Translations into English:

  • boot partition   
     
    The partition that contains the Windows operating system and its support files. The boot partition can be, but does not have to be, the same as the system partition.

Example sentences with "particija s koje se pokreće sustav", translation memory

add example
hr Zamjenski prostor je je virtualna memorija koja je raspoloživa sustavu. Bit će upotrebljavan na zahtjev i omogućen je putem jedne ili više zamjenskih particija ili zamjenskih datoteka
en The swap space is the virtual memory available to the system. It will be used on demand and is provided through one or more swap partitions and/or swap files
hr Razvijen je i zlonamjerni program , zvan Stuxnet , koji se pokreće automatski pri korištenju zaraženog USB uređaja . Digitalni certifikat , povezan s legitimnom tvrtkom Realtek Semiconductor , koji se koristio za potpisivanje komponenata zlonamjernog programa , povučen je prošli tjedan .
en Malware called Stuxnet , which executes automatically if user use an infected USB stick , has already been developed . The digital certificate , assigned to legitimate company Realtek Semiconductor , used to sign the malware components was revoked last week .
hr Sustav obrane brzo postaje moderan-- motor koji pokreće reforme u Srbiji i ubrzava njezin put ka EU
en The system of defence is fast becoming modern-- an engine spearheading reforms in Serbia and accelerating its path to the EU
hr " Studija o lučkim prihvatnim uređajima za otpad " još je jedan projekt iz prgrama PHARE 2006 koji se provodi u suradnji s Ministarstvom mora , prometa i infrastrukture čime će se omogućiti uspostava cjelovitog sustava zbrinjavanje otpada s brodova u lukama Republike Hrvatske .
en „ Study on the port’ s waste reception devices“ is another project from the PHARE 2006 programme implemented in cooperation with the Ministry of the Sea , Transport and Infrastructure , which will enble the establishement of an integral waste disposal system in the harbours of the Republic of Croatia .
hr U matematičkoj se formulaciji gornji problemi svodi na točan kvantni opis malog kvantnog sustava Sa koji interagira s potencijalno beskonačnim poznatim kvantnim sustavom Sb . U tu svrhu razvijen je novi matematički pristup za točan opis takovih sustava [ 1, 2 ] .
en In mathematical terms , above problems reduce to an exact quantum description of a small quantum system Sa that interacts with a potentially infinite but known quantum system Sa . A new mathematical approach for the exact quantum treatment of such systems was developed [ 1,2 ] .
hr Ericsson je kazao kako će kupovina donijeti bolju konkurenost u pružanju rješanja potpore poslovnim sustavima koji se bave određivanjem cijena, naplatom i vođenjem odnosa s korisnicima
en Ericsson said the acquisition will give it a competitive edge in providing solutions to business support systems dealing with charging, billing and customer relations management
hr Raščlambom narativnih strategija autor pokazuje kako je s k l a d načelo ne samo Brlićkina građanskoga već i umjetničkoga svijeta , a da se popularnost njezine literature temelji na strukturalnim obilježjima b a j k e koja joj omogućava da među najširim socijalnim slojevima i uzrastima sudjeluje u obrani modela g r a đ a n s k o g a društva i sustava njegovih t r a d i c i o n a l n i h vrijednosti .
en Its structure reflects an author of an eminenty n a r r a t i v e facture and a personality with a high degree of s o c i a l responsibility . Articulating the narrative strategies of Ivana Brlić Maž uranić , the author shows that h a r m o n y is a principle not only of Brlić ' s civic , but also of fer artistic world . Popularity of her literature isa based on structural characteristics of f a i r y t a l e , which enables her to defeng the model of a c i v i c sociaty and its t r a d i t i o n a l values even among the public of all ages .
hr Vezano za poslove usklađivanja hrvatskoga financijskog pravnog sustava s pravnom stečevinom EU , prema Nacionalnom programu za pridruživanje Uniji planira se donošenje zakona i podzakonskih propisa , koje je Ministarstvo financija kao stručni nositelj predložilo na usvajanje .
