Translations into English:

 • consider         
  (verb   )
 • mind         
  (verb, noun   )
 • note         
  (verb, noun   )
 • take into account   
  (verb   )
 • take into consideration   

Example sentences with "figyelembe vesz", translation memory

add example
hu Az államháztartási egyenleg e romlása figyelembe veszi az elmúlt hónapokban elfogadott támogatási intézkedések hatását is, amelyek lényegében jelentős, főként a személyi jövedelemadó terén bevezetett adócsökkentéseket tartalmaznak, valamint a kormányzati beruházási projektek végrehajtásának jelentős felgyorsítását
en This deterioration in the government balance also takes into account the effect of the support measures decided in recent months, which essentially include important tax cuts, especially in personal income tax, as well as a significant acceleration in the implementation of government investment projects
hu A gyermekgyógyászati bizottság figyelembe vesz minden rendelkezésére álló információt, beleértve a harmadik országok illetékes hatóságai által adott véleményeket, döntéseket vagy tanácsokat
en The Paediatric Committee shall take into account any information available to it, including any opinions, decisions or advice given by the competent authorities of third countries
hu Ennél az alábbi kérdéseket veszi figyelembe:-felhasználhatóság
en It shall consider the questions of:-fitness for use
hu Ez a kiigazítás a következőket veszi figyelembe: a) az e cikk bekezdésének a) pontjában meghatározott természetes gumi ára és a kiegyenlítő készlet felszámolási eljárása szerint részben vagy egészben eladott kiegyenlítő készlet ára közötti különbség
en This adjustment shall account for: (a) any discrepancy between the price of natural rubber specified in subparagraph (a) of paragraph ‧ of this Article and the prices at which part or all of the Buffer Stock is sold pursuant to procedures for disposal of the Buffer Stock
hu a két vagy több tagállam jogszabályai szerint biztosítási időnek számító időszakot csak azon tagállam intézménye veszi figyelembe, amely tagállam jogszabályai szerint az említett időszakot megelőzően a biztosított legutóbb kötelezően biztosított volt
en any period treated as an insurance period under the legislations of two or more Member States, shall be taken into account only by the institution of the Member State under whose legislation the insured person was last compulsorily insured prior to the said period
hu az a) és b) pont hatálya alá nem tartozó hagyományos importőrök számára a behozott fokhagyma maximális mennyiségét veszik figyelembe, amelyet az ‧/‧/EK vagy e rendelet értelmében kapott behozatali engedéllyel az első három lezárult behozatali időszak egyike alatt hoztak be
en for traditional importers who do not fall within (a) or (b), the maximum quantity of garlic imported during one of the first three completed import periods during which they have obtained import licences pursuant to Regulation (EC) No ‧/‧ or this Regulation
hu JOGSZABÁLYOK, AMELYEKET AZ EFTA-ÁLLAMOK ÉS AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG KELLŐ SÚLLYAL FIGYELEMBE VESZNEK
en ACTS OF WHICH THE EFTA STATES AND THE EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY SHALL TAKE DUE ACCOUNT
hu Annak biztosítása érdekében, hogy a fejlődő országok fejlődési, pénzügyi és kereskedelmi szükségleteikkel összhangban lévő feltételekkel tudjanak csatlakozni e Megállapodáshoz, a fejlődő országok e Megállapodás rendelkezéseinek hatálya alá tartozó beszerzései tekintetében a tárgyalások során kellően figyelembe veszik az bekezdésben felsorolt célkitűzéseket
en With a view to ensuring that developing countries are able to adhere to this Agreement on terms consistent with their development, financial and trade needs, the objectives listed in paragraph ‧ shall be duly taken into account in the course of negotiations with respect to the procurement of developing countries to be covered by the provisions of this Agreement
hu a piaci szereplők számára adminisztratív tekintetben a legkevésbé terhes, de egyúttal figyelembe veszi az adminisztratív követelményeket is
en is least cumbersome administratively for operators, administration requirements taken into account
hu mivel az ‧/EK rendelet ‧. cikkének bekezdése alapján a Bizottság kezdeti keretösszegeket állapít meg a tagállamok részére az EMOGA Garanciarészlege keretében társfinanszírozott vidékfejlesztési intézkedésekhez, éves bontásban, olyan objektív kritériumok alapján, amelyek figyelembe veszik a konkrét helyzetet és igényeket csakúgy, mint különösen a környezetvédelem, a munkahelyteremtés és a táj megőrzése érdekében vállalt erőfeszítéseket
en Whereas according to Article ‧) of Regulation (EC) No ‧ the Commission shall make initial allocations to Member States for rural development measures cofinanced under the EAGGF Guarantee Section, broken down on an annual basis and using objective criteria which take into account particular situations and needs, and efforts to be undertaken especially for the environment, job creation and maintenance of the landscape
hu A csereprogramok továbbfejlesztése és bővítése érdekében a tagállamok figyelembe veszik a szerzett tapasztalatokat
