Translations into English:

  • ad hoc reporting   
     
    A reporting system that enables end users to run queries and create custom reports without having to know the technicalities of the underlying database schema and query syntax.

Example sentences with "ad-hoc jelentés", translation memory

add example
hu Ha a feeder-ÁÉKBV és a master-ÁÉKBV elszámolási évének vége eltér, az bekezdésben említett megállapodás tartalmazza, hogy a master-ÁÉKBV könyvvizsgálójának milyen módon és mikor kell elkészítenie és a feeder-ÁÉKBV könyvvizsgálójának rendelkezésére bocsátania a ‧/‧/EK irányelv ‧. cikke bekezdésének első albekezdésében előírt ad hoc jelentést és tervezeteit
en Where the feeder UCITS and the master UCITS have different accounting year-end dates, the agreement referred to in paragraph ‧ shall include the manner and timing by which the auditor of the master UCITS is to make the ad hoc report required by the first subparagraph of Article ‧ Directive ‧/‧/EC and to provide it and drafts of it to the auditor of the feeder UCITS
hu Az MPI-szektor ad hoc frissítéseinek jelentése kötelező, mind a monetáris politikai műveletek elfogadható ügyfeleivel (a továbbiakban
en Transmission of ad hoc updates of the MFI sector is mandatory, both to ensure full consistency with the eligible counterparties for monetary policy operations (hereinafter
hu tekintettel a Parlament ad hoc küldöttségének Dzsammuban és Kasmírban tett látogatásáról készült jelentésre, amit a Külügyi Bizottság ‧. novemberében fogadott el
en having regard to the report on the visits of Parliament's ad hoc delegation to Jammu and Kashmir adopted by the Committee on Foreign Affairs in November
hu mivel a Polgárok Európájával foglalkozó ad hoc bizottság első, az ‧. március ‧-i és ‧-i brüsszeli európai tanácsi ülés által kiadott első jelentésében felhívta a Bizottságot egy ilyen javaslat beterjesztésére
en whereas the ad hoc Committee on a People
hu tekintettel a Parlament Moldovai Köztársaságba rendelt ad hoc küldöttségének jelentésére, amely ‧. április ‧-‧. között tett látogatást az országban
en having regard to the report of Parliament’s ad hoc delegation to the Republic of Moldova, which visited the country from ‧ to ‧ April
hu szakosodott ad hoc jelentéstétel a hitelválsággal kapcsolatban: IMF-, FSF-, Roubini- és CEBS-jelentések az átláthatóságról
en Specialised ad hoc reporting on the credit crisis: IMF, FSF, Roubini and CEBS work on transparency
hu F-‧/‧. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) ‧. december ‧-i ítélete – Basili kontra Bizottság (Közszolgálat – Tisztviselők – Értékelés – Szakmai előmeneteli jelentés – A ‧. évi értékelési eljárás – Megsemmisítés iránti kereset – Alkalmazotti képviselők – Az ad hoc csoport véleménye
en Case F-‧/‧: Judgment of the Civil Service Tribunal (Second Chamber) of ‧ December ‧- Basili v Commission (Staff case- Officials- Assessment- Career development report- Assessment year ‧- Action for annulment- Staff representatives- Opinion of the ad hoc working party
hu Ha a vitában álló Szerződő Felek másként nem állapodnak meg, az ad hoc bizottság a megalakításától számított ‧ napon belül elkészíti az egyezmény XV. cikke bekezdése szerinti jelentését és ajánlásait
en Unless the Contracting Parties to the dispute otherwise agree, the ad hoc panel shall, within ‧ days from the constitution of the ad hoc panel, make its report and recommendations referred to in Article ‧ paragraph ‧ of the Convention
hu Ezek az ad hoc felmérések eleve sokkal inkább alkalomszerűek, és a havi jelentések kiegészítéseképpen valósulnak meg, a havi jelentéseknél bevált mintákat alkalmazva ahhoz, hogy információkat szerezzenek be egyes gazdaságpolitikai kérdésekről
en These ad hoc surveys are by definition more occasional and are carried out in addition to the monthly surveys, using the same established samples as the monthly surveys, to obtain information on specific economic policy issues
hu A fegyelmi eljárást az igazgató kezdeményezi, és az eljárásban részt vesz egy ad hoc vizsgálóbizottság, amely jelentést készít az igazgató számára, amelyben világosan kifejti a tisztviselő terhére írt cselekményeket és adott esetben az elkövetés körülményeit
