Translations into English:

  • Construction Law   

Example sentences with "Zakon o građenju", translation memory

add example
hr Prije zaključenja Ugovora o kupoprodaji nekretnine izvršava se provjera imovinsko- pravnog stanja nekretnine , uz obavezno predočenje izvatka iz zemljišne knjige na ime prodavatelja , kao dokaz vlasništva predmetne nekretnine , bez tereta , predočenje akta o građenju , uporabne dozvole , te posjedovnog lista .
en Before closing the Agreement on buying and selling real-estate , a check of the property-rights status of real-estate must be made and the registered land certificate in the name of the seller must be presented as a proof of ownership of the real-estate in question , which is also without burden . Record of the construction , building inspection certificate and the deed of title must be presented as well .
hr Orgulje rapske katedrale jedan su od najdragocjenijih instrumenata te vrste u Hrvatskoj . Orguljarstvo na tom području pustilo je duboko korijenje , o čemu svjedoče podatci o građenju orgulja u 14 . stoljeću .
en The Organ in Rab Cathedral is one of the most valuable musical instruments of its kind in all Croatia , where the tradition of building organs goes back to the 14th century .
hr Crna Gora se nalazi u posljednjoj fazi uspostave zakonodavnog okvira-- uključujući nove zakone o kaznenim postupcima i uspostavu funkcije posebnog tužitelja za organizirani kriminal-- što će pomoći u ispunjenju međunarodnih standarda za borbu protiv tih vrsta kriminala, kazao je ministar
en Montenegro is in the final phase of creating a legislative framework-- including new laws on criminal procedures and the establishment of a special prosecutor for organised crime-- which will help meet international standards for fighting these types of crime, the minister said
hr Time se misli, dakle zakon sprečava da papa odluči o kraljevom poništenju braka
en Which means, I take it...... that the act prohibits the hearing of the king' s nullity suit by the pope
hr Hrvatski sabor usvojio je 2008 . godine Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći s ciljem omogućavanja stručne pravne pomoći ravnopravnog pristupa sudu i drugim državnim tijelima građanima slabijeg imovnog stanja .
en The Croatian Parliament adopted the Law on Free Legal Aid in 2008 targeting low income citizens and residents in Croatia who face social and economic hardship and cannot afford professional legal counsel when accessing certain rights .
hr Topčagić: Ravnateljstvo za europsku integraciju stalno je tijelo Vijeća ministara, čija je uloga definirana Zakonom o Vijeću ministara i Zakonom o ministarstvima i ostalim administrativnim vlastima u BIH
en Topcagic: The Directorate of European Integration is a permanent body of the Council of Ministers of BiH, whose role has been defined in the Law on the Council of Ministers and the Law on Ministries and Other Administrative Authorities in BiH
hr Nacrt amandmana na ustav i zakon o visokom školstvu upućeni su predsjedniku parlamenta dan nakon što je ta stranka koja vuče korijene iz Islama u ponedjeljak navečer postigla sporazum s oporbenom strankom krajnje desnice, Strankom nacionalističkog pokreta (MHP
en The draft amendments to the constitution and the higher education law were sent to the speaker a day after the Islamist-rooted party reached a deal with the far-right opposition Nationalist Movement Party (MHP) late Monday
hr Parlamenti Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine odvojeno su usvojili promjene entitetskih zakona o poreznim obvezama i porezu na promet roba i usluga
en The parliaments of Republika Srpska and the Federation of Bosnia and Herzegovina separately passed changes in the entity laws on excise duties and the turnover tax on goods and services
hr Nacrti zakonskih akata : izmjene i dopune Zakona o sudovima i Zakona o Državnom sudbenom vijeću ( 2000 ) ; Sudski poslovnik ( 2005 ) ; Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći ( 2005 ) .
en Legislative drafts : amendments to Law on Courts and Law on Supreme Judicial Council ( 2000 ) ; Court Rule Book ( 2005 ) ; Legal Aid Act ( 2005 ) .
hr Ministar obrane odgovara vrhovnom zapovjedniku za provedbu zapovijedi u skladu s odredbama zakona o obrani .
en Minister of Defense is responsible to Commander-in-Chief for the implementation of the commandments in accordance with the provisions of Law on Defense .
hr Zagovornici kažu da će novi zakon o državljanstvu donijeti više ulagačkih mogućnosti. [ Reuters ]
en Proponents say a new Albanian citizenship law would invite more investment opportunities. [ Reuters ]
