Translations into English:

 • mono-   
  (Prefix  )
   
  one
   
  one

Other meanings:

 
mono-, uni-
 
homo-

Similar phrases in dictionary Irish English. (19)

aon; ace; one; o'clock; any
aon cheannnone
aon chlic amháinsingle click
aon déag; eleven
aon duinenone
aon is fichetwenty-one
aon rudnone; anything
aon-adamhach; monatomic
aon-aiseach; uniaxial
aon-fhorchéim
aon-núicléach
aon-núicléatach
ar aon chaoianyway; at any rate
d'aon chlic amháinwith one click
d'aon ghuthunanimous; unanimously
d'aon toilunanimous; unanimously
gaol aon le móránone-to-many relationship
níl aon tinteán mar do thinteán féin; there's no place like home
Níl aon tóin tinn mar do thóin tinn féin

Example sentences with "aon-", translation memory

add example
Más deimhin le húdarás maoirseachta náisiúnta nach gcomhlíonann sealbhóir deimhnithe na ceanglais ná na coinníollacha sin a thuilleadh, déanfaidh sé na bearta iomchuí agus leanúnachas seirbhísí á áirithiú ag an am céanna ar choinníoll nach ndéantar aon dochar don tsábháilteachtIf a national supervisory authority finds that the holder of a certificate no longer satisfies such requirements or conditions, it shall take appropriate measures while ensuring continuity of services on condition that safety is not compromised
Ní bheidh aon léiriú físiúil i bhfógráin ar chleachtais a d'fhéadfadh a bheith contúirteach, amhail meascadh nó úsáid gan a dhóthain éadaí cosanta, úsáid in aice bia, ná úsáid i ngar do leanaíAdvertisements shall not contain any visual representation of potentially dangerous practices, such as mixing or application without sufficient protective clothing, not any use near food or use by or in the vicinity of children
aon chainníochtaí de na substaintí sin a úsáideadh mar bhunábhar nó mar oibreáin phróisisany quantities of such substances used as feedstock or process agents
Ba cheart don Choimisiún a áirithiú go gcuirfí aon fhaisnéis iomchuí maidir leis na bearta atá á mbeartú ar fáil do pháirtithe leasmhara gan mhoillThe Commission should ensure that relevant information on envisaged measures is made available to interested parties without delay
Bainfidh an toirmeasc sin freisin le srianta ar ghníomhaireachtaí, brainsí nó fochuideachtaí a chur ar bun ag náisiúnaigh d'aon Bhallstát atá bunaithe i gcríoch aon BhallstáitSuch prohibition shall also apply to restrictions on the setting-up of agencies, branches or subsidiaries by nationals of any Member State established in the territory of any Member State
ciallaíonn tarraingt siar aon bheart a bhfuil sé d'aidhm aige cosc a chur le táirge cosmaideach sa slabhra soláthair a chur ar fáil ar an margadhwithdrawal means any measure aimed at preventing the making available on the market of a cosmetic product in the supply chain
Laistigh de thrí mhí tar éis an dáta a dtabharfaidh an tÚdarás uaidh a thuairim, déanfaidh an Coimisiún, i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal ‧, liosta na mbianna traidisiúnta ó thríú tíortha a thabhairt cothrom le dáta, agus tuairim an Údaráis, aon fhorálacha ábhartha de dhlí an Aontais agus aon tosca eile a bhaineann le hábhar á gcur san áireamhWithin three months of the Authority giving its opinion, the Commission shall, in accordance with the regulatory procedure referred to in Article ‧, update the list of traditional foods from third countries, taking account of the opinion of the Authority, any relevant provisions of Union law and any other legitimate factors relevant to the matter under consideration
Tugann ceithre speiceas (Plasmóidiam falciparum, Plasmóidiam vivax, Plasmóidiam ovale agus Plasmóidiam malariae) galar do dhaoine, agus is daoine an t-aon taiscumar ábhartha atá ann do na speicis.Four Plasmodium species (Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale and Plasmodium malariae) give disease in humans, and humans are their only relevant reservoir.
Coinneoidh an Coimisiún an Bord um Chreidiúnú Slándála ar an eolas ar bhonn leanúnach maidir leis an tionchar a bheidh ag aon chinneadh a d’fhéadfadh an Bord um Chreidiúnú Slándála a dhéanamh ar sheoladh cuí na gclár agus ar chur chun feidhme na bpleananna chun déileáil le riosca iarmharachThe Commission shall keep the Security Accreditation Board continuously informed of the impact of any envisaged decisions of the Security Accreditation Board on the proper conduct of the programmes and of the implementation of residual risk treatment plans
