Translations into English:

 • authorization   
  (noun   )
   
  The process of granting a person, computer process, or device access to certain information, services or functionality. Authorization is derived from the identity of the person, computer process, or device requesting access, which is verified through authentication.
 • empowering   
 • mandate       
  (verb, noun   )
 • power of attorney   
  (noun   )
 • proxy     
  (noun, adjv   )

Similar phrases in dictionary Lithuanian English. (18)

abonento galiojimo laikas
account expiration
derybiniai įgaliojimai
power to negotiate
EB institucijų įgaliojimai
powers of the EC Institutions
galiojimas
validity
galiojimo data
expiration date; expiry date
galiojimo trukmė
Time to Live
įgaliojimas pagal vaidmenis
role-based authorization
įgaliojimų pradžios išteklių įrašas
start-of-authority resource record
įgyvendinimo įgaliojimai
power of implementation
negaliojimas
invalidity
prekės galiojimas
item expiration
rinkimų negaliojimas
invalidity of an election

Example sentences with "įgaliojimas", translation memory

add example
lt informacija apie paslaugos, kurią pareiškėjas numato teikti, tipą ir apimtį, jei tai yra paraiška pradėti teikti paslaugą, arba informacija apie suteiktas paslaugas, jei tai yra paraiška pratęsti leidimo galiojimo laiką
en information concerning the type and volume of the service which the applicant plans to provide, in the case of an application to create a service, or which has been provided, in the case of an application for renewal of an authorisation
lt pasiunčia Komisijai patikrintų ir patvirtintų pasiūlymo galiojimą užtikrinančių užstatų sąrašą ne vėliau kaip per dvi darbo dienas pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui
en shall forward a list of the tendering securities checked and accepted to the Commission not more than two working days after the closing date for submission of tenders
lt Nuo ‧ m. gruodžio ‧ d. arba nuo šios daugiametės finansavimo struktūros įsigaliojimo dienos, atsižvelgiant į tai, kuri data vėlesnė, nebegalima skirti ‧-ojo ir ankstesnių EPF likučių ir panaikintų lėšų, skirtų finansuoti projektus iš pirmiau minėtų fondų, nebent Europos Sąjungos Taryba vieningai nuspręstų kitaip, išskyrus sistemos, skirtos užtikrinti pagrindinių žemės ūkio produktų eksporto pajamų stabilizavimą (STABEX) pagal EPF, buvusius prieš ‧-ąjį EPF, lėšų likučius ir po pirmiau minėtų datų panaikintas lėšas, ir sumų, skirtų investicinei priemonei finansuoti, likučius bei kompensacijas, neįskaitant susijusių palūkanų subsidijų
en After ‧ December ‧ or after the date of entry into force of this multiannual financial framework, whichever is the later, balances from the Ninth EDF or from previous EDFs and funds decommitted from projects under these EDFs shall no longer be committed, unless the Council of the European Union decides otherwise by unanimity, with the exception of the balances and funds decommitted after the date of entry into force resulting from the system guaranteeing the stabilisation of export earnings from primary agricultural products (STABEX) under the EDFs prior to the Ninth EDF, and the remaining balances and reimbursements of the amounts allocated for the financing of the Investment Facility, excluding the related interestrate subsidies
lt Kai ‧ ir ‧ dalyse nurodytus įgaliojimus vykdė nacionalinis narys, kompetentinga nacionalinė institucija turi būti nedelsiant informuojama
en When the powers referred to in paragraph ‧ and ‧ have been exercised by a national member, the competent authority shall be informed promptly
lt Gamintojo įpareigojimus jo vardu ir jo atsakomybe gali vykdyti jo įgaliotas atstovas, jeigu šie įpareigojimai nurodyti įgaliojime
en The manufacturer's obligations may be fulfilled by his authorised representative, on his behalf and under his responsibility, provided that they are specified in the mandate
lt Kad būtų pasiekti politikos tikslai, ES specialiajam įgaliotiniui suteikiami šie įgaliojimai
en In order to achieve the policy objectives the EUSR's mandate shall be to
lt Finansuojantysis KIPVPS į to finansuojamojo KIPVPS investicinius vienetus viršydamas pagal ‧ straipsnio ‧ dalį taikomą ribą investuoja tik įsigaliojus pirmoje pastraipoje nurodytam susitarimui
