Translations into English:

  • language tools   

Example sentences with "jezični alati", translation memory

add example
hr SharePoint poslovne aplikacije Aplikativna rješenja Data Warehousing i Business Intelligence E- commerce Custom Modeliranje procesa RFID i WIFI rješenja Centralizirana pohrana podataka Mobilne Aplikacije Komunikacijska rješenja Poslovna rješenja Rješenja za nadzor i upravljanje mrežom Sigurnosna rješenja Sistem integracijska rješenja Rješenja tehničke zaštite Alati za modeliranje i upravljanje softverskim projektima POTREBA ( Zašto bi netko htio imati ovakvo rješenje ? ) Jedan od najtežih zadataka IT odjela u enterprise organizacijama je povezivanje različitih segmenata informacijske tehnologije ( mreže , aplikacija , baza podataka ) s poslovnim ciljevima , procesima i zahtjevima .
en Sharepoint Business Applications Applicative Solutions Application Mobilization Centralized Database Solutions Customized Solutions Data Warehousing and Business Intelligence E-Commerce Process Modeling RFID/ WIFI Solutions Communication Solutions Business Solutions Network Control and Management Systems Security Solutions System Integration Solutions Technical Protection Solutions Software Project Modeling and Management Tools NEED ( Why would anyone need to have this solution ? ) One of the most difficult tasks of IT Departments in enterprise organizations is to establish a link between different IT segments ( network , applications , databases ) and business objectives , processes and requirements .
hr Stoji i to da je ta tvrtka povezana s tvrtkom " Alati Schlumberger "... iz Louisiane koja snabdijeva oružjem Ferrieja i njegove Kubance
en It also says this company is linked to the Schlumberger Tool Company...... in Louisiana, which provided arms to David Ferrie and his Cubans
hr Alat za lov kanjca su povrazi , a drugi alati rijetko .
en The fishing method used mostly is tended line , as per other methods , these are rarely used .
hr Austrijski haker Peter Kleissner objavio je kako je kreirao alat pod nazivom „ AV Tracker ” koji bi autori virusa mogli iskoristiti za stvaranje programa koje će antivirusni alati teže detektirati .
en Austrian hacker Peter Kleissner published that he created tool called “ AV Tracker” that virus writers could use to make more programs that will be more undetectable by anti-virus tools .
hr Postoje alati koji uvelike pomažu i ubrzavaju proces evidentiranja klijenata i njihove konfiguracije , naročito kod izdvojenih lokacija .
en There are tools that greatly assist and accelerate the process of tracking clients and their configurations , particularly at remoted locations .
hr Pored toga , integrirana struktura podataka i standardizirani alati GIS- a povećavaju mogućnosti podrške pri istraživanju podataka , međusobnom uspoređivanju podataka , prostornih i vremenskih proučavanja , preklapanja i još kompleksnijih analiza višestrukih skupova podataka u prostoru i vremenu .
en Apart from that , the integrated data structure and standardized tools of the GIS enhance the po ssibilities of support while researching the data , mutually comparing them , during spatial and time studies , overlapping and more complex analyses of multiple sets of data in space and time .
hr Edukacija korisnika je značajno pojednostavljena jer se za rad s Alfrescom koriste dobro poznati alati ( web preglednik , email klijent , Windows Explorer i Microsoft Office ) .
en Users’ training is significantly simplified for well known tools are used with Alfresco ( web browser , e-mail client , Windows Explorer and Microsoft Office ) .
hr Bosch vrtni alati – spremno dočekajmo proljeće .
en Bosch garden tools – ready for spring .
hr Alati za EPSON InkJet pisače
en EPSON InkJet Printer Utilities
hr Ti računalni alati omogućuju osobi koja ima ograničene pokrete rukom ili možda i nema ruku , da uspješno sudjeluje u rješavanju obveza kod kuće i na poslu .
en These computer tools enable people with limited hand mobility or even without hands to successfully fulfil their obligations and tasks both at home and work .
hr Kako su se tada alati i vijci mogli nabaviti samo u željezariji , boje i tapete u specijaliziranoj trgovini te drvo kod trgovaca drvetom , sada su kupci u OBI trgovinama mogli nabaviti sve na jednom mjestu .
en Up until this moment in time tools and nails were obtained only from the ironmonger , paint , and wallpaper from the specialist paint shop and wood from the timber merchant . Now the customers could obtain everything from the OBI store .
