Translations into English:

  • tanning agents   

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

Example sentences with "Środek garbujący", translation memory

add example
pl garbowanie: wzmacnianie skór przy pomocy roślinnych środków garbujących, soli chromu i innych substancji, takich jak sole glinu i żelaza, aldehydy i chinony lub inne syntetyczne środki utwardzające
en tanning: the hardening of hides, using vegetable tanning agents, chromium salts or other substances such as aluminium salts, ferric salts, silicic salts, aldehydes and quinones, or other synthetic hardening agents
pl Sprzedaż hurtowa skór surowych, wyprawionych i garbowanych
en Wholesale of live animals
pl Ścieki z miejsc garbowania skór i z przemysłu włókienniczego należy oczyszczać w oczyszczalni ścieków, zakładowej lub komunalnej, tak aby doprowadzić do zmniejszenia chemicznego zapotrzebowania tlenu (CHZT) rzędu o co najmniej ‧ %
en The waste water from leather tanning sites and from the textile industries shall be treated, either by an in-house or municipal waste water treatment plant/facility, so as to achieve a reduction of the COD content of at least ‧ %
pl Wstępnie garbowane garbnikami roślinnymi
en Vegetable pre-tanned
pl preparatów enzymatycznych do wstępnego garbowania (pozycja
en enzymatic preparations for pre-tanning (heading
pl Skóry bydlęce, garbowane chromem, w stanie wilgotnym (wilgotne niebieskie
en Bovine skins, chrome tanned in the moist state (wet blue
pl Garbowanie skór, o wydajności przekraczającej ‧ ton produktu końcowego dziennie
en Tanning of hides and skins where the treatment capacity exceeds ‧ tonnes of finished products per day
pl zakonserwowane w procesie innym niż garbowanie, ustalonym zgodnie z procedurą przewidzianą w art
en preserved by a treatment other than tanning to be fixed according to the procedure provided for in Article
pl garbowanie i wyprawianie skór
en Tanning and dressing of leather
pl W przypadku produktów wymienionych w ust. ‧ lit. e), w drodze odstępstwa od przepisów ust. ‧ wystarczy, by towarzyszył im dokument handlowy stwierdzający zastosowanie prania fabrycznego lub pochodzenia tych produktów z garbowania lub ich zgodności z warunkami ustanowionymi w pkt. ‧ i ‧ rozdziału ‧ załącznika ‧ do rozporządzenia (WE) nr
en Derogating from the provisions in paragraph ‧ it shall be sufficient in the case of products mentioned in paragraph ‧ (e) to be accompanied by a commercial document stating either the factory washing or origin from tanning or compliance with the conditions laid down in paragraph ‧ and ‧ of Chapter ‧ of Annex ‧ to Regulation (EC) No
pl konserwacji za pomocą innego procesu niż garbowanie ustalonego zgodnie z procedurą określoną w art. ‧ ust. ‧. B
en preserved by a process other than tanning specified in accordance with the procedure referred to in Article
pl skóra metalizowana Lakierowanie lub metalizowanie skóry objętej pozycjami nr ‧-‧ włącznie (z wyłączeniem skór cieląt indyjskich i kóz indyjskich, niepreparowanych inaczej jak tylko garbowanych garbnikami roślinnymi, także poddane dalszym obróbkom, ale oczywiście nienadające się bezpośrednio-użycia- produkcji artykułów skórzanych), jeżeli wartość użytej skóry nie przekracza ‧ % wartości uzyskanego produktu
en METALLIZED LEATHER**VARNISHING OR METALLIZING OF LEATHER FALLING WITHIN HEADING NOS ‧ TO ‧ INCLUSIVE (OTHER THAN SKIN LEATHER OF CROSSED INDIAN SHEEP AND OF INDIAN GOAT OR KID, NOT FURTHER PREPARED THAN VEGETABLE TANNED, OR IF OTHERWISE PREPARED, OBVIOUSLY UNSUITABLE FOR IMMEDIATE USE IN THE MANUFACTURE OF LEATHER ARTICLES), IN WHICH THE VALUE OF THE SKIN LEATHER USED DOES NOT EXCEED ‧ % OF THE VALUE OF THE PRODUCT OBTAINED*
pl Świadectwa powrotnego wywozu dla całych surowych, garbowanych i/lub wykończonych skór krokodylich i boków mogą zostać wydane, jedynie w przypadku gdy wnioskodawca przedstawił właściwemu organowi zarządzającemu wystarczające dowody na to, że oryginalne metki fabryczne pozostały nienaruszone lub, w przypadku gdy metki te utracono lub usunięto, że okazy zostały oznakowane metką powrotnego wywozu
en Re-export certificates for entire raw, tanned, and/or finished crocodilian skins and flanks shall only be issued when the applicant has satisfied the management authority that the original tags are intact or, where these have been lost or removed, the specimens have been marked with a re-export tag
pl Zakłady garbowania skór, o wydajności przekraczającej ‧ ton produktu końcowego dziennie
en Plants for the tanning of hides and skins where the treatment capacity exceeds ‧ tonnes of finished products per day
