Translations into English:

  • Non-Working Time   
     
    Time devoted to non-work activities. Out-of-office time.
  • Time Off   
     
    A menu item on the Set Up menu that opens the Time Off dialog, which defines how much of the user's schedule is affected by a schedule change.

Did you mean: czas wolny

Similar phrases in dictionary Polish English. (7)

czas wolny
free time; leisure; nonworking time; free time, leisure time; leisure time; spare time; time off
czas wolny od pracy
rest period; business closure
Europejski system nadzoru wypadków w domu i w czasie wolnym
EHLASS; European Home and Leisure Accident Surveillance System
w wolnym czasie
at one's leisure
wolny czas
ease; spare time; free time; leisure
wspólnotowy system informacji o wypadkach w domu i w czasie wolnym
Community system of information on home and leisure accidents
wypoczynek (czas wolny)
leisure (free time)

Example sentences with "Czas wolny", translation memory

add example
pl Dobrze wykorzystaj swój wolny czas.
en Try to make good use of your spare time.
pl zakaz opuszczania bez zezwolenia określonych miejsc znajdujących się w państwie wydania lub państwie wykonania lub zakaz dostępu do określonych miejsc oraz inne nakazy dotyczące trybu życia, miejsca zamieszkania, kształcenia się i szkolenia zawodowego, działalności zawodowej lub spędzania czasu wolnego
en an obligation not to leave or enter certain localities in the issuing or executing State without permission, and other orders relating to life-style, residence, education and training, professional activity or leisure activities
pl poprawa infrastruktury socjalnej dla rodzin, co ma umożliwić ludziom, którzy mają kogoś pod opieką, podjęcie i utrzymanie pracy, zapewniając w szczególności przystępne cenowo i dobrej jakości usługi opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny, obejmujące dostępność poradnictwa, kursów dla rodziców oraz szkoleń dla opiekunów, a także dzienną opiekę i obiekty służące spędzaniu wolnego czasu przeznaczone dla młodzieży
en improvement of the social infrastructure for families, allowing people with care responsibilities to enter and stay in employment, providing affordable and accessible high quality care services for children and other dependents in particular, including the availability of counselling, parental education and training for carers as well as day care and leisure-time facilities for young people
pl Po kilku latach i odrobiną wolnego czasu za dobre sprawowanie dostałem szansę udoskonalenia siebie poprzez naukę w dziwnym miejscu o nazwie szoo- ła
en A knack for building objects of mayhem.After a few years, and with some time off for good behavior
pl status gospodarstwa wolny od BHV‧ zostaje zawieszony do czasu poddania zakażonych zwierząt ubojowi w ciągu mniej niż ‧ dni po przybyciu do tego gospodarstwa, oraz
en the BHV‧-free status of the holding remains suspended until the infected animals have been slaughtered within less than ‧ days after arrival on the holding, and
pl Tworzenie i wdrażanie takich programów wypełniłoby ich czas wolny i ochroniłoby ich przed niekontrolowaną konsumpcją alkoholu.
en The development and implementation of such programmes would help to occupy their leisure time and help to protect them from malignant alcohol consumption.
pl Formy spędzania czasu wolnego przez młodzież w wieku gimnazjalnym
en Forms of spending free time by secondary school students
pl Kiedy mój kraj przystąpił do Unii Europejskiej, oczekiwał wolnego rynku i wzrostu gospodarczego, ale w zamian otrzymał tylko wysokie ceny, wysokie stopy inflacji i przepisy, jakich Bułgarzy nie widzieli od czasów socjalizmu i gospodarki planowej.
en When it joined the European Union, my country expected a free market and economic growth but what it received in exchange was only high prices, high inflation rates and regulation what my people had not seen even in the times of socialism and planned economy.
pl Dodać ilość ‧ % roztworu wodorotlenku sodu odpowiadającą ilości wolnych kwasów w oleju z nadmiarem ‧ %, łagodnie mieszając przez cały czas
