pronunciation: IPA: /ovərˈzɪxt/ , SAMPA: /ov@r"zIxt/  

Translations into English:

 • overview   
  (Noun  ) (noun   )
   
  brief summary, as of a book or a presentation
   
  A brief summary, as of a book or a presentation.
   
  Een korte samenvatting, zoals van een boek of een presentatie.
   
  brief summary, as of a book or a presentation
 • summary   
  (Noun  ) (noun, adjv   )
   
  condensed presentation
   
  condensed presentation
 • resumé     
 • digest             
  (verb, noun   )
   
  compilation of statutes or decisions analytically arranged
 • view       
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  mental image
   
  mental image
 • summery     
  (adjv   )
 • outline     
  (verb, noun   )
   
  Worksheet data in which rows or columns of detail data are grouped so that you can create summary reports. The outline can summarize either an entire worksheet or a selected portion of it.
 • statement       
  (noun   )
   
  The smallest executable entity within a programming language.
 • abridged form   
 • abridgement   
  (verb, noun   )
 • abstract   
  (verb, noun, adjv   )
 • conspectus   
  (noun   )
 • resume         
  (verb, noun   )
 • review       
  (verb, noun   )
 • survey   
  (verb, noun   )
 • synopsis   
  (noun   )

Other meanings:

 
synopsis, outline
 
survey, overview of the entire situation
 
Ik ben het overzicht kwijt. : I lost track of it. ((literally) I lost the overview.)

Similar phrases in dictionary Dutch English. (9)

a conto-overzichton-account statement
financieel overzichtfinancial statement
gecentraliseerd overzichtcentralized statement
kort overzichtepitome
OverzichtOverview
Overzicht PerformancePoint ServerApplication Planning and Design Guide
overzichtelijk
overzichten
werkblad OverzichtHistory worksheet

