Translations into English:

 • mono-   
  (Prefix  ) [Morpheme: Prefix]
   
  one
   
  one
   
  one

Other meanings:

 
mono-, uni-
 
homo-

Similar phrases in dictionary Irish English. (20)

aon chlic amháin
single click
aon déag
; eleven
aon duine
none; anyone; no one; anybody
aon is fiche
twenty-one
aon rud
none; anything
aon-adamhach
; monatomic
aon-aiseach
; uniaxial
ar aon chaoi
anyway; at any rate
d'aon chlic amháin
with one click
d'aon ghuth
unanimous; unanimously
d'aon toil
unanimous; unanimously
d’aon ghuth
unanimous
gaol aon le mórán
one-to-many relationship
níl aon tinteán mar do thinteán féin
; there's no place like home

Example sentences with "aon-", translation memory

add example
ga Mura ndéantar an cinneadh a cheartú laistigh d'aon mhí amháin tar éis an ráiteas ar na forais atá leis an achomharc a fháil, féadfaidh an Ghníomhaireacht cinneadh a dhéanamh láithreach an bhfionróidh sí feidhmiú an chinnidh de bhun an dara habairt d'Airteagal ‧, agus tarchuirfidh sí an t-achomharc chuig an mBord Achomhairc
en If the decision is not rectified within one month after receipt of the statement of grounds for the appeal, the Agency shall forthwith decide whether or not to suspend the application of the decision pursuant to the second sentence of Article ‧, and shall remit the appeal to the Board of Appeal
ga Ní dhéanfaidh an sealbhóir fógraíocht ná ní dhéanfaidh sé aon ráiteas ná ní úsáidfidh sé aon lipéad nó aon lógó ar bhealach atá bréagach nó míthreorach nó a chothóidh mearbhall i dtaca le hÉicilipéad an AE de nó a chaithfidh amhras ar ionracas Éicilipéad an AE
en The holder shall not advertise or make any statement or use any label or logo in a way which is false or misleading or which results in confusion with, or calls into question the integrity of, the EU Ecolabel
ga Ag tabhairt dá haire di, go háirithe, go ndéanfaidh an Liotuáin acquis an Aontais a chur i bhfeidhm agus a chur chun feidhme go hiomlán maidir leis an liosta de thíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus de thíortha a bhfuil a náisiúnaigh saor ón gceanglas sin, mar aon le acquis an Aontais maidir le formáid chomhionann do víosa amhail ón aontachas ar a dhéanaí
en Noting, in particular, that Lithuania shall fully apply and implement the Union acquis regarding the list of countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement as well the Union acquis regarding the uniform format for a visa as from accession at the latest
ga arna iarraidh sin don Choimisiún, saineolas agus comhairle eolaíoch a chur ar fáil d’aon tionscnamh Comhphobail a bhainfidh le forbairt cógas leighis nuálach agus teiripí nuálacha a éilíonn saineolas i gceann de na réimsí eolaíocha dá dtagraítear in Airteagal
en at the Commission’s request, to provide scientific expertise and advice for any Community initiative related to the development of innovative medicines and therapies which requires expertise in one of the scientific areas referred to in Article
ga Scrúdóidh an Coimisiún aon fhógra faoi chinneadh ar dheimhniúchán oibreora córais tarchurtha mar a leagtar síos é in Airteagal ‧ de Threoir ‧/.../CE, a luaithe is a fhaightear é
en The Commission shall examine any notification of a decision on the certification of a transmission system operator as laid down in Article ‧ of Directive ‧/.../EC as soon as it is received
ga Maidir le maímh i leith na sláinte a thagraíonn do bhaol galar a lagdhú, ní raibh aon bheart idirthréimhseach ag teastáil
en Concerning health claims referring to the reduction of disease risk, no transitional measure was needed
ga Beidh gach saoránach den Aontas, ar chríoch tríú tíre nach bhfuil ionadaíocht inti ag an mBallstát ar náisiúnach de é nó í, i dteideal cosaint a fháil ó údaráis taidhleoireachta agus chonsalacha aon Bhallstáit faoi na coinníollacha céanna le náisiúnaigh de chuid an Bhallstáit sin
en Every citizen of the Union shall, in the territory of a third country in which the Member State of which he or she is a national is not represented, be entitled to protection by the diplomatic or consular authorities of any Member State, on the same conditions as the nationals of that Member State
