Translations into English:

  • Nudelman-Rikhter NR-23   

Similar phrases in dictionary Polish English. (6)

centroidy numerów działek (ewidencyjnych)
centroids of the plot numbers
Działko GSz-23
Gryazev-Shipunov GSh-23L
Działko GSz-6-23
Gryazev-Shipunov GSh-6-23
Działko NR-30
Nudelman-Rikhter NR-30
Działko NS-23
Nudelman-Suranov NS-23
Działko WJa-23
Volkov-Yartsev VYa-23

Example sentences with "Działko NR-23", translation memory

add example
pl W celu identyfikacji wszystkich działek rolnych w gospodarstwie, o których mowa w ust. ‧ lit. d), z góry ustalone formularze przekazane rolnikowi zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ zawierają informację na temat maksymalnego obszaru kwalifikowalnego przypadającego na działkę referencyjną do celów systemu płatności jednolitej lub systemu jednolitej płatności obszarowej
en For the purpose of the identification of all agricultural parcels on the holding referred to in paragraph ‧(d), the pre-established forms provided to the farmer in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ shall mention the maximum eligible area per reference parcel for the purposes of the single payment scheme or the single area payment scheme
pl ogólną powierzchnię winnicy, wyrażoną w hektarach z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, z nasadzeniami odmian określonych w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧, w podziale według działek, ze wskazaniem daty ponownych nasadzeń, oraz według odmian, a w przypadku odmian sułtanka i muskat według kategorii, z danymi szczegółowymi, w odniesieniu do każdej działki, umożliwiającymi jej identyfikację i/lub rozgraniczenie
en the total area of vineyard, expressed in hectares to two decimal places, planted with the varieties referred to in Article ‧) of Regulation (EC) No ‧, broken down by plot, specifying the date of replanting, and by variety, and, in the case of the sultana and muscatel varieties, by category, with, for each plot, particulars enabling it to be identified and/or delimited
pl zgodnie z art. ‧ ust. ‧ tiret trzecie rozporządzenia (EWG) nr ‧, celem systemu wspólnotowego jest pomaganie Państwom Członkowskim w prowadzeniu intensywnego i ciągłego nadzoru nad ekosystemami leśnymi na stałych działkach obserwacyjnych
en Whereas, pursuant to the third indent of Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧, the purpose of the Community scheme is to help the Member States to conduct intensive and continuous surveillance of forest ecosystems on the permanent observation plots
pl w celu zagwarantowania, że produkty te kwalifikują się do pomocy, obszary, na których uprawiane są len i konopie z przeznaczeniem na włókno i z których pochodzi przetworzona słoma, muszą być identyfikowalne przy zastosowaniu systemu identyfikacji działek rolnych, określonego w rozporządzeniu Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiającym zintegrowany system zarządzania i kontroli niektórych programów pomocowych Wspólnoty, ostatnio zmienionym rozporządzeniem (WE) nr
en To ensure the eligibility of these products for aid, areas under flax or hemp grown for fibre from which processed straw comes must be able to be identified using the system for identifying agricultural parcels provided for in Council Regulation (EEC) No ‧ of ‧ November ‧ establishing an integrated administration and control system for certain Community aid schemes, as last amended by Regulation (EC) No
pl Art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧ stosuje się w celu określenia powierzchni działek podczas kontroli na miejscu przewidzianych w art. ‧ ust. ‧ lit. a
en Article ‧) of Regulation (EEC) No ‧ shall apply for the purposes of determining the area of parcels during on-the-spot checks as provided for in Article ‧)(a
pl Zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ państwa członkowskie muszą zapewnić wiarygodny sposób identyfikacji działek rolnych oraz wymagać złożenia pojedynczego wniosku wraz z dokumentami określającymi działkę, aby umożliwić stosowanie systemu kontroli
en Pursuant to Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ Member States have to ensure that agricultural parcels are reliably identified and to require the single application to be accompanied by documents identifying the parcels in order to enable the implementation of the control system
pl W celu identyfikacji działek producent zapisuje w rejestrze upraw: nazwę gminy, powierzchnię, numer księgi katastralnej, odmianę i wcześniejsze uprawy
en To obtain an identification number for a plot of land, the producer must enter the following information in the cultivation register: the name of the commune, the surface area, the cadastral number, the crop variety and the previous crop grown
pl W rejestrze wskazane są wielkości zbiorów z odpowiadającymi im działkami uprawnymi, z rozróżnieniem winogron przeznaczonych do dłuższego przechowywania, liczba opakowań w podziale na ich rodzaj, z wyodrębnieniem winogron poddanych dłuższemu przechowywaniu, oraz numery zastosowanych oznaczeń identyfikacyjnych
