Translations into English:

  • The Prince and the Pauper   

Example sentences with "Princas ir elgeta", translation memory

add example
lt Kaip pasaksocialinės pakraipos politikai, elgeta turi tokią pat teisę miegoti po tiltais, kaip ir milijonierius, šia prasme mes, be abejo, kalbame apie sutarties laisvę.
en As social politicians have said, the beggar has the same right to sleep under the bridge as the millionaire - in that sense, of course, we are indeed talking about freedom of contract.
lt keraminė senio (elgetos) statulėlės pavidalo taupyklė, apie ‧ cm aukščio, pieštu veidu ir drabužiais, turinti plyšį monetoms mesti ir minkštą guminį kamštelį ant dugno esančiai apvaliai skylutei, per kurią galima išimti monetas, užkimšti
en ceramic money-box in the form of a figurine of an elderly man (beggar), about ‧ cm high, with face and clothes painted on, having a slot for inserting coins and with a stopper made of soft rubber set into a round hole in the base through which the coins can be extracted
lt Pacientai, kurie ir taip yra atsidūrę sunkioje padėtyje, tampa elgetomis, jie turi rasti rėmėjų, kad galėtų gydytis.
en We place patients who are already in a difficult situation in the position of beggars who have to find sponsors in order to obtain treatment.
lt Keramikinė senio (elgetos) formos pinigų taupyklė, maždaug ‧ cm aukščio, su nuspalvintu veidu ir drabužiais, su prapjova monetoms mesti ir su kamščiu iš minkštos gumos, įkištu į apvalią skylę, esančią pagrinde, per kurią galima išimti monetas
en Ceramic money-box in the form of a figurine of an elderly man (beggar), about ‧ cm high, with face and clothes painted on, having a slot for inserting coins and with a stopper made of soft rubber set into a round hole in the base through which the coins can be extracted
lt Keraminė senio (elgetos) statulėlės pavidalo taupyklė, apie ‧ cm aukščio, pieštu veidu ir drabužiais, turinti plyšį monetoms mesti ir minkštą guminį kamštelį ant dugno esančiai apvaliai skylutei, per kurią monetas galima išimti, užkimšti
en Ceramic money-box in the form of a figurine of an elderly man (beggar), about ‧ cm high, with face and clothes painted on, having a slot for inserting coins and with a stopper made of soft rubber set into a round hole in the base through which the coins can be extracted
lt Atvaizdas: Princas Pribina (priekinėje pusėje) ir Nitros pilis (antrojoje pusėje
en Image: Prince Pribina (front) and Nitra Castle (back
lt Netrukus prasidės ir dar didesni mokesčių mokėtojų bruzdėjimai dėl dar didesnės klastos: dėl finansinės pagalbos korumpuotiems ir kompetencijos stokojantiems bankams, dėl paramos paliegusiam eurui ir dėl visuotinio atšilimo sąmokslo žmonės tikrai maištaus, ne taip, kaip princas Charles su Camilla, ir gaus tai, ko nusipelno.
en Taxpayer riots over far bigger scams - bail-outs to corrupt and incompetent banks, propping up the zombie euro and the global warming hoax - are yet to come, but come they will and, unlike Prince Charles and Camilla, their targets will deserve everything they get.
lt Princas ir taip viską kiaurai permato
en The Prince alone sees the whole
lt Kaip galime pasiteisinti žmonėms, kad verčiau jau atšauksime susitikimą su NVO, kurios visame pasaulyje kovoja su badu, ir priimsime futbolininką, lyg jis būtų princas, ir dar tuomet, kai 2 milijonai žmonių protestuoja Prancūzijos gatvėse prieš pensijų politiką?
en How can we explain to people that we prefer to cancel a meeting with NGOs which are fighting hunger throughout the world in order to meet a footballer as if he were a prince, and this on the day when 2 million people are protesting in the streets of France against pension policies?
