pronunciation: IPA: /ovərˈzɪxt/ , SAMPA: /ov@r"zIxt/  

Translations into English:

 • overview   
  (Noun  ) (noun   )
   
  brief summary, as of a book or a presentation
   
  A brief summary, as of a book or a presentation.
   
  Een korte samenvatting, zoals van een boek of een presentatie.
   
  brief summary, as of a book or a presentation
 • summary   
  (Noun  ) (noun, adjv   )
   
  condensed presentation
   
  condensed presentation
 • resumé     
 • digest             
  (verb, noun   )
   
  compilation of statutes or decisions analytically arranged
 • view       
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  mental image
   
  mental image
 • summery     
  (adjv   )
 • outline     
  (verb, noun   )
   
  Worksheet data in which rows or columns of detail data are grouped so that you can create summary reports. The outline can summarize either an entire worksheet or a selected portion of it.
 • statement       
  (noun   )
   
  The smallest executable entity within a programming language.
 • abridged form   
 • abridgement   
  (verb, noun   )
 • abstract   
  (verb, noun, adjv   )
 • conspectus   
  (noun   )
 • resume         
  (verb, noun   )
 • review       
  (verb, noun   )
 • survey   
  (verb, noun   )
 • synopsis   
  (noun   )

Other meanings:

 
synopsis, outline
 
survey, overview of the entire situation
 
Ik ben het overzicht kwijt. : I lost track of it. ((literally) I lost the overview.)

Did you mean: Overzicht

Similar phrases in dictionary Dutch English. (9)

a conto-overzicht
on-account statement
financieel overzicht
financial statement
gecentraliseerd overzicht
centralized statement
Overzicht
Overview
Overzicht PerformancePoint Server
Application Planning and Design Guide
werkblad Overzicht
History worksheet

