Translations into English:

  • prostitute     
    (verb, noun   )

Similar phrases in dictionary Khmer English. (89)

ភាសាកុំព្យូទ័រ
computer language; programming language

Example sentences with "បន្ថោក ស្រីខូច (ស្រីពេស្យា", translation memory

add example
km នៅ​្នុង​្រអប់​នេះ​អ្នកអា​ជ្រើស​្រភេទ​នៃ​ារ​លៃតម្រូវ​ស្រទា់​ដើម្ី​បន្ថែម​លើ​រូបភាព & ‧; ។ នៅផ្នែ​ខាង​ឆ្វេង​បញ្ជី​ អ្នក​អា​មើល​ារ​លៃតម្រូវ​ស្រទា់​ជាមុន​សិន & ‧; ។ ពេល​អ្នកជ្រើស​យក​ស្រទា់​មួយ វា​នឹង​បង្ហាញ​ មើល​ជាមុន​ ហើយ​​ផ្លាស់្តូរ​ារ​បង្ហាញ​មាត្រដ្ឋាន​មើល​ជាមុន​ដែ​ល​ត្រឹមត្រូវ​ជាលទ្ធផល​នៃ​ារ​លៃតម្រូវ​ស្រទា់​ដែល​ំពុង​តែ​បន្ត & ‧; ។
en In this dialog, you can select the type of adjustment layer to add to the image. In the left-hand list, you can see the available adjustment layers, each with a preview. When you select one, the Preview will change to show a correctly scaled preview of what the result of the adjustment layer is going to be
km មាន​ម្តង​នោះ​អ្នកបានយល់​ពី​របៀ​ដែល​បរិបទ​្តូរ​ារងារ​ វាងាយស្រួល​សរសេរ​បន្លិ​និយមន័យ​​ & ‧; ។ ថ្វីើ​ដូ្នេះ អ្នកគួរតែ​្រុងប្រយត្ន​ត្រួតពិនិត្យ​​តើអ្នកជ្រើស​ួន​អ្វី​​​នៅ្នុង​ទីតាំង​មួយណា & ‧; ។ កន្សោមធម្មតា​មាន​អនុភាព​ខ្លាំង​ ៉ុន្តែពួកវា​្រៀបធៀ​ទៅនិង​ួន​ផ្សេងទៀត​ & ‧; ។ ដូ្នេះ​អ្នក​្រហែលជា​អា​ពិារណា​ាន​តាម​ព័ត៌មាន​ដូចតទៅនេះ ។
en Once you have understood how the context switching works it will be easy to write highlight definitions. Though you should carefully check what rule you choose in what situation. Regular expressions are very mighty, but they are slow compared to the other rules. So you may consider the following tips
km អ្នក​គួរ​តែ​ៀសវៀង​ជ្រើស​ជម្រើស ចងចាំ​ពា្យ​សម្ងាត់ ្រសិន​ើ​អ្នក​ំពុង​ធ្វើារ​្នុង​តំបន់​ដែល​គ្មាន​សុវត្ថិភាព ដូចជា​ស្ថានីយ​ារងារ​ូល​ដំណើរ​ារ​ជា​សាធារណៈ & ‧; ។ ំណាំ​ផង​ដែរ​ថា ារ​ជ្រើស​ពេល​វេលា​អស់​ាន់តែ​ខ្លី​អា្រសើរ ើ​អ្នក​នៅ​្នុង​បរិស្ថាន​​ពុំមាន​សុវត្ថិភាព & ‧; ។
en You should avoid selecting the Remember passwords option if you are working in an insecure area, such as a publicly accessible workstation. Also, note that choosing a shorter timeout may be better if you are in a less secure environment
km ជា​ុងក្រោយ ្រសិន​ើ​​បន្ទះ​ថ្លា​ អ្នក​អា​ធ្វើ​ឲ្យ​វា​្រឿងៗ​ជាមួយ​និង​ពណ៌​នៃ​ជម្រើស​របស់​អ្នក​ាន & ‧; ។ គ្រា់​រំិល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ជ្រើសថា​តើ​ភាព​្រឿងៗ​ស្រអា់​៉ុណ្ណា & ‧; ។ នៅ​ុង​ខាងក្រោម​ំផុត មិន​មាន​ពណ៌​្រឿងៗ​មើល​ឃើញ​ទេគឺ បន្ទះ​មិន​ថ្លា​ទេ & ‧; ។
en Finally, if the panel is transparent, you can tint it with a color of your choice. The slider allows you to choose how opaque the tint is. At the lowest end, there is no tint visible, while at the highest, the panel is not transparent at all
