Translations into Hungarian:

  • kémiai redukció   
     
    Réaction chimique dans laquelle un élément gagne un électron.

Example sentences with "réduction chimique", translation memory

add example
fr Je pense que nous avons réalisé des progrès dans plusieurs domaines: l'interdiction des produits chimiques carcinogènes utilisés dans les jouets, qui donnent lieu à de graves préoccupations quant à la santé des enfants, la réduction progressive des métaux lourds - tels que le cadmium et le plomb - utilisés dans la fabrication des jouets, la réduction de la liste des substances parfumantes et allergisants, l'étiquetage distinct des jouets qui contiennent des aliments et des spécifications sécuritaires plus strictes pour tous les fabricants de jouets.
hu Úgy gondolom, hogy több kérdésben előrelépés történt, mint például a játékokban használt rákkeltő anyagok betiltásában, amely megalapozottan adott aggodalomra okot a gyermekek egészsége tekintetében; a nehézfémek, például a kadmium és az ólom fokozatos csökkentésében a játékgyártásban; az aromás és allergén anyagok listájának csökkentésében; az ételekben található játékok külön címkézésében; illetve valamennyi játékgyártóra vonatkozó szigorúbb biztonsági előírásokban.
fr Ce règlement porte le numéro ‧/‧ et présente, par rapport au règlement précédent, quelques modifications importantes, comme la fixation des prix jusqu'au ‧ juin ‧, l'abolition du régime de stockage, l'abolition du financement des frais de stockage du sucre reporté, une réduction des quotas de ‧ tonnes et la prise en charge par les planteurs de betteraves et les fabricants de sucre de la totalité des restitutions à la production octroyées à l'industrie chimique
hu Ez a rendelet (‧/‧) az előzőhöz képest néhány fontos módosítást is tartalmaz, így rögzíti az árakat egészen ‧. június ‧-ig, eltörli a készletezési rendszert és az átvitt cukor készletezési költsége után járó finanszírozást, ‧ tonnával csökkenti a kvótákat, valamint a cukorrépa-termelőkre és cukor-gyártókra hárítja a vegyipari célú termelés után járó visszatérítések teljes összegét
fr La recommandation ‧/‧/CE de la Commission du ‧ avril ‧ relative aux résultats de l'évaluation des risques et aux stratégies de réduction des risques pour les substances acétonitrile, acrylamide, acrylonitrile, acide acrylique, butadiène, fluorure d'hydrogène, peroxyde d'hydrogène, acide méthacrylique, méthacrylate de méthyle, toluène et trichlorobenzène, adoptée dans le cadre du règlement (CEE) no ‧/‧, proposait une stratégie de réduction de risque dans le cas du toluène et du TCB, recommandant des restrictions destinées à limiter les risques découlant de certaines utilisations de ces produits chimiques
hu A ‧/‧/EGK rendelet keretében elfogadott, az acetonitril; akrilamid; akril-nitril; akrilsav; butadién; hidrogén-fluorid; hidrogén-peroxid; metakrilsav; metil-metakrilát; toluol; triklór-benzol kockázatértékelésének eredményéről és kockázatcsökkentési stratégiáiról szóló, ‧. április ‧-i ‧/‧/EK bizottsági ajánlás javasolt egy kockázatcsökkentési stratégiát a toluolra és a TKB-ra vonatkozóan, ezen vegyi anyagok bizonyos felhasználási módjaiból származó kockázatok csökkentését célzó korlátozásokat javasolva
fr Ces aides sont compatibles avec le marché commun eu égard aux éléments suivants: la réduction des émissions et des embouteillages, ainsi que la sécurité accrue apportée par le projet; l'importance du projet pour l'industrie chimique dans les régions intéressées; la limitation des distorsions de concurrence par le respect des principes de faible profit, de l’accès des tiers au réseau (open access/common carrier) et de non-discrimination, et le fait que l'aide est limitée à un niveau qui ne permet pas un taux de rendement supérieur au taux normal
hu Ezek a támogatások összeegyeztethetők a közös piaccal, tekintetbe véve a következő elemeket: az emissziók és a forgalmi dugók csökkentése, valamint a projekt által előidézett megnövekedett biztonság; a projekt jelentősége a vegyipar számára az érdekelt régiókban; a verseny torzulásainak korlátozása az alacsony profit, a harmadik felek által a hálózathoz való hozzáférés (open access/common carrier) és a diszkriminációmentesség elveinek betartása révén, és az a tény, hogy a támogatás olyan szintre korlátozódik, ami nem enged meg a szokásosnál magasabb megtérülési rátát
fr pour les procédés thermiques et chimiques, par la réduction de ‧ log‧ au minimum d'Enterococcus faecalis et par la réduction du titre d'infectivité des virus thermorésistants tels que le parvovirus d'au moins ‧ log‧, lorsqu'ils sont identifiés comme un risque à prendre en considération
hu termikus és kémiai folyamatok esetében az Enterococcus faecalis legalább ‧ nagyságrenddel (‧ log‧) történő csökkentése, valamint a hőnek ellenálló vírusok (mint például a parvovirus) fertőzőképességének legalább ‧ nagyságrenddel (‧ log‧) történő csökkentése, amennyiben e vírusok releváns kockázati tényezőnek minősülnek