    Show declension

Example sentences with "overzicht", translation memory

add example
Mijnheer de commissaris, u heeft ons zojuist een overzicht gegeven van de maatregelen die Commissie al heeft genomen om deze ernstige crisis in de varkenssector te bezweren en u heeft ook aangegeven dat die onder andere te wijten is aan de sterke groei die de sector heeft doorgemaakt.Commissioner, you have just reported to us on the steps the Commission has taken to resolve this desperate pigmeat crisis. You also mentioned that one of its causes has been the huge increase in production.
Ingetrokken richtlijn met overzicht van de achtereenvolgende wijzigingen ervanRepealed Directive with list of its successive amendments
Een tabel met een overzicht van hoeveelheden uitgevoerde chemische stoffen (in de vorm van stoffen en preparaten), zoals hieronder is aangegevenTable summarising quantities of exported chemicals (in the form of substances and preparations) as outlined below
In verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië is een nieuwe wijziging noodzakelijk en wordt voorgesteld het overzicht van de territoriale eenheden in deze nieuwe lidstaten in een bijlage bij de verordening op te nemenA further amendment has become necessary following the accession of Bulgaria and Romania, in order to insert tables concerning these new Member States into the annex to the regulation
Hoewel wordt getracht een waarheidsgetrouw overzicht van de verschillende rechtvaardigingen voor verticale beperkingen te geven, wordt in deze richtsnoeren geen aanspraak gemaakt op volledigheidWhile trying to give a fair overview of the various justifications for vertical restraints, these Guidelines do not claim to be complete or exhaustive
Nu dat we een overzicht hebben van de huidige status van het CVS zou u een update kunnen uitvoeren. Markeer enkele bestanden (of de hoofdmap van een mappenstructuur, waarmee u gelijk alle bestanden in de hoofdmap selecteert). Kies nu de optie Bijwerken uit het menu Bestand (Uiteraard had u daar ook mee kunnen beginnen in deze sessie, in plaats van te kiezen voor Status) Voor enkele van de bestanden kan de status daarmee veranderen. Met name de bestanden die waren gemarkeerd als " Patch benodigd " of " Behoeft actualisatie ". De kolom Status kan nu ook het volgende bevattenNow that you have got an overview of the current status of the & CVS;, you may want to do an update. Mark some files (or the root of the folder tree which is equivalent to marking all files in this folder). Now choose File Update (Of course, you could have chosen this at the beginning of the session). For some of the files the status may change now. Typically, files which had " Needs Patch " or " Needs Update " are updated. So the following new items are possible in the status column
In dit verband deel ik uw opvatting dat het een goede zaak zou zijn een algemeen overzicht te verkrijgen van de budgettaire middelen die de Europese Unie nu al uittrekt voor de samenwerking met derde landen op het gebied van asiel en immigratie.That said, I support your idea that we should have at our disposal a general overview of the budgetary situation of funds that the European Union is already providing, at the current time, for cooperation with third countries in the area of asylum and immigration.
een tussentijds overzicht van de belangrijke waterbeheerskwesties die zijn vastgesteld in het stroomgebied, minstens twee jaar vóór het begin van de periode waarop het plan betrekking heeftan interim overview of the significant water management issues identified in the river basin, at least two years before the beginning of the period to which the plan refers
Tabel ‧ geeft een overzicht van de bevoegdheden en activiteiten van het Agentschap op grond van de gegevens die het heeft verstrektTable ‧ summarises the powers and activities of the Agency on the basis of information supplied by it
Ik wil niet terugkomen op de problemen in de sector van het toerisme in Europa, en op de uitdagingen waaraan deze het hoofd moet bieden. Dit is reeds uitvoerig aan de orde gekomen in de commissie, en de heer Queiró geeft hier een zeer duidelijk overzicht van.I do not wish to go back over the difficulties encountered by the tourism sector in Europe and the challenges it has to face, since that has been thoroughly debated in committee, and Mr Queiró presents an altogether clear overview of this issue.
Deze grafiek geeft een overzicht van het gebruik van fysiek geheugen op uw systeem. De meeste besturingssystemen (inclusief Linux) zullen zoveel mogelijk beschikbaar fysiek geheugen gebruiken als schijfcache, wat de prestaties van uw systeem bevordert. Dit betekent dat als u een klein deel vrij fysiek geheugen en een groot deel schijfcachegeheugen hebt, uw systeem goed is ingesteldThis graph gives you an overview of the usage of physical memory in your system. Most operating systems (including Linux) will use as much of the available physical memory as possible as disk cache, to speed up the system performance. This means that if you have a small amount of Free Physical Memory and a large amount of Disk Cache Memory, your system is well configured
Artikel 53 van het Financieel Reglement bepaalt dat de lidstaten na verstrekking van de steun een overzicht moeten publiceren van de ontvangers ervan.Article 53 of the Financial Regulation sets out that there should be an ex post publication of beneficiaries by Member States.
