Translations into English:

 • fixed asset   
  []
   
  An accounting classifier used to classify any long-term asset whose cost expiration is recognized over more than one year.
   
  Asset or property of a corporation, which cannot be consumed or easily be converted into cash, and which enables its owner to carry on its operations.
   
  non-current asset
 • fixed assets   
 • PP&E   
   
  Asset or property of a corporation, which cannot be consumed or easily be converted into cash, and which enables its owner to carry on its operations.
 • non-current asset   
   
  Asset or property of a corporation, which cannot be consumed or easily be converted into cash, and which enables its owner to carry on its operations.
 • property plant and equipment   
   
  Asset or property of a corporation, which cannot be consumed or easily be converted into cash, and which enables its owner to carry on its operations.
 • property, plant, and equipment   
   
  non-current asset

Similar phrases in dictionary Lithuanian English. (4)

ilgalaikio turto grupė
fixed asset group
ilgalaikio turto priedas
fixed asset addition
nematerialusis ilgalaikis turtas
intangible fixed asset; intangible fixed assets

Example sentences with "ilgalaikis turtas", translation memory

add example
lt vidutinio termino ir ilgalaikių obligacijų emisijos kainos ir nominalios vertės skirtumas laikomas ne palūkanomis, bet turimo turto vertės padidėjimu ar sumažėjimu
en for medium and long term bonds, the difference between the issue price and the nominal value is not to be regarded as interest but as holdings gains and losses
lt ILGALAIKIO TURTO (AR PERLEIDIMO GRUPIŲ) KLASIFIKAVIMAS KAIP TURTO, LAIKOMO PARDAVIMUI
en CLASSIFICATION OF NON-CURRENT ASSETS (OR DISPOSAL GROUPS) AS HELD FOR SALE
lt Agentūra dar neatliko savo ilgalaikio turto fizinės inventorizacijos
en The Agency has not yet carried out a physical inventory of its fixed assets
lt Finansinis ilgalaikis turtas
en Financial fixed assets
lt Kai ilgalaikio turto nereikia pateikti kaip atskiro straipsnio, jis yra priskiriamas straipsniui kitas turtas
en Where fixed assets do not have to be reported as a separate item, they must be allocated under Other assets
lt Kad atitiktų reikalavimus, perleidžiama veikla turi būti gyvybinga, su ilgalaikiu turtu ir personalu, jos veiklos lygis perleidimo momentu nustatomas pagal ‧–‧ m. apyvartą, ji negali būti susijusi su buvusiu ar būsimu perleidimu pagal šį sprendimą ar būti įtraukta į bendros įmonės kūrimą pagal ‧ dalį
en To be eligible, the business activities divested must cover a viable business comprising fixed assets and workforce, whose ‧/‧ turnover is representative of the level of business at the time of the divestiture, and they must not be the subject within the framework of this Decision of a past or future divestiture or be included in the joint venture provided for in paragraph
lt Ūkio subjektas neturi perklasifikuoti ar iš naujo pateikti sumų, susijusių su ilgalaikiu turtu arba perleidžiamomis grupėmis, klasifikuojamais kaip laikomi parduoti, arba turtu ir įsipareigojimais ankstesnių laikotarpių balansuose, kad atspindėtų paskutinio pateikto laikotarpio balanso klasifikaciją
en An entity shall not reclassify or re-present amounts presented for non-current assets or for the assets and liabilities of disposal groups classified as held for sale in the balance sheets for prior periods to reflect the classification in the balance sheet for the latest period presented
lt TAS (persvarstytas) reikalauja, kad įmonė, kurioje atskiriamos sąvokos trumpalaikis ir ilgalaikis, neklasifikuotų atidėtųjų mokesčių turto ir įsipareigojimų kaip trumpalaikio turto ir įsipareigojimų
en IAS ‧ (revised) requires that an enterprise which makes the current/non-current distinction should not classify deferred tax assets and liabilities as current assets and liabilities
lt Ilgalaikio turto, visą laiką naudojamo tik tyrimų veiklai (įrangos r priemonių), sąnaudos: ...
en Costs of durable assets used solely and on a continual basis for the research activity (equipment and instruments): ...
lt Vertės atstatymas (atidėjimų atstatymas) dėl perleidžiamų vertybinių popierių, laikomų kaip ilgalaikis finansinis turtas, dalyvavimas kapitale ir akcijos susijusiose įmonėse
en Value re-adjustments in respect of transferable securities held as financial fixed assets, participating interests and shares in affiliated undertakings
lt ilgalaikio turto, reikalingo A ir B prieduose nurodytai veiklai, formavimo vertę
en the value of the gross fixed-asset formation in connection with the activities listed in Annexes A and B
lt ilgalaikis materialus turtas, išskyrus žemę ir pastatus, įvertintas taikant riziką ribojančią amortizaciją
en tangible fixed assets, other than land and buildings, valued on the basis of prudent amortization
lt Metinis pokytis yra atimamas iš pirmiau apibrėžtų pajamų be sąnaudų ir ilgalaikio turto įsigijimo sąnaudų
en The annual change is deducted from receipts net of expenses and the capital expenditure described above
lt Akcijos, kurios nėra ilgalaikis finansinis turtas, kaip apibrėžta Direktyvos ‧/‧/EEB ‧ straipsnio ‧ dalyje, į apskaičiavimą neįtraukiamos
