Translations into English:

  • Gospel of Thomas   

Example sentences with "Ewangelia Tomasza", translation memory

add example
pl Jeszua Ha-Nocri w rosyjskiej literaturze XX wieku ("Mistrz i Małgorzata" Michaiła Bułhakowa i "Ewangelia według Tomasza" Iwana Nażywina)
en Yeshua Ha-Nozri in 20th century Russian literature (
pl Odkryliśmy dokument, który wyglądał na zupełnie nową ewangelię
en We discovered a document that looked like a completely new gospel
pl Nauka Jezusa nt. nierozerwalnosci małżeństwa w Ewangeliach synoptycznych (Mk 10, 1-12; Mt 5, 31-32, 19, 1-9; Łk 16, 18).
en Jesus' teaching about the indissolubility of marriage in the synoptic gospels (Mk 10, 1-12; Mt 5, 31-32; 19, 1-9; Lk 16, 18).
pl Nie, ale historia.../ ona czyni to prawdą./ Posłuchajcie, to ewangelia Filipa
en But history...... she does make it true.Now, listen to this. It' s from the Gospel according to Philip
pl Działalność polskich misjonarzy w Afryce na podstawie biuletynu misyjnego "Głoście Ewangelię."
en The activities of the Polish missionaries in Africa by missionary newsletter "Preach the Gospel".
pl Pierwsza, bez świątyń, bez ołtarzy, bez obrzędów, ograniczona do czysto wewnętrznego wyznawania najwyższego Boga oraz do wieczystych obowiązków moralności, jest czystą i prostą religią Ewangelii, prawdziwym teizmem oraz tym, co można nazwać boskim prawem naturalnym.
en The first, which has neither temples, nor altars, nor rites, and is confined to the purely internal cult of the supreme God and the eternal obligations of morality, is the religion of the Gospel pure and simple, the true theism, what may be called natural divine right or law.
pl Będziemy głosić ewangelię o La Onda w stylu Billy' ego Grahama
en We' re gonna spread La Onda gospel Billy Graham style!Yeah. Say it, homey
pl Ewangelia według Picasso
en The gospel according to Picasso
pl Reakcje ludzi na nauczanie Jezusa w świetle Ewangelii
en People's reactions on the teaching of Jesus in light of the Gospel
pl Eschatologia Ewangelii według św. Jana na podstawie rozdziału trzeciego. Studium egzegetyczno-teologiczne.
en The Eschatology of the Gospel according to John on the basis of Chapter three. An Exegetical Theological Study.
pl Analiza komparatystyczna nazw abstrakcyjnych cech w Ewangelii św. Łukasza z Biblii Leopolity (1561) i Biblii brzeskiej (1563)
en Contrastive analysis of names of abstract qualities in Gospel of St. Luke from Leopolita's Bible (1561) and Brest Bible (1563).
pl Być może stało się tak dlatego, że pamiętały cytat z Ewangelii: "Kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem”.
en Perhaps this is because they have read in the Gospel the quote that says, 'Let he who is without sin cast the first stone'.
pl Ewangelia wg pamięci
en The memory gospel
pl Jak państwo dobrze wiedzą, nasz patriarchat nie jest kościołem "narodowym”, a raczej fundamentalnym kanoniczym wyrażeniem ekumenicznych wymiarów przesłania Ewangelii oraz jego analogicznej odpowiedzialności w życiu Kościoła.
en As you know so well, our Patriarchate is not a 'national' church, but rather the fundamental canonical expression of the ecumenical dimensions of the Gospel message, and of its analogous responsibility within the life of the Church.
pl Aktualizacja kerygmatu przypowieści Jezusa z materiału własnego Ewangelii wg. św. Mateusza. Studium homiletyczne na podstawie homilii opublikowanych w "Bibliotece kaznodziejskiej" w latach 2000-2010
en Actualization of the Kerygma of the Parables from the Proper Material of the Gospel according to St. Matthew. A Homiletic Study Based on the Homilies published in "Biblioteka Kaznodziejska" in the Years 2000-2010.
pl Słowa i czyny Mesjasza w Ewangelii według św. Jana.
en person and acts of the messiah in the gospel of st. john
pl Krytyczna edycja Ewangelii z Nowego Testamentu Szarffenbergowskiego z 1556 r. - transkrypcja i komentarz językowy.
en Critical edition of Gospels from the Scharffenberg New Testament (1556) - transcription and linguistic commentary.
pl Gramatyka jamajskiego języka kreolskiego na podstawie "Jiizas – di Buk We Luuk Rait Bout Im" (Ewangelia św. Łukasza)
en Jamaican Creole Grammar on the basis of "Jiizas-di Buk We Luuk Rait Bout Im (The Gospel of Luke)"
pl Zwróćmy teraz uwagę na ewangelię..... św
en Let them come.Let us now turn to the Gospel According to St. John
pl Rozdział piąty ewangelii według Św
en St Mark" s, chapter five
pl Nie będziesz dłużej rozprzestrzeniał swej zdradzieckiej ewangelii
en You' il no longer spread your insidious gospel
pl Ewangelia Łukasza, rozdział ‧ wiersz
en Book of Luke, chapter ten, verse seven
pl Chrześcijanie głoszący ewangelię, zwłaszcza w miejscu publicznym wśród ludzi innej wiary, którzy czują się urażeni i twierdzą, że jest to atak na ich godność, mogliby naruszać to prawo.
en Christians preaching the gospel, particularly in a public place to people of other faiths who take offence and who claim it is an assault on their dignity, could be breaching this law.
pl Dziś Ewangelia... rozdział
en Apocrypha.Ecclesiasticus ‧... paragraph
pl Analiza komparatystyczna nazw abstrakcyjnych cech w Ewangelii św. Mateusza z Biblii Leopolity (1561) i Biblii brzeskiej (1563)
en Contrastive analysis of names of abstract qualities in Gospel of St. Matthew from Leopolita's Bible (1561) and Brest Bible (1563).
Showing page 1. Found 669 sentences matching phrase "Ewangelia Tomasza".Found in 1.204 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.