Translations into English:

  • The Prince and the Pauper   

Example sentences with "Princas ir elgeta", translation memory

add example
lt keraminė senio (elgetos) statulėlės pavidalo taupyklė, apie ‧ cm aukščio, pieštu veidu ir drabužiais, turinti plyšį monetoms mesti ir minkštą guminį kamštelį ant dugno esančiai apvaliai skylutei, per kurią galima išimti monetas, užkimšti
en ceramic money-box in the form of a figurine of an elderly man (beggar), about ‧ cm high, with face and clothes painted on, having a slot for inserting coins and with a stopper made of soft rubber set into a round hole in the base through which the coins can be extracted
lt Keramikinė senio (elgetos) formos pinigų taupyklė, maždaug ‧ cm aukščio, su nuspalvintu veidu ir drabužiais, su prapjova monetoms mesti ir su kamščiu iš minkštos gumos, įkištu į apvalią skylę, esančią pagrinde, per kurią galima išimti monetas
en Ceramic money-box in the form of a figurine of an elderly man (beggar), about ‧ cm high, with face and clothes painted on, having a slot for inserting coins and with a stopper made of soft rubber set into a round hole in the base through which the coins can be extracted
lt Kaip pasaksocialinės pakraipos politikai, elgeta turi tokią pat teisę miegoti po tiltais, kaip ir milijonierius, šia prasme mes, be abejo, kalbame apie sutarties laisvę.
en As social politicians have said, the beggar has the same right to sleep under the bridge as the millionaire - in that sense, of course, we are indeed talking about freedom of contract.
lt Keraminė senio (elgetos) statulėlės pavidalo taupyklė, apie ‧ cm aukščio, pieštu veidu ir drabužiais, turinti plyšį monetoms mesti ir minkštą guminį kamštelį ant dugno esančiai apvaliai skylutei, per kurią monetas galima išimti, užkimšti
en Ceramic money-box in the form of a figurine of an elderly man (beggar), about ‧ cm high, with face and clothes painted on, having a slot for inserting coins and with a stopper made of soft rubber set into a round hole in the base through which the coins can be extracted
lt Pacientai, kurie ir taip yra atsidūrę sunkioje padėtyje, tampa elgetomis, jie turi rasti rėmėjų, kad galėtų gydytis.
en We place patients who are already in a difficult situation in the position of beggars who have to find sponsors in order to obtain treatment.
lt Prieš asamblėją kalbėjo: Hagos meras Wim J. Deetman, Atstovų Rūmų pirmininkas Frans Weisglas, viena iš AKR ir ES Jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininkų Glenys Kinnock, vienas iš AKR ir ES Jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininkų Ramdien Sardjoe, ir Jo karališkoji didenybė princas d'Orange, kuris paskelbė ‧ sesijos pradžią
en The following addressed the Assembly: Mr W.J. Deetman, Mayor of The Hague, Mr Frans Weisglas, President of the Second Chamber, Mrs Glenys Kinnock, Co-President of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly, Mr Ramdien Sardjoe, Co-President of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly, and HRH the Prince of Orange who declared the eighth session opened
lt mano, kad tarpinstitucinis dialogas dėl euro gali būti pagerintas pasitelkus Tarpinstitucinę informacijos grupę; kviečia Komisiją ir toliau siųsti Europos Parlamentui ketvirtinius raštiškus PRINCE programos atnaujinimus
en Believes that interinstitutional dialogue on the euro can be improved through the Interinstitutional Group on Information; calls on the Commission to continue sending to the European Parliament the quarterly written update of the Prince programme
lt Bahreinas yra ištikimas Vakarų valstybių sąjungininkas ir JAV laivyno dislokacijos vieta, ir pritariame Bahreino Princo pateiktam pasiūlymui užmegzti dialogą.
en Bahrain is a loyal western ally and home to the US Fleet and we welcome the offer of dialogue by the Crown Prince of Bahrain.