en Shares which are not financial fixed assets as defined in Article ‧ of Directive ‧/‧/EEC shall not be included in the calculation
lt Direktyvos ‧/EEB ‧ straipsnis taikomas vertinant kredito įstaigos paskolas ir avansus, skolos vertybinius popierius, akcijas ir kitus kintamo pelno vertybinius popierius, kurie neapskaitomi kaip ilgalaikis finansinis turtas
en Article ‧ of Directive ‧/EEC shall apply to the valuation of credit institutions
lt AN_F‧†: Ilgalaikio turto suskirstymas
en AN_F‧†: Breakdown of fixed assets
lt Kad tai būtų galima įgyvendinti, bendrajai įmonei turi vadovauti kasdienei veiklai atsidavę vadovai, taip pat ji turi turėti pakankamai išteklių, įskaitant finansus, darbuotojus ir turtą (materialųjį ir nematerialųjį), kad galėtų užsiimti savo ilgalaikiu bendrosios įmonės įkūrimo sutartyje nustatytos srities verslu
en In order to do so the joint venture must have a management dedicated to its day-to-day operations and access to sufficient resources including finance, staff, and assets (tangible and intangible) in order to conduct on a lasting basis its business activities within the area provided for in the joint-venture agreement
lt Taip apskaičiuota suma, priskirtina tyrimo laikotarpiui, taip pat ir laikotarpiui, susijusiam su ilgalaikiu turtu, įsigytu prieš tyrimo laikotarpį, paskirstoma pagal šio straipsnio ‧ dalį
en The amount so calculated which is attributable to the investigation period, including that which derives from fixed assets acquired before this period, shall be allocated as described in paragraph
lt ilgalaikiam nematerialiajam turtui, kuris priskiriamas skirtam parduoti (arba įtraukiamas į perleidžiamą grupę, priskiriamą skirtai parduoti) pagal ‧-ąjį TFAS Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti, ir nutraukta veikla
en non-current intangible assets classified as held for sale (or included in a disposal group that is classified as held for sale) in accordance with IFRS ‧ Non-current assets held for sale and discontinued operations
lt Palūkanų normos rizika yra rizika, kad trumpalaikės palūkanos gali padidėti per ilgalaikių investicijų gyvenimo ciklą, tuo tarpu ilgalaikės palūkanos lieka užblokuotos, arba – atitinkančioje rinkos vertę perspektyvoje – kad equity rinkos vertė nukris, kai grąžos kreivė kils, kadangi turto vertė mažėja labiau nei įsipareigojimų, jei šių reali trukmė yra mažesnė
en Interest rate risk is the risk that short-term interest rates may increase during the lifetime of the long-term investments, while long-term interest rates are locked in; or, to take an equivalent market-value perspective, that the market value of equity drops while the yield curve shifts up, given that the value of the assets will fall further than the liabilities if the liabilities have a shorter effective lifetime
lt Grynojo turto grąža buvo apskaičiuota grynąjį ikimokestinį pelną už panašius produktus išreiškus ilgalaikio turto, priskirto panašiam produktui, grynosios buhalterinės vertės procentais
en The return on net assets was calculated by expressing the pre-tax net profit of the like product as a percentage of the net book value of fixed assets allocated to the like product
lt Tačiau nefinansinio ilgalaikio turto vertė ir steigimo išlaidos mažinamos dėl nusidėvėjimo
en However, the value of non-financial fixed assets and formation expenses shall be written down for depreciation
lt Kai kurie Parlamento nariai atmeta pagrindų direktyvą, nes jų šalis jau turi ilgalaikius įstatymus dėl dirvožemio.Mano regionas - Flandrija - taip pat vykdpažangią dirvožemio politiką keletą metų.Pvz., jau ilgai veikprivalomų dirvožemio pažymėjimų sistema parduodant turtą - tai net dabar neįsivaizduojama daugelyje valstybių narių.
en My region - Flanders - has also been conducting a progressive soil policy for some years. For example, a system of compulsory soil certificates in the case of property transfers - even now inconceivable in many Member States - has been in place for a long time.
lt Siekiant, kad dideli investiciniai projektai nebūtų dirbtinai dalijami į mažesnius projektus, didelis investicinis projektas turėtų būti laikomas vienu investiciniu projektu, kai investicijas, kurias per trejų metų laikotarpį panaudoja ta pati įmonė ar įmonės, sudaro ekonomiškai nedalomas ilgalaikis turtas
en In order to prevent a large investment being artificially divided into sub-projects, a large investment project will be considered to be a single investment project when investments are undertaken during a period of three years by the same undertaking or undertakings and consists of fixed assets combined in an economically indivisible way
lt Išskirtiniais atvejais, jeigu tam tikrų išlaidų (išskyrus darbo išlaidas), naudojamų ilgalaikiam turtui gaminti, negalima apskaičiuoti atskirai (pvz., ūkio traktoriaus naudojimas) ir jeigu tos išlaidos įtraukiamos į išlaidas, visų šių ilgalaikiam turtui gaminti panaudotų išlaidų sąmata įtraukiama pagal ‧ antraštę (Kiti produktai ir įplaukos
en In exceptional cases, if certain costs (other than labour costs) used to produce fixed assets cannot be calculated separately (e.g. use of the holding
Showing page 1. Found 35924 sentences matching phrase "ilgalaikis turtas".Found in 4.339 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.