Translations into English:

 • slate   
  (Verb  ) (verb, noun   )
   
  criticise/criticize harshly
   
  criticise/criticize harshly

Example sentences with "met de grond gelijk maken", translation memory

add example
nl Als ze oorlog willen voeren tegen landen die als uitvalsbasis dienen voor terroristen, moeten ze Londen en Hamburg maar met de grond gelijk maken.
en If they wish to wage war on countries which serve as a breeding ground for terrorists, they must destroy London and Hamburg.
nl Ze zal deze stad met de grond gelijk maken
en She' s gonna blow this town apart
nl Ik maak alles gelijk met de grond, Rico
en It' s gonna be good!
nl De tegenstellingen van het kapitalisme in en buiten de EU worden steeds groter. De strijd van de volkeren zal toenemen naarmate het volksvijandige beleid toeneemt en zal het zo zorgvuldig opgetrokken bouwwerk met de grond gelijk maken.
en Opposition to capitalism is growing, both inside and outside the ?U. The grass-roots fight will strengthen as the anti-grass roots policy intensifies and will pull down the edifice being so carefully erected.
nl Wij zien een leger dat terrorisme aanpakt door steden met de grond gelijk te maken en honderdduizend mensen op de vlucht te drijven.
en We see an army combating terrorism by razing towns to the ground and causing hundreds of thousands of people to flee.
nl Om een bokser van ze te maken, moet je ze met de grond gelijk maken
en To make a fighter, you gotta strip them down to bare wood.Rest when you' re dead
nl Het wil er bij mij niet in dat een Europese onderneming toestemming zou krijgen om een hele stad in Canada met de grond gelijk te maken, met huizen, kerken, begraafplaatsen en al.
en I cannot believe that a European company would be allowed to demolish a whole city in Canada, with its houses, churches and cemeteries.
nl Daarom wordt terecht gevreesd dat de wijntelers zich, puur om te overleven, door subsidies laten verleiden om hun wijngaarden met de grond gelijk te maken.
en There is a legitimate fear that in their struggle for survival the wine growers will be lured by subsidies into destroying their vineyards.
nl De engelsen zullen door brand met de grond gelijk maken voordat ze vertrekken naar La Roque
en The English will burn it to the ground before they move to La Roque
nl Een bedrag dat gelijk is aan het bedrag waarop de afgewezen aanvraag betrekking heeft, wordt verrekend met de steunbetalingen in het kader van welke dan ook van de in de titels ‧ en ‧ van Verordening (EG) nr. ‧ vastgestelde steunregelingen waarop de persoon aanspraak kan maken op grond van de aanvragen die hij indient in het kalenderjaar volgende op het kalenderjaar waarin de niet-hervatting wordt vastgesteld
en An amount equal to the amount covered by the refused application shall be off-set against aid payments under any of the aid schemes established in Titles ‧ and ‧ of Regulation (EC) No ‧ to which the person is entitled in the context of applications he lodges in the course of the calendar year following the calendar year of the finding
nl Wij hebben zelfs niet het lef gehad om deze bedriegerij aan de kaak te stellen, die eruit bestaat de helft van een land met de grond gelijk te maken omdat er zich een crimineel ophoudt. Het is duidelijk dat Europa het idee opgegeven heeft welke rol dan ook te spelen, of het moet een bijrol zijn in de humanitaire hulpverlening.
en We have not even had the courage - because Europe has clearly abandoned the idea of playing any role other than humanitarian aid - to denounce the fraud of destroying half a country because a criminal takes refuge there.
nl Als op een dag een extremist uit de VS een van de wolkenkrabbers in de wijk 'la Défense? in Parijs met de grond gelijk zou maken en vervolgens naar de VS zou terugkeren om zich daar schuil te houden, zou het niet in mijn hoofd opkomen mijn regering op te roepen een deel van de Verenigde Staten van Amerika met de grond gelijk te maken en er vervolgens een gouverneur aan te stellen.
en If one day some hothead came from the US and fled to the US after destroying one of the towers in the la Défense district in Paris, it would not occur to me to recommend that my government go and destroy part of the United States of America and then appoint a governor there.
nl Het is goedkoper om het gemeenschapsgebouw met de grond gelijk te maken
en It will be cheaper to just knock down the community center
nl Het probleem is dat het besluit om Irak met de grond gelijk te maken lang geleden al is genomen aan de oevers van de Potomac.
en The problem is that the decision to bomb Iraq into a morgue unfit for the dead was taken a long time ago on the Potomac.
nl Hij zal Minas Tirith met de grond gelijk maken... voordat een koning terugkeert naar de troon van de Mensen
en He will raze Minas Tirith to the ground...... before he sees a king return to the throne of Men
nl In brand steken en met de grond gelijk maken
en In stabbing and burning to the ground
