Translations into English:

  • Continental System   

Example sentences with "Blokada kontynentalna", translation memory

add example
pl opłatę wg taryfy PEX w wysokości ‧ EUR za podróż w obie strony na trasie pomiędzy Azorami a Portugalią kontynentalną oraz opłatę wg taryfy PEX w wysokości ‧ EUR za podróż w obie strony na trasie pomiędzy Azorami a Funchalem
en a return PEX fare of EUR ‧ on flights between the Azores and mainland Portugal, and a return PEX fare of EUR ‧ on flights between the Azores and Funchal
pl Znaczne obszary otwarte na szczególne działania powstaną tam, gdzie istnieją interesy gospodarcze (na przykład rozwój światowego handlu oraz łączących sieci i usług na poziomie kontynentalnym i międzykontynentalnym), w przypadku możliwości dostępu i zdobycia wiedzy i technologii uzupełniających obecny stan wiedzy w Europie i zapewniających obopólne korzyści oraz jako odpowiedź Europy na potrzeby światowe (np. w zakresie zmian klimatu) lub przyczynianie się do stworzenia międzynarodowych norm i światowych systemów (np. stosowana logistyka i infrastruktura w zakresie nawigacji satelitarnej
en Broad topic areas for specific actions will be considered where there is market attraction (for example global trade development and connecting networks and services at continental and intercontinental level); opportunities to access and acquire science and technology that is complementary to the current European knowledge and of mutual benefit; and where Europe responds to global needs (for example climate change) or contributes to international standards and global systems (for example applied logistics and satellite navigation infrastructure
pl Jedną taryfę typu PEX w obie strony na połączenia między Azorami a Portugalią kontynentalną w wysokości ‧ EUR i jedną taryfę typu PEX na połączenia między Azorami a Funchalem w wysokości ‧ EUR
en A return PEX fare of EUR ‧ on flights between the Azores and mainland Portugal, and a return PEX fare of EUR ‧ on flights between the Azores and Funchal
pl Zgodnie z dyrektywą wymienioną w tytule oraz art. ‧ ustawy o górnictwie (Dziennik Ustaw (Staatsblad) ‧, nr ‧) Minister Gospodarki zaprasza niniejszym zainteresowane strony do składania konkurencyjnych wniosków o zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów w segmencie P‧b szelfu kontynentalnego należącego do Królestwa Niderlandów
en With reference to the Directive mentioned in the introduction and Article ‧ of the Mining Act (Mijnbouwwet) (Bulletin of Acts and Decrees (Staatsblad) ‧, No ‧), the Minister for Economic Affairs hereby invites interested parties to submit a competing application for authorisation to prospect for hydrocarbons in block segment P‧b of the Dutch continental shelf
pl Zawiadomienie o zaproszeniu do składania wniosków o zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów na terenie bloku F‧ niderlandzkiego szelfu kontynentalnego
en Notice inviting applications for authorisation to prospect for hydrocarbons in block F‧ of the Dutch continental shelf
pl Na podstawie projektu wykazu opracowanego przez Komisję w porozumieniu z każdym z zainteresowanych państw członkowskich, który określa także priorytetowe typy siedlisk przyrodniczych lub priorytetowe gatunki, powinien zostać przyjęty pierwszy zaktualizowany wykaz terenów wybranych jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty, składające się na kontynentalny region biogeograficzny
en On the basis of the draft list drawn up by the Commission in agreement with each of the Member States concerned, which also identifies sites hosting priority natural habitat types or priority species, a first updated list of sites selected as sites of Community importance for the Continental biogeographical region should be adopted
pl Zdecydowana część produkcji kminku eksportowana jest zarówno na obszary o klimacie kontynentalnym, jak i do stref klimatu morskiego
en The majority of the caraway produced is exported to both continental and seaside areas
pl Prym potrzebował wsparcia ze strony Coats, by powstrzymać Entaco przed wejściem na rynek Europy kontynentalnej
en Prym needed the support of Coats to stop Entaco entering the Continental European market
