Translations into English:

 • fixed asset   
  []
   
  An accounting classifier used to classify any long-term asset whose cost expiration is recognized over more than one year.
   
  Asset or property of a corporation, which cannot be consumed or easily be converted into cash, and which enables its owner to carry on its operations.
 • fixed assets   
 • PP&E   
   
  Asset or property of a corporation, which cannot be consumed or easily be converted into cash, and which enables its owner to carry on its operations.
 • non-current asset   
   
  Asset or property of a corporation, which cannot be consumed or easily be converted into cash, and which enables its owner to carry on its operations.
 • property plant and equipment   
   
  Asset or property of a corporation, which cannot be consumed or easily be converted into cash, and which enables its owner to carry on its operations.

Similar phrases in dictionary Lithuanian English. (4)

ilgalaikio turto grupė
fixed asset group
ilgalaikio turto priedas
fixed asset addition
nematerialusis ilgalaikis turtas
intangible fixed asset; intangible fixed assets

Example sentences with "ilgalaikis turtas", translation memory

add example
lt Nusidėvėjimo išlaidos yra susijusios su visu ilgalaikiu turtu, eksploatuojamu teikiant oro navigacijos paslaugas
en Depreciation costs shall relate to the total fixed assets in operation for air navigation services purposes
lt Su ilgalaikio turto sunaudojimu susijusios išlaidos išreiškiamos nuvertėjimu, o ilgalaikio turto įsigijimo sąnaudos neturėtų būti laikomos ūkio išlaidomis
en The costs relating to consumption of capital assets are represented by depreciation, hence expenditure on acquisition of capital assets should not be treated as a farm cost
lt Kai įmonė moka ilgalaikes išmokas darbuotojams, ji turi pripažinti grynąją toliau nurodytų dydžių sumą sąnaudomis arba (atsižvelgiant į ‧ paragrafą) pajamomis, nebent kitas tarptautinis apskaitos standartas reikalautų įtraukti jas į turto savikainą
en For other long-term employee benefits, an enterprise should recognise the net total of the following amounts as expense or (subject to paragraph ‧) income, except to the extent that another International Accounting Standard requires or permits their inclusion in the cost of an asset
lt Taikant mokesčių nuolaidas, padėti įsigyti ilgalaikį materialų ir nematerialų turtą, skatinant įmonių kūrimąsi, plėtimą, modernizavimą, restruktūrizaciją, pertvarkymą ir perkėlimą visame regione
en The aid in the form of a tax bonus is intended for tangible or intangible fixed assets for measures to set up new plant, and to expand, modernise, restructure, convert, reactivate and relocate production plant in the region
lt Trumpalaikiam turtui taip pat priskiriamas visų pirma prekybai laikomas turtas (pavyzdžiai apima tam tikrą finansinį turtą, priskiriamą laikomam prekybai turtui pagal ‧-ąjį TAS) ir einamoji ilgalaikio finansinio turto dalis
en Current assets also include assets held primarily for the purpose of trading (examples include some financial assets classified as held for trading in accordance with IAS ‧) and the current portion of non-current financial assets
lt Statybos sutartys taikomos žemės, esamų pastatų arba kitokio nekilnojamojo turto pirkimui, ilgalaikei nuomai, lizingui, nuomai arba pirkimams išsimokėtinai be pasirinkimo arba su pasirinkimu pirkti
en Building contracts cover the purchase, long lease, leasing, rental or hire purchase, with or without option to buy, of land, existing buildings or other real estate
lt savininkas turtą baigia naudoti savo reikmėms, ir šis iš savininko reikmėms naudojamo ilgalaikio materialiojo turto perkeliamas į investicinį turtą
en end of owner-occupation, for a transfer from owner-occupied property to investment property
lt Bendrosios investicijos į mašinas ir įrenginius įtraukiamos į materialaus turto sąrašą, pateikiamą įmonių finansinės atskaitomybės pozicijoje Ilgalaikis turtas-materialus turtas-pagrindinės gamybos priemonės ir įrenginiai
en Gross investment in machinery and equipment is included in the list of tangible assets included in company accounts under Fixed assets-tangible assets-plant and machinery and other fixtures and fittings, tools and equipment
lt Akcijos ir kita nuosavybė (teikia A, B ir C) Investicinių fondų akcijos/ vienetai (teikia A ir B) Ilgalaikis turtas (teikia A) Išvestinės finansinės priemonės (teikia A ir B) Kitas turtas (teikia A, B ir C
