Translations into English:

  • language tools   

Example sentences with "jezični alati", translation memory

add example
hr Iznenadila bi se da vidiš kakvi alati mogu spasiti život
en You' d be surprised what tools can save a life
hr Svi se ovi alati mogu koristiti u različite svrhe .
en They can all be used for different purposes .
hr CAE alati za izvedbu i programiranje integriranih sklopova. Adaptabilna dinamička prilagodba hardvera i princip virtualnog hardvera . Praktične primjene .
en CAE tools for programming integrated circuits . Adaptability of the hardware and creation reprogrammable virtual hardware . Practical applications .
hr Alati za projektiranje sustava : MATLAB .
en Tools for system design : MATLAB .
hr Svojim funcionalnostima i automatizacijama alati za nadzor mreže omogućuju da mreža bude „ up and running fast “ , dodajući novu vrijednost vašoj investiciji .
en It`s functionality and automation tools for monitoring network to allow network to be " up and running fast , " adds a new value for your investment .
hr SharePoint poslovne aplikacije Aplikativna rješenja Data Warehousing i Business Intelligence E- commerce Custom Modeliranje procesa RFID i WIFI rješenja Centralizirana pohrana podataka Mobilne Aplikacije Komunikacijska rješenja Poslovna rješenja Rješenja za nadzor i upravljanje mrežom Sigurnosna rješenja Sistem integracijska rješenja Rješenja tehničke zaštite Alati za modeliranje i upravljanje softverskim projektima POTREBA ( Zašto bi netko htio imati ovakvo rješenje ? ) Jedan od najtežih zadataka IT odjela u enterprise organizacijama je povezivanje različitih segmenata informacijske tehnologije ( mreže , aplikacija , baza podataka ) s poslovnim ciljevima , procesima i zahtjevima .
en Sharepoint Business Applications Applicative Solutions Application Mobilization Centralized Database Solutions Customized Solutions Data Warehousing and Business Intelligence E-Commerce Process Modeling RFID/ WIFI Solutions Communication Solutions Business Solutions Network Control and Management Systems Security Solutions System Integration Solutions Technical Protection Solutions Software Project Modeling and Management Tools NEED ( Why would anyone need to have this solution ? ) One of the most difficult tasks of IT Departments in enterprise organizations is to establish a link between different IT segments ( network , applications , databases ) and business objectives , processes and requirements .
hr Jer one su vizualni alati za dijeljenje s drugima .
en Because they are visual tools for sharing with others .
hr Bosch vrtni alati – spremno dočekajmo proljeće .
en Bosch garden tools – ready for spring .
hr Alati za učenjeName
en Teaching Tools
hr Bosch bežični alati stalno dodaju nove funkcionalnosti , npr . „ Powerlight ” dodatak za rad u mačnim područjima ; LED žaruljice koje pokazuju smjer okretanja alata i stupanj punjenja baterije ; a svojim ergonomičnim oblikom i Softgrip drškom dobro leži u ruci .
en Cordless devices from Bosch keep providing new extra functions : For instance the " Powerlight " for work in dark areas . LEDs show the rotational direction and charge level . With its especially ergonomic form and Softgrip coating , cordless devices from Bosch are also very kind to your hands .
hr Kriteriji i alati za planiranje .
en The planning criteria and planning tools .
hr Sigurnosni stručnjaci su otkrili da su mnogi alati koje koriste računalni kriminalci puni nedostataka i ranjivosti . Iskorištavanje tih nedostataka moglo bi omogućiti okretanje alata za napade protiv onih koji ih upotrebljavaju , budući da se mogu iskoristiti za i dentifikaciju napadača i pokretanje protunapada .
en Security experts have found that many of the tools used by cyber criminals are riddled with bugs and vulnerabilities . Exploiting these bugs might mean that the attack tools can be turned against those using them because they can be used to identify attacker and launch a counter-attack .
hr Takvi alati omogućavaju da na jednom mjestu imamo uvid u potpunu software i hardware konfiguraciju fizičkih i virtualnih servera , računala i mobilnih uređaja te da se s jednog mjesta upravlja cijelim životnim vijekom računala uključujući instalaciju OS- a , imagea , nadogradnju operativnog sistema , patch management , instalaciju softwarea , izradu velikog broja hardware i software izvještaja i kontrolu klijenata , nezavisno o lokaciji na kojoj se nalazi .
en Such tools allow that one place we have access to a complete software and hardware configuration of physical and virtual servers , PC-s and mobile devices , and that from one place is managed trough the entire life-cycle of computer including the installation of operating system , image , upgrade of the operating system , patch management , software installation , production of large number of hardware and software reports and the control of clients , regardless of the location at which it is situated .
