pronunciation:  

Translations into English:

 • traffic     
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   ) []
   
  pedestrians or vehicles on roads or on the air
   
  commercial transportation or exchange of goods
   
  exchange or flux of information, messages or data
   
  het geheel van verplaatsingen waarbij goederen of personen vervoerd worden
   
  The number of visits to a website, or the amount of user activity on a website or on a network.
   
  The movement of vehicles, ships, aircraft, persons, etc., in an area or over a route.
   
  Het bewegen van voertuigen, schepen, vliegtuigen, personen, enzovoort, in een gebied of op een route.
   
  The vehicles, persons, etc., moving in an area or over a route.
   
  De voertuigen, personen, enzovoort, die in een gebied of over een route bewegen.
   
  pedestrians or vehicles on roads or on the air
 • relation         
  (noun   )
 • understanding   
  (noun, adjv   )
 • acceptance   
  (noun   )
 • access         
  (verb, noun   )
 • accession     
  (verb, noun   )
 • account         
  (verb, noun   )
 • acquaintance       
  (noun, adjv   )
 • admission     
  (verb, noun   )
 • admittance   
  (noun   )
 • approach       
  (verb, noun   )
 • commerce         
  (noun   )
 • connection       
  (noun   )
 • encounter       
  (verb, noun   )
 • entrance         
  (verb, noun, adjv   )
 • entry         
  (noun   )
 • familiarity   
  (noun   )
 • intercourse   
  (noun   )
 • interrelation   
  (noun   )
 • landing     
  (noun, adjv   )
 • locomotion   
  (noun   )
 • meeting       
  (noun   )
 • narrative     
  (noun, adjv   )
 • reception       
  (noun   )
 • relationship       
  (noun   )
 • story       
  (noun   )
 • tale     
  (noun   )
 • trade           
  (verb, noun, adjv   )

Other meanings:

 
traffic
 
first-person singular present indicative of verkeren.
 
imperative of verkeren.

Similar phrases in dictionary Dutch English. (23)

Departement van Milieu, Verkeer, Energie en Communicatie
Federal Department of Environment, Transport, Energy and Communications
Europese Conferentie van ministers van Verkeer
European Conference of Ministers of Transport
in ellende verkeren
be wretched; be miserable
in goede staat verkerend
ingoodcondition; in good condition
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Ministry of Transportation and Water Management
plaatselijk verkeer
local traffic
seksueel verkeer
sexual intercourse
Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer
Vienna Convention on Diplomatic Relations
verkeren
interrelate; interact; turn; shift; be; belocated; amend; befound; ; convert; change; relate; attend; frequent; findoneself; concern; alter; to change
vrij verkeer
free circulation
vrij verkeer van goederen
free movement of goods
vrij verkeer van kapitaal
free movement of capital
vrij verkeer van personen
free movement of persons
vrij verkeer van programma's
free movement of programmes
vrij verkeer van werknemers
free movement of workers
vrijheid van verkeer
freedom of movement
zakelijk verkeer
commercial traffic

