Translations into English:

  • Continental System   

Example sentences with "Blokada kontynentalna", translation memory

add example
pl w przypadku przedsiębiorstwa SNCM: transport morski między Francją kontynentalną a Korsyką; międzynarodowe połączenia żeglugowe z Sardynią, Tunezją i Algierią
en for SNCM: sea transport between the French continent and Corsica; international sea lines to Sardinia, Tunisia and Algeria
pl Uchwałą Kongresu Kontynentalnego... niewolnicy, służący minimum rok... w armii... otrzymają wolność... i pięć szylingów za każdy miesiąc służby "
en By order of General Washington and the Continental Congress...... all bound slaves who give minimum one year service...... in the Continental Army...... will be granted freedom...... and be paid a bounty of five shillings for each month of service. '
pl Zróżnicowane podejście do praw związanych z wizerunkiem oraz bogate tradycje prasy w Unii Europejskiej powodują konieczność stworzenia jednolitych założeń i norm rozstrzygania sporów w świecie komunikacji działającym coraz bardziej w perspektywie kontynentalnej
en In a communications environment operating increasingly on a continent-wide basis, the various forms of law relating to the personality and historically established press traditions in the European Union point to the need for more uniform prerequisites and rules for dispute resolution
pl Zgodnie z dyrektywą wymienioną w tytule oraz art. ‧ ustawy o górnictwie (Dziennik Ustaw (Staatsblad) ‧, nr ‧) Minister Gospodarki zaprasza niniejszym zainteresowane strony do składania konkurencyjnych wniosków o zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów w segmencie E‧ szelfu kontynentalnego należącego do Królestwa Niderlandów
en With reference to the Directive mentioned in the introduction and Article ‧ of the Mining Act (Mijnbouwwet) (Bulletin of Acts and Decrees (Staatsblad) ‧, No ‧), the Minister for Economic Affairs hereby invites interested parties to submit a competing application for authorisation to prospect for hydrocarbons in block E‧ of the Dutch continental shelf
pl Zawiadomienie ze strony Norwegii dotyczące dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów – Zawiadomienie o zaproszeniu do składania wniosków przez ubiegających się o koncesje na wydobycie ropy naftowej na norweskim szelfie kontynentalnym – procedura udzielania koncesji w obrębie wyznaczonych obszarów w ‧ r
en Announcement from Norway concerning Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ May ‧ on the conditions for granting and using authorisations for the prospection, exploration and production of hydrocarbons- Announcement of invitation to apply for petroleum production licences on the Norwegian Continental Shelf- Awards in Predefined Areas
pl W związku z tym drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny, stanowi skonsolidowaną wersję wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny
en In that sense, the second updated list of sites of Community importance for the Continental biogeographical region constitutes a consolidated version of the list of sites of Community importance for the Continental biogeographical region
pl Międzynarodowe prawo publiczne uznaje pełną suwerenność państw w stosunku do mórz terytorialnych, ale nie w stosunku do wyłącznych stref ekonomicznych i szelfu kontynentalnego, gdzie ich prawa są ograniczone
en International public law grants States full sovereignty over their territorial waters, but not over their exclusive economic zone and the continental shelf, where their rights are restricted
pl Wielkość i geograficzna lokalizacja strefy kontynentalnej musi być taka, aby można było zminimalizować możliwości rekontaminacji np. poprzez migrację ryb
en The size and the geographical situation of a continental zone must be such that possibilities for recontamination, e.g. by migrating fish, are reduced to a minimum
pl Taryfy towarowe na trasach Portugalia kontynentalna- Region Autonomiczny Azorów oraz Funchal- Region Autonomiczny Azorów są następujące
en Freight tariffs on services between the mainland and the Autonomous Region of the Azores are as follows
pl klimat kontynentalny o wpływie śródziemnomorskim i średnich temperaturach od ‧ do ‧ °C
en the climate is continental with Mediterranean influence and the mean temperatures are ‧ to ‧ oC
pl MAJĄC NA UWADZE, że Norwegia została uznana za zatwierdzoną strefę kontynentalną i przybrzeżną dla ryb jeżeli chodzi o IHN i VHS na mocy decyzji Urzędu nr ‧/‧/COL z dnia ‧ czerwca ‧ r
en WHEREAS Norway, by Decision of the Authority No ‧/‧/COL of ‧ June ‧, was recognised as approved continental and coastal zone for fish with regard to IHN and VHS
pl Zawiadomienie o zaproszeniu do składania wniosków o zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów na terenie bloku Q‧ niderlandzkiego szelfu kontynentalnego
en Notice inviting applications for authorisation to prospect for hydrocarbons in block Q‧ of the Dutch continental shelf
pl Kontynentalną część terytorium Norwegii, z wyjątkiem obszarów wymienionych w załączniku do niniejszej decyzji, uznaje się niniejszym za obszar wolny od choroby, jeżeli chodzi o Gyrodactylus salaris
