pronunciation: IPA: /tɪtˈkɛlːɛm bɪlˈmɐltɪ/

Translations into English:

 
do you speak Maltese?

    Show declension

Example sentences with "titkellem bil-Malti", translation memory

add example
mt Il-FEM huwa maħsub biex ikun ikkomplimentat minn artikoli oħrajn u minn materjal ieħor ta’ taħriġ u ser jiġi wkoll tradott f’lingwi oħrajn minn epidemjoloġista li titkellem bil-lingwa nativa.
en The FEM is intended to be complemented by further articles and other training material and also translated into languages by native speaking epidemiologist
mt Id-data mill-komunità li titkellem bil-Ġermaniż hija nieqsa
en Data from the German-speaking community are missing
mt Titkellem bil-Franċiż?
en Do you speak French?
mt il-parti tal-Belġju li titkellem bil-Ġermaniż, ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, l-Estonja, Spanja, Franza, l-Italja, il-Latvja, il-Lussemburgu, l-Awstrija, il-Finlandja, l-Iżvezja, in-Norveġja
en German speaking part of Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Spain, France, Italy, Latvia, Luxembourg, Austria, Finland, Sweden, Norway
mt Għalhekk huwa neċessarju li l-Komunità Ewropea titkellem bil-lingwa taċ-ċittadini tagħha fid-dokumenti tagħha u fir-relazzjonijiet isituzzjonali interni u esterni tagħha sabiex jinftiehmu, ħalli l-istituzzjonijiet lokali (l-awtoritajiet lokali u reġjonali) ikunu jistgħu jinteraġixxu sabiex iċ-ċittadini jkunu jistgħu jiksbu l-messaġġ u jipparteċipaw fil-ħajja Ewropea u jaġixxu ta' multiplikaturi għall-objettivi strateġiċi proposti
en The European Community must therefore speak the language of its own citizens in its documents and in its external and inter-institutional relations so that they can be understood, so that local institutions (local and regional authorities) are able to interact and so that members of the public can get the message and participate in the life of Europe and act as a sounding board for the strategic objectives proposed
mt Effetti sekondarji komuni: jaffettwaw ‧ sa ‧ minn kull ‧ pazjent • Tibdil fil-livelli ta ' xi ċelluli tad-demm u xaħmijiet fid-demm. • Żidiet fil-livelli ta ' zokkor fid-demm u fl-awrina. • Tħossok aktar bil-ġuħ. • Sturdament. • Irrekwitezza. • Rogħda. • Ebusija tal-muskoli jew spażmi (inklużi movimenti fl-għajnejn). • Problemi fil-mod kif titkellem. • Moviment mhux tas-soltu (speċjalment tal-wiċċ jew ta ’ l-ilsien). • Stitikezza
en Common side effects: affect ‧ to ‧ users in ‧ Changes in the levels of some blood cells and circulating fats. Increases in the level of sugars in the blood and urine. Feeling more hungry. Dizziness. Restlessness. Tremor. Muscle stiffness or spasm (including eye movements). Problems with speech. Unusual movement (especially of the face or tongue
mt Effetti sekondarji komuni: jaffettwaw ‧ sa ‧ minn kull ‧ pazjent • Tibdil fil-livelli ta ' elluli tad-demm u xa mijiet fid-demm. xi • idiet fil-livelli ta' zokkor fid-demm u fl-awrina. • T ossok aktar bil-u. • Sturdament. • Irrekwitezza. • Rog da. • Ebusija tal-muskoli jew spa mi (inklu i movimenti fl-g ajnejn). • Problemi fil-mod kif titkellem. • Moviment mhux tas-soltu (spe jalment tal-wi jew ta ’ l-ilsien). • Stitikezza. • alq xott. • Raxx. • Titlef il-forzi. • G eja esa erata. •
en Common side effects: affect ‧ to ‧ users in ‧ Changes in the levels of some blood cells and circulating fats. Increases in the level of sugars in the blood and urine. Feeling more hungry. Dizziness. Restlessness. Tremor. Muscle stiffness or spasm (including eye movements). Problems with speech. Unusual movement (especially of the face or tongue). Constipation. Dry mouth. Rash. Loss of strength. Extreme tiredness. Water retention leading to swelling of the hands, ankles or feet. In the early stages of treatment, some people may feel dizzy or faint (with a slow heart rate), especially when getting up from a lying or sitting position
mt In-Netwerk jista’ jinkludi ħidma mal-gvernijiet nazzjonali dwar l-iżvilupp ta’ dikjarazzjonijiet bil-quddiem għal individwu waqt li jkun għadu kapaċi jagħti l-kunsens tiegħu, fejn jitqiesu t-trattament mediku, il-kura, l-appoġġ, kwistjonijiet finanzjarji u legali u l-potenzjal biex tinħatar bil-quddiem persuna affidabbli li tista’ titkellem f’ismu
