desensibilización de los nociceptores periféricos y, en consecuencia, a la inhibición de la inflamación
Lisäksi jos VIRAMUNEA annetaan kerta-annoksena HIV-‧ infektion vertikaalisen tartunnan estoon, ei maksatoksisuuden riskiä äidille ja lapselle voida sulkea poisAdemás, en el caso de que VIRAMUNE se utilice en dosis única para prevenir la transmisión vertical de la infección por VIH-‧, el riesgo de hepatotoxicidad en la madre y en el niño no puede ser descartado
neutraloivat vasta-aineet (tekijä IX: n esto) *. hypersensitiiviset/allergiset reaktiot, joita voivat olla anafylaksia *, bronkospasmi/hengitysvaikeudet, hypotensio, angioedeema, takykardia, rinnanahdistus, levinnyt urtikaria, nokkosihottuma, ihottuma, polttava tunne leuassa ja päässä, vilunväreet, kihelmöinti, punastelu, uneliaisuus, levottomuus, kuiva yskä/aivasteluAnticuerpos neutralizantes (inhibición del factor IX)* Hipersensibilidad/reacciones alérgicas; tales reacciones pueden incluir anafilaxis*, broncoespasmo/dificultades respiratorias, hipotensión, taquicardia, angioedema, rigidez en el pecho, urticaria generalizada, urticaria, sarpullido, sensación de ardor en la mandíbula y cráneo, resfriado, hormigueo, rubor, letargia, desasosiego, tos seca/estornudo
jos käytät siklosporiinia (lääke, jota käytetään hylkimisen estoon elinsiirron yhteydessä taisi está tomando ciclosporina (un medicamento utilizado en trasplantes para prevenir el rechazo
Joko mania-tai depressiojaksojen uusiutumisen estossa olantsapiini oli myös tilastollisesti merkitsevästi parempi kuin plaseboLa olanzapina también mostró una ventaja estadísticamente significativa frente a placebo en lo referente tanto a la recaída al episodio maníaco como a la recaída al episodio depresivo
Annossuositukset-Maksansiirto Siirrännäisen hylkimisreaktion esto Oraalinen Advagraf-aloitusannos on ‧, ‧– ‧, ‧ mg/kg/vrk otettuna kerran vuorokaudessa aamullaRecomendaciones de administración-Trasplante hepático Profilaxis del rechazo del trasplante El tratamiento oral con Advagraf debe comenzar a una dosis de ‧-‧ mg/kg/día, administrada una vez al día por la mañana
Yhteisvaikutusten mahdollisuus P-gp – kohdassa riippuu todennäköisesti tämän kuljettajaproteiinin eston tasostaEl potencial de interacciones farmacológicas en el lugar de unión a la gpP probablemente dependerá del grado de inhibición de este transportador
Showing page 1. Found 440 sentences matching phrase "ponnahdusikkunoiden esto".Found in 2.417 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.