Translations into English:

  • double cropping   

Example sentences with "kettős termesztés", translation memory

add example
hu A Brussels grondwitloof olyan zöldség, amely kettős termesztési folyamat eredménye: az első a gyökér termesztése, amelyet a hajtatás vagy a nevelés követ
en Brussels grondwitloof is a vegetable which is obtained by means of a dual cultivation process: root cultivation followed by forcing or drawing
hu Különösen jelentős kettős felhasználhatósága – tudniillik étkezési és olajsajtolási használata egyaránt ismert – valamint a szokásos termesztési körülmények között korai termőre fordulása, magas és folyamatos termékenysége miatt
en It is very attractive because of its dual suitability for culinary purposes and milling, the speed with which it comes into production, and its high and constant productivity in normal growing conditions
hu ACS-GMØØ‧-‧ szójababot tartalmazó vagy abból álló élelmiszeren és takarmányon kívüli olyan termékek, amelyeket a termesztés kivételével ugyanarra a felhasználásra szánnak mint bármely más szójababot
en Products other than food and feed containing or consisting of ACS-GMØØ‧-‧ soybean for the same uses as any other soybean with the exception of cultivation
hu Ennélfogva el kell ismerni, hogy a tagállamoknak elegendően rugalmas fellépést kell biztosítani a GMO-termesztés vonatkozásában meglévő regionális és nemzeti szükségleteik figyelembevételéhez annak érdekében, hogy a lehető legalacsonyabb mértékben forduljanak elő GMO-k a biogazdálkodással termesztett és egyéb növények között, amikor az elégséges tisztasági szintek más eszközökkel nem érhetők el
en It is therefore necessary to recognise that Member States need sufficient flexibility to take into consideration their particular regional and local needs with regard to GMO cultivation in order to achieve the lowest possible presence of GMOs in organic and other crops, when sufficient levels of purity cannot be achieved by other means
hu ezek a szervezetek tagjaik helyébe lépnek a szárítottszőlő-termesztéshez nyújtott támogatások rendszerének kezelésével kapcsolatos valamennyi tevékenység tekintetében
en such organisations take the place of their members for all operations relating to the administration of the system of aid for the cultivation of dried grapes
hu A kártevők, illetve a betegségek elleni küzdelemnek elsősorban olyan termesztési módszerek alkalmazásán kell alapulnia, mint a mag fertőtlenítése, a magágyak kezelése és kevesebb öntözővíz használata
en Possible pests and diseases are controlled by methods such as the disinfection of seeds, the treatment of seedbeds and reduced irrigation
hu A Bord Bia minőségbiztosítási programjaiban résztvevők – köztük az élelmezési célú kertészeti termesztést, így többek között a gombakomposzt-termelést folytatók és a gombacsomagolók – esetében támogatásra jogosultak továbbá az ‧/‧/EK rendelet ‧. cikke bekezdése b) és c) pontjával összhangban a szabványok kialakítása (ideértve a teljesítményértékelést más szabványokhoz képest) és a képzési programok
en Aid would also be provided for the development of standards (including benchmarking against other standards) and for training programmes in accordance with Article ‧(b) and (c) of Regulation (EC) No ‧/‧ for participants in all Bord Bia's Quality Assured Schemes including those for edible horticulture, which includes mushroom compost and casing manufacturers
hu A Brussels grondwitloof magjának, gyökérének termesztése és nevelése a termesztőtől ‧.‧ pontban leírt ismereteket kívánja meg
en Brussels grondwitloof seed cultivation, root growing and forcing requires extensive know-how on the part of the growers, as described under point
hu A termesztési terület további öt településsel bővült (Alcoy, Biar, Castalla, Confrides és Jijona
en The production area has increased to include five additional municipalities (Alcoy, Biar, Castalla, Confrides and Jijona
hu hangsúlyozza olyan kutatások elvégzésének a szükségességét, amelyek azoknak a gazdasági, ökológiai és technikai tényezőknek a feltárására irányul, amelyek szerepet kapnak a termesztésre alkalmas növényeknek az egyes területek sajátos talaj- és éghajlati viszonyai alapján történő kiválasztásában
en Stresses the need to carry out research to explore the economic, ecological and technical factors involved in selecting suitable crops for cultivation on the basis of the particular nature of the soil and climate in each area
hu A Portugália által előterjesztett indokok között különösen fontos helyen szerepelnek a géntechnológiával módosított fajták termesztése által potenciálisan a környezetre gyakorolt hatások
en The justifications put forward by Portugal make extensive reference to the potential effects of the cultivation of GM varieties on the environment
hu Ezért valószínűnek tűnik, hogy egyik-másik a hegyvidéki mezőgazdaság alapterménye is volt, különösen mivel a fennmaradt csatornarendszerek annyira hasonlítanak a tarógyökér termesztésénél ma is használtakra.
en Hence it seems likely that some of them were also the founding crops of highland agriculture, especially as the ancient drainage systems preserved are so similar to the modern drainage systems used for growing taro.
hu Gomba esetében azonban az STÉ-ket az év összes egymást követő éves betakarításából eredő bruttó termelési érték alapján határozzák meg, és a termesztésre használt terület ‧m‧-es egységeiben fejezik ki
en For mushrooms, however, the SOs are determined on the basis of gross output for all the annual successive harvests and are expressed per ‧ m‧ of area under crops
hu Ezen túlmenően felügyelni kell a megfelelő környezetbarát/biológiai, illetve integrált termesztési módok alkalmazását, valamint a legelők eltartó képességének megállapítását a természetes körülmények és a növények növekedési ütemének figyelembevételével
