pronunciation:  

Translations into English:

 • traffic     
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   ) []
   
  pedestrians or vehicles on roads or on the air
   
  commercial transportation or exchange of goods
   
  exchange or flux of information, messages or data
   
  het geheel van verplaatsingen waarbij goederen of personen vervoerd worden
   
  The number of visits to a website, or the amount of user activity on a website or on a network.
   
  The movement of vehicles, ships, aircraft, persons, etc., in an area or over a route.
   
  Het bewegen van voertuigen, schepen, vliegtuigen, personen, enzovoort, in een gebied of op een route.
   
  The vehicles, persons, etc., moving in an area or over a route.
   
  De voertuigen, personen, enzovoort, die in een gebied of over een route bewegen.
   
  pedestrians or vehicles on roads or on the air
   
  commercial transportation or exchange of goods
   
  exchange or flux of information, messages or data
   
  pedestrians or vehicles on roads or on the air
 • relation         
  (noun   )
 • understanding   
  (noun, adjv   )
 • acquaintance       
  (noun, adjv   )
 • connection       
  (noun   )
 • interrelation   
  (noun   )
 • relationship       
  (noun   )
 • acceptance   
  (noun   )
 • access         
  (verb, noun   )
 • accession     
  (verb, noun   )
 • account         
  (verb, noun   )
 • admission     
  (verb, noun   )
 • admittance   
  (noun   )
 • approach       
  (verb, noun   )
 • commerce         
  (noun   )
 • encounter       
  (verb, noun   )
 • entrance         
  (verb, noun, adjv   )
 • entry         
  (noun   )
 • familiarity   
  (noun   )
 • intercourse   
  (noun   )
 • landing     
  (noun, adjv   )
 • locomotion   
  (noun   )
 • meeting       
  (noun   )
 • narrative     
  (noun, adjv   )
 • reception       
  (noun   )
 • story       
  (noun   )
 • tale     
  (noun   )
 • trade           
  (verb, noun, adjv   )

Other meanings:

 
traffic
 
first-person singular present indicative of verkeren.
 
imperative of verkeren.

Similar phrases in dictionary Dutch English. (23)

Departement van Milieu, Verkeer, Energie en Communicatie
Federal Department of Environment, Transport, Energy and Communications
Europese Conferentie van ministers van Verkeer
European Conference of Ministers of Transport
in ellende verkeren
be wretched; be miserable
in goede staat verkerend
ingoodcondition; in good condition
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Ministry of Transportation and Water Management
plaatselijk verkeer
local traffic
seksueel verkeer
sexual intercourse
Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer
Vienna Convention on Diplomatic Relations
verkeren
interrelate; interact; turn; shift; be; belocated; amend; befound; ; convert; change; relate; attend; frequent; findoneself; concern; alter; to change; associate
verkering
; courtship
vrij verkeer
free circulation
vrij verkeer van goederen
free movement of goods
vrij verkeer van kapitaal
free movement of capital
vrij verkeer van personen
free movement of persons
vrij verkeer van programma's
free movement of programmes
vrij verkeer van werknemers
free movement of workers
vrijheid van verkeer
freedom of movement
zakelijk verkeer
commercial traffic