hr Nakon izvješća ranije ovog tjedna da će srpska vlada vratiti sjever Kosova u srpski porezni sustav, državni tajnik srpskog Ministarstva za Kosovo Oliver Ivanović izjavio je u četvrtak ( ‧ rujna) za SETimes kako je vlada promijenila zakon o PDV- u za tri vrste robe, ali ne za sve
en Following a report earlier this week that the Serbian government will bring the north of Kosovo back into Serbia 's system of taxation, State Secretary in the Serb Ministry for Kosovo Oliver Ivanovic told SETimes on Thursday (September ‧ nd) that the government has changed the law on VAT for three articles, but not for all of them
hr Policajci su prosvjedovali zbog neuspjeha svojih kantonalnih vlada da ispoštuju zakon iz ‧ godine o povećanju plaća policajaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH), tražeći usklađivanje plaće policajaca diljem BiH
en Police officers protested the failure of their canton governments to honour a ‧ law on police salary increases in the Federation of Bosnia and Herzegovina (FBiH), demanding that policemen 's wages be harmonised throughout BiH
hr Ne postoji odredba u Izbornom zakonu o tome što treba učiniti s glasačkim listićima koji su ubačeni u pogrešne kutije
en There is no reference in the Electoral Code to what should be done with ballots cast in the wrong boxes
hr Plan će biti podnesen parlamentu početkom sljedećeg tjedna-- po hitnom postupku-- zajedno s pratećim zakonom o provedbi
en The plan will be tabled in parliament early next week-- on an urgent basis-- along with the accompanying implementation law
hr S likom koji je u govnima jer je povrijedio Zakon o državnoj tajni
en A guy who' s up fudge creek for violating the Federal Secrets Act
hr " Mi nećemo postati sudionici u vašoj pat- poziciji; glasovat ćemo protiv srednjoročnog plana i nećemo glasovati za zakon o provedbi... nastavit ćemo tražiti ponovne pregovore o Memorandumu (EK- ECB- MMF) ", izjavio je politički veteran i čelnik ND Antonis Samaras
en " We will not become accomplices in your gridlock; we will vote against the medium-term plan and we wo n't vote for the provision of the implementation law... we will continue to demand a renegotiation of the (EC-ECB-IMF) Memorandum, " veteran politician and ND leader Antonis Samaras said
hr Zato se pred Ustavnim sudom već nalazi najmanje pet ustavnih tužbi u kojima se tvrdi da je takav zakon o kaznenom postupku neustavan .
en That is why there are at least five lawsuits that have already been filed before the Constitutional Court to the effect that this legislation on criminal procedures is unconstitutional .
hr Dođe li do povrede autorskih do povrede autorskih prava , Institut za razvoj obrazovanja će djelovati sukladno Zakonu o autorskim pravima ( NN 167/ 03 ) .
en IDE will take actions provided by the Croatian Law on Copyright ( NN 167/ 03 ) against any form of copyright infringement .
hr Međunarodni dužnosnici oštro su kritizirali novi albanski zakon o lustraciji koji je usvojen u parlamentu samo s glasovima vladajuće stranke, a oporba ga je bojkotirala
en International opinion has been fiercely critical of Albania 's new lustration law, which passed parliament with only the majority party 's votes after being boycotted by the opposition
hr Locher: Najzahtjevnije su zadaće obavljene tijekom ‧ kada smo razmatrali amandmane ustava i raznih zakona, te pisali državni zakon o obrani
en Locher: The really tough work was done in ‧ when we were looking at the amendments to the constitution and various laws, and writing the state law on defence
hr Zakonom o ustrojstvu republičke uprave 10 . travnja 1992 . Hrvatski sabor utemeljio je Republički hidrografski institut , kasnije preimenovan u Državni hidrografski institut .
en After the recognition of Croatia as an independent state , Croatian Parliament established the National Hydrographic Institute on 10 April 1992 , later renamed the State Hydrographic Institute .
hr Promjene su predviđene zakonom o radiodifuziji koji je usvojen prije nekoliko mjeseci
en These changes were stipulated in a radio broadcasting law adopted a few months ago
hr Kosovo i Albanija složili se o suradnji na području zakona i politike konkurentnosti
en Kosovo and Albania agree on law and policies competition co-operation
hr Usvojili su i Zakon o prevenciji pranja novca i financiranja terorizma, za koji je State Department izjavio kako je u skladu s međunarodnim standardima
en It also adopted the Law on the Prevention of Money Laundering and the Financing of Terrorism, which the State Department said was in line with international standards
Showing page 1. Found 53911 sentences matching phrase "Zakon o građenju".Found in 6.015 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.