pronunciation: IPA: /ovərˈzɪxt/ , SAMPA: /ov@r"zIxt/  

Translations into English:

 • overview   
  (Noun  ) (noun   )
   
  brief summary, as of a book or a presentation
   
  A brief summary, as of a book or a presentation.
   
  Een korte samenvatting, zoals van een boek of een presentatie.
   
  brief summary, as of a book or a presentation
 • summary   
  (Noun  ) (noun, adjv   )
   
  condensed presentation
   
  condensed presentation
 • resumé     
 • digest             
  (verb, noun   )
   
  compilation of statutes or decisions analytically arranged
 • view       
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  mental image
   
  mental image
 • summery     
  (adjv   )
 • outline     
  (verb, noun   )
   
  Worksheet data in which rows or columns of detail data are grouped so that you can create summary reports. The outline can summarize either an entire worksheet or a selected portion of it.
 • statement       
  (noun   )
   
  The smallest executable entity within a programming language.
 • abridged form   
 • abridgement   
  (verb, noun   )
 • abstract   
  (verb, noun, adjv   )
 • conspectus   
  (noun   )
 • resume         
  (verb, noun   )
 • review       
  (verb, noun   )
 • survey   
  (verb, noun   )
 • synopsis   
  (noun   )

Other meanings:

 
synopsis, outline
 
survey, overview of the entire situation
 
Ik ben het overzicht kwijt. : I lost track of it. ((literally) I lost the overview.)

Similar phrases in dictionary Dutch English. (9)

a conto-overzichton-account statement
financieel overzichtfinancial statement
gecentraliseerd overzichtcentralized statement
kort overzichtepitome
OverzichtOverview
Overzicht PerformancePoint ServerApplication Planning and Design Guide
overzichtelijk
overzichten
werkblad OverzichtHistory worksheet

