Translations into English:

 • mono-   
  (Prefix  )
   
  one
   
  one

Other meanings:

 
mono-, uni-
 
homo-

Similar phrases in dictionary Irish English. (19)

aon
; ace; one; o'clock; any
aon chlic amháin
single click
aon déag
; eleven
aon is fiche
twenty-one
aon rud
none; anything
aon-adamhach
; monatomic
aon-aiseach
; uniaxial
ar aon chaoi
anyway; at any rate
d'aon chlic amháin
with one click
d'aon ghuth
unanimous; unanimously
d'aon toil
unanimous; unanimously
gaol aon le mórán
one-to-many relationship
níl aon tinteán mar do thinteán féin
; there's no place like home

Example sentences with "aon-", translation memory

add example
ga Féadfar aon duine a bhfuil sainchónaí air i Stát eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo a agairt i gcúirteanna na Stát sin de bhun na rialacha dá dtagraítear in Iarscríbhinn IX
en Any person domiciled in another State bound by this Convention may be sued in the courts of these States pursuant to the rules referred to in Annex IX
ga Gan dochar d'Airteagal ‧, ní iarrfaidh comhaltaí an Choimisiúin teagaisc ar aon rialtas ná aon institiúid, aon chomhlacht, aon oifig nó aon ghníomhaireacht eile ná ní ghlacfaidh siad teagasc uathu
en Without prejudice to Article ‧, the members of the Commission shall neither seek nor take instructions from any Government or other institution, body, office or entity
ga I dtaca leis sin, ní fhéadfar, ach go háirithe, aon bheart srianta ar allmhairí a leagan síos
en In this respect, in particular, no measure restricting imports may be laid down
ga Beidh an chéad fhomhír gan dochar d'aon cheanglais shonracha de chuid an Pháirtí allmhairíochta nó de chuid aon tíre eile allmhairíochta, agus na caighdeáin ábhartha idirnáisúnta á gcur san áireamh
en The first subparagraph shall be without prejudice to any specific requirements of the importing Party or other country taking into account relevant international standards
ga Mar sin féin, ní mór a áirithiú go bhfuil an deis ag comhlacht measúnaithe náisiúnta creidiúnú a iarraidh i mBallstát eile nuair nach bhfuil aon chomhlacht creidiúnaithe náisiúnta ina Bhallstát féin nó nuair nach bhfuil comhlacht creidiúnaithe náisiúnta ábalta na seirbhísí creidiúnaithe a iarrtar a chur ar fáil
en Nevertheless, it is necessary to ensure that a conformity assessment body is able to request accreditation in another Member State in the event that there is no national accreditation body in its own Member State or where the national accreditation body is not competent to provide the accreditation services requested
ga Faoin ‧ Feabhra ‧, déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú ar indéantacht agus cur i bhfeidhm aon cheanglas feabhsaithe sábháilteachta éighníomhach
en By ‧ February ‧, the Commission shall review the feasibility and application of any such enhanced passive safety requirements
ga Gan dochar d'Airteagal ‧, saineoidh an Chomhairle, ag gníomhú di d'aon toil ar thogra ón gCoimisiún, tar éis do Pharlaimint na hEorpa aontú agus tar éis dul i gcomhairle leis an gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta agus le Coiste na Réigiún, cúraimí, cuspóirí tosaíochta agus eagrúchán na gcistí struchtúracha a fhéadfaidh grúpáil na gcistí a chuimsiú
en Without prejudice to Article ‧, the Council, acting unanimously on a proposal from the Commission and after obtaining the assent of the European Parliament and consulting the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, shall define the tasks, priority objectives and the organisation of the Structural Funds, which may involve grouping the Funds
ga Ní raibh aon rud roghnaithe agat le scriosadh
en You did not select anything to delete
ga Déanfar aon fholúntas a tharlóidh ar an mBord Feidhmiúcháin a líonadh trí chomhalta nua a cheapadh i gcomhréir le forálacha Airteagal
