Translations into Hungarian:

  • kémiai redukció   
     
    Réaction chimique dans laquelle un élément gagne un électron.

Example sentences with "réduction chimique", translation memory

add example
fr Ce règlement porte le numéro ‧/‧ et présente, par rapport au règlement précédent, quelques modifications importantes, comme la fixation des prix jusqu'au ‧ juin ‧, l'abolition du régime de stockage, l'abolition du financement des frais de stockage du sucre reporté, une réduction des quotas de ‧ tonnes et la prise en charge par les planteurs de betteraves et les fabricants de sucre de la totalité des restitutions à la production octroyées à l'industrie chimique
hu Ez a rendelet (‧/‧) az előzőhöz képest néhány fontos módosítást is tartalmaz, így rögzíti az árakat egészen ‧. június ‧-ig, eltörli a készletezési rendszert és az átvitt cukor készletezési költsége után járó finanszírozást, ‧ tonnával csökkenti a kvótákat, valamint a cukorrépa-termelőkre és cukor-gyártókra hárítja a vegyipari célú termelés után járó visszatérítések teljes összegét
fr Rapport sur la sécurité chimique et obligation de mettre en œuvre et de recommander des mesures de réduction des risques
hu Kémiai biztonsági jelentés és a kockázatcsökkentési intézkedések alkalmazására és ajánlására vonatkozó kötelezettség
fr insiste sur l'importance que les États membres et les institutions européennes doivent accorder au respect de la législation en vigueur et invite la Commission à veiller à la bonne application de la législation communautaire, non seulement sur la qualité de l'eau, de l'air et du sol et la réduction des émissions de bruit, l'application de REACH et le renforcement de la surveillance des produits chimiques, la fabrication des aliments, mais aussi sur la publicité trompeuse et les messages publicitaires sur des produits alimentaires à destination des enfants et des adultes
hu hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a tagállamok és az európai intézmények tiszteletben tartsák a hatályos jogszabályokat, felhívja a Bizottságot, hogy ügyeljen a közösségi jogszabályok megfelelő alkalmazására, ami a víz, a levegő és a talaj minőségével, a zajkibocsátás csökkentésével, a REACH alkalmazásával és a vegyipari termékek, megerősített felügyeletével, az élelmiszergyártással stb. foglalkozó jogszabályokon túl magában foglalja a gyermekeket és felnőtteket célzó, megtévesztő élelmiszerreklámok tilalmát előíró jogszabályokat is
fr Ces aides sont compatibles avec le marché commun eu égard aux éléments suivants: la réduction des émissions et des embouteillages, ainsi que la sécurité accrue apportée par le projet; l'importance du projet pour l'industrie chimique dans les régions intéressées; la limitation des distorsions de concurrence par le respect des principes de faible profit, de l’accès des tiers au réseau (open access/common carrier) et de non-discrimination, et le fait que l'aide est limitée à un niveau qui ne permet pas un taux de rendement supérieur au taux normal
hu Ezek a támogatások összeegyeztethetők a közös piaccal, tekintetbe véve a következő elemeket: az emissziók és a forgalmi dugók csökkentése, valamint a projekt által előidézett megnövekedett biztonság; a projekt jelentősége a vegyipar számára az érdekelt régiókban; a verseny torzulásainak korlátozása az alacsony profit, a harmadik felek által a hálózathoz való hozzáférés (open access/common carrier) és a diszkriminációmentesség elveinek betartása révén, és az a tény, hogy a támogatás olyan szintre korlátozódik, ami nem enged meg a szokásosnál magasabb megtérülési rátát
fr Dans le cadre de leurs pouvoirs et compétences respectifs, les parties coopèrent en vue d'accroître l'application effective et l'efficacité des politiques et des mesures de lutte contre la production, l'offre et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, y compris la prévention du détournement des précurseurs chimiques, ainsi qu'en vue de promouvoir la prévention et la réduction de la demande de drogue
hu A Felek hatásköreiken és illetékességeiken belül együttműködnek a kábítószerek és a pszichotróp anyagok tiltott előállítása, beszerzése és kereskedelme megakadályozására irányuló politikák és intézkedések hatékonyságának és eredményességének fokozásában, beleértve a kémiai prekurzorok terjesztésének megakadályozását, valamint a kábítószer iránti kereslet megelőzésének és csökkentésének előmozdítását
fr Évaluations de la sécurité chimique par l'utilisateur en aval et obligation de déterminer, de mettre en œuvre et de recommander des mesures de réduction des risques
hu A továbbfelhasználó által elvégzett kémiai biztonsági értékelések és a kockázatcsökkentési intézkedések meghatározásával, alkalmazásával és ajánlásával kapcsolatos kötelezettség
fr Il y a lieu de retirer de la circulation les produits phytopharmaceutiques particulièrement nocifs, et une réduction sensible de l'utilisation des substances chimiques à cet effet s'impose.
