Translations into English:

  • boot partition   
     
    The partition that contains the Windows operating system and its support files. The boot partition can be, but does not have to be, the same as the system partition.

Example sentences with "particija s koje se pokreće sustav", translation memory

add example
hr Zamjenski prostor je je virtualna memorija koja je raspoloživa sustavu. Bit će upotrebljavan na zahtjev i omogućen je putem jedne ili više zamjenskih particija ili zamjenskih datoteka
en The swap space is the virtual memory available to the system. It will be used on demand and is provided through one or more swap partitions and/or swap files
hr Razvijen je i zlonamjerni program , zvan Stuxnet , koji se pokreće automatski pri korištenju zaraženog USB uređaja . Digitalni certifikat , povezan s legitimnom tvrtkom Realtek Semiconductor , koji se koristio za potpisivanje komponenata zlonamjernog programa , povučen je prošli tjedan .
en Malware called Stuxnet , which executes automatically if user use an infected USB stick , has already been developed . The digital certificate , assigned to legitimate company Realtek Semiconductor , used to sign the malware components was revoked last week .
hr Sustav obrane brzo postaje moderan-- motor koji pokreće reforme u Srbiji i ubrzava njezin put ka EU
en The system of defence is fast becoming modern-- an engine spearheading reforms in Serbia and accelerating its path to the EU
hr Zemlja je ‧ počela s implementacijom svoje Nacionalne protuterorističke strategije, koja se, kako smatra State Department, " pokazala učinkovitim mehanizmom prevencije uporabe rumunjskih financijskih institucija, uključujući nacionalni bankovni sustav, u svrhu financiranja aktivnosti povezanih s terorizmom "
en In ‧ the country began implementing its National Anti-Terrorism Strategy, which, according to the State Department, " proved an effective mechanism for preventing the use of Romanian financial institutions, including the national banking system, for the purpose of financing terrorist-related activities "
hr Zamjećujući kako će regionalni sudovi vjerojatno nastaviti s vođenjem većine procesa za ratne zločine, Semneby je kazao kako bi obuku trebalo pružiti svim sucima, tužiteljima i odvjetnicima koji sudjeluju u suđenjima takve vrste, kako bi se osiguralo da ne dođe do razvitka dvoslojnog sustava
en Observing that regional courts will likely continue to conduct the majority of war crimes trials, Semneby said training should be extended to all judges, prosecutors and defence lawyers involved, to ensure that a two-tier system does not develop
hr Upravo suprotno, eliminacijom zastarjele tehnologije, čije je održavanje skupo, osiguravaju se sredstva za nabavu sofisticiranih sustava koji u potpunosti pokrivaju potrebe vojske u skladu s njezinim zadaćama
en On the contrary, eliminating an old-fashioned, costly-to-maintain technology releases resources for the provision of sophisticated systems that completely meet the ARM 's needs and duties
hr Gospodin Makir je upoznao posjetitelje s Georgom Adamskim , Amerikancem poljskog podrijetla , koji je za života tvrdio da se susreo s vanzemaljskim bićima , posjetio njihove brodove , dobio slike njihovih brodova , posjetio razne planete u sustavu te saznao brojne informacije o vanzemaljskom životu i Galaktičkoj federaciji .
en Mister Makir gave an insight on George Adamski , a Polish American , who claimed that has met with alien beings , visited their ships , got pictures of their ships , visited different planets in the Solar system and recieved much information about an alien lifeforms and Galactic federation .
hr No pogledamo li s druge strane , mogućnosti koje se otvaraju uspostavom sobnog sustava videokonferencija , ispada da je omjer uloženog i dobivenog vrlo povoljan .
en But with full perspective of possibilities that room videoconferencing system offers , price-performance ratio is very favorable .
hr Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na : uređivanje radnih odnosa ; tržište rada i upošljavanje ; odnose sa sindikatima i udrugama poslodavaca ; radnopravni status hrvatskih državljana zaposlenih u inozemstvu i poslove u svezi s njihovim povratkom i z apošljavanjem u zemlji ; radnopravni status stranih državljana zaposlenih u Republici Hrvatskoj ; zaštitu na radu ; međunarodnu suradnju na području rada i zapošljavanja te sustav i politiku mirovinskog i invalidskog osiguranja .
