pronunciation:  

Translations into English:

 • traffic     
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   ) []
   
  pedestrians or vehicles on roads or on the air
   
  commercial transportation or exchange of goods
   
  exchange or flux of information, messages or data
   
  het geheel van verplaatsingen waarbij goederen of personen vervoerd worden
   
  The number of visits to a website, or the amount of user activity on a website or on a network.
   
  The movement of vehicles, ships, aircraft, persons, etc., in an area or over a route.
   
  Het bewegen van voertuigen, schepen, vliegtuigen, personen, enzovoort, in een gebied of op een route.
   
  The vehicles, persons, etc., moving in an area or over a route.
   
  De voertuigen, personen, enzovoort, die in een gebied of over een route bewegen.
   
  pedestrians or vehicles on roads or on the air
 • relation         
  (noun   )
 • understanding   
  (noun, adjv   )
 • acceptance   
  (noun   )
 • access         
  (verb, noun   )
 • accession     
  (verb, noun   )
 • account         
  (verb, noun   )
 • acquaintance       
  (noun, adjv   )
 • admission     
  (verb, noun   )
 • admittance   
  (noun   )
 • approach       
  (verb, noun   )
 • commerce         
  (noun   )
 • connection       
  (noun   )
 • encounter       
  (verb, noun   )
 • entrance         
  (verb, noun, adjv   )
 • entry         
  (noun   )
 • familiarity   
  (noun   )
 • intercourse   
  (noun   )
 • interrelation   
  (noun   )
 • landing     
  (noun, adjv   )
 • locomotion   
  (noun   )
 • meeting       
  (noun   )
 • narrative     
  (noun, adjv   )
 • reception       
  (noun   )
 • relationship       
  (noun   )
 • story       
  (noun   )
 • tale     
  (noun   )
 • trade           
  (verb, noun, adjv   )

Other meanings:

 
traffic
 
first-person singular present indicative of verkeren.
 
imperative of verkeren.

Similar phrases in dictionary Dutch English. (23)

Departement van Milieu, Verkeer, Energie en Communicatie
Federal Department of Environment, Transport, Energy and Communications
Europese Conferentie van ministers van Verkeer
European Conference of Ministers of Transport
in ellende verkeren
be wretched; be miserable
in goede staat verkerend
ingoodcondition; in good condition
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Ministry of Transportation and Water Management
plaatselijk verkeer
local traffic
seksueel verkeer
sexual intercourse
Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer
Vienna Convention on Diplomatic Relations
verkeren
interrelate; interact; turn; shift; be; belocated; amend; befound; ; convert; change; relate; attend; frequent; findoneself; concern; alter; to change
vrij verkeer
free circulation
vrij verkeer van goederen
free movement of goods
vrij verkeer van kapitaal
free movement of capital
vrij verkeer van personen
free movement of persons
vrij verkeer van programma's
free movement of programmes
vrij verkeer van werknemers
free movement of workers
vrijheid van verkeer
freedom of movement
zakelijk verkeer
commercial traffic