lt Pietų Afrikos Respublikos teritorijos dalis, esanti už Vakarų Gerosios Vilties kyšulio provincijos ribų, Vakarų Gerosios vilties kyšulio provincijos dalis, esanti už afrikinės arklių ligos neapimtos teritorijos, apsaugos ir stebėjimo zonų bei apimanti Vanrynsdorp, Vredendal, Laingsburg, Ladismith, Heidelberg, Riversdale, Mossel Bay, Calitzdorp, Oudtshoorn, George, Knysna, Uniondale, Prince Albert, vakarų Beaufort ir Murraysburg rajonus
en The part of the territory of the Republic of South Africa outside the Western Cape Province and the part of the Western Cape Province outside the free area and the protection and surveillance zone and including the magisterial districts of Vanrynsdorp, Vredendal, Laingsburg, Ladismith, Heidelberg, Riversdale, Mossel Bay, Calitzdorp, Oudtshoorn, George, Knysna, Uniondale, Prince Albert, Beaufort West and Murraysburg
lt paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Jungtinių Tautų vyriausiajam žmogaus teisių komisarui, Princui Abdullah Ibn Abdul Aziz, Saudo Arabijos vyriausybei ir Saudo Arabijos nacionalinio dialogo centro generaliniam sekretoriui
en Instructs its President to forward this resolution to the Council, the Commission, the United Nations High Commissioner for Human Rights, Crown Prince Abdullah Ibn Abdul Aziz, the Saudi Arabian Government and the Secretary-General of the Center for National Dialogue of Saudi Arabia
lt Antra, benziną ryjančią prabangą - Porche, Mercedes, BMW, SUV klasės automobilių parką - demonstruoja žmonės, aikčiojantys iš nepasitenkinimo dėl daugybės darbinių autofurgonų ir rengiantys sąmokslus dėl greičio ribojimo prietaisų ir finansinių baudų įvedimo, kad dar labiau apsunkintų profesinę veiklą. Visa tai daroma dėl dogmos, pagrįstos abejotina statistika, kurią sudaro papirktų akademikų grupuotė, finansuojama ir išreklamuota itin turtingų stambiųjų įmonininkų, veikiančių ekologiniame pramonės komplekse - Al Gore, Prince Charles, Shell ir Goldman Sachs.
en The second is the car park beneath us - Porches, Mercedes, BMWs, SUVs, a showroom of gas-guzzling luxury from the people who tut-tut in disapproval at many white vans and plot to make working lives even harder with speed limiters and financial penalties, all for a dogma based on discredited statistics pedalled by a clique of bought and paid-for academics, funded and hyped by super-rich vested interests in the green industrial complex - Al Gore, Prince Charles, Shell and Goldman Sachs - all of whom stand to steal a fortune from the taxes harvested through wind factory subsidies and carbon trading.
lt Atkreipiu jo dėmesį į tokius reikalavimus Pietų Afrikoje, Prancūzijos įstatyme dėl naujų ekonomikos nuostatų ir Velso princo projektą "Apskaita tvarumui" mano paties šalyje, Jungtinėje Karalystėje.
en I draw to his attention such requirements in South Africa, in France's law on new economic regulations, as well as the recommendations of the Prince of Wales's Accounting for Sustainability project from my own country, the UK.
lt Kartais mane šiek tiek stebina: Vokietija ir jos kanclerė, kaip ir Prezidentas N. Sarkozy, Prancūzijos nuomonės apklausų princas, reikalauja tokių priemonių, kokių pati Vokietija niekada nesiėmė.
en I am sometimes a little surprised: Germany with its Chancellor, like President Sarkozy, France's prince of the opinion polls, is demanding measures that Germany itself has never taken in this form.
lt Netrukus prasidės ir dar didesni mokesčių mokėtojų bruzdėjimai dėl dar didesnės klastos: dėl finansinės pagalbos korumpuotiems ir kompetencijos stokojantiems bankams, dėl paramos paliegusiam eurui ir dėl visuotinio atšilimo sąmokslo žmonės tikrai maištaus, ne taip, kaip princas Charles su Camilla, ir gaus tai, ko nusipelno.
en Taxpayer riots over far bigger scams - bail-outs to corrupt and incompetent banks, propping up the zombie euro and the global warming hoax - are yet to come, but come they will and, unlike Prince Charles and Camilla, their targets will deserve everything they get.
lt Pietų Afrikos teritorijos dalis, esanti už Vakarų Gerosios Vilties kyšulio provincijos ribų, Vakarų Gerosios vilties kyšulio provincijos dalis, esanti už AHS neapimtos teritorijos, apsaugos ir stebėjimo zonų bei apimanti Vanrynsdorp, Vredendal, Laingsburg, Ladismith, Heidelberg, Riversdale, Mossel Bay, Calitzdorp, Oudtshoorn, George, Knysna, Uniondale, Prince Albert, vakarų Beaufort ir Murraysburg rajonus
en The part of the territory of South Africa outside the Western Cape Province and the part of the Western Cape Province outside the AHS free area and the protection and surveillance zone and including the magisterial districts of Vanrynsdorp, Vredendal, Laingsburg, Ladismith, Heidelberg, Riversdale, Mossel Bay, Calitzdorp, Oudtshoorn, George, Knysna, Uniondale, Prince Albert, Beaufort West and Murraysburg
lt Princas ir taip viską kiaurai permato
en The Prince alone sees the whole
lt Vis dėlto tai nereiškia, kad aš nejaučiu susijaudinimo, kai matau Europos vėliavą Liublianos rotušėje arba susitikime Yvelines su kolega Pierru Lequilleru, girdėdamas po Marseljetės Europos himną. Taip pat ir tuomet, kai laikraštyje skaitau, kad įteikus Asturijos princo prizą bulgarui Svetanui Todorovui, jis pasakė, kad "suvienijusi įvairovę" yra būtent tai, ką šiandien reiškia būti europiečiu.
