Translations into English:

  • Continental System   

Example sentences with "Blokada kontynentalna", translation memory

add example
pl Do tego należy dodać specyfikę klimatyczną wyznaczonego terytorium, w której przeważają cechy klimatu kontynentalnego, zwłaszcza na wyżej położonych obszarach- na wzgórzach i w górach- określonych gmin trzech wymienionych prowincji
en To this is added the particular climatic conditions obtaining in the defined area, which has a predominantly continental climate, particularly in the high hills and mountains of the specified municipalities in the provinces concerned
pl w kontynentalnym regionie biogeograficznym
en the Continental biogeographical region
pl Podejście uwzględniające potrzebę dodatkowej przepustowości portów lotniczych w Europie powinno stanowić część strategii rozwoju transportu pasażerskiego i lotniczego transportu towarów, nie tylko w kontekście europejskim i kontynentalnym, ale także na większą skalę.
en The approach of the need for additional airport capacities in Europe should be part of a strategy for the development of the passenger and goods air transport, not only in a European and continental context, but also an a larger scale.
pl wspieranie programów światowych, kontynentalnych i regionalnych, które w szczególności
en supporting global, continental and regional programmes which notably
pl Czy przepisy prawa Wspólnoty Europejskiej, które mają na celu urzeczywistnienie swobodnego przepływu pracowników, w szczególności przepisy zawarte w tytułach I i ‧ rozporządzenia nr ‧/‧ oraz art. ‧ i ‧ WE (obecnie art. ‧ TFUE i art. ‧ TUE w związku z art. ‧ TFUE), stoją na przeszkodzie temu, by pracownik, który jest zatrudniony poza terytorium Niderlandów na stałej konstrukcji na niderlandzkiej części szelfu kontynentalnego przez pracodawcę mającego siedzibę w Niderlandach, nie był ubezpieczony w ramach krajowego obowiązkowego ubezpieczenia pracowników jedynie z tego powodu, że nie mieszka on w Niderlandach, lecz w innym państwie członkowskim (w niniejszym przypadku: Hiszpanii), nawet jeżeli ma on niderlandzkie obywatelstwo i możliwość dobrowolnego ubezpieczenia się na zasadniczo takich samych warunkach, co warunki obowiązujące w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia?
en Do the rules forming part of European Community law which are designed to bring about free movement for workers, in particular the rules set out in Titles I and ‧ of Regulation No ‧/‧ as well as in Articles ‧ and ‧ of the EC Treaty (now respectively Articles ‧ TFEU and ‧ TEU, in conjunction with Article ‧ TFEU) preclude an employee working outside Netherlands territory on a fixed installation on the Netherlands section of the continental shelf for an employer established in the Netherlands from being in a position in which he is not insured under national statutory employee insurance solely on the ground that he is not resident in the Netherlands but in another Member State (in this case, Spain), even if he has Netherlands nationality and can also avail of the option to take out voluntary insurance under essentially the same conditions as those which apply to compulsory insurance?
pl Portugalia przyjęła rozporządzenie ministerialne (Portaria nr ‧/‧ z dnia ‧ maja ‧ r.) zakazujące wywozu z terenu Portugalii kontynentalnej podatnego drewna i roślin, chyba że drewno zostało poddane obróbce termicznej, a rośliny należytym badaniom
en Portugal has adopted a ministerial order (Portaria No ‧/‧ of ‧ May ‧) prohibiting movement of susceptible wood and plants out of continental Portugal unless the wood has been heat treated and the plants duly inspected
pl mając na uwadze, że chociaż zjawisko połowów IUU może występować w dowolnym sektorze floty, to jednak najpoważniejsze jego konsekwencje obserwuje się w rybołówstwie dalekomorskim, prowadzonym zazwyczaj na wodach międzynarodowych i w strefie szelfu kontynentalnego krajów rozwijających się, mających niewielkie możliwości prowadzenia kontroli, w związku z czym działania Unii Europejskiej powinny skoncentrować się na tych obszarach i na tym sektorze floty
en whereas, even though IUU fishing may occur in any segment of the fleet, its greatest impact can be seen in the offshore fishing segment, which by preference operates in international waters and on the continental shelf of developing countries with scant means of control, which means that the European Union's action must focus on those areas and on that segment of the fleet
pl Wszystkie obszary kontynentalne i przybrzeżne FINLANDII z wyjątkiem
en All continental and coastal areas of FINLAND except
pl złoża ropy naftowej, gazu ziemnego itd., znajdujące się na wodach międzynarodowych poza szelfem kontynentalnym danego państwa, eksploatowane przez jednostki będące rezydentem terytorium, określonego w poprzednich punktach
en deposits of oil, natural gas, etc. in international waters outside the continental shelf of the country, worked by units resident in the territory as defined in the preceding subparagraphs
pl Wydmy kontynentalne, stare i bezwapniowe
en Continental dunes, old and decalcified
pl Zachęca decydentów szczebla kontynentalnego, krajowego, regionalnego i lokalnego w Afryce do formułowania propozycji w zakresie współpracy w dziedzinach, które ich zdaniem odpowiadają najlepiej wyzwaniom rozwojowym na kontynencie afrykańskim
en encourages Africa's continental, national, regional and local leaders to make proposals for cooperation in the areas that they believe to be most likely to meet Africa's development challenges
pl Aby uniknąć nadmiernej rekompensaty, obniżka nie może przekroczyć dodatkowych kosztów transportu, magazynowania i dystrybucji w stosunku do Francji kontynentalnej
