Translations into English:

  • proverb       
    (noun   )

Example sentences with "abitid se vis", translation memory

add example
ht Jij la kap kondwi pwosè a kont Dyosèz Legliz Katolik Romèn nan Dallas ak pè ke yo akize pou abize timoun te delivwe yon diskou pèsonèl ki se pa abitid sou galeri a touswit apwè dènye temwanyaj yo.
en The judge in a lawsuit against the Dallas Roman Catholic Diocese and a priest accused of child abuse delivered an unusual personal speech to the gallery following closing arguments.
ht "Rann tèt nou, se pa abitid Tupac Amawo," ou te ka li an lèt rouj nan bandwòl yo.
en ``Surrender is not the way of Tupac Amaristas,'' read one in red letters.
ht Yo idantifye kolèktè fon an sou non Vivian Mannerud, yon Kiben-Ameriken ki se yon fanm dafè kap viv Miyami, se sa Cabrera te di nan yon reinyon nan yon otèl nan Lahavan kote li di ke li pwal envite nan yon dine ke Vis Pwezdan Al Gore ap bay an rekonesans pou kontribisyon an.
en The fund-raiser, identified as Vivian Mannerud, a Cuban-American businesswoman from Miami, told Cabrera at a meeting in a Havana hotel he would be invited to a dinner honoring Vice President Al Gore in exchange for a contribution.
ht Premye Dam Repiblik la genyen ki prezidan Rosalia Arteaga, ki gen 40 an, ansyen vis prezidan ak manman kat ti moun, te sèmante Lendi a tankou prezidan ki ranplase lòt yo te voye ale ki se Abdala Bucaram.
en Ecuador has its first woman president. Rosalia Arteaga, 40, former vice president and a mother of four, was sworn in Sunday as caretaker president, replacing the deposed Abdala Bucaram.
ht Se`l Ente`ne`t ekspozisyon kap fe`t ak 150 konferans sesyon epi atelye, plis pase 250 A-list orate`, 16+acres siste`m Ente`ne`t, pwodwi ak se`vis epi 60,000 biznis kap soti atrave` lemond antye.
en The only Internet show with more than 150 conference sessions and workshops, over 250 A-list speakers, 16+ acres of Internet systems, products and services and 60,000 business professionals from around the world.
ht Lidè politik Kiben ak administratè yo nan tout nivo dwe mennen yon jan de vi ki sevè e rete an gad kont koripsyon e abi pouvwa yo, se sa Vis Pwezidan Carlos Lage te di.
en Cuban political leaders and managers at all levels must lead austere lifestyles and be on guard against corruption and abuse of office, Vice President Carlos Lage said.
ht Taiwan planifye pou l ajoute yon èd de 200 milyon dola Ameriken a senpatizan l yo nan Amerik santral la a la Vèy voyaj Vis-Pwezidan Lien Chan nan Nikaragwa , se sa jounal Taipei te di Dimanch.
en Taiwan plans to grant an additional US $200 million in aid to its central American allies on the eve of Vice-President Lien Chan trip to Nicaragua, a Taipei newspaper said on Sunday.
ht Vis prezidan an ak pwemye minis edikasyon an Rosalia Arteaga se nouvo pwezidan pa enterim Ekwatè.
en Vice President and former education minister Rosalia Arteaga is Ecuador's new interim president.
ht Moun kap fè lalwa ak pisan lidè militè yo nan Ekwatè dakò sou yon plan Dimanch ki ap pèmèt Vis Pwezidan Rosalia Arteaga pou monte pwezidan pwovizwa, se sa yon ansyen kandida pwezidansyèl te di.
en Ecuador's lawmakers and powerful military leaders agreed on a plan Sunday allowing Vice President Rosalia Arteaga to take over as interim president, a former presidential candidate said.
ht An menm tan an, Vis Pwezidan Rosalia Arteaga fè soti yon dekrè anonse ke li se pwezidan lejitim lan.
en At the same time, Vice President Rosalia Arteaga has issued a decree claiming she's the rightful president.
ht Kongrè a ranvèse pwezidan Abdala Bucaram ak yon vòt de non konfyans byen ta nan Jedi e nonmen lide kongrè a, Fabian Alarcon kòm pwezidan pa enterim, alòske Vis pwezidan an, Rosalia Arteaga deklare an menm tan an tou ke se li ki ap dirije pouvwa egzekitif la.
en The Congress handed President Abdala Bucaram a no-confidence vote late Thursday and appointed congressional leader Fabian Alarcon as interim president, but Vice President Rosalia Arteaga also says she now heads the executive.
ht Kongrè a te bay pwezidan Abdala Bucaram yon vòt non konfyans byen ta nan Jedi epi yo nonmen lidè kongrè a, Fabian Alarcon kòm pwezidan pwovizwa, men Vis Pwezidan Rosalia Arteaga te di tou ke se li ki ap dirije pouvwa egzekitif la.
en The Congress handed President Abdala Bucaram (``ab-dah-LAH' BOO-kah- RAHM''') a no-confidence vote late Thursday and appointed congressional leader Fabian Alarcon as interim president, but Vice President Rosalia Arteaga also says she now heads the executive.
