Translations into English:

  • Senyera   

Example sentences with "Flaga Katalonii", translation memory

add example
pl Barcelona jest stolicą Katalonii i jest drugim najwięszym miastem z Hiszpanii.
en Barcelona is the capital city of Catalonia and the second largest city in Spain.
pl Katalońskie dzielnice w kryzysie to program współfinansowany przez EFRR, samorząd regionalny Katalonii i zaangażowane władze lokalne
en This program is co-funded by the ERDF, the regional Government of Catalonia and the local authorities involved
pl Grupa Wolnego Przymierza Europejskiego, w skład której wchodzi SNP oraz inne proeuropejskie ugrupowania nacjonalistyczne z Walii, Katalonii i Flandrii, wnosi wkład w dobre rządzenie na poziomie krajowym, ale naszą ambicją jest odgrywanie pełnoprawnej roli również w procesie decyzyjnym na szczeblu UE. Występowanie w roli normalnych, niezależnych państw członkowskich pozwoliłoby nam sprawować pełnię władzy na poziomie krajowym i zarazem podejmować z naszymi koleżankami i kolegami tu, w Parlamencie, konstruktywne działania na rzecz lepszej Europy.
en The European Free Alliance Group here, which includes the SNP as well as other pro-European nationalists from Wales, Catalonia and Flanders, are contributing to good government in our own countries, but our ambition is to play a full part in EU decision making too, taking our place as normal independent Member States so that we can exercise the full range of governmental powers at home and work constructively here with colleagues towards a better Europe as well.
pl Kształtowanie się i rozwój nacjonalizmu w Katalonii
en The creation and development of nationalism in Catalonia
pl Mając na uwadze, że Holandia wystąpiła o pomoc w związku z 512 zwolnieniami, do których doszło w NXP Semiconductors Netherlands prowadzącej działalność w sektorze elektronicznym w regionach Gelderland i Eindhoven, i w świetle informacji, jakie przekazałem w wyjaśnieniach sposobu głosowania nad uruchomieniem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla hiszpańskiej Katalonii, głosuję za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania.
en Given that the Netherlands has requested assistance for 512 cases of redundancy at NXP Semiconductors Netherlands, which operates in the electronics sector in the Gelderland and Eindhoven regions, and in the light of the justifications which I presented in the explanation of my vote on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund for the Spanish region of Catalonia, I am voting in favour of this report.
pl W tym konkretnym przypadku pomoc dotyczy 515 miejsc pracy, które zostały zlikwidowane w przedsiębiorstwie Lear Automotive (EEDS) Spain, S.L. Sociedad Unipersonal, prowadzącym działalność w sektorze samochodowym w Katalonii.
en In this particular case, the assistance relates to the 515 jobs which have been lost at Lear Automotive (EEDS) Spain, S.L. Sociedad Unipersonal, a company which operates in the automotive sector in Catalonia.
pl Wśród nich wyróżnia się dzieło Geografía de Catalunya (Geografia Katalonii) autorstwa Lluísa Solé y Sabaris , gdzie wspomina się: w ‧ wieku mamy wzmianki o próbach uprawy ryżu w delcie rzeki Ebro, jednak największy rozkwit tej uprawy przypadł na wiek XIX
en The principal among these is the Geografía de Catalunya (Geography of Catalonia) by Lluís Solé y Sabaris , who writes that there is evidence of attempts to grow rice in the Ebro Delta in the XVth century; however, rice production reached its height in the XIXth century
pl Przedmiot: Wyrządzenie poważnych szkód środowisku naturalnemu w gminie Palau-solità i Plegamans przez Generalitat Katalonii w razie wdrożenia planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Barcelony
en Subject: Serious environmental damage likely in the municipality of Palau-solità i Plegamans if the Catalan Regional Government implements the Barcelona Metropolitan Area development plan
pl Projekty kwalifikujące się do objęcia pomocą muszą sprzyjać wytwarzaniu nowych lub technologicznie lepszych produktów i procesów w porównaniu z produktami i procesami istniejącymi obecnie w przemyśle Katalonii
en The eligible projects must be conducive to the achievement of products and processes either new or technologically improved when comparing them with those already existing in the Catalan industry
pl Projekty kwalifikujące się do otrzymania pomocy muszą w znaczący sposób zwiększać potencjał technologiczny Katalonii
en The eligible projects must significantly increase the technological capacity of Cataluña
pl Regiony autonomiczne w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Analiza na przykładzie Katalonii.
en Autonomous Regions in Member Countries of the European Union. Analysis based on example of Catalonia.
pl Dlatego europejskie instytucje powinny pilnować przestrzegania własnych dyrektyw, zaś nadawcy o uprawnieniach transgranicznych powinni móc oferować swoje usługi wszystkim członkom społeczności językowej i kulturowej, jeżeli dana społeczność, jak to ma miejsce w przypadku Katalonii, wykracza zasięgiem poza granice pojedynczego państwa.
