Translations into English:

  • physical therapy   
  • physiotherapy   
    (noun   )

Example sentences with "fizikalna terapija", translation memory

add example
hr U ustanovi provodimo prve i kontrolne preglede , te fizikalnu terapiju u koju spadaju elektroterapija ( magnetoterapija , terapija laserom , terapija ultrazvukom , dijadinamske struje , interferentne struje , ultrapodražajne struje , TENS ) , termoterapija ( terapija toplinom ) , svjetlosna terapija ( solux ) , kineziterapija ( terapija pokretom ) i manualna terapija ( ruč ne neagresivne tehnike mobilizacije mekih tkiva i zglobova ) .
en In MEDEOR INSTITUTION we conduct the first as well as the control examinations and physical therapy which consist of : electrotherapy ( magnetic therapy , laser therapy , ultrasound therapy , the therapy of dia- dinamic current , interferential current , the ultra stimulation current , TENS ) , thermo therapy ( heat therapy ) , light therapy ( Solux ) , kinesitherapy ( the movement therapy ) and manual therapy ( the non aggressive techniques of mobilization of soft tissue and joint by hands ) .
hr Fizikalna terapija
en Physical therapy
hr U odjelu fizikalne terapije obavljaju se sve fizioterapeutske procedure iz kineze , elektro i hidroterapije , a u ljetnim mjesecima na operativnom dijelu plaće provodi se hidroterapija morskom vodom .
en The department of physical therapy are performed all the procedures from Chinese Physiotherapy , hydrotherapy , electrical and , in the summer months , the operational part of the salaries of hydrotherapy is carried out sea water .
hr Zdravstvene usluge ambulantne fizikalne terapije pružamo na našoj adresi , Koturaška 71 , prizemno , u blizini Ciboninog tornja .
en Health services of the dispensary physical therapy is offered at our address in Koturaš ka street 71 , on the ground floor , in the near by of the Draž en Petrović square ( Cibona tower ) .
hr Ovdje Vas želimo pobliže upoznati sa svim uslugama u ordinaciji fizikalne terapije .
en Here we want to introduce the services of our physical therapy dispensary .
hr Moraš čuvati to koljeno par tjedana, fizikalna terapija, a dat ću ti i neke lijekove
en So, you' re going to have to stay off that knee for a couple of weeks, physical therapy, and I' il put you on some anti- inflammatories
hr Ova ustanova stoljetne tradicije ima sve suvremene uređaje za fizikalnu terapiju , tri zatvorena bazena s morskom vodom , sportske terene i uređene plaće za hidroterapiju .
en This institution has a centuries-old tradition of all modern equipment for physical therapy , three indoor swimming pool with sea water , sports fields and kept wages for hydrotherapy .
hr Za njihovu primjenu na cijelom području Hrvatske neophodan je bar već postignuti subdecimetarski ili još bolje " cm " - model plohe geoida , protegnut preko Slovenije do Austrije , da bi se od elipsoidnih moglo prijeći na u praksi prijeko potrebne ortometrijske ( nadmorske ) visine . Regionalni i lokalni visokorazlučujući modeli geoida , kao fizikalno definirane referentne plohe , potrebni su svim geoznanostima ( geodezija , geofizika , oceanografija ) u brojnim važnim projektima , npr . za korištenje altimetrijskih mjerenja sa satelita ERS- 1 .
en For their application it is neccessary to have already achieved subdecimeter or even better " cm " -model of the geoid surface , spreading through Slovenia to Austria , in order to enable the transformation from ellipsoid into the in the praxis indisepnsable orthometric heights ( altitudes ) . Regional and local highly distinguishable geoid model , as physically defined reference surfaces , are necessary in all geosciences ( geodesy , geophysics , oceanography ) , in numerous projects , e. g. for using the altimetric measurements from the Satellite ERS-1 .
hr Poznavanje mogućnosti regulacije temeljnih fizikalno- kemijskih kakvoć a tekućeg metala i troske ovisno o kemijskom sastavu i temperaturi osiguravaju vođenje metalurških procesa .
en The understanding of regulation of basic physico - chemical qualities of molten metals and slag depending on a chemical structure and a temperature has its importance at the level of the metallurgical process control .
hr Funkcioniranje odjela usko je vezano za suradnju s odjelom za kliničko - laboratorijsku dijagnostiku , odjelom za radiologiju i UZV dijagnostiku i odjelom za bronhologiju i fizikalnu i inhalacijsku terapiju .
en The smooth functioning of the Unit relies on collaboration with the Clinical and Laboratory Diagnostics and Radiology and Ultrasound Units , as well as the Bronchology and Physical and Inhalation Therapy Units .
hr Fizikalno postavljeni ciljevi i ograničenja su transformirani u objekte i kaznene funkcije te su optimirani .
