Translations into English:

  • Senyera   

Example sentences with "Flaga Katalonii", translation memory

add example
pl Dlatego europejskie instytucje powinny pilnować przestrzegania własnych dyrektyw, zaś nadawcy o uprawnieniach transgranicznych powinni móc oferować swoje usługi wszystkim członkom społeczności językowej i kulturowej, jeżeli dana społeczność, jak to ma miejsce w przypadku Katalonii, wykracza zasięgiem poza granice pojedynczego państwa.
en Therefore, the European institutions should enforce their own directives and broadcasters with a cross-border remit should be able to offer their services to the whole of their linguistic and cultural community when it, as in the case of Catalonia, extends beyond more than one single state.
pl Mając na uwadze, że Dania wystąpiła o pomoc w związku z 951 zwolnieniami, do których doszło w 45 przedsiębiorstwach w regionie Nordjylland, chciałbym przypomnieć szereg przyczyn, jakie wymieniłem w moich wyjaśnieniach dotyczących sposobu głosowania nad uruchomieniem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla hiszpańskiej Katalonii, aby wyjaśnić fakt głosowania za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania.
en Given that Denmark has submitted a request for assistance for 951 cases of redundancy at 45 companies in the Nordjylland region, I would like to recall the range of reasons I set out in the explanation of my vote on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund in the Spanish region of Catalonia in order to explain my vote in favour of this report.
pl Magazynowanie na osi śródziemnomorskiej w Hiszpanii (nowe obiekty) w Katalonii, Walencji i Murcji
en Storage on the Mediterranean axis of Spain (new sites) in Catalonia, Valencia and Murcia
pl Droga od autonomii do niepodległości na przykładzie Katalonii w Królestwie Hiszpanii?
en The way from autonomy to independence – based on Catalonia, Spain.
pl Narodziny, rozwój i przyszłośc romskiego ruchu stowarzyszeniowego w Katalonii.
en Birth, evolution and future of the Roma Associative Movement in Catalonia.
pl Region w polityce Unii Europejskiej a decentralizacja państwa członkowskiego na przykładzie Katalonii.
en Region in the politics of the European Union, and state decentralization based on the example of Catalonia.
pl Generalitat de Catalunya (Autonomiczne Władze Katalonii
en Generalitat de Catalunya (Autonomous Government of Catalonia
pl Przykładowo, choć dla hiszpańskiego regionu Katalonii istniały szczegółowe szacunki skali zjawiska WPN sporządzone na podstawie informacji dostarczonych przez szkoły w każdej gminie, w Andaluzji niemożliwe okazało się przedstawienie dokumentów uzasadniających wielkość populacji docelowej szacowaną na ‧–‧ uczniów
en For example, although the Spanish region of Catalonia possessed detailed estimates of ESL compiled on the basis of information provided by schools in each municipality, supporting evidence for Andalusia's estimated target population of between ‧ and ‧ pupils could not be provided
pl Podstawa prawna niniejszego programu wejdzie w życie po jej publikacji w dzienniku urzędowym rządu Katalonii przewidzianej po październiku ‧ r
en The Order will enter into force following its publication in the Official Gazette of the Generalitat de Catalunya, which is planned for November
pl Przemysł kataloński był niewątpliwie w minionych stuleciach bardzo ważny i miał szczególną wartość pod względem gospodarczym, ale też kulturalnym, architektonicznym i społecznym; stanowi on istotny element tożsamości zbiorowej Katalonii
en In centuries gone by, Catalonian industry was undoubtedly of major importance, not only economically but also culturally, architecturally and socially; it forms part of the collective identity of Catalonia
pl Niedawno katalońska federacja przetwórstwa mięsnego oraz niektóre katalońskie gazety podały, że we Francji francuscy rolnicy napadli na ciężarówki z Katalonii i zniszczyli je.
en Recently, the Catalan Meat Industry Federation and certain Catalan newspapers have reported that, in France, trucks coming from Catalonia have been attacked and damaged by French farmers.