km ្រអប់​ធី​នៅ​ពី្រោម ារ​ំណត់​សកល អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ើ​ារ​គាំទ្រ JavaScript សម្រា់​តំបន់​បណ្ដាញ​ទាំងអស់​ដោយ​លំនាំ​ដើម & ‧; ។ អ្នក​អា​ជ្រើស​ផង​ដែរ​ដើម្ី​ JavaScript ឬ​ិទ​ម៉ាស៊ីន​ជា់​លា់ & ‧; ។ ដើម្ី​បន្ថែម​គោលការណ៍​សម្រា់​ម៉ាស៊ីន​ជា់លា៊ូតុង បន្ថែម... ដើម្ី​នាំយក​នូវ​្រអប់​ដែល​អ្នក​អា​វាយ​ឈ្មោះ​ម៉ាស៊ីន ហើយ​បន្ទា់​ជ្រើស​យល់ព្រម ឬ​បដិសេធ​ូដ JavaScript ពី​ម៉ាស៊ីន​ពិសេស ដែល​នឹង​បន្ថែម​ដែន​ទៅ​បញ្ជី​នៅ​លើខាងឆ្វេង​នៃ​ទំព័រ & ‧; ។
en The checkboxes under Global Settings allow you to turn JavaScript support on for all web sites by default. You can also select to turn JavaScript on or off for specific hosts. To add a policy for a specific host, click the Add... button to bring up a dialog in which you can type the host name and then choose to accept or reject JavaScript code from that particular host, which will add the domain to the list on the left of the page
km នៅ​ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០០៥ ម៉ាស៊ីន​បម្រើ groupware ដែល​្រតិបត្តិ​ពិធីារ​នេះគឺ​ជា ម៉ាស៊ីន​បម្រើ OpenGroupware និង ម៉ាស៊ីនបម្រើ Citadel & ‧; ។ បញ្ជី​ភាព​ទាន់សម័យ​អា​រកបាន​​នៅ តំបន់​បណ្ដាញ​របស់ GroupDav & ‧; ។
en As of June ‧, the groupware servers that implement this protocol are the OpenGroupware server and the Citadel server. An up to date list can be obtained at the GroupDav website
km ្រអប់​ ែសម្រួល​្តារលាយ​ ។ ជ្រើសក្តារលាយ​ពណ៌​ដើម្ី​ែសម្រួល​ពី​បញ្ជី​នេះ ។ អ្នក​នឹង​ទទួល​ាន​្រអប់​ បន្ថែម​្តារលាយ​ ដូ​គ្នា​ជា​មួយ​ភាព​ខុស​គ្នា​ដែល​អ្នក​ែសម្រួល​ាន​ជ្រើស​្តារលាយ ​ពណ៌ជំនួស​បន្ថែម​្តារលាយ​ & ‧; ។
en Opens the Edit Palette dialog. Choose a color palette to edit from this list. You will then be given the same dialog as with Add Palette, with the difference that you edit the chosen color palette instead of adding a new one
km បន្ថែម​ធនធាន​នេះ​ដើម្ី​អា​រក្សាទុ និង​ផ្ទុ​ព្រឹត្តិារណ៍ ារងារ​ដែលត្រូវ​ធ្វើ និង​ធាតុ​ទិនានុ្បវត្តិ​របស់​អ្នក​ពី​ឯកសារ​ពី​ចម្ងាយ & ‧; ។ ារ​ទុ​ទិន្នន័យ​​្រតិទិន​្នុង​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​ពី​ចម្ងាយ មាន​គុណសម្បត្តិ​ចម្បង​ពីរ គឺ & ‧; ៖ អ្នក​អាូល​ដំណើរការ​ទិន្នន័យ​របស់​អ្នក ទោះ​ី​ជា​អ្នក​នៅឆ្ងាយ​ពី​ុំព្យូទ័រ​របស់​អ្នក​៏ដោយ និង​​អ្នក​អា​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​​អ្នក​ដទៃ (ឧទាហរណ៍ លេខាធិារ) មើល​វា​ាន & ‧; ។ & korganizer; នឹង​ទុ​ឃ្លាំង​សម្ងាត់​ទិន្នន័យ​ជា​មូលដ្ឋាន & ‧; ។
en Add this resource to be able to save and load your events, to-dos and journal entries from a remote file. There are two main advantages of keeping your calendar data in a remote server: you can access your data even if you are away from your computer, and you can let other people (for instance, a secretary) view it. & korganizer; keeps a cache of the data locally
