Translations into English:

  • ad hoc reporting   
     
    A reporting system that enables end users to run queries and create custom reports without having to know the technicalities of the underlying database schema and query syntax.

Example sentences with "ad-hoc jelentés", translation memory

add example
hu F-‧/‧. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) ‧. június ‧-i ítélete- Lebedef-Caponi kontra Bizottság (Közszolgálat- Tisztviselők- Értékelés- Szakmai előmeneteli jelentés- ‧. évi értékelési időszak- Megsemmisítés iránti kereset- Nyilvánvaló mérlegelési hiba- A személyi állomány képviselői- Az ad hoc csoport véleménye
en Case F-‧/‧: Judgment of the Civil Service Tribunal (Second Chamber) of ‧ June ‧- Lebedef-Caponi v Commission (Staff case- Officials- Appraisal- Career development review- ‧ appraisal procedure- Action for annulment- Manifest error of assessment- Staff representatives- Opinion of ad hoc group
hu Ad hoc bizottságot bíz meg azzal, hogy jelentést és szövegtervezetet készítsen, melyek alapul szolgálnak az új rendelkezéseknek a tagok többségi szavazatával történő elfogadásához
en It shall appoint an ad hoc commission to draw up a report and a draft text as a basis for the adoption of new rules by a majority of its members
hu A vezető illetékes testület az ad hoc munkacsoport közreműködésével a meglevő ökocímke-odaítélési kritériumokat és a kapcsolódó értékelési és megfelelőség-igazolási követelményeket felülvizsgálja, valamint felülvizsgálja, és ha szükséges, kiegészíti és aktualizálja a különböző elemzéseket, jelentéseket, vizsgálatokat és az
en The lead competent body with the assistance of the ad hoc working group shall review the current Eco-label criteria and related assessment and compliance verification requirements, as well as reviewing and where necessary completing and updating the various analyses, reports, inventories and other work detailed in the section entitled
hu Erre vonatkozóan az ad hoc csoport Együttműködés/a civil társadalom európai hálózatai című, ‧. február ‧-i végső jelentése aláhúzza, hogy a reprezentativitás kérdése kétségtelenül megkülönböztetett figyelmet érdemel, mindazonáltal nem lenne jó, ha ez a kérdés [...] minden előre vezető lépést gátolna, és megállapítja, hogy a helyes eljárás [...] természetesen bizonyos mértékig óvatos, de nyíltságot és pragmatikus hozzáállást követel
en In this respect, the final report of the ad hoc group on structured cooperation with European civil society organisations and networks, dated ‧ February ‧, stresses that the question of representativeness obviously requires serious consideration but that this issue must not, however, prevent any headway at all being made and recommends an approach that obviously includes a degree of prudence, but also requires openness and pragmatism
hu felhívja a parlamenti adminisztrációt a szükséges intézkedések meghozatalára a harmadik felekkel szembeni sokéves szerződéses kötelezettségek, mint például a bérleti vagy szolgáltatási szerződések rendszeres, legalább ‧ évente történő ellenőrzése érdekében; ezen ellenőrzések eredményét fel kell tüntetni a főigazgatóságok tevékenységi jelentésében is; kéri, hogy az első ilyen jelentés a ‧. évi költségvetési mentesítési eljárásra való tekintettel jó időben készüljön el és ezután minden évben kerüljön bele az éves tevékenységről szóló jelentés ad hoc fejezetébe
en calls on its administration to take the necessary measures for a regular review, at least every five years, of long-standing contractual obligations towards third parties, e.g. leases or service contracts; the results of those checks should also be included in the activity reports of the directors-general; calls for the first such report to be completed in good time for the budget discharge procedure for ‧ and subsequently included in an ad hoc section of the annual activity report every year thereafter
hu A Tanács keretében folytatandó ad hoc konzultációk lehetőségének sérelme nélkül, a Bizottság által készített általános jelentés képezi a nemzeti menekültügyi és bevándorlási politikákról szóló, miniszteri szintű viták alapját
en Without prejudice to the possibility of holding ad-hoc consultations within the Council, the general report prepared by the Commission shall constitute the basis for a debate on national asylum and immigration policies at ministerial level
hu 2009-ben a Bizottság nyilvánosságra hozta egy ad hoc szakértői csoport jelentését az intézményi ellátásról a közösségi alapú ellátásra való átállásról.
en In 2009, the Commission published a report by an ad hoc expert group on the switchover from institutional to community-based care.