pl Surowe i wyprawione skóry zwierząt kopytnych*nieobjętych dyrektywą ‧/EWG lub ‧/EWG, które nie zostały poddane niektórym procesom garbowania
en Hides and skins of ungulates not covered by Directive ‧/EEC or ‧/EEC and which have not undergone certain tanning processes
pl W przypadku produktów, o których mowa w ust. ‧ lit. e), w drodze odstępstwa od ust. ‧ wystarczy, by towarzyszył im dokument handlowy stwierdzający zastosowanie prania fabrycznego lub pochodzenia tych produktów z garbowania lub ich zgodności z warunkami ustanowionymi w pkt ‧ i ‧ części A rozdziału ‧ załącznika ‧ do rozporządzenia (WE) nr
en By way of derogation from paragraph ‧ it shall be sufficient, in the case of products referred to in paragraph ‧(e) to be accompanied by a commercial document stating either the factory washing or origin from tanning or compliance with the conditions laid down in points ‧ and ‧ of Part A of Chapter ‧ of Annex ‧ to Regulation (EC) No
pl Wszelkie całe, lub w zasadzie całe, skóry, surowe lub garbowane
en Any whole, or substantially whole, skins, raw or tanned
pl Pozycje od ‧ do ‧ nie obejmują surowych skór i skórek, które zostały poddane procesowi garbowania (włączając garbowanie wstępne), będącego procesem odwracalnym (odpowiednio pozycje od ‧ do
en Headings ‧ to ‧ do not cover hides and skins which have undergone a tanning (including pre-tanning) process which is reversible (headings ‧ to ‧, as the case may be
pl decyzje Komisji ‧/WE‧, ‧/WE‧ i ‧/WE‧, ostatnio zmienione decyzją ‧/WE‧, odpowiednio ustanawiają warunki zdrowotne zwierząt i świadectwa weterynaryjne w zakresie przywozu z państw trzecich niektórych pokarmów dla zwierząt domowych oraz niektórych niegarbowanych produktów jadalnych dla zwierząt domowych, zawierających materiały zwierzęce o niskim stopniu ryzyka, kości i produkty z kości, rogi i produkty z rogów, kopyta i produkty z kopyt z wyłączeniem mączek z tych produktów, do celów dalszego przetwarzania, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi ani zwierzęta, oraz przetworzonego białka zwierzęcego, włącznie z produktami zawierającymi białko przeznaczone do karmienia zwierząt
en Whereas Commission Decisions ‧/EC, ‧/EC and ‧/EC as last amended by Decision ‧/EC, respectively lay down the animal health conditions and the veterinary certification for imports from third countries of certain petfoods and certain untanned edible products for pets, containing low risk material, bones and bone products, horns and horn products and hooves and hoof products, excluding meals thereof, for further processing not intended for human or animal consumption and processed animal protein including products containing this protein intended for animal consumption
pl Skóry owcze lub jagnięce, surowe (świeże lub solone, suszone, wapnione, piklowane lub inaczej konserwowane, ale niegarbowane, niewyprawione na pergamin lub dalej nieprzetworzone), nawet z wełną lub dwojone, inne niż te wyłączone uwagą ‧ c) do niniejszego działu
en Raw skins of sheep or lambs (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not with wool on or split, other than those excluded by note ‧(c) to this chapter
pl W całej nomenklaturze wyrażenie skóry futerkowe inne niż skóry surowe objęte pozycją ‧, dotyczy zwierzęcych skór lub skórek, które były garbowane lub obrabiane, z włosiem lub wełną
en Throughout the nomenclature, references to furskins, other than to raw furskins of heading ‧, apply to hides or skins of all animals which have been tanned or dressed with the hair or wool on
pl NACE ‧.‧: Garbowanie i wyprawa skór; wyprawa i barwienie skór futerkowych
en NACE ‧.‧: Tanning and dressing of leather; dressing and dyeing of fur
pl Pozostałe skóry i skórki, surowe (świeże lub solone, suszone, wapnione, piklowane lub inaczej konserwowane, ale niegarbowane, niewyprawione na pergamin lub dalej nieprzetworzone), nawet odwłoszone lub dwojone, inne niż te wyłączone uwagą ‧ b) lub c) do niniejszego działu
en Other raw hides and skins (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not dehaired or split, other than those excluded by note ‧(b) or ‧(c) to this chapter
pl wełny owczej, włosia przeżuwaczy i szczeciny świń, które poddano praniu fabrycznemu lub uzyskano w procesie garbowania, i nieprzetworzonej wełny owczej, włosia przeżuwaczy i szczeciny świń, które są zamknięte w bezpiecznym opakowaniu i suche
en sheep wool, ruminant hair and pigs bristles which have undergone factory washing or have been obtained from tanning and unprocessed sheep wool, ruminant hair and pigs bristles which are securely enclosed in packaging and dry
Showing page 1. Found 212812 sentences matching phrase "Środek garbujący".Found in 37.646 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.