pronunciation: IPA: /tɪtˈkɛlːɛm bɪlˈmɐltɪ/

Translations into English:

 
do you speak Maltese?

    Show declension

Example sentences with "titkellem bil-Malti", translation memory

add example
mt il-parti tal-Belġju li titkellem bil-Ġermaniż, ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, l-Estonja, Spanja, Franza, l-Italja, il-Latvja, il-Lussemburgu, l-Awstrija, il-Finlandja, l-Iżvezja, in-Norveġja
en German speaking part of Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Spain, France, Italy, Latvia, Luxembourg, Austria, Finland, Sweden, Norway
mt Tensjonijiet interni dehru fi ħdan din l-organizzazzjoni, li rriżultaw f'oppożizzjonijiet bejn l-agrikoltura, l-industrija u s-servizzi, bejn il-popolazzjoni li titkellem bil-Moldovan u dik li titkellem bir-Russu, bejn il-grupp lemini nazzjonali u l-Partit Komunista
en Internal tensions appeared in this organisation as result of conflicts between farming, industry and services, between Moldovan and Russian speakers and between the nationalist right-wing and the communist party
mt In-Netwerk jista’ jinkludi ħidma mal-gvernijiet nazzjonali dwar l-iżvilupp ta’ dikjarazzjonijiet bil-quddiem għal individwu waqt li jkun għadu kapaċi jagħti l-kunsens tiegħu, fejn jitqiesu t-trattament mediku, il-kura, l-appoġġ, kwistjonijiet finanzjarji u legali u l-potenzjal biex tinħatar bil-quddiem persuna affidabbli li tista’ titkellem f’ismu
en The Network could include work with the national governments on the development of advance statements for an individual, whilst they still have the capacity to consent, taking into account medical treatment, care, support, financial and legal matters and the potential to designate in advance a trustworthy person to speak on their behalf
mt Titkellem bil-Franċiż?
en Do you speak French?
mt Ħlief kif provdut fil-paragrafu ‧, investigazzjoni biex tistabbilixxi l-eżistenza, grad jew effett ta’ xi allegat sussidju għandha tinbeda permezz ta’ ilment bil-miktub minn xi persuna fiżika jew ġuridika, jew xi assoċjazzjoni li m’għandiex personalità legali, li tkun qed titkellem f’isem l-industrija tal-Komunità
en Except as provided for in paragraph ‧, an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged subsidy shall be initiated upon a written complaint by any natural or legal person, or any association not having legal personality, acting on behalf of the Community industry
mt Id-data mill-komunità li titkellem bil-Ġermaniż hija nieqsa
en Data from the German-speaking community are missing
mt BE: Id-data għall-komunità Fjamminga teskludi t-tieni kwalifiki fl-edukazzjoni terzjarja non-universitarja; id-data teskludi wkoll l-istituzzjonijiet privati indipendenti (għalkemm in-numru huwa żgħir) u l-komunità li titkellem bil-Ġermaniż
en BE: Data for the Flemish community exclude second qualifications in non-university tertiary education; the data also exclude independent private institutions (although the number is small) and the German-speaking community
mt Effetti sekondarji komuni: jaffettwaw ‧ sa ‧ minn kull ‧ pazjent • Tibdil fil-livelli ta ' xi ċelluli tad-demm u xaħmijiet fid-demm. • Żidiet fil-livelli ta ' zokkor fid-demm u fl-awrina. • Tħossok aktar bil-ġuħ. • Sturdament. • Irrekwitezza. • Rogħda. • Ebusija tal-muskoli jew spażmi (inklużi movimenti fl-għajnejn). • Problemi fil-mod kif titkellem. • Moviment mhux tas-soltu (speċjalment tal-wiċċ jew ta ’ l-ilsien). • Stitikezza
en Common side effects: affect ‧ to ‧ users in ‧ Changes in the levels of some blood cells and circulating fats. Increases in the level of sugars in the blood and urine. Feeling more hungry. Dizziness. Restlessness. Tremor. Muscle stiffness or spasm (including eye movements). Problems with speech. Unusual movement (especially of the face or tongue