en Ministry of Economy , Labour and Entrepreneurship does administrative and other tasks related to : regulation of terms of employment ; labour market and employment ; relations with labour unions and employers organizations ; legal employment status of Croatian citizens working abroad and tasks related to their return and domestic employment ; legal employment status of foreign citizens working in the Republic of Croatia ; work safety ; international cooperation in the area of jobs end employment ; system and policy of pension and disability insurance .
hr Sažetak : U radu se analiziraju tzv . nestandardne porezne olakšice , koje nedostaju u hrvatskom poreznom sustavu i to posebno one za medicinske troškove , humanitarna davanja , troškove povezane s poslom i dobrovoljne oblike osiguranja .
en Summary : The paper analyzes the so-called non-standard tax reliefs , which Croatian income tax system lacks and particulary those for health and medical expenses , charitable contributions , work-related expeses and voluntary forms of insurance .
hr SETimes: Koji su problemi s kojima se suočava pravosudni sustav na Kosovu?
en SETimes: What are the problems facing the justice system in Kosovo?
hr Smanjenje se podudarilo sa sankcijama Sjedinjenih Američkih Država Iranu, zbog njegova nuklearnog programa, koje su usmjerene na inozemne dobavljače benzina i kojima je blokiran pristup financijskom sustavu Sjedinjenih Američkih Država i bankama koje posluju s Iranom
en The reduction coincided with US sanctions against Iran 's nuclear programme that targeted foreign suppliers of gasoline and blocked access of banks doing business with Iran to the US financial system
hr Ona je iskorištena za pripremu kratkih filmova koji su također bili prikazani , a sastoji se od deset Avidovih radnih stanica s Media Composer sustavom za montažu , dok se Panasonic pobrinuo za P2 kamere HVX201 te popratnu opremu .
en It was used for preparation of short films which were displayed as well , and consists of ten Avid work stations with Media Composer system for editing , while Panasonic took care of P2 cameras HVX201 , along with supplementary equipment .
hr Čini mi se kako je jako važno ustanoviti što doista znači sučeljavanje s prošlošću u obrazovnim sustavima naših zemalja, što stoji u našim udžbenicima povijesti, i koliko se u njima može naći činjenične istine umjesto više neodređenih tumačenja koja najčešće u njima pronalazimo ", kazala je Teršelić
en It seems to me very important to determine what dealing with the past really means in the educational system of our respective countries, what is in our history textbooks, and how much factual truth can be found in them instead of rather dubious interpretations we most often find there, " Terselic said
hr Tim istraživača s istanbulskog Tehničkog sveučilišta osmislio je sustav koji može upozoriti na potrese četiri dana prije što se oni dogode, izvijestila je ‧ rujna tiskovna agencija Anadolu
en A team of researchers from the Istanbul Technical University created a system that can warn of earthquakes four days before they happen, the Anadolu news agency reported on September ‧ th
hr " Članice NATO- a smatraju kako je postojanje sustava proturaketne obrane vrlo važna mogućnost koja se treba uspostaviti i razvijati s vremenom ", kazao je Mullen
en " The membership of NATO believes that having a missile defence architecture is a very important capability that needs to be put in place and evolve over time, " said Mullen
hr Čak i poznati etiopski maratonac Abebe Bikila , koji je maraton trčao uvijek bos , nakon što je na Olimpijskim igrama u Rimu 1960 . pobijedio i postigao svjetski rekord te postao prvi Afrikanac koji je primio zlatnu olimpijsku medalju , odlučio je na Onitsukin prijedlog obuti Magic Runner , njegove lagane tenisice s posebnim sustavom prozračivanja kako se stopalo ne bi zagrijavalo .
en After winning at the 1960 Olympics in Rome , breaking the world record and becoming the first African to receive a gold medal at the Olympics , even the famous Ethiopian marathon runner Abebe Bikila , who had always run barefoot , decided to put on the Magic Runner on Onitsuka’ s suggestion , his lightweight shoes with a special ventilation system to prevent foot heating .