ht Vis Pwezidan Kiben an Carlos Lage te rankontre ak Pwezidan Ajantin an, Carlos Menem Mèkredi an sekrè pou jwenn sipò kont sanksyon komès Etazini an kont Kiba, se sa yon sous diplomatik te di Jedi.
en Cuban Vice President Carlos Lage met secretly with Argentina's President Carlos Menem Wednesday seeking support against U. S. trade sanctions, a Cuban diplomatic source said Thursday.
ht Vis pwezidan Al Gore te vwèman enève nan jou maryaj pitit fi li a Karenna non pa paske li se papa jèn fi la marye a.
en Vice President Al Gore has the jitters on his daughter Karenna's wedding day and not just because he's the father of the bride.
ht MatchLogic, ki se se`vis online ki an te`t la nan se`vis administrasyon piblisite konpayi yo, pibliye TrueCount li, SM digital siste`m de mezi, yon se`vis nouvo vre`man ekstrao`dine` ki ofwi piblisite sou liy ele`tronik yo pi bon jan pwesizyon pou itilizate` piblisite nan fason yo pwezante imaj ki pa te janm kalkile nan Ente`ne`t la.
en MatchLogic, the leading online advertising management services firm, has released its TrueCount SM digital measurement system, a revolutionary new service that offers online advertisers the most accurate Internet user ad impression figures ever calculated.
ht Men Vis Pwezidan Rosalia Arteaga di konsa tou ke konnye a se li menm kap dirije bwanch ekzekitif la.
en But Vice President Rosalia Arteaga also says she now heads the executive branch.
ht yo abouti pwotig sa ke depans abitid yo ke konpayi oliwoud ap bay lejand de yo.
en They conclude that lavish spending habits are the stuff of Hollywood myth.
ht Olye de sa, yo dwe mete a kote move abitid tankou gwo defisi nan bidjè yo, ki tankou bwè ak fimen.
en Rather, they should kick bad habits like big budget deficits, which are like too much smoking and drinking.
ht Kanmarad ki tap patisipe nan sekou avyon antap chèche nan detwa Laflorid la ak bò Cay Sal Bank nan Bahamas jodi a pou fanmiy dèfen yo ki gen abitid vwayaje soti kiba.
en Brothers to the Rescue aircraft searched the Florida Straits and the Bahamas Cay Sal Bank today for relatives of a late colleague who reportedly fled from Cuba.
ht Pou pase 12 mwa gwan amatè Nil Simon te gen nan abitid pou l ale nan fon lwès jaden li angletè chak swa e li tap imite kòman yon chwèt sovaj ap rele.
en For the past 12 months amateur owl breeder Neil Simmons has been in the habit of going to the bottom of his west of England garden every night and imitating the call of a wild owl.
ht Anvan, Colonia te gen kòm abitid gade anpil nan pwofi li yo an rezèv.
en In the past, Colonia has had the habit of storing much of its profits in reserves.
ht Nan dimanch, estasyon jounal konpayi Britanik la rapòte ke Kongrè Ekwatoryen an di yo te chwazi Vis Pwezidan Rosalia Arteaga kòm chèf peyi a.
en The British Broadcasting Company reports (Sunday) that the Ecuadorean Congress has designated Vice President Rosalia Arteaga to take over as chief of state.
ht Vis pwezidan Carlos Lage te di nan yon rankont lendi ke ekonomi an e ministè planifikasyon lan ke tipiti mezi oswa gwan mezi biznis yo te anpòtan a nenpòt ekonomik peyi, men yo pat genyen atrepwiz pwive.
en Vice-President Carlos Lage told a meeting on Monday of the Economy and Planning Ministry that small or medium-sized businesses were important to any country's economy, but they did not have to be private enterprises.
ht Lejislatè ak lidè militè yo te dakò sou yon plan kap pèmèt Vis Pwezidan an Rosalia Arteaga kenbe pouvwa a pwovizwaman, men lidè kongrè a, Fabian Alarcon, ki te nonmen pwensipalman pa kongrè a pou ranplase Bucaram, espere pou l renome kòm pwezidan aktif nenpòt moman nan jou kap pase la yo.
en Lawmakers and military leaders agreed on a plan allowing Vice President Rosalia Arteaga to take over as interim president, but congressional leader Fabian Alarcon, who was initially voted by Congress to replace Bucaram, was expected to be re-appointed acting president within a matter of days.
ht Yon lig e`spo` pa kapab asepte oubyen pe`me`t okenn move vis ke okenn pati nan lasosyete
en "A sports league does not have to accept or condone behavior that would not be tolerated in any ++other segment of society.
Showing page 1. Found 2394 sentences matching phrase "abitid se vis".Found in 0.941 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.