pronunciation: IPA: e.kip.mɑ̃  

Translations into Dutch:

 • uitrusting   
   
  Een collectie van materialen, voorraden en apparaten die beschikbaar zijn of beschikbaar komen voor een onderneming of een activiteit.
   
  Collection de matériaux, de ressources ou d'appareils utilisés pour réaliser une activité.
 • inrichting   
 • apparatuur     
   
  Een collectie van materialen, voorraden en apparaten die beschikbaar zijn of beschikbaar komen voor een onderneming of een activiteit.
   
  Collection de matériaux, de ressources ou d'appareils utilisés pour réaliser une activité.
 • outillage   
   
  Een collectie van materialen, voorraden en apparaten die beschikbaar zijn of beschikbaar komen voor een onderneming of een activiteit.
   
  Collection de matériaux, de ressources ou d'appareils utilisés pour réaliser une activité.
 • toerusting   
   
  Een collectie van materialen, voorraden en apparaten die beschikbaar zijn of beschikbaar komen voor een onderneming of een activiteit.
   
  Collection de matériaux, de ressources ou d'appareils utilisés pour réaliser une activité.
 • accommodatie   
 • faciliteit   
 • installatie     
 • voorziening     

Similar phrases in dictionary French Dutch. (79)

Appel d'équipe
Teamoproep
bien d'équipement
kapitaalgoed
biens d’équipement
kapitaalgoederen
coût d'équipement
materiaalkosten
équipe
personeel; equipe; afdeling; team; groep; elftal; detachement; kant; partij; ploeg
Équipe cycliste Health Net
Health Net presented by Maxxis
Équipe cycliste Navigators
Navigators Insurance
Équipe unifiée
Gezamenlijk team op de Olympische Spelen
équipement agricole
landbouwuitrusting; landbouwmachine; landbouwmateriaal
équipement collectif
gemeenschappelijke voorziening; gemeenschapsvoorzieningen
équipement culturel
culturele voorziening
équipement d'usine
fabrieksuitrusting
équipement de lutte contre la pollution
uitrusting voor de beheersing van milieuverontreiniging
équipement de pêche
visserijstructuur
équipement de protection
beschermingsmiddel
équipement de véhicule
automobieluitrusting
équipement du bâtiment
technische voorzieningen van gebouwen
Identité internationale d’équipement mobile
International Mobile Equipment Identity
L’Équipe
L’Équipe
L’Équipée du Cannonball
The Cannonball Run
L’Esprit d’équipe
All the Right Moves
projet d'équipe
teamproject
projet d'équipement
uitrustingsplan
s'équiper
uitgerust zijn met

