Translation of "atministrashon" into Dutch

administratie, administratiekantoor, beheer are the top translations of "atministrashon" into Dutch. Sample translated sentence: Kiko e palabra tradusí komo “atministrashon” ta nifiká? ↔ Wat betekent het woord dat met „bestuur” is vertaald?

atministrashon
+ Add

Papiamento-Dutch dictionary

 • administratie

  noun feminine
 • administratiekantoor

 • beheer

  noun neuter
 • Less frequent translations

  • bestuur
  • toediening
  • administratiegebouw
 • Show algorithmically generated translations

Automatic translations of "atministrashon" into Dutch

 • Glosbe

  Glosbe Translate
Add

Translations of "atministrashon" into Dutch in sentences, translation memory

Kiko e palabra tradusí komo “atministrashon” ta nifiká?
Wat betekent het woord dat met „bestuur” is vertaald?
Pablo a splika e faseta aki di Yehova su “atministrashon” òf manera di manehá e kumplimentu di su propósito: “Den otro generashonnan [e sekreto] no a wòrdu hasí konosí na e yunan di hende, manera el a wòrdu revelá awor na su apòstelnan i profetanan santu den spiritu: ku e paganonan ta ko-herederonan i miembronan di e mesun kurpa, i ko-partisipantenan di e promesa den Kristu Hesus pa medio di e evangelio.”
Paulus legde dit facet van Jehovah’s „bestuur” of manier om de verwezenlijking van zijn voornemen te sturen, als volgt uit: „In andere geslachten werd dit geheim niet aan de zonen der mensen bekendgemaakt zoals het nu door geest aan zijn heilige apostelen en profeten is geopenbaard, namelijk dat mensen uit de natiën mede-erfgenamen zouden zijn en medeleden van het lichaam en met ons deelgenoten van de belofte in eendracht met Christus Jezus door middel van het goede nieuws” (Efeziërs 3:5, 6).
E artíkulo ya menshoná di e Konstitushon ta protehá libertat di adorashon, e método i forma di ekspresá adorashon, i libertat di skohe e método di atministrashon i organisashon di kada iglesia òf reunion religioso.
Het genoemde artikel van de Grondwet beschermt de vrijheid van aanbidding, de methode en middelen die bij de godsdienstbeoefening worden gebruikt, en de vrije keuze inzake de wijze van bestuur en organisatie van elke kerk of religieuze bijeenkomst.
Paul Farnan, kordinadó di e Programa di Apoyo pa Dòkternan na British Columbia, e faktornan ku ta duna hopi dòkter strès ta entre otro, e difikultat ku nan tin pa haña un otro dòkter pa remplasá nan ora nan ke tuma fakansi, e programa demasiado drùk ku nan tin ora di traha warda i e avalancha di rekisitonan ofisial di atministrashon.
Paul Farnan, coördinator van een hulpprogramma voor artsen in British Columbia, zijn factoren die bij veel artsen tot stress bijdragen dat ze moeilijk vervanging kunnen vinden als ze vrij willen nemen, dat ze veel te vaak oproepbaar moeten zijn en dat ze overweldigend veel papierwerk hebben.
Esei ta segun su gustu ku el a proponé den su mes pa un atministrashon n’e límite kompletu dje tempu señalá, esta, pa rekohé tur kos huntu atrobe den e Kristu, e kosnan den shelu i e kosnan riba tera.”
Het is overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij bij zichzelf had voorgenomen, aan de volledige grens van de bestemde tijden een bestuur te hebben, om namelijk alle dingen weer bijeen te vergaderen in de Christus, de dingen in de hemelen en de dingen op de aarde” (Efeziërs 1:9, 10).
Loli, kende pa 20 aña a traha den atministrashon di un skol grandi, a bisa: “Mi a mira masha hopi hóben Testigu na skol.
Loli, die al twintig jaar een leidinggevende functie op een grote school heeft, zegt: „Ik heb veel jonge Getuigen de school zien doorlopen.
8 Yehova su “gustu,” òf propósito, lo a kumpli pa medio di “un atministrashon.”
8 Jehovah’s „welbehagen” of voornemen zou verwezenlijkt worden door „een bestuur”.
E atministrashon di e kongregashon a bai den man di un sirbidó di kompania (despues, sirbidó di kongregashon) huntu ku e vários sirbidónan ku tabata yud’é, i nan tur nombrá bou di supervishon di “e esklabo fiel i diskreto.”
Het bestuur van de gemeente werd toevertrouwd aan een groepsdienaar (later gemeentedienaar genoemd) en de verschillende dienaren die hem assisteerden, allemaal aangesteld onder supervisie van „de getrouwe en beleidvolle slaaf”* (Mattheüs 24:45-47).
Relashoná ku e kreensianan di e Union di Ruman, e Acta ta deklará: “Nos ta determiná pa establesé nos atministrashon eksklusivamente a base di lesamentu di Beibel i a base di e ehèmpelnan di nos Señor i e apòstelnan santu den meditashon, humildat i pasenshi, stimando nos enemigunan, hasiendo bon na nan i deseando bon pa nan, i resando pa nan.”
