Translations into English:

  • Scandinavian Mountains   

Example sentences with "Góry Skandynawskie", translation memory

add example
pl Alpejski region biogeograficzny, o którym mowa w art. ‧ lit. c) ppkt iii) dyrektywy ‧/EWG, obejmuje wspólnotowe terytorium Alp (Austria, Włochy, Niemcy, Francja), Pireneje (Francja i Hiszpania), Apeniny (Włochy) oraz północne Góry Skandynawskie (Szwecja i Finlandia), zgodnie z kartą biogeograficzną zatwierdzoną dnia ‧ października ‧ r. przez Komitet
en The Alpine biogeographical region referred to in Article ‧(c)(iii) of Directive ‧/EEC, comprises the Community territory of the Alps (Austria, Italy, Germany, France), the Pyrenees (France and Spain), the Apennine mountains (Italy) and the northern Fennoscandian mountains (Sweden and Finland) as specified in the biogeographical map approved on ‧ October ‧ by the Habitats Committee set up under Article ‧ of the Directive
pl Alpejski region biogeograficzny, o którym mowa w art. ‧ lit. c) ppkt (iii) dyrektywy ‧/‧/EWG, obejmuje wspólnotowe terytorium Alp (Austria, Włochy, Niemcy, Francja, Słowenia), Pireneje (Francja i Hiszpania), Apeniny (Włochy), północne Góry Skandynawskie (Szwecja i Finlandia), Karpaty (Polska, Słowacja, Rumunia) oraz Bałkany, Riłę, Pirin i Rodopy (Bułgaria), zgodnie z kartą biogeograficzną zatwierdzoną dnia ‧ kwietnia ‧ r. przez komitet powołany na mocy art. ‧ tej dyrektywy, zwany dalej komitetem ds. siedlisk
en The Alpine biogeographical region referred to in Article ‧(c)(iii) of Directive ‧/‧/EEC comprises the Community territory of the Alps (Austria, Italy, Germany, France and Slovenia), the Pyrenees (France and Spain), the Apennine mountains (Italy), the northern Fennoscandian mountains (Sweden and Finland), the Carpathian mountains (Poland, Slovakia and Romania) and the Balkan, Rila, Pirin and Rhodope Mountains (Bulgaria) as specified in the biogeographical map approved on ‧ April ‧ by the Committee set up by Article ‧ of that Directive, hereinafter the Habitats Committee
pl Odwrócić fiolkę i strzykawkę do góry dnem
en Turn the vial and syringe upside down
pl Do tego należy dodać specyfikę klimatyczną wyznaczonego terytorium, w której przeważają cechy klimatu kontynentalnego, zwłaszcza na wyżej położonych obszarach- na wzgórzach i w górach- określonych gmin trzech wymienionych prowincji
en To this is added the particular climatic conditions obtaining in the defined area, which has a predominantly continental climate, particularly in the high hills and mountains of the specified municipalities in the provinces concerned
pl Nieporozumień można z góry uniknąć poprzez koordynację, przejrzystość i wymianę informacji.
en Misunderstandings and disagreements could be avoided ahead of events by means of coordination, transparency and the exchange of information.
pl Znam te góry, każdą doline i strumień
en I know the mountains, every valley and stream
pl możliwość taka jest jednak uzasadniona tylko wówczas, gdy oferent który wygrał przetarg, wystąpił o pozwolenie na wywóz zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Komisji (EWG) nr ‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania pozwoleń na przywóz i wywóz oraz certyfikatów o wyznaczeniu z góry dla produktów rolnych, ostatnio zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr
en whereas such possibility is, however, justified only where the successful tenderer has applied for an export licence in accordance with Article ‧ of Commission Regulation (EEC) No ‧ of ‧ November ‧ laying down common detailed rules for the application of the system of import and export licences and advance fixing certificates for agricultural products, as last amended by Regulation (EEC) No
pl Idź go góry po lewej stronie do szczytu, a następnie w poprzek. Później na dól na lewo od cegieł. Jest więcej niż jedna droga z tamtych drabin do złota. Kiedy zaczynasz grę, poczekaj na krótkiej drabinie na ruch przeciwnika
en Go up the left side to the top and across. Drop down left of the bricks. There is more than one route from these bars to the gold. When starting, wait on a short ladder while the enemy above falls past you on the left
pl Prowadź mnie przez góry wysokie
en " Lead me to the rock that is higher than I
pl Właśnie i jasno teraz widzisz dlaczego tak wielu z nas jest zaniepokojonych tego rodzaju handlem emisjami... podatek, który dosłownie wywróci do góry nogami gospodarkę energetyczną tego kraju
en Cable company repairmen, truck drivers, maid services and hundreds of other professions that go inside homes and businesses without warrants are now on the government' s payroll as citizen snitch spies
pl Zachodnią granicę obszaru tworzą zachodnie zbocza następujących pasm górskich: Biele Karpaty (Białe Karpaty), Považský Inovec (Góry Inowickie), Tríbeč (Trybecz), Vtáčnik (Ptacznik), Štiavnické vrchy (Góry Szczawnickie), Krupinská vrchovina (Wyżyna Krupińska
