Translations into English:

  • The Prince and the Pauper   

Example sentences with "Princas ir elgeta", translation memory

add example
lt keraminė senio (elgetos) statulėlės pavidalo taupyklė, apie ‧ cm aukščio, pieštu veidu ir drabužiais, turinti plyšį monetoms mesti ir minkštą guminį kamštelį ant dugno esančiai apvaliai skylutei, per kurią galima išimti monetas, užkimšti
en ceramic money-box in the form of a figurine of an elderly man (beggar), about ‧ cm high, with face and clothes painted on, having a slot for inserting coins and with a stopper made of soft rubber set into a round hole in the base through which the coins can be extracted
lt Keraminė senio (elgetos) statulėlės pavidalo taupyklė, apie ‧ cm aukščio, pieštu veidu ir drabužiais, turinti plyšį monetoms mesti ir minkštą guminį kamštelį ant dugno esančiai apvaliai skylutei, per kurią monetas galima išimti, užkimšti
en Ceramic money-box in the form of a figurine of an elderly man (beggar), about ‧ cm high, with face and clothes painted on, having a slot for inserting coins and with a stopper made of soft rubber set into a round hole in the base through which the coins can be extracted
lt Pacientai, kurie ir taip yra atsidūrę sunkioje padėtyje, tampa elgetomis, jie turi rasti rėmėjų, kad galėtų gydytis.
en We place patients who are already in a difficult situation in the position of beggars who have to find sponsors in order to obtain treatment.
lt Keramikinė senio (elgetos) formos pinigų taupyklė, maždaug ‧ cm aukščio, su nuspalvintu veidu ir drabužiais, su prapjova monetoms mesti ir su kamščiu iš minkštos gumos, įkištu į apvalią skylę, esančią pagrinde, per kurią galima išimti monetas
en Ceramic money-box in the form of a figurine of an elderly man (beggar), about ‧ cm high, with face and clothes painted on, having a slot for inserting coins and with a stopper made of soft rubber set into a round hole in the base through which the coins can be extracted
lt Kaip pasaksocialinės pakraipos politikai, elgeta turi tokią pat teisę miegoti po tiltais, kaip ir milijonierius, šia prasme mes, be abejo, kalbame apie sutarties laisvę.
en As social politicians have said, the beggar has the same right to sleep under the bridge as the millionaire - in that sense, of course, we are indeed talking about freedom of contract.
lt Ir Sinderela, ir princas nuo to laiko gyveno kartu visą amžinybę
en And Cinderella and the prince lived happily ever after. "
lt palaiko šiuo metu egzistuojančių penkių programos PRINCE biudžeto eilučių pakeitimą vienintele programa, kurią administruotų komunikacijos generalinis direktoratas, kadangi tai suteiktų daugiau lankstumo ir būtų vienas pagrindinis atstovas
en Supports replacing the five budgetary lines for the Prince Programme that exist at present with a single programme run by the Directorate-General for Communication, as this would bring greater flexibility and a central interlocutor
lt Šią SOMA sudaro ‧ milijonas kvadratinių kilometrų, čia įeina visa šių provincijų teritorija: Princo Edvardo sala, Naujoji Škotija ir Naujasis Brunsvikas, visa Kvebeko provincijos teritorijos dalis į pietus nuo tiesios linijos, einančios nuo Havre – Sent Pjero šiaurinėje Šv. Lauryno įlankos pakrantėje iki taško, kur Kvebeko ir Ontarijo riba kertasi su Džeimso įlankos kranto linija, ir visa Ontarijo provincijos teritorija į pietus nuo tiesios linijos, einančios nuo taško, kur Ontarijo ir Kvebeko riba kertasi su Džeimso įlankos kranto linija, iki Nipigono upės netoli Superioro ežero šiaurinio kranto