hu Ki kell vonni tehát a forgalomból az emberekre különösen veszélyes növényvédő szereket, és jelentősen csökkenteni kell a vegyi anyagok e célra történő felhasználását.
fr Aux termes du deuxième tiret, l'utilisation de produits énergétiques pour la réduction chimique et l'électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques est considérée comme un double usage
hu A ‧. cikk bekezdése b) pontjának második francia bekezdése kimondja, hogy a kémiai redukciós eljárásban, valamint elektrolízisnél és fémipari folyamatokban felhasznált energiatermékeket kettős felhasználásúnak kell tekinteni
fr De même, la fourniture d’électricité pour des procédés à double usage comme la réduction chimique et l’électrolyse ainsi que les procédés métallurgiques, est exonérée de la taxe sur l’énergie
hu Az olyan villamos energia szállítása, amelyet kettős felhasználású folyamatokban, például kémiai redukció és elektrolitikus és metallurgiai folyamatokban használnak, szintén mentesül az energiaadó alól
fr la réduction au minimum de ces substances chimiques comme contaminants dans les produits
hu ezen vegyi anyagoknak mint szennyező anyagoknak a termékekben való jelenlétének minimalizálása
fr Sur le site de la plus grande station d'épuration de la ville, qui est entrée en service en ‧, la précipitation chimique du phosphore dans les eaux usées a contribué à une réduction significative de la pollution par le phosphore et des efflorescences d'algues dans le Golfe de Finlande
hu Szentpétervár legnagyobb szennyvíztisztító telepén ‧-ben beindult a szennyvízben lévő foszfort vegyi úton eltávolító ülepítő, amely jelentősen csökkenti a Finn-öböl foszforterhelését és kékalga-burjánzását
fr Les États membres veillent à ce que des mesures appropriées soient prises pour limiter la dérive aérienne et la propagation à longue distance des pesticides appliqués, au minimum dans le cas des cultures verticales, telles que vergers, vignes et houblonnières, riveraines ou proches d'un cours d'eau en veillant à la réduction à un minimum de l'utilisation de pesticides dans ces zones et à l'utilisation d'autres méthodes non chimiques
hu A tagállamok biztosítják, hogy meghozzák a megfelelő intézkedéseket a peszticidek légi sodródásának és nagy hatótávolságú terjedésének korlátozása érdekében legalább a vízfolyások közvetlen közelében vagy azok mellett található, függőlegesen növesztett növények esetében, beleértve a gyümölcsösöket, szőlő-, komlóültetvényeket, annak biztosításával, hogy ezeken a területeken minimálisra csökkentik a peszticid-használatot, és nem vegyi alternatívákat alkalmaznak
fr Des phénomènes chimiques (oxydation et réduction) sont nécessaires à chacune des deux extrémités de la cascade de séparation afin d
hu A kémiai átalakulásokra (oxidáció és redukció) a szétválasztó kaszkád mindkét oldalán szükség van, hogy a visszaáramlási követelményeket mindkét oldalon biztosítsák
fr Je pense que nous avons réalisé des progrès dans plusieurs domaines: l'interdiction des produits chimiques carcinogènes utilisés dans les jouets, qui donnent lieu à de graves préoccupations quant à la santé des enfants, la réduction progressive des métaux lourds - tels que le cadmium et le plomb - utilisés dans la fabrication des jouets, la réduction de la liste des substances parfumantes et allergisants, l'étiquetage distinct des jouets qui contiennent des aliments et des spécifications sécuritaires plus strictes pour tous les fabricants de jouets.
hu Úgy gondolom, hogy több kérdésben előrelépés történt, mint például a játékokban használt rákkeltő anyagok betiltásában, amely megalapozottan adott aggodalomra okot a gyermekek egészsége tekintetében; a nehézfémek, például a kadmium és az ólom fokozatos csökkentésében a játékgyártásban; az aromás és allergén anyagok listájának csökkentésében; az ételekben található játékok külön címkézésében; illetve valamennyi játékgyártóra vonatkozó szigorúbb biztonsági előírásokban.
