Translations into English:

  • insulating systems   

Similar phrases in dictionary Croatian English. (2)

diskontinuirani izolacijski sustavi
discontinous insulating systems
izolacijski sustav
insulating system

Example sentences with "izolacijski sustavi", translation memory

add example
hr Izolacijski sustavi i proizvodi KÖSTER primjenjuju se diljem cijelog svijeta .
en KÖSTER exports its waterproofing products to numerous countries world wide .
hr Sažetak : Navode se opći zahtjevi na izolacijski sustav , zahtjevi s naslovakvalitete i pouzdanosti , te ekološki zahtjevi . Daje se zasnovanorješenje izolacijskog sustava novog niza asinkronih motora niskognapona s istraženom kompatibilnošću materijala .
en Summary : General requirements for insulation system , requirements forquality and reliability , ecological requirements are listed . Solution of insulation system of the new series of three-phaselow-voltage induction motors , with investigate compatibility ofmaterials is given .
hr Uz sendvič izolacijske panele IZOLIT d. o. o . proizvodi poliuretanske ploče obložene terpapirom , namijenjene izolaciji poda , te sanira ravne krovove štrcanjem poliuretana i premazivanjem specijalnim bojama .
en Along with the sandwich insulation panels , IZOLIT d. o. o. also produces polyurethane panels covered with tar paper , dedicated to floor insulation , and repairs flat roofs by spattering the polyurethane and coating it with special colours .
hr Izolacijska svojstva Toplinska izolacija profila : Uf = 1, 4 W/ m2K . Okov Originalni Schüco skriveni okov dozvoljava velike dimenzije krila i transparentnu arhitekturu .
en Insulating properties Thermal insulation of the profile : Uf = 1,6 W/ m2K . Fittings The original Schüco hidden fittings allow large casement dimensions and transparent architecture .
hr Koriste se kao stropni i zidni paneli za komore i za hladnjače u kojima je potrebno držati konstantnu temperaturu , a izolacijska svojstva poliuretana u ovom slučaju dolaze do punog izražaja .
en These panels are used as ceiling and wall panels for refrigerating chambers where it is necessary to maintain a constant temperature . The insulation characteristics of polyurethane , in this case , are completely emphasized .
hr EDITION se odlikuje jedinstvenim principom : iznutra udobno drvo , izvana zaštitni aluminij i između visoko toplinska izolacijska termička pjena za senzacionalnu toplinsku izolaciju Uw = do 0, 71 W/ m2K i zvučnoj izolaciji do 43 dB , s potpuno skrivenim naležećim okovima .
en EDITION is characterized by a single principle : the inside comfortable wood , outside the protective aluminum and the high thermal insulation thermal foam insulation sensational Uw = up to 0.71 W / m2 K , sound insulation to 43 dB , with a completely hidden in laying chains .
hr Proizvodi tvrtke IZOLIT d. o. o . poznati su kao izolacijsko sredstvo u rashladnoj tehnici , procesnim postrojenjima i termotehnici na mnogim objektima u zemlji i inozemstvu .
en Products from the IZOLIT d. o. o. company are known for their insulation devices using the cooling technique , processing facilities and thermotechnics in many articles in Croatia and abroad .
hr Ovo je izolacijski masni sloj ljudskih crijeva
en This is intestinal fat that insulates our intestines
hr Prag s tri termički odijeljene komore osiguravaju potpunu nepropusnost . 3- struka struktura brtvljenja sa visokom kvalitetom silikonskog brtvljenja . 80 mm širina profila , profil okvira s 3 komore ispunjene izolacijskom pjenom .
en Prague with three separate thermal chambers ensure complete tightness . 3-way sealing structure with high quality silicone sealant . 80 mm width of the profile , the profile frame with 3 chambers filled with insulating foam .
hr PVC i AL prozori i vrata imaju odlične toplinske i zvučne izolacijske karakteristike .
en PVC and AL windows and doors are of great thermal and sound insulation properties .
hr Razredba i osnovna svojstva materijala : metali , keramike , polimeri , te kompozitni , magnetski , izolacijski materijali , poluvodički , high- tech i biomaterijali .
en Classification and fundamental properties of materials : metals , ceramics , polymers , composite materials , magnetic materials , isolation materials , semiconductor materials , biomaterials and high-tech materials .
hr U svom priopćenju povjerenstvo je ustvrdilo s vrlo velikom sigurnošću da je do nesreće došlo zbog toga što su spužve , kao izolacijski materijal , otežale pomicanje komandi cikličnog upravljanja .
en In its press release the commission established with a very high degree of certainty that the accident was caused by the fact that the foam , as an isolation material , hampered the movement of the cyclical steering controls .