en The continental parts of Norway, with the exemption of the areas referred to in the Annex to this Decision, are hereby recognised as disease-free zones for Gyrodactylus salaris
pl Wody północno-zachodniej części Morza Śródziemnego ograniczone linią zaczynającą się od wybrzeża kontynentalnego na wschodnim krańcu granicy między Francją i Hiszpanią biegnącą na wschód wzdłuż loksodromy do ‧ długości geograficznej wschodniej i ‧ szerokości geograficznej północnej, następnie na północ wzdłuż linii do wybrzeża kontynentalnego na granicy między Francją i Włochami i dalej w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż wybrzeża Francji do punktu początkowego
en The waters of the north-western Mediterranean Sea bounded by a line commencing on the mainland coast at the eastern end of the frontier between France and Spain running eastward along a rhumb line to ‧? east longitude ‧? north latitude; thence northward along a rhumb line to the mainland coast at the frontier between France and Italy; thence following in a south-westerly direction the coast of France to the starting point
pl Zjednoczone Królestwo-północna Europa kontynentalna, w tym Niderlandy, Dania i Niemcy-(z połączeniami do państw regionu Morza Bałtyckiego)-Rosja
en United Kingdom-Northern Continental Europe, including Netherlands, Denmark and Germany-(with connections to Baltic Sea Region countries)-Russia
pl Zawiadomienie o zaproszeniu do składania wniosków przez ubiegających się o koncesje na wydobycie ropy naftowej na norweskim szelfie kontynentalnym – procedura udzielania koncesji w obrębie wyznaczonych obszarów w ‧ r
en Announcement of invitation to apply for petroleum production licences on the Norwegian Continental Shelf- Awards in Predefined Areas
pl Wniosek złożony przez Norwegię dotyczy poszukiwania lub wydobycia ropy naftowej i gazu na norweskim szelfie kontynentalnym oraz przesyłu gazu ziemnego siecią gazociągów kopalnianych w tym państwie
en This request, from Norway, concerns the exploration for or extraction of oil and gas on the Norwegian Continental Shelf as well as the transportation of natural gas through upstream pipeline network in that country
pl Dotacja przyznana Alcoa jest dużo wyższa niż jakakolwiek różnica między cenami energii elektrycznej we Włoszech kontynentalnych a cenami na Sardynii dla tej samej kategorii klientów
en The subsidy granted to Alcoa is much higher than whatever differential may exist between electricity prices in mainland Italy and prices in Sardinia for the same category of customers
pl Pochodzę z Irlandii, a pasażerowie irlandzcy doświadczyli niezwykłych trudności w związku z tą chmurą pyłu, ponieważ Irlandia nie posiada połączeń lądowych z Europą kontynentalną.
en I come from Ireland, and Irish air passengers faced extreme difficulties due to this ash cloud, as Ireland does not have land crossings to mainland Europe.
pl Nie mogę oczekiwać, że Komisja rozwiąże problem mojego osobistego poczucia straty spowodowanego zastąpieniem londyńskich piętrowych autobusów Routemaster, będących ikoną miasta, niskopodłogowymi autobusami przegubowymi w stylu kontynentalnym, lecz jestem wdzięczna za odniesienie się do różnych aktów prawnych UE, które powinny mieć zastosowanie.
en I cannot expect the Commission to address my personal sense of loss that the iconic double-decker London Routemaster bus has been replaced by these low-level continental-type 'bendy' buses (or 'articulated' buses, as the Commission put it), but I am grateful for his reference to various pieces of EU legislation which ought to apply.
pl Zawiadomienie ze strony Norwegii dotyczące dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów – Zawiadomienie o zaproszeniu do składania wniosków przez ubiegających się o koncesje na wydobycie ropy naftowej na norweskim szelfie kontynentalnym – ‧. runda udzielania koncesji
en Announcement from Norway concerning Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council on the conditions for granting and using authorisations for the prospection, exploration and production of hydrocarbons- Announcement of invitation to apply for petroleum production licences on the Norwegian Continental Shelf- ‧st licensing round
pl EUR: mieszkańcy Autonomicznego Regionu Azorów za podróże w obie strony do Portugalii kontynentalnej
en EUR ‧ for residents of the Autonomous Region of the Azores, for return trips to mainland Portugal
pl Wszystkie gospodarstwa położone w strefie kontynentalnej są poddawane nadzorowi ze strony służb urzędowych
en all farms in the continental zone are placed under the supervision of the official services
pl Włochy wskazują, że gazociąg GALSI, którym gaz ziemny będzie przesyłany z Algierii przez Sardynię do Europy, i podmorskie połączenie kablowe SAPEI, przyczynią się do poprawy połączenia międzysystemowego z Włochami kontynentalnymi
en Italy points to the GALSI gas pipeline which will bring Algerian natural gas to Europe via Sardinia and the SAPEI marine cable system which will enhance interconnection with the Italian mainland
Showing page 1. Found 1593 sentences matching phrase "Blokada kontynentalna".Found in 0.654 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.