en Any vacancy on the Executive Board shall be filled by the appointment of a new member in accordance with Article
ga Sa chás sin, rachaidh téarma oifige chomhaltaí an Choimisiúin a cheaptar chun a n-ionad a ghabháil in éag ar an dáta a rachadh téarma oifige chomhaltaí an Choimisiúin ar tugadh orthu éirí as d'aon bhuíon in éag
en In this case, the term of office of the Members of the Commission appointed to replace them shall expire on the date on which the term of office of the Members of the Commission obliged to resign as a body would have expired
ga ciallaíonn costais bhailiúcháin na méideanna a údaraítear do na Ballstáit a choinneáil, i gcomhréir le hAirteagal ‧ den Chinneadh nó i gcomhréir le foráil chomhréire d'aon chinneadh ina dhiaidh sin a fhéadfaidh a ionad a ghabháil
en collection costs means the amounts which the Member States are authorised to retain in accordance with Article ‧ of the Decision or a corresponding provision of any other subsequent decision which may replace it
ga Déanfaidh gach comhlacht creidiúnaithe náisiúnta faisnéis a bhaineann le torthaí a mheastóireachta piara, na gníomhaíochtaí measúnaithe comhréireachta a bhfeidhmíonn sé creidiúnú ina leith agus aon athrú orthu sin a chur ar fáil go rialta don phobal
en Each national accreditation body shall regularly make publicly available information concerning the results of its peer evaluation, the conformity assessment activities in respect of which it operates accreditation and any changes thereto
ga Is tusa a bheidh freagrach as do phróifíl EPSO a uasdátú chun aon athruithe i do sheoladh poist nó do sheoladh ríomhphoist a chur isteach
en You are responsible for updating your EPSO profile to reflect any change in your postal or email address
ga Go háirithe, ba cheart go bhféadfaí, trí phionóis a ghearradh, smachtbhanna a chur ar aon duine a dhéanann faisnéis a chosnaítear leis an Rialachán seo a scaoileadh de shárú ar an Rialachán seo; a chuireann bac ar ghníomhartha údaráis um imscrúdú sábháilteachta trí chosc a chur ar na himscrúdaitheoirí a ndualgais a chur i gcrích nó trí dhiúltú taifeadtaí, faisnéis shuntasach agus doiciméid atá úsáideach a sholáthar nó trí na nithe sin a chur i bhfolach, a athrú nó a scriosadh; nó, i gcás eolas a bheith aige gur tharla tionóisc nó teagmhas tromchúiseach, nach gcuireann na húdaráis ábhartha ar an eolas faoin méid sin
en Penalties should, in particular, allow for the sanctioning of any person who contrary to this Regulation releases information protected by this Regulation; obstructs the actions of a safety investigation authority by preventing the investigators from performing their duties or by refusing to provide useful recordings, material information and documents, hiding, altering or destroying them; or, having knowledge of any occurrence of an accident or serious incident, does not inform the relevant authorities thereof
ga I gcás ina bhforchuirfidh Ballstát ar a náisiúnaigh féin coinníollacha áirithe maidir le dea-cháil a chomhlíonadh, agus nach féidir cruthúnas go gcomhlíontar na coinníollacha sin a chur ar fáil trí bhíthin an doiciméid dá dtagraítear i mír ‧, glacfaidh an Ballstát sin gur cruthúnas leordhóthanach do náisiúnaigh de chuid Ballstát eile é deimhniú a eiseoidh údarás inniúil dlíthiúil nó riaracháin sa Bhallstát nó sna Ballstáit ina mbíodh cónaí ar an mbainisteoir iompair nó ar aon duine ábhartha eile agus ina luafar go bhfuil na coinníollacha seo comhlíonta
en Where a Member State imposes on its own nationals certain conditions relating to good repute, and proof that these conditions are met cannot be provided by means of the document referred to in paragraph ‧, that Member State shall accept as sufficient proof for nationals of other Member States a certificate issued by a competent judicial or administrative authority in the Member State(s) where the transport manager or any other relevant person used to reside stating that these conditions have been met
