Translations into English:

  • Construction Law   

Example sentences with "Zakon o građenju", translation memory

add example
hr Prije zaključenja Ugovora o kupoprodaji nekretnine izvršava se provjera imovinsko- pravnog stanja nekretnine , uz obavezno predočenje izvatka iz zemljišne knjige na ime prodavatelja , kao dokaz vlasništva predmetne nekretnine , bez tereta , predočenje akta o građenju , uporabne dozvole , te posjedovnog lista .
en Before closing the Agreement on buying and selling real-estate , a check of the property-rights status of real-estate must be made and the registered land certificate in the name of the seller must be presented as a proof of ownership of the real-estate in question , which is also without burden . Record of the construction , building inspection certificate and the deed of title must be presented as well .
hr Orgulje rapske katedrale jedan su od najdragocjenijih instrumenata te vrste u Hrvatskoj . Orguljarstvo na tom području pustilo je duboko korijenje , o čemu svjedoče podatci o građenju orgulja u 14 . stoljeću .
en The Organ in Rab Cathedral is one of the most valuable musical instruments of its kind in all Croatia , where the tradition of building organs goes back to the 14th century .
hr Fuentes je istaknuo kako je vlada premijera Ive Sanadera obećala poduzimanje nekih važnih koraka, uključujući usvajanje zakona o električnoj energiji kasnije ove godine i provedbu nacionalnog plana za izbjeglice
en Fuentes noted that the government of Prime Minister Ivo Sanader has pledged some important steps, including the adoption of an electoral law later this year and the implementation of the national plan for refugee issues
hr Ranije ovog mjeseca, zastupnici Skupštine Srbije započeli su raspravu o predloženim izmjenama na postojeći zakon o trošarinama
en Earlier this month, members of the Serbian Parliament began debate on proposed amendments to the existing excise law
hr Definirana je Zakonom o hidrografskoj djelatnosti ( NN 69/ 98 , NN 163/ 03 ) kao temeljnim zakonskim aktom , ali i mnogobrojnim drugim zakonima od kojih su najvažniji Pomorski zakonik i Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama , za koje je nadležno Ministarstvo mora , prometa i infrastrukture . Projekti koje izrađuje HHI su multidisciplinarni .
en The HHI activity is strategically important to the Republic of Croatia , as defined in the Hydrographic Activity Act ( OJ 69/ 98 , 163/ 03 ) , and other laws within the competence of the Ministry of the Sea , Transport and Infrastructure , e. g. the Maritime Code and the Maritime Domain and Seaports Act .
hr Ovog mjeseca u skupštinsku proceduru konačno će ući zakon o javnom oglašavanju
en This month, the law on public advertising will finally enter parliamentary procedure
hr Razmotrili su zakone o tužiteljstvu, sudskom vijeću i kazneni zakon, zakon o praćenju komunikacija i zakon protiv korupcije
en The group discussed laws on prosecution, court council and the penal code, the law on monitoring communication and the law against corruption
hr Izglasavanje zakona o PBS- u u Vijeću ministara, kao što su to lokalni političari nedavno obećali, vjerojatno će se i dogoditi- djelomično i zato što je Europska komisija ustvrdila kako su zdravi državni mediji preduvjet kojeg je potrebno ispuniti kako bi se uopće uzela u obzir mogućnost pozivanja BiH da započne pregovore o pridruživanju Uniji sljedeće godine
en Pushing a PBS law through the Council of Ministers-- as local politicians recently promised to do-- may actually happen, partly because the European Commission has said that healthy public broadcasting is a condition that must be met before it will consider inviting BiH to begin negotiating an association agreement next year
hr Na Parlament Bosne i Hercegovine (BiH) vrši se pritisak sa svih strana da do kraja godine usvoji zakon o indirektnom oporezivanju, ili riskira izgubiti ‧ milijuna eura koje je za BiH namijenila Europska unija
en Bosnia and Herzegovina 's (BiH) Parliament is being pressed from all corners to pass the indirect taxation law by the end of the year, or risk losing ‧ m euros in EU funding
hr " Amandmani na zakon o nekretninama pružit će strancima ista prava kao domaćim pravnim osobama i pojedincima prilikom kupovine nepokretne imovine u Makedoniji
en " The property law amendments will give foreigners the same rights as domestic legal entities and individuals when they buy real estate in Macedonia
hr Značajan je napredak postignut usvajanjem Zakona o prevenciji korupcije i uspostavom Protukorupcijskog povjerenstva