Example sentences with "verkeer", translation memory

add example
nl De procedure die de fabrikant toepast om de overeenstemming van de in het verkeer gebrachte voertuigen te controleren, met inbegrip van
en the manufacturer
nl In deze verordening wordt gestreefd naar een beter en vlotter vrij verkeer van beslissingen in huwelijkszaken en inzake ouderlijke verantwoordelijkheid op de interne markt.
en The purpose of the present regulation is to improve and accelerate within the internal market the free movement of judgements in matrimonial cases and in parental responsibility proceedings.
nl Om de traceerbaarheid en de controle te garanderen, wordt er op de kazen met inkt een stempel gezet op het moment dat het product in het productiegebied in het vrije verkeer wordt gebracht
en In order to ensure traceability and control, finished cheeses are marked with an ink stamp when they are released in the production zone
nl Grensarbeiders, gedetacheerde werknemers, migrerende werknemers, maar ook werkzoekenden, stagiaires en studenten weten zich gehinderd in het uitoefenen van het recht op vrij verkeer en dit tengevolge van het gebrek aan coördinatie en het ontbreken van convergentie op het vlak van de sociale bescherming.
en Cross-border workers, employees on secondment and migrating employees, as well as job-seekers, students on placement and other students, experience hindrances in exercising the right of free movement. This is due to a lack of coordination and a lack of convergence in terms of social protection.
nl Ik lees het volgende in paragraaf 23: " verzoekt de Commissie duidelijk te maken dat werknemers uit derde landen niet hetzelfde recht op volledig vrijheid van verkeer hebben als burgers van de Unie" .
en In paragraph 23 we read: ' Calls on the Commission to make it clear that workers from non-Community countries are not entitled to the full freedom of movement of Union citizens' within the Union.
nl De invoercertificaten, hierna toetredingscertificaten genoemd, worden uitsluitend afgegeven voor het in het vrije verkeer brengen in een nieuwe lidstaat
en Import licences, hereinafter referred to as accession licences, shall be issued only for the release for free circulation in a new Member State
nl Het EESC is ingenomen met de verordening inzake de rechten van luchtreizigers met beperkte mobiliteit, en met de initiatieven op het gebied van spoor-, bus- en zeevervoer en toerisme, die het vrij verkeer van personen met een handicap mogelijk zullen maken
en The EESC welcomes the regulation on air passengers with reduced mobility and initiatives in the wider frame of transport (railway traffic, coaches, and maritime traffic) and tourism, which will enable free movement of people with disabilities
nl Zoals de rapporteur stelde, kunnen het verkeer en de geluidsoverlast van werken en bedrijven de normale werking van de activiteiten in de steden hinderen en zelfs verstoren.
en As the rapporteur said, road traffic, building work and industry can disturb and upset the normal functioning of city life.
nl We verwachten soortgelijke voorstellen van de Commissie met betrekking tot de vraag hoe het verkeer dat de buitengrenzen overschrijdt naadloos aan kan sluiten op de intelligente Europese infrastructuur waarop wij onze hoop hebben gevestigd.
en Similarly, we are also expecting proposals from the Commission with regard to how traffic crossing external borders can be seamlessly adapted to Europe's intelligent infrastructure which we are hoping for.
nl Helaas moet gezegd worden dat meer dan een lidstaat de crisis heeft aangegrepen om ook tegen niet besmette producten uit België handelsbarrières op te werpen. Dit is een schending van het principe van het vrije verkeer van goederen.
en Unfortunately, certain Member States used the crisis in Belgium as an excuse to erect trade barriers against non-contaminated Belgian products, thereby infringing the principle of the free movement of goods.
nl Vrij verkeer en de vrijheid van vestiging en van kapitaalverkeer zijn fundamentele elementen van de interne markt.
en Freedom of movement, freedom of establishment and free movement of capital are fundamental elements of the single market.
nl Het zou daarom in strijd zijn met het beginsel van het vrije verkeer indien hij in de lidstaat waarvan hij onderdaan is, minder gunstig kon worden behandeld dan wanneer hij geen gebruik zou hebben gemaakt van de door het Verdrag verleende rechten inzake vrij verkeer
en It would, therefore, be incompatible with the right of free movement were a citizen, in a Member State of which he is a national, to receive treatment less favourable than he would enjoy if he had not availed himself of the opportunities offered by the Treaty in relation to freedom of movement
nl op koplampen die zijn ontworpen om aan de voorschriften voor zowel rechts als links verkeer te voldoen door de instelling van de optische eenheid of de gloeilamp dienovereenkomstig aan te passen: een horizontale pijl met een punt aan weerskanten, waarbij de ene punt naar links en de andere naar rechts wijst
