pronunciation: IPA: /ovərˈzɪxt/ , SAMPA: /ov@r"zIxt/  

Translations into English:

 • summary   
  (Noun  ) (noun, adjv   )
   
  condensed presentation
   
  condensed presentation
   
  condensed presentation
 • resumé     
 • overview   
  (Noun  ) (noun   )
   
  brief summary, as of a book or a presentation
   
  A brief summary, as of a book or a presentation.
   
  Een korte samenvatting, zoals van een boek of een presentatie.
   
  brief summary, as of a book or a presentation
   
  brief summary, as of a book or a presentation
 • digest             
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  compilation of statutes or decisions analytically arranged
   
  compilation of statutes or decisions analytically arranged
   
  magazine of abridged articles
 • summery     
  (adjv   )
 • view       
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  mental image
   
  mental image
   
  mental image
 • abridgement   
  (verb, noun   )
 • abstract   
  (verb, noun, adjv   )
 • synopsis   
  (noun   )
 • outline     
  (verb, noun   )
   
  Worksheet data in which rows or columns of detail data are grouped so that you can create summary reports. The outline can summarize either an entire worksheet or a selected portion of it.
 • statement       
  (noun   )
   
  The smallest executable entity within a programming language.
 • abridged form   
 • analysis   
  (noun   )
 • conspectus   
  (noun   )
 • resume         
  (verb, noun   )
 • review       
  (verb, noun   )
 • survey   
  (verb, noun   )

Other meanings:

 
synopsis, outline
 
survey, overview of the entire situation
 
Ik ben het overzicht kwijt. : I lost track of it. ((literally) I lost the overview.)

Did you mean: Overzicht

Similar phrases in dictionary Dutch English. (9)

a conto-overzicht
on-account statement
financieel overzicht
financial statement
gecentraliseerd overzicht
centralized statement
Overzicht
Overview
Overzicht PerformancePoint Server
Application Planning and Design Guide
werkblad Overzicht
History worksheet

