Translations into English:

 • consider         
  (verb   )
 • mind         
  (verb, noun   )
 • note         
  (verb, noun   )
 • take into account   
  (verb   )

Example sentences with "figyelembe vesz", translation memory

add example
A gabona vásárlása során figyelembe veszik a minőséget, illetve a nedvességtartalmat, amely nem haladhatja meg a ‧ %-otWhen purchasing cereals, account is taken of their quality and their moisture content, which must not exceed ‧ %
A Bizottság figyelembe veszi a tagállam által az bekezdésben említett határidőn belül benyújtott valamennyi bizonyítékotThe Commission shall take account of any evidence supplied by the Member State within the time limits mentioned in paragraph
A kiválasztási kritériumok meghatározásánál főként a projektek európai és nemzetközi jellegét veszik figyelembe, különös tekintettel alábbi jellemzőikreThe selection criteria will take account chiefly of the European and international nature of the projects, in particular of their
a határozat ugyanúgy figyelembe veszi mind a hétsodronyos huzalokat, mint a két-, illetve háromsodronyos huzalokatthe decision takes account of both stranded wire (‧ strands) and braided wire (‧-‧ strands
Ennek a megközelítésnek, amely a kikötői létesítmények biztonsági intézkedéseinek finanszírozását is figyelembe veszi, az alábbi elveken kell alapulniaThis approach, which also takes into account financing of port facility security measures, should be based on the following principles
Ugyanakkor indokolt a Bizottság jogalkotási javaslatai alapján olyan egyedi jogszabályokat elfogadni, amelyek figyelembe veszik a növényvédő szerek használatának adott viszonyait, hogy javuljon a növényvédő szerek felhasználóinak, a növények permetezésén keresztül a peszticideknek potenciálisan kitett a lakosoknak és a szer környezetében tartózkodóknak, valamint a növények és növényi termékek fogyasztóinak és a környezetnek a védelmeHowever, to further improve the protection of users of plant protection products, of residents and bystanders who could be exposed to pesticides from crop-spraying, of consumers of plants and plant products and of the environment, it is appropriate to adopt specific legislation on the basis of a legislative proposal from the Commission which takes account of the specific conditions of use of plant protection products
A Bizottság a szakértők kiválasztásakor figyelembe veszi, hogy minden érintett fél érdekeit képviselni kellThe Commission shall select experts having in mind the need to represent the interests of all relevant stakeholders
E tengelyeket figyelembe veszi a gépjárművek és pótkocsijaik egyes kategóriáinak fékberendezéseire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, ‧. július ‧-i ‧/EGK tanácsi irányelv [‧], és a gépjárművek és pótkocsijuk kormányberendezésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, ‧. június ‧-I ‧/EGK tanácsi irányelv [‧]whereas it is acknowledged that such axles should also be taken into account in Council Directive ‧/EEC of ‧ July ‧ on the approximation of the laws of the Member States relating to the braking devices of certain categories of motor vehicles and of their trailers and in Council Directive ‧/EEC of ‧ June ‧ on the approximation of the laws of the Member States relating to steering equipment for motor vehicles and their trailers
E rendelet követelményeinek teljesítése és a követelmények teljesítésének ellenőrzése céljából az alábbi paramétereket megbízható, pontos és reprodukálható mérési eljárásokkal kell meghatározni, amelyek figyelembe veszik az általánosan elfogadott korszerű mérési módszereketFor the purposes of compliance and verification of compliance with the requirements of this Regulation, the parameters below shall be established by reliable, accurate and reproducible measurement procedures, which take into account the generally recognised state of the art measurement methods
Ez a magas belső megtérülési ráta abból a tényből következik, hogy a számítás nem veszi figyelembe az ISD Polska által addig végrehajtott befektetéseket (különösen a Gdański Hajógyár ‧ millió PLN-es tőkeinjekcióját), hanem az acélszerkezet-gyártásból ‧ óta származó bevételen alapulThis high internal rate of return derives from the fact that the calculation does not take into account the investments made to date by ISD Polska (in particular the capital injection into Gdańsk Shipyard of PLN ‧ million), but is based on revenue from steel structure production since
A katonai szolgálatot teljesítő munkavállalók és azon női munkavállalók összehasonlításának lehetősége, akik szülési szabadságuk leteltével olyan szülői szabadságot vesznek igénybe, amelynek időtartamát a végkielégítés számításánál nem veszik figyelembePossibility of comparing workers performing military service with women workers who, after their maternity leave, take parental leave the duration of which is not taken into account for calculating a termination payment
Az éves kibocsátások, valamint a füstgázok szennyezőanyag-koncentrációjának meghatározása során a tagállamok figyelembe veszik a ‧., ‧. és ‧. cikketWhen determining the annual emissions and concentrations of pollutants in the waste gases, Member States shall take account of Articles ‧, ‧ and