en However, this does not mean that I do not feel moved when I see the European flag hanging from Ljubljana Town Hall or when, at a meeting with our colleague Pierre Lequiller in Yvelines, I heard the European anthem follow the Marseillaise, or when, yesterday, I read in a newspaper that the winner of the Prince of Asturias Prize, the Bulgarian Tzvetan Todorov, had said that 'united in diversity' was what European meant today.
lt palaiko šiuo metu egzistuojančių penkių programos PRINCE biudžeto eilučių pakeitimą vienintele programa, kurią administruotų komunikacijos generalinis direktoratas, kadangi tai suteiktų daugiau lankstumo ir būtų vienas pagrindinis atstovas
en Supports replacing the five budgetary lines for the Prince Programme that exist at present with a single programme run by the Directorate-General for Communication, as this would bring greater flexibility and a central interlocutor
lt Kaip galime pasiteisinti žmonėms, kad verčiau jau atšauksime susitikimą su NVO, kurios visame pasaulyje kovoja su badu, ir priimsime futbolininką, lyg jis būtų princas, ir dar tuomet, kai 2 milijonai žmonių protestuoja Prancūzijos gatvėse prieš pensijų politiką?
en How can we explain to people that we prefer to cancel a meeting with NGOs which are fighting hunger throughout the world in order to meet a footballer as if he were a prince, and this on the day when 2 million people are protesting in the streets of France against pension policies?
lt Princas H.G. Pötteringas, imperatorius J.M Barroso ir jiems pavaldžių valstybių vadovai nusprendė, kad Europos piliečiai visiškai nieko nereiškia.
en Prince Pöttering, Emperor Barroso and the rulers of their vassal states have decided that Europe's citizens do not matter.
lt Kitas ir svarbiausias klausimas yra nuteikti visuomenę prieš ūkininkus per spaudą, pirmiausia Didžiosios Britanijos spaudą, kuri nušvies princo Čarlzo ir jos didenybės karalienės Elisabeth, profesinių sąjungų vadovų, stambių ūkininkų ir galbūt net M. Fischer Boel sutuoktinio, turinčio kiaulių ūkį, gaunamas išmokas.
en The next, and most important, is to stir up public opinion against farmers through the press, particularly the British press which will highlight the premiums received by Prince Charles and Her Majesty Queen Elizabeth, by the trade union leaders, the large farmers, and perhaps even the husband of Mrs Fischer Boel, who is a pig farmer.
lt Prince – Komunikacija Ekonominės ir pinigų sąjungos klausimais, įskaitant eurą
en Prince- Communication on economic and monetary union, including the euro
lt Ottery kelias, princo Džordžo alėja, Wetton kelias, Riverstone kelias, Tennant kelias, Newlands alėja, Paradise kelias, Union alėja, Rhodes alėja iki Newlands Forestry Station ir per Echo Gorge Of Table Mountain į Camps Bay
en Ottery Road, Prince George's Drive, Wetton Road, Riverstone Road, Tennant Road, Newlands Drive, Paradise Road, Union Drive, Rhodes Drive up to the Newslands Forestry station and across Echo Gorge of Table Mountain to Camps Bay
lt Austrijos princo Romanav' o ir princesės. "
en " perhaps to both Romanov princes. "
lt Šią SOMA sudaro ‧ milijonas kvadratinių kilometrų, čia įeina visa šių provincijų teritorija: Princo Edvardo sala, Naujoji Škotija ir Naujasis Brunsvikas, visa Kvebeko provincijos teritorijos dalis į pietus nuo tiesios linijos, einančios nuo Havre – Sent Pjero šiaurinėje Šv. Lauryno įlankos pakrantėje iki taško, kur Kvebeko ir Ontarijo riba kertasi su Džeimso įlankos kranto linija, ir visa Ontarijo provincijos teritorija į pietus nuo tiesios linijos, einančios nuo taško, kur Ontarijo ir Kvebeko riba kertasi su Džeimso įlankos kranto linija, iki Nipigono upės netoli Superioro ežero šiaurinio kranto
en This is an area of ‧ million km‧ which includes all the territory of the provinces of Prince Edward Island, Nova Scotia and New Brunswick, all the territory of the province of Quebec south of a straight line between Havre-St. Pierre on the north coast of the Gulf of Saint Lawrence and the point where the Quebec-Ontario boundary intersects the James Bay coastline, and all the territory of the province of Ontario south of a straight line between the point where the Ontario-Quebec boundary intersects the James Bay coastline and Nipigon River near the north shore of Lake Superior
Showing page 1. Found 1492513 sentences matching phrase "Princas ir elgeta".Found in 135.494 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.