mt Effetti sekondarji komuni: jaffettwaw ‧ sa ‧ minn kull ‧ pazjent • Tibdil fil-livelli ta ' elluli tad-demm u xa mijiet fid-demm. xi • idiet fil-livelli ta' zokkor fid-demm u fl-awrina. • T ossok aktar bil-u. • Sturdament. • Irrekwitezza. • Rog da. • Ebusija tal-muskoli jew spa mi (inklu i movimenti fl-g ajnejn). • Problemi fil-mod kif titkellem. • Moviment mhux tas-soltu (spe jalment tal-wi jew ta ’ l-ilsien). • Stitikezza. • alq xott. • Raxx. • Titlef il-forzi. • G eja esa erata. •
en Common side effects: affect ‧ to ‧ users in ‧ Changes in the levels of some blood cells and circulating fats. Increases in the level of sugars in the blood and urine. Feeling more hungry. Dizziness. Restlessness. Tremor. Muscle stiffness or spasm (including eye movements). Problems with speech. Unusual movement (especially of the face or tongue). Constipation. Dry mouth. Rash. Loss of strength. Extreme tiredness. Water retention leading to swelling of the hands, ankles or feet. In the early stages of treatment, some people may feel dizzy or faint (with a slow heart rate), especially when getting up from a lying or sitting position
mt Jitlob lill-Kunsill u lill-Kummissjoni sabiex jagħmlu progress fil-lat ta' relazzjonijiet internazzjonali, jiġifieri dwar il-kompetizzjoni fis-swieq internazzjonali kummerċjali u governattivi, bil-għan li jiżguraw li l-Ewropa titkellem b'vuċi waħda u ssegwi strateġija miftehma
en Asks the Council and the Commission to make progress on the subject of international relations, namely on competition in international commercial and government markets, with the goal of ensuring that Europe speaks with one voice and follows an agreed strategy
mt Il-FEM huwa maħsub biex ikun ikkomplimentat minn artikoli oħrajn u minn materjal ieħor ta’ taħriġ u ser jiġi wkoll tradott f’lingwi oħrajn minn epidemjoloġista li titkellem bil-lingwa nativa.
en The FEM is intended to be complemented by further articles and other training material and also translated into languages by native speaking epidemiologist
mt Il-Kummissjoni Ewropea qed taħdem biex tippromovi enerġija effiċjenti fl-Istati Membri, tnaqqas il-konsum u d-dipendenza minn pajjiżi terzi għall-enerġija, toħloq netwerk transnazzjonali ta’ interkonnessjonijiet billi tissemplifika l-protokolli ta’ konnessjoni, u tibni pożizzjoni komuni bil-għan li l-UE titkellem b’vuċi waħda f’dan il-qasam
en The European Commission is committed to promoting energy efficiency in the Member States, cutting consumption, reducing the energy dependency on third countries, building trans-national grid interconnections – by simplifying connection protocols – and laboriously constructing a unified EU position so as to speak with one voice
mt WARA ‧ KKUNSIDRA l-abbozz ta' opinjoni adottat mill-Kummissjoni għall-Politika Ekonomika u Soċjali fit-‧ ta' April ‧ (CdR rev.‧) (rapporteur: Is-Sur Karl-Heinz Lambertz, Prim Ministru tal-Komunità li titkellem bil-Ġermaniż, (BE/PES
en HAVING REGARD TO the draft opinion adopted by the Commission for Economic and Social Policy on ‧ April ‧ (CdR ‧/‧ rev. ‧) (rapporteur: Mr Karl-Heinz Lambertz, First Minister of the German-speaking community, (BE/PES
mt Għalhekk huwa neċessarju li l-Komunità Ewropea titkellem bil-lingwa taċ-ċittadini tagħha fid-dokumenti tagħha u fir-relazzjonijiet isituzzjonali interni u esterni tagħha sabiex jinftiehmu, ħalli l-istituzzjonijiet lokali (l-awtoritajiet lokali u reġjonali) ikunu jistgħu jinteraġixxu sabiex iċ-ċittadini jkunu jistgħu jiksbu l-messaġġ u jipparteċipaw fil-ħajja Ewropea u jaġixxu ta' multiplikaturi għall-objettivi strateġiċi proposti