en In connecti on with the tasks of the Croatian financial legal system alignment with the EU acquis communautaire , pursuant to the National Programme for the Integration into the European Union , it is planned to pass laws and sub-laws which the Ministry of Finance has proposed for adoption .
hr Naša zemlja sada pripada pluralnom sustavu i razvija se ", kazao je Berisha na zajedničkoj tiskovnoj konferenciji s Bushom koja je održana u nedjelju ( ‧ lipanj
en Our country now belongs to a pluralist system and is developing, " he said during a joint press conference with Bush on Sunday (June ‧ th
hr Ovaj sustav koji se lako instalira nudi široku paletu konfiguracijskih opcija i kombinira jednostavne module za upravljanje odnosima s klijentima , upravljanje objektima , upravljanje konferencijama i posluživanjem hrane , kontrolu materijala , internetsku rezervaciju i mnoge druge značajke u jedinstveno . sveobuhvatno i integrirano rješenje .
en The easy-to-install system offers a wide range of configuration options and combines user-friendly modules for customer relationship management , property management , conference and catering management , materials control , online booking and more , into one comprehensive and integrated solution .
hr Adekvatno planiranje razvoja prijenosne mreže nužno je provesti modelirajući razmatrane nesigurnosti koje se ocjenjuju najznačajnijima s aspekta razvoja prijenosnog sustava unutar elektroenergetskog sustava Republike Hrvatske .
en It is necessary to adequately plan transmission network development by modelling those uncertainties which are considered most significant from the point of view of the development of the transmission system within Croatia’ s electric power system .
hr Sažetak : U radu se analiziraju tzv . nestandardne porezne olakšice , koje nedostaju u hrvatskom poreznom sustavu i to posebno one za medicinske troškove , humanitarna davanja , troškove povezane s poslom i dobrovoljne oblike osiguranja .
en Summary : The paper analyzes the so-called non-standard tax reliefs , which Croatian income tax system lacks and particulary those for health and medical expenses , charitable contributions , work-related expeses and voluntary forms of insurance .
hr Smanjenje se podudarilo sa sankcijama Sjedinjenih Američkih Država Iranu, zbog njegova nuklearnog programa, koje su usmjerene na inozemne dobavljače benzina i kojima je blokiran pristup financijskom sustavu Sjedinjenih Američkih Država i bankama koje posluju s Iranom
en The reduction coincided with US sanctions against Iran 's nuclear programme that targeted foreign suppliers of gasoline and blocked access of banks doing business with Iran to the US financial system
hr Bolnica Filantropia svijetla točka u rumunjskom zdravstvenom sustavu koji se bori s problemima
en Filantropia Hospital a bright spot in Romania 's struggling healthcare system
hr Tako će osiguravajuće kuće moći mnogo preciznije odrediti visinu premije pri osiguravanju vozila , a s vremenom će moći uvesti i sustav osiguranja ' pay as you drive ' kakav već postoji u dijelovima SAD- a , koji se temelji na ideji da vozač plaća osiguranje samo za razdoblje dok vozi automobil . ”
en Insurers will be able to more precisely determine the amount of insurance premiums when insuring vehicles , and in time a ' pay as you drive ' insurance system could be introduced , the likes of which already exists in parts of the USA , and which is based on the idea that drivers pay insurance only for the time they drive their cars . "
hr Gul-- koji je posjetio Alma Atu kako bi sudjelovao u proslavi dana neovisnosti zemlje-- sastao se s svojim kolegom Nursultanom Nazarbayevim i izrazio zanimanje Turske za prodaju raketnih sustava zračne obrane Kazakhstanu
en Gul-- who visited Almaty to take part in the country 's independence day celebrations-- met with his counterpart, Nursultan Nazarbayev, and expressed Turkey 's interest in selling rocket air defence systems to Kazakhstan
hr Implementirani sustav elektroničke pošte bazira se na arhitekturalno novom modelu koji predstavlja bitno pojednostavljen pristup visokoj dostupnosti u kombinaciji s unaprijeđenim alatima za upravljanje .