    Show declension

Example sentences with "équipement", translation memory

add example
fr Toute l' équipe travaille à la chaîne depuis plus d' un an
nl Ze werken er allemaal al ruim een jaar
fr Qu'il va de soi que, si un équipement est spécialement conçu pour les personnes à mobilité réduite, il doit également leur être accessible à l'intérieur du bâtiment
nl Dat, als een uitusting speciaal ontworpen is voor personen met beperkte mobiliteit, het gebouw binnen vanzelfsprekend ook toegankelijk moet zijn
fr Exigences relatives aux pré-équipements ERTMS au sol
nl Eisen met betrekking tot voorinstallatie van ERTMS-baanapparatuur
fr l'équipement des logements d'une salle de bain indépendante
nl de aanleg van een afzonderlijke badkamer in de woning
fr Ce montant doit viser les frais d'adaptation du véhicule, que cela soit au niveau de l'achat, des transformations, de l'équipement ou de l'exploitation du véhicule
nl Dit bedrag moet de kosten voor aanpassing van het voertuig betreffen, met name de aanschaffing, de wijzigingen, de uitrusting of de exploitatie van het voertuig
fr Nous devons bien sûr aborder les problèmes bureaucratiques, mais je puis vous assurer que le souci de transparence et la composition de l'équipe d'experts européens feront l'objet de dispositions très clairement définies.
nl Natuurlijk zullen wij problemen in verband met de bureaucratie moeten oplossen, maar ik verzeker u dat er onder bijzonder duidelijke omstandigheden een transparante Europese jury van deskundigen samengesteld zal worden.
fr Le Danemark a introduit, le ‧ janvier ‧, une demande de mobilisation du FEM pour des licenciements intervenus au sein d'entreprises du secteur fabrication de machines et équipements dans la région du Jutland du Nord, qu'il a complétée en apportant des informations supplémentaires, dont les dernières ont été reçues le ‧ avril
nl Denemarken heeft op ‧ januari ‧ een aanvraag ingediend om middelen uit het EFG beschikbaar te stellen voor ontslagen in de regio Noord-Jutland in de sector die machines, apparaten en werktuigen vervaardigt, en heeft tot en met ‧ april ‧ aanvullende informatie verstrekt
fr HHI: construction navale, ingénierie, moteurs, systèmes électriques et équipement de construction
nl voor HHI: scheepsbouw, engineering, motoren, elektrische systemen en werktuigen voor de bouwsector
fr les véhicules et les équipements ayant servi au transport des porcs soient immédiatement nettoyés et désinfectés après le transport conformément aux dispositions du Service
nl de voertuigen en de uitrusting, die bij het vervoer van de dieren zijn gebruikt, onmiddellijk na het vervoer overeenkomstig de richtlijnen van Dienst worden gereinigd en ontsmet
fr ° Les employeurs qui mettent à disposition des véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié installé conformément aux dispositions légales en vigueur sont soumis une cotisation de solidarité déterminée comme suit
nl ° De werkgevers die voertuigen ter beschikking stellen uitgerust met een motor met elektrische ontsteking lopend op vloeibaar gemaakte petroleumgassen, gemonteerd overeenkomstig de geldende wettelijke bepaling, zijn onderworpen aan de solidariteitsbijdrage die als volgt wordt vastgesteld
fr Au plus tard ‧ jours après l'entrée en vigueur du Traité à son égard, chaque Etat partie communique au Secrétariat technique un numéro permanent d'autorisation diplomatique pour les vols non réguliers d'appareils transportant une équipe d'inspection et le matériel nécessaire à l'inspection
nl Elke Staat die Partij is dient uiterlijk ‧ dagen nadat dit Verdrag voor die Staat in werking is getreden het Technisch Secretariaat in kennis te stellen van het nummer van de permanente diplomatieke toestemming voor andere vliegtuigen dan lijntoestellen die een inspectieteam en voor de inspectie benodigde uitrusting vervoeren
fr l’équipement de surveillance par satellite ne soit pas enlevé du navire
nl de satellietvolgapparatuur niet wordt gedemonteerd
fr toute importante acquisition anticipée de biens et d'équipement, ainsi que leur capacité
nl elke vooropgestelde belangrijke verwerving van installaties en uitrusting en de capaciteiten daarvan
fr Le Ministre-Président, Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le ‧ juillet ‧, notamment l'article ‧ tel que modifié par l'article ‧ de la loi du ‧ juillet
nl De Minister-President, De Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium, De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op ‧ juli ‧, inzonderheid op artikel ‧, zoals gewijzigd bij artikel ‧ van de wet van ‧ juli
