Translations into English:

  • marine environment   
     
    The oceans, seas, bays, estuaries, and other major water bodies, including coastal marine and nearshore zones.
     
    środowisko morskie obejmujące estuaria, przybrzeżne i okołobrzegowe strefy morza, a także regiony otwartego oceanu oraz głębi morskich

Did you mean: Środowisko morskie

Similar phrases in dictionary Polish English. (3)

Środowisko morskie
marine environment; ocean environment
zdolność eutrofizacji środowiska morskiego
marine eutrophication potential (MEP)

Example sentences with "środowisko morskie", translation memory

add example
pl ŚWIADOME ogromnego wpływu działalności człowieka na stan środowiska morskiego i przybrzeżnego, a ogólniej na ekosystemy obszarów posiadających przeważające cechy śródziemnomorskie
en CONSCIOUS of the profound impact of human activities on the state of the marine environment and the littoral and more generally on the ecosystems of areas having prevailing Mediterranean features
pl Specyfikacja docelowego lub utrzymywanego stanu środowiska i określenie tego stanu z uwzględnieniem wymiernych właściwości elementów charakteryzujących wody morskie państw członkowskich w danym regionie lub podregionie morskim
en Specification of environmental status to be achieved or maintained and formulation of that status in terms of measurable properties of the elements characterising the marine waters of a Member State within a marine region or subregion
pl Biorąc pod uwagę względy gospodarcze, społeczne i środowiskowe, wydaje mi się istotne, aby posiadać politykę dotyczącą środowiska morskiego uwzględniającą niezbędną współpracę i koordynację pomiędzy państwami przy jednoczesnym zachowaniu pełnej suwerenności nad swoim obszarem i zasobami.
en Bearing in mind the economic, social and environmental aspects, it seems fairly important to have a policy for the marine environment with the necessary cooperation and coordination between the various countries, while all retaining their full sovereignty over their territory and resources.
pl Te nieszczęśliwe wypadki spowodowały ogromne szkody w obszarach przybrzeżnych, zwłaszcza dla środowiska morskiego.
en These unfortunate events caused immense damage to coastal areas and to the marine environment in particular.
pl Rybołówstwo w UE musi stać się bardziej zrównoważone pod względem środowiskowym, aby chronić zarówno środowiska morskie jak i długookresową trwałość sektora rybołówstwa.
en Fishing in the EU must become more environmentally sustainable in order to protect both marine environments and the long-term viability of the fishing industry.
pl Ochrona środowiska morskiego, siedlisk i wybrzeży
en Protection of the marine environment, habitats and the coastline
pl Każde państwo członkowskie powołujące się na przyczynę, o której mowa w ust. ‧. lit. b), c), d), e) lub f), włącza do swojego programu środków właściwe środki ad hoc, zgodne z prawem wspólnotowym i międzynarodowym, w celu zminimalizowania zakresu naruszenia dobrego stanu ochrony środowiska europejskich wód morskich w danym regionie morskim
en Any Member State invoking reason (b), (c), (d), (e) or (f) in paragraph ‧ shall include appropriate ad hoc measures, consistent with Community and international law, in its programme of measures in order to minimise the extent to which good environmental status cannot accordingly be achieved in the European marine waters within the Marine Region concerned
pl Ważne jest jednak, by zagwarantować, że każde z tych narzędzi zawiera elementy odpowiednie do oceny potencjalnych skutków dla środowiska morskiego, w tym względów transgranicznych
en It is however important to ensure that any such tools provide for adequate elements to assess potential impacts on the marine environment, including transboundary considerations
pl Włączenie międzynarodowych standardów dotyczących zanieczyszczeń pochodzących ze statków do prawa wspólnotowego i określenie sankcji za ich naruszenie, mogących przyjąć postać środków karnych lub administracyjnych, stanowi niezbędny środek do osiągnięcia wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony środowiska w transporcie morskim
en The incorporation of the international ship-source pollution standards into Community law and the establishment of sanctions, which may include criminal or administrative sanctions, for violations of them is a necessary measure to achieve a high level of safety and environmental protection in maritime transport
pl zwraca się do Komisji o ustanowienie w ramach Dyrekcji Generalnej ds. polityki regionalnej jednostki administracyjnej ds. wysp, na wzór istniejącej jednostki administracyjnej ds. regionów peryferyjnych, tak, aby zapewnić systematyczne uwzględnianie specyfiki i potrzeb wysp oraz ich sezonowych i stałych mieszkańców przy opracowywaniu polityki, w celu osiągnięcia spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej, a także przy wdrażaniu środków, w szczególności w dziedzinie transportu morskiego, energii i zapewnienia odpowiednich zasobów wody, nadzoru regionalnego obszaru granicznego oraz ochrony środowiska naturalnego