lt Pietų Afrikos Respublikos teritorijos dalis, esanti už Vakarų Gerosios Vilties kyšulio provincijos ribų, Vakarų Gerosios vilties kyšulio provincijos dalis, esanti už afrikinės arklių ligos neapimtos teritorijos, apsaugos ir stebėjimo zonų bei apimanti Vanrynsdorp, Vredendal, Laingsburg, Ladismith, Heidelberg, Riversdale, Mossel Bay, Calitzdorp, Oudtshoorn, George, Knysna, Uniondale, Prince Albert, vakarų Beaufort ir Murraysburg rajonus
en The part of the territory of the Republic of South Africa outside the Western Cape Province and the part of the Western Cape Province outside the free area and the protection and surveillance zone and including the magisterial districts of Vanrynsdorp, Vredendal, Laingsburg, Ladismith, Heidelberg, Riversdale, Mossel Bay, Calitzdorp, Oudtshoorn, George, Knysna, Uniondale, Prince Albert, Beaufort West and Murraysburg
lt pažymi, kad tradiciškai PRINCE programa buvo grindžiama Komisijos ir valstybių narių bendradarbiavimu; jau savo paskutiniame pranešime dėl Europos Sąjungos komunikacijos strategijos Europos Parlamentas pabrėžė Parlamento dalyvavimo nustatant PRINCE programos prioritetus būtinybę; todėl mano, kad Europos Parlamento narius reikėtų įtraukti į pagal šią programą organizuojamas priemones
en Points out that the Prince Programme has traditionally been based on a partnership between the Commission and the Member States; in its most recent report on the EU's communication strategy Parliament underlined the need for parliamentary involvement in establishing the Prince Programme's priorities, and therefore takes the view that its Members should be fully involved in the events organised under the programme's auspices
lt Prince – Informavimo ir komunikacijos strategija
en Prince- Information and communication strategy
lt toliau remia PRINCE programą ir kviečia padidinti jai skiriamas lėšas; tiki, kad Tarpinstitucinė informavimo grupė gali pagerinti institucijų dialogą dėl euro; įspėja, kad dėl bendro finansavimo principo, kuriuo paremta PRINCE programa, taikymo, gali kilti žymių problemų ir prireikti nukelti euro įvedimą naujose valstybėse narėse, kurioms trūksta reikalingų biudžeto priemonių
en Continues to support the Prince programme and calls for an increase of funds available for it; believes that interinstitutional dialogue on the euro can be improved through the Interinstitutional Group on Information; warns that the principle of co-financing that underlies the Prince programme may lead to significant problems and delays in the introduction of the euro in the new Member States, who lack the necessary budgetary means
lt Keliuose ‧ a. dokumentuose nurodyta, kad Milano kunigaikštis ir Savojos princas įsakydavo tiekti alyvuogių aliejų iš Ligūrijos
en Documents from the ‧th century attest to supplies of oil from the Ligurian coast, for example to the Duchy of Milan and the Prince of Savoy
lt Antra, benziną ryjančią prabangą - Porche, Mercedes, BMW, SUV klasės automobilių parką - demonstruoja žmonės, aikčiojantys iš nepasitenkinimo dėl daugybės darbinių autofurgonų ir rengiantys sąmokslus dėl greičio ribojimo prietaisų ir finansinių baudų įvedimo, kad dar labiau apsunkintų profesinę veiklą. Visa tai daroma dėl dogmos, pagrįstos abejotina statistika, kurią sudaro papirktų akademikų grupuotė, finansuojama ir išreklamuota itin turtingų stambiųjų įmonininkų, veikiančių ekologiniame pramonės komplekse - Al Gore, Prince Charles, Shell ir Goldman Sachs.
en The second is the car park beneath us - Porches, Mercedes, BMWs, SUVs, a showroom of gas-guzzling luxury from the people who tut-tut in disapproval at many white vans and plot to make working lives even harder with speed limiters and financial penalties, all for a dogma based on discredited statistics pedalled by a clique of bought and paid-for academics, funded and hyped by super-rich vested interests in the green industrial complex - Al Gore, Prince Charles, Shell and Goldman Sachs - all of whom stand to steal a fortune from the taxes harvested through wind factory subsidies and carbon trading.
lt Tema: Dėl Turkijos prisipažinimo pažeidus tarptautines sutartis ir bandymų konfiskuoti našlaičių namus, esančius Princo saloje
en Subject: Admission of violations of international treaties by Turkey and attempt to confiscate the orphanage on Princes' Island
lt Prince – Komunikacija Ekonominės ir pinigų sąjungos klausimais, įskaitant eurą
en Prince- Communication on economic and monetary union, including the euro
lt Bahreinas yra ištikimas Vakarų valstybių sąjungininkas ir JAV laivyno dislokacijos vieta, ir pritariame Bahreino Princo pateiktam pasiūlymui užmegzti dialogą.
en Bahrain is a loyal western ally and home to the US Fleet and we welcome the offer of dialogue by the Crown Prince of Bahrain.
