Translations into English:

 • mono-   
  (Prefix  )
   
  one
   
  one

Other meanings:

 
mono-, uni-
 
homo-

Similar phrases in dictionary Irish English. (19)

aon; ace; one; o'clock; any
aon cheannnone
aon chlic amháinsingle click
aon déag; eleven
aon duinenone
aon is fichetwenty-one
aon rudnone; anything
aon-adamhach; monatomic
aon-aiseach; uniaxial
aon-fhorchéim
aon-núicléach
aon-núicléatach
ar aon chaoianyway; at any rate
d'aon chlic amháinwith one click
d'aon ghuthunanimous; unanimously
d'aon toilunanimous; unanimously
gaol aon le móránone-to-many relationship
níl aon tinteán mar do thinteán féin; there's no place like home
Níl aon tóin tinn mar do thóin tinn féin

Example sentences with "aon-", translation memory

add example
Soláthróidh na hiarratasóirí aon fhaisnéis bhreise ábhartha don Choimisiún ar faisnéis í a éileoidh an Coimisiún, amhail paraiméadair, treoirlínte agus hipitéisí ar a mbunófar an anailís costais is tairbheApplicants shall supply the Commission with any relevant additional information which it requires, such as the parameters, guidelines and hypotheses on which the cost/benefit analysis is based
Is comhionann na daoine uile i l 'athair an dlí agus is dligh dhóibh an dlí do thabhairt coimirce dhóibh i gco mhionannas gan leithcheal ar aon neach .All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law .
ní bheidh aon chúiseanna láidre ann amhras a bheith ann maidir le dea-cháil an bhainisteora iompair nó le dea-cháil an ghnóthais iompair, amhail ciontuithe nó pionóis mar gheall ar shárú tromchúiseach ar na rialacha náisiúnta atá i bhfeidhm sna réimsí seo a leanasthat there be no compelling grounds for doubting the good repute of the transport manager or the transport undertaking, such as convictions or penalties for any serious infringement of national rules in force in the fields of
Is iomchuí, dá bhrí sin, go gcuirfí an cúram seo ar an gCoimisiún, mar aon leis an mBallstát a mbeidh an t-aitheantas á iarraidh aige, thar ceann an ChomhphobailTherefore, it is appropriate that the Commission, together with the Member State requesting the recognition, be entrusted with this task on behalf of the Community
Leagfar síos le rialachán ón gComhairle, ag gníomhú di d'aon toil, na rialacha i dtaobh na socruithe teanga is infheidhme i gCúirt Bhreithiúnais an Aontais EorpaighThe rules governing the language arrangements applicable at the Court of Justice of the European Union shall be laid down by a regulation of the Council acting unanimously
Ní dhéanfar iallach a chur ar aon duine saothar éignithe nó éigeantach a dhéanamhNo one shall be required to perform forced or compulsory labour
Ní dheonóidh an Banc aon laghdú ar rátaí úisThe Bank shall not grant any reduction in interest rates
Ní mó ná leath de mhéid tháille an víosa a leagtar amach in Iarscríbhinn ‧ a bheidh sa táille seirbhíse, beag beann ar aon díolúintí ón táille víosa a d'fhéadfadh a bheith ann agus dá bhforáiltear in IarscríbhinnThe service fee shall not exceed half of the amount of the visa fee set out in Annex ‧, irrespective of the possible exemptions from the visa fee as provided for by Annex
Gan dochar do mhír ‧ ná do mhír ‧, i gcás feidhm a bheith ag táille idirmhalartaithe iltaobhaigh nó comhaontú eile luacha saothair d’idirbheart dochair dhírigh náisiúnta a fhorghníomhaítear roimh an ‧ Samhain ‧ idir soláthraithe seirbhíse íocaíochta an íocaí agus an íocóra, beidh táille idirmhalartaithe iltaobhaigh nó comhaontú eile luacha saothair infheidhme i gcás aon idirbhirt dochair dhírigh náisiúnta roimh an ‧ SamhainWithout prejudice to paragraphs ‧ and ‧, where a multilateral interchange fee or other agreed remuneration for a national direct debit transaction executed before ‧ November ‧ applies between the payment service providers of the payee and of the payer, such a multilateral interchange fee or other agreed remuneration shall apply for any national direct debit transaction executed before ‧ November
