Translations into English:

  • Gospel of Thomas   

Example sentences with "Ewangelia Tomasza", translation memory

add example
pl Jeszua Ha-Nocri w rosyjskiej literaturze XX wieku ("Mistrz i Małgorzata" Michaiła Bułhakowa i "Ewangelia według Tomasza" Iwana Nażywina)
en Yeshua Ha-Nozri in 20th century Russian literature (
pl Nauka św. Augustyna o Duchu Świętym na podstawie "Homilii na Ewangelię i Pierwszy List św. Jana".
en Teaching of St. Augustine about the Holy Spirit in "Tractates on the Gospel and First Epistle of John"
pl I nie ma żadnej ewangelii w słowach samego Jezusa?
en And there' s no one gospeI in Jesus ' actuaI words?
pl "Błogosławiona Matka Elżbieta Hesselblad a kobiety w ewangelii świetego Łukasza".
en "Blessed Mother Elisabeth and the women of the Gospel of Saint Luke".
pl Ten najgłębszy fundament jedności przyniosło Europie i przez wieki go umacniało chrześcijaństwo ze swoją Ewangelią, ze swoim rozumieniem człowieka i wkładem w rozwój dziejów, ludów i narodów.
en It was Christianity which gave Europe this deepest foundation of unity and strengthened it for centuries, the Christian Gospel with its understanding of mankind and its contribution to the development of history, peoples and nations.
pl Gramatyka jamajskiego języka kreolskiego na podstawie "Jiizas – di Buk We Luuk Rait Bout Im" (Ewangelia św. Łukasza)
en Jamaican Creole Grammar on the basis of "Jiizas-di Buk We Luuk Rait Bout Im (The Gospel of Luke)"
pl Problematyka dotycząca małżeństwa i rodziny w tygodniku `Swiet Ewangelia` (2000-2007)
en The issue of marriage and family in the weeking magazine Sviet Evangelia (2000-2007)
pl Nie, ale historia.../ ona czyni to prawdą./ Posłuchajcie, to ewangelia Filipa
en But history...... she does make it true.Now, listen to this. It' s from the Gospel according to Philip
pl Odkryliśmy dokument, który wyglądał na zupełnie nową ewangelię
en We discovered a document that looked like a completely new gospel
pl Dziś Ewangelia... rozdział
en Apocrypha.Ecclesiasticus ‧... paragraph
pl Nauka Jezusa nt. nierozerwalnosci małżeństwa w Ewangeliach synoptycznych (Mk 10, 1-12; Mt 5, 31-32, 19, 1-9; Łk 16, 18).
en Jesus' teaching about the indissolubility of marriage in the synoptic gospels (Mk 10, 1-12; Mt 5, 31-32; 19, 1-9; Lk 16, 18).
pl Aktualizacja kerygmatu przypowieści Jezusa z materiału własnego Ewangelii wg. św. Mateusza. Studium homiletyczne na podstawie homilii opublikowanych w "Bibliotece kaznodziejskiej" w latach 2000-2010
en Actualization of the Kerygma of the Parables from the Proper Material of the Gospel according to St. Matthew. A Homiletic Study Based on the Homilies published in "Biblioteka Kaznodziejska" in the Years 2000-2010.
pl Zadania uczniów Jezusa w Ewangelii według Świętego Jana
en The tasks of the disciples of Jesus in the Gospel according to Saint John.
pl Dzielnie broni ewangelii darwinizmu
en Vigorously defending the darwinian gospel
pl " Znajdziesz pomoc w Ewangelii Jana
en " Find help in John
pl Aby sprawę uprościć, staram się postawić każdego z nas w sytuacjach, opisanych w Ewangelii
en And to simplify things,I try to put each of us in his place- in the Gospels
pl Protoewangelia Jakuba a Koran. Wpływ myśli judeochrześcijańskiej na islam na przykładzie ewangelii dzieciństwa Maryi.
en The Protoevangelium of James and the Koran. The gospel of Mary’s childhood as an example of the impact of Jewish Christians on Islam.
pl Obiecuję i przysięgam przed Bogiem wszechmogącym, świętą ewangelią, i krzyżem chrystusowym być wiernym i bezwzględnie oddanym państwu rosyjskiemu, swojej ojczyźnie
en I pledge and swear before Almighty God,His Holy Gospel and the Life- Giving Cross: To be faithful and ever true
pl Fragment Ewangelii według świętego Jana ze średniobułgarskiego "Ewangeliarza Dobromira" na tle staro-cerkiewno-słowiańskiego "Kodeksu Mariańskiego". Analiza porównawcza
en The Fragment of the Gospel of St John from the Middle Bulgarian Dobromir Gospel against the Background of the OCS Codex Marianus. A Comparative Analysis
pl Problem inkarnacji Słowa - klucz do interpretacji pojęcia Logos w Prologu Ewangelii według św. Jana
en The problem of the incarnation of the Word - the key the to the interpretation of the concept of Logos in the Prologue of the Gospel According to John.
pl Ewangelia według Picasso
en The gospel according to Picasso
pl Słowa i czyny Mesjasza w Ewangelii według św. Jana.
en person and acts of the messiah in the gospel of st. john
pl Czwarte przykazanie w wybranych tekstach Ewangelii Synoptycznych.
en The fourth commandment in chosen texts of the Synoptic Gospels
pl Tancerki Ewangelii wg Pamięci
en They are the Memory Gospel Dancers
pl Właściwie mówiąc, mieści się to w pogaństwie; skoro Ewangelia nie ustanawia religii narodowej, wszelka święta wojna nie jest możliwa wśród chrześcijan.
en Well understood, this goes back to paganism: as the Gospel sets up no national religion, a holy war is impossible among Christians.
Showing page 1. Found 669 sentences matching phrase "Ewangelia Tomasza".Found in 0.407 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.