lt Pietų Afrikos teritorijos dalis, esanti už Vakarų Gerosios Vilties kyšulio provincijos ribų, Vakarų Gerosios vilties kyšulio provincijos dalis, esanti už AHS neapimtos teritorijos, apsaugos ir stebėjimo zonų bei apimanti Vanrynsdorp, Vredendal, Laingsburg, Ladismith, Heidelberg, Riversdale, Mossel Bay, Calitzdorp, Oudtshoorn, George, Knysna, Uniondale, Prince Albert, vakarų Beaufort ir Murraysburg rajonus
en The part of the territory of South Africa outside the Western Cape Province and the part of the Western Cape Province outside the AHS free area and the protection and surveillance zone and including the magisterial districts of Vanrynsdorp, Vredendal, Laingsburg, Ladismith, Heidelberg, Riversdale, Mossel Bay, Calitzdorp, Oudtshoorn, George, Knysna, Uniondale, Prince Albert, Beaufort West and Murraysburg
lt Princas Felipe visiškai pagrįstai paragino Ispanijos ir Jungtinės Karalystės vyriausybes išspręsti žalingą Gibraltaro konfliktą.
en Prince Felipe quite rightly called on the governments of Spain and the United Kingdom to resolve the damaging Gibraltar conflict.
lt Kartais mane šiek tiek stebina: Vokietija ir jos kanclerė, kaip ir Prezidentas N. Sarkozy, Prancūzijos nuomonės apklausų princas, reikalauja tokių priemonių, kokių pati Vokietija niekada nesiėmė.
en I am sometimes a little surprised: Germany with its Chancellor, like President Sarkozy, France's prince of the opinion polls, is demanding measures that Germany itself has never taken in this form.
lt pažymi, kad PRINCE programa tradiciškai grindžiama Komisijos ir valstybių narių partneryste; pabrėžia, kad Parlamentas turi dalyvauti nustatant PRINCE programos prioritetus ir mano, kad EP nariai turi aktyviai dalyvauti renginiuose, organizuojamuose pagal PRINCE programą; palankiai vertina Komisijos pasiūlymą PRINCE programos sudarymą ir priežiūrą labiau priderinti prie Parlamento kadencijos
en Notes that the Prince Programme has traditionally been based on partnership between the Commission and the Member States; and stresses the need for parliamentary involvement in the determination of Prince priorities and believes that MEPs should be fully involved in events organised under the aegis of the Prince Programme; welcomes the Commission's suggestion that the programming and monitoring of Prince be adapted to more accurately reflect Parliament's term
lt Vis dėlto tai nereiškia, kad aš nejaučiu susijaudinimo, kai matau Europos vėliavą Liublianos rotušėje arba susitikime Yvelines su kolega Pierru Lequilleru, girdėdamas po Marseljetės Europos himną. Taip pat ir tuomet, kai laikraštyje skaitau, kad įteikus Asturijos princo prizą bulgarui Svetanui Todorovui, jis pasakė, kad "suvienijusi įvairovę" yra būtent tai, ką šiandien reiškia būti europiečiu.
en However, this does not mean that I do not feel moved when I see the European flag hanging from Ljubljana Town Hall or when, at a meeting with our colleague Pierre Lequiller in Yvelines, I heard the European anthem follow the Marseillaise, or when, yesterday, I read in a newspaper that the winner of the Prince of Asturias Prize, the Bulgarian Tzvetan Todorov, had said that 'united in diversity' was what European meant today.
lt Kitas ir svarbiausias klausimas yra nuteikti visuomenę prieš ūkininkus per spaudą, pirmiausia Didžiosios Britanijos spaudą, kuri nušvies princo Čarlzo ir jos didenybės karalienės Elisabeth, profesinių sąjungų vadovų, stambių ūkininkų ir galbūt net M. Fischer Boel sutuoktinio, turinčio kiaulių ūkį, gaunamas išmokas.
en The next, and most important, is to stir up public opinion against farmers through the press, particularly the British press which will highlight the premiums received by Prince Charles and Her Majesty Queen Elizabeth, by the trade union leaders, the large farmers, and perhaps even the husband of Mrs Fischer Boel, who is a pig farmer.
lt kadangi dėl tos pačios priežasties Kambodžos valdžios institucijos ieško Laisvos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko Chea Mony, Studentų judėjimo už demokratiją generalinio sekretoriaus pavaduotojo Ea Channa, Kambodžos nepriklausomų tarnautojų asociacijos pirmininko Meno Natho, buvusio karaliaus Sihanouko sekretoriaus princo Sisowatho Tomico ir patarėjo Say'aus Bory
en whereas, for the same reasons, the Cambodian authorities are searching for Chea Mony, President of the Free Trade Union of Workers, Ea Channa, Deputy Secretary General of the Students' Movement for Democracy, Men Nath, President of the Cambodian Independent Civil Servants' Association, Prince Sisowath Tomico, secretary to former King Sihanouk, and Say Bory, advisor to former King Sihanouk
Showing page 1. Found 1492513 sentences matching phrase "Princas ir elgeta".Found in 95.604 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.