en Requests the Commission to set up, within the Directorate-General for Regional Policy, an administrative unit for the islands, along the lines of the existing administrative unit for the outermost regions, to ensure that the special characteristics and the needs of islands, and their permanent and seasonal populations, are systematically taken into account in policy development which aims to achieve social, economic and territorial cohesion, and in implementing measures, particularly in the fields of transport, energy, the securing of adequate water resources, the surveillance of regional border areas and the protection of the fragile island environment
pl Jeśli zrzuty z cieku wodnego przepływającego przez terytoria dwóch lub więcej Stron lub tworzącego granicę między nimi mogą spowodować zanieczyszczenie środowiska morskiego na obszarze Protokołu, zainteresowane Strony, przestrzegając postanowień niniejszego Protokołu w takim zakresie, w jakim ich dotyczy, są wzywane do współpracy w celu zapewnienia jego pełnego stosowania
en If discharges from a watercourse which flows through the territories of two or more Parties or forms a boundary between them are likely to cause pollution of the marine environment of the Protocol area, the Parties in question, respecting the provisions of this Protocol in so far as each of them is concerned, are called upon to cooperate with a view to ensuring its full application
pl Decyzja Rady z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty, Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (Konwencji z Helsinek, zmienionej w ‧ r.) (‧/WE
en COUNCIL DECISION of ‧ February ‧ on the conclusion, on behalf of the Community, of the Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area (Helsinki Convention as revised in ‧) (‧/EC
pl Obszary świadczenia usług morskich w ramach GMES obejmują bezpieczeństwo morskie, środowisko morskie i regiony przybrzeżne, zasoby morskie, a także sezonowe prognozy meteorologiczne i monitorowanie klimatu
en The application areas of the GMES marine services include maritime safety, the marine environment and coastal regions, marine resources as well as seasonal meteorological forecasting and climate monitoring
pl Należy zadbać o to, by nie dokonywać nadmiernych zbiorów dziko rosnących wodorostów morskich, aby umożliwić im odrastanie oraz aby zagwarantować, że produkcja nie wywiera znaczącego oddziaływania na stan środowiska wodnego
en Care needs to be taken not to over-harvest wild seaweed beds to permit their regeneration and to ensure that production does not cause a significant impact on the state of the aquatic environment
pl Bez uszczerbku dla postanowień ustępów ‧, ‧ i ‧ artykułu ‧ niniejszej Konwencji Umawiające się Strony zobowiązują się bezpośrednio, a jeżeli to jest wskazane – za pośrednictwem właściwych regionalnych lub innych międzynarodowych organizacji – popierać studia, inicjować, utrzymywać lub realizować programy mające na celu opracowanie sposobów i środków oceny zanieczyszczenia, jego charakteru, rozmiaru, dróg, sposobów ujawniania się, ryzyka i środków zaradczych na obszarze Morza Bałtyckiego, a w szczególności zobowiązują się opracować alternatywne metody oczyszczania, usuwania i eliminowania takich materiałów i substancji, które mogłyby spowodować zanieczyszczenie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego
en Without prejudice to paragraphs ‧, ‧ and ‧ of Article ‧ of the present Convention the Contracting Parties undertake directly, or when appropriate through competent regional or other international organizations, to promote studies, undertake, support or contribute to programmes aimed at developing ways and means for the assessment of the nature and extent of pollution, pathways, exposures, risks and remedies in the Baltic Sea area, and particularly to develop alternative methods of treatment, disposal and elimination of such matter and substances that are likely to cause pollution of the marine environment of the Baltic Sea area
pl W zamian dyrektywa przyczynia się do wzmocnienia działań na szczeblu międzynarodowym, w szczególności w kontekście regionalnych konwencji morskich dotyczących ochrony środowiska morskiego przez zapewnienie jasnych, wiążących ram prawnych, na podstawie których działałyby państwa członkowskie
en In return, the Directive would contribute to enhancing action at international level, in particular in the context of regional seas conventions for the protection of the marine environment, by providing a clear, legally enforceable framework within which Member States would operate
