Translations into English:

  • labour agreement   
  • labour contract   
  • labour contracts   
  • work contract   

Similar phrases in dictionary Hungarian English. (1)

munkaszerzõdés
labour contracts; labour agreement; labour contract

Example sentences with "munkaszerződés", translation memory

add example
hu Ellentétes-e a határozott idejű munkaszerződésekről szóló keretmegállapodás ‧. szakaszának ‧. pontjával egy olyan nemzeti jogi rendelkezés alkalmazása, mint a TzBfG (a részmunkaidős és a határozott idejű foglalkoztatásról szóló német törvény) ‧. §-a bekezdése második mondatának ‧. pontja, amely az egymást követő határozott idejű munkaszerződéseket csak a közszolgálatban indokolja azzal az objektív okkal, hogy a munkavállalót határozott ideig tartó munkára szánt költségvetési forrásból javadalmazzák, míg a magánszektor munkáltatói esetében az ilyen gazdasági okokat nem ismerik el objektív okként?
en Does Clause ‧ of the framework agreement on fixed-term work preclude the application of a provision of national law such as Paragraph ‧ of the Law on part-time working and fixed-term contracts (Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge, the TzBfG) which justifies successive fixed terms of employment contracts in the public sector alone for the objective reason that the employee is paid out of budgetary funds provided for fixed-term employment, whereas in the case of employers in the private sector such economic reasons are not recognised as objective reasons?
hu összeegyeztethető-e a közösségi joggal a nemzeti jognak a nemzeti bíróság általi olyan értelmezése és alkalmazása, miszerint minden esetben a határozott idejű szerződés megkötése objektív indokának minősül az a tény, hogy megkötésének jogi alapjául idényjellegű, időszakos, átmeneti vagy kiegészítő jellegű szociális szükségletek kielégítésére irányuló határozott idejű munkaszerződéssel történő foglalkoztatásról szóló rendelkezést (a jelen esetben a ‧/‧. sz. törvény rendelkezéseit), akkor is, ha a kielégített szükségletek állandóak és tartósak
en is it compatible with Community law for a national court to interpret and apply national law to the effect that the fact that a legal provision governing employment under a fixed-term contract of employment in order to meet seasonal, periodic, temporary, exceptional needs was used as the legal basis for concluding a fixed-term contract constitutes an objective reason in all cases for concluding such contracts, even though the requirements covered were in fact fixed and permanent, and
hu Az alkalmazottak száma a meghatározás szerint a munkaadó számára munkát végző és munkaszerződéssel rendelkező, bér, fizetés, díj, prémium, darabbér vagy természetbeni javadalmazás formájában ellenszolgáltatásban részesülő személyeket foglalja magában
en The number of employees is defined as those persons who work for an employer and who have a contract of employment and receive compensation in the form of wages, salaries, fees, gratuities, piecework pay or remuneration in kind
hu Ilyen stratégia a vállalat saját részvényeinek visszavásárlása (shares buyback) a nettó tőkemegtérülés indikátorának javítása érdekében, az esetenként minden iparági logikát nélkülöző egyesülés illetve részesedésszerzés, az egyik vállalat tevékenységi körének csökkentése és a feladatok átcsoportosítása a vállalatcsoporton belül a befektetési portfolió könnyebb diverzifikálása érdekében, a vállalatáthelyezés, a foglalkoztatottak számának és a munkaszerződések rugalmasságának mérséklése a fix költségek csökkentése vagy változó költségekké való átkonvertálása érdekében
en Such strategies include share buy-backs, where a company buys back its own shares in order to increase the indicator of its net return on equity (ROE), mergers and acquisitions (M&A), sometimes totally unrelated to the needs of industry, reduction of a company's sphere of activity and integration of its tasks into the group's activity to help diversify the investment portfolio, relocations, staff cuts and flexible work contracts to reduce fixed costs or convert them into variable costs