ga Beidh an Chomhairle Eorpach comhdhéanta de Cheannairí Stáit nó Rialtais na mBallstát mar aon lena hUachtarán agus Uachtarán an Choimisiúin
en The European Council shall consist of the Heads of State or Government of the Member States, together with its President and the President of the Commission
ga Déanfaidh an Coimisiún malartú taithí agus malartú faisnéise idir Bhallstáit a éascú agus a spreagadh, nó trí aon chomhlacht a dhéanfaidh sé a ainmniú, a bhaineann le hoiliúint, le scrúduithe agus le húdaruithe
en The Commission shall encourage and facilitate exchange of experience and information between Member States, or through any body it may designate, concerning training, examinations and authorisations
ga Ní ghlacfaidh an Breitheamh a bheidh i gceist páirt in aon phlé den sórt sin
en The Judge concerned shall not take part in any such deliberations
ga Níor luchtaíodh aon mheáin
en No media loaded
ga Féadfaidh an Coimisiún a cheangal go ndéanfar aon bharraíocht d'ábhar inscoilte speisialta a shaothrófar nó a gheofar mar sheachtháirgí, agus nach bhfuil á n-úsáid iarbhír nó réidh lena n-úsáid, a thaisceadh leis an nGníomhaireacht nó i stóir eile atá faoi mhaoirsiú, nó inmhaoirsithe, ag an gCoimisiún
en The Commission may require that any excess special fissile materials recovered or obtained as by products and not actually being used or ready for use shall be deposited with the Agency or in other stores which are or can be supervised by the Commission
ga Cuirfidh Uachtarán na Comhairle Parlaimint na hEorpa ar an eolas faoi aon chinneadh den sórt sin arna ghlacadh ag an gComhairle
en The President of the Council shall inform the European Parliament of any such decision taken by the Council
ga Ní bheidh siad faoi cheangal ag aon teagaisc
en They shall not be bound by any instructions
ga A luaithe is a fhaightear é, scrúdóidh an Coimisiún aon fhógra faoi chinneadh ar dheimhniúchán oibreora córas tarchurtha mar a leagtar síos é in Airteagal ‧ de Threoir ‧/‧/CE
en The Commission shall examine any notification of a decision on the certification of a transmission system operator as laid down in Article ‧ of Directive ‧/‧/EC as soon as it is received
ga Gan dochar d'fhorálacha Airteagal ‧, ní dhéanfaidh an Banc, ag bainistiú a infheistíochtaí dó, páirt a ghabháil in aon arbatráiste airgeadra nach gá go díreach chun a oibríochtaí iasachtaithe a chur i gcrích nó chun oibleagáidí a chomhall a d'éirigh as iasachtaí a thóg sé nó as ráthaíochtaí a thug sé
en Without prejudice to the provisions of Article ‧, the Bank shall not, in managing its investments, engage in any currency arbitrage not directly required to carry out its lending operations or fulfil commitments arising out of loans raised or guarantees granted by it
ga Gan dochar do litriú aontaithe ainm airgeadra aonair an Aontais Eorpaigh dá dtagraítear sna Conarthaí agus mar atá ar na nótaí bainc agus ar na monaí, dearbhaíonn an Laitvia, an Ungáir agus Málta nach bhfuil aon éifeacht ag litriú ainm an airgeadra aonair, lena n-áirítear a dhíorthaigh, mar atá arna úsáid sa leagan Laitvise, sa leagan Ungáirise agus sa leagan Máltaise de na Conarthaí, ar rialacha láithreacha na Laitvise, na hUngáirise agus na Máltaise
en Without prejudice to the unified spelling of the name of the single currency of the European Union referred to in the Treaties as displayed on the banknotes and on the coins, Latvia, Hungary and Malta declare that the spelling of the name of the single currency, including its derivatives as applied throughout the Latvian, Hungarian and Maltese text of the Treaties, has no effect on the existing rules of the Latvian, Hungarian or Maltese languages
Showing page 1. Found 6271 sentences matching phrase "aon-".Found in 1.581 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.