Translations into English:

  • Construction Law   

Example sentences with "Zakon o građenju", translation memory

add example
hr Orgulje rapske katedrale jedan su od najdragocjenijih instrumenata te vrste u Hrvatskoj . Orguljarstvo na tom području pustilo je duboko korijenje , o čemu svjedoče podatci o građenju orgulja u 14 . stoljeću .
en The Organ in Rab Cathedral is one of the most valuable musical instruments of its kind in all Croatia , where the tradition of building organs goes back to the 14th century .
hr Prije zaključenja Ugovora o kupoprodaji nekretnine izvršava se provjera imovinsko- pravnog stanja nekretnine , uz obavezno predočenje izvatka iz zemljišne knjige na ime prodavatelja , kao dokaz vlasništva predmetne nekretnine , bez tereta , predočenje akta o građenju , uporabne dozvole , te posjedovnog lista .
en Before closing the Agreement on buying and selling real-estate , a check of the property-rights status of real-estate must be made and the registered land certificate in the name of the seller must be presented as a proof of ownership of the real-estate in question , which is also without burden . Record of the construction , building inspection certificate and the deed of title must be presented as well .
hr Međuministarski odbor Grčke priopćio je kako će pripremiti nacrt zakona o programima koji se mogu kvalificirati za financiranje u okviru ‧ milijardi eura vrijednog četvrtog paketa programa EU za potporu zajednicama za razdoblje
en A Greek interministerial committee said it will prepare a draft law on programmes that can qualify for funding under a ‧ billion-euro EU Fourth Community Support Framework package covering the ‧ period
hr Kolonizacija nakon 1945 . godine , te politika koja je stvorila tadašnje zadruge , pa onda zakon o maksimumu zemlje koji je ograničavao privatno vlasništvo u korist države , uglavnom je uništila imovinu salašara i oni su polako odlazili .
en The process of colonization after 1945 , the policy that insisted on farming cooperatives and the low about the maximal land property ( which limited private ownership to the advantage of the state ) , brought serious damages to the property of grange owners who started leaving their land .
hr Prošle su veljače u Istanbulu arheolozi i akademici bili podjednako zaprepašteni kada su mediji objavili kako su srušeni zidovi srednjovjekovne carske bizantske palače u prvoj zoni zaštite slavne četvrti Sultanahmet kako bi se sagradio hotel s pet zvjezdica, čime je prekršen zakon o zaštiti lokaliteta važnih za kulturno nasljeđe
en In Istanbul last February, when media reported that the walls of a medieval imperial Byzantine palace in a first-degree protected zone of the famed Sultanahmet district were demolished to construct a five-star hotel, breaching a law conserving cultural heritage sites, archeologists and academics alike were outraged
hr Državni zavod za zaštitu prirode , sukladno Zakonu o zaštiti prirode ( N. N . 70/ 05 , 139/ 08 ) , izrađuje stručne podloge ( studije ) za utvrđivanje mjera i uvjeta zaštite prirode za planove gospodarenja prirodnim dobrima ( ponajprije osnove/ programi gospodarenja šumama , lovno- gospodarske osnove/ programi uzgoja divljači/ programi zaštite divljači , ribolovne osnove i dr . ) i dokumente prostornog uređenja ( prostorni planovi županija , gradova , općina , urbanistički planovi uređenja , detaljni planovi uređenja , prostorni planovi područja posebnih obilježja i dr . ) .
en Pursuant to the Nature Protection Act ( OG 70/ 05 , 139/ 08 ) , the State Institute for Nature Protection drafts the expert base proposal ( study ) to establish the measures and conditions for nature protection for natural resource management plans ( above all , forest management plans , hunting management plans , wild game breeding programmes , wild game protection programmes , fishing plans , etc. ) and physical planning documents ( at the county , city , municipal level , urban plans , detailed plans , physical plans for areas with special characteristics , etc. ) .
hr Parlament je ‧ godine izmijenio Zakon o zakladama, proširivši prava manjinskih vjerskih skupina kako bi mogle stjecati novu imovinu i vratiti imovinu koja im je zaplijenjena
en In ‧ parliament amended the Foundations Law, expanding the rights of minority religious groups to acquire new property and recover their confiscated property
hr Makedonski predsjednik Boris Trajkovski, pripadnik Evangelističko- metodističke crkve, izjavio je kako bi se sukob između SPC- a i MPC- a trebao riješiti tako što će SPC prihvatiti bratsku MPC, jedinu pravoslavnu crkvu po odredbama makedonskog zakona o vjerskim zajednicama i po ustavu zemlje
en Macedonian President Boris Trajkovski, a member of the Methodist-Evangelist Church, has said that the SPC-MPC conflict should be resolved in the future by the SPC 's acceptance of the sibling MPC, the only Orthodox Church under the provisions of the Macedonian law on religious communities and the country 's constitution
hr Republika Hrvatskadonijela je Zakon o slobodnim zonama i Zakon o koncesijama , kojise kritički prikazuje u kontekstu razmatranje mogućnostiotvaranja slobodne zone u Rijeci .
en The Republic of Croatia has passed the law onFree Trade Zones and the law on Concessions , which in this paper , are presented from a critical point of view , taking intocosideration the possibilities of establishing free trade zonesin Rijeka .
