Translation of "nàdar" into English

nature, temperament, character are the top translations of "nàdar" into English. Sample translated sentence: Air dhuinne a tha nar n‐Iùdhaich a‐thaobh nàdair, agus chan ann nar peacaich de na Cinnich, ↔ We who are Jews by nature, and not sinners of the Gentiles,

nàdar noun masculine grammar
+ Add

Scottish Gaelic-English dictionary

 • nature

  noun

  everything related to biological and geographical states [..]

 • temperament

  noun

  a person's normal manner of thinking, behaving or reacting

 • character

  noun

  distinguishing feature

 • Less frequent translations

  • disposition
 • Show algorithmically generated translations

Automatic translations of "nàdar" into English

 • Glosbe

  Glosbe Translate
 • Google

  Google Translate

Translations with alternative spelling

Nàdar
+ Add

Scottish Gaelic-English dictionary

 • nature

  verb noun

  phenomena of the physical world, and also to life in general

Phrases similar to "nàdar" with translations into English

Add

Translations of "nàdar" into English in sentences, translation memory

Air dhuinne a tha nar n‐Iùdhaich a‐thaobh nàdair, agus chan ann nar peacaich de na Cinnich,
We who are Jews by nature, and not sinners of the Gentiles,
Roinn-seòrsa:Eòlas-nàdair
Category:Physics
a ùrar [uːrər] § Your person fragrant, graceful and gay, and there is no blemish in your nature, Do phearsa cùbhraidh, maiseach, ùrar, ’S chan eil smùr ’nad nàdar (song “Rìbhinn Ghrinn a’ Chaolais” by Iain Cameron, Inverasdale)
gay
Oir gu deimhinn cha do ghabh e nàdar nan aingeal air; ach ghabh e sìol Abrahàim air.
For verily he took not on him the nature of angels; but he took on him the seed of Abraham.
Air a shon seo thug Dia thairis iad do ana-miannan gràineil: oir chaochail eadhon am mnathan an gnàthachadh nàdarra a‐chum a’ ghnàtha a tha an aghaidh nàdair:
For this cause God gave them up unto vile affections: for even their women did change the natural use into that which is against nature:
Oir ma ghearradh thusa as a’ chrann-ola a bha fiadhaich a‐thaobh nàdair, agus gun do shuidhicheadh ann an deagh chrann-ola thu an aghaidh nàdair, cia mòr as mò na sin a shuidhichear na geugan nàdarra nan crann-ola fhèin?
For if thou wert cut out of the olive tree which is wild by nature, and wert graffed contrary to nature into a good olive tree: how much more shall these, which be the natural branches, be graffed into their own olive tree?
[ainmear] gnè f. “Genre” is a term used to describe a property of texts, that each text belongs to a group, or set, of texts with which it shares common features, tha “Gnè” air a chleachdadh gus iomradh a dhèanamh air nàdar theacsaichean, a’ comharrachadh
genre
Agus nach dìt an neo-thimcheall-ghearradh a‐thaobh nàdair, a tha a’ coileanadh an lagha, thusa a tha tre an litir agus tre an timcheall-ghearradh ad fhear-brisidh an lagha?
And shall not uncircumcision which is by nature, if it fulfil the law, judge thee, who by the letter and circumcision dost transgress the law?
a srìocte [str[iə]ht’ə]. He was formerly short-tempered, but since illness has come his way he has become amenable, bha e roimhe goirid san nàdar, ach le thànaig triobláid air dh’fhàs e srìocte
amenable
Tre an tugadh dhuinn geallaidhean ro‐mhòr agus luachmhor, a‐chum den trìdsan gum biodh sibhse air ur dèanamh nur luchd-compàirt de nàdar na diadhachd, air dhuibh dol as on truaillidheachd a tha anns an t‐saoghal tre ana-miann.
Whereby are given unto us exceeding great and precious promises: that by these ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust.
Gidheadh, nuair nach b’aithne dhuibh Dia, rinn sibh seirbhis dhaibhsan nach eil nan diathan a‐thaobh nàdair.
Howbeit then, when ye knew not God, ye did service unto them which by nature are no gods.
Am measg an robh againn uile mar an ceudna ar caitheamh-beatha roimhe seo, ann an ana-miannan ar feòla, a’ dèanamh toil na feòla, agus nan smuaintean; agus bha sinn a‐thaobh nàdair nar cloinn na feirge, eadhon mar chàch.
Among whom also we all had our conversation in times past in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind; and were by nature the children of wrath, even as others.
Agus is teine an teanga, saoghal de aingidheachd: mar sin tha an teanga air a suidheachadh am measg ar ball, ionnas gun salaich i an corp gu h‐iomlan, agus gun las i cùrsa nàdair; agus i fhèin air a lasadh o ifrinn.
And the tongue is a fire, a world of iniquity: so is the tongue among our members, that it defileth the whole body, and setteth on fire the course of nature; and it is set on fire of hell.
a expressed with feur [f[iɑ]r] m, gen feòir [fɛ̯ɔːr̆’]. There’s no growth at all in places that aren’t really naturally grassy, àiteachan a’s nach eil fìor nàdar an fheòir, chan eil fàs sam bith ann
grassy
Eòlas-nàdair
Physics
Cha ruig sinn "|" oir chan aithne dhuinn nàdar an diosga. Dh'fhaoidte nach deach fhòrmatadh.
'|' is not accessible. The disk media is not recognized. It may not be formatted.
n 1 smal [smɑ͂ʟ]. There isn’t a blemish in it, chan eil smal air 2 smùr [smuːr] § Your person fragrant, graceful and gay, and there is no blemish in your nature, Do phearsa cùbhraidh, maiseach, ùrar, ’S chan eil smùr ’nad nàdar (song “Rìbhinn Ghrinn a’ C
blemish
a maiseach [mɑʃɔx] § Your person fragrant, graceful and gay, and there is no blemish in your nature, Do phearsa cùbhraidh, maiseach, ùrar, ’S chan eil smùr ’nad nàdar (song “Rìbhinn Ghrinn a’ Chaolais” by Iain Cameron, Inverasdale)
graceful
Nach eil nàdar fhèin a’ teagasg dhuibh, ma bhios gruag fhada air fear, gur nàir dha e?
Doth not even nature itself teach you, that, if a man have long hair, it is a shame unto him?
Oir nuair a tha na Cinnich aig nach eil lagh, a‐thaobh nàdair a’ dèanamh nan nithean a tha anns an lagh, air dhaibhsan a bhith gun lagh tha iad nan lagh dhaibh fhèin:
For when the Gentiles, which have not the law, do by nature the things contained in the law, these, having not the law, are a law unto themselves:
a srìocte [str[iə]ht’ə]. He was formerly short-tempered, but since illness has come his way he has become compliant, bha e roimhe goirid san nàdar, ach le thànaig triobláid air dh’fhàs e srìocte
compliant