Translations into English:

  • stringent environmental regulations   

Example sentences with "stroge regulative vezane uz okoliš", translation memory

add example
hr Nova stroga zakonska regulativa vezana za pušenje stupila je na snagu početkom ove godine, u cilju da se stane na kraj nečemu što je postalo ozbiljan zdravstveni problem
en Tough new smoking regulations went into effect at the start of this year, aimed at tackling what has become a serious health problem
hr Naime , pojedine stavke koje propisuju stroge regulative HANFE i HNB- a puno se lakše i jednostavnije mogu poštivati upravo uz VDI okolinu , a porastu potražnje za VDI tehnologijom zasigurno će doprinijeti i vrijeme povrata investicije koje se procjenjuje na tek nešto više od godinu dana .
en Moreover , 13 to 15 months ROI will probably also be one of the reasons for higher consumer demands for desktop virtualization .
hr Uz to je nastojao ublažiti napetost i strah javnosti po pitanju učinka na okoliš, rekavši kako se taj proces " ni po čemu ne razlikuje od bilo kojeg drugog bušenja u potrazi za prirodnim plinom, te će se provoditi pod strogim nadzorom i u skladu sa svim pravnim normama
en He was also eager to ease public tension and fear about the environmental impact, saying that this process is " in no way different from any other drilling " for natural gas and will be conducted under strict supervision and in line with all legal norms
hr Čini se kako je EU odlučna po pitanju pokretanja vezanih pregovora o investicijskim pravilnicima, politici tržišne utakmice i drugoj regulativi nevezanoj uz trgovinu
en The EU seems adamant about undertaking joint negotiations on investment rules, competition policy and other non-trade regulations
hr U državi je uz to smanjeno vrijeme potrebno za ishođenje građevinske dokumentacije, usvojena nova regulativa vezana uz rad, usmjerena ka poticanju poduzetnika na zapošljavanje djelatnika koji još nisu bili u radnom odnosu, te pojednostavnjena trgovina preko granica ", navodi Banka
en In addition, the country reduced the time needed to obtain construction documents, adopted new labour regulations meant to encourage businesses to hire first-time workers, and eased trading across borders, " the Bank said
hr Za BiH će ključno biti ispunjenje obveza iz PfP- a i nastavak implementacije reformi cjelokupne legislative i regulative vezane uz obranu
en As such, the key for BiH will be to fulfil commitments made under PfP and to continue with the implementation of those reforms required to implement all defence legislation and regulations
hr Čak su se i njeni nekad odlučni zagovornici iz Demokratske stranke počeli distancirati, a Macovei se sada suočava s teškoćama u nastojanju da isposluje usvajanje posljednjih komponenti antikorupcijske legislative: Zakona o financiranju političkih stranaka i regulative vezane uz uspostavu Agencije za integritet, zadužene za izjave o financijskom stanju
en Even her formerly staunch supporters from Democratic Party have started to distance themselves, and Macovei has now found it difficult to push through adoption of the final pieces of anti-corruption legislation: The law on political parties funding and the establishment of the Integrity Agency in charge of wealth declarations
hr Isto vrijedi i za borbu protiv korupcije i provođenje regulative vezane uz zaštitu prava intelektualnog vlasništva. "
en The same goes for fighting corruption and enforcing rules to protect intellectual property rights. "
hr Preopsežna regulativa, neetičko ponašanje među tvrtkama i rastrošnost vlade navode se kao najveći problemi BiH na području skupine pokazatelja vezanih uz institucije
en Overregulation, unethical behaviour among firms and wasteful government spending are cited as BiH 's worst problems within the scope of the institutions pillar
hr Glavna aktivnost ZT- a je primanje dojava građana o problemima vezanim uz okoliš iz njihovog susjedstva te rješavanje tih problema .
en Public is encouraged to report environmental problems noticed in City of Zagreb and Zagreb County neighborhoods to Green Phone whose staff works actively to resolve them .
hr Novi će proizvod omogućiti tvrtkama i privatnim osobama financiranje projekata vezanih uz obnovljive izvore energije, kao što su kupnja ili izgradnja solarnih kolektora, turbina na vjetar ili vodu, te izgradnja zgrada koje čuvaju okoliš
en The new product will allow companies and private individuals to finance projects related to renewable energy resources, such as buying or building solar collectors, wind or water turbines, and construction of environmentally friendly buildings
hr Istragrafika je i prije svečanog uručivanja certifikata za upravljanje procesima vezanima uz okoliš prema normi ISO14001: 2008 iskazivala veoma izraženu ekološku svijest .
en Even before the solemn award of the certificates for managing processes related to the environment in accordance with ISO14001:2008 standard , Istragrafika demonstrated a highly pronounced environmental awareness .
hr U realizaciji edukativnog programa bit će pri pomoći i tiskani materijali : jedno kvalitetno izdanje , koje će sadržati informacije na mađarskom i hrvatskom jeziku o prirodnim i kulturnim vrijednostima u Podravini , odnosno dvojezični rječnik , koji će sadržavati najo snovnije pojmove vezano uz edukaciju za okoliš .
en Printed material will also contribute to the implementation of the educational program : one quality edition which will contain information in Croatian and Hungarian languages about natural and cultural values of Drava region , as well as bilingual dictionary with terms related to environmental protection .
