Translations into English:

  • Nudelman-Rikhter NR-23   

Similar phrases in dictionary Polish English. (6)

centroidy numerów działek (ewidencyjnych)
centroids of the plot numbers
Działko GSz-23
Gryazev-Shipunov GSh-23L
Działko GSz-6-23
Gryazev-Shipunov GSh-6-23
Działko NR-30
Nudelman-Rikhter NR-30
Działko NS-23
Nudelman-Suranov NS-23
Działko WJa-23
Volkov-Yartsev VYa-23

Example sentences with "Działko NR-23", translation memory

add example
pl W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ w odniesieniu do stosowania pasz pochodzących z działek będących w pierwszym roku konwersji na rolnictwo ekologiczne
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ November ‧ amending Annex I to Council Regulation (EEC) No ‧/‧ as regards use of feed from parcels in their first year of conversion to organic farming, is to be incorporated into the Agreement
pl W zaświadczeniu należy wskazać powierzchnię gruntów udostępnionych producentowi oraz działek zlokalizowanych na obszarach opisanych w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ bądź na obszarach, których lista znajduje się w załączniku X do niniejszego rozporządzenia, zgodnie ze stanem faktycznym
en The attestation shall indicate the area of land granted to the producer and the parcels located in areas referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ or areas listed in Annex X to this Regulation as appropriate
pl listę wszystkich umów sprzedaży, zobowiązań do przetworzenia lub umów o przetwórstwo, zgodnie z art. ‧, dla danego roku gospodarczego, z podziałem na len i konopie, zawierającą również numer identyfikacyjny rolnika określony na potrzeby zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz wskazanie właściwych działek rolnych
en a list of all sale/purchase contracts, processing commitments and processing contracts as referred to in Article ‧ for that marketing year, broken down into flax and hemp and mentioning the farmer’s identification number under the integrated administration and control system and the parcels concerned
pl W celu identyfikacji działek producent zapisuje w rejestrze upraw: nazwę gminy, powierzchnię, numer księgi katastralnej, odmianę i wcześniejsze uprawy
en To obtain an identification number for a plot of land, the producer must enter the following information in the cultivation register: the name of the commune, the surface area, the cadastral number, the crop variety and the previous crop grown
pl W przypadku Grecji przejściowe płatności z tytułu owoców i warzyw, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. g), są przyznawane dla każdego typu uprawy wyłącznie w przypadku obszarów, które były przedmiotem wniosku w odniesieniu do co najmniej ‧,‧ hektara, o ile każda uprawiana działka przekracza minimalną powierzchnię ustaloną przez państwo członkowskie w granicach limitu określonego w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr
en In the case of Greece, the transitional fruit and vegetable payments referred to in Article ‧(g) shall be granted only for the areas, per each type of crop, which have been the subject of application in respect of at least ‧,‧ hectares, where each cultivated parcel exceeds the minimum size set by the Member State within the limit provided for in Article ‧ of Regulation (EC) No
pl Konieczność dostosowania systemu informatycznego zarządzania obowiązkowymi deklaracjami związanymi z działkami winorośli w rejestrze winnic, a zwłaszcza destylacją alkoholu spożywczego wynikająca z nowych środków wprowadzonych rozporządzeniem Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, zmieniającym rozporządzenie (WE) nr ‧/‧, (WE) nr ‧/‧, (WE) nr ‧/‧ i (WE) nr ‧/‧ oraz uchylającym rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ i (WE) nr ‧/‧ w jednym państwie członkowskim spowodowała opóźnienie w udostępnieniu tego systemu producentom
en In one Member State, the need to adjust the computer system for handling compulsory declarations as a result of new measures introduced by Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ April ‧ on the common organisation of the market in wine amending Regulations (EC) No ‧/‧, (EC) No ‧/‧, (EC) No ‧/‧ and (EC) No ‧/‧, and repealing Regulations (EEC) No ‧/‧ and (EC) No ‧/‧, which are linked to the vineyard parcels of the vineyard register, particularly the distillation into potable alcohol, has caused a delay in the availability of this system to producers
pl Bez uszczerbku dla przepisów art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, działka rolna, na której znajdują się drzewa, uważana jest za obszar kwalifikowalny do celów systemów pomocy obszarowej, pod warunkiem że działalność rolnicza lub planowana produkcja może odbywać się w podobny sposób jak na działkach bez drzew na podobnej powierzchni
en Without prejudice to Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, an agricultural parcel that contains trees shall be considered as eligible area for the purposes of the area-related aid schemes provided that agricultural activities or, where applicable, the production envisaged can be carried out in a similar way as on parcels without trees in the same area
pl danych referencyjnych i powierzchni działek, zidentyfikowanych zgodnie z art. ‧ i ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧, na których uprawia się dane produkty, a w przypadku organizacji producentów, nazwiska (nazwy) i adresy wszystkich zainteresowanych plantatorów