en Physical design goals and constrains were transformed into the objective and penalty functions and then optimized .
hr U okviru projekta istraživat će se strukturna svojstva i reaktivnost odabranih skupina organskih i modelnih bioorganskih spojeva primjenjujući temeljne principe fizikalno- organske kemije .
en The main objective of the research to be carried out within this project , is to provide basic information about intrinsic molecular properties and reactivity of carefully selected families of organic compounds and model systems which mimick large biologically active molecules both in the ground and electronically excited states .
hr Ortopedija , reumatologija fizikalna medicina - kvantitativna i kvalitativna procjena i objektivizacija stanja sustava šake , prije , za vrijeme i poslije terapijskog tretmana .
en Orthopedics , rheumatology of physical medicines - quantitative and qualitative estimates and objectifications of states of a system of fist , before , during and the after therapeutic treatment .
hr Ova istraživanja su u skladu sa strateškim pravcima istraživanja u RH , kao što su temeljna fizikalno- kemijska istraživanja u okolišu i istraživanja koja doprinose hrvatskom identitetu .
en These investigations are in accordance with strategic research directives in Croatia , such as basic physico-chemical investigations in environment and investigations that contribute to the Croatian identity .
hr Fizikalna svojstva realnih tekućina .
en Physical properties of real liquids .
hr Grej kaže da i dalje odbijate svoju fizikalnu terapiju
en Grey says you' re still refusing your physical therapy
hr Ciljevi istraživanja : Provesti kvalitativna i kvantitativna istraživanja svojstava arome i drugih organoleptičkih i fizikalno- kemijskih karakteristika primjenom suvremenih instrumentalnih metoda analiza , uz komjutersku obradu rezultata .
en Research goals : Qualitative and quantitative investigation of aroma characteristics and other organoleptic and physico-chemical properties by modern instrumental analysis methods and computor -processed results are to be carried out .
hr U kontrolnim laboratorijima ispituju se fizikalna i kemijska svojstva gotovih proizvoda uz primjenu moderne mjerne opreme i elektroničku obradu podataka .
en Inside our control laboratories we are checking physical and chemical properties of our finished products using state-of-the-art measuring and data analysis equipment .
hr Nakon drugog svjetskog rata , Istarske toplice rade kao odjel za fizikalnu terapiju i medicinsku rehabilitaciju Medicinskog centra u Puli , a 1970 . ulaze u sastav turističkog poduzeća Rivijera iz Poreča .
en After the Second World War , the Istrian thermal resort became a department for physical therapy an d medical rehabilitation of the Medical Centre Pula , and in 1970 it developed into the integral part of the tourist company “ Rivijera” from Poreč .
hr Ovisno o vrsti učinjenog zahvata , pacijenti će trebati fizikalnu terapiju kako bi postigli zadovoljavajuću funkciju ramena i ruke .
en Depending on the surgical procedure , some patients will need physical therapy to regain an acceptable function of the neck , shoulder and hand .
hr Također nije bilo nekog vidljivog utjecaja tretmana na fizikalni kvalitet polutki .
en Also , there were no noticableeffects of type of the treatment on physical carcass quality .
hr Opis predmeta : Fizikalna svojstva i područje ultrazvuka .
en Course description : Physical characteristics and domain of ultrasound .
hr Tijekom istraživanja sakupljena je i fotografirana bogata podzemna fauna , mjereni su mikroklimatski parametri i fizikalno kemijski parametri vode .
en During biospeleological explorations cave fauna was collected and photographed , air humidity , soil , water and air temperature and some other chemical parameters of water have been measured .
hr Ključne riječi : Sirova i učinjena koža , morfohistološka građa , fizikalno- kemijska svojstva , stereološke metode , domaće životinje .
en Keywords : Raw and tanned leather , morphohistological construction , physicochemical properties , stereological methods , domestic animals .
hr Aktivnosti obilježavanja Medunarodne godine fizike u Hrvatskoj odvijaju se pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske gospodina Stjepana Mesića i supokroviteljstvom Ministarstva znanosti , obrazovanja i športa , a koordinira ih Hrvatsko fizikalno društvo ( HFD ) kao krovna nacionalna strukovna udruga .
en The activities on highlighting the International Year of Physics in Croatia are conducted under the high patronage of the president of the Republic of Croatia , Stjepan Mesic , and co-patronage of the Ministry of Science , Education and Sport .
Showing page 1. Found 388 sentences matching phrase "fizikalna terapija".Found in 0.892 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.