en The Network could include work with the national governments on the development of advance statements for an individual, whilst they still have the capacity to consent, taking into account medical treatment, care, support, financial and legal matters and the potential to designate in advance a trustworthy person to speak on their behalf
mt Jitlob lill-Kunsill u lill-Kummissjoni sabiex jagħmlu progress fil-lat ta' relazzjonijiet internazzjonali, jiġifieri dwar il-kompetizzjoni fis-swieq internazzjonali kummerċjali u governattivi, bil-għan li jiżguraw li l-Ewropa titkellem b'vuċi waħda u ssegwi strateġija miftehma
en Asks the Council and the Commission to make progress on the subject of international relations, namely on competition in international commercial and government markets, with the goal of ensuring that Europe speaks with one voice and follows an agreed strategy
mt Ħlief kif provdut fil-paragrafu ‧, investigazzjoni biex tistabbilixxi l-eżistenza, grad jew effett ta’ xi allegat sussidju għandha tinbeda permezz ta’ ilment bil-miktub minn xi persuna fiżika jew ġuridika, jew xi assoċjazzjoni li m’għandiex personalità legali, li tkun qed titkellem f’isem l-industrija tal-Komunità
en Except as provided for in paragraph ‧, an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged subsidy shall be initiated upon a written complaint by any natural or legal person, or any association not having legal personality, acting on behalf of the Community industry
mt Il-Kummissjoni Ewropea qed taħdem biex tippromovi enerġija effiċjenti fl-Istati Membri, tnaqqas il-konsum u d-dipendenza minn pajjiżi terzi għall-enerġija, toħloq netwerk transnazzjonali ta’ interkonnessjonijiet billi tissemplifika l-protokolli ta’ konnessjoni, u tibni pożizzjoni komuni bil-għan li l-UE titkellem b’vuċi waħda f’dan il-qasam
en The European Commission is committed to promoting energy efficiency in the Member States, cutting consumption, reducing the energy dependency on third countries, building trans-national grid interconnections – by simplifying connection protocols – and laboriously constructing a unified EU position so as to speak with one voice
mt WARA ‧ KKUNSIDRA l-abbozz ta' opinjoni adottat mill-Kummissjoni għall-Politika Ekonomika u Soċjali fit-‧ ta' April ‧ (CdR rev.‧) (rapporteur: Is-Sur Karl-Heinz Lambertz, Prim Ministru tal-Komunità li titkellem bil-Ġermaniż, (BE/PES
en HAVING REGARD TO the draft opinion adopted by the Commission for Economic and Social Policy on ‧ April ‧ (CdR ‧/‧ rev. ‧) (rapporteur: Mr Karl-Heinz Lambertz, First Minister of the German-speaking community, (BE/PES
mt Tensjonijiet interni dehru fi ħdan din l-organizzazzjoni, li rriżultaw f'oppożizzjonijiet bejn l-agrikoltura, l-industrija u s-servizzi, bejn il-popolazzjoni li titkellem bil-Moldovan u dik li titkellem bir-Russu, bejn il-grupp lemini nazzjonali u l-Partit Komunista
en Internal tensions appeared in this organisation as result of conflicts between farming, industry and services, between Moldovan and Russian speakers and between the nationalist right-wing and the communist party
mt BE: Id-data għall-komunità Fjamminga teskludi t-tieni kwalifiki fl-edukazzjoni terzjarja non-universitarja; id-data teskludi wkoll l-istituzzjonijiet privati indipendenti (għalkemm in-numru huwa żgħir) u l-komunità li titkellem bil-Ġermaniż
en BE: Data for the Flemish community exclude second qualifications in non-university tertiary education; the data also exclude independent private institutions (although the number is small) and the German-speaking community
mt Talba għal deċiżjoni preliminari- VAT and Duties Tribunal, Manchester- Interpretazzjoni tal-Artikoli ‧, ‧(b) u ‧ tad-Direttiva ‧/‧/KEE: Is-Sitt Direttiva tal-Kunsill, tas-‧ ta’ Mejju ‧, fuq l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar taxxi fuq id-dħul mill-bejgħ- Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud: bażi uniformi ta’ stima (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu ‧, Vol. ‧, p. ‧)- Kunċett ta’ provvista ta’ servizzi bi ħlas- Vawċers mogħtija lill-impjegat skont il-kuntratt ta’ impjieg tiegħu, parti mill-valur ta’ liema jitnaqqas mis-salarju
en Reference for a preliminary ruling- VAT and Duties Tribunal, Manchester- Interpretation of Articles ‧, ‧(b) and ‧ of Sixth Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ May ‧ on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes- Common system of value added tax: uniform basis of assessment (OJ ‧ L ‧, p. ‧)- Meaning of a supply of services for consideration- Retail vouchers made available to an employee under his or her employment contract, part of their value being charged against that employee’s salary
