Translations into English:

  • labour contracts   
  • labour agreement   
  • labour contract   
  • wage agreements   
  • work contract   

Similar phrases in dictionary Hungarian English. (1)

munkaszerzõdés
labour contracts; labour agreement; labour contract

Example sentences with "munkaszerződés", translation memory

add example
hu mivel a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók egészségének védelmét érintő munkaszervezés érdekében hozott intézkedések hatástalanok lennének a munkaszerződéshez kapcsolódó jogok védelme nélkül, beleértve a munkabér védelmét, illetve a megfelelő ellátáshoz való jogosultság biztosítását
en Whereas measures for the organization of work concerning the protection of the health of pregnant workers, workers who have recently given birth or workers who are breastfeeding would serve no purpose unless accompanied by the maintenance of rights linked to the employment contract, including maintenance of payment and/or entitlement to an adequate allowance
hu bármely tagállam jogának hatálya alá tartozó munkaszerződésekhez kapcsolódó követelések
en to claims relating to contracts of employment subject to the law of any Member State
hu Ebből a szempontból a jelentés megfelelően kiegyensúlyozott: foglalkozik az éjszakai munkavégzéssel, az elbocsátás elleni védelemmel, a szociális védelemhez és a munkaszerződésekhez kapcsolódó jogokkal, valamint e jogok védelmével, különös tekintettel az anyasági juttatásokra.
en From this point of view, the report is well balanced: it deals with the regulation of night work; protection against dismissal; rights linked to social protection and employment contracts and the defence of such rights, in particular those concerning maternity pay.
hu Határozott idejű munkaszerződések a közszektorban
en Public sector fixed-term employment contracts
hu Ezzel szemben, mivel az említett keretmegállapodás ‧. szakaszának ‧. pontja az első vagy egyetlen határozott idejű munkaszerződést kötött munkavállalókra nem alkalmazandó, e rendelkezés nem kötelezi a tagállamokat szankciók előírására arra az esetre, amikor egy ilyen szerződés valójában a munkáltató állandó és tartós igényeit elégíti ki
en By contrast, since clause ‧ of the Framework Agreement is not applicable to workers who have entered into a first or single fixed-term employment contract, that provision does not require the Member States to adopt penalties where such a contract does in fact cover fixed and permanent needs of the employer
hu A ‧. cikk bekezdése szerinti azon feltétel, mely szerint az adóalany a gazdasági tevékenységet önállóan végzi, kizárja az adózás alól a munkavállalókat és egyéb személyeket, amennyiben őket munkaadójukhoz munkaszerződés vagy alkalmazójukhoz egyéb olyan jogviszony köti, amely a munkakörülmények, a díjazás és a munkavállaló felelőssége tekintetében alá-fölérendeltségi viszonyt teremt
en The condition in Article ‧ that the economic activity be conducted independently shall exclude employed and other persons from VAT in so far as they are bound to an employer by a contract of employment or by any other legal ties creating the relationship of employer and employee as regards working conditions, remuneration and the employer's liability
hu a ‧. és a ‧. cikk, a munkavállalási engedély vagy önfoglalkoztatási munkavállalási engedély alól a vízum birtokosát felmentő tevékenység idejére korlátozott tartózkodás (a megbízás, a kutatás, a munkaszerződés, a képzés vagy a kurzus időtartama
en Articles ‧ and ‧, stay limited to the duration of the activity exempting visa holder from the work permit or self-employed work permit requirement + (enter: duration of assignment, of research, of employment contract, of training period or of training course
hu A határozatlan időre szóló munkaszerződéseken belül a foglalkoztatás rugalmasabb védelmét olyan aktív munkaerő-piaci politikákkal kell ötvözni, amelyek testre szabott támogatást nyújtanak azoknak a munkavállalóknak, akik a munkaerőpiac igényeinek megfelelően képzik magukat tovább
en A more flexible employment protection within indefinite labour contracts should be combined with active labour market policies providing tailored support for employees upgrading their qualifications according to the labour market needs
hu A ‧. cikkben említett pénzügyi szabálytalanságok esetét a kinevezést végző, illetve, adott esetben, a munkaszerződés megkötésére jogosult hatóság terjeszti a költségvetési rendelet ‧. cikkének bekezdésében említett testület elé véleményezés céljából
en Cases of financial irregularities, as referred to in Article ‧ shall be referred by the appointing authority or, where appropriate, by the authority authorised to conclude contracts of employment to the panel referred to in Article ‧) of the Financial Regulation for an opinion