hu mivel a Polgárok Európájával foglalkozó ad hoc bizottság első, az ‧. március ‧-i és ‧-i brüsszeli európai tanácsi ülés által kiadott első jelentésében felhívta a Bizottságot egy ilyen javaslat beterjesztésére
en whereas the ad hoc Committee on a People
hu tekintettel a vajdasági és belgrádi ad hoc delegációjának tényfeltáró küldetéséről szóló ‧. március ‧-i jelentésére
en having regard to the report of ‧ March ‧ on a fact-finding mission by its ad hoc delegation to Vojvodina and Belgrade
hu ebben az esetben ad hoc jelentést készít
en IN THAT EVENT IT SHALL DRAW UP AND AD HOC REPORT
hu Végül a jelentés igyekszik kiemelni, hogy az Európai Parlament jó szándékának komoly tanújelét adta azzal, hogy módosította a parlamenti eljárási szabályzatot, ami az egységes szerkezetbe foglalás (80. cikk) javításához és bevezetéséhez és egy új ad hoc átdolgozási eljáráshoz (80a. cikk) kapcsolódik.
en Finally, the report seeks to highlight the strong signal of goodwill given by the amendment of the European Parliament's Rules of Procedure relating to the improvement and introduction, respectively, of the codification procedure (Rule 80) and a new ad hoc procedure for recasts (Rule 80(a)).
hu Ha a feeder-ÁÉKBV és a master-ÁÉKBV elszámolási éve eltérő, a master-ÁÉKBV könyvvizsgálója a feeder-ÁÉKBV határidejével megegyező fordulónappal ad hoc jelentést készít
en If the feeder and the master UCITS have different accounting years, the auditor of the master UCITS shall make an ad hoc report on the closing date of the feeder UCITS
hu tudomásul veszi az Európai Parlament Vajdaságba küldött ad hoc bizottságának megállapításait, valamint a tartományban tapasztalható etnikai és társadalmi feszültségekről készült jelentését; emlékezteti a szerb hatóságokat, hogy az egész országra és az egész lakosságra kiterjedő kötelességük a törvényesség és rend biztosítása; elismeri, hogy a Vajdaság példaként szolgálhat Szerbia többi része számára a különböző nemzetiségek közötti békés együttélés, valamint az EU által kezdeményezett/támogatott regionális és határokon átnyúló programok kiaknázása tekintetében
en Takes note of the findings of the European Parliament's ad hoc mission to Voyvodina and its report concerning ethnic and social tension in the province; reminds the Serb authorities of their responsibility to secure law and order throughout the country and for all inhabitants; recognises the potential of Voyvodina to become a model for the rest of Serbia in securing peaceful coexistence among all the different ethnic groups and to fully benefit from EU initiated/assisted regional and trans-border programmes
hu Az éves jelentés kimutat-e minden olyan ad hoc támogatást, amely a fent említett kategóriák valamelyikébe esik, beleértve a támogatás összegét és kedvezményezettjét?
en Will the annual report trace any individual aid falling under the abovementioned categories with its amount and its beneficiary?
hu szakosodott ad hoc jelentéstétel a hitelválsággal kapcsolatban: IMF-, FSF-, Roubini- és CEBS-jelentések az átláthatóságról
en Specialised ad hoc reporting on the credit crisis: IMF, FSF, Roubini and CEBS work on transparency
hu ha a feeder-ÁÉKBV és a master-ÁÉKBV elszámolási éve eltérő, arra vonatkozó megállapodásokat, hogy a feeder-ÁÉKBV be tudja szerezni a master-ÁÉKBV-től az időszakos jelentések időben történő elkészítéséhez szükséges összes információt, továbbá olyan megállapodásokat, amelyek révén a master-ÁÉKBV a ‧/‧/EK irányelv ‧. cikke bekezdésének első albekezdésével összhangban képes elkészíteni a feeder-ÁÉKBV határidejével megegyező fordulónapú ad hoc jelentést
en where the feeder UCITS and the master UCITS have different accounting years, arrangements for the feeder UCITS to obtain any necessary information from the master UCITS to enable it to produce its periodic reports on time and which ensure that the auditor of the master UCITS is in a position to produce an ad hoc report on the closing date of the feeder UCITS in accordance with the first subparagraph of Article ‧ of Directive ‧/‧/EC
hu július ‧-én – a kormányzótanácsnak írt NAÜ-jelentés ajánlásaival összhangban – a NAÜ kormányzótanácsa felhatalmazta a főigazgatóját a KNDK nukleáris létesítményei leállításának felügyeletét és ellenőrzését célzó ad hoc intézkedések végrehajtására
