Translations into English:

  • prostitute     
    (verb, noun   )

Similar phrases in dictionary Khmer English. (89)

ភាសាកុំព្យូទ័រ
computer language; programming language

Example sentences with "បន្ថោក ស្រីខូច (ស្រីពេស្យា", translation memory

add example
km ឈ្មោះ និង​ផ្លូវឯកសារ​លទ្ធផល & ‧; ៖ " ឯកសារ​លទ្ធផល & ‧; ៖ " បង្ហាញ​អ្នក អំពី​កន្លែង​ដែល​ឯកសារ​របស់​អ្នក​នឹង​ត្រូវ​ាន​រក្សា​ទុក ប្រសិន​ើ​អ្នក​សម្រេចចិត្ត​ារងារ​របស់​អ្នក " ោះពុម្ព​ទៅ​ឯកសារ " ដោយ​្រើ ម៉ាស៊ីន​ោះពុម្ព KDE ពិសេស មួយ ្នុង​ំណោម​ម៉ាស៊ីន​ោះពុម្ព KDE ពិសេស​ជា​្រើន ដែលមានឈ្មោះ​ថា " ោះពុម្ព​ទៅ​ឯកសារ (PostScript) " ឬ " ោះពុម្ព​ទៅ​ឯកសារ (PDF) " & ‧; ។ ជ្រើស​ឈ្មោះ​មួយ និង​​ទីតាំង​ដែល​សមទៅនឹងសេចក្តី​ត្រូវការរបស់​អ្នក ដោយ​្រើ​៊ូតុង និង/ឬ ែសម្រួល​បន្ទាត់​នៅ​ខាង​ស្តាំ & ‧; ។
en Output File Name and Path: The " Output file: " shows you where your file will be saved if you decide to " Print to File " your job, using one of the KDE Special Printers named " Print to File (PostScript) " or " Print to File (PDF) ". Choose a name and location that suits your need by using the button and/or editing the line on the right
km សម្រា់​្រភេទ MIME pdf គឺ​មាន​កម្មវិធី​ពីរ​ដែល​ភ្ជា់​ជាមួយ​និង​្រភេទ​​ឯកសារ​នេះ & ‧; ។ កម្មវិធី​ទី​មួយ​គឺ ​កម្មវិធី​មើលPS​ & ‧; ។ ្រសិន​ើ​្រព័ន្ធ​របស់​អ្នក​មិន​ាន​ដំឡើង​ ​កម្មវិធី​ PS ទេ​នោះ ពេល​នោះ​ KDE នឹង​់​ផ្ដើម​កម្មវិធី​ទី​ពីរ​គឺ Adobe Acrobat Reader ដោយ​ស្វ័យ​្រវត្តិ & ‧; ។ ដូ​ដែល​អ្នក​អា​ឃើញ វា​នឹង​ជួយ​ទុ​ឲ្យ​ KDE ​នៅរត់​ខ្លាំង​ដូ​ដែល​អ្នក​បន្ថែម និង​យកកម្មវិធី​េញ & ‧; ។
en For the & MIME; type pdf, there are two applications associated with this file type. The first program is called PS Viewer. If your system does not have PS Viewer installed, then & kde; automatically starts the second application Adobe Acrobat Reader. As you can see, this will help keep & kde; running strong as you add and subtract applications
km ធី្រអប់​ធីក ប្រើ​ុព្វបទ​លេខ​សារ​ផ្ទាល់​ខ្លួន ើ​អ្នក​ត្រូវ​ារ​ឲ្យ Kmail បង្ើ​ត​លេខ​សារ​ជាមួយ​ុព្វបទ​ផ្ទាល់​ខ្លួន & ‧; ។ បញ្ូល​ុព្វបទ​ដែល​ចង់​ាន​្នុង​វាល ុព្វបទ​លេខ​សារ​ផ្ទាល់​ខ្លួន & ‧; ។ សូម​្រាកដ​ថា​ុព្វបទ​ដែល​អ្នក​បញ្ជា់​មាន​តែ​មួយ​ជា​សកល & ‧; ។ វត្ថុ​ដែល​្រសើរ​ំផុត​គឺ​្រើ​ឈ្មោះ​នៃ​ដែន​ដែល​អ្នក​ជា​កម្មសិទ្ធិ & ‧; ។ ើ​អ្នក​មិន​ធីក ប្រើ​ុព្វបទ​លេខ​សារ​ផ្ទាល់​ខ្លួន បន្ទា់ Kmail នឹង​បង្ើត​លេខ​សារ​ពេញលេញ​ស្វ័យ​្រវត្តិ & ‧; ។ ើ​អ្នក​មិន​ដឹង​នេះ​ជា​អ្វី ុំ​ធី​ជម្រើស​នេះ & ‧; ។