pl Usługi te będą świadczone przez organizacje na rzecz ochrony zdrowia roślin; będą one dostępne na obszarze Katalonii dla wszystkich spełniających warunki zostania beneficjentem pomocy; członkostwo nie stanowi warunku dostępu do usług
en These services will be provided by the plant protection associations; they will be available to all persons in Catalonia who are eligible to benefit; membership is not required to access the services
pl W przeszłości inne kraje UE korzystały ze środków EFG, zatem powinniśmy teraz przyznać pomoc Hiszpanii w celu udzielenia wsparcia 508 osobom zwolnionym z przedsiębiorstwa Lear Automotive (EEDS) Spain, S.L. Sociedad Unipersonal, prowadzącego działalność w sektorze samochodowym w Katalonii.
en The EGF has already been used in the past by other EU countries, so we should now grant this aid to Spain for assistance with respect to 508 redundancies at Lear Automotive (EEDS) Spain, S.L. Sociedad Unipersonal, a company which operates in the automotive sector in Catalonia.
pl Instituto Catalán de Finanzas (Instytucja Finansowa Katalonii
en Instituto Catalán de Finanzas (Finance Institution of Catalonia
pl szczególny status prawny terytorium państwowego na przykładzie wspólnot autonomicznych hiszpanii- katalonii i kraju basków
en special legal status of the national terrority on the example of spanish autonomous communiteies - catalonia and basque country
pl Pomoc zacznie obowiązywać następnego dnia po publikacji odpowiedniego zarządzenia w dzienniku urzędowym autonomicznych władz Katalonii (Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, DOGC
en Entry into force will be on the day following that of publication in the Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC
pl Urządzenia do składowania na śródziemnomorskiej osi Hiszpanii (nowe lokalizacje) w Katalonii, Walencji i Murcia
en Storage on the Mediterranean axis of Spain (new sites) in Catalonia, Valencia and Murcia
pl Kształtowanie się i rozwój nacjonalizmu w Katalonii
en The creation and development of nationalism in Catalonia
pl Anna TERRÓN I CUSÍ (ES/PSE), sekretarz ds. europejskich w rządzie Katalonii
en Anna Terrón I Cusí (ES/PES), Secretary for European Union Affairs, Government of Catalonia (the Generalitat
pl Nr ‧.ES.‧.C.PE.‧ (projekt oczyszczalni osadu i ponownego wykorzystywania ścieków komunalnych w Katalonii
en No ‧.ES.‧.C.PE.‧ (project for treatment of sludge and reuse of urban waste water in Catalonia
pl Nawet wczoraj hiszpańska gazeta "El Pais” podała, że Hiszpański Sąd Najwyższy zdecydował trzy miesiące temu, że formularz wypełniany przed zapisaniem dziecka do szkoły powinien zawierać pozycję, w której rodzice pytani są, w jakim języku ich dziecko ma się uczyć, oraz że władze w Katalonii nie stosują się do tej decyzji.
en Just yesterday the Spanish newspaper El País reported that the Spanish Supreme Court decided three months ago that a box should be included on pre-enrolment forms asking parents in which language they want their children to receive their education, and also that the Catalan authorities are not complying with this decision.
pl Od lutego do listopada 2009 roku w samej Katalonii zwolniono 2 330 pracowników; 75 % z nich stanowili mężczyźni, a 25 % miało więcej niż 55 lat.
en Between February and November 2009, 2 330 workers were made redundant in the Catalonia region alone, with 75% of them being men and nearly 25% of them over the age of 55.
pl Zachęty dla inwestycji przemysłowych w zakresie badań, rozwoju i innowacji technologicznej dla sektorów w dużym stopniu narażanych w Katalonii na międzynarodową konkurencję
en Incentives to industrial investment in research, development and technological innovation for sectors highly exposed to international competition in Cataluña
pl stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C ‧ z dnia ‧ października ‧ r. zmniejszającej wymiar pomocy przyznanej z Funduszu Spójności na rzecz ośmiu projektów realizowanych na terytorium regionu autonomicznego Katalonii
en annulment of Commission decision C ‧ of ‧ October ‧ reducing the assistance granted by the Cohesion Fund for eight projects under way in the territory of the Autonomous Community of Catalonia
Showing page 1. Found 851 sentences matching phrase "Flaga Katalonii".Found in 0.438 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.