Translations into English:

  • Non-Working Time   
     
    Time devoted to non-work activities. Out-of-office time.
  • Time Off   
     
    A menu item on the Set Up menu that opens the Time Off dialog, which defines how much of the user's schedule is affected by a schedule change.

Did you mean: czas wolny

Similar phrases in dictionary Polish English. (7)

czas wolny
free time; leisure; nonworking time; free time, leisure time; leisure time; spare time
czas wolny od pracy
rest period; business closure
Europejski system nadzoru wypadków w domu i w czasie wolnym
EHLASS; European Home and Leisure Accident Surveillance System
w wolnym czasie
at one's leisure
wolny czas
ease; spare time; free time; leisure
wspólnotowy system informacji o wypadkach w domu i w czasie wolnym
Community system of information on home and leisure accidents
wypoczynek (czas wolny)
leisure (free time)

Example sentences with "Czas wolny", translation memory

add example
pl Kluczowe słowa, takie jak kształcenie, mobilność, indywidualizacja, wymogi rozwoju demograficznego, higieny i zdrowia, godzenie życia rodzinnego z zawodowym, jak również zmienione przyzwyczajenia dotyczące komunikacji i spędzania czasu wolnego są dowodem na to, że istnieje potrzeba usług społecznych, zarówno dla poszczególnych osób, jak i dla firm
en Key words such as education, mobility, individualisation, standards on population growth, care and health, reconciling family and work commitments, and changing communication and leisure habits indicate an additional new requirement for social and personal but also for commercial services
pl Telewizja jako sposób spędzania czasu wolnego młodzieży licealnej
en Television viewing among high school students as a way of spending their leisure time
pl Komisja ds. Pryszczycy i Innych Epizootii Międzynarodowego Biura Epizootycznego (OIE) oceniła dokumentację dotyczącą zwalczania pryszczycy, przedłożoną przez delegata Zjednoczonego Królestwa, oraz, zgodnie z rezolucją nr ‧ (Przywracanie statusu Państwa Członkowskiego uznanego za wolny od pryszczycy) przyjętą przez Międzynarodowy Komitet OIE w czasie ‧. Posiedzenia Generalnego (maj ‧), dnia ‧ stycznia ‧ r., ponownie uznała uprzednio przyznany mu status kraju wolnego od pryszczycy bez prowadzenia szczepień
en The Foot-and-Mouth Disease and Other Epizootics Commission of the Office International des Epizooties (OIE) evaluated documentation concerning the eradication of foot-and-mouth disease, submitted by the Delegate of the United Kingdom, and, in accordance with Resolution No ‧ (Restoration of recognition of the foot and mouth disease status of Member Countries) adopted by the OIE International Committee during its ‧th General Session (May ‧), recognised on ‧ January ‧ that this country has regained its previously recognised FMD-free status without vaccination
pl na piśmie. - (BG) Dyrektywa PE w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego, odrzucona głosami Grupy Socjalistycznej w Parlamencie Europejskim, Grupy Zielonych/Wolnego Przymierza Europejskiego oraz skrajnej lewicy, zmniejszy konkurencyjność osób pracujących w trasie na własny rachunek.
en in writing. - (BG) The EP directive on the organisation of the working time of persons performing mobile road transport activities, which has been rejected by the votes of the Socialist Group in the European Parliament, the Group of the Greens/European Free Alliance and the extreme Left, will make self-employed mobile workers less competitive.
pl Środki te przeznaczone są na wsparcie finansowe i rozwój programów służących rozwojowi kontaktów społecznych pracowników różnych narodowości, jak na przykład dotacje dla klubów, stowarzyszeń, na działalność kulturalną i in., a także udział w kosztach działalności Komitetu Pracowniczego (działalność kulturalna, organizacja czasu wolnego, posiłki itp
en This appropriation is intended to encourage and provide financial backing for schemes to promote social contacts between staff of different nationalities, for example subsidies to staff clubs, associations, cultural activities, etc. and to make a contribution to the cost of activities organised by the staff committee (cultural, leisure activities, meals etc
pl Organizowanie czasu wolnego uczniów gimnazjum w środowisku wiejskim
en Free time management among junior high school students in rural areas
pl Czym dla innych jest nasz czas? Wpływ form spędzania wolnego czasu na ocenę społeczną jednostki.
en What for Others means our time? The influence of dieffernet kinds of free time on a social assessment.
pl Zaznacz tę opcję jeśli chcesz, aby KOrganizer pamiętał Twoje hasło i pominął pytanie o nie przy każdym pobieraniu informacji o czasie wolnym i zajętym
en Check this option if you want & korganizer; to remember your password and skip asking you each time it fetches the free/busy files
pl Informacja o czasie wolnym i zajętym jest zestawem przedziałów zajętości. Poprzez ukazanie tych przedziałów, jeśli ktoś ma już coś zaplanowane, inni mogą uniknąć tworzenia wydarzeń w tym okresach. Zauważ, że publikowany jest tylko czas, a nie tytuły, opisy czy uczestnicy. Innymi słowy informacja o czasie wolnym i zajętym jest planem dostępności
en The free/busy information is a set of busy time intervals. By presenting the intervals when one already has previous commitments, others can avoid arranging appointments for these periods. Note that only the times are published, not the event titles, descriptions or attendees. In other words, the free/busy information is the availability schedule
pl Może chcą wziąść sobie wolne by móc spędzić czas ze swoimi małymi windami kuchennymi
en Maybe they wanted to take time off to spend with their little dumbwaiter