en Check the Use custom message-id suffix checkbox if you want & kmail; to generate Message-Id 's with a custom suffix. Enter the desired suffix in the Custom message-id suffix field. Please make sure that the suffix that you specify is world-wide unique. The best thing is to use the name of a domain which you are the owner of. If you do not check Use custom Message-Id suffix then & kmail; will automatically generate the complete Message-Id. If you do not know what this is all about do not check this option
km ព្រោះ​ួន​ត្រូវ​ាន​ផ្គូផ្គង​្រឆាំង​ារចា់ផ្តើម​នៃ​ខ្សែអក្សរ​ដំូង​ជានិ​ កន្សោម​ត្រឹមត្រូវ​ំពុង​់​ផ្តើម​ជា​មួយសញ្ញា​សម្រា់​បន្ថែមពា្យ​រំលង​ (^) ួន​ាន​តែ​ផ្គូផ្គង​​្រឆាំង​បន្ទាត់​់​ផ្តើម​ ។
en Because the rules are always matched against the beginning of the current string, a regular expression starting with a caret (^) indicates that the rule should only be matched against the start of a line
km ពេលនេះ អ្នក​នឹង​ត្រូវ​ស្នើ​ឲ្យ​បញ្ូល​ឈ្មោះ​អ្នក​្រើ និង​ពា្យ​សម្ងាត់​សម្រា់​ារ​តភ្ជា់​អ៊ីនធឺណិត ។ សូម​ំណាំ​ថា ​សម្រា់ ISP មួយ​ំនួន វា​ខុស​ពី​ឈ្មោះ​អ្នកប្រើ និង​ពា្យ​សម្ងាត់​របស់​គណនី​សំុត្រ​របស់​អ្នក ដូ្នេះ​ត្រូវ​្រាកដ​ថា អ្នក​ាន​្រើ​ដោយ​ត្រឹមត្រូវ ។ ជ្រើស បន្ទា់ ដើម្ី​បន្ត ។
en You will now be asked to enter your username and password for your internet connection. Please note, that for some ISP s this differs from your mail account user name and password, so make sure you use the right one. Choose Next to continue
km ្រសិន​ើ​អ្នក​ស្គាល់​សម្មតិ​នាម​ដែល​អ្នក​្រើ​្រើ​លើ ឧទាហរណ៍ IRC ទៅ​ាន់ Kopete ។ ទៅ​ាន់ ឯកសារ បន្ថែម​ទំនា់ទំនង ។ នៅ​្នុង​អ្នក​ជំនួយ​ារ ជ្រើស​្រអប់​ធី​នៅ​ខាងក្រោម​គឺ ្រើ​សៀវភៅ​អាសយដ្ឋាន KDE សម្រា់​ទំនា់ទំនង​នេះ ហើយ​ជ្រើស បន្ទា់ ។ ជ្រើស​ធាតុ​សៀវភៅ​អាសយដ្ឋាន​ត្រឹមត្រូវ​សម្រា់​ទំនា់ទំនង​នោះ ហើយ​ បន្ទា់ ។ ឥឡូវ​នេះ​អ្នក​អាំណត់​ឈ្មោះ​បង្ហាញ និង​្រុម​ដែល​វា​ជា​កម្មសិទ្ធិ​សម្រា់ Kopete ។ នៅ​្នុង​អេ្រង់​បន្ទា់ ជ្រើស​ពិធីារ​ណាមួយ​ដែល​គួរ​ត្រូវ​្រើ ្រសិនបើ​អ្នក​ាន​រៀបចំ​ពិធីារ​្រើន​នោះ ។ អ្នក​អា​ជ្រើស​ពិធីារ​្រើន​ជាង​មួយ​ាន ។ បន្ទា់​មក ដោយ​ផ្អែ​លើ​ពិធីារនោះ នឹង​មាន​សំណួរ​មួយ​ំនួន ដែល​អ្នក​អា​ឆ្លើយ​តាម​​ិត្ត ។
en If you know the nickname which the user uses on, for example, IRC, go to & kopete;. Go to File Add contact. In the wizard, select the checkbox at the bottom called Use the KDE address book for this contact and choose Next. Select the right Address Book entry for that contact and press Next. Now you can set the display name and the group it belongs to for & kopete;. In the next screen select which protocol should be used if you have set up more then one protocol. You can select more than one protocol. After that, depending on the protocol, there will be some other questions, which you can answer as you like
