Translations into English:

  • requested receipt date   
     
    The date a customer or vendor requests that goods be received.

Example sentences with "żądana data odbioru", translation memory

add example
pl W przypadku gdy powyższe żądanie zostaje spełnione we wskazanym terminie, datę odbioru podpisanego dokumentu lub jego ponownego przesłania uważa się za datę odbioru pierwotnego dokumentu
en Where the request is complied with within the period specified, the date of receipt of the signed document or of the retransmission shall be deemed to be the date of the receipt of the first document
pl Do celów niniejszej dyrektywy definicja audiowizualnych usług medialnych powinna obejmować tylko audiowizualne usługi medialne – niezależnie od tego, czy jest to przekaz telewizyjny czy na żądanie – które są usługami masowego przekazu, to znaczy są przeznaczone do odbioru przez znaczną część ogółu odbiorców i mogłyby mieć na nią wyraźny wpływ
en For the purposes of this Directive, the definition of an audiovisual media service should cover only audiovisual media services, whether television broadcasting or on-demand, which are mass media, that is, which are intended for reception by, and which could have a clear impact on, a significant proportion of the general public
pl W przypadku dostawy wołowiny/cielęciny oraz wieprzowiny agencja interwencyjna posiadająca produkt oraz wybrany oferent lub, gdzie stosowne, prowadzący skład na rachunek wybranego oferenta poddaje się wszelkim kontrolom na żądanie kraju odbioru, przeprowadzanym na obszarze celnym Wspólnoty przez agentów wyznaczonych przez kraj odbioru
en In the case of the supply of beef/veal and pigmeat, the intervention agency holding the product and the successful tenderer, or, where applicable, the storekeeper for the account of the successful tenderer, shall undergo any controls requested and conducted by agents designated by the recipient country on Community customs territory
pl Do celów niniejszego ustępu przemieszczenie między dwoma gospodarstwami za pośrednictwem targowiska lub punktu odbioru cieląt jest liczone jako jedno przemieszczenie pod warunkiem, że targowisko lub punkt odbioru cieląt mogą na żądanie dostarczyć właściwym władzom pełną dokumentację transakcji przeprowadzonych w ramach tego targowiska lub punktu
en For the purpose of this paragraph, movement between two holdings through a market or calf collection centre shall count as one movement, provided that the market or the calf collection centre can provide, upon request, to the competent authorities a full record of the transactions carried out within the framework of that market or centre
pl Na użytek niniejszej dyrektywy, definicja audiowizualnych usług medialnych powinna obejmować tylko audiowizualne usługi medialne – niezależnie od tego, czy jest to przekaz telewizyjny czy na żądanie – które są usługami masowego przekazu, to znaczy są przeznaczone do odbioru przez znaczną część ogółu odbiorców i mogłyby mieć na nią wyraźny wpływ
en For the purposes of this Directive, the definition of an audiovisual media service should cover only audiovisual media services, whether television broadcasting or on-demand, which are mass media, that is, which are intended for reception by, and which could have a clear impact on, a significant proportion of the general public
pl Jeżeli przeniesienie prawa do wspólnotowej ochrony odmian roślin wiąże Urząd, to nowy posiadacz wchodzi do postępowania jako strona na żądanie wnioskodawcy, jeżeli ten wnioskodawca bezskutecznie żądał od nowego posiadacza przyznania mu umownego prawa korzystania w ciągu dwóch miesięcy od odbioru zawiadomienia z Urzędu, że nazwę nowego posiadacza wpisano do Rejestru wspólnotowych praw do ochrony odmian roślin
en If a transfer of the Community plant variety right is binding on the Office, the new holder shall enter the proceedings as party thereto, upon request of the applicant, if that applicant has unsuccessfully requested the new holder to grant him a licence within two months of receipt of communication from the Office that the name of the new holder has been entered in the Register of Community Plant Variety Rights
pl Jeżeli przeniesienie wspólnotowej ochrony odmian roślin wiąże Urząd, to nowy posiadacz wchodzi do postępowania jako strona na żądanie wnioskodawcy, jeżeli ten wnioskodawca bezskutecznie żądał od nowego posiadacza przyznania mu umownego prawa korzystania w ciągu dwóch miesięcy od odbioru zawiadomienia z Urzędu, że nazwę nowego posiadacza wpisano do rejestru wspólnotowych praw do ochrony odmian roślin
en If a transfer of the Community plant variety right is binding on the Office, the new holder shall enter the proceedings as party thereto, upon request of the applicant, if that applicant has unsuccessfully requested the new holder to grant him a contractual exploitation right within two months of receipt of communication from the Office that the name of the new holder has been entered in the Register of Community Plant Variety Rights
pl W przypadku dostaw wołowiny/cielęciny i wieprzowiny wybrany oferent podlega wszelkim kontrolom, na żądanie kraju odbioru, przeprowadzanym przez agentów wyznaczonych przez kraj odbioru na terytorium Wspólnoty
en In the case of the supply of beef/veal and pigmeat, the successful tenderer shall undergo any controls requested and conducted by agents designated by the recipient country on Community territory
pl Batalion żąda eskorty dla saperów,/ by oznaczyć pole minowe,/ nie później niż o ‧: ‧/ w sektorze Papa Sierra/ ‧./ Jak odbiór?
