Translations into English:

 • authorization   
  (noun   )
   
  The process of granting a person, computer process, or device access to certain information, services or functionality. Authorization is derived from the identity of the person, computer process, or device requesting access, which is verified through authentication.
 • empowering   
 • mandate       
  (verb, noun   )
 • power of attorney   
  (noun   )
 • proxy     
  (noun, adjv   )

Similar phrases in dictionary Lithuanian English. (18)

abonento galiojimo laikas
account expiration
derybiniai įgaliojimai
power to negotiate
EB institucijų įgaliojimai
powers of the EC Institutions
galiojimas
validity
galiojimo data
expiration date; expiry date
galiojimo trukmė
Time to Live
įgaliojimas pagal vaidmenis
role-based authorization
įgaliojimų pradžios išteklių įrašas
start-of-authority resource record
įgyvendinimo įgaliojimai
power of implementation
negaliojimas
invalidity
prekės galiojimas
item expiration
rinkimų negaliojimas
invalidity of an election

Example sentences with "įgaliojimas", translation memory

add example
lt Todėl reikia nustatyti specialias laikinąsias priemones, taikytinas tik ‧–‧ prekybos metams, siekiant atkurti kvotinio ir nekvotinio cukraus rinkų pusiausvyrą bei chemijos ir vaistų pramonės sektoriuje palengvinti perėjimą nuo senosios aprūpinimo kvotiniu cukrumi tvarkos, galiojusios ‧–‧ prekybos metais, prie naujos aprūpinimo nekvotiniu cukrumi tvarkos, nustatytos Reglamentu (EB) Nr
en Special transitional measures, limited to the ‧/‧ marketing year, should therefore be laid down to re-establish balance on the markets for sugar under quota and for non-quota sugar and to facilitate the transition in the chemical and pharmaceutical industries between the old arrangements for the supply of sugar under quota in force during the ‧/‧ marketing year and the new arrangements for the supply of non-quota sugar laid down by Regulation (EC) No
lt Valstybės narės patvirtina priemones, kurios, įsigaliojusios ne vėliau kaip iki ‧ m. spalio ‧ d., įgyvendina šią direktyvą
en Member States shall bring into force the measures necessary to comply with this Directive by ‧ October ‧ at the latest
lt Pagal savo įgaliojimus bei vadovaudamasis ‧ straipsniu Paramos biuras gali bendradarbiauti su trečiųjų šalių kompetentingomis valdžios institucijomis techniniais klausimais, visų pirma, kad būtų skatinama ir padedama stiprinti trečiųjų šalių prieglobsčio ir priėmimo sistemų pajėgumus ir įgyvendinti regionines apsaugos programas, bei vykdyti kitus veiksmus, kuriais siekiama tvarių sprendimų
en Pursuant to its mandate, and in accordance with Article ‧, the Support Office may cooperate with competent authorities of third countries in technical matters, in particular with a view to promoting and assisting capacity building in the third countries' own asylum and reception systems and implementing regional protection programmes, and other actions relevant to durable solutions
lt Jeigu visa reikalaujamo užstato suma, išreikšta atitinkamos valstybės narės valiuta, padidėjo dėl užstatui taikomo žemės ūkio perskaičiavimo kurso pakeitimo, įsigaliojusio atliekamos operacijos dieną, užstatas yra priimamas žemės ūkio perskaičiavimo kurso, galiojusio dieną iki pakeitimo, pagrindu, jeigu trūkumas yra mažesnis kaip ‧ ekiu, išreikštas nacionaline valiuta taikant naują žemės ūkio perskaičiavimo kursą
en If the total sum of a security required expressed in the currency of the Member State concerned has increased owing to a modification of the agricultural conversion rate for the security entering into force on the date of the operative event, the security is accepted on the basis of the agricultural conversion rate in force the day before the modification if the deficit amounts to less than ECU ‧ expressed in national currency using the new agricultural conversion rate
lt Tačiau nagrinėjant klausimus, susijusius su ypatingais Europos Sąjungos reikalavimais, Europos Bendrija turės visus savaveiksmiškumo įgaliojimus priimti sprendimus dėl sistemos plėtros ieškant galimybių ją pritaikyti šiems reikalavimams
en However, in the case of specific EU requirements, the Community shall have full discretion to take decisions on the development and possible adaptation of the system to meet such requirements
lt Reikėtų deramai tai įvertinti, ir jei F. Reinfeldt būtų manęs, kad tikslinga čia pasilikti, būčiau paklausęs jo, kaip ES pirmininkaujanti Švedija ketina įgyti didesnius įgaliojimus prieš prasidedant Kopenhagos aukščiausiojo lygio susitikimui, nes jis neturi nueiti perniek.
