Translations into English:

 • consider         
  (verb   )
 • mind         
  (verb, noun   )
 • note         
  (verb, noun   )
 • take into account   
  (verb   )

Example sentences with "figyelembe vesz", translation memory

add example
hu Annak azonosításánál, hogy egy eszközből (vagy eszközcsoportból) származó pénzbevételek nagymértékben függetlenek-e az egyéb eszközökből (vagy eszközcsoportokból) származó pénzbevételektől, a gazdálkodó különféle tényezőket vesz figyelembe, beleértve azt, hogy milyen módon kíséri figyelemmel a vezetés a gazdálkodó működését (például gyártmánystruktúra, üzleti tevékenységek, az egyes telephelyek, városrészek vagy régiók szerint vagy egyéb módon), vagy hogy a vezetés milyen módon hozza meg a gazdálkodó eszközeinek és működésének folytatására vagy elidegenítésére vonatkozó döntéseit
en In identifying whether cash inflows from an asset (or group of assets) are largely independent of the cash inflows from other assets (or groups of assets), an enterprise considers various factors including how management monitors the enterprise
hu Néhány exportőr azt állította, hogy az ‧/EGK rendelet – preambulumbekezdésében az áralákínálás szintjének kiszámítására megállapított módszertan nem elég pontos, és nem veszi megfelelően figyelembe a kerékpárok minőségét
en Some exporters claimed that the methodology set out in recitals ‧ to ‧ of Regulation (EEC) No ‧ for calculating the level of price undercutting was not sufficiently precise and did not sufficiently take account of the quality of the bicycles
hu A közösségi statisztikák e rendelet hatálya alatt történő előállítása és terjesztése során a nemzeti és a közösségi statisztikai hatóságok figyelembe veszik az európai statisztikai eljárási szabályzatot, amelyet a ‧/‧/EGK, Euratom tanácsi határozattal létrehozott statisztikai programbizottság ‧. február ‧-én fogadott el, és amelyet a nemzeti és közösségi statisztikai hivatalok függetlenségéről, integritásáról és elszámoltathatóságáról szóló bizottsági ajánláshoz csatoltak
en In the production and dissemination of Community statistics under this Regulation, the national and Community statistical authorities should take account of the principles set out in the European Statistics Code of Practice, which was adopted by the Statistical Programme Committee established by Council Decision ‧/‧/EEC, Euratom on ‧ February ‧ and attached to the Recommendation of the Commission on the independence, integrity and accountability of the national and Community statistical authorities
hu A egyezmény közlekedési jegyzőkönyvének célja, hogy sajátos díjszabási rendszereket hozzon létre, amelyek figyelembe veszik a tényleges költségeket, és a legkörnyezetbarátabb közlekedési rendszerekre ösztönöznek.
en The aim of the Convention's Transport Protocol is to establish specific charging systems that take account of actual costs and encourage the most environmentally friendly transport systems.
hu üdvözli a rangsorolási mechanizmus egyszerűsítésének általános célját, ugyanakkor aggodalommal állapítja meg, hogy a Bizottság által vázolt új rangsorolási rendszer kizárólag piaci részesedési kritériumokon alapul, és nem veszi figyelembe a fejlődési és szegénységi mutatókat, valamint úgy véli, hogy ez a rendszer hátrányosan érinthetné a nagy, ámde szegény exportőröket
en Welcomes the overall objective of simplifying the graduation mechanism, but notes with concern that the new graduation system outlined by the Commission is based solely on market share criteria, disregarding development and poverty indicators, and believes that such a system could discriminate against large yet poor exporters
hu Figyelembe veszi továbbá, különösen az e rendelet ‧. cikkében említett beszámolók alapján, hogy az előző pénzügyi években a műveletek végrehajtása milyen módon történt és az erőforrásokat mire használták fel
en It shall also take account of how operations were carried out and the uses to which resources were put in previous financial years, on the basis in particular of the reports provided for in Article ‧ of this Regulation.`
hu A határidő után benyújtott pályázatokat a bírálók nem veszik figyelembe
en Proposals submitted after this deadline will not be considered
hu ha az a biztosítási vállalkozás vagy viszontbiztosítási vállalkozás és egy vagy több más, ugyanabban a tagállamban engedélyezett biztosítási vállalkozás vagy viszontbiztosítási vállalkozás anyavállalata ugyanaz a biztosítási holdingtársaság, egy tagsággal nem rendelkező ország biztosítási vállalkozása, egy tagsággal nem rendelkező ország viszontbiztosítási vállalkozása, és a biztosítási vállalkozást vagy viszontbiztosítási vállalkozást figyelembe veszik az ebben a mellékletben megadott szításban, amelyet ezekre a más vállalkozásokra végeznek el
