Translations into English:

  • physical therapy   
  • physiotherapy   
    (noun   )

Example sentences with "fizikalna terapija", translation memory

add example
hr Moraš čuvati to koljeno par tjedana, fizikalna terapija, a dat ću ti i neke lijekove
en So, you' re going to have to stay off that knee for a couple of weeks, physical therapy, and I' il put you on some anti- inflammatories
hr Ovdje Vas želimo pobliže upoznati sa svim uslugama u ordinaciji fizikalne terapije .
en Here we want to introduce the services of our physical therapy dispensary .
hr U odjelu fizikalne terapije obavljaju se sve fizioterapeutske procedure iz kineze , elektro i hidroterapije , a u ljetnim mjesecima na operativnom dijelu plaće provodi se hidroterapija morskom vodom .
en The department of physical therapy are performed all the procedures from Chinese Physiotherapy , hydrotherapy , electrical and , in the summer months , the operational part of the salaries of hydrotherapy is carried out sea water .
hr Zdravstvene usluge ambulantne fizikalne terapije pružamo na našoj adresi , Koturaška 71 , prizemno , u blizini Ciboninog tornja .
en Health services of the dispensary physical therapy is offered at our address in Koturaš ka street 71 , on the ground floor , in the near by of the Draž en Petrović square ( Cibona tower ) .
hr U ustanovi provodimo prve i kontrolne preglede , te fizikalnu terapiju u koju spadaju elektroterapija ( magnetoterapija , terapija laserom , terapija ultrazvukom , dijadinamske struje , interferentne struje , ultrapodražajne struje , TENS ) , termoterapija ( terapija toplinom ) , svjetlosna terapija ( solux ) , kineziterapija ( terapija pokretom ) i manualna terapija ( ruč ne neagresivne tehnike mobilizacije mekih tkiva i zglobova ) .
en In MEDEOR INSTITUTION we conduct the first as well as the control examinations and physical therapy which consist of : electrotherapy ( magnetic therapy , laser therapy , ultrasound therapy , the therapy of dia- dinamic current , interferential current , the ultra stimulation current , TENS ) , thermo therapy ( heat therapy ) , light therapy ( Solux ) , kinesitherapy ( the movement therapy ) and manual therapy ( the non aggressive techniques of mobilization of soft tissue and joint by hands ) .
hr Fizikalna terapija
en Physical therapy
hr Obavljajući DDD mjere koristimo mehaničke , fizikalne ili kemijske načine zaštite .
en Carrying out these so called DDD-measures , we use mechanic , physical and chemical ways of protection .
hr Hrvatsko fizikalno društvo poziva sve fizičarke i fizičare , zainteresirane institucije i udruge , da se uključe u akcije povodom obilježavanja 2005 . godine kao Svjetske godine fizike .
en Croatian Physical Society invites all physicists , institutions and societies willing to participate in the World Year of Physics 2005 events to join us .
hr Ciljevi istraživanja : Cilj istraživanja je ispitati utjecaj i interakcije osnovnih i pomočnih sirovina , te procesa proizvodnje na mehanizam i dinamiku fizikalno- kemijskih , biokemijskih , mikrobioloških promjena , do kojih dolazi tijekom konverzije sirovog nadjeva , tj . mesa u zreli fermentirani proizvod .
en Research goals : The aim of this research is to study the influence and interaction of basic and supplementary raw materials , and production processes on the mechanism and dinamics of physico-chemical , biochemical and microbiological changes occurring during conversion of the raw filling i. e. , meat , into the final fermented product .
hr Razmatra se formalno- logička i fizikalna realizacija kvantnog računala .
en Possible realisations of quantum computers will be given .
hr Nakon drugog svjetskog rata , Istarske toplice rade kao odjel za fizikalnu terapiju i medicinsku rehabilitaciju Medicinskog centra u Puli , a 1970 . ulaze u sastav turističkog poduzeća Rivijera iz Poreča .
en After the Second World War , the Istrian thermal resort became a department for physical therapy an d medical rehabilitation of the Medical Centre Pula , and in 1970 it developed into the integral part of the tourist company “ Rivijera” from Poreč .
hr Ciljevi istraživanja : Prioritetna istraživanja u svijetu i kod nas s dugoročnim ciljevima obuhvaćaju temeljne probleme vezane uz fizikalna i kemijska svojstva materijala korištenih u industriji i energijskim tehnologijama .
en Research goals : Priority research with long-term objectives at home and abroad encompasses the fundamental issues concerning physical and chemical properties of materials used in industry and energy technologies .
hr Fizikalna svojstva buke i vibracija , te njihova specifikacija . Psihoakustički kriteriji buke .
en Physical Characteristics of noise and vibration , and their specification . Psychoacoustics perceptions of noise .