km សូម​អបអសាទរ & ‧;! ឥឡូវ​អ្នក​ស្គាល់ ់ទាំងអស់ សម្រា់ KBlackBox & ‧; ។ អ្នក​អា់ផ្ដើម​លេង & ‧; ។ ព្យាយាម​បញ្ចប់​ល្េង​បង្រៀន​នេះ​ដោយ​ខ្លួន​អ្នក​ផ្ទាល់ & ‧;! ជំនួយ & ‧; ៖ យើ​ង​ានផ្ញើ​ធ្នឹម​គ្រប់គ្រាន់​ដើម្ីស្រាវជ្រាវ​រក​ទីតាំង​របស់​ាល់ ៣ ​ដោយ​ជា់លា់ & ‧; ។ តាមពិត អ្នក​អា្រើ​ា​របាញ់​បន្ថែម​ ្រសិន​ើ​ាំ់ & ‧; ។
en Congratulations! You now know all the rules for KBlackBox. You can start to play. Try to finish this tutorial game by yourself! Tip: We have sent in enough beams to deduce the positions of the ‧ balls with certainty. Of course, you can use some more shots if needed
km វា​ត្រូវ​តែ​លើ​ទឹកចិត្ត​អ្នក & ‧; ៖ សូម្ីតែ​អ្នកប្រើ​លីនុ​ដែល​មាន បទពិសោធន៍​មួយ​ំនួនជាអ្នក​មានការសង្ស័យ​អំពី​វា​ហើយ​សូម្ីតែ​ជំនាញ​ារសរសេរ​កម្មវិធី​របស់​អ្នក​​បន្ទា់​គឺ សូន្យ​(ដូ​របស់​ខ្ញុំ)-មានភារកិ​ជា​ និង​ារងារ​ និង​គំនិត​ជា្រើន​និង​ារប៉ិនប្រសព​ដែលអ្នកអាចរួមចំណែ​​្នុងសហគមន៍​កម្មវិធី​ឥតគិត​ថ្លៃ & ‧; ។ យ៉ាងហោ​នៅ​្នុង​គម្រោង​ KDE
en It should encourage you: even if some more experienced & Linux; users than you are skeptical about it, and even if your programming skills are next to zero (like mine)-there are a lot of tasks and jobs and ideas, and talent that you can contribute to the Free Software community. Not least within the & kde; project
km តួអក្សរ​្នុង​មួយ​អិន្ឈិ៍ ារ​ំណត់​នេះ​គ្រប់គ្រង​ទំហំ​ផ្ដេ​របស់​តួអក្សរ​នៅពេល​ោះពុម្ព​ឯកសារ​អត្ថបទ & ‧; ។ តម្លៃ​លំនាំដើម​គឺ ១០ មាន​ន័យ​ថា​​ពុម្ពអក្សរ​ត្រូវ​ាន​ធ្វើ​មាត្រដ្ឋាន​​តាម​វិធី​ដែល​​តួអក្សរ​​នឹង​ត្រូវ​ាន​ោះពុម្ព ១០ តួអក្សរ​្នុង​មួយ​អិន្ឈិ៍ & ‧; ។ ជំនួយ​បន្ថែម​សម្រា់​អ្នក​្រើ​ជាន់​ខ្ពស់ & ‧; ៖ ធាតុ​ំណុ្រទា់​អ្នក​្រើ​្រាហ្វិ​របស់ KDEPrint នេះ​ផ្គូផ្គង​​ជា​មួយ​នឹង​៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ជម្រើស​ារងារ​បន្ទាត់​ោះពុម្ព​របស់ CUPS & ‧; ៖-o cpi=... ‧ example: " ‧ " or " ‧ "
en Characters Per Inch This setting controls the horizontal size of characters when printing a text file. The default value is ‧, meaning that the font is scaled in a way that ‧ characters per inch will be printed. Additional hint for power users: This KDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:-o cpi=... ‧ example: " ‧ " or " ‧ "
km ដើម្ី​ទប់ស្ាត់​ពីារ​​សរសេរជាន់លើ​​ារ​ំណត់​លំនាំដើម​ពី​អ្នកប្រើ ារ​ំណត់​អា​ត្រូវ​ាន​សម្គាល់​មិន​េះ​្រែ្រួល ។ ារ​ំណត់​អា​ត្រូវ​ាន​ធ្វើ​មិន​ឲ្យ​្រែ្រួល​ដា់​ដោយ​ឡែក ក្នុង​្រុម ឬ​្នុង​ឯកសារ ។ ធាតុ​នីមួយៗ​អា​ត្រូវ​ាន​់សោ​ដោយ​បន្ថែម [ $i ] នៅ​ខាងក្រោយ​ូន​សោ ឧទាហរណ៍ ៖
en To prevent users being able to override default settings, settings can be marked immutable. Settings can be made immutable individually, per group or per file. An individual entry can be locked down by adding [ $i ] behind the key, & eg