en On ‧ July ‧, the Board of Governors of the IAEA authorised its Director-General to implement ad hoc arrangements for monitoring and verifying the shutdown of nuclear installations in the DPRK, in accordance with the recommendations contained in the IAEA report to the Board of Governors
hu tekintettel a Parlament Moldovai Köztársaságba rendelt ad hoc küldöttségének jelentésére, amely ‧. április ‧-‧. között tett látogatást az országban
en having regard to the report of Parliament’s ad hoc delegation to the Republic of Moldova, which visited the country from ‧ to ‧ April
hu Az első bekezdés a) pontjában előírt pénzügyi jelentés megfelelő kártalanítással foglalkozó fejezetét a III. melléklet értelmében elektronikus adatfájl formájában kell benyújtani a pénzügyi támogatást odaítélő ad hoc döntésről szóló értesítés időpontjától számított hatvan naptári napon belül
en The adequate compensation section of the financial report referred to in point (a) of paragraph ‧ shall be submitted in the form of an electronic file in accordance with Annex ‧ within ‧ calendar days from the date of notification of the specific decision establishing financial support
hu Az első bekezdés a) pontjában előírt pénzügyi jelentés működési költségekkel foglalkozó fejezetét a IV. melléklet értelmében elektronikus adatfájl formájában kell benyújtani, a pénzügyi támogatást odaítélő ad hoc döntésről szóló értesítés időpontjától számított hatvan naptári napon belül
en The operational expenditure section of the financial report referred to in point (a) of paragraph ‧ shall be submitted in the form of an electronic file in accordance with Annex ‧ within ‧ calendar days from the date of notification of the specific decision establishing financial support
hu Ha a fenti előkészítő munkát valamely jelölt termékcsoport esetében és az ad hoc munkacsoporttól kapott ajánlást kielégítőnek találta, az EUÖB a végső jelentést a megbízás tervezetének elkészítésére vonatkozó ajánlásokkal együtt továbbítja a Bizottsághoz, és felkéri a Bizottságot a kérdéses termékcsoportra vonatkozó ökológiai kritériumok megállapítására szolgáló eljárás megindítására, valamint arra, hogy az EUÖB-nek adjon a fent említett ajánlásokat figyelembe vevő megbízatást
en When satisfied with the above preparatory work for a candidate product group and with the positive recommendation of the ad hoc working group, the EUEB shall forward the final report together with the proposals concerning the drafting of the mandate to the Commission, and shall request the Commission to initiate the procedure for setting the ecological criteria for the product group in question and to give a mandate to the EUEB that takes into account the abovementioned proposals
hu A biztonságot érintő események jelentését rendszeresen (pl. havonta) és ad hoc jelleggel kell végezni
en Reports on all security incidents shall be provided on a regular basis, e.g. monthly reporting and ad-hoc basis
hu Amint azt a Bizottságnak a vállalati vagyonbiztosítási ágazati vizsgálatról kiadott ‧. szeptember ‧-i végső jelentése megjegyzi, a biztosítási díjak (együtt-(viszont)biztosítók közötti, ad hoc együtt-(viszont)biztosítási megállapodások révén történő) összehangolásával járó gyakorlatok a Szerződés ‧. cikkének bekezdése alá tartozhatnak, ám élvezhetik a Szerződés ‧. cikkének bekezdése által nyújtott mentességet
en As mentioned in the Commission’s Final Report on the Business Insurance Sector Inquiry of ‧ September ‧, practices involving an alignment of premium (between co-(re)insurers through ad hoc co-(re)insurance agreements) may fall within the scope of Article ‧ of the Treaty, but may benefit from the exemption afforded by Article ‧ of the Treaty
hu Ezek az ad hoc felmérések eleve sokkal inkább alkalomszerűek, és a havi jelentések kiegészítéseképpen valósulnak meg, a havi jelentéseknél bevált mintákat alkalmazva ahhoz, hogy információkat szerezzenek be egyes gazdaságpolitikai kérdésekről
en These ad hoc surveys are by definition more occasional and are carried out in addition to the monthly surveys, using the same established samples as the monthly surveys, to obtain information on specific economic policy issues
Showing page 1. Found 142688 sentences matching phrase "ad-hoc jelentés".Found in 38.627 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.