Translations into English:

  • tanning agents   
  • tanning extracts   
  • tanstuffs   

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

Środki do garbowania
tanstuffs; tanning agents; tanning extracts

Example sentences with "Środek garbujący", translation memory

add example
pl garbowanie: wzmacnianie skór przy pomocy roślinnych środków garbujących, soli chromu i innych substancji, takich jak sole glinu i żelaza, aldehydy i chinony lub inne syntetyczne środki utwardzające
en tanning: the hardening of hides, using vegetable tanning agents, chromium salts or other substances such as aluminium salts, ferric salts, silicic salts, aldehydes and quinones, or other synthetic hardening agents
pl garbowanie i wyprawianie skór
en Tanning and dressing of leather
pl Surowe i wyprawione skóry zwierząt kopytnych*nieobjętych dyrektywą ‧/EWG lub ‧/EWG, które nie zostały poddane niektórym procesom garbowania
en Hides and skins of ungulates not covered by Directive ‧/EEC or ‧/EEC and which have not undergone certain tanning processes
pl Pozycje od ‧ do ‧ nie obejmują surowych skór i skórek, które zostały poddane procesowi garbowania (włączając garbowanie wstępne), będącego procesem odwracalnym (odpowiednio pozycje od ‧ do
en Headings ‧ to ‧ do not cover hides and skins which have undergone a tanning (including pre-tanning) process which is reversible (headings ‧ to ‧, as the case may be
pl Wybielanie, barwienie, apreturowanie, przycinanie i łączenie skór futerkowych garbowanych lub apreturowanych
en ASSEMBLED FURSKINS*BLEACHING, DYEING, DRESSING, CUTTING AND ASSEMBLING OF TANNED OR DRESSED FURSKINS
pl Syntetyczne, organiczne substancje garbujące; nieorganiczne substancje garbujące; preparaty garbujące, nawet zawierające naturalne substancje garbujące; preparaty enzymatyczne do garbowania wstępnego
en Synthetic organic tanning substances; inorganic tanning substances; tanning preparations, whether or not containing natural tanning substances; enzymatic preparations for pre-tanning
pl Wstępnie garbowane garbnikami roślinnymi, z owiec indyjskich włosowych, nawet poddane pewnym obróbkom, jednakże nienadające się w sposób oczywisty do bezpośredniego stosowania do produkcji artykułów ze skóry wyprawionej
en Vegetable pre-tanned Indian hair sheep, whether or not having undergone certain treatments, but obviously unsuitable for immediate use for the manufacture of leather articles
pl Produkt używany do garbowania skóry; do składników chemicznych używaj
en Product used for tanning; for the chemical compounds use
pl Dogarbowanie skór kozich, tylko garbowanych
en RETANNING OF GOAT-AND KID-SKIN LEATHER, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED
pl Skóry bydlęce, garbowane chromem, w stanie wilgotnym (wilgotne niebieskie
en Bovine skins, chrome tanned in the moist state (wet blue) * free
pl Skóry futerkowe garbowane lub wykończone (włącznie z łbami, ogonami, łapami i pozostałymi częściami lub kawałkami), niepołączone lub połączone (bez dodatków z innych materiałów), inne niż te objęte pozycją
en Tanned or dressed furskins (including heads, tails, paws and other pieces or cuttings), unassembled, or assembled (without the addition of other materials) other than those of heading
pl Skóry z cieląt indyjskich, dogarbowane Dogarbowanie tylko garbowanych skór z cieląt indyjskich
en RETANNED SKIN LEATHER OF CROSSED INDIAN SHEEP*RETANNING OF CROSSED INDIAN SHEEP SKIN LEATHER NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED*
pl Pozostałe skóry i skórki, surowe (świeże lub solone, suszone, wapnione, piklowane lub inaczej konserwowane, ale niegarbowane, niewyprawione na pergamin lub dalej nieprzetworzone), nawet odwłoszone lub dwojone, inne niż te wyłączone uwagą ‧ b) lub c) do niniejszego działu
en Other raw hides and skins (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not dehaired or split, other than those excluded by note ‧(b) or ‧(c) to this chapter
pl skór i skórek kopytnych, które zostały poddane pełnemu procesowi garbowania
en to hides and skins of ungulates having undergone the complete process of tanning
pl § ‧ wszelkie całości, lub zasadnicze całości, skóry, surowe lub garbowane
en § ‧ Any whole, or substantially whole, skins, raw or tanned