fr souligne que ces dernières années ont été marquées par des avancées réelles en matière de politique environnementale, notamment au niveau de la réduction de la pollution de l'air, de l'amélioration de la qualité des eaux, de la politique de collecte et de recyclage des déchets, du contrôle des produits chimiques et de l'interdiction de l'essence plombée, mais constate, dans le même temps, que la politique européenne reste marquée par l'absence de stratégie globale et préventive et l'absence de recours au principe de précaution
hu hangsúlyozza, hogy az utóbbi években valós előrelépés történt a környezetpolitika, például a légszennyezettség csökkentése, a vízminőség javítása, a szemétgyűjtési és újrahasznosítási, politika a vegyi áruk ellenőrzése és az ólomtartalmú üzemanyag betiltása terén, azonban megállapítja, hogy ugyanakkor az európai politikából továbbra is hiányzik az általános, megelőzésen alapuló stratégia és az elővigyázatosság elvének alkalmazása
fr insiste sur la nécessité de mettre en œuvre dans tous ses aspects le système international de nonprolifération nucléaire, de s'engager activement en faveur du maintien du système actuel de contrôle des armements et du désarmement, en particulier de la mise en œuvre systématique du traité d'interdiction des armes chimiques et du contrôle global qui en découle ainsi que de l'applicabilité universelle du traité sur l'interdiction des mines terrestres (traité d'Ottawa) et de l'entrée en vigueur du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (CTBT), ainsi que d'entamer des négociations sur de nouveaux accords de désarmement portant notamment sur les armes de petit calibre et de nouvelles réductions des armes conventionnelles et nucléaires en Europe
hu hangsúlyozza annak szükségességét, hogy alkalmazni kell a nemzetközi atomsorompó rendszer valamennyi aspektusát, fokozottan törekedni kell a meglévő fegyverzetellenőrzési és leszerelési rendszerek fenntartására, különösen a vegyi fegyverek betiltásáról szóló egyezmény konzisztens végrehajtására és átfogó figyelemmel kísérésére, valamint a taposóaknák betiltásáról szóló ottawai egyezmény egyetemes alkalmazására, valamint tárgyalásokat kell kezdeményezni új fegyverzetleszerelési megállapodásokról, többek között a kézifegyverekről, illetve a hagyományos és atomfegyverek számának további csökkentéséről Európában
fr la réduction au minimum de ces substances chimiques comme contaminants dans les produits
hu ezen vegyi anyagoknak mint szennyező anyagoknak a termékekben való jelenlétének minimalizálása
fr De même, la fourniture d’électricité pour des procédés à double usage comme la réduction chimique et l’électrolyse ainsi que les procédés métallurgiques, est exonérée de la taxe sur l’énergie
hu Az olyan villamos energia szállítása, amelyet kettős felhasználású folyamatokban, például kémiai redukció és elektrolitikus és metallurgiai folyamatokban használnak, szintén mentesül az energiaadó alól
fr demande que, concernant la technologie du CSC, la recherche porte sur la réduction des pertes d'efficacité et la promotion d'un stockage du CO‧ en toute sécurité et clarifie les processus chimiques et biologiques de stockage du CO
hu a CCS-technológiákkal kapcsolatban felhívást intéz ara vonatkozólag, hogy végezzenek kutatásokat a hatékonyságbeli veszteségek minimalizálása, a biztonságos szén-dioxid tárolás előmozdítása és a szén-dioxid megkötését célzó kémiai és biológiai eljárások tisztázása érdekében
fr Ils n'ont pas non plus expliqué de quelle manière les exonérations étaient comparables aux taxes nationales sur l'électricité utilisée principalement pour la réduction chimique et l'électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques et sur l'utilisation d'énergie dans des procédés minéralogiques, qui sont d'autres utilisations de l'énergie qui ne relèvent pas du champ d'application de la directive ‧/‧/CE conformément à son article ‧, paragraphe ‧, point b
hu Azt sem mutatták be, hogy a mentességek hogyan viszonyulnak az elsősorban kémiai redukciókban, elektrolitikus és fémipari eljárásokban használt villamos energiára és nemfém ásványi anyagokat gyártó eljárások energiafelhasználására vonatkozó nemzeti adókhoz, amelyek olyan energiafelhasználások, amelyek a ‧/‧/EK irányelv ‧. cikke bekezdésének b) pontja szerint nem tartoznak ezen irányelv alkalmazási körébe
fr Pour des raisons économiques et de protection de l'environnement, les politiques sectorielles devraient se concentrer sur des priorités telles que: réduction de la demande en hydrocarbures, exploitation des énergies renouvelables, biocarburants, promotion de l'énergie nucléaire, utilisation du charbon dans l'industrie chimique et pas seulement dans les centrales électriques et utilisation des véhicules électriques dans les transports et les communications.