en if that insurance undertaking or reinsurance undertaking and one or more other insurance undertakings or reinsurance undertakings authorised in the same Member State have as their parent undertaking the same insurance holding company, non-member-country insurance undertaking, or non-member-country reinsurance undertaking and the insurance undertaking or reinsurance undertaking is taken into account in the calculation provided for in this Annex carried out for one of these other undertakings
hu úgy véli, hogy a közös EU-Afrika stratégiának olyan fenntartható fejlesztési politikán kell alapulnia, amely figyelembe veszi az afrikai népesség valós igényeit, és arra irányul, hogy tisztességes jövedelmet biztosítson a kistermelőknek, növelje a helyi termelést, garantálja az élelmezésbiztonságot és a vidéki megélhetést, kiépíti a hazai és regionális piacokat az afrikai szegénység leküzdése érdekében
en Believes that a joint EU-Africa strategy should be based on a sustainable development policy, which takes into account the real need of the African population, aimed at guaranteeing a decent income for small farmers, increasing local production, guaranteeing food security and rural livelihood and building domestic and regional markets to combat poverty in Africa
hu ellenőrzi, hogy a tesztterv figyelembe veszi-e az összes alkalmazandó követelményt
en verify that the test plan provides full coverage of applicable requirements
hu Ugyanakkor a rendelet ‧c. cikkének b) pontjában említett esetekben a fent említett intézmények az ellátások megállapításánál hasonlóan figyelembe veszik az adott két tagállam jogszabályai szerinti kötelező biztosítási rendszer keretében szerzett, halmozódó biztosítási vagy tartózkodási időt is
en Nevertheless, in the cases referred to in Article ‧c (b) of the Regulation, the above mentioned institutions shall likewise take account, for the award of benefits, of the periods of insurance or of residence completed under an obligatory insurance scheme under the legislation of the two Member States in question which overlap each other
hu Ez egy új, személyre szabott uniós megközelítés formájában valósulhat meg, amely minden egyes országot a saját érdemei alapján vesz figyelembe, valamint tekintetbe veszi az EU-nak az adott országgal kialakított általános külpolitikáját.
en This could take the form of a new tailor-made EU approach, considering each country on its own merits, and taking into account the EU's overall foreign policy with a given country.
hu Ez az egyjegyű kód figyelembe veszi a közösségi jelentőségűnek javasolt terület (KJT) és a különleges madárvédelmi területként (KMT) minősített területek közötti kapcsolatokat
en This one-character code takes into account the possible relations between proposed eligible Sites of Community Importance (SCI) and classified Special Protection Sites (SPA
hu Az EK hetedik keretprogramja Közös Kutatóközpontjának közvetett tevékenységeiben Izrael jogalanyai ugyanolyan feltételek mellett vesznek részt, mint amelyek az Európai Unió tagállamainak jogalanyaira vonatkoznak, az I. és II. mellékletben meghatározott vagy említett feltételekre is figyelemmel
en Legal entities of Israel shall participate in indirect actions and in activities of the Joint Research Centre of the Seventh EC Framework Programme under the same conditions as those applicable to legal entities of Member States of the European Union, subject to the terms and conditions established by, or referred to, in Annexes I and II
hu tudomásul veszi a Bizottságnak a szabályok egyszerűsítését célzó munkaügyi jogszabály kidolgozásáról szóló zöld könyv kibocsátására vonatkozó szándékát; úgy ítéli meg, hogy egy európai politika nem eredményezheti a már elért szociális eredmények csorbulását; ezzel kapcsolatban felhívja a figyelmet arra, hogy az Európai Alkotmány létrehozásáról szóló szerződés ‧ ‧. cikke előírja a foglalkoztatással és az élet- és munkakörülmények javításával kapcsolatos intézkedéseknek a fejlődési folyamat fenntartása mellett történő összehangolását
en Notes the Commission's intention to submit a Green Paper on the development of labour law with the aim of simplifying its rules; considers that a European policy must not result in any erosion of social achievements; draws attention, in this connection, to Article ‧ ‧ of the Treaty establishing a Constitution for Europe, which provides for the harmonisation of measures relating to employment and to living and working conditions while the improvement is being maintained
