Translations into English:

  • boot partition   
     
    The partition that contains the Windows operating system and its support files. The boot partition can be, but does not have to be, the same as the system partition.

Example sentences with "particija s koje se pokreće sustav", translation memory

add example
hr Zamjenski prostor je je virtualna memorija koja je raspoloživa sustavu. Bit će upotrebljavan na zahtjev i omogućen je putem jedne ili više zamjenskih particija ili zamjenskih datoteka
en The swap space is the virtual memory available to the system. It will be used on demand and is provided through one or more swap partitions and/or swap files
hr Razvijen je i zlonamjerni program , zvan Stuxnet , koji se pokreće automatski pri korištenju zaraženog USB uređaja . Digitalni certifikat , povezan s legitimnom tvrtkom Realtek Semiconductor , koji se koristio za potpisivanje komponenata zlonamjernog programa , povučen je prošli tjedan .
en Malware called Stuxnet , which executes automatically if user use an infected USB stick , has already been developed . The digital certificate , assigned to legitimate company Realtek Semiconductor , used to sign the malware components was revoked last week .
hr Sustav obrane brzo postaje moderan-- motor koji pokreće reforme u Srbiji i ubrzava njezin put ka EU
en The system of defence is fast becoming modern-- an engine spearheading reforms in Serbia and accelerating its path to the EU
hr Glavna zabrinutost vladajuće Stranke pravde i razvitka (AKP) jest da bi, ako se Turska složi dozvoliti razmještanje nekih dijelova sustava koji je definiran kao usmjeren protiv Irana, taj potez mogao naštetiti njezinim odnosima s Teheranom, koje mukotrpno pokušava ojačati od kada je došla na vlast prije osam godina
en The main concern of the ruling Justice and Development Party (AKP) is that if Turkey agrees to host some components of a system defined as aimed against Iran, the move may hurt its relations with Tehran, which it has been painstakingly trying to strengthen since it came to power eight years ago
hr Sažetak : Izdavački projekt nacionalnog značaja " Hrvatski farmer . Programi razvoja obiteljskih gospodarstava " pokrenut je s nakanom da se široj javnosti podastru rezultati istraživanja na istoimenom znanstvenoistraživačkom projektu u području poljoprivredno- prehrambenog sustava , tj . vertikale koja obuhvaća ukupnost reprodukcije od primarne proizvodnje , preko prerade do tržišta finalnih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i pića .
en Summary : THE CROATIAN FARMER The publication of this book is of national importance as it will enable the general public to have access to the research results of the " Management and Enterpreneurship " project in the area of agriculture and food processing , from the primary production through the processing stage up to the markets for finished farm produce , foodstuffs and drinks .
hr Ona je iskorištena za pripremu kratkih filmova koji su također bili prikazani , a sastoji se od deset Avidovih radnih stanica s Media Composer sustavom za montažu , dok se Panasonic pobrinuo za P2 kamere HVX201 te popratnu opremu .
en It was used for preparation of short films which were displayed as well , and consists of ten Avid work stations with Media Composer system for editing , while Panasonic took care of P2 cameras HVX201 , along with supplementary equipment .
hr SE Times: Koji je najteži izazov s kojim se obrambeni sustav BiH suočava na putu ka članstvu u PfP- u?
en SE Times: What is the hardest challenge facing the BiH defence establishment on its way to PfP membership?
hr " Studija o lučkim prihvatnim uređajima za otpad " još je jedan projekt iz prgrama PHARE 2006 koji se provodi u suradnji s Ministarstvom mora , prometa i infrastrukture čime će se omogućiti uspostava cjelovitog sustava zbrinjavanje otpada s brodova u lukama Republike Hrvatske .
en „ Study on the port’ s waste reception devices“ is another project from the PHARE 2006 programme implemented in cooperation with the Ministry of the Sea , Transport and Infrastructure , which will enble the establishement of an integral waste disposal system in the harbours of the Republic of Croatia .