km កម្មវិធី​នពន្វ​​កន្សោម​ធម្មតាអ្វី​ដែលអ្នក​ំពុង​តែមើលនៅពេល​នេះ​គឺ​កម្មវិធី​នពន្វ​សម្រា់ កន្សោម​ធម្មតា & ‧; ។ ផ្នែ​ខាងលើ​កណ្ដាល គឺ​ជា​តំបន់​ែសម្រួល ផ្នែ​ខាងក្រោមគឺជា​បង្អួ​ផ្ទៀងផ្ទាត់ ដែលអ្នក​អា​សាកល្បង​កន្សោម​ធម្មតា​របស់អ្នក​​​ភ្លាមៗ & ‧; ។ ជួរ​ដេ​នៃ​៊ូតុង គឺ​ជា​សកម្មភាព​្នុងការកែសម្រួល & ‧; ។ នេះ​ជាទូទៅ​គឺ ស្រដៀងគ្នា​ទៅនឹងកម្មវិធី​គូរ​ណាស់ & ‧; ។ ជ្រើស​ឧបករណ៍​ែសម្រួល​មួយ​ដើម្ី​់ផ្ដើម​ារកែសម្រួលកន្សោម​ធម្មតា​របស់អ្នក ហើយ សង្កត់៊ូតុង​កណ្ដុរ​នៅ្នុង​តំបន់​ែសម្រួល​ដែល​អ្នកចង់ឲ្យ​បញ្ូល​ធាតុ​នេះ & ‧; ។ ំពោះ​សេចក្ដី​ពិពណ៌នា​លម្អិត​នៃ​កម្មវិធី​នពន្វ​បន្ថែមទៀត សូម​មើល ទំព័រ​ព័ត៌មានអ្វី​ទៅ​ជា​កន្សោមធម្មតា & ‧;? ្រសិនបើអ្នកមិនដឹងថា​អ្វី​ជា​កន្សោមធម្មតា​ទេ​នោះ ពេលនោះ​វា​្រហែល​ជា​គំនិតល្អ​មួយ ដែលអានសេចក្ដី​ណែនាំ​អំពី​កន្សោម​ធម្មតា​នោះ & ‧; ។
en Regular Expression Editor What you are currently looking at is an editor for Regular Expressions. The upper part in the middle is the editing area, the lower part is a verification window where you can try your regular expressions right away. The row of buttons is the editing actions. This is actually very similar to common drawing programs. Select an editing tool to start editing your regular expression, and press the mouse button in the editing area where you want this item inserted. For a more detailed description of this editor see the info pages What is a regular expression? If you do not know what a regular expression is, then it might be a good idea to read the introduction to regular expressions
km នៅពេល​ដែល​អ្នក​ពេញ​ិត្ត​និង​​សំណុំ​នៃ​ារ​ចង​គ្រា់​​ដែល​អ្នក​ាន​បង្ើត​ហើយ អ្នក​ត្រូវ​រក្សាទុ​ពួ​វា​ទៅាន់​គ្រោងការណ៍​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក ដូ្នេះ​អ្នក​នៅ​តែ​អា​សាកល្បង​ជាមួយ​និង​ារ​ចង​គ្រា់​​ ហើយ​ត្រឡប់​ទៅាន់​គ្រោងការណ៍​ជា់​លា់​វិញ & ‧; ។ អ្នក​អា​ធ្វើ​ដូ​នេះ​ាន​ដោយ​​លើ​៊ូតុង​ បន្ថែម & ‧; ។ អ្នក​អា​នឹង​ត្រូវបាន​ឲ្យ​បញ្ូល​ឈ្មោះ​ ហើយ​បន្ទា់​មក​គ្រោងការណ៍​ថ្មី​នឹង​លេចឡើង​នៅ្នុង​្រអប់​បញ្ជី​គ្រោងការណ៍​គ្រា់​ & ‧; ។ អ្នក​អា​យក​គ្រោងការណ៍​ផ្ទាល់​ខ្លួន​​របស់​អ្នក​េញ​ម្ដងទៀត​ដោយ​ជ្រើស​គ្រោងការណ៍ រួ៊ូតុង​ យក​េញ & ‧; ។ ៊ូតុង រក្សាទុារ​ផ្លាស់​្ដូរ ដើម្ី​រក្សាទុារ​ផ្លាស់្ដូរ​ដែល​អ្នក​ាន​ធ្វើ​ទៅ​ាន់​គ្រោងការណ៍​ដែល​ាន​ជ្រើស​បច្្បន្ន & ‧; ។ ំណាំ​ថា អ្នក​មិន​អា​យកចេញ ឬ​បន្ថែម​ារ​ផ្លាស់្ដូរ​ទៅាន់ លំនាំ​ដើម KDE ឬ​ទៅាន់ គ្រោងការណ៍​បច្្បន្ន ានទេ & ‧; ។
en When you are satisfied with a set of key bindings you 've created, you may want to save them to a scheme of your own, so that you can still experiment with the bindings and always return to a certain scheme. You can always do this by clicking on the Add button. You will be prompted for a name and then the new scheme will appear in the key schemes listbox. You can remove your own schemes again by selecting a scheme and clicking the Remove button. Click the Save changes button to save any changes you have made to the currently selected scheme. Note that you can not remove or save changes to KDE default or to Current scheme