mt Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumentiX'uħud minn dawn it-titoli m'humiex disponibbli bil-Malti
en Decisions concerning certain documents
mt Dan il-Ftehim huwa mfassal duplikatament bil-Bulgaru, biċ-Ċek, bid-Daniż, bl-Eston, bil-Finlandiż, bil-Franċiż, bil-Ġermaniż, bil-Grieg, bl-Ingliż, bil-Latvjan, bil-Litwan, bil-Malti, bl-Olandiż, bil-Pollakk, bil-Portugiż, bir-Rumen, bis-Slovakk, bis-Sloven, bl-Ispanjol, bl-Isvediż, bit-Taljan u bl-Ungeriż, u bil-lingwa tal-Montenegro, b'kull test ugwalment awtentiku
en This Agreement shall be drawn up in duplicate in the Bulgarian, Spanish, Czech, Danish, German, Estonian, Greek, English, French, Italian, Latvian, Lithuanian, Hungarian, Maltese, Dutch, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovene, Finnish and Swedish languages and in the official language used in Montenegro, each text being equally authentic
mt Talba għal deċiżjoni preliminari- Oberlandesgericht Wien- Interpretazzjoni tat-tieni inċiż tal-Artikolu ‧(a) u (b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru ‧/‧, tat-‧ ta’ Diċembru ‧, dwar ġurisdizzjoni u rikonoxximent u eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu ‧, Vol. ‧ p. ‧)- Ġurisdizzjoni speċjali- Kamp ta’ applikazzjoni –Rikors intiż għall-ħlas ta’ kumpens ta’ notifika għall-provvista ta’ servizzi- Servizzi pprovduti, skont ftehim, f’diversi Stati Membri
en Reference for a preliminary ruling- Oberlandesgericht Wien (Austria)- Interpretation of Article ‧(a) and (b), second indent, of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (OJ ‧ L ‧, p. ‧)- Special jurisdiction- Scope- Action for payment of compensation for termination of a contract for the provision of services- Services provided under a contract in different Member States
mt Tressqu d-dokumenti msemmija hawn taħt (X'uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-Malti
en The following documents had been received
mt Rettifika għad-Direttiva ‧/‧/KEE tal-Kunsill tas-‧ ta’ Ġunju ‧ dwar kundizzjonijiet tas-saħħa tal-annimali li jirregolaw il-moviment u l-importazzjoni minn pajjiżi terzi ta’ equidae (razza taż-żwiemel) (ĠU L ‧, ‧.‧.‧) (Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu ‧, Volum
en Corrigendum to Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ on animal health conditions governing the movement and import from third countries of equidae (OJ L
mt Koperazzjoni aktar mill-qrib bejn il-kumitati (X'uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-Malti
en Enhanced cooperation between committees
mt Awtorizzazzjoni għat-tħejjija ta' rapporti ta' inizjattiva (Artikolu ‧ tar-Regoli ta' Proċedura) (X'uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-Malti
en Authorisation to draw up own-initiative reports (Rule
mt Talba għal deċiżjoni preliminari- Conseil d’État- Interpretazzjoni tal-Artikolu ‧ tad-Direttiva tal-Kunsill ‧/‧/KEE tat-‧ ta’ Diċembru ‧ dwar il-protezzjoni tal-ilma kontra t-tniġġis ikkawżat min-nitrati minn sorsi agrikoli (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu ‧, Vol. ‧, p. ‧), u tal-Artikoli ‧ u tad-Direttiva ‧/‧/KE tal-Parlament Ewpropew u tal-Kunsill tas-‧ ta’ Ġunju ‧ dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti pjanijiet u programmi fuq l-ambjent (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu ‧, Vol. ‧, p. ‧)- Twaqqif ta’ programmi ta’ azzjoni rigward iż-żoni vulnerabbli indikati- Natura u portata tal-obbligu- Evalwazzjoni meħtieġa tal-effetti tal-programm ta’ ġestjoni tan-nitroġenu fuq l-ambjent
en Reference for a preliminary ruling- Conseil d’État- Interpretation of Article ‧ of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ December ‧ concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources (OJ ‧ L ‧, p. ‧) and Art ‧ and of Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ June ‧ on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment (OJ ‧ L ‧, p. ‧)- Drawing up of management plans relating to designated vulnerable zones- Nature and scope of the obligation- Necessary assessment of the impact of the nitrogen management plan on the environment
Showing page 1. Found 72773 sentences matching phrase "titkellem bil-Malti".Found in 18.612 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.