Translations into English:

 • consider         
  (verb   )
 • mind         
  (verb, noun   )
 • note         
  (verb, noun   )
 • take into account   
  (verb   )

Example sentences with "figyelembe vesz", translation memory

add example
hu Az elbírálás figyelembe veszi az I. melléklet ‧. pontjában lefektetett kritériumokat
en The assessment shall take account of the criteria laid down in point ‧ of Annex I
hu A Bizottság tovább javítja majd a 325. cikk szerinti, a pénzügyi érdekek védelméről szóló jelentés formátumát és tartalmát, és figyelembe veszi majd a vita során tett javaslatokat.
en The Commission will further improve the format and content of the Article 325 annual report on the protection of financial interests and will take into account the suggestions that were made during the debate.
hu A Bizottság csak a ‧. szeptember ‧-ig beérkezett jelentkezéseket veszi figyelembe
en Only applications received by ‧ September ‧ will be considered by the Commission
hu részt vesz az érintett tagállamok igényét figyelembe vevő, a képességet érintő célok kidolgozásában, értékelésében és felülvizsgálatában annak érdekében, hogy a jóváhagyott eljárásoknak megfelelően biztosítsa az összhangot a NATO DPP-vel, illetve a PARP-val és a PfP-vel
en It contributes to the process of elaboration, assessment and review of the capability goals, taking into account the need, for those Member States concerned, to ensure consistency with NATO's DPP and the PARP of the PfP in accordance with agreed procedures
hu E ‧ %-os küszöbérték figyelembe veszi az előcsatlakozási időszak sajátos körülményei között gyűjtött statisztikai adatok hibahatárát, valamint az elvégzett feladat összetettségét és nagyságrendjét
en This ‧ % covers the margin of error of the statistical information gathered in the particular circumstances of the pre-accession period and the complexity and scope of this exercise
hu A kiindulási terv figyelembe veszi az egyes tagállamok sajátos helyzetét, és elsősorban az alábbiakat írja le
en The initial plan shall take into account the specific situation of each Member State and specify in particular
hu A tagállamok szükség esetén felgyorsítják a ‧/‧/EK irányelv átültetését, és a nemzeti stratégiák kidolgozásakor figyelembe veszik a jogilag kötelező erejű eszközöket, a politikai kötelezettségvállalásokat és egyéb vonatkozó dokumentumokat, különösen az Európa Tanács által a közelmúltban kötött, az emberkereskedelem elleni fellépésről szóló egyezményt
en Member States should, where necessary, speed up the transposition of Directive ‧/‧/EC and take into consideration legally binding instruments, political commitments and other relevant documents, in particular the recently concluded Council of Europe Convention on Action Against Trafficking in Human Beings when developing national strategies
hu Egy ilyen hajtóerőre van szükségünk, valakire, aki biztosítja, hogy valamennyi javaslatunk figyelembe veszi a nők jogait, mivel ez kulcsfontosságú.
en It is a driving force that we need, someone who ensures that all our proposals take account of women's rights, as this is so crucial.
hu Az európai adatvédelmi biztos megjegyzi, hogy ugyan az adatvédelem szempontjait sem a farmakovigilanciára vonatkozó jelenlegi jogszabályi keret, sem a javaslatok nem veszik kellő mértékben figyelembe, a központi közösségi EudraVigilance rendszer gyakorlati alkalmazása egyértelműen felvet adatvédelmi kérdéseket
en The EDPS notes that although data protection is not sufficiently considered in both the current pharmacovigilance legal framework and the proposals, the practical application of the central Community EudraVigilance system clearly raises data protection issues
hu A tagállamon behajtandó vagy neki kifizetendő összeg kiszámításakor vagy az elszámolt kiadásokról tett éves beszámoló végösszegét (a oszlop),vagy az elkülönített kiadásokról tett havi beszámolók összességét (b oszlop) veszik figyelembe
en For calculating the amount to be recovered from or paid to the Member State, the amount considered is either the total of the annual declaration for cleared expenditure (column a) or the aggregate of the monthly declarations for disjoined expenditure (column b
hu Arra szólítjuk fel tehát a Bizottságot és az összes tagállamot, hogy konkrét új stratégiákat dolgozzanak ki a bizonytalan munkahelyekkel kapcsolatban, amelyek figyelembe veszik a nemek közötti egyensúly elvét.
en We therefore call on the Commission and all the Member States to develop concrete new strategies on precarious work that take the principle of gender balance into account.
hu annak szavatolása, hogy az új kereskedelmi keret az átmeneti időszakok és a végső termékskála meghatározásakor valamennyi AKCS-ország esetében figyelembe veszi a sérülékeny ágazatokat, különösen a mezőgazdasági élelmiszer-termelést, és hogy lehetővé teszi az AKCS-országok által élvezett piaci hozzáférés javítását, különösen az eredetre vonatkozó szabályok felülvizsgálata révén
en the guarantee that, for all the ACP countries, the new trade framework will take account of sensitive sectors, particularly agricultural food production, when determining transition periods and the final product coverage, and that it will make it possible to improve the market access which ACP countries enjoy, particularly by means of a review of the origin rules
hu figyelembe veszi a Számvevőszék éves jelentésének ‧.‧. pontja szerinti megjegyzést, miszerint a belső ellenőrzési szabványokat csak ‧ novemberében hagyták jóvá; külön felhívja a figyelmet a ‧-ben végzett utólagos ellenőrzések és hitelesítések elégtelen számára