km Fsview គាំទ្រ​ារ​ជ្រើស​ធាតុ​្រើន ស្រដៀង​ទៅ​ទិដ្ឋភាព​រូ​តំណាង និង​ទិដ្ឋភាព​បញ្ជី ។ នេះ​អនុញ្ញាត​សម្រា់​សកម្មភា​ដើម្ី​ធ្វើ​ដំណាល​គ្នា​ទៅ​សំណុំ​នៃ​ឯកសារ ។ ារ​​កណ្ដុរ​ធម្មតា​តែងតែ​ជ្រើស​ធាតុ​តែ​មួយ​ខាងក្រោម​ព្រួញ​កណ្ដុរ ។ ្រើ​កណ្ដុរ​​​បន្សំ​ជាមួយ​ារ​​គ្រា់​ច ប្ដូរ(Shift) សម្រា់​ារ​ជ្រើស​ជួរ ឬ​គ្រា់​ បញ្ជា(Ctrl) សម្រា់​ិទ​ារ​ជ្រើស ។ ំណាំ​ថា​ដោយ​ជ្រើស​ធាតុ ធាតុ​រង​មិន​អា​ត្រូវ​ាន​ជ្រើស​ទៀត​ទេ ។ ារ​ជ្រើស​ធាតុ​នឹង​ជម្រះ​ារ​ជ្រើស​នៃ​ធាតុ​មេ​របស់​វា​ទាំងអស់​ពី​មុន ។
en & fsview; supports multiple selection of items, similar to the iconview and listview. This allows for actions to be done simultaneously to a set of files. A simple mouse click always selects a single item below the mouse pointer. Use a mouse click in combination with pressing the & Shift; key for range selection or the & Ctrl; Key for selection toggle. Note that by selecting an item, subitems can no longer be selected. Selecting an item will also clear the selection of all its parent items before
km អ្នក​អា​រើសយក​ឲ្យ​ Konqueror រកឃើញ​ារ​ដំឡើង​ Java នៅលើ​្រព័ន្ធ​របស់​អ្នក​ដោយ​ស្វ័យ​្រវត្តិ ឬ​បញ្ជា់​​ផ្លូវ​ទៅ​ាន់​ារ​ដំឡើង​ដោយ​ខ្លួន​អ្នក​ផ្ទាល់ ដោយ​ជ្រើស ្រើ Java ដែល​ាន​បញ្ជា់​ដោយ​អ្នក​្រើ & ‧; ។ អ្នក​អា​ចង់​ជ្រើស​វិធី​សាស្ត្រ​្រោយ ឧបមារ​ថា ្រសិន​ើ់​អ្នក​មាន​ារដំឡើង Java ្រើន​នៅលើ​្រព័ន្ធ​របស់​អ្នក ហើយ​ចង់​បញ្ជា់​ារ​ដំឡើង​ណាមួយ​ដែល​ត្រូវ​្រើ & ‧; ។ ្រសិន​ើ​ម៉ាស៊ីន​និម្មិត Java ​ដែល​អ្នក​ំពុង​តែ​្រើ​ទាមទារ​ជម្រើស​់ផ្ដើម​ពិសេស​មួយ​ំនួន អ្នក​អា​វាយ​ពួ​វា​ូល​ទៅ្នុង​្រអប់​អត្ថបទ​ដែល​មាន​ស្លា​ អាគុយម៉ង់ Java បន្ថែមទៀត
en You can either opt to have & konqueror; automatically detect the & Java; installation on your system, or specify the path to the installation yourself by selecting Use user-specified Java. You may want to choose the latter method, for instance, if you have multiple & Java; installations on your system, and want to specify which one to use. If the & Java; Virtual Machine you are using requires any special startup options, you can type them in the text box labeled Additional Java Arguments
km គឺ​ដោយ​្រើ​៊ូតុង​កណ្ដុរ​ខាង​ស្ដាំ​​​លើ​រូ​តំណាង​ផ្ទះ ហើយ​ជ្រើស លក្ខណៈ​សម្បត្តិ ។ នៅ​ពី​្រោម​ផ្ទាំង កម្មវិធី អ្នក​នឹង​ឃើញ​អ្វី​ដូ​ជា kfmclient openProfile filemanagement ដោយ​គ្រាន់​តែ​បន្ថែម file:/whereever/you/want ដែលមាន​ថត​ដែល​អ្នក​ចង់​់ផ្ដើម Konqueror ។
en Using the & RMB;, click on the Home icon and choose Properties. Under the Application tab you will probably find something like kfmclient openProfile filemanagement; just append file:/whereever/you/want with the folder you would like & konqueror; to start in
km ដោយ​់ផ្ដើមពីលើមក អ្នក​អាចមើល​ឃើញ​រូ​តំណាង​ឧទាហរណ៍​ខ្លះៗ & ‧; ។ ទាំង​នេះ​ផ្លាស់្ដូរ​ជា​រូបរាងដោយ​ផ្អែ​លើ​ស្​រូ​តំណាង​ដែល​អ្នក​ជ្រើស & ‧; ។ ារ​ដំឡើង​លំនាំ​ដើម​ភាគ​្រើន នឹង​មាន​ស្​រូ​តំណាង​តែ​មួយទេ គឺ​ស្ Crystal SVG លំនាំ​ដើមរបស់ KDE & ‧; ។ មាន​ស្​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​មាននៅ្នុង​កញ្ចប់ kdeartwork ផ្សេងទៀត ហើយ​អ្នក​អា​ទាញយក​បន្ថែម​ពី​អ៊ីនធឺណិតបាន​ & ‧; ។
