pronunciation:  

Translations into English:

 • traffic     
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   ) []
   
  pedestrians or vehicles on roads or on the air
   
  commercial transportation or exchange of goods
   
  exchange or flux of information, messages or data
   
  het geheel van verplaatsingen waarbij goederen of personen vervoerd worden
   
  The number of visits to a website, or the amount of user activity on a website or on a network.
   
  The movement of vehicles, ships, aircraft, persons, etc., in an area or over a route.
   
  Het bewegen van voertuigen, schepen, vliegtuigen, personen, enzovoort, in een gebied of op een route.
   
  The vehicles, persons, etc., moving in an area or over a route.
   
  De voertuigen, personen, enzovoort, die in een gebied of over een route bewegen.
   
  pedestrians or vehicles on roads or on the air
 • relation         
  (noun   )
 • understanding   
  (noun, adjv   )
 • acceptance   
  (noun   )
 • access         
  (verb, noun   )
 • accession     
  (verb, noun   )
 • account         
  (verb, noun   )
 • acquaintance       
  (noun, adjv   )
 • admission     
  (verb, noun   )
 • admittance   
  (noun   )
 • approach       
  (verb, noun   )
 • commerce         
  (noun   )
 • connection       
  (noun   )
 • encounter       
  (verb, noun   )
 • entrance         
  (verb, noun, adjv   )
 • entry         
  (noun   )
 • familiarity   
  (noun   )
 • intercourse   
  (noun   )
 • interrelation   
  (noun   )
 • landing     
  (noun, adjv   )
 • locomotion   
  (noun   )
 • meeting       
  (noun   )
 • narrative     
  (noun, adjv   )
 • reception       
  (noun   )
 • relationship       
  (noun   )
 • story       
  (noun   )
 • tale     
  (noun   )
 • trade           
  (verb, noun, adjv   )

Other meanings:

 
traffic
 
first-person singular present indicative of verkeren.
 
imperative of verkeren.

Similar phrases in dictionary Dutch English. (23)

Departement van Milieu, Verkeer, Energie en Communicatie
Federal Department of Environment, Transport, Energy and Communications
Europese Conferentie van ministers van Verkeer
European Conference of Ministers of Transport
in ellende verkeren
be wretched; be miserable
in goede staat verkerend
ingoodcondition; in good condition
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Ministry of Transportation and Water Management
plaatselijk verkeer
local traffic
seksueel verkeer
sexual intercourse
Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer
Vienna Convention on Diplomatic Relations
verkeren
interrelate; interact; turn; shift; be; belocated; amend; befound; ; convert; change; relate; attend; frequent; findoneself; concern; alter; to change
vrij verkeer
free circulation
vrij verkeer van goederen
free movement of goods
vrij verkeer van kapitaal
free movement of capital
vrij verkeer van personen
free movement of persons
vrij verkeer van programma's
free movement of programmes
vrij verkeer van werknemers
free movement of workers
vrijheid van verkeer
freedom of movement
zakelijk verkeer
commercial traffic

