Translations into English:

  • Gospel of Thomas   

Example sentences with "Ewangelia Tomasza", translation memory

add example
pl Jeszua Ha-Nocri w rosyjskiej literaturze XX wieku ("Mistrz i Małgorzata" Michaiła Bułhakowa i "Ewangelia według Tomasza" Iwana Nażywina)
en Yeshua Ha-Nozri in 20th century Russian literature (
pl A to jest z ewangelii Marii Magdaleny
en And this is from the Gospel of Mary Magdalene herself
pl Nauka Świętego Ambrożego o Duchu Świętym w "Wykładzie Ewangelii według Świętego Łukasza".
en Saint Ambrosius teaching about Holy Spirit in Expositio in Lucam.
pl Słowa i czyny Mesjasza w Ewangelii według św. Jana.
en person and acts of the messiah in the gospel of st. john
pl Ewangelia Marka (Mk EPP) jako propozycja językowej modernizacji stylu biblijnego wobec tradycji innych przekładów XX-wiecznych
en The Gospel of Mark (Mk EPP) as an approach to the biblical style’s linguistic modernization compared to the twentieth-century tradition of biblical translation
pl Jak to potwierdza Orygenes, jeden z ojców kościoła chrześcijańskiego, który dowiedział się o tym od swojego ojca, któremu powiedzieli to z kolei uczniowie św. Andrzeja, ten pierwszy z powołanych przez Jezusa Chrystusa ludzi przybył tu, do tej małej groty w Scytii Mniejszej, aby głosić Ewangelię.
en As is confirmed by Origen, one of the fathers of the Christian church, who learnt about it from his father, who, in turn, learnt about it from Andrew's disciples, the first man to be called by Jesus Christ came here, to this small cave in the province of Scythia Minor, and spread the light of the Gospel.
pl Różne oblicza lamentu. Kroniki - obyczaj lamentacyjny Teatru Pieśń Kozła. Ewangelie dzieciństwa Teatru Zar
en Dufferent faces of lamentation. Chronicles - a lamentation Song of Goat Theatre. Gospels of Childhood Theatre Zar.
pl Podczas tego soboru debatowano i rozstrzygano wiele elementów chrześcijaństwa.../ Od odrzucenia niektórych ewangelii... do daty obchodzenia Wielkanocy, roli biskupów, udzielania sakramentów i oczywiście... boskości Jezusa
en And at this council...... the many sects of Christianity debated and voted on, well...... everything, from the acceptance and rejection of specific gospels...... to the date for Easter...... to the administering of the sacraments, and of course...... the immortality of Jesus.I don' t follow
pl Odkryliśmy dokument, który wyglądał na zupełnie nową ewangelię
en We discovered a document that looked like a completely new gospel
pl za mało.To nie ewangelia
en Well, ‧ short if you take the text as gospel
pl Chciałbym odesłać państwa do Ewangelii według św.
en I refer you to the Gospel of St Matthew, Chapter 22.
pl " Bądź czujny, " jak mówi ewangelia św. Piotra
en " Be vigilant ", as it sayeth in the Book of Peter, chapter five, verse eight
pl Jezus Chrystus pedagog cierpliwości według Ewangelii św. Łukasza
en Jesus Christ Forbearance educator according to the gospel of St. Lucas
pl Dla Unii Europejskiej i Komisji, do której pan teraz należy, wnioski G20 wydają się być ewangelią.
en Within the European Union and the Commission to which you now belong, the conclusions of the G20 seem to be gospel.
pl Analiza komparatystyczna nazw abstrakcyjnych cech w Ewangelii św. Łukasza z Biblii Leopolity (1561) i Biblii brzeskiej (1563)
en Contrastive analysis of names of abstract qualities in Gospel of St. Luke from Leopolita's Bible (1561) and Brest Bible (1563).
pl Temat stworzenia i misterium Paschy w Prologu Ewangelii św. Jana
en The topic of the creation and the Passover mystery in the Prologue to the Gospel of John
pl Houseman nigdy nie pozwoli, żeby ta Ewangelia została ujawniona
en Houseman wiII never Iet this gospeI get out
pl Ale to jest ewangelia z drugiego wieku
en But this one is a second- century gospel
pl Rozdział piąty ewangelii według Św
en St Mark" s, chapter five
pl Rozpocząłem od ewangelii
en I began with the gospels
pl Znak Jonasza w Ewangeliach Synoptycznych. Studium egzegetyczno-teologiczne Mt 12, 38-45; 16,1-4; Mk 8, 11-13; Łk 11, 29-32.
en The Sign of Jonah in the Synoptic Gospels. An Exegetical-Theological Study of Matthew 12:38-45; 16:1-4; Mark 8:11-13; Luke 11: 29-32.
pl Porównanie wybranych współczesnych przekładów białoruskich Pisma Świętego na przykładzie fragmentów Ewangelii
en Comparison of selected modern Belarusian translations of the Bible on the instance of fragments of the Gospel
pl Poważnie.Zobaczysz, jak dosłownie trzymamy się ewangelii
en So you can see how we follow the gospel to the letter
pl Jedną z jej głównych zadań było niesienie zbawczego przesłania Ewangelii światu znajdującemu się poza granicami Cesarstwa Rzymskiego.
en One of its chief responsibilities was for bringing the redemptive message of the Gospel to the world outside the Roman Empire.
Showing page 1. Found 669 sentences matching phrase "Ewangelia Tomasza".Found in 0.391 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.