    Show declension

Example sentences with "overzicht", translation memory

add example
nl In aansluiting op de op ‧ en ‧ april ‧ in de raad van bestuur gehouden bespreking over de vereiste intensivering van Europols activiteiten ter bestrijding van het terrorisme wordt in onderhavig document een overzicht gegeven van het aantal medewerkers dat nodig is om deze werkzaamheden uit te voeren
en Following the discussion in the Management Board on ‧ and ‧ April ‧ on the required increase in Europol's counter terrorism activities, this document provides an overview of the necessary human resources in order to fulfil these activities
nl Wanneer een nieuw of extra perceel van niveau ‧ wordt ingericht, doen de lidstaten samen met de eerste overlegging van gegevens met betrekking tot dat perceel de Commissie een overzicht van de selectiecriteria toekomen, alsook een volledige lijst van alle percelen, met inbegrip van basisinformatie zoals de ligging, d.w.z. de lengte-, breedte- en hoogteligging, de soortensamenstelling en voorts algemene perceelgerelateerde informatie m.b.t. elk ingericht perceel van niveau ‧ in gestandaardiseerde vorm
en Once a new or additional Level ‧ plot is established Member States shall together with the first data transmission concerning that plot forward a review of the selection criteria and a complete list of all plots to the Commission, including basic information such as location, that is to say longitude, latitude and altitude, and species, as well as general plot information for each Level ‧ plot installed in a standardised form
nl Mijnheer de Hoge Vertegenwoordiger, mevrouw de commissaris, mijnheer de Voorzitter, wij hebben bij het begin van dit debat een adembenemend overzicht gekregen van wat er zich de jongste 30 dagen allemaal heeft voorgedaan; ik wil graag zowel de heer Javier Solana als commissaris Ferrero-Waldner en het voorzitterschap feliciteren met de wijze waarop zij zich onvermoeibaar hebben ingezet om zo goed mogelijk aan de rampen die zich hebben voorgedaan, aan al die pijnlijke gebeurtenissen, tegemoet te komen.
en Mr High Representative, Commissioner, Mr President, at the beginning of this debate, we were given a breathtaking overview of the events of the past 30 days. I should like to congratulate Mr Solana and Commissioner Ferrero-Waldner, as well as the presidency, for their unrelenting commitment to dealing with the disasters that have struck and all those painful events.
nl Overzicht van de benoemingen waartoe de Raad heeft besloten
en List of appointments made by the Council
nl Tabel ‧ geeft een overzicht van de bevoegdheden en activiteiten van de Stichting
en Table ‧ summarises the competences and activities of the Foundation
nl Voor verdere informatie raadpleegt u de programmagids voor een overzicht van de subsidieregels en het totaalbedrag/kosten per groep. Let op: het Nationale Agentschap mag de bedragen die zijn aangegeven in de subsidieaanvraag aanpassen conform de subsidieregels van de programmagids.
en For further information please consult the Programme Guide for the overview of funding rules and the lump sums / scales of unit costs. The Executive Agency and the National Agencies may modify the amounts indicated in the grant request according to the funding rules of the Programme Guide.
nl overzichtelijkheid en consistentie wat betreft de algemene opzet van de activiteit en waarschijnlijkheid dat de gewenste doelen bereikt worden binnen de duur van de activiteit (‧ %
en clarity and consistency of the general design of the action and likelihood of attaining the desired goals within the action's period (‧ %
nl Overzicht van de financiering van de algemene begroting per soort eigen middelen en per lidstaat
en Summary of financing of the general budget by type of own resource and by Member State
nl Bijlage V bevat een stroomschema van deze methode en geeft een overzicht van de procedure
en Annex V outlines this process in flowchart format and provides an overview to the process
nl Het jaarlijkse activiteitenverslag bevat een overzicht van de uitvoering van de werkprogramma's door de gemeenschappelijk onderneming
en The annual activity report shall record the implementation of the work programmes by the Joint Undertaking
nl Geconsolideerd overzicht van de uitvoering van de ontvangstenzijde van de begroting per instelling
en Consolidated summary of implementation of budget revenue by Institution
nl Overzicht van de door de Gemeenschap genomen besluiten inzake vergunningen om geneesmiddelen in de handel te brengen in de periode van ‧ september ‧ tot ‧ september ‧ (Besluiten krachtens artikel ‧ van Richtlijn ‧/‧/EG van het Europees Parlement en de Raad of artikel ‧ van Richtlijn ‧/‧/EG van het Europees Parlement en de Raad
en Summary of Community decisions on marketing authorizations in respect of medicinal products from ‧ September ‧ to ‧ September ‧ (Decisions taken pursuant to Article ‧ of Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council or Article ‧ of Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council
nl Overzicht van het productdossier
en Specification
nl Deze gegevens omvatten de lijst van de aanvragers en een overzicht van de voor elk volgnummer gevraagde hoeveelheden
en Such notification shall include a list of the applicants and a summary of the quantities for each serial number
nl Overzicht ontvangsten
en Overview of revenue in ‧ (by Title
nl Overzicht van de door de Gemeenschap genomen besluiten inzake vergunningen om geneesmiddelen in de handel te brengen in de periode van ‧ maart tot en met ‧ april ‧ (Publicatie krachtens artikel ‧ of artikel ‧ van Verordening (EEG) nr. ‧/‧ van de Raad
en Summary of Community decisions on marketing authorizations in respect of medicinal products from ‧ March ‧ to ‧ April ‧ (Published pursuant to Article ‧ or Article ‧ of Council Regulation (EEC) No
nl Een overzicht (nr. ‧) hiervan wordt onmiddellijk aan het geachte parlementslid en het secretariaat van het Parlement bezorgd
en A table will be forwarded directly to the Honourable Member and to Parliament's secretariat
nl Macro-economische situatie: structuur van het bbp; recente economische prestaties inzake groei van het bbp en inflatie; overheidsfinanciën, begrotingstekort, schuldenlast en bedrag van de achterstallen; verdeling van de uitgaven over de sleutelsectoren; betalingsbalans van de lopende rekening en de kapitaalrekening, reserves; monetaire situatie; rol van de externe bijstand in de economie; overzicht van de belangrijkste voorbije en verwachte tendensen van de macro-economische variabelen; betrekkingen tussen het partnerland en het Internationaal Monetair Fonds; alle speciale onderwerpen van macro-economisch belang die relevant zijn voor de LGO
en Macroeconomic situation: structure of GDP; recent economic performance covering GDP growth and inflation; public finances, fiscal deficit, debt burden and amount of arrears; share of spending in key sectors; balance of payments current and capital account, reserves; monetary situation; role of external assistance in the economy; summary of the main past and expected trends in macroeconomic variables; description of the relationship between the partner country and the International Monetary Fund; any special topics of macroeconomic interest specific to the OCTs
nl Verificatie van bni-overzichten in de lidstaten
en Verification of GNI inventories in the Member States
nl Alinea ‧ van IAS ‧ bepaalt dat een entiteit in haar tussentijdse financiële overzichten dezelfde grondslagen voor financiële verslaggeving dient toe te passen als in haar jaarrekening
en IAS ‧ paragraph ‧ requires an entity to apply the same accounting policies in its interim financial statements as are applied in its annual financial statements
nl Overzicht van de opmerkingen die zijn ingediend naar aanleiding van door Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland ter kennis gebrachte ontwerpteksten
en Table indicating the comments on the drafts notified by Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland
nl In deze mededeling nemen de lidstaten een correspondentietabel op, waarin een overzicht wordt gegeven van de bepalingen van intern recht die met betrekking tot elk artikel van deze richtlijn bestaan of worden ingevoerd
en In this Communication, Member States shall provide a table of correspondence showing the national provisions which exist or are introduced in respect of each Article of this Directive
nl In de gedocumenteerde procedures wordt een overzicht van de controleverslagen en samenvattingen verstrekt
en An outline for the monitoring reports and summary reports shall be provided in the documented procedures
nl De Commissie verwijst het geachte parlementslid naar de bovengenoemde website, waarop een overzicht staat van alle projecten die medefinanciering in het kader van Cultuur ‧ hebben ontvangen
en The Commission would refer the Honourable Member to the above-mentioned website, which shows all the projects cofinanced by Culture
Showing page 1. Found 5967 sentences matching phrase "overzicht".Found in 1.146 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.