hr Jer one su vizualni alati za dijeljenje s drugima .
en Because they are visual tools for sharing with others .
hr Ogledala,...... alati, odjeća
en Mirrors, tools, the clothes
hr Bosch bežični alati stalno dodaju nove funkcionalnosti , npr . „ Powerlight ” dodatak za rad u mačnim područjima ; LED žaruljice koje pokazuju smjer okretanja alata i stupanj punjenja baterije ; a svojim ergonomičnim oblikom i Softgrip drškom dobro leži u ruci .
en Cordless devices from Bosch keep providing new extra functions : For instance the " Powerlight " for work in dark areas . LEDs show the rotational direction and charge level . With its especially ergonomic form and Softgrip coating , cordless devices from Bosch are also very kind to your hands .
hr Detaljnije se obrađuje programiranje u okviru ljuske operacijskog sustava , korištenje regularnih izraza , te temeljni Unix alati . Studenti se upoznaju i s osnovama programskih jezika Perl i P ython .
en The topics include shell programming , regular expressions , Unix tools , and basics of Perl and Python programming .
hr Alati za konfiguriranje poslužiteljaName
en Selection Tools
hr Ako niste korisnik neke tipične verzije Linuxa ( Ubuntu , Debian , Suse , Fedora itd . ) , skinite verziju za vaš operativni sustav . Ako koristite Linux , obično vam alati za instalaciju i dodavanje softvera nude mogućnost dodati R sustav i grafičko sučelje ( npr . R- Commander ) .
en If you are not using some common Linux distribution ( Ubuntu , Debian , Suse , Fedora etc. ) , download the version of R for your OS . If you use Linux , your package manager will allow you to add R and its components , including a graphical interface ( e. g. R-Commander ) .
hr Novosti su također sredstvo kojim administrator daje na znanje polaznicima i nastavnicima da je došlo do određenih promjena u režimu rada računalnog sustava , LMS sustava i sl . ( npr . instalacija nove programske opreme , dodatni alati za komunikaciju i sl . ) .
en Notices are also a means used by the administrator to notify the participants and professors that there has been a certain change in the regime of the work of the computer system , LMS etc ( e. g. installation of new software , additional communication tools etc. ) .
hr Koće i vrše su jedini alati za izlov , a vršama naročito lovimo velike primjerke .
en Trawlers and coops are the only fishing methods for catching prawns and with coops very big specimens are often caught .
hr Bosch profesionalni alati jamče učinak najviše svjetske kvalitete .
en Bosch Power Tools guarantee world-class performance .
hr Alati za projektiranje sustava : MATLAB .
en Tools for system design : MATLAB .
hr Iskapanje je započelo početkom lipnja i otkriveni su kameni alati visoke kvalitete iz epipaleolitskog razdoblja od prije oko ‧ godina
en The excavations began in early June and revealed high-quality stone tools from the epipaleolithic period, about ‧ years ago
hr Svojim funcionalnostima i automatizacijama alati za nadzor mreže omogućuju da mreža bude „ up and running fast “ , dodajući novu vrijednost vašoj investiciji .
en It`s functionality and automation tools for monitoring network to allow network to be " up and running fast , " adds a new value for your investment .
hr Ribarske sprave i tehnike lova u osnovi su ostale iste do danas . Evoluirali su samo materijali od kojih se izrađuju ribolovni alati ( nekada je to bilo pruće za pletenje vrša i pamučni konac za izradu mreža i povraza ) i pogonska energija ( nekada smrekovina za svjetlo svićarice , snaga vjetra i vlastitih ruku ) .
en Fishing equipment and techniques have remained basically unchanged up to the present day - what has evolved are the materials from which fishing tools are made ( in the past , wicker for fish traps and cotton thread for fishing nets and fishing lines ) , and the fuel ( in the past , spruce wood for lights to lure the fish , the power of the wind and one’ s own hands ) .
hr Omogući automatski pop-up popis popuna. Pop-up popis moguće je onemogućiti na osnovu prikaza na izborniku ' Alati '
en Enable the automatic completion list popup as default. The popup can be disabled on a view basis from the 'Tools ' menu
Showing page 1. Found 177 sentences matching phrase "jezični alati".Found in 0.286 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.