hu A távozó munkavállalók felmondási idejét és a próbaidőt meg fogják hosszabbítani, ami azt jelenti, hogy a munkaszerződéseket az említett időszak alatt vagy végén azonnali hatállyal fel lehet bontani, és ennek eredményeként ez idő alatt több mint három embert foglalkoztathatnak egymás után ugyanabban a pozícióban.
en The period of notice required from employees who have resigned and trial periods are going to be extended, which means that employment contracts can be terminated without notice during or at the end of this period, during which more than three people can be employed in succession for the same position.
hu A gyakorlat azt is mutatja, hogy a legelterjedtebb (határozott idejű és részmunkaidős) rugalmas munkaszerződéseket gyakran olyan személyeknek ajánlják fel, akik szívesebben dolgoznának teljes munkaidős állásban
en Experience also shows that the most common flexible contracts (fixed-term and part-time contracts) are often offered to people who would prefer a full-time job
hu Emellett nem válthatják ki a rendes munkahelyeket vagy a munkaszerződés kezdetén szokásos próbaidőt.
en In addition, they should not replace normal jobs or probation periods at the start of a work contract.
hu A jelentés nem foglalkozik a férfiak és nők egyenlő munkáért kapott egyenlőtlen díjazásának valódi okaival, valamint azzal a ténnyel, hogy a nők és a fiatalok a részmunkaidő, a rugalmas munkaszerződések és a rugalmas biztonság első áldozatai. Éppen ellenkezőleg: a jelentés által javasolt megoldások éppen ebbe az irányba mutatnak.
en Not only does the report fail to address the real causes of unequal pay between men and women for the same work, and the fact that women and young people are the first victims of part-time work, flexible contracts of employment and flexicurity, on the contrary, the solutions it proposes move in precisely this direction.
hu (FR) "Az európai intézményekkel közvetlen, kötelező erejű, a magánjog által szabályozott munkaszerződéssel rendelkező személyek”.
en (FR) 'Persons with a directly binding contract of employment, governed by private law, with the European institutions'.
hu A rendszernek van még egy kiegészítő eleme: a gyermekgondozási szabadság lehetősége, amelynek során nem szakad meg a munkaszerződés.
en The system has an additional component: the possibility of childcare leave, during which the contract of employment is not discontinued.
hu mivel külföldi munkavégzés esetén a munkavállalót munkaszerződése, illetve munkaviszonya főbb feltételein túl el kell látni a kiküldetésére vonatkozó lényeges információkkal
en Whereas, in the case of expatriation of the employee, the latter must, in addition to the main terms of his contract or employment relationship, be supplied with relevant information connected with his secondment
hu Abban az esetben, ha a munkavállaló egynél több munkaszerződéssel rendelkezik, valamint ennek az irányelvnek a végrehajtása céljából a munkavállaló munkaideje az egyes szerződések szerint ledolgozott időszakok összege
en In the case of workers having more than one contract of work, and for the purposes of implementation of this Directive, the worker's working time shall be the sum of the periods of time worked under each of the contracts
hu A tagállamok és/vagy szociális partnerek e megállapodás hatálya és alkalmazása alól nem zárhatnak ki munkavállalókat, munkaszerződéseket, illetve munkaviszonyokat kizárólag azon oknál fogva, hogy azok részmunkaidős munkavállalókra, határozott idejű szerződés alapján munkát végző munkavállalókra, illetve munkaerő-kölcsönzőkkel kötött munkaszerződéssel rendelkező vagy ott munkaviszonyban álló munkavállalókra vonatkoznak
en Member States and/or social partners shall not exclude from the scope and application of this agreement workers, contracts of employment or employment relationships solely because they relate to part-time workers, fixed-term contract workers or persons with a contract of employment or employment relationship with a temporary agency
hu Keresetük harmadik jogalapjában a felperesek az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételei ‧. cikke bekezdésének, a Bizottság és a belga jog szerinti munkaszerződés alapján foglalkoztatott bölcsődei és óvodai alkalmazottak képviselőinek ‧. január ‧-i megállapodásáról szóló jegyzőkönyvnek, a hátrányos megkülönböztetés tilalmának és a szociális biztonság alapelveinek a megsértését állítják
en In the third plea in law, the applicants claim infringement of Article ‧ of the Conditions of Employment of Other Servants (CEOS), of the Memorandum of Agreement concluded on ‧ January ‧ between the Commission and the delegation of the staff of the day nurseries and kindergartens on contracts governed by Belgian law, of the principle of non-discrimination and of the general principles applicable in social security matters
