Translations into English:

  • Continental System   

Example sentences with "Blokada kontynentalna", translation memory

add example
pl Władze włoskie dostarczyły Komisji symulację czasu i kosztów transportu buraków z alternatywnego obszaru znajdującego się we Włoszech kontynentalnych
en The Italian authorities provided the Commission with simulations of the periods required for transporting sugar beet from an alternative basin in continental Italy and of the costs of doing so
pl Na mocy dyrektywy ‧/WE, rośliny truskawki (Fragaria L.), przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona, pochodzące z krajów pozaeuropejskich, innych niż kraje basenu Morza Śródziemnego, Australia, Nowa Zelandia, Kanada i kontynentalne stany Stanów Zjednoczonych Ameryki, nie mogą zasadniczo być wprowadzane do Wspólnoty
en Under Directive ‧/EC, plants of strawberry (Fragaria L.), intended for planting, other than seeds, originating in non-European countries, other than Mediterranean countries, Australia, New Zealand, Canada and the continental states of the United States of America, may not in principle be introduced into the Community
pl Ma ona na celu zapobieganie i wykrywanie przypadków nielegalnego przekraczania granicy w celu przedostania się na Lampedusę, Sycylię, Sardynię i kontynentalne terytorium Włoch.
en This is aimed at preventing and detecting illegal border crossings to Lampedusa, Sicily, Sardinia and the Italian mainland.
pl WYDMY PRZYBRZEŻNE PIASZCZYSTE I WYDMY KONTYNENTALNE
en COASTAL SAND DUNES AND INLAND DUNES
pl Państwa Członkowskie mogą wyłączyć z przepisów niniejszej dyrektywy przemieszczanie zwierząt w niektórych częściach terytorium Wspólnoty, określonych w załączniku I do dyrektywy ‧/EWG, celem uwzględnienia ich oddalenia od części kontynentalnej terytorium Wspólnoty
en Member States may exempt from the provisions of this Directive movements of animals in certain parts of the territories referred to in Annex I to Directive ‧/EEC, to take account of their remoteness from the mainland part of the Community territory
pl wyraża przekonanie, że wszystkie kraje kandydujące należy włączyć w politykę sąsiedztwa, najpierw jako specjalnych partnerów, a później jako członków UE odgrywających szczególną rolę we współpracy z naszymi przyszłymi sąsiadami; uznaje za konieczne dokonanie postępu w kwestii otwarcia granic Turcji z Armenią; uznaje również, że Rumunia i Ukraina powinny rozwiązać kwestie sporne dotyczące podziału szelfu kontynentalnego Morza Czarnego, w razie potrzeby za pośrednictwem Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze
en Takes the view that all the candidate countries should also be involved in the neighbourhood policy, first as special partners and later as EU members playing a special role in cooperation with our future neighbours; considers it necessary for progress to be made on the opening of Turkey's borders with Armenia and for Romania and Ukraine to settle their dispute concerning the demarcation of the Black Sea continental shelf, including through recourse to the International Court of Justice in The Hague
pl Pomoc ustalana jest jako ryczałt dla każdej grupy wysp na podstawie kosztów obrotu wyliczonych na podstawie dostaw dokonywanych z portów kontynentalnej Grecji, z których zwykłe dostawy są wysyłane
en The aid shall be fixed as a lump sum for each group of islands on the basis of marketing costs calculated from the ports of mainland Greece from which normal supplies are dispatched
pl Jednak należy podkreślić, że zobowiązania wynikające z art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/EWG stosuje się tak szybko jak to możliwe, najpóźniej w ciągu sześciu lat od przyjęcia wstępnego lub pierwszego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny, w zależności, na której liście po raz pierwszy umieszczono dany teren mający znaczenie dla Wspólnoty
en However, it should be stressed that the obligations resulting from Articles ‧ and ‧ of Directive ‧/‧/EEC are applicable as soon as possible and within six years at most from the adoption of the initial or the first updated list of sites of Community importance for the Continental biogeographical region, depending on which list a site of Community importance was included as such for the first time
pl W związku z tym drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny, stanowi skonsolidowaną wersję wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny
en In that sense, the second updated list of sites of Community importance for the Continental biogeographical region constitutes a consolidated version of the list of sites of Community importance for the Continental biogeographical region
pl przyznaje, że wzmocnienie rządów w krajach afrykańskich jest sprawą priorytetową; zauważa jednak, że należy poprawić zarządzanie po obu stronach- po stronie europejskiej należy przede wszystkim poprawić zarządzenie i odpowiedzialność za zobowiązania w odniesieniu do pomocy oraz koordynację darczyńców w celu uwzględnienia w większym stopniu krajów pozbawionych pomocy (aid orphans); podkreśla, że istotną rolę do odegrania na tym polu mają parlamenty krajowe i kontynentalne, podmioty niepaństwowe i władze lokalne
en Agrees that strengthening governance in African countries is a priority; notes, however, that governance must be improved on both sides- on the European side in particular the governance and accountability as regards aid commitments and better donor coordination with a view to taking greater account of the so-called aid orphans; stresses that national and continental parliaments, non-state actors and local authorities have an important role to play in this field