en There has been significant progress with the issuance of the Law on Preventing Corruption and the establishment of the Anticorruption Commission
hr Štrajk je završen ‧ travnja, kada su predstavnici policijskog sindikata i kantonalne vlade postigli sporazum o odgodi primjene zakona FBiH za kasnije ove godine
en The strike ended on April ‧ th when police union representatives and the cantonal government reached an agreement to postpone the application of the federal law until later in the year
hr Mislim da je ovo slučaj o pravu, a kao što je Frank rekao, o poštivanju zakona
en I think this case is about the law, and like Frank says, it' s about serving the law
hr Locher: Najzahtjevnije su zadaće obavljene tijekom ‧ kada smo razmatrali amandmane ustava i raznih zakona, te pisali državni zakon o obrani
en Locher: The really tough work was done in ‧ when we were looking at the amendments to the constitution and various laws, and writing the state law on defence
hr " Turska i dalje ima autoritarne zakone o slobodi govora, zakon protiv terorizma te netolerantnu državu i vladu koje stavljaju mnoge i to uglavnom kurdske novinare iza rešetaka ", kaže Marc Guillet, nizozemski novinar i predavač koji živi u Istanbulu
en " Turkey still has authoritarian laws on freedom of speech, an anti-terrorism law and an intolerant state and government that put a lot of mainly Kurdish reporters behind bars, " says Marc Guillet, an Istanbul-based Dutch journalist and lecturer
hr Prema njegovim riječima, sadašnja vlada izradila je amandmane na zakon o obrazovanju ne konzultirajući se s institucijama kao što su Prosvjetno vijeće i Prosvjetni odbor, te bez adekvatne javne rasprave
en He said the current government has drawn up amendments to the education law without consulting institutions such as the Council for Education and the Education Committee, and without adequate public discussion
hr Preostaje ispunjenje još samo dvije od glavnih obveza- zakon o službenim jezicima i zakon o uporabi državnog znakovlja
en Only two major obligations-- a law on official languages and another on use of state symbols-- remain to be met
hr Hoće li izmjena zakona o trošarinama predstavljati prijetnju inozemnim ulaganjima?
en Will Serbia 's Amended Excise Law Threaten Foreign Investments?
hr Znaš, u skladu s članom ‧- B zakona o ugroženim vrstama
en You know, pursuant to section ‧- B of the Endangered Species Act?
hr Prema novim amandmanima na Zakon o agenciji za borbu protiv korupcije, dozvoljeno je da parlamentarni zastupnik-- primjerice-- bude istodobno i gradonačelnik
en Under new amendments to the Anti-Corruption Agency Law, it is legal for a member of parliament-- for example-- to serve as mayor at the same time
hr Vlada Republike Srbije je zauzela proaktivan stav u vezi sa rezultatima Strategije te je u pripremi Zakon o Agenciji za razvoj turizma , koja je proizašla kao jedan od prijedloga strategije .
en Government of the Republic of Serbia has taken a proactive role with regards to the results of the Strategy , and is preparing the Law on the Development Agency for Tourism , which was one of the key proposals of the Strategy .
hr Sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima ( NN 167/ 03 , 79/ 07 ) , kao vlastita intelektualna tvorevina , zaštićena je i baza podataka s obzirom na izbor i raspored sadržaja na stranicama .
en The database , choice and arrangement of the content on the website is protected as proprietary intellectual work in accordance with the Croatian Law on Intellectual Property ( Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima - NN 167/ 03 , 79/ 07 ) .
hr Od 1990- tih , izvršenje je postalo vrlo važan čimbenik zbog toga što slabo provođenje zakona u nekim državama članicama sprječava izvršavanje politika EU o ljudskom zdravlju i zaštiti okoliša kao i politike zajedničkog tržišta .
en Since the 1990s , enforcement has become a very important issue , because weak enforcement by some Member States will prevent achievement of the EU’ s health and environmental policies as well as the single market .
hr Zaštita svjedoka ovisi o provedbi tog zakona ", rekao je
en The witness protection depends on the implementation of that law, " he said
hr Nacrt zakona o nadzoru policije BiH i nacrt zakona o koordiniranju policijskih odjela i povezanih agencija odobreni su sa ‧ prema ‧ glasa u ‧ članom Domu naroda
en The bill on oversight of BiH police and the bill on co-ordination of police departments and support agencies were approved by a ‧ vote of the ‧ member House of Peoples
Showing page 1. Found 53911 sentences matching phrase "Zakon o građenju".Found in 15.348 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.