Translations into English:

 • authorization   
  (noun   )
   
  The process of granting a person, computer process, or device access to certain information, services or functionality. Authorization is derived from the identity of the person, computer process, or device requesting access, which is verified through authentication.
 • empowering   
 • mandate       
  (verb, noun   )
 • power of attorney   
  (noun   )
 • proxy     
  (noun, adjv   )

Similar phrases in dictionary Lithuanian English. (18)

abonento galiojimo laikasaccount expiration
balsavimas pagal įgaliojimąproxy vote
derybiniai įgaliojimaipower to negotiate
EB institucijų įgaliojimaipowers of the EC Institutions
galiojimasvalidity
galiojimo dataexpiration date; expiry date
galiojimo sustabdymasrevocation
galiojimo trukmėTime to Live
įgaliojimas pagal vaidmenisrole-based authorization
įgaliojimų pradžios išteklių įrašasstart-of-authority resource record
įgyvendinimo įgaliojimaipower of implementation
negaliojimasinvalidity
prekės galiojimasitem expiration
prekės galiojimo pabaigos dataitem expiration date
programos teisų galiojimo sustabdymasapplication revocation
reglamentavimo įgaliojimaistatutory power
rinkimų negaliojimasinvalidity of an election
savaveiksmiškumo įgaliojimaidiscretionary power

