Translations into English:

  • marine environment   
     
    The oceans, seas, bays, estuaries, and other major water bodies, including coastal marine and nearshore zones.
     
    środowisko morskie obejmujące estuaria, przybrzeżne i okołobrzegowe strefy morza, a także regiony otwartego oceanu oraz głębi morskich

Similar phrases in dictionary Polish English. (3)

Środowisko morskie
marine environment
zdolność eutrofizacji środowiska morskiego
marine eutrophication potential (MEP)

Example sentences with "środowisko morskie", translation memory

add example
Projekt decyzji Komisji w sprawie kryteriów i standardów metodologicznych dotyczących dobrego stanu środowiska wód morskich (D‧/‧- ‧/‧(RPS)- termin
Draft Commission Decision No .../.../EU of [...] on criteria and methodological standards on good environmental status of marine waters (D‧/‧- ‧/‧(RPS)- deadline
uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustanawiającą ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej), w szczególności jej art. ‧ ust
Having regard to the Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ June ‧ establishing a framework for community action in the field of marine environmental policy (Marine Strategy Framework Directive), and in particular, Article ‧ thereof
Pakiet składający się z siedmiu sprawozdań jest krokiem naprzód: reguluje standardy bezpieczeństwa morskiego, i ochrony pasażerów, ogranicza straty w środowisku naturalnym w razie wypadku oraz reguluje kwestie odpowiedzialności państw, przewoźników i właścicieli jednostek pływających.
The package, consisting of seven reports, is a comprehensive package: it steps up maritime safety standards, safeguards passengers, limits environmental damage in the event of accidents, and sets out obligations and responsibilities on the part of states, carriers and ship-owners.
W odniesieniu do każdego regionu lub podregionu morskiego państwa członkowskie określają środki, które należy zastosować, aby osiągnąć lub utrzymać dobry stan środowiska na ich wodach morskich, jak określono w art. ‧ ust
Member States shall, in respect of each marine region or sub-region concerned, identify the measures which need to be taken in order to achieve or maintain good environmental status, as determined pursuant to Article ‧, in their marine waters
Zgodnie z art. ‧ członkami założycielami funduszu są: Współpraca Morska, centrala zakupów i rozwoju CECOMER, spółdzielnia sprzedawców detalicznych, będąca faktycznie centralą zakupów dla spółdzielni morskich, których zadaniem jest w szczególności zaopatrywanie przedsiębiorstw rybackich w odpowiednie materiały i produkty, centrum ds. zarządzania tradycyjnym łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym oraz dwie osoby ze środowiska rybołówstwa
Under Article ‧, the founding members are the Coopération Maritime, the central contracting and development agency Cecomer, the retail traders’ cooperative society, which is in fact the central contracting agency of the maritime cooperatives whose function is, in particular, to supply equipment and operating material for fisheries undertakings, the Small-Scale Fishery Management Centre, and two persons active in the fishing industry
opracowanie strategii komunikacji i upowszechniania, która – w możliwie jak największym stopniu – zapewnia zgodność wyników i danych z normami Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska Morskiego
developing a communication and dissemination strategy which as far as possible ensures that the results and data follow the standards of the European Marine Observation and Data Network
UWZGLĘDNIAJĄC wspólne pragnienie zapewnienia ochrony i racjonalnego wykorzystania zasobów połowowych wód podlegających ich jurysdykcji w zakresie rybołówstwa oraz wspólną świadomość potrzeby ochrony w tym kontekście środowiska morskiego
CONSIDERING their common desire to ensure the conservation and rational management of the fishery resources of the waters within their respective fisheries jurisdiction, and their common awareness of the need in this context to protect the marine environment
Utworzenie publicznej struktury ds. stref przybrzeżnych, która zapewniałaby takie środki działania na rzecz pracowników morza, jak nadzór nad stanem środowiska naturalnego, kontrole graniczne, ratownictwo morskie, nadzór rybacki, opieka medyczna i ochrona cywilna
to establish a coastal public structure integrating tasks such as environment inspectorates, frontier control, sea rescue services, fisheries inspectorates, health assistance, civil protection, for people working at sea
Dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej jest środowiskowym filarem zintegrowanej polityki morskiej i stanowi, że wszystkie państwa członkowskie mają do 2020 roku osiągnąć dobry stan środowiska naszych mórz.
The Marine Strategy Framework Directive forms the environmental pillar of the Integrated Maritime Policy and it states that all Member States shall have attained a good environmental status for our seas by 2020.