hu Szicília tartomány által a képzési vagy munkaszerződést kötő vagy az ilyen szerződést határozatlan időre szóló szerződéssé átalakító vállalkozásoknak nyújtott támogatások
en Aid granted by the Region of Sicily to undertakings entering into training and work-experience contracts or converting such contracts into open-ended contracts
hu A közösségi jogot, így különösen az EK-Szerződés ‧. cikkét (az EK-Szerződés ‧–‧. cikk helyébe az EK ‧-EK ‧. cikk lépett) és a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, a szakképzés, az előmenetel és a munkakörülmények terén történő végrehajtásáról szóló, ‧. február ‧-i ‧/‧/EGK tanácsi irányelvet akként kell értelmezni, hogy az Organismos Tilepikoinonion Ellados általános személyzeti szabályzata ‧a. cikke bekezdésének a) pontjához hasonló, a részmunkaidős munkakörben határozatlan időre szóló munkaszerződéssel történő alkalmazás lehetőségét kizárólag takarítóknak, azaz nőknek fenntartó rendelkezés léte és alkalmazása önmagában nem minősül a nők közvetlen hátrányos megkülönböztetésének
en Community law, in particular Article ‧ of the EC Treaty (Articles ‧ to ‧ of the EC Treaty have been replaced by Articles ‧ EC to ‧ EC) and Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ February ‧ on the implementation of the principle of equal treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working conditions, is to be interpreted as meaning that the existence and application of a provision such as Article ‧a(a) of the General Staff Regulations of Organismos Tilepikinonion Ellados, under which only female cleaners, and therefore only women, can be taken on under a contract of indefinite duration for part-time work, do not constitute, in themselves, direct discrimination on grounds of sex against women
hu Teljes mértékben a görög bíróságok feladata, hogy értelmezzék a vonatkozó görög jogszabályokat, és megállapítsák, hogy ez a jogszabály összhangban áll-e az irányelvnek az egymást követő határozott idejű munkaszerződések alkalmazásából adódó visszaélések megakadályozására, illetve a szankcionálására vonatkozó előírásaival.
en It is entirely for the Greek courts to provide an interpretation of relevant Greek legislation and to determine whether this legislation complies with the requirements of the Directive regarding the existence of effective measures that would prevent and sanction abuse arising from the use of successive fixed-term employment contracts.
hu amennyiben a szóban forgó, a keretmegállapodás végrehajtására irányuló jogszabályi intézkedés a határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező munkavállalók védelme és a keretmegállapodás szerinti viaszélések megelőzése céljából, jogkövetkezményként előírja a határozott idejű munkaszerződések határozatlan idejű szerződésekké történő minősítését, beálló hatállyal (ex nunc), míg a korábban hatályos egyenrangú jogszabályok a határozott idejű munkaszerződések határozatlan idejűvé történő minősítését az eredeti szerződések megkötésének időpontjától irják elő (ex tunc
en when the legal measure in question applying the Framework Agreement provides as a legal consequence for the protection of fixed-term workers and the prevention of abuse, within the meaning of the Framework Agreement on fixed-term work, for the qualification thereafter (ex nunc) of fixed-term employment contracts as contracts of indefinite duration, whereas the pre-existing legal measure provides for the qualification of fixed-term contracts as contracts of indefinite duration from the time they were originally concluded (ex tunc)?
hu legalább egy évre szóló érvényes munkaszerződés vagy kötelező érvényű állásajánlat meglétének igazolása
en present a valid work contract or a binding job offer of at least one year
hu A gyakorlat azt mutatja, hogy megfelelő szabályozás nélkül a rugalmas munkaszerződések számának megsokszorozódása növeli a piac megosztottságát és a bizonytalanságot, például alacsonyabb bérek formájában a legjobban elterjedt szerződési formák (részmunkaidő) esetében, ami nem teszi lehetővé az alapszükségletek megfelelő kielégítését, valamint alacsonyabb szociális védelem formájában (a munkanélküliségi járadékhoz való hozzáférés küszöbe, kiegészítő nyugdíj, folyamatos képzés
en Experience shows that without relevant regulation, an increase in flexible contracts increases the segmentation of the market and increases insecurity, for example in terms of lower incomes in the most common (part-time) contracts, which do not make it possible to meet basic needs satisfactorily, and in terms of less social welfare (thresholds of access to unemployment benefits, to a supplementary pension, to lifelong learning
Showing page 1. Found 911 sentences matching phrase "munkaszerződés".Found in 0.424 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.