Translations into English:

  • labour agreement   
  • labour contract   
  • labour contracts   
  • work contract   

Similar phrases in dictionary Hungarian English. (1)

munkaszerzõdés
labour contracts; labour agreement; labour contract

Example sentences with "munkaszerződés", translation memory

add example
hu A felperest, miután ‧. május ‧-jétől ‧. szeptember ‧-ig ‧ különböző egymást követő határozott idejű munkaszerződés alapján, helyi alkalmazottként és kisegítő alkalmazottként a Bizottságnál dolgozott, a ‧. szeptember ‧. és ‧. szeptember ‧. közötti időszakra szerződéses alkalmazottként alkalmazták
en The applicant, after having worked for the Commission from ‧ May ‧ to ‧ September ‧ as a member of the local staff and member of the auxiliary staff under ‧ successive separate fixed-term contracts of employment, was recruited as a member of the contract staff for the period from ‧ September ‧ to ‧ September
hu a támogatások nyújtását- csakis és egymást kölcsönösen kizárva- a munkavállalók képzési és munkaszerződéssel történő felvétele tekintetében (ezen szerződések két éves időtartama folyamán) vagy az előzőleg képzési és munkaszerződéssel felvett munkavállalók szerződésének határozatlan idejűvé történő átalakítása tekintetében (az átalakítástól számított három éves időtartamra) tartotta jóváhagyhatónak?
en to authorise, on a mutually exclusive basis, either the grant of assistance for workers recruited on training and work experience contracts (for the two years’ duration of such contracts) or the grant of assistance for those workers recruited previously on training and work experience contracts which were subsequently converted into open-ended contracts (for the three years from that conversion)?
hu A ‧. cikk bekezdésben az ideiglenes munkaszerződés, illetve ideiglenes [...] munkaviszony kifejezések rövid távú munkaviszonyra utalnak-e, vagy másra, például minden határozott idejű munkaviszonyra?
en Do the words temporary contract and temporary ... employment relationship in Article ‧ of the Directive refer to short-term employment relationships or to something else, such as all fixed-term employment relationships?
hu a munkaszerződésekre alkalmazandó jog
en the law applicable to the employment contracts
hu Amennyiben az első albekezdésben említett testületnek közvetlenül a személyzet egyik tagja terjeszti elő az ügyet a költségvetési rendelet ‧. cikkének bekezdésével összhangban, úgy az aktát továbbítja a kinevezést végző, illetve, adott esetben, a munkaszerződés megkötésére jogosult hatóságnak, és erről értesíti a személyzet érintett tagját
en When the panel referred to in the first subparagraph is directly informed of a matter by a member of staff in accordance with Article ‧) of the Financial Regulation, it shall transmit the file to the appointing authority or, where appropriate, to the authority authorised to conclude contracts of employment and shall inform the member of staff accordingly
hu Egyéni munkaszerződések
en Individual employment contracts
hu Ez azt jelenti, hogy a fiatal anyák jobban ki vannak téve a határozott idejű munkaszerződések vagy a munkanélküliség kockázatának.
en This means that young mothers are exposed more to temporary work contracts or the risk of unemployment.
hu McCarthy munkaszerződése a BXJ- vel
en McCarthy' s employment contract with BXJ.Whoa, whoa
hu A Bizottság módosított javaslata alapján a Tanács nem fogadta el a ‧. módosítást, amely kiterjesztette volna azt a lehetőséget, hogy az irányelv ne vonatkozzon meghatározott, államilag nem támogatott képzési programok keretében kötött munkaszerződésekre vagy munkaviszonyra
en Following the Commission's amended proposal, the Council did not accept Amendment ‧ which would have extended the possibility of not applying the Directive to employment contracts or relationships concluded under specific training programmes without any public support
hu A munkaszerződéssel rendelkező munkavállalók jogainak érvényben kell maradnia, függetlenül attól, hogy van-e tartózkodási, illetve munkavállalási engedélyük
en The rights of workers under the employment contract should continue to apply, irrespective of whether or not they have a residence or work permit