pl Zgodnie z dyrektywą wymienioną w tytule oraz art. ‧ ustawy o górnictwie (Dziennik Ustaw (Staatsblad) ‧, nr ‧) Minister Gospodarki zaprasza zainteresowane strony do składania konkurencyjnych wniosków o zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów w segmencie G ‧ szelfu kontynentalnego należącego do Królestwa Niderlandów
en With reference to the Directive ‧/‧/EC mentioned in the introduction and Article ‧ of the Mining Act (Mijnbouwwet) (Bulletin of Acts and Decrees (Staatsblad) ‧, No ‧), the Minister for Economic Affairs hereby invites interested parties to submit a competing application for authorisation to prospect for hydrocarbons in block G‧ of the Dutch continental shelf
pl uwzględniając protokół do Afrykańskiej Karty Praw Człowieka w sprawie Praw Kobiet w Afryce, znany również jako protokół z Maputo, który wszedł w życie w dniu ‧ listopada ‧ r., a także plan działania z Maputo na lata ‧-‧, dotyczący usprawnienia ram polityki kontynentalnej w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tej dziedzinie, przyjęty podczas specjalnej sesji Konferencji ministrów zdrowia Unii Afrykańskiej we wrześniu ‧ r
en having regard to the Protocol to the African Charter on Human and People's Rights on the Rights of Women in Africa, also known as the Maputo Protocol, which came into force on ‧ November ‧, and to the Maputo Plan of Action for the Operationalisation of the Continental Policy Framework for sexual and reproductive health and rights ‧-‧, adopted at the special session of the Conference of African Union ministers of health held in September
pl Nabycie rzeczy ruchomej od niewłaściciela w prawie rzymskim i tradycji prawnej kontynentalnej Europy
en Acquisition of movable from non-ovner in the Roman law and in the legal tradition of continental Europe
pl Musimy się spodziewać, że w długiej perspektywie buki znikną całkowicie z regionu śródziemnomorskiego, zaś obszary lasów iglastych skurczą się w całej Europie kontynentalnej.
en We have to expect that in the long term beech trees will disappear completely in the Mediterranean region and that coniferous forests will decrease in area throughout continental Europe.
pl Hiszpania, włącznie z terytorium kontynentalnym, Balearami, Wyspami Kanaryjskimi, Ceutą i Melillą
en Spain, including the continental territory, Balearic Islands, Canary Islands, Ceuta and Melilla
pl Mój ojciec uczył gry na pianinie w kontynentalnych Chinach
en My father taught piano in Mainland China
pl przestrzeń powietrzną państwa, wody terytorialne oraz szelf kontynentalny leżący na wodach międzynarodowych, do którego dane państwo posiada wyłączne prawo[‧]
en the national air-space, territorial waters and the continental shelf lying in international waters, over which the country enjoys exclusive rights
pl między Hiszpanią kontynentalną a Ceutą i Melillą istnieją szczególne więzi
en Whereas there are special links between continental Spain and Ceuta and Melilla
pl Wzmocnienie istniejących połączeń w regionach peryferyjnych kontynentalnej Grecji
en Strengthening of existing connections of peripheral regions in the mainland in Greece
pl W ciągu dwóch ostatnich dziesięcioleci stwierdzono postępujące zbliżanie się modelu kontynentalnego do modelu anglosaskiego
en Over the past twenty years, the continental European model has converged towards the Anglo-Saxon model
pl Tabela ‧ odnosi się do serii, typu i grupy w sekcji ograniczeń klasy A i B. Seria oznacza serię określonego typu, taką jak Cessna ‧ lub Cessna ‧, bądź seria Beech ‧ czy seria kontynentalna O-‧ itd. Typ oznacza określony typ lub model, taki jak typ Cessna ‧RG
en Table ‧ makes reference to series, type and group in the limitation section of class A and B. Series means a specific type series such as Cessna ‧ or Cessna ‧ or Beech ‧ series or continental O-‧ series etc. Type means a specific type or model such as Cessna ‧RG type
pl Dnia 16 czerwca nadawanie programów telewizyjnych stacji New Tang Dynasty Television (NTDTV) do Chin kontynentalnych zostało nagle wstrzymane przez operatora - Eutelsat.
en On 16 June transmission of New Tang Dynasty Television (NTDTV) to mainland China was suddenly halted by the operating firm Eutelsat.
pl Jednakże położenie geograficzne regionu między Andaluzją Zachodnią a Wschodnią i jej ukształtowanie terenu cechujące się występowaniem dużej doliny (Vega del río Genil), otoczonej dwoma masywami górskimi, systemy Subbético na północy i Penibético na południu przyczyniają się do występowania mikroklimatu cechującego się ekstremalnymi temperaturami kontynentalnymi, długimi i zimnymi zimami, długimi i ciepłymi latami oraz dużymi różnicami temperatur między zimą i latem oraz dniem i nocą
en However, the geographical situation of the region- between western and eastern Andalusia- and its relief comprising a wide valley (the valley of the river Genil) enclosed between two mountain systems, the Subbético to the north and the Penibético to the south, contribute to create a microclimate characterised by extreme continental temperatures, i.e. long, cold winters and long, hot summers, with huge differences between winter and summer, and day and night, temperatures
pl W przypadku rybołówstwa na wodach oblewających wybrzeża kontynentalne w strefach ICES VIII, ‧ i CECAF właściwe władze hiszpańskie i portugalskie sporządzą plany połowów krajowych, regulujące działalność swoich statków na wodach tych państw
en In the case of fisheries covering the waters of the continental coasts in ICES areas ‧ and ‧ and Cecaf, the competent Spanish and Portuguese authorities shall establish national fishery plans regulating the activity of their respective vessels in each other
pl * Kontynentalne słone łąki
en * Inland salt meadows
Showing page 1. Found 1593 sentences matching phrase "Blokada kontynentalna".Found in 0.961 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.