Over de godsdienstige overtuigingen van de Broeders zeggen de Acta: „We zijn vastbesloten ons enkel te laten leiden door Bijbellezing en door het voorbeeld van onze Heer en de heilige apostelen: in stilte, nederigheid en lankmoedigheid, door onze vijanden lief te hebben, hun goed te doen en het goede toe te wensen en voor hen te bidden.”
Mayoria israelita no a partisipá direktamente den atministrashon di asuntunan di e nashon òf den kordiná su programa di perkurá kuminda spiritual.
De meeste Israëlieten hadden geen rechtstreeks aandeel aan het besturen van staatsaangelegenheden of het coördineren van het geestelijke voedingsprogramma van de natie.
Tin tres edifisio separá ku ta konsistí di ofisinanan pa atministrashon i tradukshon, e habitashonnan, un kushina i un labanderia.
Er zijn drie gebouwen met daarin verschillende kantoren, onder andere voor de vertalers, en ook een woongedeelte, een keuken en een wasserij.
E apòstel ta bisa ku e propósito di Dios ta pa bini ku loke e ta yama “un atministrashon [òf, maneho di asuntunan] n’e límite kompleto dje tempu señalá.”
Volgens de apostel is het Gods voornemen om, zoals hij het uitdrukt, „aan de volledige grens van de bestemde tijden een bestuur [of beheer van aangelegenheden] te hebben”.
Mi kerido amigunan i kompañero poseedornan di saserdosio, si JesuCristu lo tabata sintando meimei di nos i puntra pa kuenta i rason di nos atministrashon, mi no ta sigur ku E lo enfoká hopi riba programanan i statistiknan.
Geliefde vrienden en medepriesterschapsdragers, als Jezus Christus ons zou vragen om verslag van ons rentmeesterschap uit te brengen, denk ik niet dat Hij lang bij programma’s en statistieken zou stilstaan.
Sea kual sea bo sistema di atministrashon, sòru ten’é na òrdu.
Wat uw boekhoudsysteem ook is, houd het bij.
4 Di akuerdo ku Yehova su “atministrashon,” òf manera di manehá kosnan, e rekohementu di “e kosnan den shelu” mester a kuminsá “n’e límite kompletu di e tempu señalá.”
4 In overeenstemming met Jehovah’s „bestuur”, de manier waarop hij aangelegenheden stuurt, zou de bijeenvergadering van „de dingen in de hemelen” beginnen „aan de volledige grens van de bestemde tijden” (Efeziërs 1:10).
(Efesionan 1:9, 10) E “atministrashon” aki ta drei rònt di Hesukristu.
Van dit „bestuur” is Jezus Christus het middelpunt.
Kiko ta e propósito dje “atministrashon” ku Pablo a menshoná na Efesionan 1:9 i 10?
Wat is het doel van het „bestuur” waarover Paulus in Efeziërs 1:9, 10 sprak?
Ounke e atministrashon di e kampamentu a purba haña sa kon e literatura tabata yega den nos man, nan no a logra sa esei nunka.
Hoewel de kampleiding erachter probeerde te komen hoe we eraan kwamen, is hun dat nooit gelukt.
10 Na armonia ku e atministrashon di Dios su propósito, e tempu a yega pa e Simia primintí aparesé riba tera.
10 In het kader van de verwezenlijking van Gods voornemen brak de tijd aan dat het voorzegde Zaad op aarde zou verschijnen.
Mediante Yehova su “atministrashon” òf manera inkomparablemente sabí di manehá kosnan, el a manda su Yu primogénito na tera, kaminda el a ser poné na prueba te na morto.
Jehovah’s ongeëvenaard wijze „bestuur” hield in dat hij zijn eerstgeboren Zoon naar de aarde zond, waar hij tot het uiterste werd beproefd.
25 Asina anto, pa medio di e atministrashon di angelnan, i pa medio di tur palabra ku a sali di e boka di Dios, hende a kuminsá ehersé fe den Cristo; i asina pa medio di fe, nan a kohe tur kos bon tene; i asina tabata te e binida di Cristo.
25 Welnu, door de bediening van aengelen en door ieder woord dat uit de mond van God uitging, begonnen de mensen geloof in Christus te oefenen; en aldus grepen zij al het goede aan door geloof; en zo was het tot de komst van Christus.
Ounke ainda mi tabata duna algun lès, mi a wòrdu enkargá ku atministrashon di e skol i a bira miembro di direktiva di skol di e region di Valle d’Aosta.
Hoewel ik nog steeds les gaf, kreeg ik een aanstelling als lid van het schoolbestuur en ging ik tevens deel uitmaken van de regionale schoolcommissie van Valle d’Aosta.
E akuerdo akí a rekerí tambe pa gobièrnu di Bulgaria ofresé servisio sivil alternativo bou di atministrashon sivil na tur persona ku nenga servisio militar pa motibu di konsenshi.
De schikking bepaalde ook dat de Bulgaarse regering alle gewetensbezwaarden de mogelijkheid van vervangende burgerdienst onder burgerlijk bestuur moest bieden.
8 E mesun atministrashon ta reuniendo tambe “loke ta riba tera.”
8 Hetzelfde bestuur vergadert ook „de dingen op de aarde”.
Mediante Yehova su atministrashon, tur kriatura den shelu i riba tera lo ta uní
Door Jehovah’s bestuur zullen alle schepselen in de hemel en op aarde verenigd worden