Example sentences with "verkeer", translation memory

add example
nl Beschouwt het Hof het recht om te staken als ondergeschikt aan het recht van het vrije verkeer?
en Does it consider the right to strike subordinate to the right to freedom of movement?
nl De auto is onder het stelsel douane-entrepot geplaatst en de uitlaat (roestvrij staal) is in het vrije verkeer
en The car is placed under the customs warehousing procedure and the exhaust pipe (stainless steel) is free circulation
nl Het is aan de Unie om de vrijheid van verkeer en van vestiging te garanderen, alsmede gelijke rechten op toegang tot de arbeidsmarkt, concurrentie, veiligheid, gezondheid en persoonlijke vrijheid. Dit dient te gebeuren in het kader van de totale verwezenlijking van de interne markt, met gelijke waarborgen en zekerheden voor zowel beroepsbeoefenaars als consumenten.
en The Union must guarantee freedom of movement and freedom of establishment, equal rights of access to employment, competition, safety, health and freedom, whilst fully completing the internal market by providing reliable guarantees for professionals and consumers on an equal footing.
nl Het vrije verkeer van goederen en diensten wordt natuurlijk genoemd in de oorspronkelijke Verdragen betreffende de Europese Unie. Een van de centrale thema’s van het werk dat wij in de loop van ons voorzitterschap hebben verricht, is de voltooiing van de interne markt.
en The free movement of goods and services is, of course, reflected in the original treaties of the European Union, and one of the focuses of our work in the course of our Presidency has been the completion of the single market.
nl Eén van de voorgangers van commissaris Kinnock, zijn huidige collega Van Miert, heeft een aantal jaren geleden in een commissie van wijzen een verslag laten maken over de consequenties van toen al sterk groeiend verkeer.
en Several years ago, one of Commissioner Kinnock's predecessors, his present colleague Mr Van Miert, asked a committee of experts to produce a report on the impact of the heavy increases in transport.
nl De bescherming van de aftakas van de aandrijving en de bescherming van de aansluiting op de voeding moeten zijn aangebracht en dienen in goede staat te verkeren, en de beschermingsvoorzieningen alsook alle bewegende of roterende onderdelen van het krachtoverbrengingssysteem dienen ongehinderd te kunnen functioneren zodat de bediener geen gevaar loopt
en The power take-off drive shaft guard and the guard of the power input connection shall be fitted and in good condition and the protective devices and any moving or rotating power transmission parts shall not be affected in their function so as to ensure protection of the operator
nl Recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden
en Right of EU citizens and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States
nl constateert dat de procedures voor de toekenning van economische bijstand veelal worden vertraagd door het feit dat tal van inlichtingen moeten worden ingewonnen, wat extra problemen oplevert in gevallen waarin burgers van de Unie die in een derde land in nood verkeren doeltreffend geholpen dienen te worden; verzoekt de Commissie de mogelijkheid te onderzoeken om deze procedures voor de toekenning van bijstand te vereenvoudigen en te harmoniseren
en Notes that the procedures for granting financial assistance are often slowed down by the amount of consultation that needs to be carried out, thus creating an additional difficulty at a time when Union citizens in an emergency situation in a third country require straightforward assistance; calls on the Commission to look into the possibility of streamlining and standardising the procedures for granting such assistance
nl Positief is de bevordering van milieutechnologie en milieuvriendelijk verkeer, maar ik ben van mening dat we meer vaart moeten zetten achter de ecologische vernieuwing van onze industriële samenleving om werkgelegenheid te genereren en de duurzame ontwikkeling te stimuleren. Anders zullen we deze beide doelstellingen niet kunnen verwezenlijken.
en On the credit side, I acknowledge that reference is made to the promotion of environmental technology and of clean transport, but I do believe that we have to generally press forward with more vigorous ecological renewal of our industrialised society if employment is to be generated and sustainable development advanced, as, without it, both these objectives will remain beyond our reach.
nl Moeten de artikelen ‧, lid ‧, en ‧, lid ‧, alsook ‧, lid ‧, sub d, en lid ‧, van richtlijn ‧/‧/EG van het Europees Parlement en de Raad van ‧ april ‧ betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van verordening (EEG) nr. ‧/‧ en tot intrekking van richtlijnen ‧/‧/EEG, ‧/‧/EEG, ‧/‧/EEG, ‧/‧/EEG, ‧/‧/EEG, ‧/‧/EEG, ‧/‧/EEG, ‧/‧/EEG en ‧/‧/EEG- hierna: de richtlijn- aldus worden uitgelegd dat zij ook familieleden in de zin van artikel ‧, lid ‧, van de richtlijn omvatten die onafhankelijk van de burger van de Unie het gastland zijn binnengekomen (artikel ‧, lid ‧, van de richtlijn) en pas daar de hoedanigheid van familielid hebben verkregen dan wel in familieverband met de burger van de Unie zijn gaan samenwonen?
en Must Articles ‧, ‧ and ‧(d) and of Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No ‧/‧ and repealing Directives ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC and ‧/‧/EEC- the Directive- be interpreted as meaning that they also apply to family members within the meaning of Article ‧ of the Directive who arrived in the host Member State (Article ‧ of the Directive) independently of the citizen of the Union and only became a family member or took up family life with the citizen of the Union in that Member State?
nl tot wijziging van de Overeenkomst ter uitvoering van het te Schengen gesloten akkoord en Verordening (EG) nr. ‧/‧ wat het verkeer van personen met een visum voor verblijf van langere duur betreft
en amending the Convention Implementing the Schengen Agreement and Regulation (EC) No ‧/‧ as regards movement of persons with a long-stay visa
nl doen geen afbreuk aan de verplichting voor de exploitanten van diervoeder-of levensmiddelenbedrijven om ervoor te zorgen dat de diervoeders en levensmiddelen, zodra ze in het vrije verkeer worden gebracht, voldoen aan de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en beletten niet dat er verdere officiële controles van de betrokken diervoeders of levensmiddelen worden verricht