en The European Community must therefore speak the language of its own citizens in its documents and in its external and inter-institutional relations so that they can be understood, so that local institutions (local and regional authorities) are able to interact and so that members of the public can get the message and participate in the life of Europe and act as a sounding board for the strategic objectives proposed
mt Talba għal deċiżjoni preliminari- Oberlandesgericht Wien- Interpretazzjoni tat-tieni inċiż tal-Artikolu ‧(a) u (b) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru ‧/‧, tat-‧ ta’ Diċembru ‧, dwar ġurisdizzjoni u rikonoxximent u eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu ‧, Vol. ‧ p. ‧)- Ġurisdizzjoni speċjali- Kamp ta’ applikazzjoni –Rikors intiż għall-ħlas ta’ kumpens ta’ notifika għall-provvista ta’ servizzi- Servizzi pprovduti, skont ftehim, f’diversi Stati Membri
en Reference for a preliminary ruling- Oberlandesgericht Wien (Austria)- Interpretation of Article ‧(a) and (b), second indent, of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (OJ ‧ L ‧, p. ‧)- Special jurisdiction- Scope- Action for payment of compensation for termination of a contract for the provision of services- Services provided under a contract in different Member States
mt Talba għal deċiżjoni preliminari- Bundesgerichtshof- Interpretazzjoni tat-tieni sentenza tal-Artikolu ‧ u tal-Artikolu ‧ tad-Direttiva ‧/‧/KE, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-‧ ta’ Mejju ‧, dwar il-protezzjoni tal-konsumaturi in rigward ta’ kuntratti li jsiru mill-bogħod (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu ‧, Vol. ‧, p. ‧)- Leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprovdi li l-konsumatur għandu jbati l-ispejjeż tal-kunsinna tal-prodotti f’każ ta’ rtirar
en Preliminary ruling- Bundesgerichtshof- Interpretation of Article ‧, second sentence, and Article ‧ of Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ May ‧ on the protection of consumers in respect of distance contracts (OJ ‧ L ‧, p. ‧)- National legislation which allows the costs of delivering the goods to be charged to the consumer if he withdraws from the contract
mt Talba għal deċiżjoni preliminari- Dioikitiko Efeteio Thessalonikis- Interpretazzjoni tal-Klawżola ‧.‧ tad-Direttiva tal-Kunsill ‧/‧/KE, tat-‧ ta’ Ġunju ‧, dwar il-ftehim qafas fuq il-leave tal-ġenituri konkluż mill-UNICE, CEEP u ta’ ETUC (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu ‧, Vol. ‧, p. ‧) flimkien mal-Artikolu ‧ tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (ĠU C ‧, p. ‧)- Leave parentali mogħti meta jitwieldu tewmin- Għoti ta’ leave parentali wieħed biss meta jitwieldu tewmin- Ksur tal-Artikolu ‧ tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali minħabba diskriminazzjoni bbażata fuq it-twelid u minħabba restrizzjoni tad-drittijiet tat-tfal tewmin li mhijiex permess taħt il-prinċipju ta’ proporzjonalità?
en Reference for a preliminary ruling- Diikitiko Efetio Thessalonikis- Interpretation of clause ‧.‧ of the framework agreement on parental leave annexed to Council Directive ‧/‧/ΕC of ‧ June ‧ on the framework agreement on parental leave concluded by UNICE, CEEP and the ETUC (OJ ‧ L ‧, p. ‧), in conjunction with Article ‧ of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (OJ ‧ C ‧, p. ‧)- Parental leave granted in the event of the birth of twins- Grant of a single period of parental leave in the event of the birth of twins- Infringement of Article ‧ of the Charter of Fundamental Rights on the grounds of discrimination on the basis of birth and a restriction on the right of twins that is not permitted by the principle of proportionality?