hu Előzetes döntéshozatal iránti kérelem- VAT and Duties Tribunal, Manchester- A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról- közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, ‧. május ‧-i ‧/‧/EGK hatodik tanácsi irányelv (HL L ‧., ‧. o.; magyar nyelvű különkiadás ‧. fejezet, ‧. kötet, ‧. o.) ‧. cikke bekezdésének, ‧. cikke bekezdése b) pontjának és ‧. cikke bekezdésének értelmezése- Az ellenérték fejében teljesített szolgáltatásnyújtás fogalma- A munkaszerződés alapján a munkavállaló rendelkezésére bocsátott vásárlási utalványok, amelyek értékük egy része tekintetében munkabérnek minősülnek
en Reference for a preliminary ruling- VAT and Duties Tribunal, Manchester- Interpretation of Articles ‧, ‧(b) and ‧ of Sixth Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ May ‧ on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes- Common system of value added tax: uniform basis of assessment (OJ ‧ L ‧, p. ‧)- Meaning of a supply of services for consideration- Retail vouchers made available to an employee under his or her employment contract, part of their value being charged against that employee’s salary
hu Az Elsőfokú Bíróság ugyanis ezen értesítést a munkaszerződések megkötésére jogosult hatóság önálló határozataként értékelte
en The Court of First Instance interpreted that notification as a separate decision of the appointing authority
hu Az alkalmazott három hónapos felmondási idővel bármely személyes okból megszüntetheti a munkaszerződést, amely okot nem kell ismertetnie
en The staff member may terminate his contract with three months’ notice for any personal reasons that he is not required to state
hu A helyi tengerészek munkaszerződését – amelynek egy-egy példányát az aláírók megkapják – a Seychelle-szigeteki illetékes hatóságokkal konzultálva a hajótulajdonosok ügynöke(i) és a tengerészek és/vagy szakszervezeteik vagy képviselőik között kell megkötni
en Seychelles seamen's employment contracts, a copy of which shall be given to the signatories, shall be drawn up between the shipowners' agent(s) and the seamen and/or their trade unions or representatives in consultation with the competent authorities of Seychelles
hu Tekintettel arra, hogy a Regione Sicilia által az ‧. május ‧-i ‧. tartományi törvény ‧. cikkével bevezetett támogatási rendszer (azonosítási szám: NN ‧/A/‧) legalább ‧ évtől legfeljebb ‧ évig tartó időszakra rendelkezett a támogatási mechanizmusról (‧ év a képzési és munkaszerződéssel való felvétel vonatkozásában, majd legfeljebb ‧ év a képzési és munkaszerződés határozatlan időre szóló szerződéssé alakításának esetén), az Európai Közösségek Bizottsága ‧. november ‧-i ‧/C ‧/‧ határozatával, amellyel e támogatási rendszer alkalmazását jóváhagyta, szándéka szerint
en In the light of the fact that the aid scheme (Ref. NN ‧/A/‧) established by the Region of Sicily in Article ‧ of Regional Law No ‧ of ‧ May ‧ laid down a mechanism of assistance for a minimum of two, and a maximum of five, years (two years for workers recruited on training and work experience contracts plus a maximum of three years in cases where those contracts are converted into open-ended contracts), was it the intention of the European Commission, in Decision No ‧/C ‧/‧ of ‧ November ‧ authorising the scheme’s implementation (the authorising decision
hu Azért kell odafigyelnünk erre, mert az elmúlt években folyamatos nyomás alatt álltunk, hogy csökkentsük a személyzeti kiadásokat, bizonytalan szerződések használatával, például külső szolgáltatók bevonásával, különösen ideiglenes munkaszervező ügynökségek útján; az állandó munkaszerződések és ezen munkavállalók kárára.
en This is because in recent years we have witnessed constant pressure to reduce staff costs, with the use of forms of precarious contracting, such as contracting via the provision of outside services, particularly through temporary employment agencies, to the detriment of permanent employment contracts and the rights of these workers.