en Starting at the top, you can see some example icons. These change in appearance depending on the icon theme you select. Most default installations will have only one icon theme available, the & kde; default Crystal SVG theme. There are others contained separately in the kdeartwork package, and you can download more from the Internet
km ពណ៌​លាំៗ (ពណ៌​ព្រឿងៗ) & ‧; ៖ គ្រា់​រំិល​ត្រូវ​ត្រួតពិនិត្យ​តម្លៃ​ពណ៌​លាំ​ៗ​សម្រា់​ារ​បង្វិល​ពណ៌ & ‧; ។ តម្លៃ​ពណ៌​លាំគឺ​ជា​លេខ​់ពី-៣៦០ ទៅ​ដល់ ៣៦០ និង​បង្ហាញ​ារ​បង្វិល​ពណ៌លាំ​ៗរបស់​​ពណ៌ & ‧; ។ តារាង​ដូ​ខាង​្រោម​សង្ខេ​អំពីារ​ផ្លាស់្ដូរ​ដែល​អ្នក​នឹង​ឃើញ​សម្រា់​ពណ៌​មូលដ្ឋាន & ‧; ៖ ដើម ពណ៌​លាំៗ=-‧ ពណ៌​លាំៗ=‧ ពណ៌​្រហម ពណ៌​ផ្ាឈូ ពណ៌លឿង-ទឹកក្រូ Green ពណ៌​លឿង-ៃតង ពណ៌​ខៀវ​-ៃតង ពណ៌​លឿង ពណ៌​ទឹ្រូ ពណ៌​ៃតង-លឿង ពណ៌​ខៀវ ពណ៌​ខៀវ​ផ្ទៃមេឃ ពណ៌​ផ្ាឈូក ក្រហមស្វាយ ពណ៌​ខៀវចាស់ ពណ៌​្រហមជាំ ផ្ទៃមេឃ ខៀវ​ៃតង ខៀវ​ស្រាល ជំនួយ​បន្ថែម​​សម្រា់​អ្នក​្រើ​ជាន់ខ្ពស់ & ‧; ៖ ធាតុ​ំណុ្រទា់​អ្នក​្រើ​្រាហ្វិ​របស់ KDEPrint នេះ​ផ្គូផ្គង​ជា​មួយ​នឹង​៉ារ៉ាម៉ែត្រ​ជម្រើសការងារ​បន្ទាត់​ពា្យ​បញ្ជា​របស់ CUPS & ‧; ៖-o hue=... ‧ use range from "-‧ " to " ‧ "
en Hue (Tint): Slider to control the hue value for color rotation. The hue value is a number from-‧ to ‧ and represents the color hue rotation. The following table summarizes the change you will see for the base colors: Original hue=-‧ hue=‧ Red Purple Yellow-orange Green Yellow-green Blue-green Yellow Orange Green-yellow Blue Sky-blue Purple Magenta Indigo Crimson Cyan Blue-green Light-navy-blue Additional hint for power users: This KDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:-o hue=... ‧ use range from "-‧ " to " ‧ "
km សន្មត់​ថា​កម្មវិធី​មើល​ PDF លំនាំ​ដើម​គឺ KGhostView ហើយ​អ្នក​អាូល​ិត្ត​្រើ KPDF ជា​កម្មវិធី​មើល ។ អ្នក​អា​​វាយ pdf នៅ​្នុង​្រអប់​ស្វែងរក​នៅ​ផ្នែ​ខាងលើ​នៃ​្រអប់ បន្ទា់​មក​​ជ្រើស​ pdf ្នុង​្រុម កម្មវិធី ហើយ​ផ្លាស់ទី KPDF ឡើង ។ ្នុង​ផ្ទាំង បង្កប់ អ្នក​អា​ជ្រើស​សមាសភាគ​ណាមួយ​​ដែល​កម្មវិធី​ផ្សេង​នឹង​្រើ​ដើម្ី​បង្ហាញ​ឯកសារ (ឧទាហរណ៍ នៅពេល​ំពុង​មើល​ឯកសារ​្នុង Konqueror ឬ​​្រើ​កម្មវិធី​បង្កប់​របស់ ark) ។
en Suppose the default PDF viewer is now & kghostview; and you would prefer to use KPDF as a viewer. You would simply type pdf in the search box at the top of the dialog, choose pdf in the application group and move KPDF up. In the Embedding tab you can also choose which component other applications will use to display files (for example, when viewing files in & konqueror; or using & ark; 's embedded viewer