en Add a quantity of ‧ % solution of sodium hydroxide corresponding to the free acid of the oil, with an excess of ‧ %, stirring gently all the time
pl sposoby organizowania czasu wolnego przez młodzież gimnazjalną jako forma kształcenia systemu wartości
en ways of spending eree time by the toung secondary school students as a form of developing the value system
pl To, co robię w moim wolnym czasie, jest tylko moją sprawą.To nie jest interes Gavina
en What I do in my personal time is none of Gavin' s business
pl "Czekając na pracę"- percepcja czasu wolnego u pracowników z branży tłumaczeń.
en "Waiting for a Job - the Perception of Leisure Time among the Free Lancer Translators”
pl Zaznacz tę opcję jeśli chcesz, aby KOrganizer pamiętał Twoje hasło i pominął pytanie o nie przy każdym pobieraniu informacji o czasie wolnym i zajętym
en Check this option if you want & korganizer; to remember your password and skip asking you each time it fetches the free/busy files
pl A jak spędzasz wolny czas?
en What do you do for fun?
pl Więc spędził część swego wolnego czasu szukając tego
en So he' s been spending some of his free time looking for it
pl Sprzedaję sportowy ekwipunek.Nie zarabiam dużo, ale za to mam mnóstwo wolnego czasu
en It' s not very lucrative, but it gives me plenty of spare time
pl na piśmie. - (RO) Dzieci coraz częściej wykorzystują Internet do celów porozumiewania się, wyszukiwania informacji, pozyskiwania wiedzy i spędzania wolnego czasu.
en in writing. - (RO) Children are increasingly using the Internet to communicate, find out information, access knowledge and spend their free time.
pl Organizacja czasu wolnego młodzieży w okresie dorastania.
en The leisure's organization of the youth at puberty.
pl Piesze Pielgrzymki na Jasną Górę jako konstruktywny sposób spędzania wolnego czasu przez współczesną młodzież
en Pilgrimages to Jasna Góra as youth's constructive way to spend spare time.
pl Patologia w środowisku lokalnym, jako skutek niewłaściewgo zagospodarowania czasu wolnego-na przykładzie Chełmży.
en Pathology in local environment as a cause of not efficient free time management- example of Chełmża
pl Dążenie do tego, aby pracować po to, aby żyć, a nie żyć po to, aby pracować, zaowocowało w Europie szeregiem ulepszeń w zakresie produktywności, wraz z większą ilością czasu wolnego dla pracowników.
en The aspiration of working to live and not living to work resulted in a virtuous circle of productivity improvements in Europe, accompanied by more free time for workers.
pl Nie stwierdzono różnic w średnim czasie przeżycia wolnym od progresji choroby nowotworowej, gdyż progresje stwierdzono u więcej niż ‧ % pacjentów w obu grupach przed pierwszą zaplanowaną wizytą
en There was no difference seen in median PFS times as more than ‧ % of patients progressed in both treatment groups before the first scheduled visit
pl Jeżeli pragniemy uniknąć konfrontacji między prawdziwie biednymi krajami rozwijającymi się a krajami już rozwiniętymi, jeżeli pragniemy stworzyć uczciwy rynek - a rynek może być uczciwy i wolny jedynie na podstawie zasad - musimy być odważni, ponieważ nie możemy zgodzić się na kolejne odsunięcie tego w czasie, jeśli mamy bronić koncepcji godnej pracy i przyspieszenie procesu rozstrzygania sporów.
en If we wish to avoid a confrontation between genuinely poor developing countries and countries that are already developed, if we wish to make the market fair - and the market can only be fair and free on the basis of rules - we need to be bold, because we cannot agree to yet another postponement if we are to defend the concept of decent work and accelerate the settlement of disputes.
pl Organizacja czasu wolnego młodzieży w wieku gimnazjalnym przebywającej w warszawskich domach dziecka
en The organisation of free time of teenagers living in childrens' homes in Warsaw.
pl wartość pieniądza w czasie odzwierciedlona przez bieżącą stopę rynkową wolną od ryzyka
en the time value of money, represented by the current market riskfree rate of interest
Showing page 1. Found 110960 sentences matching phrase "Czas wolny".Found in 13.75 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.