Translations into English:

  • Fables and Parables   

Example sentences with "Bajki i przypowieści", translation memory

add example
pl Parabola i opis semantyczny słów kluczowych w wybranych przypowieściach biblijnych
en Parable and semantic description of key words in selected biblical parables.
pl Motywy muzyczne w ikonografii biblijnej przypowieści w o synu marnotrawnym. Studium na podstawie wybranych dzieł malarstwa niderlandzkiego z XVI i XVII wieku.
en Musical Themes in the Iconography of Biblical Parabol of the Prodigal Son. Study Based on Selected Works of Dutch Painting of 16th and 17th Century
pl Filozoficzne i dydaktyczne aspekty przypowieści W. Bykawa
en Philosophical and educational aspects of the parables of Vasil Bykov
pl Przypowieść o Jonaszu.Dowiedzieli się na swoim statku, że jeden z ich ludzi, ten gość Jonasz... obraził Boga i był przyczyną ich nieszczęść
en They found out on their ship that one of their men- this Jonah cove- he' d offended God and was the cause of all their bad luck
pl Przypowieści i epigramaty Juliusza Słowackiego - próba ujecia monograficznego.
en The parables and epidramas of Juliusz Słowacki - the attempt of monograpfic depiction.
pl " Patrz!Teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści
en " Now you are speaking plainly without using figures of speech
pl Bohaterowie bajek w bułgarskim i ukraińskim folklorze
en Fairy tale characters in Bulgarian and Ukrainian folklore
pl Obraz kobiety w świetle bajek i współczesnych mediów.
en Women's image in Fairytales and Modern Media.
pl Tłumaczenie własne bajek Ludmiły Ulickiej z cyklu "Opowieści o zwierzętach i ludziach" a wybrane problemy przekładu literackiego.
en Selected problems of literary translation on the basis of the own translation of Ludmila Ulicka&‧8217;s tales Stories of animals and people
pl Wpływ bajki i baśni na rozwój emocjonalny i moralny dzieci
en The impact of fables and fairy tales on emotional and moral development of children
pl Język bułgarskich bajek ludowych i legend.
en The Language of Bulgarian Fairy Tales and Legends.
pl "To Disney jest odpowiedzialny za moje wysokie wymagania co do mężczyzn" - siła społecznego i kulturowego oddziaływania bajek animowanych kiedyś i teraz.
en "Disney is responsible for my high expectations for man" - the power of social and cultural impact of cartoons in the past and nowadays.
pl Bajka i jej wpływ na kształtowanie postaw u czytelników w wieku wczesnoszkolnym
en The Fairytale and it's Impact on Forming Attitudes of Early School Readers
pl Postacie demoniczne w bajkach i klechdach polskich.
en Demonic characters presented in the polish folk-tales and domestic legends.
pl Reprezentacje cielesności w kulturze masowej. studium socjologiczne na przykładzie wybranych bajek i filmów animowanych dla dzieci
en Representations of corporeality in popular culture. Sociological study, based on selected cartoons and animated films for children.
pl Percepcja wartości dobra i zła w bajkach i baśniach przez dzieci w wieku przedszkolnym.
en The perception of good and evil values in fairy tales by the children at the kindergarten age.
pl (DE) Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie! Bajka o księżniczkach zaczyna się zazwyczaj od słów "dawno, dawno temu”.
en (DE) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, fairy tales usually begin with the words 'once upon a time'.
pl Wiesz, w jutrzejszej gazecie na głównej stronie będzie twoja twarz.Z bajką o tym, jak to zostałeś złapany i współpracowałeś z policją
en You know, tomorrow' s newspaper is going to have your face on the front page with a story about you being captured and helping the police
pl Nie mieli żadnych dzieci, więc zapraszali do siebie inne z okolicy...... i po przeczytaniu bajki o Jasiu i Małgosi...... rozrywali każde dziecko na osiem kawałków i wrzucali części do wrzącego garka by potem zjeść
en The two did not have their own child, so they gathered other children...... and after reading them the story of Hansel and Gretel...... it is eight rends of the flesh and into the bubble- bubble boiling meat pot to eat
pl Twórczość Ludmiły Pietruszewskiej. Przekład bajek na język polski i komentarz warsztatowy tłumacza.
en The Literary Work of Ludmila Pietrushevska. The Polish Translations of Fairytales and the Translator's Technical Commentary
pl Porównanie polskich i węgierskich bajek ludowych na podstawie wybranych motywów.
en Comparision of Polish and Hhungarian folk tales based on selected motifs.
pl Bajka komiczna w twórczości Adama Mickiewicza i Aleksandra Fredry
en Comic Fable in writing of Adam Mickiewicz and Aleksander Fredro
pl Analiza postaci bohaterów i bohaterek bajek terapeutycznych w kontekście procesu socjalizacji do ról płciowych dziecka.
en An analysis of characters in therapeutic fairy tales in the context of process of childrens socialization to gender roles.
pl Kłamstwa i demagogiczne oświadczenia przedstawicieli burżuazyjnych rządów, sił europejskiego systemu "ulicy jednokierunkowej”, że Unia Europejska i UGW będą działać jako tarcza przeciw kryzysowi, bajki o europejskim rynku dla 480 milionów, wielkiej rodzinie europejskiej, wspólnotowej solidarności i inne takie idealistyczne gadki zawiodły.
en The lies and demagogic statements by the representatives of the bourgeois governments, the forces of the European one-way street, that the European Union and EMU will act as a shield against crisis, the fairy tales about the European market of 480 million, the big European family, Community solidarity and other such idealistic talk have failed.
pl I tak jak w bajce,/ zacznę od słów " Dawno, dawno temu... "
en As in a fairy tale, I' il begin with " Once upon a time... "
Showing page 1. Found 1550652 sentences matching phrase "Bajki i przypowieści".Found in 180.076 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.