Example sentences with "verkeer", translation memory

add example
nl We geven het beleid nu door aan de rechters van het Europese Hof. Zij zullen beslissen wat vrij verkeer van diensten in onze havens betekent.
en We are now passing on policy to the judges at the European Court of Justice, who will decide what the free movement of services in our ports means.
nl Volgens artikel ‧, lid ‧, juncto bijlage ‧, deel ‧, is het in het verkeer brengen van minerale fosfaatmeststoffen (met ten minste ‧ % P‧O‧) met een cadmiumgehalte van meer dan ‧ mg/kg P‧O‧ in Oostenrijk verboden
en According to Article ‧, in conjunction with Annex ‧, section ‧, it is prohibited to place on the Austrian market phosphorus mineral fertilisers (containing ‧ % P‧O‧ or more) with a cadmium content exceeding ‧ mg/kg P‧O
nl Vrij verkeer van goederen
en Free movement of goods
nl Zelfs liberale economen vragen zich af waar we naartoe gaan, in de huidige mondiale context, met een onbelemmerd vrijhandelsbeleid en vrij verkeer van kapitaal, een absolute vrijheid om productiemiddelen te delokaliseren en een even grote vrijheid van verkeer voor buitenlandse investeerders, met inbegrip van de meest roofzuchtige.
en For example, even neo-liberal economists are asking where, in the current world context, a policy of unbridled free trade associated with free movement of capital and total freedom to relocate production facilities as well as total freedom of movement for foreign investors, including the most predatory ones, is in danger of leading us to.
nl Het verkeer zit echt vast
en Traffic' s out of control
nl Wat de inhoud betreft is het onwaarschijnlijk dat men kwesties van het vrij verkeer van personen, en met name van vreemdelingen, die nauw verwant zijn met de publieke vrijheden en de nationale soevereiniteiten, ter beslechting voorlegt aan een instelling die geen democratisch verkozen vergadering is en ook geen nationaal constitutioneel hof dat onderworpen is aan de democratische regels van iedere staat.
en On the substance, it is unlikely that matters relating to the circulation of persons, and in particular foreigners, which closely affect public liberties and national sovereignties, will be able to be entrusted to the arbitration of an institution which is not a democratically elected assembly and which is not a national constitutional Court subject to the democratic regulation of each State either.
nl Het land moet ook een plan voor herstructurering en privatisering van de in moeilijkheden verkerende scheepswerven aannemen en versneld uitvoeren.
en It should also adopt and accelerate the restructuring and privatisation plan for the shipyards which are experiencing difficulties.
nl De derde vraag betreft de interpretatie van artikel 58, over beperking van het vrije verkeer van kapitaal op grond van de openbare orde.
en The third question concerns the interpretation of Article 58, which provides for restrictions on the free movement of capital on grounds of public order.
nl De Commissie hecht groot belang aan het handhaven van het open en neutrale karakter van het internet, met volledige inachtneming van de wil van de medewetgevers om netneutraliteit nu te verankeren als beleidsdoelstelling en regelgevingsprincipe dat door nationale regelgevingsinstanties moet worden bevorderd, naast het versterken van aanverwante transparantievereisten en de totstandbrenging van vrijwaringsbevoegdheden voor nationale regelgevingsinstanties om verlaging van het kwaliteitsniveau van de diensten en belemmering of vertraging van het verkeer op openbare netwerken te voorkomen
en The Commission attaches high importance to preserving the open and neutral character of the Internet, taking full account of the will of the co-legislators now to enshrine net neutrality as a policy objective and regulatory principle to be promoted by national regulatory authorities, alongside the strengthening of related transparency requirements and the creation of safeguard powers for national regulatory authorities to prevent the degradation of services and the hindering or slowing down of traffic over public networks
nl Door verkeer, mist, of een staking
en Either it' s traffic, fog, a labour dispute
nl GEZIEN de wet- en regelgeving inzake de coördinatie van de nationale socialezekerheidsstelsels die betrekking hebben op het vrije verkeer van personen en moeten bijdragen aan de verbetering van levensstandaard en arbeidsvoorwaarden
en HAVING REGARD TO the rules on the coordination of national social security systems, which are part of the free movement of persons and which are intended to contribute to the improvement of living and working conditions
nl Ingevolge artikel ‧, lid ‧, van de richtlijn neemt een lidstaat die vaststelt dat apparaten, beveiligingssystemen of voorzieningen, die voorzien zijn van de CE-markering van overeenstemming en overeenkomstig hun gebruiksdoel worden gebruikt, de veiligheid van personen en, in voorkomend geval, van huisdieren of goederen in gevaar dreigen te brengen, alle nodige maatregelen om deze apparaten, beveiligingssystemen of voorzieningen uit de handel te nemen, het in de handel brengen en het in bedrijf stellen ervan te verbieden of het vrije verkeer ervan te beperken
en Article ‧ of the Directive provides that where a Member State ascertains that equipment, protective systems or devices bearing the CE conformity marking and used in accordance with its intended use are liable to endanger the safety of persons and, where appropriate, domestic animals or property, it shall take all appropriate measures to withdraw such equipment or protective systems from the market, to prohibit the placing on the market, putting into service or use thereof, or to restrict free movement thereof
nl Naar mijn mening is Richtlijn 2004/38/EG een waardevol referentiepunt, die volledige uitoefening van het recht op vrij verkeer voor EU-burgers waarborgt, iedere vorm van discriminatie voorkomt en het beginsel van volledige integratie vastlegt.