en This is an area of ‧ million km‧ which includes all the territory of the provinces of Prince Edward Island, Nova Scotia and New Brunswick, all the territory of the province of Quebec south of a straight line between Havre-St. Pierre on the north coast of the Gulf of Saint Lawrence and the point where the Quebec-Ontario boundary intersects the James Bay coastline, and all the territory of the province of Ontario south of a straight line between the point where the Ontario-Quebec boundary intersects the James Bay coastline and Nipigon River near the north shore of Lake Superior
lt Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teisme buvo pareikštas Hinrich Bavendam, gyvenančio Brėmene (Vokietija), Günther Früchtnicht, gyvenančio Brėmene (Vokietija), Hinrich Geerken, gyvenančio Brėmene (Vokietija), Hans-Jürgen Weyhausen-Brinkmann, gyvenančio Brėmene (Vokietija), Curt-Hildebrand von Einsiedel, gyvenančio Leipcige (Vokietija), Schall-Riaucour grafienės Kristinos, gyvenančios Ahlen-Corhelm (Vokietija), Ratibor und Corvey princo Franzo-Albrechto Metternich-Sandor, gyvenančio Höxter (Vokietija), Šlėzvigo-Holšteino princo Kristofo, gyvenančio Thumby (Vokietija) ir Holte-Stukenbrock pilies miesto (Vokietija), atstovaujamų advokato T. Giesen, ieškinys Europos Bendrijų Komisijai
en Einsiedel, Leipzig (Germany), Christina Gräfin von Schall-Riaucour, Ahlen-Vorhelm (Germany), Franz-Albrecht Metternich-Sandor, Prinz von Ratibor and Corvey, Höxter (Germany), Christoph Prinz zu Schleswig-Holstein, Thumby (Germany) and the town of Schloß Holte-Stukenbrock (Germany), represented by T. Giesen, lawyer
lt ALDE frakcijos vardu. - Gerb. pirmininke, šio Prancūzijos pirmininkavimo bruožai buvo beveik pasakiški: drąsus princas joja ant mitinio balto ES karinio atgrasymo eržilo, kad išgelbėtų Gruzijos damą, Pelenę iš Londono, pagaliau pakviestą į puotą, ir gražią princesę Berlyne, iš Kanzleramt žinutės, skirtos Eliziejui, sužinojusią, kad jeigu ji nori būti su žavinguoju princu, turi būti pasirengusi pabučiuoti varlę.
en on behalf of the ALDE Group. - Mr President, the qualities of this French Presidency have been almost fairytale: a bold prince riding out on the mythical white stallion of EU military deterrence to save our Lady of Georgia, the Cinderella from London finally admitted to the ball and a fair princess in Berlin learning, in response to a note from the Kanzleramt to the Élysée, that, if she wants to be with Prince Charming, she must be ready to kiss a frog.
lt Tema: Dėl Turkijos prisipažinimo pažeidus tarptautines sutartis ir bandymų konfiskuoti našlaičių namus, esančius Princo saloje
en Subject: Admission of violations of international treaties by Turkey and attempt to confiscate the orphanage on Princes' Island
lt Kartais mane šiek tiek stebina: Vokietija ir jos kanclerė, kaip ir Prezidentas N. Sarkozy, Prancūzijos nuomonės apklausų princas, reikalauja tokių priemonių, kokių pati Vokietija niekada nesiėmė.
en I am sometimes a little surprised: Germany with its Chancellor, like President Sarkozy, France's prince of the opinion polls, is demanding measures that Germany itself has never taken in this form.
lt Manau, Europai bus gėda kitą mėnesį, jei prezidentas N. Sarkozy ir nemažai ES vyriausybių vadovų, prezidentų ir princų stovės ten ir spaus rankas Kinijos vadovams, taip suteikdami jiems patikimumo, kai jie jo nenusipelno, bei žalią šviesą ir toliau elgtis taip, kaip jie elgėsi.
en I think it will be to Europe's shame next month if President Sarkozy and a line of EU Heads of Governments and Presidents and princes stand there and shake hands with the Chinese leaders, thereby giving them credibility when they do not deserve it and giving them the green light to carry on in the same vein as they have been doing.
