Translations into English:

  • insulating systems   

Similar phrases in dictionary Croatian English. (2)

diskontinuirani izolacijski sustavi
discontinous insulating systems
izolacijski sustav
insulating system

Example sentences with "izolacijski sustavi", translation memory

add example
hr Izolacijski sustavi i proizvodi KÖSTER primjenjuju se diljem cijelog svijeta .
en KÖSTER exports its waterproofing products to numerous countries world wide .
hr Sažetak : Navode se opći zahtjevi na izolacijski sustav , zahtjevi s naslovakvalitete i pouzdanosti , te ekološki zahtjevi . Daje se zasnovanorješenje izolacijskog sustava novog niza asinkronih motora niskognapona s istraženom kompatibilnošću materijala .
en Summary : General requirements for insulation system , requirements forquality and reliability , ecological requirements are listed . Solution of insulation system of the new series of three-phaselow-voltage induction motors , with investigate compatibility ofmaterials is given .
hr Cjelokupnu izolacijsku pripremu obavljamo u vlastitim poslovnim prostorima gdje zahvaljujući organizaciji poslovanja realiziramo najbolje uvjete ugovornih strana oko poštivanja idealnih rokova .
en The entire insulation preparation is performed on our own premises , and thanks to our well-organized business we offer the best contractual conditions with respect to meeting the ideal deadlines .
hr Razredba i osnovna svojstva materijala : metali , keramike , polimeri , te kompozitni , magnetski , izolacijski materijali , poluvodički , high- tech i biomaterijali .
en Classification and fundamental properties of materials : metals , ceramics , polymers , composite materials , magnetic materials , isolation materials , semiconductor materials , biomaterials and high-tech materials .
hr Poboljšana izolacijska svojstva i gotovo neograničene moguć nosti primjene Primjena Zbog svojih solidnih izolacijskih svojstava prigodan je za ugradnju u stambene objekte , a s obzirom na konstrukciju profila , pogodan je i za izradu elemenata većih statičkih zahtjeva .
en Improved insulating properties and almost unlimited usage possibilities . Usage Due to its relatively good insulating properties it is suitable for installation in residential buildings and due to the profile construction it is suitable for construction of elements with higher level of requested performances .
hr Proizvodi u obliku izolacijskih panela s različitim zaštitnim oblogama , poliuretanske ploče i izolacijske obloge cjevovoda i uređaja imaju najširu primjenu .
en The product is sold in the form of isolating panels with different protective coatings , polyurethane panels and the insulation coatings of pipelines and devices which have the largest application .
hr " Nećemo poduprijeti rezoluciju jer predstavlja tipičan primjer povratka na protuzapadnu izolacijsku politiku [ bivšeg srbijanskog predsjednika ] Slobodana Miloševića ", kazao je
en " We will not support the resolution because it epitomizes the return to the anti-Western isolationist policies of [ former Serbian President ] Slobodan Milosevic, " he said
hr PVC i AL prozori i vrata imaju odlične toplinske i zvučne izolacijske karakteristike .
en PVC and AL windows and doors are of great thermal and sound insulation properties .
hr Isključite Izolacijsku B
en I need you to go black on Isolation B
hr U okviru projekta teoretski je još razrađen izolacijski sustavza supravodljive strojeve na bazi tzv . superizolacije , kao i optimiranje keramičkih materijala , kakvi se koriste i za uvode u velike električne strojeve .
en Theoretical investigation was making for thermal and electric insulating system for superconducting machines on bases of superinsulation .
hr Toplinsko- izolacijski sloj koji blokira UV- zrake
en A heat- isolating layer shuts out ultraviolet rays
hr U svom priopćenju povjerenstvo je ustvrdilo s vrlo velikom sigurnošću da je do nesreće došlo zbog toga što su spužve , kao izolacijski materijal , otežale pomicanje komandi cikličnog upravljanja .
en In its press release the commission established with a very high degree of certainty that the accident was caused by the fact that the foam , as an isolation material , hampered the movement of the cyclical steering controls .
hr Upot rebljavale su se i u graditeljstvu , kao građevinski i izolacijski materijal te za nasipanje močvarnih površina .
en They were also used for building as construction and insulating material , as well as for filling in swampy areas .