pl Znaczenie sportu i rekreacji ruchowej w czasie wolnym w konstruowaniu i podtrzymywaniu kapitału kulturowego
en The role of leisure time sport and physical recreation in constructing and maintaining cultural capital
pl Panie i panowie! Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie nigdy nie poświęcała wiele czasu na doskonałe reformy parlamentarne przeprowadzane przez pana posła Corbetta - jest on moim przyjacielem i przez wiele lat razem pracowaliśmy, ma on więc tego świadomość i nie będzie miał mi tego za złe - ponieważ są one próbą przekształcenia naszego Parlamentu w biurokratyczną machinę, w której rola poszczególnych posłów i grup mniejszościowych, a nawet komisji musi być podporządkowana rosnącej, częściowo arbitralnej, decyzyjnej władzy Konferencji Przewodniczących i administracji.
en on behalf of the Verts/ALE Group. - (IT) Mr President, ladies and gentlemen, the Group of the Greens/European Free Alliance have never had much time for the great parliamentary reforms carried out by Mr Corbett - he is a friend of mine and we have worked together for many years, he is aware of this and he will not hold it against me - because they tend to turn our Parliament into a bureaucratic machine where the role of individual MEPs and minority groups and even the committees must be subject to the growing, partly arbitrary, decisionmaking power of the Conference of Presidents and the administration.
pl Tak się cieszę, że twój rozkład zajęć pozwala ci mieć tak dużo wolnego czasu
en I' m so glad your schedule allows you so much time off
pl Ponadto, należy zwrócić uwagę na inne dziedziny objęte dotychczas w znacznie mniejszym stopniu prewencją, takie jak przebywanie w domu, spędzanie czasu wolnego, wypadki sportowe oraz prewencja zdrowotna w odniesieniu do dzieci i osób starszych
en In addition, attention should be paid to other areas which up until now have been less covered like home, leisure and sport accidents, and prevention for children and elderly citizens
pl niniejsze porozumienie jest porozumieniem ramowym, ustalającym minimalne wymagania i przepisy dotyczące urlopu rodzicielskiego, różniącego się od urlopu macierzyńskiego, oraz dotyczące czasu wolnego od pracy z powodu działania siły wyższej, i odwołuje się do Państw Członkowskich i partnerów społecznych, aby stworzyli odpowiednie warunki dostępu i ustalili szczegółowe zasady stosowania, uwzględniając sytuację w poszczególnych Państwach Członkowskich
en Whereas the present agreement is a framework agreement setting out minimum requirements and provisions for parental leave, distinct from maternity leave, and for time off from work on grounds of force majeure, and refers back to Member States and social partners for the establishment of the conditions of access and detailed rules of application in order to take account of the situation in each Member State
pl Tym, czego naprawdę potrzebujemy w tych czasach zmian, są dociekliwość i kreatywność w dziedzinie nauki, jednak są one przecież pochodnymi możliwości wolnego myślenia, a nie ulegania naciskom, które obejmują również te ze świata biznesu.
en What we really need in this time of change are scientific curiosity and creativity, but these arise from the possibility of free thinking and from not yielding to pressure, and that includes to the demands of the business world.
pl Takie podejście nie uwzględnia tego, że pracownicy nie mają w czasie dyżurowania swobody, jeśli chodzi o czynności, które mogą wykonywać w miejscu pracy, nie jest to ich czas wolny i nie mogą skorzystać z odpoczynku
en This position fails to recognise the fact that employees on call are not free in what they do at the workplace and neither have free time nor can claim rest time
pl Czas wolny współczesnej młodzieży licealnej.
en Leisure time today's high school teenagers.
pl Co Erika robi w swoim wolnym czasie, to jej sprawa, a co ja robię w moim, to moja sprawa
en What erika does in her spare time is her business, and what I do in mine, is my business
pl Czas wolny matek małych dzieci
en Free time mothers of young children
pl mając na uwadze, że pluralizm polityczny, swoboda wyrażania poglądów, równy dostęp do mediów w czasie kampanii, tajność głosowania oraz poszanowanie podstawowych praw kandydatów są podstawowymi elementami demokratycznych, wolnych i uczciwych wyborów
en whereas political pluralism, freedom of expression, equal access to the media during the campaign, secret ballots and respect for the basic rights of candidates are essential elements of democratic, free and fair elections
pl Badania kliniczne w przewlekłej białaczce szpikowej Skuteczność produktu Glivec jest oceniana na podstawie stopnia całkowitej odpowiedzi hematologicznej i cytogenetycznej oraz czasu przeżycia wolnego od progresji choroby
en Clinical studies in chronic myeloid leukaemia The effectiveness of Glivec is based on overall haematological and cytogenetic response rates and progression-free survival
pl Organizacja czasu wolnego a jakość życia ludzi starszych.
en The structure of free time and quality of life older people.
pl Opublikuj ‧ dni (domyślnie) informacji o czasie wolnym i zajętym
en Publish (default ‧) days of free/busy
pl Małoletni przebywający w ośrodku detencyjnym mają możliwość uczestniczenia w wolnym czasie w zajęciach, w tym w grach, zabawach i zajęciach rekreacyjnych odpowiednich do ich wieku oraz, w zależności od długości ich pobytu, mają dostęp do edukacji
en Minors in detention shall have the possibility to engage in leisure activities, including play and recreational activities appropriate to their age, and shall have, depending on the length of their stay, access to education
Showing page 1. Found 110960 sentences matching phrase "Czas wolny".Found in 18.988 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.