pronunciation: IPA: /tɪtˈkɛlːɛm bɪlˈmɐltɪ/

Translations into English:

 
do you speak Maltese?

    Show declension

Example sentences with "titkellem bil-Malti", translation memory

add example
mt Għalhekk huwa neċessarju li l-Komunità Ewropea titkellem bil-lingwa taċ-ċittadini tagħha fid-dokumenti tagħha u fir-relazzjonijiet isituzzjonali interni u esterni tagħha sabiex jinftiehmu, ħalli l-istituzzjonijiet lokali (l-awtoritajiet lokali u reġjonali) ikunu jistgħu jinteraġixxu sabiex iċ-ċittadini jkunu jistgħu jiksbu l-messaġġ u jipparteċipaw fil-ħajja Ewropea u jaġixxu ta' multiplikaturi għall-objettivi strateġiċi proposti
en The European Community must therefore speak the language of its own citizens in its documents and in its external and inter-institutional relations so that they can be understood, so that local institutions (local and regional authorities) are able to interact and so that members of the public can get the message and participate in the life of Europe and act as a sounding board for the strategic objectives proposed
mt Ħlief kif provdut fil-paragrafu ‧, investigazzjoni biex tistabbilixxi l-eżistenza, grad jew effett ta’ xi allegat sussidju għandha tinbeda permezz ta’ ilment bil-miktub minn xi persuna fiżika jew ġuridika, jew xi assoċjazzjoni li m’għandiex personalità legali, li tkun qed titkellem f’isem l-industrija tal-Komunità
en Except as provided for in paragraph ‧, an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged subsidy shall be initiated upon a written complaint by any natural or legal person, or any association not having legal personality, acting on behalf of the Community industry
mt Titkellem bil-Franċiż?
en Do you speak French?
mt Il-FEM huwa maħsub biex ikun ikkomplimentat minn artikoli oħrajn u minn materjal ieħor ta’ taħriġ u ser jiġi wkoll tradott f’lingwi oħrajn minn epidemjoloġista li titkellem bil-lingwa nativa.
en The FEM is intended to be complemented by further articles and other training material and also translated into languages by native speaking epidemiologist
mt In-Netwerk jista’ jinkludi ħidma mal-gvernijiet nazzjonali dwar l-iżvilupp ta’ dikjarazzjonijiet bil-quddiem għal individwu waqt li jkun għadu kapaċi jagħti l-kunsens tiegħu, fejn jitqiesu t-trattament mediku, il-kura, l-appoġġ, kwistjonijiet finanzjarji u legali u l-potenzjal biex tinħatar bil-quddiem persuna affidabbli li tista’ titkellem f’ismu
en The Network could include work with the national governments on the development of advance statements for an individual, whilst they still have the capacity to consent, taking into account medical treatment, care, support, financial and legal matters and the potential to designate in advance a trustworthy person to speak on their behalf
mt Jitlob lill-Kunsill u lill-Kummissjoni sabiex jagħmlu progress fil-lat ta' relazzjonijiet internazzjonali, jiġifieri dwar il-kompetizzjoni fis-swieq internazzjonali kummerċjali u governattivi, bil-għan li jiżguraw li l-Ewropa titkellem b'vuċi waħda u ssegwi strateġija miftehma
en Asks the Council and the Commission to make progress on the subject of international relations, namely on competition in international commercial and government markets, with the goal of ensuring that Europe speaks with one voice and follows an agreed strategy
mt Il-Kummissjoni Ewropea qed taħdem biex tippromovi enerġija effiċjenti fl-Istati Membri, tnaqqas il-konsum u d-dipendenza minn pajjiżi terzi għall-enerġija, toħloq netwerk transnazzjonali ta’ interkonnessjonijiet billi tissemplifika l-protokolli ta’ konnessjoni, u tibni pożizzjoni komuni bil-għan li l-UE titkellem b’vuċi waħda f’dan il-qasam
en The European Commission is committed to promoting energy efficiency in the Member States, cutting consumption, reducing the energy dependency on third countries, building trans-national grid interconnections – by simplifying connection protocols – and laboriously constructing a unified EU position so as to speak with one voice