en Battalion requires an escort for combat engineers to mark a minefield, no later than ‧ at Grid Papa Sierra ‧.How copy? Over
pl W każdym innym przypadku administrator rejestru wysyłając żądanie, powinien otrzymać potwierdzenie odbioru z niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty w ciągu ‧ sekund oraz powinien otrzymać powiadomienie o poświadczeniu z niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty w ciągu ‧ godzin
en In any other case, a registry administrator sending a request should receive an acknowledgement of receipt from the Community independent transaction log within ‧ seconds, and should receive a notification of validation from the Community independent transaction log within ‧ hours
pl audiowizualna usługa medialna na żądanie (tzn. nielinearna audiowizualna usługa medialna) oznacza audiowizualną usługę medialną świadczoną przez dostawcę usług medialnych, umożliwiającą użytkownikowi odbiór audycji w wybranym przez niego momencie i na jego życzenie w oparciu o katalog audycji przygotowany przez dostawcę usług medialnych
en on-demand audiovisual media service (i.e. a non-linear audiovisual media service) means an audiovisual media service provided by a media service provider for the viewing of programmes at the moment chosen by the user and at his individual request on the basis of a catalogue of programmes selected by the media service provider
pl Jeśli przewoźnik wykona polecenia nadawcy w zakresie dysponowania ładunkiem, nie żądając okazania egzemplarza lotniczego listu przewozowego lub potwierdzenia odbioru ładunku wystawionego nadawcy, przewoźnik poniesie odpowiedzialność, bez uszczerbku dla jego prawa do odszkodowania wobec nadawcy, za wszelkie szkody mogące być tym spowodowane na niekorzyść osoby, która zgodnie z prawem jest posiadaczem tego egzemplarza lotniczego listu przewozowego lub potwierdzenia przyjęcia ładunku
en If the carrier carries out the instructions of the consignor for the disposition of the cargo without requiring the production of the part of the air waybill or the cargo receipt delivered to the latter, the carrier will be liable, without prejudice to its right of recovery from the consignor, for any damage which may be caused thereby to any person who is lawfully in possession of that part of the air waybill or the cargo receipt
pl Pod warunkiem, że procesy automatycznej zmiany tabeli krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji są kierowane poprzez niezależny dziennik transakcji UNFCCC, administrator rejestru wysyłający żądanie powinien otrzymać potwierdzenie odbioru od niezależnego dziennika transakcji UNFCCC w ciągu ‧ sekund oraz powinien otrzymać powiadomienie o potwierdzeniu poprawności wniosku od niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty w ciągu ‧ godzin
en Provided that automatic national allocation plan table change processes are directed through the UNFCCC independent transaction log, a registry administrator sending a request should receive an acknowledgement of receipt from the UNFCCC independent transaction log within ‧ seconds, and should receive a notification of validation from the Community independent transaction log within ‧ hours
pl Żądania umownego niewyłącznego prawa korzystania od nowego posiadacza, jak określono w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego, dokonuje się w przypadku dawnego posiadacza w ciągu dwóch miesięcy, a w przypadku osoby korzystającej z prawa korzystania w ciągu czterech miesięcy od potwierdzenia odbioru zawiadomienia z Urzędu, że nazwę nowego posiadacza wpisano do rejestru wspólnotowej ochrony odmian roślin
en A request for a contractual non-exclusive exploitation right from a new holder, as referred to in Article ‧ of the Basic Regulation, shall be made, in the case of the former holder within two months, or in the case of a person having enjoyed an exploitation right within four months, of receipt of notification from the Office that the name of the new holder has been entered in the Register of Community Plant Variety Rights
pl Dla każdej przesyłki, która została mu dostarczona na warunkach określonych w ust. ‧, upoważniony odbiorca, na żądanie przewoźnika, wystawia poświadczenie odbioru, w którym oświadcza, że dokument oraz towary zostały mu dostarczone
en The authorized consignee shall at the request of the carrier issue a receipt in respect of each consignment delivered in accordance with paragraph ‧, stating that the document and the goods have been delivered