hu amennyiben a szóban forgó, a keretmegállapodás végrehajtására irányuló jogszabályi intézkedés a határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező munkavállalók védelme és a keretmegállapodás szerinti viaszélések megelőzése céljából, jogkövetkezményként előírja a határozott idejű munkaszerződések határozatlan idejű szerződésekké történő minősítését, beálló hatállyal (ex nunc), míg a korábban hatályos egyenrangú jogszabályok a határozott idejű munkaszerződések határozatlan idejűvé történő minősítését az eredeti szerződések megkötésének időpontjától irják elő (ex tunc
en when the legal measure in question applying the Framework Agreement provides as a legal consequence for the protection of fixed-term workers and the prevention of abuse, within the meaning of the Framework Agreement on fixed-term work, for the qualification thereafter (ex nunc) of fixed-term employment contracts as contracts of indefinite duration, whereas the pre-existing legal measure provides for the qualification of fixed-term contracts as contracts of indefinite duration from the time they were originally concluded (ex tunc)?
hu ezen intézkedés hatálybalépésének időpontjában összes időtartamuk érje el a huszonnégy hónapot, függetlenül attól, hányszor újították meg a szerződéseket, illetve hogy ezek alapján történt-e legalább tizennyolc hónapot elérő foglalkoztatás az eredeti szerződést követő összesen huszonnégy hónapos időszakban, amennyiben az eredeti szerződésen kívül a szerződést legalább háromszor újították meg, míg a korábban hatályos egyenrangú jogszabályok nem írják elő e feltételeket, ellenben ezek alkalmazási körébe tartozik valamennyi (egymást követő) határozott idejű munkaszerződés, függetlenül a foglalkoztatási időszak minimális időtartamától és a szerződések megújításának minimális számától
en that they extend for a total of at least ‧ months before the measure in question enters into force, irrespective of the number of contract renewals or that, on the basis of those renewals, there has been a minimum total period of work of ‧ months over an overall period of ‧ months from the original contract, provided that there are at least three renewals since the original contract, whereas the existing equivalent legal measure does not lay down such conditions but covers all the fixed-term (successive) employment contracts, irrespective of a minimum total period of work and a minimum number of contract renewals
hu szükség esetén a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a munkaszerződések megkötésére felhatalmazott hatóságnak a felperes panaszát elutasító ‧. november ‧-i határozatát
en So far as necessary, annulment of the decision of the authority authorised to conclude contracts of employment (AACC) of ‧ November ‧ rejecting the applicant's complaint
hu abban az esetben, ha egy vállalkozás minden más munkavállalójának munkaszerződése meghatározza a heti munkaidőt és munkaidő-beosztást, nem ellentétesek azokkal az ugyanezen vállalkozás munkavállalóinak részmunkaidős szerződései, mint amilyenek az alapügy tárgyát képezők, amelyek szerint a heti munkaidő és a munkaidő-beosztás nem állandó, az esetről esetre meghatározva az elvégzendő munka mennyiségéhez alkalmazkodik, és e munkavállalók választásuk szerint megtagadhatják vagy elvállalhatják az említett munkát
en in circumstances where all the contracts of employment of the other employees of an undertaking make provision for the length of weekly working time and for the organisation of working time, they do not preclude a contract of part-time employment of workers of the same undertaking, such as that in the main proceedings, under which the length of weekly working time and the organisation of working time are not fixed but are dependent on quantitative needs in terms of work to be performed determined on a case-by-case basis, such workers being entitled to accept or refuse that work
hu Ellentétes-e a határozott idejű munkaszerződésekről szóló keretmegállapodás ‧. szakaszának ‧. pontjával egy olyan nemzeti jogi rendelkezés alkalmazása, mint a TzBfG (a részmunkaidős és a határozott idejű foglalkoztatásról szóló német törvény) ‧. §-a bekezdése második mondatának ‧. pontja, amely az egymást követő határozott idejű munkaszerződéseket csak a közszolgálatban indokolja azzal az objektív okkal, hogy a munkavállalót határozott ideig tartó munkára szánt költségvetési forrásból javadalmazzák, míg a magánszektor munkáltatói esetében az ilyen gazdasági okokat nem ismerik el objektív okként?