en A disciplinary procedure shall be initiated by the Director, involving an ad hoc committee of enquiry which shall provide the Director with a report, which must clearly state the facts complained of and, if appropriate, the circumstances in which they occurred
hu Ad hoc bizottságot bíz meg azzal, hogy jelentést és szövegtervezetet készítsen, melyek alapul szolgálnak az új rendelkezéseknek a tagok többségi szavazatával történő elfogadásához
en It shall appoint an ad hoc commission to draw up a report and a draft text as a basis for the adoption of new rules by a majority of its members
hu A Tanács keretében folytatandó ad hoc konzultációk lehetőségének sérelme nélkül, a Bizottság által készített általános jelentés képezi a nemzeti menekültügyi és bevándorlási politikákról szóló, miniszteri szintű viták alapját
en Without prejudice to the possibility of holding ad-hoc consultations within the Council, the general report prepared by the Commission shall constitute the basis for a debate on national asylum and immigration policies at ministerial level
hu Az első bekezdés a) pontjában előírt pénzügyi jelentés működési költségekkel foglalkozó fejezetét a IV. melléklet értelmében elektronikus adatfájl formájában kell benyújtani, a pénzügyi támogatást odaítélő ad hoc döntésről szóló értesítés időpontjától számított hatvan naptári napon belül
en The operational expenditure section of the financial report referred to in point (a) of paragraph ‧ shall be submitted in the form of an electronic file in accordance with Annex ‧ within ‧ calendar days from the date of notification of the specific decision establishing financial support
hu 2009-ben a Bizottság nyilvánosságra hozta egy ad hoc szakértői csoport jelentését az intézményi ellátásról a közösségi alapú ellátásra való átállásról.
en In 2009, the Commission published a report by an ad hoc expert group on the switchover from institutional to community-based care.
hu felhívja a parlamenti adminisztrációt a szükséges intézkedések meghozatalára a harmadik felekkel szembeni sokéves szerződéses kötelezettségek, mint például a bérleti vagy szolgáltatási szerződések rendszeres, legalább ‧ évente történő ellenőrzése érdekében; ezen ellenőrzések eredményét fel kell tüntetni a főigazgatóságok tevékenységi jelentésében is; kéri, hogy az első ilyen jelentés a ‧. évi költségvetési mentesítési eljárásra való tekintettel jó időben készüljön el és ezután minden évben kerüljön bele az éves tevékenységről szóló jelentés ad hoc fejezetébe
en calls on its administration to take the necessary measures for a regular review, at least every five years, of long-standing contractual obligations towards third parties, e.g. leases or service contracts; the results of those checks should also be included in the activity reports of the directors-general; calls for the first such report to be completed in good time for the budget discharge procedure for ‧ and subsequently included in an ad hoc section of the annual activity report every year thereafter
hu Erre vonatkozóan az ad hoc csoport Együttműködés/a civil társadalom európai hálózatai című, ‧. február ‧-i végső jelentése aláhúzza, hogy a reprezentativitás kérdése kétségtelenül megkülönböztetett figyelmet érdemel, mindazonáltal nem lenne jó, ha ez a kérdés [...] minden előre vezető lépést gátolna, és megállapítja, hogy a helyes eljárás [...] természetesen bizonyos mértékig óvatos, de nyíltságot és pragmatikus hozzáállást követel
en In this respect, the final report of the ad hoc group on structured cooperation with European civil society organisations and networks, dated ‧ February ‧, stresses that the question of representativeness obviously requires serious consideration but that this issue must not, however, prevent any headway at all being made and recommends an approach that obviously includes a degree of prudence, but also requires openness and pragmatism
hu Végül a jelentés igyekszik kiemelni, hogy az Európai Parlament jó szándékának komoly tanújelét adta azzal, hogy módosította a parlamenti eljárási szabályzatot, ami az egységes szerkezetbe foglalás (80. cikk) javításához és bevezetéséhez és egy új ad hoc átdolgozási eljáráshoz (80a. cikk) kapcsolódik.