pl Garbowane lub wykończone skóry futerkowe (łącznie z łbami, ogonami, łapami i innymi kawałkami lub ścinkami), nawet połączone (bez dodatku z innych materiałów), w wyłączeniem pozycji
en Tanned or dressed furskins (including heads, tails, paws and other pieces or cuttings), unassembled, or assembled (without the addition of other materials), other than those of code
pl NACE ‧.‧: Garbowanie i wyprawa skór; wyprawa i barwienie skór futerkowych
en NACE ‧.‧: Tanning and dressing of leather; dressing and dyeing of fur
pl Decyzja Komisji ‧/WE z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiająca wymagania dotyczące zdrowia zwierząt oraz świadectwa weterynaryjne w zakresie przywozu z państw trzecich niektórych pokarmów dla zwierząt domowych oraz niektórych niegarbowanych produktów jadalnych dla zwierząt domowych, zawierających materiały zwierzęce o niskim stopniu ryzyka
en Commission Decision ‧/EC of ‧ April ‧ laying down animal health requirements and the veterinary certification for the importation from third countries of certain petfoods and certain untanned edible products for pets, containing low-risk animal materials
pl Skóra wyprawiona jest również produkowana ze skóry surowej lub skóry, która została podzielona na warstwy lub części, przed lub po garbowaniu
en Leather is also made from a hide or skin which has been split into layers or segmented either before or after tanning
pl skóra metalizowana Lakierowanie lub metalizowanie skóry objętej pozycjami nr ‧-‧ włącznie (z wyłączeniem skór cieląt indyjskich i kóz indyjskich, niepreparowanych inaczej jak tylko garbowanych garbnikami roślinnymi, także poddane dalszym obróbkom, ale oczywiście nienadające się bezpośrednio-użycia- produkcji artykułów skórzanych), jeżeli wartość użytej skóry nie przekracza ‧ % wartości uzyskanego produktu
en METALLIZED LEATHER**VARNISHING OR METALLIZING OF LEATHER FALLING WITHIN HEADING NOS ‧ TO ‧ INCLUSIVE (OTHER THAN SKIN LEATHER OF CROSSED INDIAN SHEEP AND OF INDIAN GOAT OR KID, NOT FURTHER PREPARED THAN VEGETABLE TANNED, OR IF OTHERWISE PREPARED, OBVIOUSLY UNSUITABLE FOR IMMEDIATE USE IN THE MANUFACTURE OF LEATHER ARTICLES), IN WHICH THE VALUE OF THE SKIN LEATHER USED DOES NOT EXCEED ‧ % OF THE VALUE OF THE PRODUCT OBTAINED*
pl Skóry futerkowe surowe, garbowane lub wykończone, w tym skóry futerkowe połączone w arkusze lub krzyże lub podobne formy
en Raw furskins and furskins, tanned or dressed, including furskins assembled in plates, crosses and similar forms
pl Ścieki z miejsc garbowania skór i z przemysłu włókienniczego należy oczyszczać w oczyszczalni ścieków, zakładowej lub komunalnej, tak aby doprowadzić do zmniejszenia chemicznego zapotrzebowania tlenu (CHZT) rzędu o co najmniej ‧ %
en The waste water from leather tanning sites and from the textile industries shall be treated, either by an in-house or municipal waste water treatment plant/facility, so as to achieve a reduction of the COD content of at least ‧ %
pl Inne surowe skóry i skórki (świeże lub solone, suszone, wapnowane, piklowane lub inaczej zakonserwowane, ale nie garbowane, pergaminowane lub bardziej przetwarzane) również dwojone lub odwłosione, oprócz wyłączonych zgodnie z uwagami ‧ b) lub ‧ c) do działu ‧. ex ‧ ‧ Pozostałe ex
en Other raw hides and skins (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not dehaired or split, other than those excluded by note ‧ (b) or ‧ (c) to chapter ‧ ex ‧ ‧ Other ex
pl W przypadku produktów wymienionych w ust. ‧ lit. e), w drodze odstępstwa od przepisów ust. ‧ wystarczy, by towarzyszył im dokument handlowy stwierdzający zastosowanie prania fabrycznego lub pochodzenia tych produktów z garbowania lub ich zgodności z warunkami ustanowionymi w pkt. ‧ i ‧ rozdziału ‧ załącznika ‧ do rozporządzenia (WE) nr
en Derogating from the provisions in paragraph ‧ it shall be sufficient in the case of products mentioned in paragraph ‧ (e) to be accompanied by a commercial document stating either the factory washing or origin from tanning or compliance with the conditions laid down in paragraph ‧ and ‧ of Chapter ‧ of Annex ‧ to Regulation (EC) No
pl CPA ‧.‧.‧: Skóry futerkowe wyprawione i garbowane
en CPA ‧.‧.‧: Tanned or dressed fur skins
Showing page 1. Found 212812 sentences matching phrase "Środek garbujący".Found in 28.727 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.