km ពា្យ​បញ្ជា​នេះ ្រអប់​ដែល​របារ​ឧបករណ៍​អា​ត្រូវ​ាន​្ដូរ​តាម​ំណង & ‧; ។ ្រអប់​ទម្លាុះ​នៅ​ំពូល​របស់​្រអប់​ំណត់​ថា​តើ​របារ​ឧបករណ៍​ណា​មួយ​អា​ត្រូ​វបាន​ែសម្រួល​នៅ​ពេលនេះ & ‧; ។ បញ្ជី​សកម្មភាព​ដែល​មាន​នៅ​ខាង​ឆ្វេង​មាន​ពា្យ​បញ្ជា​ទាំងអស់​ ដែល​អា​ត្រូវ​ាន​បន្ថែម​ទៅ​ាន់​របារ​ឧបករណ៍ បញ្ជី​សកម្មភាព​បច្្បន្ន​នៅ​ខាង​ស្ដាំ​បង្ហាញ​សកម្មភាព​មួយ​្នុង​ំណោម​សកម្មភាព​ដែល​មាន​រួ​ហើយ​នៅ​ទីនោះ & ‧; ។ ធាតុ​អា​ត្រូវ​ាន​បន្ថែម​ដោយ​ជ្រើស​ពា្យ​បញ្ជា​ដែល​សមរម្យ​​េញ​ពី​បញ្ជី​សកម្មភាព​ដែល​មាន ហើយចុ៊ូតុង​កណ្ដុរ​ស្ដាំ​ដើម្ី​ផ្លាស់ទី​វា​ទៅ​ាន់​បញ្ជី​សកម្មភាព​បច្្បន្ន & ‧; ។ ារ​យក​ធាតុ​េញ​ដំណើរការ​តាមវិធី​ផ្សេង​ទៀត & ‧; ។ ៊ូតុង​ឡើង​លើ និង​ុះ្រោម​ផ្លាស់្ដូរ​ទីតាំង​របស់​ពា្យ​បញ្ជា​នៅ​្នុង​របារ​ឧបករណ៍ & ‧; ។
en This command opens a dialog box where the toolbars can be customized. The drop down box on top of the dialog determines which toolbar can be edited at the moment. The Available Actions list on the left contains all commands that can be added to the toolbar, the Current Actions list on the right shows the ones that are already there. Items can be added by selecting the appropriate command out of the Available Actions list and pressing the right button to move it to the Current Actions list. Removing an item works the other way round. The up and down buttons change the commands 's position within the toolbar
km ចប់​សព្វគ្រប់​ហើយ​ំពោះ​្រអប់​នេះ លុះត្រា​តែ​អ្នក​ចង់​្រើ​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​កម្រិត​ខ្ពស់​បន្ថែម (cryptography ហត្ថលេខា ។ ល ។) ។ អ្នក​អា​រកឃើញ​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​លក្ខណៈ​ពិសេស​ទាំងនេះ​្នុង​សៀវភៅ​ដៃ​របស់ KMail ពេញ​លេញ ។ ​លើ​៊ូតុង យល់ព្រម ដើម្ី​ិទ​្រអប់​នេះ និង​បន្ត​ទៅ​ទំព័រ​ារ​ំណត់​រចនា​សម្ព័ន្ធ​បន្ទា់​ទៀត
en That is all for this dialog unless you want to use the more advanced features (cryptography, a signature, & etc;). You can find more information about these features in the full & kmail; manual. Click on the OK button to close this dialog, and move on to the next configuration page
km ជាមួយ ជម្រើស​ខ្សែស្រលាយ​បថម​កថា​សារ អ្នក​អា​ជ្រើស​ថា​តើ​ខ្សែ​ស្រលាយ​គួរ​លេចឡើង​បន្ថែម () ដោយ​លំនាំ​ដើម ឬ​ថា​តើ​ពួ​វា​គួរ​តែ​ត្រូវ​ាន​ធ្លា់​ុះ (ដែល​ិទ) & ‧; ។ អ្នក​នៅ​តែ​អា/ិទ​ខ្សែ​ស្រលាយ​ដោយ​្រើ​៊ូតុង +/-& ‧; ។
en With Message header threading options you can select whether threads should appear expanded (open) by default or whether they should be collapsed (closed). You can of course still open/close threads using the +/-buttons
km នៅ​ទីនេះ អ្នក​អា​ទទួល​ាន​ជំនួយ​មួយ​ំនួន​្នុង​ា​ររៀបចំ​​់​តម្រង​របស់ KMail ដើម្ី​្រើ​កម្មវិធី​្រឆាំង​មេរោគ​ដែល​ាន​ស្គាល់​​ធម្មតា​មួយ​ំនួន & ‧; ។ អ្នក​ជំនួយ​ារ​អា​លុ​កម្មវិធី​ទាំង​នោះ​នៅ​្នុង​ុំព្យូទ័រ​ ព្រមទាំង​បង្ើត​់​តម្រង​ដើម្ី​បញ្ជា់​សារ ដោយ​្រើ​​កម្មវិធី​ទាំងនេះ និង​ដើម្​សារ​ដែល​មាន​មេរោគ & ‧; ។ អ្នក​ជំនួយ​ារ​នឹង​មិនពិារណា​​់​តម្រង​ដែល​មានស្រា់​ណា​មួយ & ‧; ​ ៖ វា​នឹង​តែងតែ​បន្ថែម​ខាង​ុង​់​ថ្មី & ‧; ។ ារ​ព្រមាន & ‧; ៖ ព្រោះថា KMail បង្ហាញថា​កក ំឡុង​ពេល​​ស្េន​សារ​រក​មេរោគ អ្នក​អា​​ជួ្រទះ​បញ្ហា​​ដោយ​ភាព​មិនអើពើ​របស់​ KMail ពីព្រោះ​​្រតិបត្ារ​​​​​្រឆាំង​មេរោគតាម​ធម្មតា​បន្ត សូម​ពិារណា​ា​រលុ់​តម្រង​ដែល​ាន​បង្ើត​ដោយ​អ្នក​ជំនួយ​ារ​ដើម្ី​ត្រឡប់​ទៅឥរិយាបថ​ដើម​វិញ & ‧; ។