en Finally, the report seeks to highlight the strong signal of goodwill given by the amendment of the European Parliament's Rules of Procedure relating to the improvement and introduction, respectively, of the codification procedure (Rule 80) and a new ad hoc procedure for recasts (Rule 80(a)).
hu ha a feeder-ÁÉKBV és a master-ÁÉKBV elszámolási éve eltérő, arra vonatkozó megállapodásokat, hogy a feeder-ÁÉKBV be tudja szerezni a master-ÁÉKBV-től az időszakos jelentések időben történő elkészítéséhez szükséges összes információt, továbbá olyan megállapodásokat, amelyek révén a master-ÁÉKBV a ‧/‧/EK irányelv ‧. cikke bekezdésének első albekezdésével összhangban képes elkészíteni a feeder-ÁÉKBV határidejével megegyező fordulónapú ad hoc jelentést
en where the feeder UCITS and the master UCITS have different accounting years, arrangements for the feeder UCITS to obtain any necessary information from the master UCITS to enable it to produce its periodic reports on time and which ensure that the auditor of the master UCITS is in a position to produce an ad hoc report on the closing date of the feeder UCITS in accordance with the first subparagraph of Article ‧ of Directive ‧/‧/EC
hu Amint azt kiemeltük a jelentésben, a Bizottság egy nagyon konkrét, rövid távú, ad hoc mechanizmust alakított ki, az úgynevezett "sebezhetőségi FLEX-et”. A mechanizmus, amelynek megvalósítása most van folyamatban, a legkiszolgáltatottabb, leggyengébb ellenálló képességű országokat támogatja abban, hogy - elsősorban a szociális ágazatokban - fenn tudják tartani kiemelt kiadásaikat.
en As highlighted in the report, the Commission has set up and is currently implementing a very concrete and short-term ad hoc mechanism, named the Vulnerability FLEX, to support the most vulnerable countries with poor resilience capacity, with a view to enabling them to maintain priority spending, notably in the social sectors.
hu ha a feeder-ÁÉKBV és a master-ÁÉKBV elszámolási éve eltérő, arra vonatkozó megállapodásokat, hogy a feeder-ÁÉKBV be tudja szerezni a master-ÁÉKBV-től az időszakos jelentések időben történő elkészítéséhez szükséges összes információt, továbbá olyan megállapodásokat, amelyek révén a master-ÁÉKBV a ‧/‧/EK irányelv ‧. cikke bekezdésének első albekezdésével összhangban képes elkészíteni a feeder-ÁÉKBV határidejével megegyező fordulónapú ad hoc jelentést
en where the feeder UCITS and the master UCITS have different accounting years, arrangements for the feeder UCITS to obtain any necessary information from the master UCITS to enable it to produce its periodic reports on time and which ensure that the auditor of the master UCITS is in a position to make an ad hoc report on the closing date of the feeder UCITS in accordance with the first subparagraph of Article ‧ of Directive ‧/‧/EC
hu Az éves jelentés kimutat-e minden olyan ad hoc támogatást, amely a fent említett kategóriák valamelyikébe esik, beleértve a támogatás összegét és kedvezményezettjét?
en Will the annual report trace any individual aid falling under the abovementioned categories with its amount and its beneficiary?
hu A biztonságot érintő események jelentését rendszeresen (pl. havonta) és ad hoc jelleggel kell végezni
en Reports on all security incidents shall be provided on a regular basis, e.g. monthly reporting and ad-hoc basis
hu Ha a feeder-ÁÉKBV és a master-ÁÉKBV elszámolási éve eltérő, a master-ÁÉKBV könyvvizsgálója a feeder-ÁÉKBV határidejével megegyező fordulónappal ad hoc jelentést készít
en If the feeder and the master UCITS have different accounting years, the auditor of the master UCITS shall make an ad hoc report on the closing date of the feeder UCITS
hu Az ad hoc munkacsoport elnöke meghívást kap a technikai bizottság azon ülésére, amelynek során az adott ad hoc munkacsoport jelentését tárgyalják
en The Chairman of the ad-hoc working group shall be summoned to the meeting of the Technical Commission in the course of which the report of that ad-hoc working group is discussed
Showing page 1. Found 142688 sentences matching phrase "ad-hoc jelentés".Found in 10.933 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.