pl Kodeks ISM ma podstawowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa morskiego oraz ochrony środowiska morskiego na wodach terytorialnych Wspólnoty
en Whereas the ISM Code is an essential contribution to maritime safety and to protection of the marine environment in Community waters
pl Praca powinna być kontynuowana przy tworzeniu parków morskich, co zostało podkreślone na forum w sprawie ochrony środowiska w Grenelle.
en Work must continue with the creation of marine parks, as highlighted by the Grenelle Environmental Forum. The report provides for the creation of protected areas, but it could have been more restrictive.
pl Umawiające się Strony, w uzupełnieniu wykonania tych postanowień niniejszej Konwencji, które mogą być odpowiednio zastosowane do statków turystycznych, podejmą specjalne środki w celu zmniejszenia szkodliwych skutków działalności tych statków dla środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego
en The Contracting Parties shall, in addition to implementing those provisions of the present Convention which can appropriately be applied to pleasure craft, take special measures in order to abate harmful effects on the marine environment of the Baltic Sea area of pleasure craft activities
pl ochronę środowiska morskiego i jego systemów ekologicznych
en the protection of the marine environment and its ecological systems
pl oczekuje, że europejska polityka sąsiedztwa należycie uwzględni politykę morską Unii oraz potrzebę współpracy z państwami sąsiadującymi z UE w dziedzinie środowiska, ochrony oraz bezpieczeństwa mórz i na morzach
en Expects the European Neighbourhood Policy to take into due account the maritime policy for the Union and the need to cooperate with the EU's neighbouring states as regards the environment, safety and security of the seas and at sea
pl program działań Wspólnot Europejskich w zakresie ochrony środowiska[‧] przewiduje wiele działań chroniących wody słodkie i morskie przed niektórymi zanieczyszczeniami
en Whereas the programme of action of the European Communities on the environment, provides for number of measures to protect fresh water and se water from certain pollutants
pl Zgodnie z dyrektywą ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ maja ‧ r. przewidującą publiczny udział w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów odnoszących się do środowiska Państwa członkowskie zapewnią czynne włączanie się wszystkich zainteresowanych stron we wdrażanie niniejszej dyrektywy, w szczególności w ustalanie strategii morskich przewidzianych w rozdziałach ‧ i ‧ oraz ich aktualizację zgodnie z art
en In accordance with Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ May ‧ providing for public participation in respect of the drawing up of certain plans and programmes relating to the environment, Member States shall ensure the active involvement of all interested parties in the implementation of this Directive, in particular in the establishment of the Marine Strategies provided for in Chapters ‧ and III, and their updating in accordance with Article
pl z zadowoleniem przyjmuje Zieloną księgę W kierunku przyszłej polityki morskiej Unii (COM ‧) przewidującej globalne podejście do zrównoważonego rozwoju oceanów, lecz ostrzega przed przywiązywaniem zbyt dużej wagi do podejścia gospodarczego i wzywa do osiągnięcia równowagi między względami gospodarczymi i ekologicznymi; oczekuje, że w dyrektywie w sprawie strategii morskiej- w filarze ochrony środowiska- określone zostaną ramy prawne pozwalające na zachowanie środowiska morskiego oraz tym samym ramy prawne do zapewnienia jego integralności oraz dotyczące utworzenia odpowiednich jednostek zarządzających- regionów i strategii morskich- w celu planowania i podejmowania decyzji dotyczących obszarów morskich
en Welcomes the Green Paper Towards a future Maritime Policy for the Union (COM‧) which foresees a holistic approach to the sustainable development of the oceans, but warns against too great an emphasis on an economic approach and urges that a balance be struck between the economic and ecological angles; expects the Marine Strategy Directive, its environmental pillar, to provide the legal framework for the preservation and integrity of the marine environment and thus the legal framework for the appropriate management units- the Marine Regions and Strategies- for marine planning and decisions
pl Ochrona środowiska morskiego w prawie międzynarodowym. Wybrane zagadnienia
en Some Aspects of the Protection of the Marine Natural Environment in International Law.
Showing page 1. Found 52863 sentences matching phrase "środowisko morskie".Found in 5.5 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.