    Show declension

Example sentences with "overzicht", translation memory

add example
is ingenomen met het voorstel van de Commissie inzake de rechten en de bescherming van kinderen; merkt op dat de uitgezette strategie van de Commissie voor het gendermainstreamingbeleid zeer algemeen blijft; verwacht van de Commissie met spoed alsnog een gedetailleerd overzicht van de initiatieven die zij in ‧ denkt te ontplooiien; vraagt de Commissie erop toe te zien dat Daphne ‧ tijdig in werking treedtWelcomes the Commission's proposal regarding the rights of children and their protection; notes that the Commission's strategy regarding gender mainstreaming policy is very general; expects the Commission, therefore, to set out, as a matter of urgency, the details of the initiatives to be launched in ‧; calls on the Commission to ensure that Daphne ‧ comes into force in due time
Het is een complex verslag, wat ook niet vreemd is omdat een overzicht presenteren van de economische en handelssamenwerking tussen de Europese Unie en India, en tegelijk aangeven waar de uitdagingen voor India liggen, een ingewikkeld karwei is.It is a complex report, as is only to be expected, since presenting an overview of economic and commercial cooperation between the European Union and India, whilst also highlighting the challenges facing the latter, is a complex task.
Deze aanvragen betreffen de in het betrokken kwartaal gedane uitgaven en gaan vergezeld van een financieel overzicht, een kopie van de betrokken facturen en bewijsstukken, en een tussentijds verslag over de uitvoering van het contract voor het betrokken kwartaal (hierna kwartaalverslag genoemdSuch applications shall cover the payments made during the three-month period concerned and shall be accompanied by a summary financial statement, copies of the relevant invoices and supporting documents and an interim report on the implementation of the contract during the quarter concerned (hereinafter referred to as three-monthly report
overzicht van het transactielogboek en auditlogboek van emissierechten, AAU’s, RMU’s, ERU’s, CER’s (geen tCER’s of lCER’s), lCER’s en tCER’s op elk type rekening in dat registerthe transaction log and audit log history of any allowance, AAU, RMU, ERU, CER (not tCER or lCER), lCER and tCER held in each account type in that registry
Voor een overzicht van de kenmerken van de zijdelingse-botsingpop zie figuur ‧ en tabel ‧ van dit aanhangselFor an overview of the side impact dummy see Figure ‧ and Table ‧ of this Appendix
Elke aanvraag om een erkenning als ontwerporganisatie moet worden ingediend in de vorm en op de wijze zoals vastgelegd door het Agentschap en moet een overzicht bevatten van de in ‧A.‧ voorgeschreven informatie en van de overeenkomstig ‧A.‧ vast te leggen erkenningsvoorwaardenEach application for a design organisation approval shall be made in a form and manner established by the Agency and shall include an outline of the information required by ‧A.‧, and the terms of approval requested to be issued under ‧A
Het overzicht wordt na zes maanden verwijderdIt shall be deleted after six months
Waarom een blessure- overzicht in football?Why is there an injury report in pro football?
Overzicht van de benoemingen waartoe de Raad heeft beslotenList of appointments made by the Council
Overzicht van de handelsvoorradenSummaries of commercial stocks
Overzicht van de benoemingen waartoe de Raad heeft besloten- November/december ‧ (sociale zakenList of appointments made by the Council- November/December ‧ (social field
Zij vormen een aanvulling op de onderhavige mededeling, omdat zij in een voor de partijen bruikbaar formaat een overzicht bieden van de gebruikelijke regelingen voor verbintenissen inzake afstotingThey complement the present Notice as they outline the typical arrangements for divestiture commitments in a format which can be used by the parties
in het verslag wordt een overzicht opgenomen van de nettoactiva beschikbaar voor uitkeringen, de actuariële contante waarde van toegezegde pensioenrechten en het resulterende surplus of tekorta statement is included in the report that shows the net assets available for benefits, the actuarial present value of promised retirement benefits, and the resulting excess or deficit
Alle door de fabrikant toegepaste middelen, eisen en maatregelen moeten op ordelijke en overzichtelijke wijze in de vorm van schriftelijke beleidslijnen, procedures en instructies worden gedocumenteerdAll the elements, requirements and provisions adopted by the applicant(s) must be documented in a systematic and orderly manner in the form of written policies, procedures and instructions
Het zou wenselijk zijn op een centraal punt, bijvoorbeeld bij Eurocontrol, een overzicht van alle vliegtuigen in het Europese luchtruim te hebben.It would be a good idea to have an overview of all the aircraft within European airspace, coordinated centrally: within Eurocontrol, for example.
voor toegezegdpensioenregelingen, de actuariële contante waarde van toegezegde pensioenrechten (waarbij een onderscheid kan worden gemaakt tussen onvoorwaardelijk toegezegde beloningen en niet onvoorwaardelijk toegezegde beloningen) op basis van de uitkeringen die uit hoofde van de bepalingen van de regeling zijn toegezegd voor tot dan toe verrichte arbeidsprestaties, en die bepaald is op basis van het actuele of voorspelde loonniveau; deze informatie kan worden opgenomen in een bijgevoegd actuarieel verslag dat samen met de gerelateerde financiële overzichten moet worden gelezen; enfor defined benefit plans, the actuarial present value of promised retirement benefits (which may distinguish between vested benefits and non-vested benefits) based on the benefits promised under the terms of the plan, on service rendered to date and using either current salary levels or projected salary levels; this information may be included in an accompanying actuarial report to be read in conjunction with the related financial statements; and
Overzicht van de vermogensmutaties over het per ‧ december ‧ afgesloten begrotingsjaarStatement of changes in equity for the year ended ‧ December
Uitsplitsing naar instrument en looptijd: De tabel hierna geeft een overzicht van de vereiste uitsplitsing van transactiegegevens naar instrument en looptijdInstrument and maturity breakdown: The table below provides an overview of the required instrument and maturity breakdown of transactions data
Kader ‧ geeft een overzicht van de sancties die worden opgelegd naar gelang van de vastgestelde overtredingenBox ‧ below summarises the penalties to be applied in connection with the infringements discovered
Voor iedere in bijlage ‧ genoemde aanbestedende dienst worden in het statistische overzicht ten minste vermeldFor each contracting authority listed in Annex IV, the statistical report shall detail at least
Het ontwerp van algemene begroting gaat vergezeld van een gedetailleerd overzicht van de personeelsformatie en uitvoerige motiveringenThe draft general budget shall be accompanied by a detailed staff establishment plan and detailed justifications
Indien dit het geval is, dan wordt intern een herziene versie verspreid waarin de wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke financiële overzicht worden aangegeven alsook de redenen voor deze wijzigingenIf this is the case, a revised report highlighting the changes from the original financial statement and the reasons for these changes shall be circulated internally
Het hoofdvenster van & kivio; bevat een overzicht van het huidige document. U ziet de omtrek en de marges van de pagina en een raster. Links en boven bevinden zich de verticale en horizontale linialen. De werkbalk " Hulpmiddelen " wordt standaard helemaal links geplaatst en onder de documentweergave is een knoppenbalk waarmee u een pagina kunt kiezen. Helemaal onderaan bevindt zich de statusbalk waar de huidige positie van de muiswijzer op de pagina wordt getoond& kivio; 's main window contains a view of the current document. The page outline and margins are shown, as is a grid. Surrounding this view are horizontal and vertical rules. By default a tools toolbar is placed on the left-hand side and beneath the document view is a page selector. Beneath that is the status bar which shows the current position of the mouse pointer as a location on the page
Overzicht van de financiering van de algemene begroting per soort eigen middelen en per lidstaatSummary of financing of the general budget by type of own resource and by Member State
Showing page 1. Found 5967 sentences matching phrase "overzicht".Found in 2.156 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.