hu vagy az az időpont, amikor a munkáltató fizetésképtelensége bekövetkezik, illetve, amikor az érintett munkavállaló munkaszerződése vagy munkaviszonya a munkáltató fizetésképtelensége miatt megszűnik
en or that of the onset of the employer
hu Az egyéni munkaszerződés aláírásakor vagy a próbaidő alatt adott hozzájárulás semmis
en An agreement given at the time of the signature of the individual employment contract or during any probation period shall be null and void
hu Büntetőjogi intézkedések (bírságok, egy évig terjedő szabadságvesztés, adott esetben mindkettő) az Egyesült Államok bármely tiszviselője vagy alkalmazottja ellen foganatosíthatók, amennyiben a kérdéses személy munkaszerződésének ideje alatt olyan hozzá beérkezett PNR-adatokat tesz közzé, amelynek nyilvánosságra hozatalát törvény tiltja (lásd: ‧. cím, United States Code, ‧., ‧., ‧. szakaszok
en Criminal penalties (including fines, imprisonment of up to one year, or both) may be assessed against any officer or employee of the United States for disclosing PNR data obtained in the course of his employment, where such disclosure is not authorised by law (see title ‧, United States Code, sections
hu a munkaerőpiac rugalmasságának és biztonságának a fokozása érdekében az egész életen át tartó tanulás támogatása és a foglalkoztatásvédelem modernizálása, valamint – a határozott időre szóló és a határozatlan időre szóló szerződések közötti váltás megkönnyítése révén – a munkaszerződés-típusok közötti szegmentáció csökkentése
en enhances lifelong learning and modernise employment protection to foster flexibility and security in the labour market and combat segmentation among contract types by making it easier to switch between fixed-term contracts and permanent contracts
hu Ha az ‧. kérdésre nemleges válasz adandó, úgy értelmezendő-e a ‧. cikk bekezdésének b) pontja (jelenleg a ‧. cikk bekezdésének b) pontja), hogy az előírja, hogy az utalványnak a munkaszerződés szerinti, a munkáltató által a munkavállaló rendelkezésére bocsátása szolgáltatásnyújtásnak tekintendő, amennyiben az utalványt a munkavállaló magáncélra használhatja fel?
en If the answer to question ‧ is no, is Article ‧(b) [now Article ‧(b)] to be interpreted as requiring the provision of the voucher by the employer to the employee in accordance with the contract of employment to be treated as a supply of services, in circumstances where the voucher is to be used by the employee for his or her private purposes?
hu Amennyiben a Bizottság határozatát a ‧. kérdés első franciabekezdésében foglaltak szerint kell értelmezni, e határozat összeegyeztethető-e a Szerződés ‧. cikkének azon értelmezésével, amelyet a Bizottság az ‧. május ‧-i ‧/‧/EK határozatban (amely az olasz állam törvényeiről szól, különös tekintettel azokra, amelyek a ‧-es, jogellenességet megállapító határozat indokolásában szerepelnek) és (a Regione Siciliana törvényeiről szóló) a ‧. május ‧-i ‧/‧/EK határozatban a képzési és munkaszerződésekre vonatkozó társadalombiztosítási és egyéb járulékok fizetésének terhe alóli mentesítéssel kapcsolatos, hasonló esetek tárgyában alkalmazott?
en If the Commission’s decision is to be interpreted along the lines of the first option in question ‧, is such a decision compatible with the Commission’s interpretation of Article ‧ of the Treaty in determining similar cases relating to the exemptions from the costs of social security contributions on training and work experience contracts in Decision ‧/‧/EC of ‧ May ‧ (concerning the laws of the Italian State and specifically referred to in the grounds of the decision of incompatibility of ‧) and Decision ‧/‧/EC of ‧ May ‧ (concerning the laws of the Region of Sicily)?
hu Ezzel szemben, mivel az említett keretmegállapodás ‧. szakaszának ‧. pontja az első vagy egyetlen határozott idejű munkaszerződést kötött munkavállalókra nem alkalmazandó, e rendelkezés nem kötelezi a tagállamokat szankciók előírására arra az esetre, amikor egy ilyen szerződés valójában a munkáltató állandó és tartós igényeit elégíti ki
en By contrast, since clause ‧ of the Framework Agreement is not applicable to workers who have entered into a first or single fixed-term employment contract, that provision does not require the Member States to adopt penalties where such a contract does in fact cover fixed and permanent needs of the employer
hu írásba foglalt munkaszerződésben
en a written contract of employment
hu Az a munkavállaló, akinek a munkaszerződése szerint a munkaidő és a munkaidő-beosztás az elvégzendő munka mennyiségétől függ, és azt a felek közös megegyezéssel kizárólag esetről esetre határozzák meg, miként az az alapügyben is történt, a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, a szakképzés, az előmenetel és a munkakörülmények terén történő végrehajtásáról szóló, ‧. február ‧-i ‧/‧/EGK tanácsi irányelv hatálya alá tartozik