en The record contains details of the volumes harvested and the corresponding plots of land, with separate details of those put into long-term storage, the number of packages packaged by type of package, and those coming out of long-term storage, and the numbers of the identification marks used
pl W celu identyfikacji wszystkich działek rolnych w gospodarstwie, o których mowa w ust. ‧ lit. d), wstępnie zadrukowane formularze przekazane rolnikowi zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ zawierają informacje na temat maksymalnego kwalifikującego się obszaru przypadającego na działkę referencyjną dla celów systemu płatności jednolitych
en For the purpose of the identification of all agricultural parcels on the holding referred to in paragraph ‧(d), the pre-printed forms distributed to the farmer in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ shall mention the maximum eligible area per reference parcel for the purposes of the single payment scheme
pl Deklaracja ta zawiera zobowiązanie do przestrzegania warunków wytwarzania produktu objętego chronioną nazwą pochodzenia i wymienia numery referencyjne działek uprawnych przeznaczonych pod produkcję CHNP Chasselas de Moissac w odniesieniu do danego zbioru
en The declaration contains an undertaking to comply with the conditions of production for the designation, and contains the references of the plots of land intended for production of AOC Chasselas de Moissac for the harvest in question
pl działka z drzewami oliwnymi oznacza działkę rolną z drzewami oliwnymi, zgodnie z definicją w pkt ‧ lit. a) załącznika ‧ do rozporządzenia Komisji (WE) nr
en Olive parcel shall mean an agricultural parcel with olive trees, as defined in point ‧(a) of Annex ‧ to Commission Regulation (EC) No
pl W celu stosowania rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ istnieje konieczność wyjaśnienia pojęcia działka rolna, oznaczającego zwarty obszar gruntu, na którym jeden rolnik prowadzi jedną uprawę
en There is a need to clarify the concept of the term agricultural parcel for the purpose of the application of Regulation (EC) No ‧/‧ as referring to a continuous area of land on which a single crop group is cultivated by a single farmer
pl W zarzucie pierwszym, dotyczącym korekty zastosowanej do upraw twardej pszenicy oraz innych poza nią upraw, skarżąca powołuje się na błędną wykładnię i wadliwe stosowanie art. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧, art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ i art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, ponieważ zgodnie z przytoczonymi przepisami jest dopuszczalna identyfikacja działek z wykorzystaniem innych materiałów kartograficznych, o takim samym znaczeniu jak mapy oparte na ortoobrazach, albo błędną interpretację stanu faktycznego i niedostateczne uzasadnienie zastosowanych korekt
en By the first plea for annulment, which concerns the correction applicable to durum wheat crops and to matters other than durum wheat, it is submitted that the Commission misinterpreted and misapplied Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧/‧, Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ and Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ since it is permissible, on the basis of the provisions in question, to identify land using alternative cartographic material that is equivalent to orthophoto maps, or otherwise that the Commission erred in its assessment of the facts and stated inadequate reasons for the corrections
pl porównywanie informacji o działkach rolnych określonych w umowach sprzedaży, zobowiązaniach do przetworzenia i umowach o przetwórstwo w celu sprawdzenia zgodności z danymi ustalonymi w oparciu o rozporządzenie (WE) nr
en comparing information on agricultural parcels referred to in sale/purchase contracts, processing commitments and processing contracts to see whether it tallies with that determined in accordance with Regulation (EC) No
pl listę wszystkich umów sprzedaży, zobowiązań do przetworzenia lub umów o przetwórstwo, zgodnie z art. ‧, dla danego roku gospodarczego, z podziałem na len i konopie, zawierającą również numer identyfikacyjny rolnika określony na potrzeby zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz wskazanie właściwych działek rolnych
en a list of all sale/purchase contracts, processing commitments and processing contracts as referred to in Article ‧ for that marketing year, broken down into flax and hemp and mentioning the farmer’s identification number under the integrated administration and control system and the parcels concerned
pl jakakolwiek uprawiana działka, która zostanie ujęta w tym samym roku we wniosku o premię specjalną za jakość pszenicy durum, wprowadzoną w tytule ‧ rozdział ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, bądź premię za rośliny białkowe, wprowadzoną w tytule ‧ rozdział ‧ tego rozporządzenia, może być przedmiotem wniosku o dopłatę do roślin uprawnych, wprowadzoną w tytule ‧ rozdział ‧ rozporządzenia (WE) nr
en any cultivated parcel which is covered in respect of the same year by an application for specific quality premium for durum wheat provided for in Title ‧ Chapter ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ or protein crop premium provided for in Title ‧ Chapter ‧ of that Regulation may be the subject of an application for arable crops payments provided for in Title ‧ Chapter ‧ of Regulation (EC) No