Volgens de Commissie bestaat de enige duurzame oplossing in een stapsgewijze ontwikkeling van een werkelijk immigratiebeleid dat, rekening houdend met de vooruitzichten inzake de sociale, economische en demografische ontwikkeling van de Unie, een overzichtelijk en duidelijk kader biedt voor de toelating van immigranten en hun harmonieuze integratie in de gemeenschap die ze opvangt.The Commission feels that any lasting solution will require a genuine immigration policy to be gradually established. This policy must take account of the Union' s views on social, economic and demographic developments, and will consequently guarantee the admission of migrants under an organised and clear framework, as well as their harmonious integration into the communities that receive them.
Daarom moeten we erg aandachtig de studies bekijken die momenteel en ook later worden uitgevoerd met het oog op een grondig overzicht, want niet elk land is hetzelfde en de situatie zou verschillend kunnen zijn van land tot land en van regio tot regio.That is why we should look very carefully at all the studies that are currently being made and will be made afterwards in order to give an in-depth view and perception, because not every country is the same and the situation might be different from country to country or region to region.
indien kosten en interesten worden betaald zonder aflossing van het kapitaal, een overzicht van de betalingstermijnen en-voorwaarden voor de betaling van de rente en recurrente en niet-recurrente bijbehorende kostenif charges and interest are to be paid without capital amortisation, a statement showing the periods and conditions for the payment of the interest and of any associated recurrent and non-recurrent charges
een centraal regelpaneel (master control panel (MCP)) of centrale regeleenheid (master set-up unit (MSU)) met camerakeuzeaanduiding voor het overzicht en voor de afstandsbediening van verschillende camera'sa master control panel (MCP) or master set-up unit (MSU) with selected camera indication, for the overview and for adjustment of several remote cameras
Het overzicht van de documenten kan bestaan uit een overzicht van de in punt ‧ bedoelde documenten en gegevens, van de structuren en bevoegdheden van de beoordeelde, en van elke relevante wijziging in de regelingen inzake voedselcontrole en certificering die sedert de goedkeuring van de overeenkomst of sedert de laatste audit is aangebracht, waarbij vooral de nadruk wordt gelegd op de uitvoering van de aspecten in de controle-en certificeringsregelingen die op de betrokken dieren of producten betrekking hebbenThe document review may consist of a review of the documents and records referred to in paragraph ‧, the structures and powers of the auditee, and any relevant changes to food inspection and certification systems since the adoption of this Agreement or since the previous audit, with emphasis on the implementation of elements of the system of inspection and certification for animals or products of interest
De lidstaten nemen in het eindverslag over de uitvoering van het in artikel ‧ bedoelde jaarprogramma een overzicht op van de intrekkingsprocedures die voor het betrokken jaarprogramma zijn ingeleidMember States shall include in the final report on the implementation of the annual programme referred to in Article ‧ a list of cancellation procedures initiated for the annual programme concerned
In het verslag krijgen we een goed overzicht over de rol van de vrouw in de Turkse samenleving, de economie en de politiek.The report gives a good overview of the role of Turkish women in their country's social, economic and political life.
de regels voor het opstellen, het verzenden, de ontvangst, de vertaling, de bundeling en de verspreiding van de in artikel ‧ bedoelde aankondigingen, alsook van de in artikel ‧ bedoelde statistische overzichtenthe procedures for the drawing-up, transmission, receipt, translation, collection and distribution of the notices referred to in Article ‧ and the statistical reports provided for in Article
De aanvragen om voorschotten, de aanvragen om betalingen, de halfjaarlijkse overzichten van uitgaven en de overzichten inzake de stand van de werkzaamheden, alsmede alle aanvullende inlichtingen moeten in tweevoud worden gezonden aanApplications for advances and payment, six-monthly statements and progress reports must be submitted in duplicate to
vraagt de Europese Commissie om het bevorderen van samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties te ondersteunen door niet alleen een Europees portaal voor jonge vrijwilligers te ontwikkelen, maar ook een databank met een overzicht van best practices, projecten, mogelijkheden en gegevenscalls upon the European Commission to support the promotion of cooperation between voluntary organisations by developing not only a European Youth Volunteer Portal, but also a database of best practices, projects, opportunities and detailed information
De actuariële contante waarde van toegezegde pensioenrechten wordt vermeld in de toelichting bij de overzichtenThe actuarial present value of promised retirement benefits is disclosed in a note to the statements
Indien deze historische financiële informatie niet met dergelijke standaarden in overeenstemming is, moet zij worden gepresenteerd in de vorm van aangepaste financiële overzichtenIf such historical financial information is not in accordance with any such standards, it must be presented in the form of restated financial statements
Ik kan daar nog aan toevoegen dat we een gedetailleerd overzicht hebben opgesteld van initiatieven die op het terrein van justitie en binnenlandse zaken in 1998 zijn ontwikkeld.As a supplement to my answer, we have also produced a detailed table of initiatives taken within the field of justice and home affairs during 1998.
Showing page 1. Found 5967 sentences matching phrase "overzicht".Found in 2.335 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.