    Show declension

Example sentences with "overzicht", translation memory

add example
nl Om dit te verhelpen, heeft het Eurosysteem een overzicht met nationale links op zijn website gezet teneinde het publiek er bewuster van te maken
en To remedy this, the Eurosystem provided on its website an overview of national links in order to raise awareness
nl Dat overzicht gaat vergezeld van een door de lidstaat opgesteld, met redenen omkleed advies over de uitvoering van de voor de afgelopen fase geplande taken
en The statement shall be accompanied by the Member State’s reasoned opinion on the implementation of the tasks set for the phase just ended
nl Overzicht en steekproefkader
en Overview and sampling frame
nl Ik geef u een kort overzicht van de belangrijkste amendementen, zonder ze overigens allemaal te behandelen. Om te beginnen wordt het toepassingsgebied van de richtlijn uitgebreid.
en I do not intend to provide an exhaustive commentary, and will focus on the main amendments.
nl Toont of verbergt het paneel waarin het overzicht staat van alle dia's in de presentatie
en Toggle the display of the sidebar where you can see an overview of all the slides in your presentation
nl een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden (activiteitenverslag
en a summary of the work carried out (activity report
nl Een overzicht van de belangrijkste onderdelen van & konqueror; 's venster
en A brief look at the main parts of & konqueror; 's window
nl Over de technische aspecten in verband met het opstellen van overzichten op andere gebieden - met name wat de structuurfondsen betreft - wordt nog steeds gediscussieerd, maar wij verwachten binnenkort concrete resultaten op dit vlak.
en The technical aspects of doing this in other areas, in particular in relation to the structural funds, are still under discussion, but there will definitely be firm results.
nl Dit verslag bevat een vrij algemeen overzicht van de huidige economische en sociale samenhang binnen de Europese Unie.
en . (PT) This report has the merit of making a reasonable diagnosis of the current situation with regard to economic and social cohesion within the European Union.
nl Hieronder volgt een overzicht van de prijzen
en The prices may be summarised as follows
nl Wanneer de uitgevende instelling verplicht is een geconsolideerde jaarrekening op te stellen, worden de verkorte financiële overzichten opgesteld overeenkomstig de op de tussentijdse financiële verslaggeving toepasselijke internationale standaard voor jaarrekeningen, zoals goedgekeurd volgens de procedure van artikel ‧ van Verordening (EG) nr
en Where the issuer is required to prepare consolidated accounts, the condensed set of financial statements shall be prepared in accordance with the international accounting standard applicable to the interim financial reporting adopted pursuant to the procedure provided for under Article ‧ of Regulation (EC) No
nl Dit verslag wordt opgesteld aan de hand van een vragenlijst of een overzicht, welke overeenkomstig de in artikel ‧, lid ‧, vermelde procedure moet worden goedgekeurd door de Commissie
en The report shall be drawn up on the basis of a questionnaire or outline to be adopted by the Commission in accordance with the procedure referred to in Article
nl een jaarperiode of een tussentijdse periode, met inbegrip van een overzicht van de financiële positie, welke deel uitmaakt van een vergelijkende jaarperiode die eindigt vóór ‧ december ‧, of
en any annual or interim period, including any statement of financial position, presented within an annual comparative period ending before ‧ December ‧, or
nl Niets in deze standaard is bedoeld om een onderneming te verbieden of te ontmoedigen om in haar tussentijds financieel verslag een volledige set financiële overzichten (zoals beschreven in IAS ‧) te publiceren, in plaats van verkorte financiële overzichten en geselecteerde toelichtingen
en Nothing in this Standard is intended to prohibit or discourage an enterprise from publishing a complete set of financial statements (as described in IAS ‧) in its interim financial report, rather than condensed financial statements and selected explanatory notes
nl Overzicht van het productdossier
en Specification
nl Het verslag geeft een beknopt overzicht van hoe het gesteld is met de omzetting van Europese wetgeving in de afzonderlijke lidstaten.
en The report gives a concise overview of the state of the transposition of European legislation in individual Member States.
nl Voor de toepassing van deze bepaling is overlegging vereist van de financiële overzichten betreffende de betrokken infrastructuurvoorzieningen, alsmede van de resultaten van een kosten-batenanalyse inzake het nieuwe infrastructuurproject
en The application of this provision shall be subject to the presentation of financial plans for the infrastructure concerned and a cost-benefit analysis for the new infrastructure project
nl Indien een entiteit in haar tussentijds financieel verslag een reeks verkorte financiële overzichten publiceert, moeten deze verkorte overzichten ten minste alle kopjes en subtotalen bevatten die in haar recentste jaarrekening zijn opgenomen en de geselecteerde toelichtingen zoals vereist op grond van deze standaard
en If an entity publishes a set of condensed financial statements in its interim financial report, those condensed statements shall include, at a minimum, each of the headings and subtotals that were included in its most recent annual financial statements and the selected explanatory notes as required by this standard
nl huidige model dat voor Pluto wordt gebruikt is alleen goed voor data die minder dan ongeveer ‧ jaar van de huidige datum verschillen. Als u de klok van het overzicht van het zonnestelsel meer dan ‧ jaar vooruit zet zult u zien dat het (berekende) gedrag van Pluto heel merkwaardig wordt! Wij weten van dit probleem en zullen proberen hier spoedig wat aan te doen
en The current model used for Pluto 's orbit is only good for dates within about ‧ years of the present date. If you let the Solar System clock advance beyond this range, you will see Pluto behave very strangely! We are aware of this issue, and will try to improve Pluto 's orbit model soon
nl Centraal bankieren en bedrijfseconomisch toezicht: een overzicht van de argumenten Toezichthoudende functies omvatten een groot aantal verschillende taken, die in drie klassen gegroepeerd kunnen worden: beleggersbescherming, die voornamelijk is gericht op het uitvaardigen en handhaven van regels voor bedrijfsvoering en informatieverschaffing
en Central banking and prudential supervision: a survey of the issues Supervisory functions entail an array of tasks, which can be grouped into three classes: (i) investor protection activities, which are focused mainly on the issuance and enforcement of rules on the conduct of business and the disclosure of information
nl verzoekt de Commissie en de lidstaten maatregelen te bespoedigen om staatssteun die een negatieve invloed heeft op het milieu, te beperken en uiteindelijk geheel af te schaffen; merkt op dat de omvang van deze steun aanzienlijk is en verzoekt het Europees Milieuagentschap een overzicht te maken van de subsidies die vervuilende productie en consumptie direct dan wel indirect bevorderen en daarmee schonere technologieën oneerlijke concurrentie aandoen
en Calls on the Commission and the Member States to speed up the introduction of measures to reduce environmentally damaging State aid and ultimately to eliminate it altogether; notes that the size of this State aid is considerable; and calls on the European Environment Agency to draw up a list of subsidies which directly or indirectly promote polluting production and consumption, thereby creating unfair competition for cleaner technologies
nl wijst erop dat beroepsorganisaties in sommige lidstaten te vaak gebruikmaken van hun zelfregulerende bevoegdheden om meer de belangen van hun eigen leden te dienen dan die van de consument; feliciteert de Commissie dat zij het initiatief heeft genomen om een groep experts een verhelderend overzicht te laten opstellen over de huidige situatie van de vrije beroepen in de diverse lidstaten, waaruit blijkt dat het dringend noodzakelijk is om wetgeving te ontwikkelen om de praktijken van de nationale beroepsorganisaties in lijn te brengen met de mededingingsbepalingen van het EG-Verdrag en de jurisprudentie van het Hof van Justitie
en Recalls that professional bodies too often, in some Member States, use their self-regulatory powers to benefit the interests of their own members, more than those of consumers; congratulates the Commission for initiating an enlightening survey by a group of experts regarding the current situation of liberal professions in the different Member States, which shows the urgent need to stimulate legislation in order to bring national professional bodies' practices into line with the competition provisions enshrined in the Treaty and the case-law of the Court of Justice
nl Actiefslibinstallatie: overzicht
en Activated sludge plant: overviews
nl Een overzicht van de door de lidstaten toegepaste bemonsteringsprotocollen moet ter beschikking worden gesteld van het WTECV via de nationale programma's voor elk bemonsterd metier
en A summary of the sampling protocols carried out by Member States shall be made available to STECF through the national programmes for each metier sampled
nl Voor iedere categorie aanbestedende diensten die niet in bijlage ‧ voorkomen, worden in het statistische overzicht ten minste vermeld
en For each category of contracting authority which is not given in Annex IV, the statistical report shall detail at least
Showing page 1. Found 5967 sentences matching phrase "overzicht".Found in 1.809 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.