en The feeder UCITS shall not invest in excess of the limit applicable under Article ‧ in units of that master UCITS until the agreement referred to in the first subparagraph has become effective
lt Ypač būtina nustatyti licenzijų galiojimo terminą ir reikalingo užstato dydį, nepaisant Komisijos reglamento (EB) Nr. ‧ [‧] ‧ straipsnio
en It is necessary in particular to fix the term of validity of the licences and the amount of the applicable security, notwithstanding Article ‧ of Commission Regulation (EC) No
lt dalyje minimas laikinas leidimas negali būti išduodamas ilgesniam nei ketverių metų laikotarpiui, skaičiuojamam nuo jo įsigaliojimo datos
en Provisional authorization as referred to in paragraph ‧ may not exceed four years from the date on which it takes effect
lt Audito nuostatuose Europos centrinio banko (ECB) vykdomoji valdyba apibrėžia ECB vidaus audito direktorato (VAD) tikslus, įgaliojimus ir pareigas bei jo indėlį į ECB valdymą
en In the Audit Charter, the Executive Board of the European Central Bank defines the purpose, authority and responsibility of the ECB 's Directorate Internal Audit (D-IA) and specifies D-IA 's contribution to the corporate governance of the ECB
lt Informacija dėl Europos bendrijos ir Australijos susitarimo dėl vyno prekybos įsigaliojimo
en Information concerning the entry into force of the Agreement between the European Community and Australia on trade in wine
lt į šalies veterinarijos tarnybų struktūrą ir jų įgaliojimus
en THE STRUCTURE OF THE VETERINARY SERVICES IN THE COUNTRY AND THEIR POWERS
lt Priemonių galiojimo pabaigos peržiūros pagrindas
en Grounds for the expiry review
lt Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. ‧/‧ ‧ straipsnio ‧ dalies nuostatų A‧ tipo licencijų galiojimo trukmė yra du mėnesiai
en Notwithstanding Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, the term of validity of the A‧ licences shall be two months
lt Jeigu laikinojo įvežimo dokumentai nebuvo reikiamai įforminti, įvežimo šalies muitinė (nesvarbu, ar laikinojo įvežimo dokumentų galiojimo terminas yra pasibaigęs, ar ne) pripažįsta kaip transporto priemonės arba sudedamųjų dalių reeksporto įrodymą oficialios institucijos (konsulo, muitinės, policijos, mero, teisėsaugos pareigūno ir pan.) išduotą liudijimą, kurio forma nurodyta šios Konvencijos ‧ priede ir kuriuo patvirtinamas faktas, kad ši transporto priemonė arba sudedamosios dalys buvo pateiktos jai ir yra už laikinojo įvežimo šalies teritorijos
en If temporary importation papers have not been regularly discharged, the customs authorities of the country of importation shall (whether the papers have expired or not) accept as evidence of re-exportation of the vehicle or component parts the presentation of a certificate based on the standard form shown in Annex ‧ to this Convention issued by an official authority (consul, customs, police, mayor, judicial officer, etc.), attesting the facts that the vehicle or component parts in question have been presented to it and are outside the country of importation
lt jei prašymą sustabdyti statuso galiojimą pateikia patvirtintas ekonominės veiklos vykdytojas, kuris laikinai neturi galimybės laikytis ‧–‧ straipsniuose nustatytų kriterijų
en where the suspension is requested by the approved economic operator which is temporarily unable to meet any of the criteria laid down in Articles ‧ to
lt Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės priežiūros institucijos vykdytų savo įgaliojimus objektyviai ir skaidriai
en Member States shall ensure that national supervisory authorities exercise their powers impartially and transparently
lt mano, kad svarbiausia Europos atstovų TET užduotis – įtikinti ES transatlantinius partnerius, kad būtina iki ‧ m. nustatyti veiksmingą, griežtą ir teisiškai įpareigojančią tvarką, kuri įsigaliotų pasibaigus Kioto protokolo galiojimo laikui ir pagal kurią būtų ribojamas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis; ragina parengti visapusišką transatlantinį investavimo į saugios ir ekologiškos energijos gamybą ir šios energijos gamybos technologijų mainų projektą