A ‧/‧/EK irányelv ‧. cikke bekezdésének alkalmazásában annak értékelésénél, hogy az irányelv ‧. cikke bekezdése ‧. pontjának c) alpontjában említett átruházható értékpapírok alkalmasak-e a velük való tisztességes, rendszeres és hatékony kereskedésre, a szabályozott piac – a bevezetendő értékpapír jellegétől függően – az alábbi kritériumokat veszi figyelembeFor the purposes of Article ‧ of Directive ‧/‧/EC, when assessing whether a transferable security referred to in Article ‧(c) of that Directive is capable of being traded in a fair, orderly and efficient manner, the regulated market shall take into account, depending on the nature of the security being admitted, whether the following criteria are satisfied
A bevándorlók helyzete jogi harmonizálásának célja mellett az irányelv igazi kihívása az volt, hogy tudunk-e kompromisszumot találni, amely megfelel az emberi jogok és a személyek szabad mozgása követelményeinek, és ugyanakkor figyelembe veszi az egyéni és különösen a kollektív biztonság szükségességét.In addition to the objective of legal harmonization of the situation of immigrants, the true challenge of this directive was to find the compromise that would comply with the human rights and the free movement of persons and, at the same time, take into consideration the need for individual and, especially, collective security.
A világpiacon rendelkezésre álló legkedvezőbb vásárlási lehetőségek megállapításakor figyelembe veszik az alábbiakra vonatkozó valamennyi információtWhen the most favourable purchasing opportunities on the world market are being established, account shall be taken of all information relating to
valamennyi érintett fél érdekeit figyelembe veszikthe interests of each of the parties concerned are taken into consideration
Az egészségügyi vagy növény-egészségügyi védelem megfelelő szintjének meghatározása során a tagok figyelembe veszik a kereskedelemre gyakorolt negatív hatások minimalizálásának céljátMembers should, when determining the appropriate level of sanitary or phytosanitary protection, take into account the objective of minimizing negative trade effects
A ‧.‧. részben a JOGSZABÁLYOK, AMELYEKET AZ EFTA-ÁLLAMOK ÉS AZ EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG MEGFELELŐEN FIGYELEMBE VESZNEK címsor ‧c. pontja (‧/‧/EK bizottsági határozat) után a következő ponttal egészül kiunder the heading ACTS OF WHICH THE EFTA STATES AND THE EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY SHALL TAKE DUE ACCOUNT, the following point shall be inserted after point ‧c (Commission Decision ‧/‧/EC) in Part
a tengeri gyorsforgalmi utakat, a világkereskedelem jelenlegi fejlesztésének alapvető elemét, megfelelően figyelembe veszik mint teljes értékű tengelytthe motorways of the sea, a key part of current developments in world trade, are properly taken into account as an axis in their own right
Egy feldolgozást vagy újramérést folytató anyagmérlegkörzetben meg kell vizsgálni a tényleges leltáron alapuló anyagmérleget, valamint a feldolgozási terület a leltár-ellenőrzési koncepció részét képező anyagmérlegeit abból a szempontból, hogy azok elfogadhatóak-e olyan anyagmérlegszórással, amely figyelembe veszi az indokolt mérési bizonytalanságot és becsült mennyiségek esetében a feldolgozási és mérési bizonytalanságotIn an MBA involving processing or re-measurement, the material balance derived from a PIT, and also the process area material balances forming part of an inventory control approach, should be tested for acceptance using balance standard deviations that take into account justified measurement uncertainty and in the case of estimated amounts, the process and measurement uncertainty
Az bekezdésben említett indokolással ellátott vélemény elkészítése során a Hatóság figyelembe veszi a rendelkezésre álló tudományos és technikai ismereteket és különösen a tagállamok által a ‧. cikknek megfelelően benyújtott adatokatIn preparing the reasoned opinion referred to in paragraph ‧, the Authority shall take into account the scientific and technical knowledge available, and in particular, information provided by the Member States as required by Article
A Felek a ‧. június ‧-én létrehozott chilei védjegyjegyzék alapján nem veszik figyelembe a ‧. cikk és (‧a) bekezdésében említettektől eltérő védjegyeket, amelyek azonosak a ‧. cikkben említett földrajzi jelzésekkel, vagy hasonlítanak azokra, illetve tartalmazzák azokatThe Parties are not aware, on the basis of the Chilean trademark register as established on ‧ June ‧, of any trademarks other than those listed in Article ‧ and (‧a) which are identical with, or similar to, or contain the protected designation referred to in Article
A benyújtott szöveg figyelembe veszi ezt a veszélyt, és kellő rugalmasságot biztosít az üzemeltetők számára a válsághelyzetek kezeléséhez.The submitted text takes account of this danger and leaves sufficient flexibility for handling crisis situations in the hands of the operators.
Néhány tranzakció, mint például egy üzem értékesítése, olyan nyereséggel vagy veszteséggel járhat, amelyet az eredmény meghatározásánál vesznek figyelembeSome transactions, such as the sale of an item of plant, may give rise to a gain or loss which is included in the determination of profit or loss
Csak a kijelölt határidőn (‧. október ‧.) belül benyújtott, a hivatalos pályázati űrlapon, az EU hivatalos nyelveinek egyikén hiánytalanul kitöltött, gépelt formában benyújtott pályázatokat veszik figyelembeOnly typed proposals submitted in one of the official EU languages, using the official application form, completed in full, and sent by the specified deadline (‧ October ‧) will be considered
Showing page 1. Found 110215 sentences matching phrase "figyelembe vesz".Found in 20.262 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.