uznania za nadrzędny cel UE zrównoważonego korzystania z obszarów morskich i zachowania ekosystemów morskich, w tym zdecydowanej polityki UE w dziedzinie ochrony tych obszarów, zapobiegającej dalszej utracie różnorodności biologicznej oraz degradacji środowiska morskiego
the EU to have as its overarching objective the sustainable use of the seas and the conservation of marine ecosystems, including a strong EU policy on marine protection, preventing further loss of biodiversity and deterioration of the marine environment
zwraca uwagę, że dobrobyt regionów przybrzeżnych i konkurencyjność ich gospodarki są w dużym stopniu narażone na niebezpieczeństwo, jakim jest dla nich zanieczyszczenie obszarów nadbrzeżnych i pogorszenie stanu środowiska morskiego; mając na względzie stopień oddziaływania działalności i polityki morskiej na regiony przybrzeżne, zwraca uwagę, że długoterminowa stabilność środowiska naturalnego jest podstawowym warunkiem ochrony dobrobytu tych regionów pod względem gospodarczym, społecznym i środowiskowym
Notes that the prosperity of coastal regions and the competitiveness of their economies are highly susceptible to, and endangered by, spoilt coastal areas and the deterioration of the marine environment; points out that, given the extent to which coastal regions are affected by maritime activities and policies, long-term environmental sustainability is a precondition for the protection of their economic, social and environmental prosperity
ochronę środowiska morskiego
protection of the marine environment
wzywa Komisję do czuwania nad tym, by paliwa kopalne spełniały te same wymagania, które obowiązują przy produkcji biopaliw: systemy certyfikacji, redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz analiza pełnego cyklu istnienia, a także wpływ na środowisko instalacji przeznaczonych do wydobycia i transportu paliw węglowodorowych, nielegalne pozbywanie się odpadów do wód morskich i wypadki morskie
Urges the Commission to ensure that fossil fuels comply with the same requirements as those imposed on biofuels production, including certification systems, greenhouse gas reduction and full cycle analysis, without forgetting the environmental impact of facilities for the extraction and transport of hydrocarbons, illegal discharges at sea and maritime accidents
Nie mówimy wyłącznie o sprawie New Flame, mówimy również o sprawie Sierra Nava i Samotraki, a te wypadki z pewnością stanowiły zagrożenie dla bezpieczeństwa morskiego, bezpieczeństwa osób i środowiska naturalnego.
We are not just talking about the New Flame, we also had the Sierra Nava and the Samotraki, and these are incidents which obviously threaten maritime safety, the safety of persons and the natural environment.
podkreśla, że strategiczna ocena oddziaływania na środowisko planowanych morskich autostrad musi być dokonana wspólnie przez Państwa Członkowskie i Komisję; uważa, że ocena ta powinna obejmować nie tylko ocenę oddziaływania na środowisko dróg wodnych, ale także rozbudowy portów oraz ocenę oddziaływania na transport w strefach przyległych do portów
Stresses that a strategic environmental impact assessment of the planned Motorways of the Sea must be performed jointly by Member States and the Commission; considers that this EIA should examine the environmental impact not only of the route itself but also of port developments and the impact on transport movements in the hinterland
uważa, że większość wyzwań związanych ze środowiskiem i zrównoważonym rozwojem wymaga odpowiedzi właściwie wykorzystującej wiedzę naukową i technologiczną, która musi być w tym celu odpowiednio wspomagana wystarczającymi funduszami przez Wspólnotę i państwa członkowskie; zwraca się do Komisji o przedstawienie strategii europejskich badań morskich oraz o lepszą koordynację i stworzenie sieci europejskich instytutów morskich; w tym celu mocno popiera utworzenie europejskiej sieci nauk morskich z udziałem wszystkich odnośnych europejskich instytutów morskich i przy wsparciu ze strony UE; zwraca się o wprowadzenie i przechowywanie uzyskanej wiedzy w europejskiej morskiej bazie danych, do której dostęp miałyby wszystkie instytuty morskie; opowiada się w związku z powyższym za promocją regularnej europejskiej konferencji morskiej stanowiącej forum dla badaczy i sektora
Considers that most of the environmental and sustainability challenges need a response that makes proper use of the scientific and technological knowledge which must be, for that purpose, properly supported by sufficient funding by the Community and Member States; calls for the Commission to deliver a strategy for European Maritime Research and for better coordination and networking of European marine research institutes; to this end strongly endorses the establishment of a European marine science network, with participation by all relevant European marine research institutes and support from the EU; calls for the knowledge acquired to be entered and stored in a European marine data centre to which all marine research institutes would have access; favours in this context the promotion of a European maritime conference on a regular basis to provide a forum for researchers and industry