en Member States shall take account of experience acquired in order to improve and extend the exchange programmes
hu A becslések összehasonlítják a HICP éves változásának mértékét és az érintett részindexeket egy olyan indexszámmal, amely nem veszi figyelembe a meghatározásokban, módszerekben vagy a gyakorlatban bekövetkezett változásokat
en The estimates shall compare the annual rates of change of the HICP, and the sub-indices concerned, with an index which does not take account of the changes in definitions, methods, or practices
hu Ha a rádiófrekvenciákról szóló ‧. cikk másként nem rendelkezik, a tagállamok a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszik a technológiasemleges szabályozás kívánalmát, és biztosítják, hogy – az ezen irányelvben és a különös irányelvekben meghatározott és különösen a hatékony verseny biztosítását célzó szabályozási feladatok ellátása során – a nemzeti szabályozó hatóságok is így járjanak el
en Unless otherwise provided for in Article ‧ regarding radio frequencies, Member States shall take the utmost account of the desirability of making regulations technologically neutral and shall ensure that, in carrying out the regulatory tasks specified in this Directive and the Specific Directives, in particular those designed to ensure effective competition, national regulatory authorities do likewise
hu A Tanács megállapítja, hogy a közös állásfoglalás szövege már rendelkezik az érdekelt felekkel a rendeletjavaslat végrehajtásának folyamán történő konzultációról (például a ‧. cikk bekezdésének ötödik albekezdésében vagy a ‧. cikk bekezdésében), és az kellő mértékben figyelembe veszi az európai élelmiszeripar igényeit
en The Council notes that the text of the common position already provides for the consultation of stakeholders in the process of implementing the proposed Regulation (as in Article ‧ fifth subparagraph or in Article ‧) and takes in due consideration the needs of the European food industry
hu A számítás nem veszi figyelembe a nyersanyag energiaszükségletét (azaz az alapanyag-előállításhoz felhasznált energia mennyiségét
en The calculation shall not include the energy content of the raw material (i.e. feedstock energy
hu A harmonizálás erőltetése itt éppen azt a benyomást kelthetné, hogy az EU-politika nem veszi kellő mértékben figyelembe a regionális sajátosságokat, és ezzel az eddig is meglevő fenntartások és előítéletek erősödéséhez vezethet
en This is precisely the kind of area where forcing further harmonisation could give the impression that EU policy does not take sufficient account of specific regional circumstances and thus lead to a hardening of existing reservations
hu A modellparaméterek bizonytalanságát minden paraméter tekintetében vizsgálni kell oly módon, hogy az egyes paraméterekre különböző forgatókönyveket veszünk figyelembe, és ezek alapján konfidenciahatárokat határozunk meg
en The uncertainty associated with each of the parameters used to build the model shall be assessed by developing a range of scenarios for each parameter and calculating the appropriate confidence limits
hu Említést sem tesz a Hamász terrorizmusáról, és nem veszi figyelembe azt a tényt, hogy Izrael kivizsgálja az IDF által elkövetett 150 állítólagos kötelességszegést, és vádat fog emelni a bűnösök ellen.
en It fails to mention Hamas terrorism and ignores the fact that Israel is investigating 150 allegations of misconduct by the IDF and will prosecute wrongdoers.
hu Az EK-Dél-Afrika megállapodás kiegészítő jegyzőkönyve mellett szavaztam, ami elvileg figyelembe veszi Románia és Bulgária uniós csatlakozását.
en I voted in favour of the additional protocol to the Agreement between the EC and South Africa, which is intended to take into account the accession of Romania and Bulgaria to the EU.
hu A tagállam a méltányos és nyílt hozzáférés elvét alkalmazza, és figyelembe veszi
en The Member State shall apply the objectives of fair and open access, taking into account
hu A tagállam vagy tagállamok figyelembe veszik a Bizottság minden észrevételét, és a javaslattevő szervezettel egyetértésben felülvizsgált programokat a ‧. cikk bekezdésében említett eljárással összhangban meghatározandó határidőn belül megküldik a Bizottságnak
en The Member State(s) shall take account of any observations made by the Commission and shall send the programmes, revised in agreement with the proposing organisation, to the Commission, within a period of time to be determined in accordance with the procedure referred to in Article
hu figyelembe veszik egy adott tagállam által a ‧. cikknek megfelelően bevezetett korlátozásokat
en limitations imposed by a Member State according to Article ‧ are respected
hu Ilyenkor csak az első tizedes jegyet veszik figyelembe
en For this purpose account shall be taken of the first decimal place only
hu A Bizottság ennek megfelelően figyelembe veszi a súlyosbító vagy enyhítő körülményeket
en The Commission thereby takes account of any aggravating or mitigating circumstances
Showing page 1. Found 110215 sentences matching phrase "figyelembe vesz".Found in 9.15 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.