hr Koriste se kao stropni i zidni paneli za komore i za hladnjače u kojima je potrebno držati konstantnu temperaturu , a izolacijska svojstva poliuretana u ovom slučaju dolaze do punog izražaja .
en These panels are used as ceiling and wall panels for refrigerating chambers where it is necessary to maintain a constant temperature . The insulation characteristics of polyurethane , in this case , are completely emphasized .
hr Ovo je izolacijski masni sloj ljudskih crijeva
en This is intestinal fat that insulates our intestines
hr Mi smo se usredotočili na poraz te štetne i izolacijske politike ", izjavio je predsjednik SDSM- a Zoran Zaev nakon izbora Frčkovskog
en We are focused on defeating this harmful and isolationist policy, " said SDSM party head Zoran Zaev after the selection of Frckovski
hr Izolacijska svojstva Toplinska izolacija profila : Uf = 1, 4 W/ m2K . Okov Originalni Schüco skriveni okov dozvoljava velike dimenzije krila i transparentnu arhitekturu .
en Insulating properties Thermal insulation of the profile : Uf = 1,6 W/ m2K . Fittings The original Schüco hidden fittings allow large casement dimensions and transparent architecture .
hr Uz sendvič izolacijske panele IZOLIT d. o. o . proizvodi poliuretanske ploče obložene terpapirom , namijenjene izolaciji poda , te sanira ravne krovove štrcanjem poliuretana i premazivanjem specijalnim bojama .
en Along with the sandwich insulation panels , IZOLIT d. o. o. also produces polyurethane panels covered with tar paper , dedicated to floor insulation , and repairs flat roofs by spattering the polyurethane and coating it with special colours .
hr Ne smiješ probiti izolacijsku barijeru
en You can' t break the isolation barrier
hr Proizvodi tvrtke IZOLIT d. o. o . poznati su kao izolacijsko sredstvo u rashladnoj tehnici , procesnim postrojenjima i termotehnici na mnogim objektima u zemlji i inozemstvu .
en Products from the IZOLIT d. o. o. company are known for their insulation devices using the cooling technique , processing facilities and thermotechnics in many articles in Croatia and abroad .
hr Priprema uzorka za kromatografsku analizu ( izolacijske i tehnike koncentriranja , derivatizacija ) Elektroforeza ( principi i primjena ) .
en Sample preparation for chromatographic analysis ( Isolation and concentration techniques , derivatization techniques ) . Electrophoresis ( principles , application ) .
hr Izolacijska svojstva Toplinska izolacija profila : Uf = 2, 2 W/ m2K . Okov Originalni Schüco skriveni okov dozvoljava velike dimenzije krila i transparentnu arhitekturu .
en Insulating properties Thermal insulation of the profile : Uf = 2,2 W/ m2K . Fittings The original Schüco hidden fittings allow large casement dimensions and transparent architecture .
hr Klasičan ravan profila sa mogućnošću odabira između ravnih i zaobljenih staklodržača . Izolacijska svojstva Toplinska izolacija profila : Uf = 3, 5 W/ m2K . Okov Giesse okov sa mogućnošću ugradnje uređaja za otklopno zaokretno otvaranje .
en Insulating properties Thermal insulation of the profile : Uf = 3,5 W/ m2K . Fittings Giesse fittings with a device for tilt and turn opening available for installation Colours All aluminium carpentry is available in all RAL colours , spray colours and various wood imitations .
hr Jednostavni aluminijski sistem " hladnih " profila Primjena S obzirom na loša izolacijska svojstva i veliku mogućnost kondenzacije vodene pare na profilima , preporučljivo ga je ugrađivati samo na pozicije kod kojih nema velikih temperaturnih razlika između unutarnjeg i vanjskog prostora ( predulazi , unutarnje pregradne stijene , industrijski objekti , podrumi i sl . ) . Dimenzije i dizajn Dimenzije : ugradbena dubina okvira 40mm , krilo 45mm .
en Simple aluminium system of “ cold” profiles Usage Due to bad insulating properties and large possibility of humidity concentration on profiles it is recommendable to install it only in places where there are no big temperature differences between the exterior and interior ( entrance corridors , inner separation panels , industrial buildings , basements etc. ) Dimensions and design Dimensions : 40 mm construction depth ( frame ) , 45 mm ( casement ) Classic flat profile design with the possibility of choice between flat or rounded glass-keeping rebates .
Showing page 1. Found 7163 sentences matching phrase "izolacijski sustavi".Found in 2.564 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.