en the references and areas of the parcels, identified in accordance with Articles ‧ and ‧ of Regulation (EEC) No ‧, on which the products concerned are grown and, in the case of producer organisations, the names and addresses of each grower concerned
pl Dla celów stosowania art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ ilość długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopnego, w odniesieniu do której pomoc z tytułu przetwórstwa może zostać przyznana na dany rok gospodarczy upoważnionemu głównemu przetwórcy lub osobie traktowanej jako przetwórca, jest ograniczona do powierzchni działek objętych umowami sprzedaży, zobowiązaniami do przetworzenia lub umowami o przetwórstwo, pomnożonej przez określony współczynnik ilościowy
en For the purposes of applying Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, the quantity of long flax fibre, short flax fibre and hemp fibre on which processing aid may be granted in respect of a marketing year to an authorised primary processor or a person treated as a processor shall be limited to the number of hectares of parcels covered by a sale/purchase contract or a processing commitment or, as the case may be, a processing contract, multiplied by a unit quantity to be determined
pl Na skutek tej zmiany nie są już potrzebne szczegółowe przepisy zawarte w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧, dotyczące wykonania nałożonego na rolników obowiązku utrzymania w swojej dyspozycji działek przez co najmniej ‧ miesięcy
en Following this change, the detailed provisions contained in Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ on the implementation of the requirement for farmers to keep the parcels at their disposal for at least ‧ months are no longer needed
pl Dla celów art. ‧ w przypadku pomidorów, brzoskwiń i gruszek oraz art. ‧ ust. ‧, system identyfikacji działek to system wykorzystywany do zintegrowanego systemu, o którym mowa w art. ‧ rozporządzenia (EWG) nr
en For the purposes of Article ‧ in the case of tomatoes, peaches and pears and Article ‧), the parcel identification system shall be that used for the integrated system referred to in Article ‧ of Regulation (EEC) No
pl Bez uszczerbku dla przepisów art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, działka rolna, na której znajdują się drzewa, uważana jest za obszar kwalifikowalny do celów systemów pomocy obszarowej, pod warunkiem że działalność rolnicza lub, odpowiednio, planowana produkcja może odbywać się w podobny sposób jak na działkach bez drzew na tym samym obszarze
en Without prejudice to Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, an agricultural parcel that contains trees shall be considered as eligible area for the purposes of the area-related aid schemes provided that agricultural activities or, where applicable, the production envisaged can be carried out in a similar way as on parcels without trees in the same area
pl W przypadku Grecji i Cypru przejściowe płatności z tytułu owoców i warzyw, o których mowa w art. ‧ lit. g), są przyznawane dla każdego typu uprawy wyłącznie w przypadku obszarów, które były przedmiotem wniosku w odniesieniu do co najmniej ‧,‧ hektara, o ile każda uprawiana działka przekracza minimalną powierzchnię ustaloną przez państwo członkowskie w granicach limitu określonego w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr
en In the case of Greece and Cyprus, the transitional fruit and vegetable payments referred to in Article ‧(g) shall be granted only for the areas, per each type of crop, which have been the subject of application in respect of at least ‧,‧ hectares, where each cultivated parcel exceeds the minimum size set by the Member State within the limit provided for in Article ‧ of Regulation (EC) No
pl na podstawie art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧ od Państw Członkowskich wymaga się przekazywania do Komisji danych zbieranych poprzez sieć stałych działek obserwacyjnych służących do prowadzenia ciągłego intensywnego nadzoru
en Whereas, pursuant to Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧ the Member States are required to forward to the Commission the data gathered by the network of permanent observation plots for intensive and continuous surveillance
pl numery identyfikacyjne działki lub działek rolnych, z których zebrano zielonkę, zgodnie z systemem identyfikacji działek rolnych przewidzianym w zintegrowanym systemie zarządzania i kontroli
en identification of the parcel or parcels on which the fodder to be processed was grown, in accordance with the parcel identification system provided for in the integrated management and verification system
pl dotyczą zgodności między zadeklarowanymi w pojedynczym wniosku działkami rolnymi a powierzchniami poddanymi oficjalnej kontroli, które okazały się zgodne z wymogami art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr
en between the agricultural parcels as declared in the single application and plots subjected to official examination that have been found to comply with the requirements of Article ‧ of Regulation EC (No
pl W przypadku Malty dopłaty bezpośrednie wymienione w art. ‧ lit.a), b), c), e), h), i), j), m) oraz p) są przyznawane wyłącznie w przypadku areałów- na każdy typ uprawy- które były przedmiotem wniosku dotyczącego co najmniej ‧,‧ hektara, tam gdzie każda uprawiana działka przekracza minimalny wymiar ustalony przez Państwo Członkowskie w granicach limitu podanego w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr
en In the case of Malta, the direct payments referred to in Article ‧(a), (b), (c), (e), (h), (i), (j), (m) and (p) shall be granted only for the areas, per each type of crop, which have been the subject of application in respect of at least ‧.‧ hectare, where each cultivated parcel exceeds the minimum size set by the Member State within the limit provided for in Article ‧ of Regulation (EC) No
pl Artykuł ‧ ust. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ przewiduje systematyczną kontrolę na miejscu działek stanowiących przedmiot wniosku o premię z tytułu stałego zaniechania uprawy
en Under Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ plots which are the subject of an application for aid for permanent abandonment are to be systematically verified on the spot
pl Artykuł ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ nakłada na rolników obowiązek utrzymania w swojej dyspozycji przez co najmniej ‧ miesięcy działek odpowiadających kwalifikującemu się hektarowi
en Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ provides that farmers must keep the parcels corresponding to the eligible hectare at their disposal for a period of at least ‧ months
pl Tolerancja pomiaru przewidziana w akapicie drugim nie stosuje się do działek z drzewami oliwnymi, w przypadku których powierzchnię wyraża się w GIS-ha dla drzew oliwnych, zgodnie z załącznikiem ‧ pkt ‧ i ‧ do rozporządzenia (WE) nr
en The tolerance provided for in the second subparagraph shall not apply to olive parcels for which the area is expressed in olive GIS-ha in accordance with points ‧ and ‧ of Annex ‧ to Regulation (EC) No
pl Dopłaty bezpośrednie wymienione w art. ‧ lit. a), b), c), e), h), i), j), m) oraz p) są przyznawane wyłącznie w przypadku areałów- na każdy typ uprawy- które były przedmiotem wniosku dotyczącego co najmniej ‧,‧ hektara, tam gdzie każda uprawiana działka przekracza minimalny wymiar ustalony przez Państwo Członkowskie w granicach limitu podanego w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr
en The direct payments referred to in Article ‧(a), (b), (c), (e), (h), (i), (j), (m) and (p) shall be granted only for the areas, per each type of crop, which have been the subject of application in respect of at least ‧.‧ hectare, where each cultivated parcel exceeds the minimum size set by the Member State within the limit provided for in Article ‧ of Regulation (EC) No
pl Obszary faktycznie wyznaczone do kontroli na miejscu mogą być ograniczone do próby obejmującej co najmniej ‧ % działek rolnych, odnośnie do których złożono wnioski o przyznanie pomocy w ramach systemów pomocy ustanowionych w tytułach III, ‧ i V rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, pod warunkiem że próba ta gwarantuje wiarygodny i reprezentatywny poziom kontroli zarówno pod względem kontrolowanego obszaru, jak i pomocy, o którą składany jest wniosek
en Nevertheless, the actual determination of the areas as part of an on-the-spot check may be limited to a sample of at least ‧ % of the agricultural parcels for which an application has been submitted under the aid schemes established in Titles III, ‧ and V of Regulation (EC) No ‧/‧ provided that the sample guarantees a reliable and representative level of control both in respect of area checked and aid claimed
pl W przypadku obszarów z drzewkami oliwnymi posadzonymi w ramach programów nowych upraw we Francji i Portugalii, zatwierdzonych przez Komisję na mocy art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, i zarejestrowanych w GIS upraw oliwek przed ‧ stycznia ‧ r., Państwa Członkowskie określają informacje, o których mowa w ust. ‧ niniejszego artykułu, w dniu ‧ stycznia ‧ r. dla działek rolnych obsadzonych w ‧ r. i w dniu ‧ stycznia ‧ r. dla działek rolnych obsadzonych w ‧ r
en In the case of areas planted with olive trees under new plantation programmes in France and Portugal, approved by the Commission under Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧, and recorded in the olive GIS before ‧ January ‧, the Member States shall establish the information referred to in paragraph ‧, as at ‧ January ‧ for parcels planted in ‧ and as at ‧ January ‧ for parcels planted in
pl działki rolnicze oznaczają działki określone zgodnie z systemem identyfikacji działek rolniczych zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, określonego w art. ‧ i ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ i w art. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr
en agricultural parcels means the parcels identified in accordance with the identification system for agricultural parcels in the integrated administration and control system referred to in Articles ‧ and ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ and in Article ‧ of Commission Regulation (EC) No
pl Dana działka uprawna nie jest przedmiotem więcej niż jednego wniosku o płatność wyrównawczą na podstawie rozporządzenia (WE) nr ‧ i nie jest przedmiotem żadnego innego wniosku o pomoc
en Any given cultivated parcel shall not be the subject of more than one application for compensatory payment pursuant to Regulation (EC) No ‧, and shall not be the subject of any other aid application
Showing page 1. Found 220690 sentences matching phrase "Działko NR-23".Found in 21.312 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.