km ដោយ​ជ្រើស​ជម្រើស​នេះ​ ទស្សន៍​ទ្រនិ​របស់​អ្នក​នឹង​ាន​ភ្ជា់​រូ​តំណាង​ទៅ​ាន់វា​សម្រា់​រយៈ​ពេល​ខ្លី គឺនៅ​ពេល​ដែល​កម្មវិធី​ថ្មី​ំពុង​តែ​ត្រូវ​ាន​​ដំណើរ​ារ & ‧; ។ អ្នក​អាំណត់​រចនា​សម្ព័ន្ធ​រយៈ​ពេល​ដែល​រូ​តំណាង​នេះ​ត្រូវ​បង្ហាញ ្រៅ​ពី​ទស្សន៍​ទ្រនិ​របស់​អ្នក​ដោយ​្រើ​្រអប់​បង្ើន​បន្ថយ ពេល​សម្រា់​ារ​បញ្ជា់​នៅពេល​់​ផ្ដើម & ‧; ៖ & ‧; ។ លំនាំ​ដើម​គឺ ៣០ វិនាទី & ‧; ។
en With this option enabled, your cursor will have an icon attached to it for a short time, when a new application is being launched. You can configure how long this icon is displayed beside your cursor with the Startup indication timeout: spinbox. The default is ‧ seconds
km ើ​ធី៊ូតុង​មូល​នេះ KDE នឹង​មិន​្រើ​្រព័ន្ធ​សំឡេង​របស់ KDE ដើម្ី​់​សំឡេង & ‧; ។ វា​ជា​ជម្រើស​យ៉ាង​ល្អ​្រសើរ ្រសិន​ើ​​ទ្រង់ទ្រាយ​សំឡេង​ដែលអ្នក​ចង់​្រើ​គឺ​មិន​ត្រូវបាន​គាំទ្រ​ដោយ​្រព័ន្ធ​ារ​ជូន​ដំណឹង​របស់ KDE ឬ​្រសិន​ើ​អ្នក​មិន​្រើ​ដេមិន​សំឡេង aRts & ‧; ។ បន្ទា់​ពី​ធី្រអប់​មូល​មក បញ្ូល​ផ្លូវ និង​ឈ្មោះ​ពេញ​លេញនៃ​កម្មវិធី​ដែល​អ្នក​ចង់​្រើ​នៅ្នុង​​វាល​អត្ថបទ & ‧; ។ អ្នក​អា្រើ​៊ូតុង​​្រអប់​ឯកសារ (ស្ថិត​នៅ​ផ្នែ​ខាង​ស្ដាំ) ដើម្ី​រកមើល​មែកធាង​ថត & ‧; ។
en If a mark is in this radio button, & kde; will not use the & kde; sound system to play the sound. This is a good choice if the sound format you want to use is not supported by the & kde; notification system or if you do n't use the & arts; sound daemon. After checking the radio box, enter the full path and name of the program you want to use into the text field. You can use the folder button (located along the right side) to browse the directory tree
km សេចក្តី​បន្ថែមនេះ​ាន​សង្ខេ៉ុន្តែ​សង្ឃឹមថាវា​គ្រប់គ្រាន់​ ្នុង​ារណែនាំ​ កន្សោម​ធម្មតា​ ទៅាន់ពិភពលោ & ‧; ។ ឯកសារ​កន្សោម​ធម្មតា​ជាទ្រង់ទ្រាយ​មួយ​ដែល​ អា​រក​ាន​្នុង Kate ដែលនមិន​ត្រូវគ្នា​ជាមួយ​កន្សោម​ធម្មតា របស់ perl និ​ងមិនមែនជាឧទាហរណ៍​ grep ទៀត​ ។
en This Appendix contains a brief but hopefully sufficient and covering introduction to the world of regular expressions. It documents regular expressions in the form available within & kate;, which is not compatible with the regular expressions of perl, nor with those of for example grep
km ទិដ្ឋភាព​បញ្ជី​ឯកសារ បញ្ជី​នេះ​បង្ហាញ​ឯកសារ​ទាំង​អស់ ដែល​អ្នក​ានជ្រើស​ដើម្ី​ោះពុម្ព & ‧; ។ អ្នក​អា​មើលឈ្មោះ​ឯកសារ​ផ្លូវ​ឯកសារ និង​្រភេទ​ឯកសារ (MIME) ដូ​ដែល​ាន​ំណត់​ដោយ KDEPrint & ‧; ។ អ្នក​អា​រៀបចំ​លំដា់​របស់​បញ្ជី​ដំូង​ឡើង​វិញ​ជាមួយ​នឹង​ជំនួយ​របស់៊ូតុង​ព្រួញ​នៅ​ខាង​ស្តាំ & ‧; ។ ឯកសារ​នឹង​ត្រូវ​ាន​ោះពុម្ព​ជា​ារ​ងារ​តែ​មួយ ្នុង​លំដា់​ដូ​គ្នា​ដូ​ដែល​ាន​បង្ហាញ​្នុង​បញ្ជី & ‧; ។ ំណាំ & ‧; ៖ អ្នក​អា​ជ្រើស​ឯកសារ​ជា​្រើន & ‧; ។ ឯកសារ​អាចនៅ​្នុង​ទីតាំង​ជា​្រើន & ‧; ។ ឯកសារ​អា​ជា​្រភេទ MIME ជា​្រើន​ & ‧; ។ ៊ូតុង​នៅ​ផ្នែ​ខាង​ស្តាំ អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​បន្ថែម​ឯកសារ​ជា​្រើន យក​ឯកសារ​ដែល​ាន​ជ្រើស​រួ​ហើយ​េញ​ពី​បញ្ជី រៀ​បញ្ជី​ឡើងវិញ (ដោយ​ផ្លាស់​ទី​ឯកសារ​ឡើង​លើ ឬ ុះ​្រោម) និង​​ឯកសារ & ‧; ។ ្រសិន​ើ​អ្នក​ើ​ឯកសារ KDEPrint នឹង​្រើ​កម្មវិធី​ដែល​ផ្គូផ្គង​នឹង​្រភេទ MIME របស់​ឯកសារ & ‧; ។
en File List view This list displays all the files you selected for printing. You can see the file name(s), file path(s) and the file (MIME) type(s) as determined by KDEPrint. You may re-arrange the initial order of the list with the help of the arrow buttons on the right. The files will be printed as a single job, in the same order as displayed in the list. Note: You can select multiple files. The files may be in multiple locations. The files may be of multiple MIME types. The buttons on the right side let you add more files, remove already selected files from the list, re-order the list (by moving files up or down), and open files. If you open files, KDEPrint will use the application matching the MIME type of the file
km ជម្រើស​នេះ​គួរតែ​ត្រូវ​ា​ធីកក្នុង​ស្ថានភាព​ជា្រើន & ‧; ។ វា​ផ្ដល់​នូវ​្រតិកម្ម​ដែល​អា​មើល​ឃើញ​ និង​សំដី​បន្ថែម ្នុង​ារណី​ខ្លះ ្រសិន​ើ​អ្នក​​នៅ​ទីនេះ គឺ​នឹង​មាន​អ្វី​មួយ​ើត​ឡើង & ‧; ។
en This option should be checked in most situations. It gives more visual feedback and says, in essence, if you click here, something will happen
km លា់​សមាជិ​ខាងក្នុង (HideImplicitMembers) ថា​តើ​ត្រូ​វ​បង្ហាញ​សមាជិ​របស់​ថ្នា់ខាងក្នុង​ឬ​អត់ & ‧; ។ ពេល HideImplicitMembers នោះ​ម៉ាស៊ីន​ោះពុម្ព​ពី​ចម្ងាយ​ដែល​ជា​ ផ្នែ​របស់​ថ្នា់​ខាងក្នុង នឹង​​ត្រូវ​ាន​លា់​ពី​អ្នក​្រើ បន្ទា់​មកអ្នក​្រើ​នោះ​​​នឹង ឃើញ​តែ​ជួរ​មួយ​៉ុណ្ណោះ ទោះ​ី​ជា​មាន​ជួរ​ជា​្រើន​​​​ ​គាំទ្រ​ថ្នា់ខាងក្នុង​​៏​ដោយ & ‧; ។ លំនាំ​ដើម​គឺ​ាន​ & ‧; ។ Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
en Hide implicit members (HideImplicitMembers) Whether or not to show the members of an implicit class. When HideImplicitMembers is On, any remote printers that are part of an implicit class are hidden from the user, who will then only see a single queue even though many queues will be supporting the implicit class. Enabled by default
km *** ារ​ព្រមាន ារ​ព្រមាន ារ​ព្រមាន!!! *** វា​ហាី​ដូ​ជា​អ្នក​នឹង​ខ្ចប់​ថត​ផ្ទះ ENTIRE របស់​អ្នក & ‧; ។ នេះ​មិនមែន​ជា​អ្វី​ដែល​អ្នក​ចង់​ាន​នៅ​្នុង ‧. ‧ % នៃ​ករណី​នេះ​នោះទេ និង​នៅ​្នុង​ករណី​មួយ​ំនួន​វា​នឹង​ំណាយទំហំ​ជា​្រើន​នៅ​លើ​ថាស និង​ពេលវេលា​្រើន​ដើម្ី​បញ្ចប់​វា & ‧; ។ អ្នក​្រាកដ​ជា​ចង់​បន្ត​ឬ & ‧;?