ga Iarrtar go sonrach ar iarratasóirí cuntas a thabhairt ar thaithí agus ar shaineolas atá ábhartha maidir leis an bpost mar aon le sonraí ar líon foirne, ar bhuiséad agus ar nádúr na ranna a bhainistigh siad roimhe seo
en Applicants are explicitly requested to give an account of the experience and expertise relevant to the job as well as details on the size- number of staff-, budget and nature of the departments they have previously managed
ga Níl aon pharaiméadar ann
en No parameters present
ga Ní dhéanfar aon fhaduithe a dheonú don tréimhse chonraitheoireachta
en No extensions shall be granted for the contracting period
ga I gcás dliteanais neamhchonarthaigh, déanfaidh an Comhphobal, de réir na bprionsabal ginearálta is coiteann do dhlíthe na mBallstát, aon damáiste a shlánú a raibh a institiúidí nó a sheirbhísigh ina siocair leis i bhfeidhmiú a gcuid feidhmeanna
en In the case of non-contractual liability, the Community shall, in accordance with the general principles common to the laws of the Member States, make good any damage caused by its institutions or by its servants in the performance of their duties
ga Gheobhaidh an Chomhairle tuairim an Choimisiúin sula ndéanfaidh sí aon bheart ar iarratas ó Bhallstát
en The Council shall obtain the opinion of the Commission before taking any action on a request from a Member State
ga Chomh maith le himscrúdú ar an éileamh ar shochair faoin reachtaíocht a chuireann sí i bhfeidhm, ina cáil mar institiúid theagmhála, cuirfidh an institiúid sin chun cinn malartú sonraí, cur in iúl cinntí agus oibríochtaí is gá chun go ndéanfadh na hinstitiúidí lena mbaineann imscrúdú ar an éileamh, agus soláthróidh sé don éilitheoir, arna iarraidh sin dó, aon fhaisnéis atá ábhartha maidir leis na gnéithe Comhphobail den imscrúdú agus coimeádfaidh sí ar an eolas é faoin dul chun cinn san imscrúdú
en In addition to investigating the claim for benefits under the legislation which it applies, this institution shall, in its capacity as contact institution, promote the exchange of data, the communication of decisions and the operations necessary for the investigation of the claim by the institutions concerned, and supply the claimant, upon request, with any information relevant to the Community aspects of the investigation and keep him/her informed of its progress
ga Dá bhrí sin, ba cheart go dtaispeánfaí, sula gcuirfí táirgí cosanta plandaí ar an margadh, gur léir go rachaidh siad chun tairbhe do tháirgeadh plandaí agus nach bhfuil aon iarmhairt dhíobhálach acu ar shláinte an duine ná ar shláinte ainmhithe, lena n-áirítear sláinte grúpaí soghonta, ná nach bhfuil aon iarmhairtí neamh-inghlactha acu ar an gcomhshaol
en Therefore, it should be demonstrated, before plant protection products are placed on the market, that they present a clear benefit for plant production and do not have any harmful effect on human or animal health, including that of vulnerable groups, or any unacceptable effects on the environment
ga Ní dhéanfar iallach a chur ar aon duine saothar éignithe nó éigeantach a dhéanamh
en No one shall be required to perform forced or compulsory labour
ga Tarraingeoidh an Stiúrthóir Feidhmiúcháin dréachtráiteas suas faoi mheastacháin ar ioncam agus ar chaiteachas na Gníomhaireachta don bhliain dár gcionn agus déanfaidh sé an dréachtráiteas sin, mar aon le dréachtphlean bunaíochta, a chur ar aghaidh chuig an mBord Riaracháin
en The Executive Director shall draw up a draft statement of estimates of the revenue and expenditure of the Agency for the following year and shall forward it to the Administrative Board, together with a draft establishment plan
ga Féadfaidh aon Stát Eorpach ar mian leis teacht chun bheith ina chomhalta den Aontas a iarratas a dhíriú chuig an gComhairle
en Any European State which wishes to become a member of the Union shall address its application to the Council
ga Aon oibleagáid a cheanglaíonn an dlí air i dtaca le seirbhís mhíleata a chomhall
en You must have fulfilled any obligations imposed on you by the laws on military service
ga Ní fhéadfaidh aon Bhreitheamh ná Abhcóide Ginearálta páirt a ghlacadh i dtriail aon cháis inar ghlac sé páirt roimhe sin mar ghníomhaire nó comhairleoir nó inar ghníomhaigh sé thar ceann duine de na páirtithe, nó inar glaodh air breith a thabhairt mar chomhalta de chúirt nó de bhinse, de choimisiún fiosrúcháin nó in aon cháil eile