en The western perimeter is formed by the western slopes of the White Carpathians, Považský Inovec, Tríbeč, Vtáčnik, Štiavnické vrchy and Krupinská vrchovina
pl Dziennik misji Buzza Astrala. przeszukaliśmy tą planetoidę od góry do dołu... żadnego znaku zaginionego personelu
en Buzz Lightyear mission log.We' ve searched this gaseous planetoid from top to bottom... with no sign of the missing personnel
pl To góry, o których zawsze opowiadałaś
en These are the mountains you always talk about
pl ustalona z góry
en fixed in advance
pl Nie, nie patrz do góry
en Oh, no, don' t look up
pl Dobra, ręce do góry
en Ok... let' s go... put your hands up
pl Umowa MCR zawiera następujące podstawowe elementy: zobowiązanie sześcioletnie tzn. wsparcie przez okres sześciu lat, w przeciwieństwie do ogólnego wsparcia budżetowego udzielanego z zasady na okres trzech lat; gwarantowaną, ustaloną z góry płatność co najmniej 70% łącznych zobowiązań, pod warunkiem, że nie zostały naruszone warunki, zgodnie z którymi płatności stają się wymagalne, ani zasadnicze i podstawowe warunki współpracy; wprowadzenie składnika zmiennego w wysokości do 60%, którego celem jest wynagradzanie wyników zapewniających realizację milenijnych celów rozwoju, powiązany ze wskaźnikami wyników, przede wszystkim w zakresie ochrony zdrowia i edukacji, a także postępów w zarządzaniu finansami publicznymi.
en The MDG contract offers the following key elements: a six-year commitment, that is six full years as opposed to the normal duration of three years for general budget supports; a guaranteed, fixed payment of at least 70% of the total commitments, provided that there is no breach of the conditions in which payments become due or of the essential and fundamental elements of the cooperation; a variable component of up to 60%, intended to reward performance with a view to achieving the MDG and linked to results indicators, mainly in the fields of health and education, as well as progress in public finance management.
pl Usiądź sobie gdzieś i popatrz na góry
en You sit down some place and gaze out at the mountains
pl Ręka do góry kto myśli że nie powinniśmy mu go oddawać
en Hands up all those who think he should not have it
pl mając na uwadze, że zakres rozbudowy sieci szerokopasmowych różni się w poszczególnych państwach członkowskich i regionach UE; mając na uwadze, że dostępność do sieci szerokopasmowych w regionach niedostępnych (wyspy i góry) oraz na obszarach wiejskich jest nadal ograniczona ze względu na wysokie koszty szerokopasmowych sieci i usług; mając na uwadze fakt, że niski poziom popytu poza metropolitalnymi ośrodkami w UE przekłada się na niższe inwestycje i przez brak możliwości rozwinięcia działalności może zniechęcić dostawców usług szerokopasmowych
en whereas the extent of broadband deployment has not been the same in all Member States and regions of the EU; whereas the availability thereof in inaccessible (island and mountain) and rural areas remains limited because of the high cost of broadband networks and services; whereas the low level of demand outside EU metropolitan centres means lower investment and could discourage broadband service providers, given the lack of business opportunity
pl Góry Altair Seamounts
en The Altair Seamounts
pl W celu identyfikacji wszystkich działek rolnych w gospodarstwie, o których mowa w ust. ‧ lit. d), z góry ustalone formularze przekazane rolnikowi zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ zawierają informację na temat maksymalnego obszaru kwalifikowalnego przypadającego na działkę referencyjną do celów systemu płatności jednolitej lub systemu jednolitej płatności obszarowej
en For the purpose of the identification of all agricultural parcels on the holding referred to in paragraph ‧(d), the pre-established forms provided to the farmer in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ shall mention the maximum eligible area per reference parcel for the purposes of the single payment scheme or the single area payment scheme
pl Pomoc wypłacana jest z góry, o ile zostanie wniesione zabezpieczenie równe ‧ % wysokości pomocy
en The aid shall be paid in advance provided a security equal to ‧ % of the aid is lodged
pl Wszystkie te góry, które widzisz, należą do mnie
en All the mountains you can see belong to me
pl Zapewnienie przetrwania systemu energetycznego skazanego z góry na przegraną nie pomoże rybakom; wskutek takiego ruchu oni również będą nieuchronnie skazani na przegraną.
en Ensuring the survival of a doomed energy system will not help fishermen; they, too, will inevitably be doomed as a result of it.
Showing page 1. Found 7867 sentences matching phrase "Góry Skandynawskie".Found in 8.968 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.