hr Uvedena je nova metoda za određivanje kontaktne toplinske otpornosti pomoću varijabilnog koeficijenta prijelaza topline , koji uzima u obzir fizikalna svojstva lijevanog materijala , procesne parametre i vrijeme kontakta/ duljine između rastaljenog djela materijala i rashladnog valjka , omogućavajući predviđanje brzine hlađenja prije provođenja eksperimenta .
en New method for determining contact resistance through variable heat transfer coefficient is introduced which takes into account physical properties of the casting material , process parameters and contact time/ length between molten material ( melt puddle ) and chilling wheel and enables cooling rate prediction before experiment execution .
hr Navedeni fizikalni procesi opisani su sistemom parcijalnih diferencijalnih jednadžbi , a rješavane su metodom konačnih elemenata u prostornoj domeni , odnosno metodom konačnih razlika u vremenskoj domeni , za osno- simetričan problem .
en In the twodimensional case we model nonlinear differentialequations , which are a modification of Navier-Stokes equations . In the threedimensional case we line arize the equations .
hr Ovisno o vrsti učinjenog zahvata , pacijenti će trebati fizikalnu terapiju kako bi postigli zadovoljavajuću funkciju ramena i ruke .
en Depending on the surgical procedure , some patients will need physical therapy to regain an acceptable function of the neck , shoulder and hand .
hr Ciljevi istraživanja : Osnovni cilj istraživanja je : - smanjiti na mogući minimum antropogeno zbijanje tla strojevima ; - održati i poboljšati fizikalno- kemijska i biološka svojstvatla, kao supstrata( naročito rizosfere ) za uzgoj ratarskih usjeva ; - utrošak energije i ljudskog rada svesti na minimum, primjenomtzv. integralne tehnike .
en Research goals : Essential goal of project is : -reduce to possible minimum compaction of soil by tractor wheels and tillage implements ; -sustain or even improve soil properties(especially rhizosphera)as medium for arable crops growth ; -reduce soil tillage energy and labour requirement to a acceptable minimum using integral technique .
hr U dinamičkoj metodi nestacionarnog nepokretnog sloja ispitivani su anionaktivni i neionogeni tenzidi , a rezultati su praćeni fizikalno- kemijskim metodama ( mjerenjem napetosti površine, vodljivosti , pH otopine ) .
en In a dynamic method of unstationar immobile layer anion-active and non-ionic tensides were investigated . The results were followed by physical-chemical methods ( surface tension , electrical conductivity and pH values measurements of solutions ) .
hr Da, bit ću u redu.Samo moram proći fizikalnu terapiju
en I just have to do some physical therapy stuff
hr Ortopedija , reumatologija fizikalna medicina - kvantitativna i kvalitativna procjena i objektivizacija stanja sustava šake , prije , za vrijeme i poslije terapijskog tretmana .
en Orthopedics , rheumatology of physical medicines - quantitative and qualitative estimates and objectifications of states of a system of fist , before , during and the after therapeutic treatment .
hr Ovim uređajem su stvorene mogućnosti finijih ekoloških istraživanja pelagijala , istraživanja trofičkih odnosa u planktonu i utjecaja fizikalno- kemijskih faktora na mikrodistribuciju planktona .
en This sampler gives opportunities for more detailed research into pelagic world , study of trophic relations in plankton and of the influence of physical-chemical factors influencing microdistribution of plankton .
hr Fizikalne osove trenja , vrste trenja , modeliranje trenja .
en Basics of fisical friction , type of friction , modeling of friction .
hr Ključne riječi : Sirova i učinjena koža , morfohistološka građa , fizikalno- kemijska svojstva , stereološke metode , domaće životinje .
en Keywords : Raw and tanned leather , morphohistological construction , physicochemical properties , stereological methods , domestic animals .
hr Fizikalni eksperiment će biti istraživanje feroelektričnog faznog prijelaza triglicin - sulfata do kojeg dolazi radi pomicanja vodikovih atoma u kristalnoj strukturi , dok će se u kemijskom eksperimentu pokušati identificirati nepoznati spoj pomoću njegovog NMR spektra .
en The physical experiment will be to investigate the ferroelectric phase transition of triglycine sulfate which is due to hydrogen atoms in the crystal structure , while in the chemical experiment we will try to identify an unknown compound based on the NMR spectrum it produces .
hr U radu su detaljno prikazane laboratorijske analize i fizikalno- kemijska karakterizacija nafte , koje prethode odabiru aditiva ( flow- improvera ) za modifikaciju reoloških svojstava parafinske nafte .
en Addition of specific additives ( flow-improvers ) is widely used method . The selection and application of a particular additive requires that oil physico-chemical characterization and additive testing data are obtained first .
Showing page 1. Found 388 sentences matching phrase "fizikalna terapija".Found in 0.723 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.