fr de ‧ heures à ‧ heures) est appelé à effectuer des prestations supplémentaires avant ce poste, (dans l'exemple choisi, commencer à ‧ heures), la règle joue pour les heures prestées avant ce poste et la prime est celle du poste normal (dans l'exemple choisi, la prime pour l'équipe ‧ heures-‧ heures) pour toutes les heures prestées
nl van ‧ uur tot ‧ uur) moet werken, wordt opgeroepen om vóór deze ploeg overuren te verrichten (in het gekozen voorbeeld beginnen om ‧ uur), geldt de regel voor de uren die werden gepresteerd vóór deze ploeg en is de premie die voor een gewone ploeg (in het gekozen voorbeeld de premie voor de ploeg ‧ uur-‧ uur) voor alle gewerkte uren
fr L'"incertitude tolérée" de l'équipement de mesure déterminée dans le cadre de la combinaison de niveaux choisie englobe l'incertitude spécifiée pour l'équipement de mesure, l'incertitude d'étalonnage et l'incertitude supplémentaire liée au mode d'utilisation de l'équipement de mesure
nl De toelaatbare onzekerheid die voor meetapparatuur binnen het niveausysteem is bepaald, moet bestaan uit de gespecificeerde onzekerheid van meetapparatuur, de met de ijking samenhangende onzekerheid en een eventuele extra onzekerheid door de wijze waarop de meetapparatuur in de praktijk wordt gebruikt
fr ° Au § ‧er, alinéa ‧, les mots « aux moyens financiers et » sont supprimés entre les mots « relatives » et « à l'équipement technique »
nl ° In § ‧, tweede lid, tussen de woorden « inzake » en « de technische uitrusting » worden de woorden « de financiële middelen en » geschrapt
fr Ils ne doivent pas être directement impliqués dans la conception, la fabrication, la commercialisation ou l'entretien des équipements sous pression, y compris leurs équipements, ni représenter des tiers pratiquant ces activités
nl Zij mogen niet rechtstreeks betrokken zijn bij het ontwerp, de constructie, het in de handel brengen of het onderhoud van de drukapparatuur met toebehoren, noch de bij deze werkzaamheden betrokken partijen vertegenwoordigen
fr On annonce que des centaines... d' équipes de secours, des pompiers ou de la police... sont toujours portées disparues
nl Er zijn berichten dat honderden brandweermensen, politiemensen... en reddingswerkers vermist zijn, men kan ze niet vinden
fr relatives à la collecte, au traitement, au stockage et au transport des embryons par ces équipes, énoncées au chapitre ‧ de ladite annexe
nl inzake de verzameling, de behandeling, de opslag en het vervoer van embryo's door deze teams, als vermeld in hoofdstuk ‧ van die bijlage
fr Le Parlement européen, le Conseil et la Commission soulignent que, dans le cas d'une situation de pression urgente et exceptionnelle aux frontières extérieures nécessitant l'intervention d'une équipe d'intervention rapide aux frontières et d'une insuffisance éventuelle de moyens financiers dans le budget de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (FRONTEX) pour y faire face, toutes les possibilités de garantir le financement de l'intervention devraient être étudiées
nl Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie benadrukken dat in geval van een situatie van spoedeisende en buitengewone druk aan de buitengrenzen die de interventie van een snelle-grensinterventieteam vereist en van mogelijke ontoereikendheid van de financiële middelen op de begroting van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (FRONTEX) voor de inzet van een dergelijk team, moeten alle mogelijkheden worden onderzocht om de financiering te waarborgen
fr A minuit, les équipes se relaient dans les deux immeubles
nl Om middernacht wordt het bewakingspersoneel afgelost
fr De nombreuses méthodes se développent actuellement, tels que les équipements de bord spécifiques permettant l'enregistrement automatique des substances illicites pouvant être contenues dans les rejets en mer des navires
nl Er worden momenteel talrijke methoden ontwikkeld, zoals specifieke boordapparatuur die het mogelijk maakt illegale stoffen welke in de lozingen van schepen op zee kunnen voorkomen automatisch te registreren
fr Si le véhicule est équipé d’un régulateur de vitesse, c’est la vitesse maximale permise par le régulateur qui sera considérée comme vitesse maximale du véhicule
nl Voor voertuigen met een snelheidsbegrenzer moet als maximumsnelheid van het voertuig worden genomen de waarde waarop deze begrenzer is ingesteld
fr le financement d'équipements semi-lourds sensu lato (y compris des banques de données et corpus) pour usage interuniversitaire
nl de financiering van middelzware uitrusting sensu lato (met inbegrip van databanken en corpora) voor interuniversitair gebruik
Showing page 1. Found 42715 sentences matching phrase "équipement".Found in 9.751 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.