hr CompING , kao Microsoft Gold Certified Partner , te kao jedan od pet Large Accout Reseller na području RH mora zadovoljiti stroge Microsoftove standarde vezane uz obrazovanje , upravljanje uslugama , stručnu osposobljenost za proizvode različitih proizvođ ača te zadovoljstvo kupca .
en CompING as a Microsoft Gold Certified Partner , and as one of five Large Accout Reseller in Croatia must meet strict Microsoft standards in education , management services , professional qualifications for the products from different manufacturers , and customer satisfaction .
hr Uvodimo i sustav upravljanja okolišem prema normi ISO 14001 koji osigurava da su svi utjecaji na okoliš u tvrtki identificirani , nadzirani i usklađeni sa zakonskom regulativom .
en We are also introducing the environmental management system , according to the ISO 14001 norm , which ensures that all environmental impacts of the company’ s operation are identified , controlled and conformed to the legislation .
hr To se posebno odnosi na : - utvrđivanje sadržaja , programa i zadataka nacionalnog programa " Okoliš i zdravlje " kao sastavnog dijela međunarodnog programa ENHAP ( Environmental/ Health Activity Programme ) i sudjelovanja Hrvatske , - obnavljanje i intenziviranje sudjelovanja gradova Hrvatske ( Zagreb , Dubrovnik , itd ) u međunarodnom projektu " Zdravi gradovi " ( Healthy Cities ) , - promjene i nadopune regulative i metodologije stručnog i znanstvenog rada na području graditeljsva , prostornog planiranja i komunalnog gospodarstva , gospodarenja otpadom , energetike , geotehnike , turizma , te zaštite na radu .
en It refers in particular to : - identification of objectives , programmes and tasks of the National programme " Environmnet and Health " as a part of the International programme ENHAP ( Environment/ Health Activity Programme ) and Croatia ' s participation , - reactivation and intensifying of participation of the Croatian cities ( such as Zagreb , Dubrovnik , and other ) in the International Programme " Healthy Cities " , - changes and updating of regulations in the building area ( including methods of profes sional and research work ) , and also urban planning and communal infrastructure , waste management , energy , geotechnology , tourism , and workers ' protection .
hr Na temelju novih regulativa koje na snagu stupaju ‧ siječnja ‧ godine, Makedonci će plaćati dodatnu carinu na uvezenu robu koja se smatra štetnom po životni okoliš
en Under new regulations set to go into effect on ‧ anuary ‧ acedonians will pay an additional duty on imported goods deemed harmful to the environment
hr Stroga regulativa i kompleksni procesi u financijskom sektoru predstavljaju poseban izazov za implementaciju , testiranje i sigurnost IT rješenja u financijskom sektoru .
en Strict regulations and complex processes in the financial sector is particularly challenging for the implementation , testing and IT security solutions in the financial sector .
hr Upravo suprotno, stroge obveze pridržavanja regulative EU rezultirale su nekim dodatnim poteškoćama
en On the contrary, some additional pains have been brought about by the rigours of complying with the EU regulations
hr Strogo kontrolirani okoliš ugode i konzumerističke kulture nije se spreman nositi s marginaliziranim socijalnim skupinama .
en Strictly controlled environment of pleasure and consumerist culture is not prepared to handle marginalized social groups .
hr Međutim, za razliku od regulative vezane za auto osiguranje, neće biti kazni za one koji ne žele kupiti obvezatno osiguranje
en In a departure from the regulations on car insurance, however, there wo n't be fines for those who are unwilling to buy the compulsory house policy
hr Pozvao je grčku poslovnu zajednicu na sudjelovanje u inicijativi, koja također ima za cilj poboljšanje korištenja fondova EU, eliminiranje birokracije i moderniziranje zakonske regulative vezane za poslovanje nekretninama
en He called on the Greek business community to participate in the initiative, which is aimed also at improving utilisation of EU funds, eliminating red tape and streamlining real estate regulations
hr U izvješću pod nazivom, " Poslovanje u ‧ tvaranje radnih mjesta " nalazi se prva globalna ljestvica ‧ zemalja vezana za ključne poslovne regulative i reforme
en The report, " Doing Business in ‧ reating Jobs ", provides the first global ranking of ‧ nations in terms of key business regulations and reforms
hr Hrvatski predstavnici tvrde kako bi se njime " doveli u pitanje nacionalni interesi ", dok RS želi osigurati da uspostava, financiranje i regulativa vezana za visokoškolske ustanove ostane na entitetskoj razini
en Croatian representatives claim it would " compromise national interest, " while RS is anxious to make sure the establishment, funding and regulation of institutions remains at the entity level
hr Svojim poslovanjem Odašiljači i veze moraju osigurati izvršavanje funkcija i zadataka koji su dijelom određeni zakonskom regulativom , uz ostvarenje najvišeg stupnja zadovoljstva korisnika , poslovnih partnera , zaposlenika i svih zainteresi ranih strana .
en Through its work Transmitters and Communications Ltd. is obliged to carry out functions and perform duties partly regulated by laws , at the same time offering the highest possible satisfaction to its end users , business partners , staff and all other parties concerned .
Showing page 1. Found 11795 sentences matching phrase "stroge regulative vezane uz okoliš".Found in 1.57 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.