pl W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ w odniesieniu do stosowania pasz pochodzących z działek będących w pierwszym roku konwersji na rolnictwo ekologiczne
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ November ‧ amending Annex I to Council Regulation (EEC) No ‧/‧ as regards use of feed from parcels in their first year of conversion to organic farming, is to be incorporated into the Agreement
pl System identyfikacji działek rolnych, o którym mowa w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, stosowany jest na poziomie działek referencyjnych takich jak działka katastralna lub na poziomie bloku produkcyjnego, co gwarantuje jednoznaczną identyfikację każdej działki referencyjnej
en The identification system for agricultural parcels referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ shall operate at reference parcel level such as cadastral parcel or production block which shall ensure unique identification of each reference parcel
pl W celu identyfikacji wszystkich działek rolnych w gospodarstwie, o których mowa w ust. ‧ lit. d), wcześniej ustalone formularze przekazane rolnikowi zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, zawierają informację na temat maksymalnego obszaru kwalifikowalnego przypadającego na działkę referencyjną do celów systemu płatności jednolitej lub systemu jednolitej płatności obszarowej
en For the purpose of the identification of all agricultural parcels on the holding referred to in paragraph ‧(d), the pre-established forms provided to the farmer in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ shall mention the maximum eligible area per reference parcel for the purposes of the single payment scheme or the single area payment scheme
pl W drodze odstępstwa od art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, w odniesieniu do wniosków złożonych w Grecji za ‧ r. nie obowiązują zmniejszenia ani wyłączenia z powodu identyfikacji działek rolnych w formie cyfrowej z opóźnieniem, pod warunkiem że taka identyfikacja w formie cyfrowej zostanie zawarta w pojedynczych wnioskach rolników najpóźniej do dnia ‧ stycznia ‧ r
en By way of derogation from Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, in respect of the application year ‧ in Greece, no reductions or exclusion shall apply on grounds of late digital identification of agricultural parcels, provided that such digital identification is included in the farmers’ single application by ‧ January ‧ at the latest
pl Dla celów stosowania art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ ilość długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopnego, w odniesieniu do której pomoc z tytułu przetwórstwa może zostać przyznana na dany rok gospodarczy upoważnionemu głównemu przetwórcy lub osobie traktowanej jako przetwórca, jest ograniczona do powierzchni działek objętych umowami sprzedaży, zobowiązaniami do przetworzenia lub umowami o przetwórstwo, pomnożonej przez określony współczynnik ilościowy
en For the purposes of applying Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, the quantity of long flax fibre, short flax fibre and hemp fibre on which processing aid may be granted in respect of a marketing year to an authorised primary processor or a person treated as a processor shall be limited to the number of hectares of parcels covered by a sale/purchase contract or a processing commitment or, as the case may be, a processing contract, multiplied by a unit quantity to be determined
pl Każda działka jest zarejestrowana w rejestrze upraw Melon du Quercy: gminy, sekcje i numery z rejestru ewidencji gruntów, powierzchnia w arach
en Each parcel is entered in the Melon du Quercy cultivation register: commune, section, land register references, area in ares
pl Dana działka uprawna nie jest przedmiotem więcej niż jednego wniosku o płatność wyrównawczą na podstawie rozporządzenia (WE) nr ‧ i nie jest przedmiotem żadnego innego wniosku o pomoc
en Any given cultivated parcel shall not be the subject of more than one application for compensatory payment pursuant to Regulation (EC) No ‧, and shall not be the subject of any other aid application
pl dotyczą zgodności między zadeklarowanymi w pojedynczym wniosku działkami rolnymi a powierzchniami poddanymi oficjalnej kontroli, które okazały się zgodne z wymogami art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr
en between the agricultural parcels as declared in the single application and plots subjected to official examination that have been found to comply with the requirements of Article ‧ of Regulation EC (No
pl liczba działek wykorzystywanych pod uprawę orzechów i/lub chleba świętojańskiego, wraz z numerami rejestracyjnymi tych działek
en number of plots used to grow nuts and/or locust beans, together with the registration numbers of these plots
Showing page 1. Found 220690 sentences matching phrase "Działko NR-23".Found in 22.737 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.