hr Prema izvješćima u srpskim medijima, i povelja i zakon o njenoj implementaciji prekršene su najmanje sedam puta tijekom protekle dvije godine
en According to Serbian media reports, both the charter and the law on its implementation have been violated on at least seven occasions during the past two years
hr Posebno povjerenstvo u Bosni i Hercegovini usvojilo je u ponedjeljak ključne zakone o reformi obrane
en A special commission in Bosnia and Herzegovina endorsed key defence reform bills Monday
hr Sadašnji zapovjednik oružanih snaga general Ilker Basbug kritizirao je vođenje istrage i objavljivanje iskrivljenih informacija o njoj, ali je potvrdio predanost vojske vladavini zakona
en The current head of the armed forces, General Ilker Basbug, criticised the conduct of the investigation and the publication of distorted information about it but affirmed the military 's commitment to the rule of law
hr Amandmanima na zakone o lokalnim izborima predviđeno je da žene čine ‧ posto kandidata u gornjem dijelu popisa za općinska tijela
en The amendments to the local election laws stipulate that women should make up ‧ per cent of the upper part of the lists of councilors
hr Nevladine udruge i obitelji žrtava vatrenog oružja vode kampanju za promjenu turskog zakona o oružju
en NGOs and families of shooting victims are campaigning for a change in Turkey 's gun laws
hr Slijedeći Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje , oslanja se na Zakon o turističkoj djelatnosti ( NN br . 8/ 96 ) iz 1996 . , a iste godine donesen je i Pravilnik o upisu turističkih vodiča kao i Pravilnik o iskaznici turističkih vodiča ( dopunjen 2002 . godine ) .
en The following “ Code about the professional examination for tourist guides and the exam programme for tourist escorts” relies on the Law about the tourist activity from 1996 , same year when the “ Code of registering tourist guides” and the “ Code about the tourist guides’ identity card” were issued ( complemented in 2002 ) .
hr Nedavni predsjednički izbori i teškoće vezane uz formiranje nove vlade navode se kao razlozi odgode parlamentarne rasprave o ključnim legislativnim elementima, posebice o nacrtu zakona o građanskim i krivičnim sudskim postupcima
en The recent presidential election and difficulties surrounding the formation of a new government were cited as reasons for delaying parliamentary discussion of key legislation, particularly a draft of civil and criminal procedure codes
hr Smjernicama su obuhvaćena područja kao što su provedba zakona o policiji, zakona o borbi protiv korupcije, reforme pravosuđa i javne uprave, politika zapošljavanja i unaprjeđenje poslovnog ozračja
en The benchmarks cover areas such as implementation of police laws, anti-corruption legislation, judicial and public administration reform, employment policy and improving the business climate
hr Potpredsjednica vlade Radmila Sekerinska, zadužena za europsku integraciju zemlje, kazala je kako bi odbijanje zakona o teritorijalnom preustroju od strane birača odvelo Makedoniju u institucionalnu i političku krizu, te bi posljedice toga odgodile ispunjavanje političkih kriterija koje je odredila EU
en Deputy Prime Minister Radmila Sekerinska, who is responsible for the country 's European integration, says voter rejection of the territorial organisation law would lead Macedonia into an institutional and political crisis, and the consequence would be a delay in meeting the political criteria set by the EU
hr Skoro godinu dana od kada je vlada usvojila zakon o lustraciji, Rumunjska se još uvijek bori otkriti bivše komunističke suradnike u sadašnjoj vladi
en Almost a year after the government passed the lustration law, Romania is still struggling to uncover former communist collaborators in its current government
hr Bugarski predsjednik potpisao proračun za ‧ godinu, stavio veto na zakon o političkim strankama
en Bulgarian President Endorses ‧ udget, Vetoes Political Parties Law
hr " Usvajanje zakona o vrijednosnim papirima koji će omogućiti emitiranje državnih obveznica prvi je korak u tom smjeru
en " Approval of the law on letters with values that would allow issuing treasury bonds is the first step in this direction
hr Među njima su zakon o manjinskim jezicima i o izboru članova Pravosudnog vijeća
en These include laws on minority languages and on selection of Judiciary Council members
hr Nacrt zakona o genocidu nad Armencima otvoreno su kritizirali EU i europski mediji
en The Armenian genocide bill has been criticised openly by both the EU and European media
hr Parlament Kosova usvojio je u utorak ‧ studenog, zakon o radu koji će stupiti na snagu od siječnja
en The Kosovo parliament adopted a labour law on Tuesday (November ‧ nd) that will become effective in January
hr U travnju 2002 . godine utvrda Verudela imenovana je kulturnim dobrom od strane Stručnog povjerenstva , dok je u prosincu 2008 . godine na temelju Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara , upisana u Registar zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske .
en In April of 2002. fort Verudela was named a cultural asset by the Expert Committee , while in December 2008. by the Law on the Protection and Preservation of Cultural Property , Fort Verudela entered in the register of protected cultural monuments of Croatia .
Showing page 1. Found 53911 sentences matching phrase "Zakon o građenju".Found in 11.873 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.