pl ponawia żądanie kontynuacji podejścia do zintegrowanej polityki morskiej UE w przyszłości oraz wzywa Komisję do wzmocnienia ram tej polityki oraz spójności terytorialnej, społecznej i gospodarczej z Europą kontynentalną i jej polityką; zachęca do publikowania co dwa lata sprawozdania w zakresie unijnej polityki morskiej oraz regularnej publicznej wymiany poglądów ze wszystkimi zaangażowanymi stronami; zwraca się do przyszłych prezydencji Rady, aby włączyły politykę morską do swoich programów prac; ponadto wzywa Komisję do jasnego przedstawiania rocznego wykazu wszystkich wspieranych ze środków unijnych projektów dotyczących polityki morskiej
en Renews its call for the approach to an integrated maritime policy for the EU to be continued in future and calls on the Commission to strengthen the political framework thereof, as well as the territorial, social, and economic cohesion providing the link to inland Europe and its constituent policies; proposes that a report on European maritime policy be published every two years and that a regular public exchange of views be held with all those involved; calls on future Council presidencies to deal with maritime policy as part of their work programmes; over and above this, calls for all maritime-related projects supported by EU funding to be clearly identified annually by the Commission
pl Każde przeniesienie statku z regionu peryferyjnego na kontynent będzie traktowane jako wejście do floty kontynentalnej w rozumieniu art. ‧ rozporządzenia (WE) nr
en Any transfer of a vessel from an outermost region to the continent shall be treated as an entry in the continental fleet within the meaning of Article ‧ of Regulation (EC) No
pl Instalacja przybrzeżna oznacza nieruchomą lub pływającą platformę znajdującą się na szelfie kontynentalnym Państwa Członkowskiego lub ponad nim
en Off-shore installation means a fixed or floating platform operating on or over the continental shelf of a Member State
pl Ich udział w rynku będzie nadal malał w wyniku silnej konkurencji, której będą musiały stawić czoła, ze strony piw pochodzących z innych państw członkowskich ze względu na dodatkowe koszty, jakie muszą ponosić w związku z ich oddaleniem, koniecznością utrzymywania wysokiego poziomu zapasów, transportu surowców i materiałów wtórnych oraz pakowania w kontynentalnej części Portugalii
en Their share of the local market would continue to diminish as a result of the strong competition that they would continue to face from foreign beers owing to the additional costs that they would have to meet as a result of their remoteness, namely maintaining high level of stocks, transport of raw and secondary materials, and packaging from mainland Portugal
pl Od wejścia w życie przepisów szczególnych, określonych w ust. ‧, stosuje się wspólną politykę rolną do Wysp Kanaryjskich, zgodnie z warunkami ustanowionymi w kontynentalnej części Hiszpanii
en On the entry into force of the specific arrangements referred to in paragraph ‧, the common agricultural policy shall apply to the Canary Islands on the terms laid down for mainland Spain
pl z ‧ kolonii dało pieniądze... na armię kontynentalną
en of the ‧ ‧ colonies have levied money...... in support of a continental army
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia ‧ marca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Regeringsrätten- Szwecja)- Aktiebolaget NN przeciwko Skatteverket (Szósta dyrektywa VAT- Dostawa towarów- Artykuł ‧ ust. ‧ lit. a)- Kabel światłowodowy łączący dwa państwa członkowskie znajdujący się częściowo poza terytorium Wspólnoty- Kompetencje podatkowe każdego państwa członkowskiego ograniczone do części kabla zainstalowanego na jego terytorium- Nieopodatkowanie części znajdującej się w wyłącznej strefie ekonomicznej, na szelfie kontynentalnym i na morzu pełnym
en Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Third Chamber) of ‧ March ‧ (reference for a preliminary ruling from the Regeringsrätten- Sweden)- Aktiebolaget NN v Skatteverket (Sixth VAT Directive- Supply of goods- Article ‧(a)- Fibre-optic cable between two Member States running in part outside Community territory- Tax jurisdiction of each Member State limited to the length of cable installed on its territory- Non-taxation of the part lying in the exclusive economic zone, on the continental shelf or on the seabed
