Translations into English:

  • ad hoc reporting   
     
    A reporting system that enables end users to run queries and create custom reports without having to know the technicalities of the underlying database schema and query syntax.

Example sentences with "ad-hoc jelentés", translation memory

add example
ha a feeder-ÁÉKBV és a master-ÁÉKBV elszámolási éve eltérő, arra vonatkozó megállapodásokat, hogy a feeder-ÁÉKBV be tudja szerezni a master-ÁÉKBV-től az időszakos jelentések időben történő elkészítéséhez szükséges összes információt, továbbá olyan megállapodásokat, amelyek révén a master-ÁÉKBV a ‧/‧/EK irányelv ‧. cikke bekezdésének első albekezdésével összhangban képes elkészíteni a feeder-ÁÉKBV határidejével megegyező fordulónapú ad hoc jelentéstwhere the feeder UCITS and the master UCITS have different accounting years, arrangements for the feeder UCITS to obtain any necessary information from the master UCITS to enable it to produce its periodic reports on time and which ensure that the auditor of the master UCITS is in a position to produce an ad hoc report on the closing date of the feeder UCITS in accordance with the first subparagraph of Article ‧ of Directive ‧/‧/EC
Az első bekezdés a) pontjában előírt pénzügyi jelentés megfelelő kártalanítással foglalkozó fejezetét a III. melléklet értelmében elektronikus adatfájl formájában kell benyújtani a pénzügyi támogatást odaítélő ad hoc döntésről szóló értesítés időpontjától számított hatvan naptári napon belülThe adequate compensation section of the financial report referred to in point (a) of paragraph ‧ shall be submitted in the form of an electronic file in accordance with Annex ‧ within ‧ calendar days from the date of notification of the specific decision establishing financial support
Ad hoc bizottságot bíz meg azzal, hogy jelentést és szövegtervezetet készítsen, melyek alapul szolgálnak az új rendelkezéseknek a tagok többségi szavazatával történő elfogadásáhozIt shall appoint an ad hoc commission to draw up a report and a draft text as a basis for the adoption of new rules by a majority of its members
tekintettel az Európai Parlament által a gyalogság elleni aknák alkalmazásának, raktározásának, gyártásának és átadásának megtiltásáról, valamint megsemmisítésükről szóló egyezmény részes államainak első felülvizsgálati konferenciájára (Kenya, Nairobi, ‧. november ‧-december ‧.) küldött ad hoc küldöttség jelentésérehaving regard to the report of the Ad Hoc Delegation from the European Parliament to the First Review Conference of the States Parties to the Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-personnel Mines and on their Destruction, held in Nairobi, Kenya, from ‧ November to ‧ December
Amint azt a Bizottságnak a vállalati vagyonbiztosítási ágazati vizsgálatról kiadott ‧. szeptember ‧-i végső jelentése megjegyzi, a biztosítási díjak (együtt-(viszont)biztosítók közötti, ad hoc együtt-(viszont)biztosítási megállapodások révén történő) összehangolásával járó gyakorlatok a Szerződés ‧. cikkének bekezdése alá tartozhatnak, ám élvezhetik a Szerződés ‧. cikkének bekezdése által nyújtott mentességetAs mentioned in the Commission’s Final Report on the Business Insurance Sector Inquiry of ‧ September ‧, practices involving an alignment of premium (between co-(re)insurers through ad hoc co-(re)insurance agreements) may fall within the scope of Article ‧ of the Treaty, but may benefit from the exemption afforded by Article ‧ of the Treaty
Ha a fenti előkészítő munkát valamely jelölt termékcsoport esetében és az ad hoc munkacsoporttól kapott ajánlást kielégítőnek találta, az EUÖB a végső jelentést a megbízás tervezetének elkészítésére vonatkozó ajánlásokkal együtt továbbítja a Bizottsághoz, és felkéri a Bizottságot a kérdéses termékcsoportra vonatkozó ökológiai kritériumok megállapítására szolgáló eljárás megindítására, valamint arra, hogy az EUÖB-nek adjon a fent említett ajánlásokat figyelembe vevő megbízatástWhen satisfied with the above preparatory work for a candidate product group and with the positive recommendation of the ad hoc working group, the EUEB shall forward the final report together with the proposals concerning the drafting of the mandate to the Commission, and shall request the Commission to initiate the procedure for setting the ecological criteria for the product group in question and to give a mandate to the EUEB that takes into account the abovementioned proposals