en Here you can get some assistance in setting up KMail 's filter rules to use some commonly-known anti-virus tools. The wizard can detect those tools on your computer as well as create filter rules to classify messages using these tools and to separate messages containing viruses. The wizard will not take any existing filter rules into consideration: it will always append the new rules. Warning: As KMail appears to be frozen during the scan of the messages for viruses, you may encounter problems with the responsiveness of KMail because anti-virus tool operations are usually time consuming; please consider deleting the filter rules created by the wizard to get back to the former behavior
km ដ្យា្រាម​ខ្សែោង​មាន​អ៊ីស្ត្រូ្រាម​ជា​ផ្ទៃ​ខាងក្រោយ​ ដែល​បង្ហាញ​អ្នក​នូវភាព​សម្ូរ​​នៃ​កម្រិត​ភាព​ភ្លឺ​ខុសៗគ្នា ។ ខ្សែោង​ (់​ផ្តើម​បន្ទាត់​ដ្យា្រាម​ពី​ាត​ខាង​ឆ្វេង​ទៅ​ំពូល​ខាងស្តាំ) ំណត់​កម្រិត​ភាព​ភ្លឺ​ថ្មី​ដោយ​ខ្លួន​វា ។ (នៅ​លើ​អ័្ស​ផ្ដេ​) ភីចសែល​មាន​កម្រិត​ពន្លឺ​ដើម​ (នៅ​លើ​ អ័្ស​​បញ្ឈរ) ត្រូវ​ាន​ផ្គូរផ្គង ។ ឧទាហរណ៍ បន្ទាត់​ដ្យា្រាម​លំនាំដើម​់​ពី​ាត​ខាង​ឆ្វេង​ទៅ​ ំពូល​ខាង​ស្តាំ ំណត់​ភីចសែលដើម​ទៅ​តម្លៃ​ភាព​ភ្លឺ​របស់​វា​ដោយ​ផ្ទាល់​ ហើយ​មិន​ផ្លាស់្ដូរ​ អត្ថន័យ ។ បន្ទាត់​ដែល​បញ្ឈរ​មានន័យ​ថា​គ្រប់​ភីចសែល​ទាំងអស់​អា​ទទួល​ាន​ពន្លឺ​ដូចគ្នា ។ ារ​នេះ​មានន័យ​ថាកម្រិត​ពន្លឺ​​ ភាព​ភ្លឺ​អប្បរមា​ត្រូវ​ាន​បង្ហាញ​ដោយនៅ​កម្ពស់​ដែល​បន្ទាត់​ឋិត​នៅ ។
en The curve diagram has a histogram-like background that shows you the abundance of various brightness levels. The curve itself (initially a diagonal line from bottom left to top right) determines to which new brightness level (on the vertical axis) pixels with a certain original level (on the horizontal axis) are to be mapped. For example, the default diagonal line from bottom left to top right sets every original pixel to its own brightness value, meaning no change. A horizontal line means that all pixels will get the same brightness. This means minimal contrast, the brightness itself is indicated by the height at which the line is placed
km ឯកសារ​កម្មវិធី​បញ្ជា​មួយ​ំនួន​ាត់បង់ & ‧; ។ អ្នក​អា​យក​ពួ​វាពី​តំបន់​បណ្ដាញ Adobe & ‧; ។ សូម​មើល cupsaddsmb ទំព័រ​សៀវភៅ​ដៃ សម្រា់​សេចក្តី​លម្អិត​បន្ថែម (អ្នក​ត្រូវ​ារ CUPS ំណែ ១. ១. ១១ ឬ ខ្ពស់​ជាង​នេះ) & ‧; ។
en Some driver files are missing. You can get them on Adobe web site. See cupsaddsmb manual page for more details (you need CUPS version ‧.‧ or higher
km តើ​អ្នក​ដឹង​ទេ​ថាជ្រើស ាត់បន្ថយ​​ារ​រំខាន នៅ​្នុង​កម្មវិធីជំនួយ តម្រង​រូបភាព អា​ត្រូវ​ាន​្រើ​ដើម្ី​​ែលម្អ​ារ​បង្ហាញ​រូបភាព​ដែល​ាន​ថត​ដោយ​្រើ​ម៉ាស៊ីន​ថត​អាណាឡូ & ‧;?