hu Környezetvédelmi és gazdasági megfontolásból az ágazati politikáknak az alábbi prioritásokat kellene magukévá tenniük: a szénhidrogének iránti keresletet csökkentő lépések, a megújuló energia kihasználása, a bioüzemanyagok, a nukleáris energia népszerűsítése, a szén használata nem csak az erőművekben, hanem a vegyi feldolgozás során is, illetve az elektromossággal működő járművek használata a közlekedésben és a kommunikációban.
fr Rapport sur la sécurité chimique et obligation de mettre en œuvre et de recommander des mesures de réduction des risques
hu Kémiai biztonsági jelentés és a kockázatcsökkentési intézkedések alkalmazására és ajánlására vonatkozó kötelezettség
fr Une réduction de cette durée peut présenter un intérêt pour les produits chimiques instables dans l
hu Vízzel instabil vegyi anyagok esetében lényeges lehet a rövidebb idő alkalmazása
fr Sur le site de la plus grande station d'épuration de la ville, qui est entrée en service en ‧, la précipitation chimique du phosphore dans les eaux usées a contribué à une réduction significative de la pollution par le phosphore et des efflorescences d'algues dans le Golfe de Finlande
hu Szentpétervár legnagyobb szennyvíztisztító telepén ‧-ben beindult a szennyvízben lévő foszfort vegyi úton eltávolító ülepítő, amely jelentősen csökkenti a Finn-öböl foszforterhelését és kékalga-burjánzását
fr demande à la Commission de reconnaître à moyen terme le rôle important des combustibles fossiles ainsi que la possibilité de réaliser d'autres études visant à réduire leur teneur en carbone conformément à l'objectif de ‧ °C pour la réduction du CO‧; considère que ceci devrait inclure la modernisation continue et l'amélioration de l'efficacité des installations, la mise au point d'une nouvelle génération d'installations reposant sur la gazéification, l'électricité parallèle et la production chimique, la poursuite de l'élaboration d'une méthode économique de captage et de stockage du carbone en liaison avec le charbon, le gaz et le pétrole, conformément aux décisions prises par la plate-forme technologie européenne concernant les centrales zéro énergie fossile et la suppression des barrières posées par la législation européenne
hu felhívja a Bizottságot, hogy középtávon ismerje el a fosszilis üzemanyagok fontos szerepét és annak lehetőségét, hogy a CO‧-kibocsátás ‧ °C-os célértékével összhangban történő szénintenzitás-csökkentésükkel kapcsolatban további vizsgálatokat végeznek; úgy ítéli meg, hogy ebbe beletartozik a hatékonyságuk folyamatos modernizációja és javítása, a gázüzeműségen, párhuzamos villamosenergián és vegyi gyártáson alapuló berendezések új generációjának kifejlesztése, a szénnel, gázzal és olajjal kapcsolatos szénmegkötés és tárolás gazdaságos formájának további fejlesztése az Európai Technológiai Platform kibocsátásmentes fosszilis üzemanyaggal működő erőművekről hozott döntéseivel összhangban, valamint az uniós szabályok által emelt korlátok eltávolítása
fr Je voudrais par ailleurs souligner l'importance du compromis dégagé par les deux plus grands groupes politiques concernant la réduction de la portée de l'obligation imposée à l'ensemble du secteur chimique de remplacer les matériaux à haut risque, quel que soit le risque encouru.
hu Szeretném felhívni a figyelmet a két legnagyobb képviselőcsoport között azzal kapcsolatban létrejött megegyezésre is, hogy csökken a vegyiparnak a veszélyes vegyi anyagok - kapcsolódó kockázatoktól függetlenül - helyettesítésre vonatkozó kötelezettségének mértéke.