en shall neither affect the duty of feed and food business operators to ensure that feed and food comply with feed and food law from the moment of release for free circulation nor prevent further official controls on the feed or food concerned from being carried out
nl In de context van het vrije verkeer van burgers van de Europese Unie betekent aanpassing aan de eisen van de markt kennis van vreemde talen.
en In the context of the free movement of European Union citizens, adjustment to the market requirements involves knowledge of foreign languages.
nl Ik ben het met de rapporteur eens dat wij uitdrukking moeten geven aan onze ongerustheid over de onzekerheid waarin de vrouwen in Europa verkeren, over het gebrek aan kwaliteit en het gebrek aan beroepsperspectieven, evenals over het gebrek aan infrastructuur.
en I agree with the rapporteur that we need to voice our concern about the lack of job security, the lack of quality jobs, the poor career prospects open to women in Europe and the lack of infrastructures.
nl geautomatiseerd systeem: het geautomatiseerd volg- en controlesysteem voor het verkeer van accijnsgoederen, vastgesteld bij Beschikking ‧/‧/EG van het Europees Parlement en de Raad van ‧ juni
en computerised system means the computerised system for monitoring the movement of excisable products set up by Decision No ‧/‧/EC
nl L ‧: Richtlijn ‧/‧/EEG van de Raad van ‧ april ‧ ter vergemakkelijking van het vrije verkeer van artsen en de onderlinge erkenning van hun diploma's, certificaten en andere titels (PB L ‧ van ‧.‧.‧, blz. ‧), gewijzigd bij
en L ‧: Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ April ‧ to facilitate the free movement of doctors and the mutual recognition of their diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p. ‧), as amended by
nl Dergelijke initiatieven zijn bedoeld om de strijd aan te binden tegen de toenemende dichtslibbing van het verkeer, de schadelijke milieugevolgen daarvan, de te grote afhankelijkheid van aardolie, en het grote aantal verkeersongevallen.
en These initiatives are intended to combat growing congestion, negative environmental effects, our over-dependence on oil and the high number of road accidents.
nl een administratie voeren van de voorraden en het verkeer van producten per belastingentrepot
en keep, for each warehouse, accounts of stock and product movements
nl Wanneer de Arancia di Ribera in het verkeer wordt gebracht, moet deze de volgende kenmerken bezitten: de vrucht (hesperide) heeft een dwarsdoorsnede van ten minste ‧ mm; een minimumgrootte van ‧ volgens de Europese indeling; een typische bolle ellipsvorm (ovaal, afgeplat of elliptisch) met navel; kleur van de schil: gelijkmatig oranje en aan het eind van de winter licht roodachtig; egaal oranje vruchtvlees met een fijne en vaste textuur zonder pitten; sap: oranje; sapopbrengst van ten minste ‧ %; gehalte aan oplosbare vaste stof tussen ‧ en ‧ graden Brix; zuurtegraad tussen ‧,‧ en ‧,‧; de verhouding oplosbare vaste bestanddelen/organische zuren mag niet minder dan ‧ bedragen
en On release for consumption, Arancia di Ribera PDO presents the following characteristics: the fruit (hesperidium) has a minimum transverse diameter of ‧ mm; minimum size ‧ in the European classification; typically spherical-ellipsoidal (ovoid, compressed or elliptical) shape with an interior navel; colour of peel: uniform orange, tending to a reddish tint at the end of the winter; the pulp is also of a uniform orange colour with a fine but firm texture and no seeds; juice: orange in colour; juice yield not less than ‧ %; soluble solids content between ‧ and ‧ degrees Brix; acidity level between ‧,‧ and ‧,‧; ratio of soluble solids to titratable organic acids not less than
nl Aangezien de aangemelde regeling betrekking heeft op de verkoop van in financiële moeilijkheden verkerende bedrijven, hebben de Italiaanse autoriteiten voorgesteld deze te beoordelen op basis van de communautaire richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun
en Given that the notified scheme applied to the sale of firms in financial difficulty, the Italian authorities argued that it should be assessed under the rescue and restructuring guidelines
nl Beschikking van de Commissie van ‧ november ‧ tot vaststelling van een modelpaspoort voor het intracommunautair verkeer van honden, katten en fretten
en Commission Decision of ‧ November ‧ establishing a model passport for the intra-Community movements of dogs, cats and ferrets
nl Ik vertrouw erop dat wij met de nu voorgestelde maatregelen de positie van het maritiem verkeer kunnen verbeteren.
en I trust that we will be able to improve the status of shipping by the action now proposed.
nl op het gebied van het vrij verkeer van personen: Verordeningen (EEG) nr. ‧/‧ en (EEG) nr
en in the field of the freedom of movement of persons: Regulations (EEC) No ‧/‧ and (EEC) No
nl Elke verwerking van persoonsgegevens in het kader van dit reglement van orde gebeurt in overeenstemming met Verordening (EG) nr. ‧/‧ van het Europees Parlement en de Raad van ‧ december ‧ betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens
en All processing of personal data for the purposes of these rules of procedure shall be in accordance with Regulation (EC) ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ December ‧ on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data
nl De invoering van de euro verhelpt storingen in het economisch verkeer van de interne markt, neemt het wisselkoersrisico weg, zorgt voor een grotere zekerheid inzake planning, vermindert de transactiekosten en leidt zo tot een beter gebruik van de marge voor groei, van de mogelijkheden voor innovatie en van de kansen voor werkgelegenheid.
en The introduction of the euro will remove obstacles to trade in the internal market, will eliminate exchange rate risks, will increase certainty in economic planning, will reduce transaction costs and will therefore allow us to make greater use of Europe's scope for growth, its potential for innovation and its employment opportunities.
Showing page 1. Found 19434 sentences matching phrase "verkeer".Found in 5.301 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.