ebben az esetben ad hoc jelentést készítIN THAT EVENT IT SHALL DRAW UP AND AD HOC REPORT
A vezető illetékes testület az ad hoc munkacsoport közreműködésével a meglevő ökocímke-odaítélési kritériumokat és a kapcsolódó értékelési és megfelelőség-igazolási követelményeket felülvizsgálja, valamint felülvizsgálja, és ha szükséges, kiegészíti és aktualizálja a különböző elemzéseket, jelentéseket, vizsgálatokat és azThe lead competent body with the assistance of the ad hoc working group shall review the current Eco-label criteria and related assessment and compliance verification requirements, as well as reviewing and where necessary completing and updating the various analyses, reports, inventories and other work detailed in the section entitled
Ha a vitában álló Szerződő Felek másként nem állapodnak meg, az ad hoc bizottság a megalakításától számított ‧ napon belül elkészíti az egyezmény XV. cikke bekezdése szerinti jelentését és ajánlásaitUnless the Contracting Parties to the dispute otherwise agree, the ad hoc panel shall, within ‧ days from the constitution of the ad hoc panel, make its report and recommendations referred to in Article ‧ paragraph ‧ of the Convention
Ad hoc bizottságot bíz meg azzal, hogy jelentést és szövegtervezetet készítsen, melyek alapján elindítja az új rendelkezéseknek tagjai többségi szavazata szerinti elfogadásátIt shall appoint an ad hoc commission to draw up a report and a draft text as a basis for the adoption of new rules by a majority of its members
Ha a feeder-ÁÉKBV és a master-ÁÉKBV elszámolási éve eltérő, a master-ÁÉKBV könyvvizsgálója a feeder-ÁÉKBV határidejével megegyező fordulónappal ad hoc jelentést készítIf the feeder and the master UCITS have different accounting years, the auditor of the master UCITS shall make an ad hoc report on the closing date of the feeder UCITS
Az MPI-szektor ad hoc frissítéseinek jelentése kötelező, mind a monetáris politikai műveletek elfogadható ügyfeleivel (a továbbiakbanTransmission of ad hoc updates of the MFI sector is mandatory, both to ensure full consistency with the eligible counterparties for monetary policy operations (hereinafter
mivel a Polgárok Európájával foglalkozó ad hoc bizottság első, az ‧. március ‧-i és ‧-i brüsszeli európai tanácsi ülés által kiadott első jelentésében felhívta a Bizottságot egy ilyen javaslat beterjesztésérewhereas the ad hoc Committee on a People
Erre vonatkozóan az ad hoc csoport Együttműködés/a civil társadalom európai hálózatai című, ‧. február ‧-i végső jelentése aláhúzza, hogy a reprezentativitás kérdése kétségtelenül megkülönböztetett figyelmet érdemel, mindazonáltal nem lenne jó, ha ez a kérdés [...] minden előre vezető lépést gátolna, és megállapítja, hogy a helyes eljárás [...] természetesen bizonyos mértékig óvatos, de nyíltságot és pragmatikus hozzáállást követelIn this respect, the final report of the ad hoc group on structured cooperation with European civil society organisations and networks, dated ‧ February ‧, stresses that the question of representativeness obviously requires serious consideration but that this issue must not, however, prevent any headway at all being made and recommends an approach that obviously includes a degree of prudence, but also requires openness and pragmatism
Ha a feeder-ÁÉKBV és a master-ÁÉKBV elszámolási évének vége eltér, az bekezdésben említett megállapodás tartalmazza, hogy a master-ÁÉKBV könyvvizsgálójának milyen módon és mikor kell elkészítenie és a feeder-ÁÉKBV könyvvizsgálójának rendelkezésére bocsátania a ‧/‧/EK irányelv ‧. cikke bekezdésének első albekezdésében előírt ad hoc jelentést és tervezeteitWhere the feeder UCITS and the master UCITS have different accounting year-end dates, the agreement referred to in paragraph ‧ shall include the manner and timing by which the auditor of the master UCITS is to make the ad hoc report required by the first subparagraph of Article ‧ Directive ‧/‧/EC and to provide it and drafts of it to the auditor of the feeder UCITS