hr Sustav omogućuje on- line uporabu sljedećih karata : državne granice ( morske i kopnene ) , digitalizirane s karata mjerila 1: 100000 kopnene vode ( tekućice i stajaćice ) mreža izreza karata 1: 100000 , 1: 200000 , 1: 50000 , 1: 25000 i HOK 1: 5000 mreža MTB 1/ 1 , 1/ 4 , 1/ 64 mreža UTM 50x50 , 10x10 geokodirana naseljena mjesta prema popisu stanovništva iz 1999 prirodna potencijalna vegetacija i šumska područja prometnice : ceste , mostovi i željezničke pruge ostale karte , koje se odnose na ekološke , geološke i zemljo pisne podatke .
en The system enables on-line use of the following maps : • State boundaries ( on sea and land ) , digitalised from maps in scale 1:100000 • Land locked waters ( flowing and stationary ) • A network of map clips in scales 1:100000 , 1:200000 , 1:50000 , 1:25000 and CBM ( Croatian Basic Map ) 1:5000 • Network MTB 1/ 1 , 1/ 4 , 1/ 64 • Network UTM 50x50 , 10x10 • Geo-coded settlements according to the 1999 census • Natural potential vegetation and forest areas • Traffic facilities : roads , bridges and railway tracks • Other maps , referring to ecological , geological and geographical data .
hr U pravilu se radi o satovnim sustavima s glavnim satom upravljanim radiovezom na koji je spojeno više pomoćnih satova - svi satovi sustava rade usklađeno i pokazuju točno vrijeme .
en As a rule , they are system installations with a radio-controlled master clock coupled to several slave clocks . All clocks in the system run synchronously , showing exactly the same time .
hr Ericsson je kazao kako će kupovina donijeti bolju konkurenost u pružanju rješanja potpore poslovnim sustavima koji se bave određivanjem cijena, naplatom i vođenjem odnosa s korisnicima
en Ericsson said the acquisition will give it a competitive edge in providing solutions to business support systems dealing with charging, billing and customer relations management
hr Dugotrajna kriza suverenog duga u eurozoni koja razjeda rast, prijetnja nestabilnosti u srcu globalnog gospodarskog sustava i socijalne napetosti tri su glavna izazova s kojima se danas suočava svjetsko gospodarstvo, izjavila je
en The lingering sovereign debt crisis in the Eurozone that is eating away growth, the threat of instability in the core of the global economic system and social tensions are the three main challenges facing the world economy today, she said
hr Nobiumovi stručnjaci u suradnji s kolegama koji se bave informacijskom sigurnošću dnevno provjeravaju sigurnost svih sustava koji su im povjereni , osvježavaju programe , nadziru rad , rade sigurnosne kopije i u sluč aju havarije , uspostavljaju normalan rad .
en Experts from Nobium , along with other information experts , provide daily checking security of all system that are delegated to them , programs updating , monitoring of systems , backups creating and establishing of stabile state in case of damage .
hr Za potrebe jednog od rijetkih specijalnih muzeja u Europi koji se bavi problematikom osoba s invaliditetom , poglavito osoba oštećena vida , stvorili smo multimedijalni sustav stalne postave muzeja posebno prilagođen potrebama slijepih i slabovidnih osoba .
en In order to meet the requirements of one of the few specialized european museums that are oriented towards people with disabilities , with particular regard to the visually impaired , we have created a multimedia system of the museum ' s permanent collection that is fully adapted to the needs of the blind and visually impaired .
hr Kao jedna od mogućnosti BI sustava , sposobnost organizacije da automatizira i prepusti standardne operativne postupke na brigu računalnom sustavu , osigurava oslobađanje mnogih ljudskih resursa od svakodnevnih poslova koji se , uz razvoj odgovarajućeg sustava , uniformiraju i definiraju skupom pravila i procedura s točno utvrđenim redoslijedom procesa te njihovih ulaza i izlaza .
en One of the advantages that BI system offers is automatisation and forwarding some standard operative decisions to the computer system , providing the employees more free time for other business assignments .