Example sentences with "verkeer", translation memory

add example
nl De autoriteiten van de lidstaten bepalen, ieder voor het eigen land, de voor de registratie/in het verkeer brengen toelaatbare maximummassa op de as aan de hand van de volgende uitgangspunten
en Each of the Member States
nl Zulke verkeersstromen hebben nadelige gevolgen voor de regeling en doorstroming van het verkeer alsook voor het aantal ongevallen; daarom was het passend om ze in te bouwen in de werkingssfeer van de Gemeenschapsrichtlijn
en Such traffic diversion has serious consequences in terms of traffic regulation and congestion, not to mention accidents; it was therefore appropriate to include them in the scope of the Community Directive
nl verzoekt de lidstaten en de Commissie op aan vrij verkeer van kapitaal tot werkelijkheid te maken; betreurt de recente gevallen waarbij nationale regeringen hebben gepoogd grensoverschrijdende fusies binnen de Europese Unie te voorkomen; prijst de Commissie om haar ondubbelzinnige inzet voor het EGVerdrag in dit opzicht; verzoekt de Commissie bijgevolg, ook op het gebied van het ondernemingsrecht, spoedig nieuwe voorstellen in te dienen om de mobiliteit van firma's en kapitaal in de Europese Unie te vergemakkelijken; doelt hiermee met name op de ‧de richtlijn betreffende zetelverplaatsing en op de Europese besloten vennootschap
en Calls on the Member States and the Commission to make the free movement of capital a reality; deplores recent instances of national governments trying to impede cross-border mergers within the European Union; commends the Commission for its unambiguous defence of the EC Treaty in this regard; calls, therefore, on the Commission to propose, without delay, including in the area of company law, new draft egislation to facilitate the mobility of firms and capital in the European Union; this applies, in particular, to he ‧th Directive on the transfer of the registered office and to the European Private Company
nl Over de onaanvaardbare beperkingen voor het vrije verkeer die deze landen zijn opgelegd, kan ik enkel zeggen dat die zo snel mogelijk moeten worden opgeheven.
en As to the unacceptable restrictions on freedom of movement imposed on these countries, I would simply say that these should be removed as swiftly as possible.
nl Het verkeer te land wordt zo ontlast, omdat er een nieuwe schakel wordt toegevoegd aan de intermodale vervoersketen.
en That takes the burden off overland transport by adding another link to the chain of intermodal transport.
nl De bouwproductenrichtlijn moet de barrières voor het vrije verkeer van bouwproducten slechten, die hun oorzaak vooral vinden in verschillende normen, verschillende toets- en certificatieprocedures en verschillende nationale bouwvoorschriften.
en The construction-products directive is supposed to remove barriers to the free circulation of construction products which are mainly due to differences in standards, test methods and certification procedures.
nl Als we morgen voor dit pakket stemmen, bevinden we ons op de goede weg. Dan kunnen we het succes van de verlaging van de emissies van het verkeer in Europa ook in deze sector herhalen.
en When we vote tomorrow on the package we have presented to you, I believe we will be on the right road, adding this sector's chapter to the success story that is the reduction of emissions from European traffic.
nl Met andere woorden, het vrije verkeer van de Europese burger, dat iets te vaak in één adem genoemd wordt met de Overeenkomst van Schengen, kan volgens diezelfde Overeenkomst pas worden uitgebreid als zijn vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid gewaarborgd zijn.
en To put it another way, the Schengen accords are often summed up too readily as being about the free movement of European citizens, but this can only, according to these same accords, be taken as read when they are guaranteed freedom, security and justice.
nl Daarbij is er, gegeven al het grensoverschrijdende verkeer binnen de Europese Unie, ook een internationale dimensie.
en Also, with all the travel around the European Union, it has a cross-border dimension.
nl Voor het in het vrije verkeer brengen van textielproducten die met het oog op be- of verwerking vóór ‧ januari ‧ vanuit een van de lidstaten die op ‧ januari ‧ tot de Europese Unie toetreden, naar een bestemming buiten de Gemeenschap werden verzonden en op of na die datum in dezelfde lidstaat worden wederingevoerd, gelden, mits afdoend bewijs wordt overgelegd, zoals de aangifte ten uitvoer, geen kwantitatieve maxima en moet geen invoervergunning worden afgegeven
en The release for free circulation of textile products sent from one of the Member States acceding to the European Union on ‧ January ‧ to a destination outside the Community for processing before ‧ January ‧, and re-imported into the same Member State on or after that date, shall upon adequate proof, such as the export declaration, not be subject to quantitative limits or import authorisation requirements
nl Als dergelijke netwerken eenmaal tot stand zijn gekomen, zouden de structuren die er deel van uitmaken in een positie moeten verkeren om vaste netwerkactiviteiten te blijven uitvoeren.
en Once networks have been developed in this way, their participating structures should be in a position to continue routine network activities.
nl De voor het vrije verkeer aangegeven goederen worden vrijgesteld van de bij artikel ‧ ingestelde antidumpingrechten, mits zij zijn vervaardigd door een onderneming waarvan de Commissie een verbintenis heeft aanvaard en waarvan de naam is opgenomen in de desbetreffende verordening van de Commissie, zoals die telkenmale wordt gewijzigd, en zijn ingevoerd in overeenstemming met de bepalingen van diezelfde verordening van de Commissie
en Imports declared for release into free circulation shall be exempt from the anti-dumping duties imposed by Article ‧, provided that they are produced by companies from which undertakings are accepted by the Commission and whose names are listed in the relevant Commission Regulation, as from time to time amended, and have been imported in conformity with the provisions of the same Commission Regulation
nl Vrij verkeer van onderzoekers en onderzoeksresultaten is een belangrijke succesfactor voor de ontwikkeling in het Oostzeegebied
en views mobility of researchers and research findings as an important factor in the successful development of the Baltic Sea Region