en In order to avoid any over-compensation, the reduction must not go beyond the additional costs of transport, storage and distribution compared with mainland France
pl Zawiadomienie Islandii na mocy dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów- Ogłoszenie pierwszej rundy licencyjnej ‧- Szelf kontynentalny między Islandią a Jan Mayen obszar Dreki
en Communication from Iceland pursuant to Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council on the conditions for granting and using authorizations for the prospection, exploration and production of hydrocarbons- Announcement of the first Licensing Round ‧- Continental Shelf between Iceland and Jan Mayen The Dreki Area
pl stanowi zasadniczy element przyszłych zmian na poziomie kontynentalnym i światowym
en an essential element of future developments at continental and world level
pl EUR, dla mieszkańców Regionu Autonomicznego Azorów na przeloty tam i z powrotem do Portugalii kontynentalnej
en EUR ‧: for residents of the Autonomous Region of the Azores, for round trips to mainland Portugal
pl podkreśla pilną potrzebę rozwoju infrastruktury intermodalnej oraz stworzenia platform i urządzeń przeładunkowych, zwłaszcza między szlakami żeglugowymi a kolejowymi, a także suchych portów na zapleczu portów, sprzyjających europejskiej logistyce kontynentalnej; nalega również, by rozwijać m.in. połączenia między kolejami a portami lotniczymi w celu utrzymania zdolności i konkurencyjności sektora lotniczego, zarówno w przypadku lotów wewnątrzwspólnotowych, jak i na trasach długodystansowych poza UE, ze szczególnym uwzględnieniem przewozu towarów
en Draws attention to the urgent need for co-modal infrastructure to be developed and for transhipment points and facilities (in particular between inland waterways and railways) and also dry ports away from coasts to be established, with a view to promoting internal European logistics; similarly, advocates the strengthening (inter alia) of the relationship between railways and airports in order to maintain capacity and competitiveness in the air-transport sector as regards both intra-Community flights and long-haul flights outside the EU, with particular attention to be devoted to cargo
pl wzywa do przyspieszenia rozwoju sieci drugorzędnych i do pełnego włączenia wysp w system autostrad morskich, aby poprawić transport wyspiarski i dostęp wysp do rynków kontynentalnych
en requests that, in order to improve transport links with the islands and their access to continental markets, development of secondary networks be stepped up and islands should be fully connected to the motorways of the sea
pl Udzielenie koncesji na wydobycie ropy naftowej na norweskim szelfie kontynentalnym w ramach ‧. rundy udzielania koncesji nastąpi nie wcześniej niż po upływie ‧ dni od daty publikacji zaproszenia do składania wniosków i jest planowane na wiosnę ‧ r., lecz nie później niż dnia ‧ czerwca ‧ r
en The award of petroleum production licences in the ‧st licensing round on the Norwegian Continental Shelf will take place no less than ‧ days after the date of publication of the invitation to submit applications and is planned spring ‧, but no later than ‧ June
pl Wdrożenie dyrektywy MiFID w bankach o modelu kontynentalnym - na przykładzie Polski
en The implementation of MiFID directive in banks of a continental model - the example of Poland
pl Na surowość klimatu ma również duży wpływ bardzo częsty napływ mas powietrza polarno-kontynentalnego ze wschodu
en Frequent influxes of polar continental air masses from the east also contribute to the harshness of the climate
pl obowiązujące postanowienia w kontynentalnej części Hiszpanii stosuje się do produktów pochodzących z Wysp Kanaryjskich i wysłanych do innych części Wspólnoty z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia
en the rules in force for mainland Spain shall apply to products originating in the Canary Islands and sent to other parts of the Community upon entry into force of this Regulation
pl w przypadku Santander: usługi bankowości korporacyjnej i detalicznej, zarządzanie aktywami i ubezpieczenia głównie w Europie kontynentalnej, Zjednoczonym Królestwie i Ameryce Łacińskiej
en for undertaking Santander: active in corporate and retail banking services, asset management and insurance mainly in continental Europe, UK and Latin America
pl Po 50 latach w Europie panuje pokój, została ona rozszerzona o wymiary kontynentalne i potrzebuje obecnie silnych instytucji, by sprostać wyzwaniu naszych czasów: globalizacji.
en Fifty years on, Europe at peace, enlarged to continental dimensions, needs strong institutions to cope with the challenge of its time: globalisation.
pl Dodatkowo, bez wątpienia rozpoczął się proces budowania relacji między Tajwanem a Chinami kontynentalnymi, którego potwierdzeniem jest wprowadzenie bezpośrednich połączeń lotniczych, a także zawarcie umowy o współpracy gospodarczej między tymi dwoma krajami.
en In addition, a process has unarguably been set in motion regarding relations between Taiwan and mainland China, which is also proven by the establishment of direct flights and the conclusion of an economic cooperation framework agreement between them.
pl zakładając lokalne magazyny, dostawcy z Europy kontynentalnej mogą przezwyciężyć koszty wynikające z dużej odległości
en by setting up local storage facilities, continental suppliers can overcome disadvantages caused by distance
Showing page 1. Found 1593 sentences matching phrase "Blokada kontynentalna".Found in 0.583 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.