Translations into English:

  • Nudelman-Rikhter NR-23   

Similar phrases in dictionary Polish English. (6)

centroidy numerów działek (ewidencyjnych)
centroids of the plot numbers
Działko GSz-23
Gryazev-Shipunov GSh-23L
Działko GSz-6-23
Gryazev-Shipunov GSh-6-23
Działko NR-30
Nudelman-Rikhter NR-30
Działko NS-23
Nudelman-Suranov NS-23
Działko WJa-23
Volkov-Yartsev VYa-23

Example sentences with "Działko NR-23", translation memory

add example
pl w celu zagwarantowania, że produkty te kwalifikują się do pomocy, obszary, na których uprawiane są len i konopie z przeznaczeniem na włókno i z których pochodzi przetworzona słoma, muszą być identyfikowalne przy zastosowaniu systemu identyfikacji działek rolnych, określonego w rozporządzeniu Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiającym zintegrowany system zarządzania i kontroli niektórych programów pomocowych Wspólnoty, ostatnio zmienionym rozporządzeniem (WE) nr
en To ensure the eligibility of these products for aid, areas under flax or hemp grown for fibre from which processed straw comes must be able to be identified using the system for identifying agricultural parcels provided for in Council Regulation (EEC) No ‧ of ‧ November ‧ establishing an integrated administration and control system for certain Community aid schemes, as last amended by Regulation (EC) No
pl działka, na której znajdują się drzewa i jest jednocześnie wykorzystywana do produkcji roślinnej objętej art. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧ jest uważana za działkę rolną, pod warunkiem, że przewidywana może być prowadzona w podobny sposób jak na działkach bez drzew w tym samym obszarze
en a parcel that both contains trees and is used for crop production covered by Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧ shall be considered an agricultural parcel provided that the production envisaged can be carried out in a similar way as on parcels without trees in the same area
pl Dla celów art. ‧ w przypadku pomidorów, brzoskwiń i gruszek oraz art. ‧ ust. ‧, system identyfikacji działek to system wykorzystywany do zintegrowanego systemu, o którym mowa w art. ‧ rozporządzenia (EWG) nr
en For the purposes of Article ‧ in the case of tomatoes, peaches and pears and Article ‧), the parcel identification system shall be that used for the integrated system referred to in Article ‧ of Regulation (EEC) No
pl W takim przypadku nie mogą być one realizowane w celu przetwarzania określonych surowców, dopóki właściwe władze po sprawdzeniu, że działka lub działki wymienione we wspomnianych umowach i/lub zgłoszeniach dostawy nie są objęte naliczeniami pomocy w ramach innego wspólnotowego systemu pomocy oraz po przejrzeniu bazy danych, ustanowionej art. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧*, ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr ‧**, potwierdzają pisemnie przedsiębiorstwu przetwórczemu swoją oficjalną zgodę na realizację umów lub zgłoszeń dostawy. * Dz.U. L ‧ z ‧.‧, str. ‧. ** Dz.U. L ‧ z ‧.‧, str
en In that case their execution for the purposes of the processing of the raw materials concerned may not take place until the competent authority, after having verified that the parcel or parcels indicated in the aforementioned contracts and/or delivery declarations are not included in the aid accounting under other Community aid schemes, and after having consulted the database provided for in Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧ (*), as last amended by Regulation (EC) No ‧ (**), shall confirm in writing to the processing undertaking its formal agreement to execution of the contracts or delivery declarations
pl W celu identyfikacji wszystkich działek rolnych w gospodarstwie, o których mowa w ust. ‧ lit. d), wcześniej ustalone formularze przekazane rolnikowi zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, zawierają informację na temat maksymalnego obszaru kwalifikowalnego przypadającego na działkę referencyjną do celów systemu płatności jednolitej lub systemu jednolitej płatności obszarowej
en For the purpose of the identification of all agricultural parcels on the holding referred to in paragraph ‧(d), the pre-established forms provided to the farmer in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ shall mention the maximum eligible area per reference parcel for the purposes of the single payment scheme or the single area payment scheme
pl Artykuł ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ nakłada na rolników obowiązek utrzymania w swojej dyspozycji przez co najmniej ‧ miesięcy działek odpowiadających kwalifikującemu się hektarowi
en Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ provided that farmers had to keep at their disposal for a period of at least ‧ months the parcels corresponding to the eligible hectares
pl W przypadku Grecji przejściowe płatności z tytułu owoców i warzyw, o których mowa w art. ‧ lit. t), są przyznawane wyłącznie w przypadku areałów – na każdy typ uprawy – które były przedmiotem wniosku dotyczącego co najmniej ‧,‧ hektara, w przypadkach gdy każda uprawiana działka przekracza minimalny wymiar ustalony przez państwo członkowskie w granicach limitu podanego w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr
en In the case of Greece, the transitional fruit and vegetable payments referred to in Article ‧(t) shall be granted only for the areas, per each type of crop, which have been the subject of application in respect of at least ‧,‧ hectare, where each cultivated parcel exceeds the minimum size set by the Member State within the limit provided for in Article ‧ of Regulation (EC) No
pl W celu stosowania rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ istnieje konieczność wyjaśnienia pojęcia działka rolna, oznaczającego zwarty obszar gruntu, na którym jeden rolnik prowadzi jedną uprawę
en There is a need to clarify the concept of the term agricultural parcel for the purpose of the application of Regulation (EC) No ‧/‧ as referring to a continuous area of land on which a single crop group is cultivated by a single farmer
pl Karczowanie musi odnosić się do całych działek lub, w przypadku gdy jest to konieczne celem spełnienia wymogów art. ‧ ust. ‧ lit. a), rozporządzenia (WE) nr ‧, do zwartej części pojedynczej działki
en The grubbing up must relate to complete parcels or, where necessary to satisfy the requirements of Article ‧ (a) of Regulation (EC) No ‧, a continuous part of a single parcel
pl W przypadku Malty dopłaty bezpośrednie wymienione w art. ‧ lit.a), b), c), e), h), i), j), m) oraz p) są przyznawane wyłącznie w przypadku areałów- na każdy typ uprawy- które były przedmiotem wniosku dotyczącego co najmniej ‧,‧ hektara, tam gdzie każda uprawiana działka przekracza minimalny wymiar ustalony przez Państwo Członkowskie w granicach limitu podanego w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr
en In the case of Malta, the direct payments referred to in Article ‧(a), (b), (c), (e), (h), (i), (j), (m) and (p) shall be granted only for the areas, per each type of crop, which have been the subject of application in respect of at least ‧.‧ hectare, where each cultivated parcel exceeds the minimum size set by the Member State within the limit provided for in Article ‧ of Regulation (EC) No
pl danych referencyjnych i powierzchni działek, zidentyfikowanych zgodnie z art. ‧ i ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧, na których uprawia się dane produkty, a w przypadku organizacji producentów, nazwiska (nazwy) i adresy wszystkich zainteresowanych plantatorów
en the references and areas of the parcels, identified in accordance with Articles ‧ and ‧ of Regulation (EEC) No ‧, on which the products concerned are grown and, in the case of producer organisations, the names and addresses of each grower concerned
pl działka i ewentualnie numer każdej partii, jeśli działkę trzeba podzielić na kilka partii
en the parcel and possibly the batch number, if the parcel has to be split into several batches
pl Jednak rzeczywiste określenie obszarów w ramach kontroli na miejscu może być ograniczone do próby obejmującej przynajmniej ‧ % działek rolnych objetych wnioskami w ramach systemów pomocy ustanowionych w tytułach III, ‧ i IVa rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, pod warunkiem, że próba ta gwarantuje wiarygodny i reprezentatywny poziom kontroli – tak w odniesieniu do kontrolowanego obszaru, jak i wnioskowanej pomocy
en Nevertheless, the actual determination of the areas as part of an on-the-spot check may be limited to a sample of at least ‧ % of the agricultural parcels for which an application has been submitted under the aid schemes established in Titles III, ‧ and IVa of Regulation (EC) No ‧/‧ provided that the sample guarantees a reliable and representative level of control both in respect of area checked and aid claimed
pl W przypadku Malty płatności bezpośrednie wymienione w art. ‧ ust. ‧ lit. a), c), e), oraz g) są przyznawane dla każdego typu uprawy wyłącznie w przypadku obszarów, które były przedmiotem wniosku w odniesieniu do co najmniej ‧,‧ hektara, o ile każda uprawiana działka przekracza minimalną powierzchnię ustaloną przez państwo członkowskie w granicach limitu określonego w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr
en In the case of Malta, the direct payments referred to in Article ‧(a), (c), (e) and (g) shall be granted only for the areas, per each type of crop, which have been the subject of application in respect of at least ‧,‧ hectares, where each cultivated parcel exceeds the minimum size set by the Member State within the limit provided for in Article ‧ of Regulation (EC) No
pl Analiza oceny oddziaływania na środowisko zrobionej dla stacji paliw w miejscowości Belsk Duży gm. Belsk Duży na działkach o numerach 27/15 i 27/16
en Analysis of environmental impact assessment done for gas station in Belsk Duży commune Belsk Duży on lots with registration numbers 27/15 and 27/16
pl Tolerancja pomiaru przewidziana w akapicie drugim nie stosuje się do działek z drzewami oliwnymi, w przypadku których powierzchnię wyraża się w GIS-ha dla drzew oliwnych, zgodnie z załącznikiem ‧ pkt ‧ i ‧ do rozporządzenia (WE) nr
en The tolerance provided for in the second subparagraph shall not apply to olive parcels for which the area is expressed in olive GIS-ha in accordance with points ‧ and ‧ of Annex ‧ to Regulation (EC) No
pl na podstawie art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧ od Państw Członkowskich wymaga się przekazywania do Komisji danych zbieranych poprzez sieć stałych działek obserwacyjnych służących do prowadzenia ciągłego intensywnego nadzoru