pl Żądania umownego niewyłącznego prawa korzystania od nowego posiadacza na podstawie art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego, dokonuje się w przypadku dawnego posiadacza w ciągu dwóch miesięcy, lub w przypadku osoby posiadającej prawo do korzystania w ciągu czterech miesięcy od potwierdzenia odbioru zawiadomienia z Urzędu, że nazwę nowego posiadacza wpisano do rejestru wspólnotowej ochrony odmian roślin
en A request for a contractual non-exclusive exploitation right from a new holder, as referred to in Article ‧ of the basic Regulation, shall be made, in the case of the former holder within two months, or in the case of a person having enjoyed an exploitation right within four months, of receipt of notification from the Office that the name of the new holder has been entered in the Register of Community Plant Variety Rights
pl Należą do nich ekspresowe usługi doręczenia przesyłek, które mogą obejmować przykładowo odbiór na żądanie lub dostawę w określonym terminie
en Included are express delivery services, which might include, for example, on-demand pick-up or time-definite delivery
pl Usługa tego rodzaju, jak usługa Filmtime, która polega na emitowaniu programów telewizyjnych przeznaczonych do powszechnego odbioru, i która nie jest świadczona na indywidualne żądanie odbiorcy usług, jest usługą telewizyjną w rozumieniu art. ‧ lit. a) dyrektywy ‧/‧, zmienionej dyrektywą
en A service such as Filmtime, which consists of broadcasting television programmes intended for reception by the public and which is not provided at the individual request of a recipient of services, is a television broadcasting service within the meaning of Article ‧(a) of Directive ‧/‧, as amended by Directive
pl Odbiór produktów następuje zgodnie z zasadami regulującymi wydawanie produktów ze składu, ustalonymi przez agencję interwencyjną; nie zezwala się na żadne żądania dotyczące poszczególnych partii
en Delivery shall be taken of the goods in accordance with intervention agency rules for release from storage and no claims to any particular lots shall be allowed
pl Jeżeli przeniesienie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin wiąże Urząd, nowy posiadacz wchodzi do postępowania jako strona na żądanie wnioskodawcy, jeżeli ten wnioskodawca bezskutecznie żądał od nowego posiadacza przyznania mu licencji umownej w ciągu dwóch miesięcy od odbioru zawiadomienia z Urzędu, że nazwę nowego posiadacza wpisano do rejestru wspólnotowych praw do ochrony odmian roślin
en If a transfer of the Community plant variety right is binding on the Office, the new holder shall enter the proceedings as a party thereto, upon request of the applicant, if that applicant has unsuccessfully requested the new holder to grant him a licence within two months of receipt of communication from the Office that the name of the new holder has been entered in the Register of Community Plant Variety Rights
pl Jeżeli nadawca żąda potwierdzenia odbioru, wskazuje takie wymaganie w swojej korespondencji. Powinien żądać takiego potwierdzenia odbioru zawsze, gdy wskazany jest nieprzekraczalny termin otrzymania korespondencji
en If the sender requires evidence of receipt, he shall state such requirement in his communication and shall demand such evidence of receipt whenever there is a deadline for the receipt of the communication
pl Jeśli użyty zostaje taki inny środek, przewoźnik, na żądanie nadawcy, wydaje nadawcy potwierdzenie odbioru ładunku umożliwiające identyfikację przesyłki i dostęp do informacji ujętych w zapisach zawartych w tych innych środkach
en If such other means are used, the carrier shall, if so requested by the consignor, deliver to the consignor a cargo receipt permitting identification of the consignment and access to the information contained in the record preserved by such other means
pl Do celów niniejszej dyrektywy, definicja audiowizualnych usług medialnych powinna obejmować tylko audiowizualne usługi medialne- niezależnie od tego, czy jest to przekaz telewizyjny czy na żądanie- które są usługami masowego przekazu, to znaczy są przeznaczone do odbioru przez znaczną część ogółu odbiorców i mogłyby mieć na nią wyraźny wpływ
en For the purpose of this Directive, the definition of an audiovisual media service should cover only audiovisual media services, whether television broadcasting or on-demand, which are mass media, that is, which are intended for reception by, and which could have a clear impact on, a significant proportion of the general public
Showing page 1. Found 50974 sentences matching phrase "żądana data odbioru".Found in 5.573 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.