nl Behoudens de bepalingen betreffende de volksgezondheid, de openbare veiligheid en de openbare orde, wordt het vrije verkeer van werknemers uit de landen en gebieden binnen de lidstaten en van werknemers uit de lidstaten binnen de landen en gebieden geregeld bij overeenkomstig artikel ‧ ‧ vastgestelde handelingen
en Subject to the provisions relating to public health, public security or public policy, freedom of movement within Member States for workers from the countries and territories, and within the countries and territories for workers from Member States, shall be regulated by acts adopted in accordance with Article
nl Dit "pakket" bestaat uit zeven overeenkomsten inzake het wegvervoer en het luchtvervoer, het vrije verkeer van personen, overheidsopdrachten, onderzoek en ontwikkeling, de wederzijdse erkenning van de overeenstemmingsbeoordeling en landbouw.
en This 'package' is made up of seven agreements on road and air transport, the free movement of persons, public procurement, research and development, mutual recognition in relation to conformity assessment, and agriculture.
nl Een afgeleide eis is dat de communicatie-infrastructuur ook de mogelijkheid van prioritering van verkeer moet ondersteunen
en As a derived requirement, the Communication Infrastructure will also support the possibility of traffic prioritisation
nl de door de nationale wetgever gegeven motivering voor de vaststelling van de toelaatbare doelen die met een beperking van het vrij verkeer van Bulgaarse onderdanen worden nagestreefd, is gebaseerd op verordening (EG) nr. ‧/‧ van het Europees Parlement en de Raad van ‧ maart ‧ tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode), en
en the grounds given by the national legislature for the adoption of the legitimate aims for a restriction on the freedom of movement of Bulgarian nationals are based on Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ March ‧ establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code), and
nl Gelet op Richtlijn ‧/‧/EG van het Europees Parlement en de Raad van ‧ oktober ‧ betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens
en Having regard to Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ October ‧ on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data
nl Wat betreft het vrij verkeer in de Unie wil ik de aandacht vestigen op de aanneming van de richtlijn inzake een langdurige verblijfsstatus voor onderdanen van derde landen.
en On free movement within the Union, I would like to record the adoption of the directive on long-term resident status for third country nationals.
nl Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de minister, zoals iedereen weet verkeren we wat Darfoer betreft op dit moment in een kritieke fase.
en Mr President, Mrs Lehtomäki, as everyone is aware, we are at a critical moment in Darfur.
nl Gelet op dit alles, moeten wij deze gelegenheid nogmaals aangrijpen om de Noord-Koreaanse regering te verzoeken: in de eerste plaats, dat zij de verplichtingen en de beginselen die in het internationaal recht zijn vastgelegd betreffende de mensenrechten, eerbiedigt en verwerkt in haar eigen wetgeving; in de tweede plaats, dat zij de doodstraf afschaft; in de derde plaats, dat zij alle personen vrijlaat die gevangen zijn genomen omdat zij hun fundamentele mensenrechten in vrijheid wilden uitoefenen; en ten slotte dat zij de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van verkeer waarborgt.
en For all of these reasons, we must once again take this opportunity to call upon the North Korean Government: firstly, to comply with the human rights principles and commitments laid down in international law and to incorporate them into its own legislation; secondly, to abolish the death penalty; thirdly, to release all prisoners jailed for wishing freely to exercise their fundamental rights; and, finally, to guarantee freedom of expression and freedom of movement.
nl In afwijking van Richtlijn ‧/‧/EEG heeft de Commissie bij Beschikking ‧/‧/EG van ‧ mei ‧ betreffende de kennisgeving, ingevolge artikel ‧, lid ‧, van het EG-Verdrag, door de Republiek Oostenrijk van de nationale bepalingen inzake het maximaal toelaatbare cadmiumgehalte van meststoffen de Oostenrijkse bepalingen goedgekeurd die het in het verkeer brengen van minerale fosfaatmeststoffen (met ten minste ‧ % P‧O‧) met een cadmiumgehalte van meer dan ‧ mg/kg P‧O‧ in Oostenrijk verbieden
en Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ May ‧ on the national provisions notified by the Republic of Austria under Article ‧ of the EC Treaty concerning the maximum admissible content of cadmium in fertilisers, granted a derogation to Directive ‧/‧/EEC, by approving the Austrian provisions which prohibit the placing on the Austrian market of phosphorous mineral fertilisers (containing ‧ % P‧O‧ or more) with a cadmium content exceeding ‧ mg/kg P‧O
nl Het is onvoorstelbaar hoeveel schade de integratieplannen van de Commissie de afgelopen jaren aan de Europese gedachte hebben toegebracht in de publieke opinie. In plaats van bescherming van de veiligheid van de burgers en van de sociale samenhang van de Europese landen voorop te stellen, gaf de Commissie namelijk prioriteit aan het vrije, interne verkeer zonder grenscontrole en aan het op zo groot mogelijke schaal opnemen van inwoners van derde landen.
en We can only guess at the harm done to the concept of Europe in public opinion in recent years by the Commission's integration projects, which prioritised uncontrolled freedom of movement within the Union and the most extensive reception of third-country nationals possible, even above protecting citizens' safety and social cohesion in the Member States.
nl De voor het in het verkeer brengen van Monteban verantwoordelijke persoon heeft overeenkomstig artikel ‧.G, leden ‧ en ‧, van die richtlijn een vergunningaanvraag en een dossier ingediend
en The person responsible for putting into circulation Monteban submitted an application for authorisation and a dossier, according to Article ‧g and of that Directive
nl De toewijzing van een vergunning voor een toevoegingsmiddel die is gebonden aan een persoon die verantwoordelijk is voor het in het verkeer brengen daarvan aan een andere persoon is gebaseerd op een louter administratieve procedure en vereiste geen nieuwe beoordeling van de toevoegingsmiddelen
en Assigning the authorisation of an additive linked to a person responsible for putting it into circulation to another person, is based on a purely administrative procedure and did not entail a fresh assessment of the additives
Showing page 1. Found 19434 sentences matching phrase "verkeer".Found in 3.432 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.