hr " Nećemo poduprijeti rezoluciju jer predstavlja tipičan primjer povratka na protuzapadnu izolacijsku politiku [ bivšeg srbijanskog predsjednika ] Slobodana Miloševića ", kazao je
en " We will not support the resolution because it epitomizes the return to the anti-Western isolationist policies of [ former Serbian President ] Slobodan Milosevic, " he said
hr Uključite Izolacijsku
en Turn on Isolation ‧, please
hr Ne smiješ probiti izolacijsku barijeru
en You can' t break the isolation barrier
hr To je prijatelj s ekologijom, regulira toplinu dobro kao izolacijski stiropor
en It' s eco- friendly, it regulates heat just as well as Styrofoam insulation
hr Proizvodi u obliku izolacijskih panela s različitim zaštitnim oblogama , poliuretanske ploče i izolacijske obloge cjevovoda i uređaja imaju najširu primjenu .
en The product is sold in the form of isolating panels with different protective coatings , polyurethane panels and the insulation coatings of pipelines and devices which have the largest application .
hr U suradnji s firmom TYCO Electronics Raychem iz njihovih originalnih komponenti proizvodimo kabelski izolacijski pribor za kabele napona 0 ' 6/ 1 ( 1, 2 ) kV . Osim standardnih kabelskih spojnica i završetaka izrađujemo pribor prema potrebama krajnjih korisnika ( HŽ , Hrvatske ceste , zračne luke , brodogradnja ) .
en In cooperation with TYCO Electronics Raychem and from their original components we manufacture cable insulation accessories for cables of 0’ 6/ 1 ( 1.2 ) kV . In addition to standard cable joints and endings , we manufacture accessories as required by end users ( Croatian Railways – HŽ , Croatian road administration “ Hrvatske ceste” , airports , shipbuilding ) .
hr Jednostavni aluminijski sistem " hladnih " profila Primjena S obzirom na loša izolacijska svojstva i veliku mogućnost kondenzacije vodene pare na profilima , preporučljivo ga je ugrađivati samo na pozicije kod kojih nema velikih temperaturnih razlika između unutarnjeg i vanjskog prostora ( predulazi , unutarnje pregradne stijene , industrijski objekti , podrumi i sl . ) . Dimenzije i dizajn Dimenzije : ugradbena dubina okvira 40mm , krilo 45mm .
en Simple aluminium system of “ cold” profiles Usage Due to bad insulating properties and large possibility of humidity concentration on profiles it is recommendable to install it only in places where there are no big temperature differences between the exterior and interior ( entrance corridors , inner separation panels , industrial buildings , basements etc. ) Dimensions and design Dimensions : 40 mm construction depth ( frame ) , 45 mm ( casement ) Classic flat profile design with the possibility of choice between flat or rounded glass-keeping rebates .
hr Izolacijska svojstva Toplinska izolacija profila : Uf = 2, 2 W/ m2K . Okov Originalni Schüco skriveni okov dozvoljava velike dimenzije krila i transparentnu arhitekturu .
en Insulating properties Thermal insulation of the profile : Uf = 2,2 W/ m2K . Fittings The original Schüco hidden fittings allow large casement dimensions and transparent architecture .
hr Klasičan ravan profila sa mogućnošću odabira između ravnih i zaobljenih staklodržača . Izolacijska svojstva Toplinska izolacija profila : Uf = 3, 5 W/ m2K . Okov Giesse okov sa mogućnošću ugradnje uređaja za otklopno zaokretno otvaranje .
en Insulating properties Thermal insulation of the profile : Uf = 3,5 W/ m2K . Fittings Giesse fittings with a device for tilt and turn opening available for installation Colours All aluminium carpentry is available in all RAL colours , spray colours and various wood imitations .
hr Azbest je vrlo otporan izolacijski materijal koje je bio u širokoj uporabi u građevinarstvu, za cjevovode i grijanje, proizvodnju kamenih ploča, unutrašnjost pećnica, pa čak i za kočnice automobila
en Asbestos is a very durable insulating material that has been widely used in construction, piping and heating, the production of flagstones, the insides of ovens and even in car brakes
hr Cjelokupnu izolacijsku pripremu obavljamo u vlastitim poslovnim prostorima gdje zahvaljujući organizaciji poslovanja realiziramo najbolje uvjete ugovornih strana oko poštivanja idealnih rokova .
en The entire insulation preparation is performed on our own premises , and thanks to our well-organized business we offer the best contractual conditions with respect to meeting the ideal deadlines .
hr Isključite Izolacijsku B
en I need you to go black on Isolation B
Showing page 1. Found 7163 sentences matching phrase "izolacijski sustavi".Found in 1.294 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.