en ***WARNING, WARNING, WARNING!!! *** It seems that you are going to package your ENTIRE home directory. This is not what you want in the ‧ % of the cases, and in any case it will take a lot of space on the disk and a lot of time to complete. Are you sure you want to continue?
km នេះ​គឺ​ជា " ំណង​ជើង " សម្រា់​បង្អួូល​របស់ KDM & ‧; ។ អ្នក​អា​ដា់​វន្ទនាារ ឬ​ព័ត៌មាន​ដ៏​្រពៃ ​មួយ​ំនួន​អំពី​្រព័ន្ធ​្រតិបត្តិារ​នៅ​ទីនេះ & ‧; ។ KDM នឹង​ជំនួស​គូ​តួ​អក្សរ​ខាង​្រោម​នេះ​ដោយ​មាតិា​រៀងៗ​ខ្លួន & ‧; ៖ % d-> ារ​បង្ហាញ​បច្្បន្ន % h-> ឈ្មោះ​ម៉ាស៊ីន ្រហែល​ជា​មាន​ឈ្មោះ​ដែន % n-> ឈ្មោះ​ថ្នាំង ភាគ​្រើ​ន​្រហែល​ជា​ឈ្មោះ​ម៉ាស៊ីន​ដែល​គ្មាន​ឈ្មោះ​ដែន % s-> ្រព័ន្ធ​្រតិបត្តិារ % r-> ំណែ​របស់​្រព័ន្ធ​្រតិបត្តិារ % m-> ្រភេទ​ម៉ាស៊ីន (ផ្នែ​រឹង) %%-> % តែ​មួយ
en This is the " headline " for KDM 's login window. You may want to put some nice greeting or information about the operating system here. KDM will substitute the following character pairs with the respective contents: %d-> current display %h-> host name, possibly with domain name %n-> node name, most probably the host name without domain name %s-> the operating system %r-> the operating system 's version %m-> the machine (hardware) type % %-> a single %
km ពេល​អ្នក​ URL ្នុង​កម្មវិធី KDE មួយ​ផ្សេងទៀត​ ឬ​ហៅ​កម្មវិធី kfmclient ដើម្ី​ URL ផ្ទៃតុ​បច្្បន្ន​នឹង​ត្រូវ​ាន​ស្វែង​រក​សម្រា់ Konqueror ដែល​មិន​ាន​បង្រួម​អប្បបរមា បន្ទា់​មក URL ត្រូវ​ាន​​ជា​ផ្ទាំង​ថ្មី​មួយ​ខាង​្នុង​វា & ‧; (ើ​រក​ឃើញ) ។ មិន​ដូ្នោះ​ទេ បង្អួ Konqueror ថ្មី​មួយ​នឹង​ត្រូវ​​ជាមួយ​នឹង URL ដែល​វា​ទាមទារ & ‧; ។
en When you click a URL in another KDE program or call kfmclient to open a URL, the current desktop will be searched for a non-minimized Konqueror and, if found, the URL opened as a new tab within it. Otherwise a new Konqueror window will be opened with the required URL
km ពា្យ​បញ្ជា​នេះ ្រអប់​ដែល​របារ​ឧបករណ៍​អា​ត្រូវ​ាន​្ដូរ​តាម​ំណង & ‧; ។ ្រអប់​ទម្លាុះ​នៅ​ំពូល​របស់​្រអប់​ំណត់​ថា​តើ​របារ​ឧបករណ៍​ណា​មួយ​អា​ត្រូ​វបាន​ែសម្រួល​នៅ​ពេលនេះ & ‧; ។ បញ្ជី​សកម្មភាព​ដែល​មាន​នៅ​ខាង​ឆ្វេង​មាន​ពា្យ​បញ្ជា​ទាំងអស់​ ដែល​អា​ត្រូវ​ាន​បន្ថែម​ទៅ​ាន់​របារ​ឧបករណ៍ បញ្ជី​សកម្មភាព​បច្្បន្ន​នៅ​ខាង​ស្ដាំ​បង្ហាញ​សកម្មភាព​មួយ​្នុង​ំណោម​សកម្មភាព​ដែល​មាន​រួ​ហើយ​នៅ​ទីនោះ & ‧; ។ ធាតុ​អា​ត្រូវ​ាន​បន្ថែម​ដោយ​ជ្រើស​ពា្យ​បញ្ជា​ដែល​សមរម្យ​​េញ​ពី​បញ្ជី​សកម្មភាព​ដែល​មាន ហើយចុ៊ូតុង​កណ្ដុរ​ស្ដាំ​ដើម្ី​ផ្លាស់ទី​វា​ទៅ​ាន់​បញ្ជី​សកម្មភាព​បច្្បន្ន & ‧; ។ ារ​យក​ធាតុ​េញ​ដំណើរការ​តាមវិធី​ផ្សេង​ទៀត & ‧; ។ ៊ូតុង​ឡើង​លើ និង​ុះ្រោម​ផ្លាស់្ដូរ​ទីតាំង​របស់​ពា្យ​បញ្ជា​នៅ​្នុង​របារ​ឧបករណ៍ & ‧; ។
