Translations into English:

  • boot partition   
     
    The partition that contains the Windows operating system and its support files. The boot partition can be, but does not have to be, the same as the system partition.

Example sentences with "particija s koje se pokreće sustav", translation memory

add example
Zamjenski prostor je je virtualna memorija koja je raspoloživa sustavu. Bit će upotrebljavan na zahtjev i omogućen je putem jedne ili više zamjenskih particija ili zamjenskih datotekaThe swap space is the virtual memory available to the system. It will be used on demand and is provided through one or more swap partitions and/or swap files
Razvijen je i zlonamjerni program , zvan Stuxnet , koji se pokreće automatski pri korištenju zaraženog USB uređaja . Digitalni certifikat , povezan s legitimnom tvrtkom Realtek Semiconductor , koji se koristio za potpisivanje komponenata zlonamjernog programa , povučen je prošli tjedan .Malware called Stuxnet , which executes automatically if user use an infected USB stick , has already been developed . The digital certificate , assigned to legitimate company Realtek Semiconductor , used to sign the malware components was revoked last week .
Sustav obrane brzo postaje moderan-- motor koji pokreće reforme u Srbiji i ubrzava njezin put ka EUThe system of defence is fast becoming modern-- an engine spearheading reforms in Serbia and accelerating its path to the EU
" Organizirani kriminal u Albaniji i na Kosovu može biti spriječen i s njime se može izići na kraj jedino kroz dobru koordinaciju policijskih akcija, i također kroz intenzivnu razmjenu informacija vezanih za kriminalne elemente i skupine koje traže pravosudni sustavi Albanije i Kosova ", istaknuli su sudionici sastanka u zajedničkom priopćenju" Organised crime in Albania and Kosovo can be prevented and tackled only through good co-ordination of police actions, and also with the intensive exchange of information, regarding the criminal elements or groups that are wanted by the justice systems of Albania and Kosovo, " the participants said in a statement
Cilj je osposobljavanja upoznati sudionike s određenim uvjetima koje postavlja zakonodavni okvir EU- a u odnosu na sustav potpora u posebnom statusu , kao i s glavnim interesima i izazovima s kojima će se suočiti upravna tijela Republike Hrvatske .The objective of the training is to familiarize the participants with the requirements deriving from the EU legislative framework related to state aid and the mian poitns of interest and challenges that the Croatian administration will face .
Iako se BiH suočava s ne baš sjajnim gospodarstvom i nasljeđem rata koje uključuje veliki broj izbjeglica, ratnih veterana i siročadi, zemlja je tijekom rata uspjela transformirati svoj sustav skrbi o mentalnom zdravljuThough BiH is plagued by both a lacklustre economy and a war legacy that includes large numbers of refugees, war veterans and orphans, the country managed to transform its mental health system during the war
Ubrzo nakon svečanog potpisivanja, Kremlj je odaslao priopćenje u kojem se upozorava kako bi novi sporazum START mogao skrenuti s kolosijeka ukoliko Sjedinjene Američke Države budu jačale sustave proturaketne obrane na način koji predstavlja značajnu prijetnju RusijiShortly before the signing ceremony, the Kremlin distributed a statement, warning that new START treaty could be derailed if the US beefed up missile-defence systems in a way that poses a significant threat to Russia
Sve osoblje koje se bavi ispitivanjem u Dalekovod Laboratoriju dobro je upoznato s dokumentacijom o sustavima kvalitete te primjenjuje ovu politiku , ciljeve i postupke u svojemu radu .All personnel performing testing in the Dalekovod Laboratory are well aware of the documentastion on quality systems and apply the respective policy , aims and procedures in their work .
Implementirani sustav elektroničke pošte bazira se na arhitekturalno novom modelu koji predstavlja bitno pojednostavljen pristup visokoj dostupnosti u kombinaciji s unaprijeđenim alatima za upravljanje .Implemented e-mail system is based on architecturally new model which enables substantially simplified access to high availability combined with improved managing tools .
U pravilu se radi o satovnim sustavima s glavnim satom upravljanim radiovezom na koji je spojeno više pomoćnih satova - svi satovi sustava rade usklađeno i pokazuju točno vrijeme .As a rule , they are system installations with a radio-controlled master clock coupled to several slave clocks . All clocks in the system run synchronously , showing exactly the same time .