hr " Od ‧ ljudi koji su nedavno imali kontakt s pravosudnim sustavom, više od jednog na svakih deset moralo je platiti mito ", navodi se u izvješću
en " Of the ‧ people who had been in contact with the judicial system recently, more than one in ten had paid a bribe, " the report said
hr " Organizirani kriminal u Albaniji i na Kosovu može biti spriječen i s njime se može izići na kraj jedino kroz dobru koordinaciju policijskih akcija, i također kroz intenzivnu razmjenu informacija vezanih za kriminalne elemente i skupine koje traže pravosudni sustavi Albanije i Kosova ", istaknuli su sudionici sastanka u zajedničkom priopćenju
en " Organised crime in Albania and Kosovo can be prevented and tackled only through good co-ordination of police actions, and also with the intensive exchange of information, regarding the criminal elements or groups that are wanted by the justice systems of Albania and Kosovo, " the participants said in a statement
hr Srbija se bori s potrebom reforme mirovinskog sustava koji troši oko četvrtine državnog proračuna
en Serbia is grappling with the need to reform its pension system, which consumes about one quarter of the state budget
hr Napore koje ulaže vlada kako bi reformirala državni sustav socijalnog osiguranja suočava se s preprekama koje se nižu jedna za drugom
en Efforts by the government to overhaul the country 's social security system have met with one obstacle after another
hr U pravilu se radi o satovnim sustavima s glavnim satom upravljanim radiovezom na koji je spojeno više pomoćnih satova - svi satovi sustava rade usklađeno i pokazuju točno vrijeme .
en As a rule , they are system installations with a radio-controlled master clock coupled to several slave clocks . All clocks in the system run synchronously , showing exactly the same time .
hr Sustav omogućuje on- line uporabu sljedećih karata : državne granice ( morske i kopnene ) , digitalizirane s karata mjerila 1: 100000 kopnene vode ( tekućice i stajaćice ) mreža izreza karata 1: 100000 , 1: 200000 , 1: 50000 , 1: 25000 i HOK 1: 5000 mreža MTB 1/ 1 , 1/ 4 , 1/ 64 mreža UTM 50x50 , 10x10 geokodirana naseljena mjesta prema popisu stanovništva iz 1999 prirodna potencijalna vegetacija i šumska područja prometnice : ceste , mostovi i željezničke pruge ostale karte , koje se odnose na ekološke , geološke i zemljo pisne podatke .
en The system enables on-line use of the following maps : • State boundaries ( on sea and land ) , digitalised from maps in scale 1:100000 • Land locked waters ( flowing and stationary ) • A network of map clips in scales 1:100000 , 1:200000 , 1:50000 , 1:25000 and CBM ( Croatian Basic Map ) 1:5000 • Network MTB 1/ 1 , 1/ 4 , 1/ 64 • Network UTM 50x50 , 10x10 • Geo-coded settlements according to the 1999 census • Natural potential vegetation and forest areas • Traffic facilities : roads , bridges and railway tracks • Other maps , referring to ecological , geological and geographical data .
hr Ovaj sustav koji se lako instalira nudi široku paletu konfiguracijskih opcija i kombinira jednostavne module za upravljanje odnosima s klijentima , upravljanje objektima , upravljanje konferencijama i posluživanjem hrane , kontrolu materijala , internetsku rezervaciju i mnoge druge značajke u jedinstveno . sveobuhvatno i integrirano rješenje .
en The easy-to-install system offers a wide range of configuration options and combines user-friendly modules for customer relationship management , property management , conference and catering management , materials control , online booking and more , into one comprehensive and integrated solution .
hr Sažetak : U članku se upućuje na odrednice istraživanja po uzoru na sustave i modele koji se koriste u " Handwoerterbuch der musikalischen Terminologie " H. H . Eggebrechta s obzirom na istraživanje povijesti pojmova koje se na hrvatskom jeziku do sada nikada nije provodilo .
en Summary : Some suggestions on the researches are given on the basis of the experiences in the " Handwoerterbuch der musikalischen Terminologie " by H. H. Eggebrecht where the special accent is given to the history of terms , what is not always possible with Croatian musical terms .
Showing page 1. Found 325647 sentences matching phrase "particija s koje se pokreće sustav".Found in 53.506 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.