en This is achieved by using ecological/biological and integrated methods of cultivation, as well as by matching livestock to natural local growth conditions
hu a Közösségben termelt és a termesztési régióban forgalomba hozott zöld banán átlagos eladási ára a helyi piacon
en the average selling prices on local markets of green bananas produced in the Community which are marketed in their region of production
hu Így nekem úgy tűnik, hogy egy dileamma előtt állunk, ellentmondás van a két érdek között, és ugyanez elmondható arra is, hogy sok termőföldet átalakítanak nád vagy más energianövények termesztése céljából.
en So it seems to me that there is a dilemma, a conflict between the two interests, and the same applies to converting a lot of land to produce miscanthus or other energy crops.
hu Az együtt-termesztési intézkedések révén elérendő keveredési szinttől függetlenül az uniós jogszabályokban megállapított határértékeket továbbra is alkalmazni kell a GMO-k élelmiszerekben, takarmányokban és közvetlen feldolgozásra szánt termékekben való előfordulásának címkézésére
en Regardless of the level of admixture to be pursued through co-existence measures, the thresholds established in the EU legislation will continue to apply for the labelling of GMO presence in food, feed and products intended for direct processing
hu adott esetben az olajbogyótermő terület olajbogyó-termesztési FIR-hektárban kifejezve, az ‧/‧/EK rendelet XXIV. mellékletének ‧. és ‧. pontjával összhangban
en where appropriate, the olive area expressed in olive GIS-ha, in accordance with points ‧ and ‧ of Annex ‧ to Regulation (EC) No
hu Az ‧/‧/EK határozat ‧. cikkének bekezdésével összhangban a Bizottság a Környezetvédelmi Tanács ‧. december ‧-i határozatára tekintettel módosított javaslatot nyújtott be, amely Ausztria védintézkedésének csak a környezetvédelmi vonatkozásaira – azaz a termesztésre – utal
en In accordance with Article ‧ of Decision ‧/‧/EC the Commission submitted an amended proposal in order to take into account the Council Decision of ‧ December ‧ which refers only to the environmental aspects of the Austrian safeguard clause, namely cultivation aspects
hu A kendernövényeket a helyi gyakorlatnak megfelelően rendes termesztési körülmények között kell termeszteni a virágzás végét követően legalább ‧ napon át, annak érdekében, hogy az , a és a bekezdésben előírt ellenőrzéseket el lehessen végezni
en Crops of hemp shall continue to be cultivated under normal growing conditions in accordance with local practice for at least ‧ days from the date of the end of flowering so that the checks provided for in paragraphs ‧, ‧ and ‧ can be made
hu ACS-BNØØ‧-‧ olajrepcét tartalmazó élelmiszeren és takarmányon kívüli olyan termékek, amelyeket a termesztés kivételével ugyanarra a felhasználásra szánnak, mint bármely más olajrepcét
en Products other than food and feed containing ACS-BNØØ‧-‧ oilseed rape for the same uses as any other oilseed rape with the exception of cultivation
hu a kérelmező tagállamban elvégzett hatósági fajtakísérletek bebizonyították, hogy a fajta a tagállam területének egyetlen pontján sem hoz az említett tagállam területén jóváhagyott hasonló fajtával végzett kísérleteknek megfelelő eredményeket, illetve köztudomású, hogy a fajta – érési csoporttípusa miatt – az adott tagállam területének egyetlen pontján sem alkalmas termesztésre; vagy
en where official growing trials carried out in the applicant Member State show that the variety does not, in any part of its territory, produce results corresponding to those obtained from a comparable variety accepted in the territory of that Member State or, where it is well known that the variety is not suitable for cultivation in any part of its territory because of its type of maturity class; or
hu ANNAK TUDATÁBAN, hogy a manióka termesztése Thaiföldön a legszegényebb és – politikai értelemben – a legérzékenyebb térségekben összpontosul
en CONSCIOUS that manioc production in Thailand is concentrated in the poorest and most politically sensitive areas
hu Azon hatóanyagoknál, amelyeknél az ezeket tartalmazó növényvédő szerek visszavonására csak egy rövid megelőző értesítési időszak áll rendelkezésre, ajánlatos egy tizenkét hónapot meg nem haladó türelmi időszakot meghatározni az intézkedésre, a raktározásra, a forgalomba hozatalra és a raktárkészletek felhasználására, ami a még meglévő készletek használatának engedélyezését, legfeljebb egy további termesztési éven belül engedi meg
en For the active substances for which there is only a short period of advance notice for the withdrawal of plant protection products containing such substances, it is reasonable to provide for a period of grace for disposal, storage, placing on the market and use of existing stocks for a period of no longer than ‧ months to allow existing stocks to be used in no more than one further growing season
hu A magvak kivételével a Viburnum fajoknak, a Camellia fajoknak és a Rhododendron simsii Planch. kivételével a Rhododendron fajoknak a Közösség területéről származó, ültetésre szánt egyedei csak akkor szállíthatók el a termesztési helyükről, ha megfelelnek az e határozat mellékletének ‧. pontjában megállapított feltételeknek
en Plants intended for planting of Viburnum spp., Camellia spp. And Rhododendron spp., other than Rhododendron simsii Planch, other than seeds, originating in the Community may not be moved from their place of production unless they meet the conditions laid down in point ‧ of the Annex to this Decision
Showing page 1. Found 7649 sentences matching phrase "kettős termesztés".Found in 3.166 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.