lt Ottery kelias, princo Džordžo alėja, Wetton kelias, Riverstone kelias, Tennant kelias, Newlands alėja, Paradise kelias, Union alėja, Rhodes alėja iki Newlands Forestry Station ir per Echo Gorge Of Table Mountain į Camps Bay
en Ottery Road, Prince George's Drive, Wetton Road, Riverstone Road, Tennant Road, Newlands Drive, Paradise Road, Union Drive, Rhodes Drive up to the Newslands Forestry station and across Echo Gorge of Table Mountain to Camps Bay
lt Antra, benziną ryjančią prabangą - Porche, Mercedes, BMW, SUV klasės automobilių parką - demonstruoja žmonės, aikčiojantys iš nepasitenkinimo dėl daugybės darbinių autofurgonų ir rengiantys sąmokslus dėl greičio ribojimo prietaisų ir finansinių baudų įvedimo, kad dar labiau apsunkintų profesinę veiklą. Visa tai daroma dėl dogmos, pagrįstos abejotina statistika, kurią sudaro papirktų akademikų grupuotė, finansuojama ir išreklamuota itin turtingų stambiųjų įmonininkų, veikiančių ekologiniame pramonės komplekse - Al Gore, Prince Charles, Shell ir Goldman Sachs.
en The second is the car park beneath us - Porches, Mercedes, BMWs, SUVs, a showroom of gas-guzzling luxury from the people who tut-tut in disapproval at many white vans and plot to make working lives even harder with speed limiters and financial penalties, all for a dogma based on discredited statistics pedalled by a clique of bought and paid-for academics, funded and hyped by super-rich vested interests in the green industrial complex - Al Gore, Prince Charles, Shell and Goldman Sachs - all of whom stand to steal a fortune from the taxes harvested through wind factory subsidies and carbon trading.
lt Princas H.G. Pötteringas, imperatorius J.M Barroso ir jiems pavaldžių valstybių vadovai nusprendė, kad Europos piliečiai visiškai nieko nereiškia.
en Prince Pöttering, Emperor Barroso and the rulers of their vassal states have decided that Europe's citizens do not matter.
lt Princas ir taip viską kiaurai permato
en The Prince alone sees the whole
lt mano, kad tarpinstitucinis dialogas dėl euro gali būti pagerintas pasitelkus Tarpinstitucinę informacijos grupę; kviečia Komisiją ir toliau siųsti Europos Parlamentui ketvirtinius raštiškus PRINCE programos atnaujinimus
en Believes that interinstitutional dialogue on the euro can be improved through the Interinstitutional Group on Information; calls on the Commission to continue sending to the European Parliament the quarterly written update of the Prince programme
lt pažymi, kad PRINCE programa tradiciškai grindžiama Komisijos ir valstybių narių partneryste; pabrėžia, kad Parlamentas turi dalyvauti nustatant PRINCE programos prioritetus ir mano, kad EP nariai turi aktyviai dalyvauti renginiuose, organizuojamuose pagal PRINCE programą; palankiai vertina Komisijos pasiūlymą PRINCE programos sudarymą ir priežiūrą labiau priderinti prie Parlamento kadencijos
en Notes that the Prince Programme has traditionally been based on partnership between the Commission and the Member States; and stresses the need for parliamentary involvement in the determination of Prince priorities and believes that MEPs should be fully involved in events organised under the aegis of the Prince Programme; welcomes the Commission's suggestion that the programming and monitoring of Prince be adapted to more accurately reflect Parliament's term
lt Prieš asamblėją kalbėjo: Hagos meras Wim J. Deetman, Atstovų Rūmų pirmininkas Frans Weisglas, viena iš AKR ir ES Jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininkų Glenys Kinnock, vienas iš AKR ir ES Jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininkų Ramdien Sardjoe, ir Jo karališkoji didenybė princas d'Orange, kuris paskelbė ‧ sesijos pradžią
en The following addressed the Assembly: Mr W.J. Deetman, Mayor of The Hague, Mr Frans Weisglas, President of the Second Chamber, Mrs Glenys Kinnock, Co-President of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly, Mr Ramdien Sardjoe, Co-President of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly, and HRH the Prince of Orange who declared the eighth session opened
lt Netrukus prasidės ir dar didesni mokesčių mokėtojų bruzdėjimai dėl dar didesnės klastos: dėl finansinės pagalbos korumpuotiems ir kompetencijos stokojantiems bankams, dėl paramos paliegusiam eurui ir dėl visuotinio atšilimo sąmokslo žmonės tikrai maištaus, ne taip, kaip princas Charles su Camilla, ir gaus tai, ko nusipelno.