en Regards it as an important task for the European side in the TEC to convince the EU's transatlantic partners of the need for a far-reaching, ambitious and legally binding post-Kyoto regime on greenhouse gas emissions by ‧, and to design a grand transatlantic project for investment and technology exchange in the field of safe and non-polluting energy production
lt Pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu ir nustačiusi, kad yra pakankamai įrodymų, pateisinančių priemonių galiojimo termino peržiūros inicijavimą, Komisija, remdamasi pagrindinio reglamento ‧ straipsnio ‧ dalimi, inicijuoja peržiūrą
en Having determined, after consulting the Advisory Committee, that sufficient evidence exists to justify the initiation of an expiry review, the Commission hereby initiates a review in accordance with Article ‧ of the basic Regulation
lt atkreipia dėmesį į Komisijos ketinimus nustatyti Agentūros įgaliojimų pabaigą (‧ m. pabaiga) ir patikėti jos veiklą Komisijos delegacijoms bei vietos biurams; mano, kad, nepaisant dažnos Audito Rūmų pateiktos kritikos ir Komisijos paramos trūkumo, vykdydama savo įgaliojimus agentūra pasiekė teigiamų rezultatų viso savo egzistavimo metu; mano, kad agentūros darbuotojų įgytą patirtį Komisija galėtų vėl panaudoti; ragina savo kompetentingą komitetą išnagrinėti, ar laipsniškas agentūros likvidavimas neturės neigiamos įtakos būtinai ekonominei ir politinei pažangai ir ar Komisijos delegacijos ir vietos biurai galės atlikti tas pačias užduotis, kurios nustatytos agentūros įgaliojimuose
en Notes the Commission's intention to end the Agency's mandate at the end of ‧ and to hand over the Agency's activities to the Commission's own delegations and local offices; takes the view that, under its mandate, the Agency has achieved positive results despite both numerous criticisms from the Court of Auditors throughout its existence and a lack of support from the Commission; takes the view that the know-how acquired by the Agency's staff could be used once again by the Commission; calls on its competent committee to see whether phasing out the Agency would not have a negative impact on the economic and political progress needed and whether the Commission's own delegations and local offices can perform the same tasks as defined in the Agency's mandate
lt Teisių savininkas gali pratęsti apsaugos galiojimą vienu arba kelis kartus penkerių metų laikotarpiais, tačiau ne daugiau kaip iki ‧ metų nuo paraiškos padavimo datos
en The right holder may have the term of protection renewed for one or more periods of five years each, up to a total term of ‧ years from the date of filing
lt Atsižvelgdamas į savo turto ir įsipareigojimų struktūrą, kiekvienas bankas pasirenka sau tinkamą refinansavimo strategiją (atsižvelgiant į turto galiojimo laiką ir kilmę), siekdamas optimizuoti savo bendrąsias refinansavimo išlaidas ir kuo labiau apriboti su tuo susijusią riziką
en Depending on the individual asset/liability structure, each bank will chose its appropriate refinancing strategy (in terms of duration and origins) in order to optimise its total refinancing costs and minimise the inherent risks
lt ragina bet kurią būsimą Madagaskaro pereinamojo laikotarpio vyriausybę nesudaryti jokių susitarimų ar sutarčių su kitomis šalimis ar įmonėmis dėl savo gamtos išteklių ir nacionalinio turto tol, kol neįvyks rinkimai ir kol naujai vyriausybei Madagaskaro piliečiai nesuteiks teisėtų įgaliojimų
en Calls on any interim government of Madagascar not to finalise any agreement or contract with other countries or enterprises concerning its natural resources and national assets before the elections are held and a new government has received a legitimate mandate from the Malagasy population
lt Darbuotojų atžvilgiu Fondas naudojasi savo įgaliojimais, perduotais skiriančiajai institucijai
en The Foundation shall exercise over its staff the powers devolved to the Appointing Authority
lt Taip pat vertėtų parengti generinių vaistų, t. y. farmacijos produktų, kurių patento galiojimo laikas pasibaigęs ir kuriose yra ta pati veiklioji medžiaga, sąrašą
en It would also be worthwhile having a list of generic medicines (pharmaceutical products with the same active ingredient whose patents have expired
Showing page 1. Found 44099 sentences matching phrase "įgaliojimas".Found in 15.193 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.