Example sentences with "įgaliojimas", translation memory

add example
pateikė klaidingus liudijimo išdavimui arba jo galiojimo pratęsimui būtinus duomenissupplied incorrect information with regard to the data needed for the issue or extension of the attestation
Įsigaliojimas ir nutraukimasEntry into force and termination
Paslaugų užtikrinimo išmokos mokamos sutartis sudarančiosios institucijos ir projekto rėmėjo sutarties galiojimo laikotarpiu bei yra skirtos statybos, finansavimo, priežiūros ir veiklos kaštams padengtiAvailability payments are made throughout the duration of a contract between the authority awarding the contract and the project promoter and serve to cover the construction, financing, maintenance and operational costs
Į metinį paskirstymą neturėtų būt įtrauktos Bulgarijai ir Rumunijai skirtos sumos, nes šių šalių Stojimo sutartis dar neįsigaliojoThe annual breakdown should not include the amounts for Bulgaria and Romania since the Treaty of Accession of those countries has not yet entered into force
Nepažeisdamos Reglamento (EB) Nr. ‧/‧ ‧ straipsnio, suinteresuotosios šalys per mėnesį nuo šio reglamento įsigaliojimo gali prašyti atskleisti esminius faktus ir aplinkybes, kuriais remiantis buvo priimtas šis reglamentas, Komisijai raštu pareikšti savo nuomonę ir pateikti prašymą išklausytiWithout prejudice to Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ interested parties may request disclosure of the essential facts and considerations on the basis of which this Regulation was adopted, make their views known in writing and apply to be heard orally by the Commission within one month of the date of entry into force of this Regulation
Šalys trečių metų pabaigoje nuo medicinos prietaisų sektoriaus priedo įsigaliojimo dienos iš naujo svarstys to priedo padėtįIn the case of the Sectoral Annex on Medical Devices, the Parties shall review the status of such Annex at the end of three years from entry into force
Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus nustatyti technines specifikacijas ir standartizuotus metodus ir adaptuoti tam tikrus priedusThe Commission should be empowered to establish technical specifications and standardised methods and to adapt certain annexes
Schemos galiojimo laikasDuration of scheme
pristatomi su atitikties pažymėjimu, kurį išduoda reikiamus įgaliojimus turinti išvykimo šalies įstaigaARE ACCOMPANIED BY A CERTIFICATE OF CONFORMITY ISSUED BY A DULY AUTHORIZED BODY IN THE COUNTRY OF DEPARTURE
ĮsigaliojimasEntry into force
Kadangi ši problema yra globali, reikalingi įvairiapusiai veiksmai, valstybių narių įsipareigojimai ir veiksmingi teisės aktai, kurie būtų dar griežtesni negu iki šiol galiojusieji.As this is a problem on a global scale, it calls for multifaceted action, commitment on the part of Member States, and effective legislation that is even tougher than hitherto.
Pirmiesiems taikymo metams tarifinių kvotų dydžiai ir referenciniai kiekiai apskaičiuojami proporcingai pagal bazinius dydžius, atsižvelgiant į laikotarpio, praėjusio iki šio protokolo įsigaliojimo dienos, dalįFor the first year of application, the volumes of the tariff quotas and the reference quantities shall be calculated as a pro rata of the basic volumes, taking into account the part of the period elapsed before the date of entry into force of this agreement
ES specialusis įgaliotinis vykdys savo įgaliojimus tokioje situacijoje, kuri gali pablogėti ir kurios metu galėtų būti pakenkta bendros užsienio ir saugumo politikos tikslams, nustatytiems Sutarties ‧ straipsnyjeThe EUSR will implement his mandate in the context of a situation which may deteriorate and could harm the Common Foreign and Security Policy objectives set out in Article ‧ of the Treaty
Tačiau iš jūsų programos ir šiandieninės kalbos aišku, kad jūs norite iš karto didinti Europos Parlamento įgaliojimus.It is clear from your programme and your speech today, however, that you want to strengthen the European Parliament's powers right away.
Per galutinio sąrašo galiojimo laikotarpį valstybė narė gali, pasiųsdama teleksą Komisijai ir kopiją-Jungtinės Karalystės kompetentingoms kontrolės institucijoms, prašyti pakeisti vieną laivą iš sąrašo kitu laivu, įtrauktu į ‧ straipsnyje nurodytą sąrašą, arba, jeigu galutiniame sąraše nurodyta mažiau laivų negu maksimalus laivų, kurie vienu metu gali vykdyti savo veiklą, skaičius, papildyti sąrašą vienu ar keliais laivais neviršijant maksimalaus laivų skaičiausDuring the currency of a definitive list, a Member State may, by telex to the Commission, copied to the competent control authorities of the United Kingdom, request the replacement of a vessel on the list by another vessel on the list referred to in Article ‧ or, if the definitive list contains less than the maximum number of vessels which may exercise their activity simultaneously, the addition to it of one or more vessels within that maximum
Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję nuo ‧ m. rugpjūčio ‧ d., įgyvendina šią direktyvąMember States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive with effect from ‧ August
Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. ‧/‧ ‧ straipsnio, paskutinė importo licencijos galiojimo laikotarpio diena atitinka paskutinę atitinkamo eksporto licencijos galiojimo laikotarpio dieną, prie jos pridėjus ‧ dienųNotwithstanding Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, the last day of the period of validity of the import licence shall correspond to the last day of the period of validity of the corresponding export certificate plus ‧ days
Be to, toks spekuliacinis etapas apskritai nebūna ilgalaikis, ir vartotojai, visų pirma stambūs platintojai, turintys plačius derybų įgaliojimus, pastebėję plieno kainų sąstingį arba mažėjimą, vėl imdavo daryti didelį spaudimą kainomsFurthermore, such speculative phase is generally not of a lasting nature and customers, notably large distributors with strong negotiating power, restart exercising severe price pressure again, once a stagnation or downturn of steel prices is perceived
Įsikūrimo pašalpa apskaičiuojama atsižvelgiant į personalo nario šeimyninę padėtį ir algą jo paskyrimo į nuolatinę pareigybę įsigaliojimo dieną, arba jo perkėlimo į naują darbo vietą dienąThe installation allowance shall be calculated by reference to the staff member's marital status and salary either on the effective date of his establishment or on the date of his transfer to a new place of employment
pratęsiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Vidurio Azijoje įgaliojimų terminą ir iš dalies keičiantys Bendruosius veiksmus ‧/‧/BUSPextending the mandate of the European Union Special Representative for Central Asia and amending Joint Action ‧/‧/CFSP
m. birželio ‧ d. Tarybos sprendimo ‧/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką([‧]), nustatyta tvarka priimamos priemonės, būtinos šiam reglamentui įgyvendintiThe measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision ‧/EC of ‧ June ‧ laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission
Atsižvelgiant į persvarstytus kriterijus ir reikalavimus, visais trimis atvejais reikėtų pratęsti ekologinių kriterijų ir reikalavimų galiojimo laiką vieneriems metamsIn the light of the review of those criteria and requirements, it is appropriate in all three cases to prolong the period of validity of the ecological criteria and the requirements for a period of one year
Visose valstybėse narėse ETI suteikiami juridinio asmens teisiniai įgaliojimai, pagal nacionalinius teisės aktus turintys didžiausią įmanomą galiąIn each of the Member State, it shall exercise the widest possible legal powers accorded to legal persons under national legislation
Kiekviename sprendime nustatoma jo įsigaliojimo dataEach decision shall provide for the date of its entry into force
Showing page 1. Found 44099 sentences matching phrase "įgaliojimas".Found in 10.357 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.