fr émissions de procédé: les émissions de gaz à effet de serre autres que les émissions de combustion résultant de réactions intentionnelles et non intentionnelles entre les substances ou de leur transformation, telles que la réduction chimique ou électrolytique des minerais métalliques, la décomposition thermique des substances et la fabrication de substances destinées à être utilisées en tant que produits ou matières de base
hu technológiai kibocsátások: az égetésből származó kibocsátások-tól eltérő, anyagok között szándékosan vagy véletlenül fellépő reakciókból vagy az anyagok átalakulásából származó kibocsátások, beleértve a fémércek kémiai vagy elektrolitikus redukciójával, az anyagok termikus bomlásával és az anyagok termékként vagy alapanyagként való felhasználására szolgáló átalakításával kapcsolatos kibocsátásokat is
fr Aux termes du deuxième tiret, l'utilisation de produits énergétiques pour la réduction chimique et l'électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques est considérée comme un double usage
hu A ‧. cikk bekezdése b) pontjának második francia bekezdése kimondja, hogy a kémiai redukciós eljárásban, valamint elektrolízisnél és fémipari folyamatokban felhasznált energiatermékeket kettős felhasználásúnak kell tekinteni
fr souligne qu'en l'absence d'objectifs chiffrés pour la réduction de l'utilisation des pesticides dans les plans d'action nationaux, la notion de réduction des risques, des dangers et de la dépendance à l'égard des pesticides est définie de manière très imprécise et ambiguë, et n'incitera pas les États membres à réduire l'utilisation des pesticides ni à donner la priorité à des variantes non chimiques pour la protection phytosanitaire et la gestion des parasites et des récoltes
hu hangsúlyozza, hogy a felhasználás mennyiségi csökkentésére vonatkozó célkitűzések nemzeti cselekvési tervekben való említése nélkül a peszticidek veszélyeinek, kockázatainak és a tőlük való függésnek a csökkentése célkitűzés meghatározása igen pontatlan és homályos, és a tagállamokat nem fogja a felhasznált peszticidek mennyiségének csökkentésére vagy arra késztetni, hogy a növények védelmére, a kártevők elleni védekezésre és a növénykultúrák kezelésére a nem vegyi alternatívákat tekintsék elsődlegesnek
fr Les États membres veillent à ce que des mesures appropriées soient prises pour limiter la dérive aérienne et la propagation à longue distance des pesticides appliqués, au minimum dans le cas des cultures verticales, telles que vergers, vignes et houblonnières, riveraines ou proches d'un cours d'eau en veillant à la réduction à un minimum de l'utilisation de pesticides dans ces zones et à l'utilisation d'autres méthodes non chimiques
hu A tagállamok biztosítják, hogy meghozzák a megfelelő intézkedéseket a peszticidek légi sodródásának és nagy hatótávolságú terjedésének korlátozása érdekében legalább a vízfolyások közvetlen közelében vagy azok mellett található, függőlegesen növesztett növények esetében, beleértve a gyümölcsösöket, szőlő-, komlóültetvényeket, annak biztosításával, hogy ezeken a területeken minimálisra csökkentik a peszticid-használatot, és nem vegyi alternatívákat alkalmaznak
fr Des phénomènes chimiques (oxydation et réduction) sont nécessaires à chacune des deux extrémités de la cascade de séparation afin d
hu A kémiai átalakulásokra (oxidáció és redukció) a szétválasztó kaszkád mindkét oldalán szükség van, hogy a visszaáramlási követelményeket mindkét oldalon biztosítsák
fr Aux termes de l'article ‧, paragraphe ‧, point b), deuxième tiret, de ladite directive, l'utilisation de produits énergétiques pour la réduction chimique et l'électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques doit être considérée comme un double usage
hu A ‧. cikk bekezdése b) pontjának második francia bekezdése kimondja, hogy a kémiai redukciós eljárásban, valamint elektrolízisnél és fémipari folyamatokban felhasznált energiatermékeket kettős felhasználásúnak kell tekinteni
fr La présente partie contient des directives générales à l'intention des parties sur la prévention ou la réduction des rejets des substances chimiques énumérées à la partie I
hu Ez a rész általános útmutatást nyújt a Részes Feleknek az I. részben felsorolt vegyi anyagok kibocsátásának megelőzésére és csökkentésére
Showing page 1. Found 25279 sentences matching phrase "réduction chimique".Found in 6.89 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.