Translations into English:

  • marine environment   
     
    The oceans, seas, bays, estuaries, and other major water bodies, including coastal marine and nearshore zones.
     
    środowisko morskie obejmujące estuaria, przybrzeżne i okołobrzegowe strefy morza, a także regiony otwartego oceanu oraz głębi morskich

Did you mean: Środowisko morskie

Similar phrases in dictionary Polish English. (3)

Środowisko morskie
marine environment
zdolność eutrofizacji środowiska morskiego
marine eutrophication potential (MEP)

Example sentences with "środowisko morskie", translation memory

add example
pl pod auspicjami Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) opracowano i uzgodniono na poziomie międzynarodowym zasady projektowania i eksploatacji przyjaznych dla środowiska zbiornikowców
en Whereas internationally agreed rules for the design and operation of environmentally-friendly oil tankers were established under the auspices of the International Maritime Organization (IMO
pl względne wartości działań dla środowiska, w tym ich wkład w ograniczenie negatywnych skutków dla środowiska spowodowanych przez krótkodystansowy transport morski, kolejowy i wodny śródlądowy
en the relative environmental merits of the actions, including their contribution to reducing negative environmental effects caused by short sea shipping, rail and inland waterway transport
pl Zaleca ustanowienie skutecznych mechanizmów, które będą motywować wszystkie kraje basenu Morza Śródziemnego i umożliwią im wnoszenie równego wkładu w efektywne zarządzanie tym jedynym w swoim rodzaju morzem, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska morskiego i różnorodności biologicznej
en calls for the establishment of effective mechanisms through which all the Mediterranean states are encouraged and enabled to contribute, in equal measure, towards the effective governance of this unique area, paying particular attention to the protection of the marine environment and the biodiversity
pl Dlatego też ważne jest, że sprawozdanie, które dziś przyjmujemy, wzywa wszystkie państwa członkowskie do ratyfikowania konwencji Międzynarodowej Organizacji Morskiej w celu zapewnienia lepszych warunków marynarzom i armatorom, jak również środowisku.
en Therefore, it is important that the report being adopted today calls on all Member States to ratify the convention of the International Maritime Organisation, in order to ensure better conditions for seafarers and ship owners, as well as for the environment.
pl Oto, co winniśmy zrobić, jeżeli mamy zmierzać w kierunku zintegrowanej polityki morskiej oraz pracować na rzecz środowiska i stabilności.
en This is what needs to be done if we intend to work towards an integrated maritime policy, and if we intend to work for the environment and sustainability.
pl jakości środowiska morskiego oraz każdego z jego składników takich jak woda, osady oraz fauna i flora danego miejsca
en the quality of the marine environment and each of its compartments, that is, water, sediments and biota
pl Szczególny charakter przemysłu rybackiego w tych regionach uzasadnia przyznawanie tej pomocy po 2009 r. bez żadnego uszczerbku dla środowiska morskiego.
en The particular nature of the fishing industry in these regions justifies this aid being granted beyond 2009, without the marine environment being harmed in any way.
pl Kryteria dotyczące osiągnięcia dobrego stanu środowiska są punktem wyjściowym dla opracowania spójnych koncepcji na przygotowawczych etapach strategii morskich, w tym określenia właściwości dobrego stanu środowiska i ustanowienia obszernego zbioru celów w zakresie ochrony środowiska; powinno to zostać przygotowane w spójny i skoordynowany sposób w ramach wymogu prowadzenia współpracy regionalnej
en The criteria for the achievement of good environmental status are the starting point for the development of coherent approaches in the preparatory stages of marine strategies, including the determination of characteristics of good environmental status and the establishment of a comprehensive set of environmental targets, to be developed in a coherent and coordinated manner in the framework of the requirement of regional cooperation
pl Warunki te mają zapewnić, że statek może przepłynąć bez zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pasażerów lub załogi, lub też zagrożenia dla innych statków ani bez nadmiernego zagrożenia skażeniem środowiska morskiego
en Such conditions shall ensure that the ship can proceed without risk to the safety and health of passengers or crew, or risk to other ships, or without there being an unreasonable threat of harm to the marine environment