en Observes the remark at paragraph ‧.‧ of the Court of Auditors' annual report that internal control standards were approved only in November ‧; especially notes the insufficient number of ex-post controls and verifications carried out in
hu A Bizottsághoz a határidőt követően beérkező pályázatokat nem veszik figyelembe
en Applications received by the Commission after the closing date will not be taken into consideration
hu Az igazolások kiállításakor a tagállamok betartják a következő feltételeket: a) figyelembe veszik az Egészségügyi Világszervezet érvényes közigazgatási intézkedéseit
en When issuing such certificates Member States shall comply with the following conditions: (a) they shall have regard to the prevailing administrative arrangements of the World Health Organization
hu A nemzeti szabályozó hatóságok a követelmények meghatározása során a legmesszebbmenőkig figyelembe veszik a Bizottság megállapításait vagy ajánlásait
en National regulatory authorities shall take the utmost account of the Commission’s comments or recommendations when deciding on the requirements
hu Ha a gyártó tanúsított minőségirányítási rendszert működtet, a bejelentett szervezet ezt figyelembe veszi az ellenőrzés során
en When the manufacturer operates a certified quality management system, the notified body shall take this into account in the surveillance
hu Ez a lehetőség figyelembe veszi, hogy nem mindig lesz szükség audit bizottság felállítására akkor, amikor a kollektív befektetési vállalkozás csupán a vagyonkoncentrációt szolgálja
en This option takes into account the fact that where a collective investment undertaking functions merely for the purpose of pooling assets, the employment of an audit committee will not always be appropriate
hu A dömping nagyságának elemzése figyelembe veszi azt a tényt is, hogy léteznek a káros dömping megszüntetésére irányuló, hatályban lévő intézkedések
en The analysis with regard to the magnitude of dumping takes into account the fact that there are measures in force in order to eliminate injurious dumping
hu a halászati közös vállalkozások támogatását célzó szabályozások és mechanizmusok beépítését a hatályos közösségi joganyagba, ami a harmadik országokkal kötött két- vagy többoldalú megállapodásokon belüli stabil és hosszú távú speciális eljárás szerint jogbiztonságot nyújtana ezen vállalkozások számára, és figyelembe veszi a tevékenység egyedi jellegzetességeit és kedvező hatásait a halászati erőforrások kezelése, a piacok ellátása, a halászattól függő térségekbeli munkahelyteremtés, a többletérték megteremtése, az együttműködés és a nemzetközi cserekapcsolatok szempontjából
en Current Community law should include rules and mechanisms that will give legal security to joint enterprises within a specific stable, long-term framework for action, in the context of bilateral or multilateral agreements with non-EU countries, taking into account the particular nature of the activity and its benefits in terms of management of fisheries resources, market supply, job creation in fishing-dependent areas, creation of added value, cooperation and international trade
hu tudomásul veszi a Bíróság hivatalvezetőjének válaszát, amely szerint nem volt lehetséges a ‧. cikk bekezdése által előírt jelentés, illetve a belső ellenőr jelentésének továbbítása, mert a belső jelentések egyike sem készült el a végleges formájában; ennek következtében megkülönböztetett figyelmet fordít majd e két dokumentumra a ‧. évi mentesítési eljárás során
en Notes the reply of the ECJ Registrar, according to which he is unable to forward the report under Article ‧ or the internal auditor’s report as no internal audit report was finalised; will therefore pay special attention to these two documents in the ‧ discharge procedure
hu Ezek a mechanizmusok és eljárások figyelembe veszik az érintett rendszer egyensúlyát, valamint az ellátás biztonságát
en These mechanisms and procedures shall take into account the integrity of the system concerned as well as security of supply
hu A szerződő felek figyelembe veszik a következő jogi aktusok rendelkezéseit
en The Contracting Parties take note of the content of the following acts
hu Ez a jelentés, amelyet támogatunk, egy olyan új keretszabályozást hozott léte, amely pontosabb és részletesebb meghatározásokra épít, és a gyógyszeripar ellátási láncának minden szereplőjét, szakaszát és szempontját - biztonság, követhetőség és a szereplők kötelezettségei - figyelembe veszi, így egy jó kompromisszumot alakítva ki.
en The report, for which we expressed our support, has established a regulatory framework which, taking as its basis more precise and detailed definitions, took into account all the actors, stages and aspects of the pharmaceutical supply chain - safety, traceability and obligations of the distribution chain - in order to achieve a good compromise.
hu A bizonyos feltételek teljesülése esetén kibocsátandó törzsrészvények (feltételesen kibocsátandó részvények) attól az időponttól forgalomban lévőnek minősülnek, és azokat figyelembe veszik az egy részvényre jutó eredmény alapértékének számításakor, amikortól az összes szükséges feltétel teljesült
en Ordinary shares which are issuable upon the satisfaction of certain conditions (contingently issuable shares) are considered outstanding, and included in the computation of basic earnings per share from the date when all necessary conditions have been satisfied
Showing page 1. Found 110215 sentences matching phrase "figyelembe vesz".Found in 25.334 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.