en Does Clause ‧ of the framework agreement on fixed-term work preclude the application of a provision of national law such as Paragraph ‧ of the Law on part-time working and fixed-term contracts (Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge, the TzBfG) which justifies successive fixed terms of employment contracts in the public sector alone for the objective reason that the employee is paid out of budgetary funds provided for fixed-term employment, whereas in the case of employers in the private sector such economic reasons are not recognised as objective reasons?
hu A rendelet ‧. cikkének bekezdésében előírt választás jogát a munkaszerződés megkötésének időpontjában kell gyakorolni
en The right of option provided for in Article ‧ of the Regulation must be exercised at the time when the contract of employment is concluded
hu Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló, ‧. június ‧-i ‧/‧/EK tanácsi irányelv mellékletében szereplő, a határozott ideig tartó munkaviszonyról szóló, ‧. március ‧-án kötött keretmegállapodás ‧. szakasza ‧. pontjának a) alpontját úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan egymást követő, határozott idejű munkaszerződések alkalmazása, amelyek egyedüli indoka, hogy azokat egy általános tagállami törvényi vagy rendeleti rendelkezés írja elő
en Clause ‧(a) of the framework agreement on fixed-term work concluded on ‧ March ‧, which is annexed to Council Directive ‧/‧/EC of ‧ June ‧ concerning the framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP, is to be interpreted as precluding the use of successive fixed-term employment contracts where the justification advanced for their use is solely that it is provided for by a general provision of statute or secondary legislation of a Member State
hu felszólítja a tagállamokat, hogy kísérjék fokozott figyelemmel a gyereket nevelő, dolgozó bevándorló nők sajátos helyzetét, különösen a határozott időre szóló munkaszerződésekkel járó jogokat illetően
en Calls on the Commission and the Member States to pay special attention to the specific situation of women migrants with dependent children, particularly as regards their rights under temporary contracts of employment
hu Kívánatos, hogy az egyes államok törvényei és a tagállami szintű munkaszerződések célzott intézkedések (adóösztönzők, ösztöndíjak, mobilitás, közösségi programok stb.) révén mielőbb képesek legyenek a fent leírt különbségek csökkentésére
en The hope is that legislation in individual Member States and national employment agreements will soon succeed in narrowing the gap by means of specific measures (tax incentives, traineeships, mobility, Community programmes, etc
hu A szolgálati jogviszony megkezdésével és a munkaszerződés lejártával kapcsolatban felmerülő utazási költségek
en Travel expenses on taking up duties and at end of contract
hu (PT) Most, amikor Portugáliában a munkanélküliség az elmúlt 20 év egyik legmagasabb szintjét érte el és főként a nőket és fiatalokat sújtja, egy újabb multinacionális vállalat gyakorol nyomást a dolgozóira, hogy bontsák fel munkaszerződésüket a céggel.
en (PT) When unemployment in Portugal has risen to one of the highest levels in the last 20 years, affecting women and young people in particular, yet another multinational is exerting pressure on workers to rescind their contracts of employment.
hu azok a személyek, akik nem munkaszerződés alapján dolgoznak az EKB részére, az EKB részére végzett munkájukkal kapcsolatos ügyekben
en persons working for the ECB other than on the basis of an employment contract, in matters related o their work for the ECB
hu Sajátos jellegű munkaszerződéssel, illetve munkaviszonnyal rendelkező munkavállalók
en Employees having a contract of employment, or an employment relationship, of a special nature
hu Ha a munkavállalónak azon a tagállamon kívül kell valamely országban vagy országokban munkát végeznie, amely(ek)nek joga és/vagy gyakorlata irányadó a munkaszerződésre, illetve a munkaviszonyra, a ‧. cikkben említett okirat(oka)t indulása előtt meg kell kapnia, és annak (azoknak) legalább az alábbi kiegészítő adatokat kell tartalmaznia(tartalmazniuk
en Where an employee is required to work in a country or countries other than the Member State whose law and/or practice governs the contract or employment relationship, the document(s) referred to in Article ‧ must be in his/her possession before his/her departure and must include at least the following additional information
Showing page 1. Found 911 sentences matching phrase "munkaszerződés".Found in 0.911 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.