hu A törvény szerint az ITC pénzbüntetést szabhat ki engedélyeseire, amennyiben a felsorolt események élő közvetítésének terjesztésére vonatkozó korlátozást nem veszik figyelembe, vagy hamis információt szolgáltatnak, illetve ha lényeges információt tartanak vissza
en Under the Act the ITC has powers to impose a financial penalty on its licensees if the restrictions on broadcasting live coverage of listed events have not been observed, if the ITC has been given false information or if material information has been withheld
hu A kiválasztási folyamat során a Bizottság figyelembe veszi az alábbiakat is
en In its selection process, the Commission will also consider
hu Az éves kibocsátások, valamint a füstgázok szennyezőanyag-koncentrációjának meghatározása során a tagállamok figyelembe veszik a ‧., ‧. és ‧. cikket
en When determining the annual emissions and concentrations of pollutants in the waste gases, Member States shall take account of Articles ‧, ‧ and
hu A tagállamok minden egyes tengeri régió és alrégió tekintetében kezdő értékelést végeznek tengervizeikre vonatkozóan, amely figyelembe veszi a rendelkezésre álló adatokat és tartalmazza a következőket
en In respect of each marine region or subregion, Member States shall make an initial assessment of their marine waters, taking account of existing data where available and comprising the following
hu Végül a felperes álláspontja szerint a Bizottság által alkalmazott ‧ %-os csökkentés nem veszi a kellő mértékben figyelembe a felperes Bizottság által kifejezetten elismert különleges helyzetét, ezáltal a bírság összege továbbra is aránytalan
en Finally, the applicant considers that the reduction of ‧ % applied by the Commission does not sufficiently take into account the applicant’s specific situation explicitly acknowledged by the Commission, still leaving the fine at a disproportionate level
hu A vegyes bizottság – e megállapodással összhangban – foglalkozik a ‧. cikk hatálya alá tartozó összes üggyel és biztosítja, hogy a Svájc által előadott minden ügyet megfelelően figyelembe vesznek
en The Mixed Committee shall address, in accordance with this Agreement, all matters covered by Article ‧ and shall ensure that any concern entertained by Switzerland is duly considered
hu A ‧/‧/EGK rendelet ‧. cikke bekezdésének f) pontjával összhangban a benyújtott ajánlatok elbírálásánál figyelembe veszik, hogy a szolgáltatás mennyire felel meg az igényeknek, ezen belül pedig különösen azt, hogy milyen árakat és feltételeket kínál az utasoknak, és hogy a kívánt ellentételezés milyen költséggel járna
en In accordance with Article ‧(f) of Regulation (EEC) No ‧/‧, the selection among the submissions will be made taking into consideration the adequacy of the service, including the prices and conditions which can be quoted to users, and the cost of the compensation required
hu mikor egy vagy több raktér ballaszttal való feltöltése folyik, figyelembe veszik az éghető gőzök kibocsátásának lehetőségét a rakterekből, és óvintézkedéseket tesznek az ilyen rakterek közvetlen közelében, illetve felettük végzendő, magas hőmérséklettel járó munka engedélyezését megelőzően
en when ballasting one or more holds, account is taken of the possibility of the discharge of flammable vapours from the holds and precautions are taken before any hot work is permitted adjacent to or above these holds
hu Egy kötelezően átváltandó átváltható instrumentum átváltásakor kibocsátandó törzsrészvényeket az egy részvényre jutó eredmény alapértéke kiszámításakor a szerződés megkötésének időpontjától veszik figyelembe
en Ordinary shares that will be issued upon the conversion of a mandatorily convertible instrument are included in the calculation of basic earnings per share from the date the contract is entered into
hu Nem szavaztam a Wortmann-Kool-jelentés mellett sem - ellene szavaztam -, mert nem veszi figyelembe a Stabilitási és Növekedési Paktumot, az Európai Foglalkoztatási Stratégiát, illetve az Európa 2020 stratégia célkitűzéseit, amelyek európaiak milliói, különösen a fiatalok számára a remény forrását jelentik.
en I have not voted in favour of the Wortmann-Kool report either - I have voted against it - because it does not take into account the Stability and Growth Pact, the European Employment Strategy or the Europe 2020 strategy objectives, which are a source of hope for millions of Europeans, particularly the young.
Showing page 1. Found 110215 sentences matching phrase "figyelembe vesz".Found in 11.978 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.