tekintettel a vajdasági és belgrádi ad hoc delegációjának tényfeltáró küldetéséről szóló ‧. március ‧-i jelentésérehaving regard to the report of ‧ March ‧ on a fact-finding mission by its ad hoc delegation to Vojvodina and Belgrade
ha a feeder-ÁÉKBV és a master-ÁÉKBV elszámolási éve eltérő, arra vonatkozó megállapodásokat, hogy a feeder-ÁÉKBV be tudja szerezni a master-ÁÉKBV-től az időszakos jelentések időben történő elkészítéséhez szükséges összes információt, továbbá olyan megállapodásokat, amelyek révén a master-ÁÉKBV a ‧/‧/EK irányelv ‧. cikke bekezdésének első albekezdésével összhangban képes elkészíteni a feeder-ÁÉKBV határidejével megegyező fordulónapú ad hoc jelentéstwhere the feeder UCITS and the master UCITS have different accounting years, arrangements for the feeder UCITS to obtain any necessary information from the master UCITS to enable it to produce its periodic reports on time and which ensure that the auditor of the master UCITS is in a position to make an ad hoc report on the closing date of the feeder UCITS in accordance with the first subparagraph of Article ‧ of Directive ‧/‧/EC
tekintettel a Parlament Moldovai Köztársaságba rendelt ad hoc küldöttségének jelentésére, amely ‧. április ‧-‧. között tett látogatást az országbanhaving regard to the report of Parliament’s ad hoc delegation to the Republic of Moldova, which visited the country from ‧ to ‧ April
Két nappal későőbb a mezőőgazdasági minisztérium szakembere, dr. Myron Fletcher az elnöknek szóló személyes jelentésében mindenre kitért, amire az elnök felügyelete alatt megalakított ad hoc bizottság számíthatott.The private report of Dr. Myron Fletcher of the Agriculture Department to President William Matthews two days later was all and more than the ad hoc committee formed under the personal auspices of the President could have wished for.
A biztonságot érintő események jelentését rendszeresen (pl. havonta) és ad hoc jelleggel kell végezniReports on all security incidents shall be provided on a regular basis, e.g. monthly reporting and ad-hoc basis
tekintettel az Európai Parlament ad hoc küldöttsége által ‧. december ‧-‧. között és ‧. június ‧-‧. között Kasmírban tett látogatásokról szóló jelentésekrehaving regard to the report of the European Parliament ad hoc delegation visits to Kashmir, from ‧ to ‧ December ‧ and from ‧ to ‧ June
július ‧-én – a kormányzótanácsnak írt NAÜ-jelentés ajánlásaival összhangban – a NAÜ kormányzótanácsa felhatalmazta a főigazgatóját a KNDK nukleáris létesítményei leállításának felügyeletét és ellenőrzését célzó ad hoc intézkedések végrehajtásáraOn ‧ July ‧, the Board of Governors of the IAEA authorised its Director-General to implement ad hoc arrangements for monitoring and verifying the shutdown of nuclear installations in the DPRK, in accordance with the recommendations contained in the IAEA report to the Board of Governors
2009-ben a Bizottság nyilvánosságra hozta egy ad hoc szakértői csoport jelentését az intézményi ellátásról a közösségi alapú ellátásra való átállásról.In 2009, the Commission published a report by an ad hoc expert group on the switchover from institutional to community-based care.
A fegyelmi eljárást az igazgató kezdeményezi, és az eljárásban részt vesz egy ad hoc vizsgálóbizottság, amely jelentést készít az igazgató számára, amelyben világosan kifejti a tisztviselő terhére írt cselekményeket és adott esetben az elkövetés körülményeitA disciplinary procedure shall be initiated by the Director, involving an ad hoc committee of enquiry which shall provide the Director with a report, which must clearly state the facts complained of and, if appropriate, the circumstances in which they occurred
Showing page 1. Found 142688 sentences matching phrase "ad-hoc jelentés".Found in 23.537 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.