Kako bi se poboljšala njegova sličnost s pločicama od cigle , dizajneri su se odlučili za korištenje boja u tri nijanse , od ćega nastaje mozaik - što je sustav koji daje prirodni izgled krova .In order to improve its similarity with the tiles of the bricks , the designers decided to use color in three shades , from which emerges a mosaic - a system that gives a natural look of the roof .
SE Times: Koji je najteži izazov s kojim se obrambeni sustav BiH suočava na putu ka članstvu u PfP- u?SE Times: What is the hardest challenge facing the BiH defence establishment on its way to PfP membership?
Uspostavlja se suradnja s organizacijama koje grade ili koriste informacijske sustave te se na njihovom problemu obavlja verifikacija i validacija rješenja .Verification and validation of methods and tools is carried out on real-world projects in collaboration with customers , whilst solving their problems .
Po završetku koji se očekuje ‧ godine, ova autocesta činit će važnu dionicu rumunjskog državnog sustava autocesta, omogućavajući važnu vezu s ostatkom kontinenta i povezujući glavna europske tržišna središta s onima u središnjo AzijiUpon completion, expected in ‧ the motorway will form an important section of the Romanian national highway system, providing a vital connection with the rest of the continent, and linking major European market centres with those in Central Asia
" Kretanje bjegunaca tijekom godina koje su proveli skrivajući se, analiziraju se zajedno s djelovanjem njihovih pomagača, bez obzira dolaze li oni iz državnog sustava ili izvan njega ", rekao je Vekarić" The fugitives ' movements during the years spent in hiding are being analysed along with the activities of their aides, regardless of whether they are from within or outside the system, " Vekaric said
Nakon ulaganja na Kosovu, tvrtke se također sučeljavaju s disfunkcionalnim sustavom koji samo pogoršava problemAfter investing in Kosovo, businesses are also faced with dysfunctional systems that only exacerbate the problem
Vezano za poslove usklađivanja hrvatskoga financijskog pravnog sustava s pravnom stečevinom EU , prema Nacionalnom programu za pridruživanje Uniji planira se donošenje zakona i podzakonskih propisa , koje je Ministarstvo financija kao stručni nositelj predložilo na usvajanje .In connecti on with the tasks of the Croatian financial legal system alignment with the EU acquis communautaire , pursuant to the National Programme for the Integration into the European Union , it is planned to pass laws and sub-laws which the Ministry of Finance has proposed for adoption .
- Prijatelji životinja objavili su rezultate izvješća Europske komisije o radu hrvatskih klaonica , čija je svrha bila procjena sustava kontrole i nadzora da se meso koje se izvozi u EU dobiva od životinja koje su ubijene pod uvjetima koji jamče humani tretman barem u skladu s onim propisanim Direktivom 93/ 119/ EC . Dobiveno izvješće opisuje velike nepravilnosti u radu hrvatskih klaonica u kojima se životinje brutalno ubijaju , a ovakvim odstupanjima ne dobivaju niti minimum zaštite pri klanju – pravilno omamljivanje .- Animal Friends Croatia announced findings of the European Commission about illegal practice in Croatian slaughterhouses , whose objective was to evaluate control systems which have been put in place to ensure that meat exported to the EU is obtained from animals which have been slaughtered under conditions which offer guarantees of humane treatment at least equivalent to those provided in Council Directive 93/ 119/ EC . The report acknowledged big shortcomings in slaughterhouses in which animals have been brutally slaughtered , and not receiving the minimum of protection during slaughter � adequate stunning .
Kao jedna od mogućnosti BI sustava , sposobnost organizacije da automatizira i prepusti standardne operativne postupke na brigu računalnom sustavu , osigurava oslobađanje mnogih ljudskih resursa od svakodnevnih poslova koji se , uz razvoj odgovarajućeg sustava , uniformiraju i definiraju skupom pravila i procedura s točno utvrđenim redoslijedom procesa te njihovih ulaza i izlaza .One of the advantages that BI system offers is automatisation and forwarding some standard operative decisions to the computer system , providing the employees more free time for other business assignments .