pl O ile prawdą jest, że rozporządzenie nr ‧/‧, które zliberalizowało rynek usług kabotażu morskiego w obrębie Wspólnoty, wyłączyło z liberalizacji kabotaż z wyspami Morza Śródziemnego do dnia ‧ stycznia ‧ r., to równie prawdziwe jest, że zakres zastosowania rozporządzenia nie wyklucza zmian w wymianie handlowej na rynku usług morskich między różnymi państwami członkowskimi, w szczególności Francją, Hiszpanią i Włochami kontynentalnymi
en While it is true that regulation No ‧/‧, which liberalised the maritime cabotage service market within the Community, excluded the liberalisation of cabotage with Mediterranean islands until ‧ January ‧, it is also true that this Regulation did not exclude from its scope changes in trade in the maritime service market between different Member States, in particular between France, Spain and mainland Italy
pl Zawiadomienie o zaproszeniu do składania wniosków o zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów na terenie bloku P‧ niderlandzkiego szelfu kontynentalnego
en Notice inviting applications for authorisation to prospect for hydrocarbons in block P‧ of the Dutch continental shelf
pl z zastrzeżeniem środków szczególnych, które należy ustalić w ramach obowiązujących przepisów prawnych, stosuje się wspólną politykę rybołówstwa od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na warunkach obowiązujących w kontynentalnej części Hiszpanii (koniec okresu przejściowego w dniu ‧ grudnia ‧ r.) do Wysp Kanaryjskich
en Whereas it is necessary to apply the common fisheries policy to the Canary Islands on the entry into force of this Regulation on the conditions applicable to mainland Spain (end of the transitional period: ‧ December ‧), subject to specific measures to be determined under existing legislation
pl Strefa kontynentalna la Couze Pavin od źródeł do zapory w Besse en-Chandesse
en The continental zone of la Couze Pavin from its sources to the barrier at Besse-en-Chandesse
pl Komisja uważa, że dzięki nowej infrastrukturze Sardynia będzie w stanie produkować i sprzedawać energię elektryczną w przybliżeniu po tej samej cenie co Włochy kontynentalne, eliminując tym samym regionalne zróżnicowanie
en The Commission considers that, with the new infrastructure, Sardinia will be able to produce and sell electricity at approximately the same price as on the Italian mainland, thus eliminating the regional disparity
pl przyjmująca na mocy dyrektywy Rady ‧/‧/EWG wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny
en adopting, pursuant to Council Directive ‧/‧/EEC, the list of sites of Community importance for the Continental biogeographical region
pl Zgodnie z dyrektywą wymienioną w tytule oraz art. ‧ Ustawy o Górnictwie (Dziennik Ustaw (Staatsblad) ‧, nr ‧) Minister Gospodarki zaprasza zainteresowane strony do składania konkurencyjnych wniosków o zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów w segmencie Q‧b szelfu kontynentalnego należącego do Królestwa Niderlandów
en With reference to the Directive ‧/‧/EC mentioned in the introduction and Article ‧ of the Mining Act (Mijnbouwwet) (Bulletin of Acts and Decrees (Staatsblad) ‧, No ‧), the Minister for Economic Affairs hereby invites interested parties to submit a competing application for authorisation to prospect for hydrocarbons in block segment Q‧b of the Dutch continental shelf
pl ES- Hiszpania, łącznie z terytorium kontynentalnym, Balearami, Wyspami Kanaryjskimi, Ceutą i Melillą
en ES- Spain, including the continental territory, Balearic Islands, Canary Islands, Ceuta and Melilla
pl Zjednoczone Królestwo- Europa kontynentalna i Europa Północna: stworzenie/zwiększanie zdolności przesyłowych elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych oraz ewentualna integracja zlokalizowanych na morzu elektrowni wiatrowych
en United Kingdom- Continental Europe and Northern Europe: establishing/increasing electricity interconnection capacities and possible integration of offshore wind energy
pl Jednak jeszcze bardziej mi przykro z powodu jej licznych wypowiedzi w drugiej części kampanii, w których kwestionowała wyrok Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie szelfu kontynentalnego Morza Czarnego.
en However, I am even sorrier about the numerous statements she made during the latter part of the campaign, which disputed the judgment of the International Court of Justice relating to the Black Sea continental shelf.
Showing page 1. Found 1593 sentences matching phrase "Blokada kontynentalna".Found in 0.851 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.