en It should be possible to put this right, and if Mr Reinfeldt had seen fit to remain here, I would have liked to have asked him how the Swedish Presidency intends to acquire a stronger mandate ahead of the Copenhagen Summit, because this must not come to nothing.
lt Priemonės valdytojas periodiškai tikrina vertinimo metodus bei jų galiojimą, taikydamas arba stebimų dabartinių rinkų operacijų ta pačia priemone kainas, arba kainas, kurios grindžiamos kitais turimais stebimos rinkos duomenimis
en The Facility calibrates the valuation techniques periodically and tests them for validity using either prices from observable current market transactions in the same instrument or from other available observable market data
lt pagrindinį valstybių, regionų ir vietos valdžios institucijų vaidmenį ir plačius savaveiksmiškumo įgaliojimus teikiant, pavedant ir organizuojant visuotinės ekonominės svarbos paslaugas, kad jos kuo labiau atitiktų vartotojų poreikius
en the key role and broad discretionary power of national, regional and local authorities to provide, commission and organise SGEI so as to meet users’ needs as effectively as possible
lt teigiamai vertina Komisijos sprendimą prašyti Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komiteto (EVPRPIK) pateikti techninę rekomendaciją dėl tinkamo mechanizmo, kuris padėtų nustatyti trečiosios šalies BAP lygiavertiškumas, ir (arba) tinkamų abipusio apskaitos standartų pripažinimo sąlygų; prašo Komisiją išplėsti EVPRPIK įgaliojimus, kad šis galėtų pateikti techninę rekomendaciją dėl tinkamų abipusio apskaitos standartų pripažinimo sąlygų
en Welcomes the Commission's decision to ask the Committee of European Securities Regulators (CESR) to provide technical advice on a suitable mechanism on determining the equivalence of third-country GAAP and/or appropriate conditions for the mutual recognition of accounting standards; asks the Commission to extend the mandate of the CESR in order to incorporate technical advice on the appropriate conditions for the recognition of mutual standards
lt Kiekvienu atveju atskirai Komisija gali nuspręsti pagal šį komponentą teikti pagalbą minėtose srityse IPA reglamento I priede išvardytoms pagalbą gaunančioms šalims, kurioms dar neperduoti valdymo įgaliojimai, kaip nustatyta ‧ straipsnyje
en On a case-by-case basis, the Commission may decide to grant assistance under this component for the above areas to beneficiary countries listed in Annex I to the IPA Regulation that have not yet been conferred management powers referred to Article
lt Parlamentas pažymėjo, kad, remiantis Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise ‧ straipsnio ‧ dalimi, šios pareigos nesuderinamos su Europos Parlamento nario pareigomis, taigi nuo ‧ m. gegužės ‧ d.- datos, kada Taryba paskyrė jį Komisijos nariu- Antonio Tajani įgaliojimai yra nesuderinami
en Parliament noted that, pursuant to Article ‧ of the Act concerning the election of the members of the European Parliament by direct universal suffrage, this post was incompatible with that of Member of the European Parliament and that Antonio Tajani's mandates had therefore been incompatible since ‧ May ‧, the date of his nomination by the Council as a member of the Commission
lt Į Centro biudžetą įrašytų asignavimų įgaliojimus suteikiantis pareigūnas yra direktorius
en The Director shall be the authorising officer for the appropriations entered in the budget of the Centre
lt Tonažo mokesčio įstatymą reikia taikyti kartu su Įstatymu Nr. ‧/‧ dėl Islandijos tarptautinio laivų registro (um íslenska alþjóðlega skipaskrá) (toliau – ITLR), įsigaliojusiu ‧ m. sausio ‧ d
en The Tonnage Tax Act needs to be seen in connection with Act ‧/‧ um íslenska alþjóðlega skipaskrá on the Icelandic International Ship Register (hereinafter the IIS) which entered into force on ‧ January
lt Įsigaliojimas
en Entry into force
lt tiki, kad Pietų Afrikos Respublikos prezidento T. Mbekio tarpininkavimas padės įveikti dabartinę padėtį, kai vyrauja prievarta ir bauginimai, nes kitaip jo įgaliojimai palengvinti opozicijos ir Zimbabvės vyriausybės dialogą ir platų nacionalinį dialogą, kuriame dalyvautų ne tik ZANU-PF partija ir JDP, bet ir bažnyčios vadovai, verslo atstovai, profesinės sąjungos ir kiti pilietinės visuomenės veikėjai, negali būti tinkamai įvykdyti