mt Talba għal deċiżjoni preliminari- Sąd Rejonowy Gdańsk- Interpretazzjoni tal-Artikoli ‧, ‧, ‧, ‧ u ‧ tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru ‧/‧, tad-‧ ta’ Mejju ‧, dwar proċedimenti ta’ falliment (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu ‧, Vol. ‧, p. ‧)- Approprjazzjoni, mill-awtoritajiet ta’ Stat Membru, tal-beni finanzjarji li kienu jinsabu fil-kont tal-bank ta’ impriża wara li nfetħu proċedimenti ta’ falliment kontriha fi Stat Membru ieħor, minkejja d-dispożizzjonijiet tad-dritt nazzjonali tal-Istat Membru li fih infetħu l-proċedimenti- Rifjut ta’ Stat Membru li jirrikonoxxi l-proċedimenti ta’ falliment miftuħa minn qorti ta’ Stat Membru ieħor fin-nuqqas ta’ ftuh ta’ proċedimenti sekondarji ta’ falliment f’dan l-Istat
en Reference for a preliminary ruling- Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ- interpretation of Articles ‧, ‧, ‧, ‧ and ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ May ‧ on insolvency proceedings (OJ ‧ L ‧, p. ‧)- Attachment by the authorities of a Member State of funds held in a bank account of an undertaking after insolvency proceedings in respect of that undertaking have been opened in another Member State, notwithstanding the provisions of the national law of the State in which those proceedings have been opened- Refusal of recognition by a Member State, in which secondary insolvency proceedings have not been opened, of the insolvency proceedings opened by a court of another Member State
mt Tressqu d-dokumenti msemmija hawn taħt (X'uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-Malti
en The following documents had been received
mt Koperazzjoni aktar mill-qrib bejn il-kumitati (X'uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-Malti
en Enhanced cooperation between committees
mt Appell mid-digriet tal-Qorti tal-Prim’Istanza (Is-Sitt Awla), tas-‧ ta’ Novembru ‧, Makhteshim-Agan Holding et vs Il-Kummissjoni (T-‧/‧)- Li biha l-Qorti tal-Prim’Istanza ddikjarat bħala inammissibbli rikors għall-annullament tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni li ma tippreżentax proposta għall-inklużjoni tas-sustanza attiva azinphos-methyl fl-Anness ‧ tad-Direttiva tal-Kunsill ‧/‧/KEE, tal-‧ ta’ Lulju ‧, li tikkonċerna t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu ‧, Vol. ‧, p. ‧), li allegatament tinsab f’ittra tat-‧ ta’ Ottubru ‧ (D/‧)- Att li jista’ jiġi kkontestat
en Appeal brought against the order of the Court of First Instance (Sixth Chamber) of ‧ November ‧ in Case T-‧/‧ Makhteshim-Agan Holding and Others v Commission in which the Court of First Instance declared inadmissible an action for annulment of the decision of the Commission not to submit a proposal for the inclusion of the active substance azinphos-methyl in Annex I to Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ July ‧ concerning the placing of plant protection products on the market (OJ ‧ L ‧, p. ‧), allegedly contained in a letter of ‧ October ‧ (D/‧)- Actionable measure
mt Awtorizzazzjoni għat-tħejjija ta' rapporti ta' inizjattiva (Artikolu ‧ tar-Regoli ta' Proċedura) (X'uħud minn dawn id-dokumenti m'humiex disponibbli bil-Malti
en Authorisation to draw up own-initiative reports (Rule
mt Talba għal deċiżjoni preliminari- House of Lords- Interpretazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill, ‧/‧/KEE, tal-‧ ta’ Lulju ‧, dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi ta’ l-Istati Membri dwar responabbiltà għall-prodotti difettużi (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu ‧ Vol. ‧, p. ‧- ‧)- Azzjoni mressqa kontra kumpannija li bi żball ġiet ikkunsidrata bħala l-produttur ta’ prodott allegatament difettuż- Possibilità, wara li jkun iddekorra l-perijodu ta’ preskrizzjoni ta’ ‧ snin previst fl-Artikolu ‧ tad-Direttiva, li jiġi ssostitwit il-konvenut fil-kawża minn parti oħra- Persuna magħżula bħala konvenut fil-kawża matul il-perjodu ta’ ‧ snin li ma jkollhiex il-kwalità ta’ produttur kif iddefinit fl-Artikolu ‧ tad-Direttiva
en Reference for a preliminary ruling- House of Lords- Interpretation of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ July ‧ on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning liability for defective products (OJ ‧ L ‧, p. ‧)- Action brought against a company wrongly considered to be the producer of the allegedly defective product- Whether another party may be substituted for the defendant after the ten-year limitation period laid down in Article ‧ of the Directive- Person designated as defendant in the proceedings brought during the ten-year period not a producer as defined in Article ‧ of the Directive
Showing page 1. Found 72773 sentences matching phrase "titkellem bil-Malti".Found in 16.16 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.