en This command opens a dialog box where the toolbars can be customized. The drop down box on top of the dialog determines which toolbar can be edited at the moment. The Available Actions list on the left contains all commands that can be added to the toolbar, the Current Actions list on the right shows the ones that are already there. Items can be added by selecting the appropriate command out of the Available Actions list and pressing the right button to move it to the Current Actions list. Removing an item works the other way round. The up and down buttons change the commands 's position within the toolbar
km មាតិា​លំដា់​បន្តគ្នា​បច្្បន្ន​នៃ​្តារតម្រៀត​ខ្ទា់​ារនិយាយ​ និង​ំណត់​ស្ថានភាព​របស់​វា​ដើម្ីរង់ាំ​​ ។ ើ​ារងារ​ស្ថិត​នៅ​មុន​ដំូង​គេ​្នុង​បញ្ជី​ វា​់​ផ្តើម​និយាយ​ & ‧; ។ ារងារ​នឹង ត្រូវ​ាន​និយាយ​ដោយ​អ្នក​និយាយ​ខ្ពស់​ជាង​គេ​្នុង​ ផ្ទាំង​អ្នក​និយា​យ & ‧; ។ ​
en Queues the current contents of the clipboard for speaking and sets its state to Waiting. If the job is the topmost in the list, it begins speaking. The job will be spoken by the topmost Talker in the Talkers tab
km ដោយ​បន្ថែម​ទៅលើ​គោលការណ៍​លំនាំដើម​សម្រា់ដំណោះស្រាយ​សម្រា់​ខូគី ដែល​អ្នក​អាំណត់​ដោយ​ជ្រើស​ជម្រើស​មួយ​្នុង​ំនោម​ជម្រើស​ី​ដែលបាន​ពិពណ៌នា​នៅខាងលើ ហើយ​អ្នក​៏អាំណត់​គោលការណ៍​សម្រា់​ដែន​របស់​ម៉ាស៊ីន​ជា់លា់​ដោយ​្រើ​វត្ថុបញ្ជា​នៅ្នុងក្រុម ដែន​ជា់លា់ & ‧; ។
en In addition to the default policy for handling of cookies, which you can set by selecting one of the three options described above, you can also set policies for specific host domains using the controls in the Domain Specific group
km ារ​បន្ថែម​នៃ​៉ារ៉ាម៉ែត្រ--startonshow ្រា់ ksystraycmd ឲ្យ​​់ផ្ដើម​តែ​ជាមួយ​រូ​តំណាង​ថាស​ដែល​មើល​ឃើញ (ដូចជា​៉ារ៉ាមែត្រ--hidden) ​៉ុណ្ណោះ និង​ឲ្យ​រង់ាំ​ទាល់តែ​អ្នក​្រើ​ធ្វើ​ឲ្យ​រូ​តំណាង​ថាស​្រព័ន្ធ​សកម្ម​មុន​ពេល​រត់​ពា្យ​បញ្ជា​គោលដៅ ។ យើង​៏​ាន​្រើ​៉ារ៉ាម៉ែត្រ--quitonhide ដែល​្រា់ ksystraycmd ឲ្យ​បញ្ឈប់​កម្មវិធី​គោលដៅ នៅពេលដែល​បង្អួ​របស់​វា​ត្រូវ​ាន​លា់ ។ ដោយ​្រើ​៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ទាំងពីរនេះ​ដើម្ី​ធានា​ថា​រូ​តំណាង​ថាស​្រព័ន្ធ​ុងសូល​របស់​យើង​មិន​ធ្វើ​ឲ្យ​ខាត​ធនធាន ពេល​ពួ​យើង​មិន​្រើ​វា​នោះ ។ ារ​បង្ើត និង​ំផ្លាញ​បង្អួ​គោលដៅ​ដូ​ពួ​យើង​ធ្វើ​នៅ​ទីនេះ​គឺ​ដើម្ី​ារពារ​រូ​តំណាង​ស្តង់ដារ និង​ារ​គ្រប់គ្រង​ំណង​ជើង​របស់ ksystraycmd ពី​ារ​ធ្វើារ ដូ្នេះ​ពួ​យើង​ត្រូវ​បញ្ជា់​រូ​តំណាង​់ផ្ដើម និង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ​មិន​ផ្ទាល់​ផង​ដែរ ។
