Translations into English:

  • Non-Working Time   
     
    Time devoted to non-work activities. Out-of-office time.
  • Time Off   
     
    A menu item on the Set Up menu that opens the Time Off dialog, which defines how much of the user's schedule is affected by a schedule change.

Similar phrases in dictionary Polish English. (7)

czas wolnyfree time; leisure; nonworking time; free time, leisure time; leisure time; spare time
czas wolny od pracyrest period; business closure
Europejski system nadzoru wypadków w domu i w czasie wolnymEHLASS; European Home and Leisure Accident Surveillance System
w wolnym czasieat one's leisure
wolny czasease; spare time; free time; leisure
wspólnotowy system informacji o wypadkach w domu i w czasie wolnymCommunity system of information on home and leisure accidents
wypoczynek (czas wolny)leisure (free time)

Example sentences with "Czas wolny", translation memory

add example
Czuwam nad organizacją jego czasu wolnego, żeby wszystko było jak należyI organise everything behind the scenes
Starsi ludzie mają dużo wolnego czasu - wszyscy żyjemy dłużej - i cały aspekt wolontariatu międzypokoleniowego daje wiele pozytywnych możliwości.Older people have a lot more time on their hands - we are living longer - and the whole aspect of inter-generational volunteering offers many positive opportunities.
Asy możesz układać na stosach asów na szczycie puli. Korzystasz z nich w czasie gry, tak więc masz punkt wyjścia do tworzenia wolnych pólYou can put aces on the aces piles, on top of the talon. They are in the game so you have a starting point for creating free slots
Czas wolny od pracy z powodu działania siły wyższejTime off from work on grounds of force majeure
Co pan robi w wolnym czasie?What do you do in your spare time?
Czas wolny i jego organizacja w małych miastach. Analiza sposobów spędzania czasu wolnego mieszkańców RajgroduThe organization of free time in small towns. The study of leisure habits of inhabitants of Rajgrod
na piśmie. - (SV) Lista Czerwcowa postanowiła głosować za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, gdyż naszym zdaniem jeszcze jakiś czas potrwa stworzenie możliwości pogodzenia wymogów określających wysiłki na szczeblu krajowym w zakresie polityki zdrowotnej z wolnym rynkiem wewnętrznym.in writing. - (SV) The June List has chosen to vote in favour of the report, as we are of the opinion that it will go some way to providing the opportunity to unite requirements for efforts at national level with regard to health policy with a free internal market.
Formy działań organizacyjnych dotyczące zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców KurdwanowaForms of organized actions concerning free-time management of Kurdwanow's citizens
Jednak w niektórych szczególnych sektorach rynku pracy, gdzie trudniej jest rozpowszechnić w kraju pochodzenia informacje o konkretnych wolnych miejscach pracy, prawodawstwo wspólnotowe dotyczące legalnego przyjęcia migrantów mogłoby obejmować zezwolenie na pobyt tymczasowy w celu poszukiwania pracy, które byłoby ważne na ograniczony okres czasu, zarządzałoby nim każde Państwo CzłonkowskieHowever, in certain specific labour market sectors where it is more difficult to disseminate information in the country of origin about specific job vacancies, Community legislation for legal admission of migrants could include a temporary residence permit for seeking work, which would be valid for a limited period of time and managed by each Member State
Czas wolny dzieci w wieku przedszkolnym w opinii rodzicówFree time of the pre-school children in parents’ opinion
To, co robię w moim wolnym czasie, jest tylko moją sprawą.To nie jest interes GavinaWhat I do in my personal time is none of Gavin' s business
Czas wolny w doświadczeniu dziecka wiejskiego (na podstawie wypowiedzi trzech pokoleń dorosłych mieszkańców wsi JelnaLeisure of a country child (On the basis of opinions of three generations of adult inhabitants of Jelna village )
Jeżeli we wtorek przypada dzień wolny od pracy, okres przetargowy zaczyna się o godzinie ‧.‧ (czasu brukselskiego) następnego dnia roboczegoIf Tuesday is a public holiday, the period shall begin at ‧.‧ (Brussels time) on the following working day
do odbioru w zamian wolnego czasu w ramach zwykłego czasu pracy; lubto time off in lieu; or
W obszarze spędzania wolnego czasu badania będą skoncentrowane na systemach inteligentnych i ruchomych oraz na zastosowaniu w przemyśle rozrywkowymIn the area of leisure, research will focus on intelligent and mobile systems and applications for entertainment
Nie ma w tym czasie scen kaskaderskich, więc Kim ma wolne.A Lee ma wolne przez ‧ dniThere' s no stunts being filmed during that time so Kim' s free, and Lee' s on a will- notify for the four days
Czas wolny młodzieży w małym mieście. Na podstawie Lidzbarka Welskiego.Leisure of youth, example of small town Lidzbark Welski.
Organizacja czasu wolnego w opinii młodzieży gimnazjalnejOrganization of the leisure time in the opinion of secondary school young people
Drogi i wyjścia ewakuacyjne muszą być wolne od przeszkód i muszą prowadzić w możliwie najkrótszym czasie bezpośrednio na zewnątrz lub do bezpiecznego miejsca, bezpiecznego punktu zbiórki lub bezpiecznego punktu ewakuacjiEmergency routes and exits must remain clear and lead by the most direct means to the open air or to a safe area, a safe assembly point or a safe evacuation point
No cóż, nawet terroryści biorą sobie czasem wolneWell, even terrorists take an occasional weekend off
Zgadzam się z postanowieniem, że nadszedł czas, aby zawrzeć umowę o wolnym handlu UE-Japonia, ale przed rozpoczęciem negocjacji Japonia musi podjąć poważne zobowiązania dotyczące usunięcia barier pozataryfowych, które ograniczają przedsiębiorcom europejskim możliwości dostępu do rynku, innymi słowy przeszkód w dostępie do zamówień publicznych, niewystarczającego uznawania standardów międzynarodowych odnoszących się do wyrobów medycznych oraz preferencyjnego traktowania krajowych podmiotów sektora usług finansowych.I agree with the provision that the time has come to conclude an EU-Japan Free Trade Agreement (FTA), but before beginning negotiations, Japan must make significant commitments on removing non-tariff barriers, which limit market access opportunities for European businesses, in other words, public procurement obstacles, insufficient recognition of international standards with respect to medical devices, and preferential treatment for national champions in financial services.
Co robisz w wolnym czasie?What do you do for fun?
Moim zdaniem sprawozdanie z własnej inicjatywy powinno być odważnym - czasami nawet prowokującym - dokumentem, wolnym od starych dogmatów.In my opinion, an own-initiative should be a brave - sometimes even provocative - document, free of the old dogmas.
Czas wolny jako jeden z czynników wpływających na motywację pracownika do pracyLeisure as one of the factors that influence employee's motivation.
Porozumiewanie się w obcych językach opiera się w znacznej mierze na tych samych wymiarach umiejętności, co porozumiewanie się w języku ojczystym – na zdolności do rozumienia, wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie) w odpowiednim zakresie kontekstów społecznych i kulturalnych (w edukacji i szkoleniu, pracy, domu i czasie wolnym) w zależności od chęci lub potrzeb danej osobyCommunication in foreign languages broadly shares the main skill dimensions of communication in the mother tongue: it is based on the ability to understand, express and interpret concepts, thoughts, feelings, facts and opinions in both oral and written form (listening, speaking, reading and writing) in an appropriate range of societal and cultural contexts (in education and training, work, home and leisure) according to one's wants or needs
Showing page 1. Found 110960 sentences matching phrase "Czas wolny".Found in 20.67 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.