en No Judge or Advocate-General may take part in the disposal of any case in which he has previously taken part as agent or adviser or has acted for one of the parties, or in which he has been called upon to pronounce as a member of a court or tribunal, of a commission of inquiry or in any other capacity
ga Féadfaidh an Bord Gobharnóirí, ag gníomhú dó d'aon toil, a chinneadh foireann comhlachtaí atá corpraithe faoi dhlí an Aontais a ligean isteach i scéimeanna comhpháirteacha leis an mBanc, ar cothrom leis na nósanna imeachta inmheánacha faoi seach
en The Board of Governors may, acting unanimously, decide to admit the staff of bodies incorporated under Union law to joint schemes with the Bank, in compliance with the respective internal procedures
ga I gcomhréir le prionsabal an lex specialis, áfach, níor cheart go mbeadh feidhm ag an Rialachán seo ach amháin a mhéid nach ann d'aon fhorálacha sainiúla a bhfuil an cuspóir céanna leo nó a bhfuil an éifeacht chéanna acu, nó ar den chineál céanna iad, i rialacha eile atá ann nó a bheidh ann amach anseo de chuid na reachtaíochta Comhphobail um chomhchuibhiú
en However, in accordance with the principle of lex specialis, this Regulation should apply only in so far as there are no specific provisions with the same objective, nature or effect in other existing or future rules of Community harmonisation legislation
ga ciallaíonn duine atá faoi mhíchumas nó duine a bhfuil a shoghluaisteacht laghduithe aon duine a mbíonn a shoghluaisteacht laghdaithe nuair a bhíonn modh iompair á úsáid aige de bharr aon mhíchumais choirp (míchumas céadfach nó gluaisluaile, buan nó sealadach), de bharr míchumais nó mallachair intleachta, de bharr cúis mhíchumais ar bith eile nó de bharr aoise, agus ar gá aird iomchuí a thabhairt ar a chás agus na seirbhísí a chuirtear ar fáil do na paisinéirí uile a oiriúnú dá riachtanais ar leith
en disabled person or person with reduced mobility means any person whose mobility when using transport is reduced as a result of any physical disability (sensory or locomotory, permanent or temporary), intellectual disability or impairment, or any other cause of disability, or as a result of age, and whose situation needs appropriate attention and adaptation to his particular needs of the services made available to all passengers
ga Beidh dlínse ag Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh i ndíospóidí a bhaineann leis an gcúiteamh as aon damáiste dá dtagraítear i mír
en The Court of Justice of the European Union shall have jurisdiction in disputes over compensation for damages referred to in paragraph
ga ciallaíonn custaiméir fánaíochta custaiméir de chuid soláthraí seirbhísí cumarsáide soghluaiste poiblí trastíre, trí líonra poiblí trastíre soghluaiste atá lonnaithe sa Chomhphobal, a gceadaíonn a chonradh nó a shocrú lena sholáthraí baile dó teileafón soghluaiste nó aon ghléas eile a úsáid chun glaonna a dhéanamh nó a fháil, chun teachtaireachtaí SMS a sheoladh nó a fháil, nó cumarsáidí sonraí paicéadlasctha a úsáid, ar líonra a bhfuil cuairt á tabhairt air, trí shocruithe idir oibreoir an líonra bhaile agus oibreoir an líonra a bhfuil cuairt á tabhairt air
en roaming customer means a customer of a provider of terrestrial public mobile communications services, by means of a terrestrial public mobile network situated in the Community, whose contract or arrangement with his home provider permits the use of a mobile telephone or other device to make or to receive calls, to send or receive SMS messages, or to use packet switched data communications on a visited network by means of arrangements between the operator of the home network and the operator of the visited network
ga Mura bhfaighfear freagra laistigh den tréimhse sin, féadfaidh an Banc glacadh leis nach bhfuil aon chur i gcoinne an tionscadail
en If no reply is received within this period, the Bank may assume that there is no objection to the investment in question
Showing page 1. Found 6271 sentences matching phrase "aon-".Found in 1.17 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.