W przypadku wydostania się lub wypadnięcia za burtę substancji niebezpiecznych i szkodliwych będących w formie opakowania, włącznie z tymi znajdującymi się w kontenerach frachtowych, przenośnych zbiornikach, drogowych lub kolejowych pojazdach i cysternach wagonowych, Strony współpracują na tyle, na ile jest to możliwe przy ratowaniu tych opakowań i odzyskiwaniu tych substancji, aby zapobiec lub zmniejszyć niebezpieczeństwo dla środowiska morskiego i przybrzeżnego
In case of release or loss overboard of hazardous and noxious substances in packaged form, including those in freight containers, portable tanks, road and rail vehicles and shipborne barges, the Parties shall cooperate as far as practicable in the salvage of these packages and the recovery of such substances so as to prevent or reduce the danger to the marine and coastal environment
Opinia Komitetu Regionów w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywy w sprawie Strategii Morskiej) oraz w sprawie komunikatu Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego – Strategia tematyczna dotycząca ochrony i zachowania środowiska morskiego
Opinion of the Committee of the Regions on the Directive of the European Parliament and of the Council establishing a framework for Community Action in the field of Marine Environmental Policy (Marine Strategy Directive) and on the Communication from the Commission to the Council and the European Parliament- Thematic Strategy on the Protection and Conservation of the Marine Environment
Strony potwierdzają znaczenie rentownych i efektywnych usług transportu morskiego realizowanego w bezpiecznym i czystym środowisku morskim jako głównego środka transportu ułatwiającego handel międzynarodowy, a co za tym idzie, stanowiącego jedną z sił napędowych rozwoju gospodarczego oraz rozwoju handlu
The Parties acknowledge the importance of cost-effective and efficient maritime transport services in a safe and clean marine environment as the main mode of transportation facilitating international trade and thereby constituting one of the forces behind economic development and the development of trade
Nieobecność na wachcie osoby wykwalifikowanej do obsługi sprzętu niezbędnego do bezpiecznej żeglugi, łączności radiowej lub zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska morskiego
Absence in a watch of a person qualified to operate equipment essential to safe navigation, safety radio communications or the prevention of marine pollution
Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Pólnocno-Wschodniego Atlantyku (konwencja OSPAR): składowanie strumieni dwutlenku węgla w formacjach geologicznych *
Convention for the protection of the marine environment of the North-East Atlantic (OSPAR): storage of carbon dioxide streams in geological formations *
Substancje szkodliwe ze źródeł punktowych, z wyjątkiem nieznacznych ilości, nie będą wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio do środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, bez uprzedniego specjalnego zezwolenia, które może być okresowo weryfikowane, wystawionego przez właściwe organy krajowe zgodnie z zasadami zawartymi w załączniku ‧ przepis
Harmful substances from point sources shall not, except in negligible quantities, be introduced directly or indirectly into the marine environment of the Baltic Sea area, without a prior special permit, which may be periodically reviewed, issued by the appropriate national authority in accordance with the principles contained in Annex III, Regulation
jego zachowanie się i rozprowadzanie w środowisku, w szczególności w przypadku skażenia wód powierzchniowych (włączając w to wody estuaryjne i morskie), wód gruntowych i wody pitnej
its fate and distribution in the environment; particularly contamination of surface waters (including estuarian and seawater), groundwater and drinking water
Wreszcie, firmy naftowe prowadzą działalność na coraz większych głębokościach, co bardzo utrudnia interwencję w razie wypadku i zagrożenia dla środowiska morskiego.
Finally, oil companies are operating at ever-increasing depths, making intervention very difficult when there is an accident and putting the marine environment at risk.
w sprawie kryteriów i standardów metodologicznych dotyczących dobrego stanu środowiska wód morskich
on criteria and methodological standards on good environmental status of marine waters
Showing page 1. Found 52863 sentences matching phrase "środowisko morskie".Found in 11.772 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.