fr demande que, concernant la technologie du CSC, la recherche porte sur la réduction des pertes d'efficacité et la promotion d'un stockage du CO‧ en toute sécurité et clarifie les processus chimiques et biologiques de stockage du CO
hu a CCS-technológiákkal kapcsolatban felhívást intéz ara vonatkozólag, hogy végezzenek kutatásokat a hatékonyságbeli veszteségek minimalizálása, a biztonságos szén-dioxid tárolás előmozdítása és a szén-dioxid megkötését célzó kémiai és biológiai eljárások tisztázása érdekében
fr émissions de procédé: les émissions de gaz à effet de serre autres que les émissions de combustion résultant de réactions intentionnelles et non intentionnelles entre les substances ou de leur transformation, telles que la réduction chimique ou électrolytique des minerais métalliques, la décomposition thermique des substances et la fabrication de substances destinées à être utilisées en tant que produits ou matières de base
hu technológiai kibocsátások: az égetésből származó kibocsátások-tól eltérő, anyagok között szándékosan vagy véletlenül fellépő reakciókból vagy az anyagok átalakulásából származó kibocsátások, beleértve a fémércek kémiai vagy elektrolitikus redukciójával, az anyagok termikus bomlásával és az anyagok termékként vagy alapanyagként való felhasználására szolgáló átalakításával kapcsolatos kibocsátásokat is
fr La recommandation ‧/‧/CE de la Commission du ‧ avril ‧ relative aux résultats de l'évaluation des risques et aux stratégies de réduction des risques pour les substances acétonitrile, acrylamide, acrylonitrile, acide acrylique, butadiène, fluorure d'hydrogène, peroxyde d'hydrogène, acide méthacrylique, méthacrylate de méthyle, toluène et trichlorobenzène, adoptée dans le cadre du règlement (CEE) no ‧/‧, proposait une stratégie de réduction de risque dans le cas du toluène et du TCB, recommandant des restrictions destinées à limiter les risques découlant de certaines utilisations de ces produits chimiques
hu A ‧/‧/EGK rendelet keretében elfogadott, az acetonitril; akrilamid; akril-nitril; akrilsav; butadién; hidrogén-fluorid; hidrogén-peroxid; metakrilsav; metil-metakrilát; toluol; triklór-benzol kockázatértékelésének eredményéről és kockázatcsökkentési stratégiáiról szóló, ‧. április ‧-i ‧/‧/EK bizottsági ajánlás javasolt egy kockázatcsökkentési stratégiát a toluolra és a TKB-ra vonatkozóan, ezen vegyi anyagok bizonyos felhasználási módjaiból származó kockázatok csökkentését célzó korlátozásokat javasolva
fr souligne que ces dernières années ont été marquées par des avancées réelles en matière de politique environnementale, notamment au niveau de la réduction de la pollution de l'air, de l'amélioration de la qualité des eaux, de la politique de collecte et de recyclage des déchets, du contrôle des produits chimiques et de l'interdiction de l'essence plombée, mais constate, dans le même temps, que la politique européenne reste marquée par l'absence de stratégie globale et préventive et l'absence de recours au principe de précaution
hu hangsúlyozza, hogy az utóbbi években valós előrelépés történt a környezetpolitika, például a légszennyezettség csökkentése, a vízminőség javítása, a szemétgyűjtési és újrahasznosítási, politika a vegyi áruk ellenőrzése és az ólomtartalmú üzemanyag betiltása terén, azonban megállapítja, hogy ugyanakkor az európai politikából továbbra is hiányzik az általános, megelőzésen alapuló stratégia és az elővigyázatosság elvének alkalmazása
fr insiste sur la nécessité de mettre en œuvre dans tous ses aspects le système international de nonprolifération nucléaire, de s'engager activement en faveur du maintien du système actuel de contrôle des armements et du désarmement, en particulier de la mise en œuvre systématique du traité d'interdiction des armes chimiques et du contrôle global qui en découle ainsi que de l'applicabilité universelle du traité sur l'interdiction des mines terrestres (traité d'Ottawa) et de l'entrée en vigueur du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (CTBT), ainsi que d'entamer des négociations sur de nouveaux accords de désarmement portant notamment sur les armes de petit calibre et de nouvelles réductions des armes conventionnelles et nucléaires en Europe