en The addition of the--startonshow parameter tells ksystraycmd to start with only the tray icon visible (like the--hidden parameter), and to wait until the user activates the tray icon before running the target command. We 've also used the--quitonhide parameter which tells ksystraycmd to terminate the target app whenever its window is hidden. Using both these parameters ensures that our & konsole; tray icon does n't waste resources when we are n't using it. Creating and destroying the target window as we do here prevents the standard icon and title handling of ksystraycmd from working, so we now need to specify the initial icon and tooltip explicitly too
km ដែល KMail អា​បង្ហាញ​របា​រពណ៌ ដែលចង្អុរ​បង្ហាញ​ពី​្រភេទ​នៃ​សារ (អត្ថបទ​ធម្មតា/HTML/OpenPGP) ដែលបានបង្ហាញ​បច្្បន្ន​ឬ & ‧;? ារខកខាន​នេះ​មាន​ំណង​្លែង​ារផ្ទៀងផ្ទាត់​ហត្ថលេខា​ឲ្យ​ានជោគជ័យ ដោយផ្ញើ​សំុត្រ HTML ដែលធ្វើតាម​ស៊ុមស្ថានភាព​ហត្ថលេខា​របស់​ KMail & ‧; ។
en that KMail can show a color bar indicating the type of message (Plain text/HTML/OpenPGP) currently displayed? This thwarts attempts to fake successful signature verification by sending HTML mails mimicking KMail 's signature status frames
km ផ្អា គឺ​ជាារឆ្លាស់​របៀ​ថាមពល​យ៉ាងទា & ‧; ។ ម៉ូនីទ័រ​ភាគ​្រើន​មាន​អេ្រង់​ទទេ ដែលកាំភ្លើង​អេឡិចត្រុង​ត្រូវ​ាន​ិទ ហើយ​មេដែ​ដែល​ត្រួត​ពិនិត្យ​ាំភ្លើង​អេឡិចត្រុង​ត្រូវ​បន្ថយ​ថាមពល & ‧; ។ នៅខណៈ​ដែល​ារ​សន្សំ​ថាមពល​មាន​លក្ខណៈ​សំខាន់ ដើម្ី​ធ្វើ​ឲ្យ​ម៉ូនីទ័រ​សកម្ម​្រហែល​ជា​ំណាយ​ពេល​ដល់ ១០-១៥ វិនាទី & ‧; ។ ជា​ធម្មតា​ុំព្យូទ័រ​គួរ​តែ​​អា​ត្រឡប់​ទៅ​ជា​ ឬ​រង់ាំ នៅខណៈ​ដែល​នៅ្នុង​របៀ​ផ្អា & ‧; ។
en SUSPEND is a very low power mode alternative. With most monitors the screen is blanked, the electron gun is shut down and the magnets that control the electron gun are powered down. While the power saving is substantial, to reactivate the monitor may take up to ‧ seconds. The computer should always be able to return the monitor to On or Standby while in suspend mode
Showing page 1. Found 41008 sentences matching phrase "បន្ថោក ស្រីខូច (ស្រីពេស្យា".Found in 54.003 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.