I gcomhréir le hAirteagal ‧, cuirfidh na Ballstáit a bhfuil ionadaíocht acu in eagraíochtaí idirnáisiúnta nó ag comhdhálacha idirnáisiúnta nach bhfuil na Ballstáit go léir rannpháirteach iontu na Ballstáit eile sin, agus an tArdionadaí, ar an eolas faoi aon ábhar comhleasaIn accordance with Article ‧, Member States represented in international organisations or international conferences where not all the Member States participate shall keep the other Member States and the High Representative informed of any matter of common interest
Féadfaidh an Coimisiún leasú a dhéanamh ar liostaí na speiceas agus na réigiún iascaireachta staidrimh agus ar na tuairiscí ar na réigiúin sin, mar aon leis na bearta, na cóid agus na sainmhínithe a chuirtear i bhfeidhm maidir le gníomhaíocht iascaireachta, trealamh iascaireachta, méideanna na soithí agus modhanna iascaireachtaThe Commission may amend the lists of species and statistical fishing regions and the descriptions of those regions, as well as the measures, codes and definitions applied to fishing activity, fishing gear, vessel sizes and methods of fishing
go bhféadfar dáileadh an méid sin a dhéanamh in aon chuid amháin nó níos mó ar éilitheoirí is eol cé hiad tráth an dáilte, agusthe distribution of this amount may be made in one or more portions to claimants known at the time of the distribution, and
Ní dhéanfaidh an CCT aon laghdú suntasach ar éifeachtacht an tuairteoraThe FPS shall not reduce significantly the effectiveness of the bumper
Ach amháin mar a bhforáiltear a mhalairt sna Conarthaí, aon chabhair a thabharfaidh Ballstát nó a thabharfar trí bhíthin acmhainní Stáit i bhfoirm ar bith, agus a bhéarfaidh nó is baolach a bhéarfadh saobhadh ar iomaíocht trí thaobhú le gnóthais áirithe nó le táirgeadh earraí áirithe, ní luífidh sí leis an margadh inmheánach sa mhéid go dtéann sí i gcion ar an trádáil idir BallstáitSave as otherwise provided in the Treaties, any aid granted by a Member State or through State resources in any form whatsoever which distorts or threatens to distort competition by favouring certain undertakings or the production of certain goods shall, in so far as it affects trade between Member States, be incompatible with the internal market
D'ainneoin fhorálacha Airteagal ‧, beidh an Banc i dteideal bheith rannpháirteach i mbainistíocht an Chiste agus ranníocaíocht a dhéanamh i leith chaipiteal suibscríofa an Chiste go feadh méid arna shainiú ag an mBord Gobharnóirí, ag gníomhú dó d'aon toilNotwithstanding the provisions of Article ‧, the Bank shall be entitled to participate in the management of the Fund and contribute to its subscribed capital up to the amount determined by the Board of Governors acting unanimously
Maidir le héileamh maidir le sochair easláinte, seanaoise nó sochair marthanóirí arna chur faoi bhráid institiúid Bhallstáit ó dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin cur chun feidhme i gcríoch an Bhallstáit lena mbaineann, éileoidh sé, go huathoibríoch, go ndéanfaidh institiúid nó institiúidí Ballstáit amháin nó níos mó ná Ballstáit amháin athbhreithniú ar na sochair a dámhadh don teagmhas céanna roimh an dáta sin, i gcomhréir leis an mbun-Rialachán; ní fhéadfaidh aon laghdú ar mhéid an tsochair a dhámhfar teacht de thairbhe an athbhreithnithe sinA claim for invalidity, old age or survivors’ benefits submitted to an institution of a Member State from the date of entry into force of the implementing Regulation in the territory of the Member State concerned shall automatically necessitate the reassessment of the benefits which have been awarded for the same contingency prior to that date by the institution or institutions of one or more Member States, in accordance with the basic Regulation; such reassessment may not give rise to any reduction in the amount of the benefit awarded
Faoi réir aon mhéadú nó laghdú a fhéadfaidh tarlú de thoradh ar na hoibríochtaí leachtaithe, measfar glanluach na sócmhainní agus na ndócmhainní sin, faoi mar a thaispeántar iad i gclár comhardaithe CEGC an ‧ Iúil ‧, mar shócmhainní atá ceaptha le haghaidh taighde sna hearnálacha atá gaolmhar leis an tionscal guail agus cruach, dá dtagraítear mar CEGC faoi leachtúThe net worth of these assets and liabilities, as they appear in the balance sheet of the ECSC of ‧ July ‧, subject to any increase or decrease which may occur as a result of the liquidation operations, shall be considered as assets intended for research in the sectors related to the coal and steel industry, referred to as the ECSC in liquidation