en on headlamps designed to meet the requirements of both traffic systems by means of an appropriate adjustment of the setting of the optical unit or the filament lamp, a horizontal arrow with a head at each end, the heads pointing respectively to the left and to the right
nl Kan er echter van solidariteit sprake zijn als dertien lidstaten, de een na de ander, op zo’n schandalige manier aangegeven beperkingen te zullen opleggen aan het vrij verkeer vanuit de nieuwe oostelijke lidstaten?
en But where is the solidarity in the disgraceful way that, one after another, 13 Member States have signalled they will impose restrictions on free movement from new Eastern Member States?
nl Een visumvrije regeling is van groot belang voor het dagelijks bestaan van mensen, aangezien onderlinge contacten hierdoor gemakkelijker worden en de gedachte van vrij verkeer als één van de grondrechten in Europa wordt verspreid.
en The visa exemption system is of great importance in people's lives, given that it strengthens relations between peoples and allows consolidation of the principle of freedom of movement as one of Europe's basic rights.
nl Om die reden ben ik voorstander van de opheffing van de huidige obstakels voor het vrije verkeer van personen uit deze landen, met name middels een verlichting van de op deze landen van toepassing zijnde visumverplichtingen.
en For this reason, I support the removal of the obstacles blocking the free movement of persons coming from these countries, especially through easing the visa requirements applied to these states.
nl Beschikking van de Commissie van ‧ december ‧ tot vaststelling van bepaalde beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza en het verkeer van gezelschapsvogels die hun eigenaar vergezellen (Kennisgeving geschied onder nummer C
en Commission Decision of ‧ December ‧ as regards certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza and movements of pet birds accompanying their owners into the Community (notified under document number C
nl Internationale standaarden voor jaarrekeningen kunnen eveneens waardering van bepaalde financiële instrumenten tegen hun reële waarde in het economische verkeer stipuleren
en International accounting standards may also provide for the valuation of certain financial instruments at fair value
nl Overwegende dat de Commissie en de lidstaten bovendien moeten kunnen beschikken over de nodige tijd om een wijziging van de beoogde maatregel voor te stellen, met het doel de belemmeringen voor het vrije verkeer van goederen die hieruit kunnen voortvloeien, op te heffen of te beperken
en Whereas the Commission and the Member States must also be allowed sufficient time in which to propose amendments to a contemplated measure, in order to remove or reduce any barriers which it might create to the free movement of goods
nl Dankzij harmonisatie zal het vrij en veilig verkeer van geneesmiddelen in de EU mogelijk worden gemaakt, wat de interne markt ten goede zal komen
en Harmonisation will advance the internal market by opening the door to the secure free movement of medicinal products in the EU
nl De verdienste van het verslag-Caveri en van alle collega's die daaraan hebben meegewerkt, is dat er compromisamendementen zijn gevonden die een balans vinden tussen de eisen van milieubescherming en het basisbeginsel van vrij verkeer.
en The merit of the Caveri report, which is to the credit of all the Members who have contributed to it, is that it contains compromise amendments which reconcile and achieve a balance between the demands of environmental protection and the fundamental principle of free movement.
nl In geval van maatregelen die gevolgen hebben voor het kapitaal- en betalingsverkeer of het verkeer van buitenlandse deviezen en goud, dient tevens overleg te worden gepleegd met de Deutsche Bundesbank
en In case of measures related to trade in capital assets, payment transactions or trade in foreign valuables and gold, agreement with the German Federal Bank shall be made
nl Hoewel de vrijheid van vestiging en het vrij verkeer van kapitaal tot de fundamentele vrijheden van het Verdrag behoren, bestaan er bepaalde uitzonderingen op de algemene regel die het lidstaten toestaan om bepaalde beperkingen op te leggen.
en While the freedom of establishment and the free movement of capital are among the fundamental freedoms of the Treaty, certain exceptions to the general rules exist which allow Member States to impose certain restrictions.
nl het in het vrije verkeer brengen van de veredelingsprodukten of de goederen in ongewijzigde staat bij een ander douanekantoor dan een van de kantoren van aanzuivering
en the release for free circulation of compensating products or goods in the unaltered state at a customs office other than an office of discharge
Showing page 1. Found 19434 sentences matching phrase "verkeer".Found in 2.464 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.