Translations into English:

  • Fables and Parables   

Example sentences with "Bajki i przypowieści", translation memory

add example
pl Przypowieści i epigramaty Juliusza Słowackiego - próba ujecia monograficznego.
en The parables and epidramas of Juliusz Słowacki - the attempt of monograpfic depiction.
pl " Patrz!Teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści
en " Now you are speaking plainly without using figures of speech
pl Parabola i opis semantyczny słów kluczowych w wybranych przypowieściach biblijnych
en Parable and semantic description of key words in selected biblical parables.
pl Motywy muzyczne w ikonografii biblijnej przypowieści w o synu marnotrawnym. Studium na podstawie wybranych dzieł malarstwa niderlandzkiego z XVI i XVII wieku.
en Musical Themes in the Iconography of Biblical Parabol of the Prodigal Son. Study Based on Selected Works of Dutch Painting of 16th and 17th Century
pl Filozoficzne i dydaktyczne aspekty przypowieści W. Bykawa
en Philosophical and educational aspects of the parables of Vasil Bykov
pl Przypowieść o Jonaszu.Dowiedzieli się na swoim statku, że jeden z ich ludzi, ten gość Jonasz... obraził Boga i był przyczyną ich nieszczęść
en They found out on their ship that one of their men- this Jonah cove- he' d offended God and was the cause of all their bad luck
pl Panie O' ConneII, ja nie wierzę w bajki i wymysły, aIe myśIę, że jest tam zakopana jedna z najsłynniejszych ksiąg
en Look, I don' t believe in fairy tales and hokum, Mr. O' Connell...... but I think one of the most famous books in history is buried there
pl Wpływ bajki i baśni na rozwój emocjonalny i moralny dzieci
en The impact of fables and fairy tales on emotional and moral development of children
pl Światopogląd Mongołów zawarty w przysłowiach, wybranych zagadkach i bajkach
en Mongolian world-view based on proverbs, chosen riddles and tales
pl Kłamstwa i demagogiczne oświadczenia przedstawicieli burżuazyjnych rządów, sił europejskiego systemu "ulicy jednokierunkowej”, że Unia Europejska i UGW będą działać jako tarcza przeciw kryzysowi, bajki o europejskim rynku dla 480 milionów, wielkiej rodzinie europejskiej, wspólnotowej solidarności i inne takie idealistyczne gadki zawiodły.
en The lies and demagogic statements by the representatives of the bourgeois governments, the forces of the European one-way street, that the European Union and EMU will act as a shield against crisis, the fairy tales about the European market of 480 million, the big European family, Community solidarity and other such idealistic talk have failed.
pl Różnice między wartościami i dyskursem w wybranych bajkach anonimowanych oraz produkcjach komputerowych Disney'a, Dixara i Dream Works
en Differences among values and discourse in selected animated fairy tales and computer productions of Disney, Pixar and Dreamworks.
pl Percepcja wartości dobra i zła w bajkach i baśniach przez dzieci w wieku przedszkolnym.
en The perception of good and evil values in fairy tales by the children at the kindergarten age.
pl Motyw starej kobiety w baśniach, bajkach i legendach
en An old woman's motives in fairy-tells, fables and legends
pl "Bajki robotów" i "Cyberiada" Stanisława Lema w przekładzie na język rosyjski i język czeski
en "Robot's tales" and "The Cyberiad" by Stanislaw Lem in translation on Russian and Czech language
pl Nadszedł, ponieważ rządy w większości uwierzyły w bajkę o tym, że rynki światowe są zdolne do samoregulacji i nie zdołały zastosować demokratycznych mechanizmów kontroli nad rynkiem.
en It has happened again because most governments bought into the fairytale that global markets could be self-regulating, and failed to apply democratic controls to the market.
pl (DE) Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie! Bajka o księżniczkach zaczyna się zazwyczaj od słów "dawno, dawno temu”.
en (DE) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, fairy tales usually begin with the words 'once upon a time'.
pl Bajki i baśnie w edukacji zintegrowanej
en Fairy tales and fables in early integrated education
pl Pochodzę z hrabstwa Armagh w Północnej Irlandii, które na wyspie znane było jako Sadowe Hrabstwo, gdzie pszczoły odgrywają ważną rolę w zapylaniu jabłoni i mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o ten teren, to można to już włożyć między bajki.
en Coming as I do from the county of Armagh in Northern Ireland, which was well known within the island as the Orchard County, where bees are very necessary to pollinate the apples, and I can say that it is already telling a tale in that particular area.
pl Istnieje zagrożenie, że kiedy sfinalizujemy sprawy w Kopenhadze, będzie to jak bajka Hansa Christiana Andersena, w której król jest rozebrany i chodzi nagi po ulicach miasta.
en There is a danger that when we finalise things in Copenhagen, it will be like Hans Christian Andersen's story when the emperor is wearing no clothes or walks naked through the streets of the city.
pl Uniwersalizm wartości i ponadczasowa refleksja w bajkach i lirykach Ignacego Krasickiego, na podstawie wybranych przykładów.
en Universal values and timeless reflection in the fables and lyrics of Ignacy Krasicki on the basis of the selected examples.
pl „Bajki” Franciszka Morawskiego. Zróżnicowanie tematyczne i formalne.
en Fables” by Franciszek Morawski. Thematic and formal diversity.
pl Problemy przekładu bajek ludowych (na przykładzie rosyjskich, polskich i niemieckich)
en Problems of translation of national fairy tales (basing on russian, polish, and german works)
pl Uwierz w bajki i złudy!
en Believe in chimeras, mystification!
pl Z chwilą, gdy osiągnęliśmy punkt, w którym demontaż dwóch bloków jądrowych kosztuje 1,78 miliardów euro, nie ma wątpliwości, że skończyła się bajka o taniej i przyjaznej środowisku energii jądrowej.
en When we have reached the point where the decommissioning of two reactor units costs EUR 1.78 billion, it is clear that the fairytale of cheap, climate-friendly nuclear power is over.
pl Demony i postaci mityczne południowej Słowiańszczyzny w bajkach magicznych
en Demons and mythical characters in southern slavic fairy tales
Showing page 1. Found 1550650 sentences matching phrase "Bajki i przypowieści".Found in 114.498 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.