hr " Članice NATO- a smatraju kako je postojanje sustava proturaketne obrane vrlo važna mogućnost koja se treba uspostaviti i razvijati s vremenom ", kazao je Mullen
en " The membership of NATO believes that having a missile defence architecture is a very important capability that needs to be put in place and evolve over time, " said Mullen
hr " U tom smislu Balkan se suočava s ozbiljnim izazovom koji jedino može biti riješen kroz zajednički saveznički sustav sigurnosti ", istaknuo je Parvanov
en " In this sense, the Balkans face a serious challenge, which can only be met through the alliance 's collective security system, " he said
hr Čak i poznati etiopski maratonac Abebe Bikila , koji je maraton trčao uvijek bos , nakon što je na Olimpijskim igrama u Rimu 1960 . pobijedio i postigao svjetski rekord te postao prvi Afrikanac koji je primio zlatnu olimpijsku medalju , odlučio je na Onitsukin prijedlog obuti Magic Runner , njegove lagane tenisice s posebnim sustavom prozračivanja kako se stopalo ne bi zagrijavalo .
en After winning at the 1960 Olympics in Rome , breaking the world record and becoming the first African to receive a gold medal at the Olympics , even the famous Ethiopian marathon runner Abebe Bikila , who had always run barefoot , decided to put on the Magic Runner on Onitsuka’ s suggestion , his lightweight shoes with a special ventilation system to prevent foot heating .
hr Među zaprekama s kojima se žene sučeljavaju, navode nevladine udruge, nepostojanje je nacionalnih strategija za napredak žena, obrazovni sustav u kojem još uvijek vlada spolna neravnopravnost, neprovedba zakona kojima se štite prava žena i razvojna politika kojom se ne uzima u obzir jednakost spolova
en The obstacles for women, according to the NGO, include the lack of national strategies for the advancement of women, the still gender-segregated education system, the absence of the implementation of laws the advocate for women 's rights and developmental policies that do not take gender equality into account
hr Implementirani sustav elektroničke pošte bazira se na arhitekturalno novom modelu koji predstavlja bitno pojednostavljen pristup visokoj dostupnosti u kombinaciji s unaprijeđenim alatima za upravljanje .
en Implemented e-mail system is based on architecturally new model which enables substantially simplified access to high availability combined with improved managing tools .
hr Upravo suprotno, eliminacijom zastarjele tehnologije, čije je održavanje skupo, osiguravaju se sredstva za nabavu sofisticiranih sustava koji u potpunosti pokrivaju potrebe vojske u skladu s njezinim zadaćama
en On the contrary, eliminating an old-fashioned, costly-to-maintain technology releases resources for the provision of sophisticated systems that completely meet the ARM 's needs and duties
hr " Od ‧ ljudi koji su nedavno imali kontakt s pravosudnim sustavom, više od jednog na svakih deset moralo je platiti mito ", navodi se u izvješću
en " Of the ‧ people who had been in contact with the judicial system recently, more than one in ten had paid a bribe, " the report said
hr Svake godine Turistička zajednica Primorsko- goranske županije sudjeluje u edukativno- ekološkoj akciji « Volim Hrvatsku » koja se odvija u sustavu turističkih zajednica , a u suradnji s lokalnom upravom i samoupravom , gospodarskim subjektima na području Primorsko- goranske županije , te raznim udrugama i drugim subjektima .
en Every year the Kvarner County Tourist Board takes part in the educative-ecological campaign « I love Croatia » organized by the tourist boards ' system , in cooperation with local management and self-management bodies , corporate entities from the County area and with various other associations and entities .
hr Kako bi se poboljšala njegova sličnost s pločicama od cigle , dizajneri su se odlučili za korištenje boja u tri nijanse , od ćega nastaje mozaik - što je sustav koji daje prirodni izgled krova .
en In order to improve its similarity with the tiles of the bricks , the designers decided to use color in three shades , from which emerges a mosaic - a system that gives a natural look of the roof .
Showing page 1. Found 325645 sentences matching phrase "particija s koje se pokreće sustav".Found in 50.483 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.