en In my opinion, Directive 2004/38/EC is a valid point of reference, guaranteeing full affirmation of the right of movement of EU citizens, avoiding any form of discrimination and establishing the principle of full integration.
nl Wegrijden: na parkeren, na een stop in het verkeer, na verlaten van een oprit
en Driving away: after parking, after a stop in traffic; exiting a driveway
nl Alle persoonsgegevens over de leden van de groep moeten verwerkt worden overeenkomstig Verordening (EG) nr. ‧/‧ van het Europees Parlement en de Raad van ‧ december ‧ betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens
en Personal data relating to members of the group should be processed in accordance with Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ December ‧ on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data
nl De Europese Unie en haar lidstaten enerzijds en de Zwitserse Bondsstaat anderzijds hebben een overeenkomst betreffende het vrije verkeer van personen gesloten (overeenkomst met Zwitserland) die op ‧ juni ‧ van kracht is geworden
en The European Community and its Member States, and the Swiss Confederation have concluded an Agreement on the free movement of persons (Swiss Agreement) which entered into force on ‧ June
nl In dit Parlement hebben we het zo vaak over subsidiariteit, en nu wil men in Brussel en in Straatsburg plotseling beter weten hoe het zit met het vrij verkeer van werknemers dan de mensen ter plaatse, in Duitsland en in Oostenrijk.
en There is in this House so much talk of subsidiarity, yet suddenly, where the free movement of workers is concerned, Brussels and Strasbourg claim to know better than those on the ground in Germany or Austria.
nl Voorwaarden voor de opneming van signaleringen van onderdanen van derde landen die het recht van vrij verkeer binnen de gemeenschap genieten
en Conditions for entering alerts on third-country nationals who are beneficiaries of the right of free movement within the Community
nl voormengsels op basis van in hoofdstuk I.‧.a) van de bijlage bedoelde toevoegingsmiddelen vervaardigt, om die in het verkeer te brengen, voldoen aan de minimumvoorwaarden van hoofdstuk I.‧.b) van de bijlage
en manufacturing premixtures prepared from additives referred to in Chapter I.‧ (a) of the Annex, with a view to putting them into circulation, must meet the minimum conditions laid down in Chapter I.‧ (b) of the said Annex
nl wanneer het producten betreft waarvoor de in de bepalingen van Richtlijn ‧/EEG vastgestelde formaliteiten voor het verkeer niet worden toegepast, ieder document waarop ten minste de in lid ‧ bedoelde gegevens alsmede de eventueel door de lidstaten voorgeschreven aanvullende gegevens worden aangebracht
en for products not subject to the formalities regarding movement laid down by Directive ‧/EEC, each document containing as a minimum the information referred to in paragraph ‧, as well as any additional information required by the Member States and drawn up in accordance with this Title
nl Het opheffen van de grenscontroles is louter een logisch voortvloeisel van het neoliberale project met de naam EU, dat valt of staat met het vrije verkeer van kapitaal, goederen en personen casu quo arbeidskrachten.
en The removal of border controls is merely an inevitable consequence of the EU neoliberal project and its vital interest in the free movement of capital, goods and persons (in other words, workers).
nl de aanschaf-, ontwikkelings-, installatie-, onderhouds- en dagelijkse exploitatiekosten van de communautaire componenten van de communicatie- en informatie-uitwisselingssystemen, namelijk: het gemeenschappelijk communicatienetwerk met gemeenschappelijke systeeminterface (CCN/CSI); het btw-informatie-uitwisselingssysteem (VIES); accijnssystemen; het systeem voor toezicht op het verkeer van accijnsgoederen (EMCS); alle nieuwe belastinggerelateerde communicatie- en informatie-uitwisselingssystemen die in het kader van communautaire wetgeving worden opgezet en in het werkprogramma zijn opgenomen
en the cost of the acquisition, development, installation, maintenance and day-to-day operation of the Community components of the communication and information exchange systems, which comprise: the Common Communications Network/Common Systems Interface (CCN/CSI); the VAT Information Exchange System (VIES); excise systems; the Excise Movement Control System (EMCS); and any new tax-related communication and information exchange systems set up under Community legislation and provided for in the Work Programme
nl Naast het doel de situatie van immigranten wettelijk te harmoniseren, was de echte uitdaging van deze richtlijn het compromis te vinden dat met de mensenrechten en het vrije verkeer van personen overeenkomt, en tegelijkertijd rekening houdt met de behoefte aan individuele en vooral collectieve zekerheid.
en In addition to the objective of legal harmonization of the situation of immigrants, the true challenge of this directive was to find the compromise that would comply with the human rights and the free movement of persons and, at the same time, take into consideration the need for individual and, especially, collective security.
nl Ik feliciteer de Europese Raad met de invoering van de vijfde vrijheid: "het vrije verkeer van kennis”.
en I congratulate the European Council on the introduction of the fifth freedom: "the free movement of knowledge”.
nl Dames en heren, ik ben er vast van overtuigd dat de detacheringsrichtlijn - mits correct toegepast - een adequaat en krachtig instrument is om ervoor te zorgen dat enerzijds sociale dumping wordt voorkomen en anderzijds vrij verkeer van diensten wordt verzekerd.
en Ladies and gentlemen, I firmly believe that the Posting of Workers Directive – provided it is applied correctly – constitutes an adequate and robust instrument for ensuring, on the one hand, the prevention of social dumping, and on the other hand, the free provision of services.
Showing page 1. Found 19434 sentences matching phrase "verkeer".Found in 2.322 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.