Áireofar leis an bhfaisnéis sin an chaoi le caingean a thabhairt nó gearán a chur faoi bhráid údaráis inniúla nó cúirteanna an Bhallstáit sin, agus aon chúnamh, lena n-áirítear cúnamh ó na hÚdaráis Mhaoirseachta Náisiúnta dá dtagraítear in Airteagal ‧, a bheidh ar fáil i gcomhréir le dlíthe, le rialacháin agus le nósanna imeachta an Bhallstáit sinThis shall include information on how to bring an action or a complaint before the competent authorities or courts of that Member State and on any assistance, including from the national supervisory authorities referred to in Article ‧, that is available in accordance with the laws, regulations and procedures of that Member State
Féadfaidh BEREC, ar iarraidh réasúnaithe a fháil ón gCoimisiún, cinneadh a dhéanamh d’aon toil cúraimí sonracha eile a ghlacadh atá riachtanach chun a ról a chomhlíonadh laistigh den raon feidhme a shainítear in AirteagalBEREC may, upon a reasoned request from the Commission, decide unanimously to take on other specific tasks necessary for the accomplishment of its role within the scope defined in Article
ciallaíonn ceimiceán atá incháilithe le haghaidh fógra PIC a thabhairt aon cheimiceán a gcuirtear toirmeasc nó srian mór air laistigh den Chomhphobal nó laistigh de Bhallstát laistigh de chatagóir amháin nó níos mó ná catagóir amháinchemical qualifying for PIC notification means any chemical that is banned or severely restricted within the Community or a Member State within one or more categories
Déanfar an íocaíocht in airgead tirim nó ar aon slí eile lena mhacasamhail d’éifeacht comhlíonta, lena n-áirítear coigeartú comhardú creidmheasa, i gcomhréir leis an reachtaíocht náisiúntaPayment shall be made in cash or by any other means with similar discharging effect, including by adjustment of a credit balance, in accordance with national legislation
Má thugann an Coimisiún tuairim neamhfhabhrach, ní fhéadfaidh an Bord Stiúrthóirí an maoiniú áirithe a dheonú mura gcinnfidh sé é sin d'aon toil, gan an stiúrthóir a bheidh ainmnithe ag an gCoimisiún a bheith páirteach sa vótáilWhere the Commission delivers an unfavourable opinion, the Board of Directors may not grant the finance concerned unless its decision is unanimous, the director nominated by the Commission abstaining
ar aon mhí-úsáid, aon aithris nó aon spreagadh fiú má léirítear fíorthionscnamh an táirge nó má úsáidtear an sonra geografach san aistriúchán nó go bhfuil téarma amhail cosúil, cineál, stíl, déanta, blas nó aon téarma comhchosúil eile ag gabháil leisany misuse, imitation or evocation, even if the true origin of the product is indicated or the geographical indication is used in translation or accompanied by an expression such as like, type, style, made, flavour or any other similar term
Cé go bhféadfar aicmiú aon substainte nó aicmiú aon mheascáin a dhéanamh ar bhonn na faisnéise a bheidh ar fáil, b'fhearr go ndéanfaí an fhaisnéis a bheidh ar fáil agus a úsáidfear chun críocha an Rialacháin seo a ghiniúint i gcomhréir leis na modhanna tástála dá dtagraítear i Rialachán (CE) Uimh. ‧/‧, i gcomhréir le forálacha iompair nó i gcomhréir le prionsabail nó nósanna imeachta idirnáisiúnta maidir le bailíochtú faisnéise, chun cáilíocht agus inchomparáideacht na dtorthaí agus comhréireacht le ceanglais eile ar an leibhéal idirnáisiúnta nó ar leibhéal an Chomhphobail a áirithiúWhile the classification of any substance or mixture may be carried out on the basis of available information, the available information to be used for the purposes of this Regulation should preferably have been generated in accordance with the test methods referred to in Regulation (EC) No ‧/‧, transport provisions or international principles or procedures for the validation of information, so as to ensure quality and comparability of the results and consistency with other requirements at international or Community level
Níl aon chuspóir ag an leasú atá molta d’AirteagalThe proposed amendment to Article ‧ is devoid of purpose
Showing page 1. Found 6271 sentences matching phrase "aon-".Found in 2.425 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.