en Taxpayer riots over far bigger scams - bail-outs to corrupt and incompetent banks, propping up the zombie euro and the global warming hoax - are yet to come, but come they will and, unlike Prince Charles and Camilla, their targets will deserve everything they get.
lt Pone pirmininke, laikraštyje "Figaro" šį rytą pranešama, kad praeitą savaitę žurnalistas ne tik pateko į Europos Parlamento pastatą turėdamas netikrą ginklą, bet ir sugebėjo labai arti prieiti prie būsimo JK valstybės vadovo princo Charleso.
en Mr President, the Figaro newspaper this morning reports that last week a journalist not only entered the European Parliament with an imitation gun, but was also able to get extremely close to Prince Charles, the next British Head of State.
lt Kitas ir svarbiausias klausimas yra nuteikti visuomenę prieš ūkininkus per spaudą, pirmiausia Didžiosios Britanijos spaudą, kuri nušvies princo Čarlzo ir jos didenybės karalienės Elisabeth, profesinių sąjungų vadovų, stambių ūkininkų ir galbūt net M. Fischer Boel sutuoktinio, turinčio kiaulių ūkį, gaunamas išmokas.
en The next, and most important, is to stir up public opinion against farmers through the press, particularly the British press which will highlight the premiums received by Prince Charles and Her Majesty Queen Elizabeth, by the trade union leaders, the large farmers, and perhaps even the husband of Mrs Fischer Boel, who is a pig farmer.
lt Vis dėlto tai nereiškia, kad aš nejaučiu susijaudinimo, kai matau Europos vėliavą Liublianos rotušėje arba susitikime Yvelines su kolega Pierru Lequilleru, girdėdamas po Marseljetės Europos himną. Taip pat ir tuomet, kai laikraštyje skaitau, kad įteikus Asturijos princo prizą bulgarui Svetanui Todorovui, jis pasakė, kad "suvienijusi įvairovę" yra būtent tai, ką šiandien reiškia būti europiečiu.
en However, this does not mean that I do not feel moved when I see the European flag hanging from Ljubljana Town Hall or when, at a meeting with our colleague Pierre Lequiller in Yvelines, I heard the European anthem follow the Marseillaise, or when, yesterday, I read in a newspaper that the winner of the Prince of Asturias Prize, the Bulgarian Tzvetan Todorov, had said that 'united in diversity' was what European meant today.
lt pažymi, kad tradiciškai PRINCE programa buvo grindžiama Komisijos ir valstybių narių bendradarbiavimu; jau savo paskutiniame pranešime dėl Europos Sąjungos komunikacijos strategijos Europos Parlamentas pabrėžė Parlamento dalyvavimo nustatant PRINCE programos prioritetus būtinybę; todėl mano, kad Europos Parlamento narius reikėtų įtraukti į pagal šią programą organizuojamas priemones
en Points out that the Prince Programme has traditionally been based on a partnership between the Commission and the Member States; in its most recent report on the EU's communication strategy Parliament underlined the need for parliamentary involvement in establishing the Prince Programme's priorities, and therefore takes the view that its Members should be fully involved in the events organised under the programme's auspices
Showing page 1. Found 1492513 sentences matching phrase "Princas ir elgeta".Found in 120.594 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.