mt WARA ‧ KKUNSIDRA l-abbozz ta' opinjoni adottat mill-Kummissjoni għall-Politika Ekonomika u Soċjali fit-‧ ta' April ‧ (CdR rev.‧) (rapporteur: Is-Sur Karl-Heinz Lambertz, Prim Ministru tal-Komunità li titkellem bil-Ġermaniż, (BE/PES
en HAVING REGARD TO the draft opinion adopted by the Commission for Economic and Social Policy on ‧ April ‧ (CdR ‧/‧ rev. ‧) (rapporteur: Mr Karl-Heinz Lambertz, First Minister of the German-speaking community, (BE/PES
mt il-parti tal-Belġju li titkellem bil-Ġermaniż, ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, l-Estonja, Spanja, Franza, l-Italja, il-Latvja, il-Lussemburgu, l-Awstrija, il-Finlandja, l-Iżvezja, in-Norveġja
en German speaking part of Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Spain, France, Italy, Latvia, Luxembourg, Austria, Finland, Sweden, Norway
mt BE: Id-data għall-komunità Fjamminga teskludi t-tieni kwalifiki fl-edukazzjoni terzjarja non-universitarja; id-data teskludi wkoll l-istituzzjonijiet privati indipendenti (għalkemm in-numru huwa żgħir) u l-komunità li titkellem bil-Ġermaniż
en BE: Data for the Flemish community exclude second qualifications in non-university tertiary education; the data also exclude independent private institutions (although the number is small) and the German-speaking community
mt Effetti sekondarji komuni: jaffettwaw ‧ sa ‧ minn kull ‧ pazjent • Tibdil fil-livelli ta ' xi ċelluli tad-demm u xaħmijiet fid-demm. • Żidiet fil-livelli ta ' zokkor fid-demm u fl-awrina. • Tħossok aktar bil-ġuħ. • Sturdament. • Irrekwitezza. • Rogħda. • Ebusija tal-muskoli jew spażmi (inklużi movimenti fl-għajnejn). • Problemi fil-mod kif titkellem. • Moviment mhux tas-soltu (speċjalment tal-wiċċ jew ta ’ l-ilsien). • Stitikezza
en Common side effects: affect ‧ to ‧ users in ‧ Changes in the levels of some blood cells and circulating fats. Increases in the level of sugars in the blood and urine. Feeling more hungry. Dizziness. Restlessness. Tremor. Muscle stiffness or spasm (including eye movements). Problems with speech. Unusual movement (especially of the face or tongue
mt Effetti sekondarji komuni: jaffettwaw ‧ sa ‧ minn kull ‧ pazjent • Tibdil fil-livelli ta ' elluli tad-demm u xa mijiet fid-demm. xi • idiet fil-livelli ta' zokkor fid-demm u fl-awrina. • T ossok aktar bil-u. • Sturdament. • Irrekwitezza. • Rog da. • Ebusija tal-muskoli jew spa mi (inklu i movimenti fl-g ajnejn). • Problemi fil-mod kif titkellem. • Moviment mhux tas-soltu (spe jalment tal-wi jew ta ’ l-ilsien). • Stitikezza. • alq xott. • Raxx. • Titlef il-forzi. • G eja esa erata. •
en Common side effects: affect ‧ to ‧ users in ‧ Changes in the levels of some blood cells and circulating fats. Increases in the level of sugars in the blood and urine. Feeling more hungry. Dizziness. Restlessness. Tremor. Muscle stiffness or spasm (including eye movements). Problems with speech. Unusual movement (especially of the face or tongue). Constipation. Dry mouth. Rash. Loss of strength. Extreme tiredness. Water retention leading to swelling of the hands, ankles or feet. In the early stages of treatment, some people may feel dizzy or faint (with a slow heart rate), especially when getting up from a lying or sitting position
mt Id-data mill-komunità li titkellem bil-Ġermaniż hija nieqsa
en Data from the German-speaking community are missing
mt Tensjonijiet interni dehru fi ħdan din l-organizzazzjoni, li rriżultaw f'oppożizzjonijiet bejn l-agrikoltura, l-industrija u s-servizzi, bejn il-popolazzjoni li titkellem bil-Moldovan u dik li titkellem bir-Russu, bejn il-grupp lemini nazzjonali u l-Partit Komunista