pl regionalna konwencja morska oznacza wszelkie konwencje międzynarodowe lub umowy międzynarodowe wraz z ich organami decyzyjnymi, ustanowione w celu ochrony środowiska morskiego regionów morskich, o których mowa w art. ‧, takie jak Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, Konwencja o ochronie środowiska morskiego północno-wschodniego Atlantyku oraz Konwencja o środowisku morskim i regionie przybrzeżnym Morza Śródziemnego
en Regional Sea Convention means any of the international conventions or international agreements together with their governing bodies established for the purpose of protecting the marine environment of the marine regions referred to in Article ‧, such as the Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea, the Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic and the Convention for the Marine Environment and the Coastal Region of the Mediterranean Sea
pl Bodźce ekonomiczne: środki zarządzania, które ze względu na interes gospodarczy zachęcają użytkowników ekosystemów morskich do działania w sposób pozwalający osiągnąć cel dobrego stanu środowiska
en Economic incentives: management measures which make it in the economic interest of those using the marine ecosystems to act in ways which help to achieve the good environmental status objective
pl Według tych samych zasad można byłoby tworzyć w dużych portach europejskich- na lądzie, gdyż jest to wygodniejsze, lecz w pobliżu morza- szkoły typu Harbour School zapewniające kształcenie na poziomie podstawowym, a ewentualnie także średnim, we wszystkich przedmiotach z elementami wiedzy na temat środowiska morskiego i statków oraz podstaw żeglugi
en In the same way, schools of the Harbor School type could be set up in large European ports to teach children in primary- and possibly secondary- schools all the subjects by referring them to knowledge of the marine aquatic environment and boats, and the bases of navigation; this would be done on land, which is easier, but close to the sea
pl Komisja uczestniczyła w charakterze obserwatora w spotkaniach Komisji ds. Ochrony Środowiska Morskiego Morza Bałtyckiego od dnia ‧ lutego ‧ r
en Whereas the Commission has been participating as an observer in the meetings of the Baltic Marine Environment Protection Commission since ‧ February
pl Substancje szkodliwe ze źródeł punktowych, z wyjątkiem nieznacznych ilości, nie będą wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio do środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, bez uprzedniego specjalnego zezwolenia, które może być okresowo weryfikowane, wystawionego przez właściwe organy krajowe zgodnie z zasadami zawartymi w załączniku ‧ przepis
en Harmful substances from point sources shall not, except in negligible quantities, be introduced directly or indirectly into the marine environment of the Baltic Sea area, without a prior special permit, which may be periodically reviewed, issued by the appropriate national authority in accordance with the principles contained in Annex III, Regulation
pl zachęca Komisję do zaproponowania ulepszeń w prawodawstwie dotyczącym ochrony wrażliwych pod względem środowiska transgranicznych obszarów morskich, łącznie ze ściślejszym (satelitarnym) nadzorem i monitorowaniem statków
en Encourages the Commission to propose improvements to the legislation on the protection of environmentally sensitive cross-border marine areas, including stronger (satellite) surveillance and monitoring of ships
pl publikowanie informacji dotyczących statków, które nie spełniają międzynarodowych norm bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska morskiego, może być skutecznym środkiem odstraszającym dysponentów ładunku od korzystania z takich statków oraz bodźcem dla ich właścicieli do podejmowania działań naprawczych bez bezpośredniego przymusu
en Whereas publication of information concerning ships which do not comply with international standards on safety, health and protection of the marine environment, may be an effective deterrent discouraging shippers to use such ships, and an incentive to their owners to take corrective action without being compelled to do so
pl Niniejsza dyrektywa nie powinna również mieć zastosowania do odpadów pochodzących z morskiego poszukiwania, wydobywania i przeróbki surowców mineralnych, ani do wtłaczania wody i powtórnego wtłaczania wypompowanych wód podziemnych, podczas gdy odpady obojętne, odpady inne niż niebezpieczne wytworzone w czasie prac poszukiwawczych, niezanieczyszczona gleba oraz odpady pochodzące z wydobywania, przeróbki i magazynowania torfu powinny być objęte jedynie niektórymi wymaganiami z powodu ich niższego ryzyka dla środowiska
en Nor should this Directive apply to waste resulting from the offshore prospecting, extraction and treatment of mineral resources or to the injection of water and re-injection of pumped groundwater, while inert waste, non-hazardous prospecting waste, unpolluted soil and waste resulting from the extraction, treatment and storage of peat should be covered only by a limited set of requirements due to their lower environmental risks