en Whereas, pursuant to Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧ the Member States are required to forward to the Commission the data gathered by the network of permanent observation plots for intensive and continuous surveillance
pl Obszary powinny być zgłoszone w hektarach z dokładnością do dwóch miejsc dziesiętnych. art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧ stosuje się do celów określenia obszaru działek podczas kontroli przewidzianych w art. ‧ tego rozporządzenia
en Article ‧ of Regulation (EC) No ‧ shall apply for the purposes of determining the area of parcels during checks provided for in Article ‧ of this Regulation
pl jakakolwiek uprawiana działka, która zostanie ujęta w tym samym roku we wniosku o pomoc na rośliny energetyczne, wprowadzoną w tytule ‧ rozdział ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, może być przedmiotem wniosku o dopłatę obszarową do roślin uprawnych, wprowadzoną w tytule ‧ rozdział ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, bez uszczerbku dla art. ‧ akapit drugi rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, lub też może być przedmiotem wniosku o dopłatę do ryżu zależną od plonu, wprowadzoną w tytule ‧ rozdział ‧ rozporządzenia (WE) nr
en any cultivated parcel which is covered in respect of the same year by an application for aid for energy crops provided for in Title ‧ Chapter ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ may be the subject of an application for arable crops area payment provided for in Title ‧ Chapter ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, without prejudice to the second subparagraph of Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, or may be the subject of an application for crop specific payment for rice provided for in Title ‧ Chapter ‧ of Regulation (EC) No
pl dotyczą zgodności między działkami rolnymi zadeklarowanymi w pojedynczym wniosku a działkami, na których państwo członkowskie zezwoliło na produkcję bawełny zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nr
en between the agricultural parcels as declared in the single application and the parcels authorised for cotton production by the Member State in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No
pl W przypadku wniosku o przyznanie płatności na uprawę ryżu, przewidzianego w rozdziale ‧ tytułu ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧, pojedynczy wniosek powinien zawierać specyfikację rodzaju zasianego ryżu oraz identyfikację stosownych działek
en In the case of an application for the crop specific payment for rice provided for in Chapter ‧ of Title ‧ of Regulation (EC) No ‧, the single application shall contain a specification of the variety of rice sown and an identification of the respective parcels
pl listę wszystkich umów sprzedaży, zobowiązań do przetworzenia lub umów o przetwórstwo zgodnie z art. ‧ dla danego roku gospodarczego, z podziałem na len i konopie, zawierającą również numer identyfikacyjny rolnika określony na potrzeby zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, wskazanie właściwych działek rolnych, oraz
en a list of all sale/purchase contracts, processing commitments and processing contracts as referred to in Article ‧ for that marketing year, broken down into flax and hemp and mentioning the farmer
pl pochodzi ze słomy objętej umowami sprzedaży, zobowiązaniami do przetworzenia lub umowami o przetwórstwo, o których mowa w art. ‧, dotyczącymi działek, na których uprawiany jest len i konopie na włókno, oraz pojedynczym wnioskiem, o którym mowa w części ‧ tytuł ‧ rozdział I rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧, złożonym w odniesieniu do roku, w którym rozpoczyna się dany rok gospodarczy, oraz
en comes from straw covered by sale/purchase contracts, processing commitments or processing contracts as referred to in Article ‧ covering parcels under flax or hemp grown for fibre and by the single application as referred to in Chapter I of Title ‧ of Part ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧, submitted in respect of the year in which the marketing year begins, and
pl System identyfikacji działek rolnych, o którym mowa w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, stosowany jest na poziomie działek referencyjnych takich jak działka katastralna lub na poziomie bloku produkcyjnego, co gwarantuje jednoznaczną identyfikację każdej działki referencyjnej
en The identification system for agricultural parcels referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ shall operate at reference parcel level such as cadastral parcel or production block which shall ensure unique identification of each reference parcel
pl porównywanie informacji o działkach rolnych określonych w umowach sprzedaży, zobowiązaniach do przetworzenia i umowach o przetwórstwo w celu sprawdzenia zgodności z danymi ustalonymi w oparciu o rozporządzenie (WE) nr
en comparing information on agricultural parcels referred to in sale/purchase contracts, processing commitments and processing contracts to see whether it tallies with that determined in accordance with Regulation (EC) No
Showing page 1. Found 220690 sentences matching phrase "Działko NR-23".Found in 32.011 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.