hr Alati za konfiguriranje poslužiteljaName
en Animation Tool
hr Alati su bili korišteni, daske su bile rezane,linija između čovjeka i drveta je izblijedjela
en Tool were used, boards were cut, the line between man and wood was blurred
hr Definicija rizika ( matematička i statistička ) , Rizik u medicini , Pojam i definicija sigurnosti , Kvalitet a – definicija , metode mjerenja i evaluacije kvalitete , Osnovni alati u mjerenju kvalitete – signal i trend analiza , sentinel event , root cause analisys , Mjerenja medicinskog rezultata kao osnov procjene rizika , Medicinski rizik – podjela i načini kontrole , Pravni rizik – zdravstveni sustavi u pravnom okruženju , Troškovni rizik – metode kontrole troškova , Medjunarodni sustavi kvalitete u kontroli rizika , Informatika u managementu rizika u zdravstvu , Međunarodne udruge i on- line edukacija , Iskustva i standardi EU .
en Students will gain insight into three basic risk types ( medical , legal , cost risk ) , and apply the acquired knowledge to risk control in different models of healthcare subsystems ( situations ) . Definition of risk ( mathematical and statistical ) ; risk in medicine ; concept and definition of safety ; quality – definition , measurement and quality evaluation methods ; basic tools for quality measurement – signal and trend analysis , sentinel event , root cause analysis ; medical outcome measurement as the basis for risk assessment ; medical risk – classification and control mechanisms ; legal risk – healthcare systems in the legal framework ; cost risk – cost control methods ; international quality systems in risk control ; informatics in health risk management ; international associations and on-line education ; EU experience and standards .
hr da možete brzo napraviti filtere po pošiljatelju, primatelju, temi i diskusionoj listi koristeći Alati-gt; Napravinbsp; filter?
en that you can rapidly create filters on sender, recipient, subject and mailing lists with Message-gt; Createnbsp; Filter?
hr Omogući automatski pop-up popis popuna. Pop-up popis moguće je onemogućiti na osnovu prikaza na izborniku ' Alati '
en Enable the automatic completion list popup as default. The popup can be disabled on a view basis from the 'Tools ' menu
hr Pored toga , integrirana struktura podataka i standardizirani alati GIS- a povećavaju mogućnosti podrške pri istraživanju podataka , međusobnom uspoređivanju podataka , prostornih i vremenskih proučavanja , preklapanja i još kompleksnijih analiza višestrukih skupova podataka u prostoru i vremenu .
en Apart from that , the integrated data structure and standardized tools of the GIS enhance the po ssibilities of support while researching the data , mutually comparing them , during spatial and time studies , overlapping and more complex analyses of multiple sets of data in space and time .
hr Austrijski haker Peter Kleissner objavio je kako je kreirao alat pod nazivom „ AV Tracker ” koji bi autori virusa mogli iskoristiti za stvaranje programa koje će antivirusni alati teže detektirati .
en Austrian hacker Peter Kleissner published that he created tool called “ AV Tracker” that virus writers could use to make more programs that will be more undetectable by anti-virus tools .
hr Alati X prozoraName
en X Window Utilities
hr Tehničko težište ovogodišnje konferencije i izložbe odnosilo se na stvarne potrebe elektroenergetike , naročito na pouzdanost opskrbe električnom energijom i srodne teme . To područje se nalazi u vremenu dinamičnih promjena , a novi alati već i danas unapređuju organizaciju rada , produktivnost i sigurnost .
en Technical focus for the 2006 conference and exposition truly reflects the electric utility i ndustry and , in particular , reliability of power delivery as it faces an era of dynamic change in which new tools are already enhancing work management , productivity and safety .
hr Naši alati impresioniraju svojim dijamatno oštrenim rezačima i noževima , odličnim balansom i ergonomičnim dizajnom .
en The practical Collecto from Bosch – which is included as standard in some models and available as an accessory – makes hedge trimming so much easier .
hr Postoje alati koji uvelike pomažu i ubrzavaju proces evidentiranja klijenata i njihove konfiguracije , naročito kod izdvojenih lokacija .
en There are tools that greatly assist and accelerate the process of tracking clients and their configurations , particularly at remoted locations .
Showing page 1. Found 177 sentences matching phrase "jezični alati".Found in 0.469 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.