en A worker with a contract of employment, such as that in the main proceedings, under which hours of work and the organisation of working time are dependent upon the quantity of available work and are determined only on a case-by-case basis by agreement between the parties, comes within the scope of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ February ‧ on the implementation of the principle of equal treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working conditions
hu A gyakorlat azt mutatja, hogy megfelelő szabályozás nélkül a rugalmas munkaszerződések számának megsokszorozódása növeli a piac megosztottságát és a bizonytalanságot, például alacsonyabb bérek formájában a legjobban elterjedt szerződési formák (részmunkaidő) esetében, ami nem teszi lehetővé az alapszükségletek megfelelő kielégítését, valamint alacsonyabb szociális védelem formájában (a munkanélküliségi járadékhoz való hozzáférés küszöbe, kiegészítő nyugdíj, folyamatos képzés
en Experience shows that without relevant regulation, an increase in flexible contracts increases the segmentation of the market and increases insecurity, for example in terms of lower incomes in the most common (part-time) contracts, which do not make it possible to meet basic needs satisfactorily, and in terms of less social welfare (thresholds of access to unemployment benefits, to a supplementary pension, to lifelong learning
hu Munkaszerződés esetén, amennyiben a körülmények ezt szükségessé teszik, a Parlament a képviselő kérésére a és bekezdésben említett kifizetések tekintetében előleget fizethet ki
en Whenever circumstances so require, Parliament may, in the context of an employment contract and at the request of a Member, pay advances on the payments referred to in paragraphs ‧ and
hu a munkaszerződésekre alkalmazandó jog
en the law applicable to the employment contracts
hu A munkaszerződésekre és más vonatkozó jogi eszközökre alkalmazandó belga jogszabályokat továbbra is alkalmazni kell azon korábbi szerződések alapján foglalkoztatott alkalmazottakra, akik nem pályáznak ideiglenes alkalmazotti szerződésre, vagy akiknek a bekezdéssel összhangban nem ajánlanak fel ideiglenes alkalmazotti szerződést
en The Belgian law applying to labour contracts and other relevant instruments shall continue to apply to staff members with prior contracts who choose not to apply for temporary agents’ contracts or who are not offered temporary agents’ contracts in accordance with paragraph
hu mivel a demográfiai változások jelentős hatást gyakorolnak az emberek magánéletére és munkájára; mivel a szolgáltatások szűkössége, az alacsony bérek, a lassú beilleszkedés a szakképzett munkaerő piacára, elhúzódó felvétel a határozott idejű munkaszerződések következtében, valamint a fiatal nők és férfiak számára elégtelen ösztönzők szerepelnek azon indokok között, amelyek arra sarkallják a fiatalokat, hogy kitolják a családalapítás és a gyermekvállalás idejét; illetve a munkaszervezés merevsége, a gondozási munka utáni visszailleszkedési nehézségek megnehezítik a szabad döntést a munka, a család és a magánélet összeegyeztetésében és az azok közötti választásban
en whereas demographic changes are having a significant impact on people's personal and working lives; whereas inadequate services, low wage levels, delay in entering the labour market, lengthy successions of fixed-term contracts, and insufficient incentives for young women and men are among the reasons why they choose not to start a family and have children until later; whereas rigid working patterns and the difficulty of returning to the labour market after spending time as a carer make it difficult to enter freely into decisions, whether they are intended to achieve a work-life balance or involve alternation of work and family life
hu határozottan elítéli a szabályos munkaszerződések bárminemű visszaélésre lehetőséget adó új munkavállalási formákkal való felváltását, amelyet kényszerítő gazdasági szükség nem indokol, és amelynek célja a túlzott mértékű rövid távú haszon elérése a közösség, a munkavállalók és a versenytársak kárára; hangsúlyozza, hogy bármilyen ilyen lépés ellentétes az európai szociális modellel, mivel hosszú távon rombolja a munkaadók és a munkavállalók közötti egyetértést, méltányosságot és bizalmat; határozottan kéri a tagállamokat és a szociális partnereket, hogy lépjenek fel bárminemű felelőtlen visszaélés felszámolása érdekében
en Strongly condemns any abusive replacement of regular employment with new forms of employment without any imperative economic necessity, only the aim of maximising short-term profits to a far greater extent than normal, at the expense of the general public, employees and competitors; stresses that any such action violates the European social model, as it lastingly destroys the consensus, fairness and trust between employers and employees; urges Member States and the two sides of industry to take action in this regard in order to halt any irresponsible abuses
Showing page 1. Found 911 sentences matching phrase "munkaszerződés".Found in 0.385 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.