en Implemented e-mail system is based on architecturally new model which enables substantially simplified access to high availability combined with improved managing tools .
hr Cilj je osposobljavanja upoznati sudionike s određenim uvjetima koje postavlja zakonodavni okvir EU- a u odnosu na sustav potpora u posebnom statusu , kao i s glavnim interesima i izazovima s kojima će se suočiti upravna tijela Republike Hrvatske .
en The objective of the training is to familiarize the participants with the requirements deriving from the EU legislative framework related to state aid and the mian poitns of interest and challenges that the Croatian administration will face .
hr " Organizirani kriminal u Albaniji i na Kosovu može biti spriječen i s njime se može izići na kraj jedino kroz dobru koordinaciju policijskih akcija, i također kroz intenzivnu razmjenu informacija vezanih za kriminalne elemente i skupine koje traže pravosudni sustavi Albanije i Kosova ", istaknuli su sudionici sastanka u zajedničkom priopćenju
en " Organised crime in Albania and Kosovo can be prevented and tackled only through good co-ordination of police actions, and also with the intensive exchange of information, regarding the criminal elements or groups that are wanted by the justice systems of Albania and Kosovo, " the participants said in a statement
hr Kako bi se poboljšala njegova sličnost s pločicama od cigle , dizajneri su se odlučili za korištenje boja u tri nijanse , od ćega nastaje mozaik - što je sustav koji daje prirodni izgled krova .
en In order to improve its similarity with the tiles of the bricks , the designers decided to use color in three shades , from which emerges a mosaic - a system that gives a natural look of the roof .
hr Ona je iskorištena za pripremu kratkih filmova koji su također bili prikazani , a sastoji se od deset Avidovih radnih stanica s Media Composer sustavom za montažu , dok se Panasonic pobrinuo za P2 kamere HVX201 te popratnu opremu .
en It was used for preparation of short films which were displayed as well , and consists of ten Avid work stations with Media Composer system for editing , while Panasonic took care of P2 cameras HVX201 , along with supplementary equipment .
hr Uz probleme s proračunom, Srbija i Crna Gora suočavaju se i s izazovom izgradnje sustava obrane koji je u potpunosti pod civilnim i demokratskim nadzorom
en In addition to revenue shortfalls, Serbia-Montenegro faces the challenge of building a defence system that is fully under civil and democratic control
hr Otvorena prije godinu dana, katedra za povijest umjetnosti Sveučilišta u Sarajevu, s manjim brojem studenata i bliskijim odnosom studenata i profesora, izdvaja se u odnosu na sveučilišni sustav koji se uobičajeno doživljava bezličnim
en Sarajevo University 's year-old art history department, with its small classes and more personal relationships with professors, stands out in a university system usually viewed as impersonal
hr Gospodin Makir je upoznao posjetitelje s Georgom Adamskim , Amerikancem poljskog podrijetla , koji je za života tvrdio da se susreo s vanzemaljskim bićima , posjetio njihove brodove , dobio slike njihovih brodova , posjetio razne planete u sustavu te saznao brojne informacije o vanzemaljskom životu i Galaktičkoj federaciji .
en Mister Makir gave an insight on George Adamski , a Polish American , who claimed that has met with alien beings , visited their ships , got pictures of their ships , visited different planets in the Solar system and recieved much information about an alien lifeforms and Galactic federation .
hr Zemlje SEE trebale bi ustrojiti sustav koji će se uspješno sučeliti s organiziranim kriminalom svake vrste ", predložio je Šimonović
en SEE countries should form a system that would successfully face organised crime of any kind, " suggested Simonovic
Showing page 1. Found 325647 sentences matching phrase "particija s koje se pokreće sustav".Found in 44.315 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.