hu hangsúlyozza annak szükségességét, hogy alkalmazni kell a nemzetközi atomsorompó rendszer valamennyi aspektusát, fokozottan törekedni kell a meglévő fegyverzetellenőrzési és leszerelési rendszerek fenntartására, különösen a vegyi fegyverek betiltásáról szóló egyezmény konzisztens végrehajtására és átfogó figyelemmel kísérésére, valamint a taposóaknák betiltásáról szóló ottawai egyezmény egyetemes alkalmazására, valamint tárgyalásokat kell kezdeményezni új fegyverzetleszerelési megállapodásokról, többek között a kézifegyverekről, illetve a hagyományos és atomfegyverek számának további csökkentéséről Európában
fr La présente partie contient des directives générales à l'intention des parties sur la prévention ou la réduction des rejets des substances chimiques énumérées à la partie I
hu Ez a rész általános útmutatást nyújt a Részes Feleknek az I. részben felsorolt vegyi anyagok kibocsátásának megelőzésére és csökkentésére
fr demande à la Commission de reconnaître à moyen terme le rôle important des combustibles fossiles ainsi que la possibilité de réaliser d'autres études visant à réduire leur teneur en carbone conformément à l'objectif de ‧ °C pour la réduction du CO‧; considère que ceci devrait inclure la modernisation continue et l'amélioration de l'efficacité des installations, la mise au point d'une nouvelle génération d'installations reposant sur la gazéification, l'électricité parallèle et la production chimique, la poursuite de l'élaboration d'une méthode économique de captage et de stockage du carbone en liaison avec le charbon, le gaz et le pétrole, conformément aux décisions prises par la plate-forme technologie européenne concernant les centrales zéro énergie fossile et la suppression des barrières posées par la législation européenne
hu felhívja a Bizottságot, hogy középtávon ismerje el a fosszilis üzemanyagok fontos szerepét és annak lehetőségét, hogy a CO‧-kibocsátás ‧ °C-os célértékével összhangban történő szénintenzitás-csökkentésükkel kapcsolatban további vizsgálatokat végeznek; úgy ítéli meg, hogy ebbe beletartozik a hatékonyságuk folyamatos modernizációja és javítása, a gázüzeműségen, párhuzamos villamosenergián és vegyi gyártáson alapuló berendezések új generációjának kifejlesztése, a szénnel, gázzal és olajjal kapcsolatos szénmegkötés és tárolás gazdaságos formájának további fejlesztése az Európai Technológiai Platform kibocsátásmentes fosszilis üzemanyaggal működő erőművekről hozott döntéseivel összhangban, valamint az uniós szabályok által emelt korlátok eltávolítása
fr Aux termes de l'article ‧, paragraphe ‧, point b), deuxième tiret, de ladite directive, l'utilisation de produits énergétiques pour la réduction chimique et l'électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques doit être considérée comme un double usage
hu A ‧. cikk bekezdése b) pontjának második francia bekezdése kimondja, hogy a kémiai redukciós eljárásban, valamint elektrolízisnél és fémipari folyamatokban felhasznált energiatermékeket kettős felhasználásúnak kell tekinteni
fr De même, dans la continuité du Plan National Pesticides français et de REACH, je me suis également positionnée pour une réduction de 50 %, d'ici à 2013, des pesticides extrêmement préoccupants et pour un remplacement des substances les plus dangereuses par des substituts (y compris non chimiques) plus sûrs.
hu Hasonló módon, Franciaország nemzeti növényvédőszertervével és a REACH-csel való konzisztencia okán, ugyancsak támogattam a különösen aggasztó növényvédő szerek alkalmazásának 50%-os csökkentését 2013-ig, és a legkárosabb anyagok helyettesítését biztonságosabb anyagokkal (beleértve a nem kémiai jellegű termékeket).
fr Systèmes de réduction chimique ou électrochimique spécialement conçus ou préparés pour régénérer l
hu Kifejezetten az ioncserés urándúsító kaszkádokban használt kémiai redukáló szerek regenerálására tervezett vagy készített kémiai vagy elektrokémiai redukáló rendszerek
fr pour les procédés chimiques, également par la réduction des parasites résistants, tels que les œufs d'ascaris sp., d'au moins ‧,‧ % (‧ log‧) des stades viables
hu a kémiai folyamatoknál a fentieken kívül még az ellenálló élősködőknek (mint például az ascaris sp. petéinek) azok életképes stádiumaiban legalább ‧,‧ %-kal (‧ log‧) történő csökkentése
Showing page 1. Found 25279 sentences matching phrase "réduction chimique".Found in 15.827 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.