en Trusts that the mediation of South African President Mbeki will bring an end to the current cycle of violence and intimidation, without which his mandate to facilitate dialogue between the opposition and the Government in Zimbabwe and a wide national dialogue beyond Zanu-PF and the MDC, including Church leaders, business, trade unions and other civil society players, cannot be adequately fulfilled
lt Prieš pasibaigiant Protokolo galiojimo laikotarpiui, Šalys pradeda derybas, siekdamos susitarimu nustatyti, kokias pataisas arba papildymus reikia padaryti Protokole arba priede
en Before the end of the current period of validity of the Protocol, the Parties shall hold negotiations to establish by agreement what amendments or additions to the Protocol and the Annex are required
lt Oro navigacijos paslaugų teikėjas užtikrina, kad būtų naudojami mechanizmai, garantuojantys vienodų sąlygų taikymą licencijų turėtojams, kurių licencijose nurodytų žymų galiojimo laikotarpis negali būti pratęstas
en The air navigation service provider shall ensure that mechanisms guaranteeing fair treatment of licence holders, whose endorsements' validity can not be extended, will be applied
lt Nacionalinių narių prašymai, kai įgaliojimai negali būti vykdomi
en Requests from national members where powers cannot be exercised
lt Valstybės narės sudaro viena kitai vienodas sąlygas rengti konsultacijas bet kokiu klausimu, kuris turi reikšmės šios Sutarties galiojimui
en Members shall afford to each other adequate opportunity for consultations with respect to any matters affecting the operation of this Agreement
lt Jei nėra Bendrijos taisyklių dėl trečiosiose šalyse ir Bendrijoje užaugintų sėklinių bulvių lygiavertiškumo, Direktyva ‧/‧/EB valstybėms narėms suteiktas leidimas pratęsti sprendimų dėl lygiavertiškumo galiojimo laiko turėtų galioti dar trejus metus
en In the absence of Community rules on the equivalence of seed potatoes harvested in third countries with seed potatoes harvested within the Community, the authorisation granted to Member States by Directive ‧/‧/EC to extend the period of validity of equivalence decisions should be continued for a three year period
lt Kilmės įrodymo dokumento galiojimas
en Validity of proof of origin
lt Parlamentas ragina jungtinę technologijų iniciatyvą į savo finansines taisykles įtraukti konkrečią nuorodą apie Komisijos vidaus audito tarnybos, kaip savo vidaus auditoriaus, įgaliojimus remiantis atitinkama Bendrijos įstaigoms skirto finansinio pagrindų reglamento nuostata.
en Parliament calls on the Joint Technology Initiative to include in its Financial Rules a specific reference to the powers of the Internal Audit Service of the Commission as its internal auditor, on the basis of the provision set out in the framework Financial Regulation for Community bodies.
lt Manau, kad šis klausimas būtų sprendžiamas veiksmingiau, jei būtų įvertintos rekomenduotos skiepijimo strategijos, o to galima pasiekti tik jei Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras veiksmingiau vykdys savo, kaip nepriklausomos institucijos, įgaliojimus, šiuo tikslu pasitelkdamas pakankamai išteklių.
en I believe that this issue should be better managed by assessing recommended vaccination strategies, and that this can only be achieved if the European Centre for Disease Prevention and Control exercises its powers more effectively as an independent agency, with adequate resources for this purpose.
lt Juridinis asmuo – tokį statusą pagal taikytiną nacionalinę teisę turintis juridinis asmuo, išskyrus valstybes, pagal valstybės suteiktus įgaliojimus veikiančias viešosios valdžios institucijas ir viešąsias tarptautines organizacijas
en Legal person shall mean any legal entity in possession of such status under applicable national law, other than States themselves or public bodies in the exercise of State authority or public international organisations
lt Nepažeisdama drausminių priemonių, institucija, paskyrusi įgaliotus ar perįgaliotus įgaliojimus suteikiančius pareigūnus, gali bet kuriuo metu jų įgaliojimą ar perįgaliojimą laikinai ar visam laikui atšaukti
en Without prejudice to any disciplinary action, authorising officers by delegation or subdelegation may at any time have their delegation or subdelegation withdrawn temporarily or definitively by the authority which appointed them
Showing page 1. Found 44099 sentences matching phrase "įgaliojimas".Found in 6.731 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.