en Therefore, the European institutions should enforce their own directives and broadcasters with a cross-border remit should be able to offer their services to the whole of their linguistic and cultural community when it, as in the case of Catalonia, extends beyond more than one single state.
pl Region w polityce Unii Europejskiej a decentralizacja państwa członkowskiego na przykładzie Katalonii.
en Region in the politics of the European Union, and state decentralization based on the example of Catalonia.
pl Niniejsza pomoc dotycząca instalacji wykorzystujących biogaz będzie współfinansowana poprzez program operacyjny pomocy wspólnotowej EFRR w ramach celu konkurencyjności regionalnej i zawodowej dla Wspólnoty Autonomicznej Katalonii w Hiszpanii (CCI: ‧ES‧PO‧), chyba że złożono wniosek o współfinansowanie z EFRROW w ramach katalońskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ‧–‧ (decyzja C ‧ wersja czwarta, grudzień ‧ r
en Aid for biogas facilities will be part-financed by the Community through the ERDF Operational Programme for Community Assistance in the framework of the Regional Competitiveness and Employment objective for the Autonomous Community of Catalonia in Spain (CCI: ‧ES‧PO‧) unless part-financing has been requested from the EAFRD through the Rural Development Programme for Catalonia for the ‧-‧ programming period (Decision C ‧ fourth version, December
pl Obszar produkcji ziemniaków objętych chronionym oznaczeniem geograficznym Patatas de Prades znajduje się na terenach gmin Prades, Capafonts, La Febró i Arbolí, należących w całości do okręgu Baix Camp w prowincji Tarragona we Wspólnocie Autonomicznej Katalonii
en The area of production of potatoes covered by the Protected Geographical Indication (PGI) Patatas de Prades will consist of land situated in the municipalities of Prades, Capafonts, LaFebró and Arbolí, all of which are in the district of Baix Camp, Tarragona Province, in the Autonomous Community of Catalonia
pl Proponowany plan pomocy dla 1429 byłych pracowników 23 producentów pojazdów silnikowych, przyczep i naczep w Katalonii (Hiszpania) jest pilnie potrzebny do technicznego i zawodowego rozwoju wielu Europejczyków, którzy bezpośrednio ucierpieli w wyniku obecnego globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego.
en The proposed aid plan for 1 429 former employees of 23 manufacturers of motor vehicles, trailers and semi-trailers in the region of Catalonia, Spain, is urgently required for the technical and professional development of a large number of Europeans who have been directly affected by the current global economic and financial crisis.
pl Stąd, w celu wzmocnienia samej Unii, UE musi również być przygotowana na uznanie prawa do samostanowienia krajów europejskich - na przykład Katalonii, Szkocji, czy Flandrii - które demokratycznie zadecydują o niepodległości.
en Therefore, in order to strengthen the Union itself, the EU must also be prepared to recognise the right to self-determination of any European countries - such as Catalonia, Scotland or Flanders - that democratically opt for independence.
pl Problemy gospodarcze Katalonii uderzają w główne gospodarcze siły napędowe w Europie Południowej i dlatego jest to problem także całej Unii Europejskiej.
en The economic strangulation of Catalonia hits one of the main economic drivers in Southern Europe and, for this reason, is a problem for the European Union as a whole.
pl Pomoc mająca na celu ograniczenie ilości odpadów na terenie Katalonii- przedłużenie obecnego programu pomocy N
en Aid to waste minimization in Cataluña- Prolongation of the exiting aid scheme N
pl Pomoc ma na celu promocję działań w zakresie oficjalnej kontroli mleczności inwentarza w gospodarstwach hodowlanych w Katalonii zajmujących się hodowlą bydła, owiec i kóz w celu zebrania danych ilościowych i jakościowych dotyczących mleczności zwierząt hodowlanych oraz ich genetycznej oceny, co ma umożliwić udoskonalenie ras zwierząt oraz modernizację technologiczną gospodarstw hodowlanych
en The aid is intended to encourage Catalan cattle, sheep and goat livestock farmers to carry out official milk yield checks; quantitative and qualitative milk production data are then extracted from these checks to evaluate breeding animals’ genetic qualities in order to improve the breed and modernise livestock farms
pl Anna TERRÓN I CUSÍ (ES/PSE), sekretarz ds. europejskich w rządzie Katalonii
en Anna Terrón I Cusí (ES/PES), Secretary for European Union Affairs, Government of Catalonia (the Generalitat
pl Manuel CASTELLS, Otwarty Uniwersytet Katalonii
en Manuel CASTELLS, Open University of Catalonia
pl „Katalonia to nie Hiszpania”?Kultura i tożsamość mieszkańców Katalonii
en „Catalonia is not Spain”? Culture and identity of the residents of Catalonia
pl Strategia promocyjna Katalonii w dzienniku „La Vanguardia” jako wyraz tożsamości narodowej Katalończyków.
en Catalonia promotional strategy in the newspaper "La Vanguardia" as an expression of Catalan national identity.
pl "Różne drogi, ten sam cel. Aspiracje niepodległościowe Katalonii i Kraju Basków"
en "Different ways, one goal. Aspirations for independence of Catalonia and the Basque Country."
Showing page 1. Found 851 sentences matching phrase "Flaga Katalonii".Found in 1.632 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.