en Internal tensions appeared in this organisation as result of conflicts between farming, industry and services, between Moldovan and Russian speakers and between the nationalist right-wing and the communist party
mt MAGĦMUL duplikatament fi Brussell, fis-sittax-il jum ta’ Lulju, tas-sena elfejn u tmienja, bl-Ingliż, bil-Bulgaru, biċ-Ċek, bid-Daniż, bl-Olandiż, bl-Eston, bil-Finlandiż, bil-Franċiż, bil-Ġermaniż, bil-Grieg, bl-Ungeriż, bit-Taljan, bil-Latvjan, bil-Litwan, bil-Malti, bil-Pollakk, bil-Portugiż, bir-Rumen, bis-Slovakk, bis-Sloven, bl-Ispanjol u biż-Żvediż, b’kull test ugwalment awtentiku
en DONE in duplicate at Brussels on the sixteenth day of July in the year two thousand and eight, in the Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic
mt Dan il-Ftehim, miktub f’żewġ kopji bil-Ġermaniz, bl-Ingliż, bil-Bulgaru, bid-Daniż, bl-Ispanjol, bl-Estonjan, bil-Finlandiż, bil-Franċiż, bil-Grieg, bl-Ungeriż, bit-Taljan, bil-Latvjan, bil-Litwan, bil-Malti, bl-Olandiż, bil-Pollakk, bil-Portugiż, bir-Rumen, bis-Slovakk, bis-Sloven, bl-Iżvediż u biċ-Ċek, b’kull wieħed minn dawn it-testi ugwalment awtentiku, għandu jidħol fis-seħħ fid-data li fiha l-Partijiet jinnotifikaw lil xulxin bil-miktub li jkunu tlestew il-proċeduri interni rispettivi tagħhom meħtieġa għal dan il-għan
en This Agreement, drawn up in duplicate in the Bulgarian, Spanish, Czech, Danish, German, Estonian, Greek, English, French, Italian, Latvian, Lithuanian, Hungarian, Maltese, Dutch, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Finnish and Swedish languages, each of these texts being equally authentic, shall enter into force on the date on which the Parties notify each other in writing that they have completed their respective necessary internal procedures to that end
mt dwar il-progress tal-Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millenju u l-isfidi li għad baqa’, SEC ‧ finali (mhux disponibbli bil-Malti
en The progress made on the Millennium Development Goals and key challenges for the road ahead, SEC ‧ final
mt Appell mis-sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza (Is-Seba’ Awla) tas-‧ ta’ Settembru ‧, Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia vs Il-Kunsill u Il-Kummissjoni (T-‧/‧), li permezz tagħha l-Qorti tal-Prim’Istanza ċaħdet rikors għad-danni intiż sabiex jinkiseb kumpens għad-dannu allegatament subit mir-rikorrenti minħabba nuqqas min-naħa tal-Kunsill u tal-Kummissjoni li jadottaw id-dispożizzjonijiet li jippermettu lill-awtoritajiet doganali ta’ Stat Membru, fil-każ inkwistjoni l-awtoritajiet doganali Griegi, li jaċċettaw bħala prova tal-oriġini tal-prodotti tas-sajd li nqabdu minn bastiment Grieg proprjetà tar-rikorrenti, dokumenti maħruġa minn Stat terz, minbarra d-dokument T‧M previst mir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru ‧/‧, tat-‧ ta’ Lulju ‧ (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu ‧, Vol. ‧, p
en Appeal against the judgment of the Court of First Instance (Seventh Chamber) of ‧ September ‧ in Case T-‧/‧ Pigasos Alieftiki Naftiki Etairia v Council and Commission, in which that Court dismissed an action for damages to compensate for the damage alleged to have been suffered by the applicant as a result of the fact that the Council and the Commission did not adopt provisions enabling the customs authorities of a Member State, in this case the Greek customs authorities, to accept as proof of the Community nature of products fished by a Greek vessel belonging to the applicant documents issued by a third State other than the T‧M form provided for in Commission Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ (JO ‧ L ‧, p
mt B'deroga mir-Regolament Nru ‧ u għal perjodu ta' tliet snin li jibda fl-‧ ta' Mejju ‧, l-Istituzzjonijiet ta' l-Unjoni Ewropea m'għandhomx ikunu marbuta bl-obbligu li jfasslu l-atti kollha bil-Malti u li jippubblikawhom f'dik il-lingwa fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea
en By way of derogation from Regulation No ‧ and for a period of three years beginning on ‧ May ‧, the institutions of the European Union shall not be bound by the obligation to draft all acts in Maltese and to publish them in that language in the Official Journal of the European Union
mt Talba għal deċiżjoni preliminari- Oberster Gerichtshof- Interpretazzjoni tal-Artikolu ‧ tal-Ewwel Direttiva tal-Kunsill ‧/‧/KEE, tal-‧ ta’ Diċembru ‧, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu ‧, Vol. ‧, p. ‧)- Riżerva ta’ sinjal simili jew identiku għal trade mark minn provditur ta’ servizzi li uża mutur ta’ riċerka tal-internet sabiex, wara li tittajpja l-imsemmi sinjal bħala kelma ta’ riċerka, fuq l-iskrin jidher awtomatikament riklam għal prodotti jew servizzi identiċi jew li jixbhu lil dawk li għalihom it-trade mark inkwistjoni hija rreġistrata (keyword advertising)- Klassifikazzjoni ta’ dan l-użu tat-trade mark bħala użu li l-proprjetarju tagħha għandu dritt jipprojbixxi
en Reference for a preliminary ruling- Oberster Gerichtshof- Interpretation of Article ‧ of the First Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ December ‧ to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (OJ ‧ L ‧, p. ‧)- Reservation of a sign similar or identical to a trade mark with an internet search engine operator in order that, once that sign has been entered as a search term, advertising for products or services identical or similar to those for which the trade mark in question was registered appears automatically on the screen (keyword advertising)- Classification of that utilisation of the trade mark as a use which its proprietor is entitled to prevent
mt Dan il-Ftehim huwa mfassal duplikatament bil-Bulgaru, biċ-Ċek, bid-Daniż, bl-Eston, bil-Finlandiż, bil-Franċiż, bil-Ġermaniż, bil-Grieg, bl-Ingliż, bil-Latvjan, bil-Litwan, bil-Malti, bl-Olandiż, bil-Pollakk, bil-Portugiż, bir-Rumen, bis-Slovakk, bis-Sloven, bl-Ispanjol, bl-Isvediż, bit-Taljan u bl-Ungeriż, u bil-lingwa tal-Montenegro, b'kull test ugwalment awtentiku
en This Agreement shall be drawn up in duplicate in the Bulgarian, Spanish, Czech, Danish, German, Estonian, Greek, English, French, Italian, Latvian, Lithuanian, Hungarian, Maltese, Dutch, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovene, Finnish and Swedish languages and in the official language used in Montenegro, each text being equally authentic
mt Iż-żewġ sezzjonijiet li ġejjin, li jinsabu fl-istrixxa tal-menù, huma disponibbli bil-Malti. The European Central Bank (Il-Bank Ċentrali Ewropew): hawn issib tagħrif ġenerali dwar il-BĊE kif ukoll fuq il-qafas legali tas-SEBĊ
en Български bg
mt Talba għal deċiżjoni preliminari- Fővárosi Bíróság- Interpretazzjoni tal-Artikolu ‧(ċ) KE, tal-Artikoli ‧, ‧ u ‧ KE, kif ukoll tad-Direttiva ‧/‧/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tas-‧ ta’ Diċembru ‧, dwar l-impjieg ta’ ħaddiema fil-qafas ta’ prestazzjoni ta’ servizzi (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu ‧, Vol. ‧, p. ‧)- Leġiżlazzjoni nazzjonali li tirrestrinġi l-eżerċizzju tal-attività ta’ impriża ta’ impjieg temporanju għall-kumpanniji li huma stabbiliti fit-territorju nazzjonali biss
en Reference for a preliminary ruling Fővárosi Bíróság- Interpretation of Article ‧(c) EC, of Articles ‧, ‧ and ‧ EC, and of Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ December ‧ concerning the posting of workers in the framework of the provision of services (OJ ‧ L ‧, p. ‧)- National legislation restricting the undertaking of the activity of temporary employment undertakings to those undertakings established in national territory
Showing page 1. Found 72773 sentences matching phrase "titkellem bil-Malti".Found in 7.646 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.