en Shares and other equity (reported by A, B and C) Investment fund shares/ units (reported by A and B) Fixed assets (reported by A) Financial derivatives (reported by A and B) Other assets (reported by A, B and C
lt Ilgalaikis turtas
en Non-current assets
lt Ilgalaikis turtas- tai materialusis arba nematerialusis turtas, sukurtas gamybos procesų metu, kuris yra pakartotinai arba nuolat naudojamas gamybos procesuose ilgiau nei vienerius metus (plg. ESS
en Fixed assets are tangible or intangible assets produced as outputs from production processes that are themselves used repeatedly, or continuously, in other production processes for more than one year (cf. ESA
lt Taip apskaičiuota suma, priskirtina tyrimo laikotarpiui, taip pat ir laikotarpiui, susijusiam su ilgalaikiu turtu, įsigytu prieš tyrimo laikotarpį, paskirstoma pagal šio straipsnio ‧ dalį
en The amount so calculated which is attributable to the investigation period, including that which derives from fixed assets acquired before this period, shall be allocated as described in paragraph
lt Ilgalaikis turtas turi būti perkainotas, kai, remiantis nepriklausoma ekspertize, yra parodoma, kad jo tikroji vertė viršija jo buhalterinę vertę
en Fixed assets must be revalued where, following an independent expertise, it is shown that their real value exceeds their book value
lt pinigų įplaukos, gautos pardavus nekilnojamąjį turtą, įrangą ir įrengimus, nematerialųjį turtą ir kitą ilgalaikį turtą
en cash receipts from sales of property, plant and equipment, intangibles and other long-term assets
lt TV taip pat teigė, kad, kadangi subsidija yra susijusi su ilgalaikio turto pirkimu, ji turėtų būti apskaičiuojama paskirstant subsidiją nagrinėjamoje pramonės šakoje įprastam turto nusidėvėjimo laikotarpiui
en The GOT claimed furthermore, that since the subsidy is linked to the purchase of fixed assets, it should be calculated by spreading the subsidy over the normal depreciation period of the assets in the industry concerned
lt TFAS Ilgalaikis turtas, laikomas pardavimui ir nutraukta veikla ‧ paragrafas iš dalies keičiamas taip
en In IFRS ‧ Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations, paragraph ‧ is amended as follows
lt Ilgalaikis nematerialus turtas (AN
en Intangible fixed assets (AN
lt mano, kad ribinė minimalaus perkančiosios valdžios institucijos įnašo į įmonės kapitalą, bendrai valdomą su privataus sektoriaus partneriu, vertė, kad ir kokia ji būtų nustatyta, leidžia užtikrinti ilgalaikį turto dalies saugumą, ir kiekviena diskutuojama riba yra susijusi su tam tikromis problemomis
en Considers that a threshold value, however defined, for the minimum stake of a public contracting authority in an undertaking whose capital is held jointly with private partners would result in certain permanent protected stakes and that any limit put forward for discussion consequently poses problems
lt Institucijose susikurta programinė įranga nėra nematerialusis ilgalaikis turtas
en Computer software developed within the Institutions does not constitute intangible fixed assets
lt ilgalaikis turtas, kuris yra vertinamas tikrąja verte atėmus apskaičiuotas pardavimo vietos sąnaudas pagal ‧-ąjį TAS Žemės ūkis
en non-current assets that are measured at fair value less estimated point-of-sale costs in accordance with IAS ‧ Agriculture
lt Ilgalaikio turto (ar perleidimo grupių), klasifikuojamo (-ų) kaip laikomas (-ų) pardavimui, pateikimas
en Presentation of a non-current asset or disposal group classified as held for sale
lt Ilgalaikis nematerialus ir materialus turtas parodomi jų įsigijimo verte, atėmus nusidėvėjimą/amortizaciją ir vertės sumažėjimą
en The intangible and tangible fixed assets are stated at historical cost less depreciation/amortisation and impairment
lt Laikoma, kad tiesioginių mokesčių sutaupymo pavidalo nauda paprastai nėra siejama su ilgalaikio turto pirkimu
en It is considered that benefits in the form of savings of direct taxes are generally not considered to be linked to the purchase of fixed assets
lt Pagrindinio kapitalo vartojimas nepadengia nenumatyto ilgalaikio turto senėjimo, ir suma, įtraukiama į jų paprastai numatomą senėjimą, gali būti mažesnė už faktišką senėjimą
en Consumption of fixed capital does not cover unforeseen obsolescence in fixed assets, and the amount included for their normally expected obsolescence may fall short of the actual obsolescence
Showing page 1. Found 35924 sentences matching phrase "ilgalaikis turtas".Found in 11.918 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.