Déanfar an dá cheann déag de na dóú codanna déag míosúla d'acmhainní arna mbunú ar CBL agus OIN atá le híoc ag na Ballstáit nua faoi mbuiséad leasaitheach dá dtagraítear i mír ‧, mar aon leis na hoiriúnuithe aisghníomhacha ar na dóú codanna déag don tréimhse Eanáir-Aibreán ‧ nach bhfuil feidhm acu ach amháin maidir leis na Ballstáit láithreacha, a thiontú go hochtú codanna atá le glaoch le linn na tréimhse Bealtaine-NollaigThe twelve monthly twelfths of VAT and GNI-based resources to be paid by the new Member States under the amending budget referred to in paragraph ‧, as well as the retroactive adjustment of the monthly twelfths for the period January-April ‧ that only apply to the present Member States, shall be converted into eighths to be called during the period May-December
Féadfaidh an Chomhairle, ag gníomhú di d'aon toil, i gcomhréir leis an nós imeachta reachtach speisialta, arna iarraidh sin don Bhanc Eorpach Infheistíochta agus tar éis dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa agus leis an gCoimisiún, nó ar thogra ón gCoimisiún agus tar éis dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa agus leis an mBanc Eorpach Infheistíochta, Reacht an Bhainc a leasúThe Council acting unanimously in accordance with a special legislative procedure, at the request of the European Investment Bank and after consulting the European Parliament and the Commission, or on a proposal from the Commission and after consulting the European Parliament and the European Investment Bank, may amend the Statute of the Bank
I ndaoine, is coitianta go mbíonn daoine ionfhabhtuithe gan aon airíonna orthu.In humans, infections without symptoms are common.
Ní bheidh aon fhoráil de Chaibidil ‧ de Theideal ‧ de Chuid ‧ den Bhunreacht, aon bheart arna ghlacadh de bhun na Caibidle sin, aon fhoráil d'aon chomhaontú idirnáisiúnta arna thabhairt i gcrích ag an Aontas de bhun na Caibidle sin ná aon bhreith de chuid Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh ag léiriú aon fhorála nó birt den sórt sin ina cheangal ar an Danmhairg ná infheidhme inti; agus ní dhéanfaidh aon fhoráil, beart ná cinneadh den sórt sin difear ar dhóigh ar bith d'inniúlachtaí, cearta agus oibleagáidí na Danmhairge; agus ní dhéanfaidh aon fhoráil, beart ná cinneadh den sórt sin difear ar dhóigh ar bith don acquis Comhphobail ná Aontais ná ní bheidh siad ina gcuid de dhlí an Aontais mar a bheidh feidhm ag an acquis agus an dlí sin maidir leis an DanmhairgNone of the provisions of Chapter ‧ of Title ‧ of Part ‧ of the Constitution, no measure adopted pursuant to that Chapter, no provision of any international agreement concluded by the Union pursuant to that Chapter, and no decision of the Court of Justice of the European Union interpreting any such provision or measure shall be binding upon or applicable in Denmark; and no such provision, measure or decision shall in any way affect the competences, rights and obligations of Denmark; and no such provision, measure or decision shall in any way affect the Community or Union acquis nor form part of Union law as they apply to Denmark
Níor aimsíodh aon léitheoir. Féach an bhfuil ' pcscd ' ag rithNo readers found. Check 'pcscd ' is running
Maidir le sláinte an duine, ní úsáidfear aon sonraí a bhailítear faoi dhaoine chun laghdú a dhéanamh ar na corrlaigh shábháilteachta a eascraíonn as tástálacha nó as staidéir ar ainmhitheIn relation to human health, no data collected on humans shall be used to lower the safety margins resulting from tests or studies on animals
Ní léireofar aon ní sa Chairt seo ar dhóigh a thabharfadh le tuiscint go bhfuil aon cheart ann chun gabháil le haon ghníomhaíocht nó aon ghníomh a dhéanamh arb é is aidhm dó na cearta nó na saoirsí átá aitheanta sa Chairt seo a mhilleadh nó iad a theorannú níos mó ná mar a fhoráiltear sa ChairtNothing in this Charter shall be interpreted as implying any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms recognised in this Charter or at their limitation to a greater extent than is provided for herein
i gcríoch aon Bhallstáit eile, díolúine ó aon bheart coinneála agus ó imeachtaí dlíthiúlain the territory of any other Member State, immunity from any measure of detention and from legal proceedings