nl En het huis van je vader liet ik met de grond gelijk maken
en And I had that house of your father' s bulldozed to the ground
nl Beste collega's, ik denk dat u te ver bent doorgeschoten, en ik wil dit geval, dat naar mijn mening inderdaad moet worden opgehelderd, niet gebruiken om het hele Venezolaanse regime met de grond gelijk te maken, wat u, naar ik uit uw woorden opmaak wel wilt doen.
en I think you wanted to overdo it, ladies and gentlemen, and I do not want to use this case, which I feel must be clarified, to criticise the entire Venezuelan regime, which is what you are seeking to do.
nl Ook de Griekse regering heeft een storm van arbeiders- en volksvijandige maatregelen ontketend om de soepele arbeidsrelaties overal en volledig ingang te doen vinden, om het stelsel van sociale voorzieningen en het pensioenstelsel met de grond gelijk te maken en de lonen en pensioenen te bevriezen.
en A massive wave of anti-labour measures is being unleashed by the Greek Government and flexible forms of work are being made the rule and imposed across the board. The social security system is also being decimated and wages and pensions are being frozen.
nl O, vlammen van zuiverheid. maken deze corrupte stad met de grond gelijk!
en Oh, flames of purity, raze this corrupt city!
nl Dit is haar familiehuis, en nu kan ze gaan wonen in een soort rusthuis, kerkhof.Terwijl ze deze plaats met de grond gelijk maken
en Used to be the family estate, and now she gets to live in some senior- living graveyard, and they tear this place down
nl Ze zijn gekomen om ons te vernietigen, om de Hof... met de grond gelijk te maken en de grond te zouten
en They' ve come to destroy us, to raze the garden and to salt the Earth
nl Een bedrag dat gelijk is aan het bedrag waarop de afgewezen aanvraag betrekking heeft, wordt verrekend met de steunbetalingen in het kader van welke dan ook van de in de titels ‧ en ‧ van Verordening (EG) nr. ‧/‧ vastgestelde steunregelingen waarop die persoon aanspraak kan maken op grond van de aanvragen die hij indient in het kalenderjaar volgende op het kalenderjaar waarin de niet-hervatting wordt vastgesteld
en An amount equal to the amount covered by the refused application shall be off-set against aid payments under any of the aid schemes established in Titles ‧ and ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ to which the person is entitled in the context of applications he lodges in the course of the calendar year following the calendar year of the finding
nl Een bedrag dat gelijk is aan het bedrag waarop de afgewezen aanvraag betrekking heeft, wordt verrekend met de steunbetalingen in het kader van de in de titels III, ‧ en ‧ bis van Verordening (EG) nr. ‧/‧ vastgestelde steunregelingen of in het kader van het in artikel ‧ van die verordening bedoelde extra steunbedrag waarop die persoon aanspraak kan maken op grond van de aanvragen die hij indient in het kalenderjaar volgende op het kalenderjaar waarin de niet-hervatting wordt vastgesteld
en An amount equal to the amount covered by the refused application shall be off-set against aid payments under any of the aid schemes established in Titles III, ‧ and IVa of Regulation (EC) No ‧/‧ or under the additional amount provided for in Article ‧ of that Regulation to which the person is entitled in the context of applications he lodges in the course of the calendar year following the calendar year of the finding
nl Moet artikel ‧, lid ‧, sub b, van richtlijn ‧/‧/EG van de Raad van ‧ juni ‧ houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming, in het licht van de beginselen die zijn neergelegd in die richtlijn, aldus worden uitgelegd dat het de lidstaten verbiedt personen op grond van hun etnische afstamming indirect te discrimineren doordat nationale rechtsvoorschriften bepalen dat voor- en achternamen van personen van een andere etnische groep of met een andere nationaliteit in akten van de burgerlijke stand moeten worden geschreven in het Latijnse alfabet en zonder gebruik te maken van diakritische tekens, ligaturen of andere wijzigingen van de letters van het Latijnse alfabet die in verschillende talen worden gebruikt?
en In the light of the rules contained in Council Directive ‧/‧/EC of ‧ June ‧ implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin, is Article ‧(b) of that directive to be construed as prohibiting Member States from indirectly discriminating against individuals on grounds of their ethnic origin in the case where national legal rules provide that the first names and surnames of individuals of different origin or nationality must be written, in documents indicating civil status, using Roman letters and not employing diacritical marks, ligatures or other modifications to the letters of the Roman alphabet which are used in a variety of languages?
Showing page 1. Found 4150738 sentences matching phrase "met de grond gelijk maken".Found in 410.015 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.