pl Wspólna polityka środowiska morskiego ***II
en Protection and conservation of the marine environment: Marine Strategy Directive ***II
pl Strony stosują jednak podejście ostrożnościowe, biorąc pod uwagę wszystkie cechy biologiczne połowów, oraz, na podstawie najlepszych dostępnych opinii naukowych, nadal starają się rozwijać i stosować alternatywne środki mające zagwarantować, że działalność połowowa nie niesie ryzyka niedopuszczalnych skutków dla wrażliwych siedlisk w środowisku morskim
en Nevertheless, they shall apply a precautionary approach considering all biological features of the catches and, on the basis of the best available scientific advice, further strive to develop and apply alternative measures designed to ensure that fishing activities do not pose a risk of unacceptable impacts on sensitive habitats within the marine environment
pl uwzględnia fakt, że sektor morski jest jednym z niewielu, w których zasada zanieczyszczający płaci nie jest stosowana, uważa, że gałęzie przemysłu generujące ścieki, wydobywające piasek i żwir, koncerny produkujące energię z wykorzystaniem morza i prowadzące jakąkolwiek inną działalność, w tym naziemną, mogącą powodować zanieczyszczenie środowiska morskiego, powinny wnosić opłaty do funduszu wspólnotowego przeznaczonego na zachowanie flory i fauny morskiej, w tym na odnawianie zasobów rybnych, oraz że Komisja powinna podjąć wysiłki na rzecz zapewnienia bardziej jednolitego i skutecznego stosowania zasady zanieczyszczający płaci
en Takes into account that the maritime sector is one of the few areas in which the polluter pays principle is not adhered to; believes that effluent-discharging industries, industries involved in sand and gravel extraction, maritime energy concerns and any other businesses which, though based on land, can be viewed as a source of pollution of the marine environment, should contribute to an EU fund geared towards the conservation of marine flora and fauna, including the replenishment of fish stocks, and that the Commission should make an effort to ensure a more uniform and effective application of the polluter pays principle
pl W odniesieniu do każdego regionu lub podregionu morskiego państwa członkowskie określają środki, które należy zastosować, aby osiągnąć lub utrzymać dobry stan środowiska na ich wodach morskich, jak określono w art. ‧ ust
en Member States shall, in respect of each marine region or subregion concerned, identify the measures which need to be taken in order to achieve or maintain good environmental status, as determined pursuant to Article ‧, in their marine waters
pl W kontekście ochrony i racjonalnego porozumienia w zakresie zasobów połowowych morza, Strony będą konsultować się, dwustronnie lub też na odpowiednim forum regionalnym lub międzynarodowym, w kwestiach odnoszących się do środowiska morskiego
en In the context of the conservation and rational agreement of the fisheries resources of the sea, the Parties shall consult, bilateally or in the appropriate regional or international fora, on matters pertaining to the marine environment
pl opracowanie strategii komunikacji i upowszechniania, która – w możliwie jak największym stopniu – zapewnia zgodność wyników i danych z normami Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska Morskiego
en developing a communication and dissemination strategy which as far as possible ensures that the results and data follow the standards of the European Marine Observation and Data Network
pl W przypadku stwierdzenia przez państwo członkowskie występowania problemu, który oddziałuje na stan środowiska jego wód morskich i który nie może zostać rozwiązany za pomocą środków przyjętych na poziomie krajowym lub który jest powiązany z inną polityką Wspólnoty lub umową międzynarodową, państwo to informuje o tym Komisję i przekazuje uzasadnienie będące podstawą jego opinii
en Where a Member State identifies an issue which has an impact on the environmental status of its marine waters and which cannot be tackled by measures adopted at national level, or which is linked to another Community policy or international agreement, it shall inform the Commission accordingly and provide a justification to substantiate its view
pl Ostatecznym celem niniejszej dyrektywy jest osiągnięcie wyeliminowania priorytetowych substancji niebezpiecznych i przyczynienie się do osiągnięcia stężeń w środowisku morskim bliskich wartościom tła dla substancji naturalnie występujących
en The ultimate aim of this Directive is to achieve the elimination of priority hazardous substances and contribute to achieving concentrations in the marine environment near background values for naturally occurring substances
Showing page 1. Found 52863 sentences matching phrase "środowisko morskie".Found in 12.894 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.