Tako će osiguravajuće kuće moći mnogo preciznije odrediti visinu premije pri osiguravanju vozila , a s vremenom će moći uvesti i sustav osiguranja ' pay as you drive ' kakav već postoji u dijelovima SAD- a , koji se temelji na ideji da vozač plaća osiguranje samo za razdoblje dok vozi automobil . ”Insurers will be able to more precisely determine the amount of insurance premiums when insuring vehicles , and in time a ' pay as you drive ' insurance system could be introduced , the likes of which already exists in parts of the USA , and which is based on the idea that drivers pay insurance only for the time they drive their cars . "
Strategija ekspanzije i rasta se fokusira na razvoj proizvoda , tehnoloških inovacija i dizajna novih brodova , odavde također dolazi i uvođenje ARG sustava , razvijenog s Mitsubishijem , te veliki otvoreni prozor na glavnoj kabini koji je i glavna karakteristika .The strategy of expansion and growth focuses on the evolution of the products and on technological innovation and design of new boats , from here come the introduction of the ARG system , developed with Mitsubishi , and the large open-view window of the ship owner ' s cabin in almost all models in the range .
Razvijenim sustavom informiranja , e- općina i e- grad osiguravaju korisnicima neprekidan protok ciljanih informacija i podataka koji se odnose na tržišna kretanja i mogućnosti koje se otvaraju jedinicama lokalne samouprave s područja regionalnog razvoja i Europske unije .With developed information system e-munic ipality and e-city provides users a continuous flow of targeted informations and data related to market trends and opportunities offered to local self-government units in the field of regional development and the European Union .
Vlada je uvela novi sustav u pokušaju unaprjeđenja transparentnosti, vjerujući kako će prisiliti poslodavce na plaćanje svojih obveznih doprinosa za mirovine i zdravstveno osiguranje djelatnika, budući da se oni koji nisu uplatili doprinose i isplatili plaće do ‧ tog u mjesecu sučeljavaju s kaznama u visini do ‧ eura, pa čak i oduzimanjem njihovih tvrtki od strane UJP- aThe government introduced the new system in an effort to improve transparency, believing it would force employers to pay their mandatory contributions to their workers ' pensions and health insurance, since those who failed to make those contributions and pay salaries by the ‧ th of the month would face fines as high as ‧ euros and even the seizure of their businesses by the PRO
Mnogi ga smatraju ocem hrvatske neovisnosti, ali kako neki njegovi kritičari često ukazuju, on se sučelio s tvrdnjama o ratnim zločinima, bio je nacionalistički trvrdostrujaš koji se udružio sa Slobodanom Milošević glede podjele Bosne i Hercegovine, i stvorio novo političko ozračje u Hrvatskoj temeljeno na korupciji, koja je zauzvrat proizvela kapitaliste lojalne Tuđmanovu sustavuMany consider him the father of Croatian independence, but as his critics often point out, he faced war crimes allegations, he was a nationalist hardliner who allied with Slobodan Milosevic on the division of Bosnia and Herzegovina, and created a new political climate in Croatia based on corruption, which in turn produced capitalists loyal to the Tudjman system
Razvijen je model konjugiranih krugova ( semi- empirijski VB model ) za predviđanje strukture , aromatičnosti i reaktivnosti heterocikličkih sustava ( s atomima kisika , dušika i sumpora ) i velikih uglikovih grozdova , koji se pojavljuju kao središte nukleacije kod formiranja čađi , a također mo gu biti od presudne važnosti u astrokemiji . Pronađena je korelacija dugog dosega u VB strukturama benzenskih mreža i kvadratično planarnih mreža . ( d ) Dinamički modeli .The conjugated circuit model ( the semi-empirical VB model ) has been developed for prediction of structures , aromaticy and reactivity of heterocyclic systems ( containing oxygen , nitrogen and sulphur ) and big hydrocarbon clusters , which occur as centers of nucleation in formation of carbon soot and which can be of importance in astrochemistry . ( d ) Dynamical models .
Showing page 1. Found 325647 sentences matching phrase "particija s koje se pokreće sustav".Found in 52.792 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.