en Did you know that the Noise Reduction option in the Filter Images plugin can be used to improve the rendering of images taken with an analog camera?
km KOffice មាន​មូលដ្ឋាន​លើបច្​វិទ្យា KDE DCOP/KParts & ‧; ។ បច្្បន្ន​វា​មាន​កម្មវិធី​ដូចជា & ‧; ៖ កម្មវិធី​វាយ​អត្ថបទ ដោយមាន​សមត្ថភាព​្នុងការ​ោះពុម្ព​ផ្ទៃតុ (KWord) កម្មវិធី​សៀវភៅ​បញ្ជី (KSpread) និង​ដោយមាន​កម្មវិធី​គូរគំនូសតាង (KChart) កម្មវិធីបង្ហាញ (KPresenter) និង​កម្មវិធី​គូរ​វ៉ិចទ័រ (Kontour) & ‧; ។ សាកល្បង​កម្មវិធី​ទាំង​នេះ​រួម​គឺជា តំបន់​ារងារ​របស់ KOffice​ សែល​ដែល​ាន​រួម​បញ្ូល​ធ្វើ​ឲ្យ​ារ​្រើ KOffice ាន់​តែ​ងាយ​ស្រួលដែល​ជា់​ទា់ទង​ជាមួ​យ​គ្នា & ‧; ។ សមាសភាគ​បន្ថែម​រួម​មាន កម្មវិធី​អ៊ីមែល កម្មវិធី​អាន​ព័ត៌មាន និង​ PIM ដ៏​មាន​អនុភាព (កម្មវិធី​គ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់ខ្លួន-កម្មវិធី​រៀបចំ​មួយ) & ‧; ។
en & koffice; is based on the & kde; & DCOP;/KParts technologies. It currently contains: a word processor with desktop publishing capabilities (kword;), a spreadsheet application (kspread;) and accompanying charting program (kchart;), a presentation program (kpresenter;) and a vector drawing program (kontour;). Tying things together is the KOffice Workspace, an integrated shell to ease the use of the & koffice; components in conjunction with each other. Additional components include an email client, a news reader, and a powerful PIM (Personal Information Manager-an organizer
km សមាសភាគ​កម្មវិធី​និពន្ធ​របស់ Kate មាន​បន្ទាត់​ពា្យ​បញ្ជា​នៅ​ខាង​្នុង ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នកអនុវត្ត​សកម្មភាព​ផ្សេងៗ​ពី​ GUI អប្បបរមា & ‧; ។ បន្ទាត់​ពា្យ​បញ្ជា​គឺ​ជា​ធាតុ​អត្ថបទ​នៅ​ាត​របស់​ផ្ទៃ​កម្មវិធី​និពន្ធ ដើម្ី​បង្ហាញ វា​ជ្រើស មើល ្ដូរ​បន្ទាត់​ពា្យ​បញ្ជា ឬ ្រើ​ផ្លូវកាត់ (លំនាំដើម​គឺ F‧) & ‧; ។ កម្មវិធី​និពន្ធ​ផ្ដល់​នូវ​សំណុំ​ពា្យ​បញ្ជា​ដូ​ដែល​ាន​ធ្វើ​ជា​ឯកសារ​ដូ​ខាង​្រោម និង​ពា្យ​បញ្ជាបន្ថែម​អា​ត្រូវ​ាន​ផ្ដល់​ដោយ​កម្មវិធី​និពន្ធ & ‧; ។
en Kate 's editor component has an internal command line, allowing you to perform various actions from a minimal GUI. The command line is a text entry in the bottom of the editor area, to show it select View Switch to Command Line or use the shortcut (default is F‧). The editor provides a set of commands as documented below, and additional commands can be provided by plugins
Showing page 1. Found 41008 sentences matching phrase "បន្ថោក ស្រីខូច (ស្រីពេស្យា".Found in 32.402 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.