Bunóidh an Bord Gobharnóirí, ag gníomhú dó d'aon toil, Reachtanna na gcomhlachtaí dá dtagraítear i mír ‧ a shaineoidh go háirithe a gcuspóirí, a struchtúr, a gcaipiteal, a gcomhaltas, a suíomh, a n-acmhainní airgeadais, a modhanna idirghabhála agus a socruithe iniúchóireachta maille lena ngaol le horgáin an BhaincThe Board of Governors, acting unanimously, shall establish the Statutes of the bodies referred to in paragraph ‧, defining, in particular, their objectives, structure, capital, membership, the location of their seat, their financial resources, means of intervention and auditing arrangements, as well as their relationship with the organs of the Bank
Dá bhrí sin, ní chuireann mír ‧ aon athrú ar raon feidhme na gcumhachtaí a thugtar faoi Airteagal ‧ ‧ ná ar an léiriú a dhéantar ar an Airteagal sinParagraph ‧ therefore does not alter the extent of powers granted under Article ‧ ‧ nor the interpretation given to that Article
Áiritheoidh údaráis rialála náisiúnta agus OCTanna nach ndéanfar aon nós imeachta bainistithe plódaithe a mbeidh éifeachtaí suntasacha aige ar shreabha fisiceacha cumhachta leictrí a cheapadh go haontaobhachNational regulatory authorities and TSOs shall ensure that no congestion-management procedure with significant effects on physical electric power flows in other networks is devised unilaterally
Aon fhaisnéis is gá chun nós imeachta urscaoilte a chur i bhfeidhm go réidh don bhliain airgeadais i dtrácht, mar a leagtar síos in Airteagal ‧ den Rialachán Airgeadais é, cuirfidh an Stiúrthóir faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa í, ar iarratas ón bParlaimintThe Director shall submit to the European Parliament, at the latter's request, any information required for the smooth application of the discharge procedure for the financial year in question, as laid down in Article ‧ of the Financial Regulation
Gan dochar d’Airteagal ‧, glacfaidh an Ballstát bunaíochta gur cruthúnas leordhóthanach ar dhea-cháil maidir le ligean isteach i ngairm an oibreora iompair de bhóthar é go dtabharfar ar aird sliocht as taifead dlíthiúil nó, mura féidir sin, doiciméad coibhéiseach arna eisiúint ag údarás inniúil dlíthiúil nó riaracháin sa Bhallstát ina mbíodh cónaí ar an mbainisteoir iompair nó ar aon duine ábhartha eileWithout prejudice to Article ‧, the Member State of establishment shall accept as sufficient proof of good repute for admission to the occupation of road transport operator the production of an extract from a judicial record or, failing that, an equivalent document issued by a competent judicial or administrative authority in the Member State where the transport manager or any other relevant person used to reside
ciallaíonn tionóisc tarlú a bhaineann le hoibríocht aerárthaigh, ar tarlú é, i gcás aerárthaigh fhoireannaithe, a tharlaíonn idir an t-am a théann aon duine ar bord an aerárthaigh a bheartaítear a eitilt agus an t-am a bheidh gach duine tar éis tuirlingt de, nó i gcás aerárthaigh neamhfhoireannaithe, a tharlaíonn idir an t-am atá an t-aerárthach réidh chun gluaiseacht chun críche eitilte agus an t-am a stopann sé ag deireadh na heitilte agus a mhúchtar an príomhchóras tiomána, agus ar tarlú éaccident means an occurrence associated with the operation of an aircraft which, in the case of a manned aircraft, takes place between the time any person boards the aircraft with the intention of flight until such time as all such persons have disembarked, or in the case of an unmanned aircraft, takes place between the time the aircraft is ready to move with the purpose of flight until such time it comes to rest at the end of the flight and the primary propulsion system is shut down, in which
ciallaíonn dáileoir aon duine nádúrtha nó dlítheanach sa slabhra soláthair, seachas an soláthróir nó an t-allmhaireoir, a chuireann bonn ar fáil ar an margadhdistributor means any natural or legal person in the supply chain, other than the supplier or the importer, who makes a tyre available on the market
Staonfaidh an Ballstát i dtrácht, de mheon dlúthpháirtíochta frithpháirtí, ó aon ghníomhaíocht ar dóigh di bheith ar neamhréir le gníomhaíocht an Aontais a bheidh bunaithe ar an gcinneadh sin nó gníomhaíocht sin an Aontais a bhac agus urramóidh na Ballstáit eile a sheasamhIn a spirit of mutual solidarity, the Member State concerned shall refrain from any action likely to conflict with or impede Union action based on that decision and the other Member States shall respect its position
Showing page 1. Found 6271 sentences matching phrase "aon-".Found in 1.137 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.