Translations into English:

  • Scandinavian Mountains   

Example sentences with "Góry Skandynawskie", translation memory

add example
pl Alpejski region biogeograficzny, o którym mowa w art. ‧ lit. c) ppkt (iii) dyrektywy ‧/‧/EWG, obejmuje wspólnotowe terytorium Alp (Austria, Włochy, Niemcy, Francja, Słowenia), Pireneje (Francja i Hiszpania), Apeniny (Włochy), północne Góry Skandynawskie (Szwecja i Finlandia), Karpaty (Polska, Słowacja, Rumunia) oraz Bałkany, Riłę, Pirin i Rodopy (Bułgaria), zgodnie z kartą biogeograficzną zatwierdzoną dnia ‧ kwietnia ‧ r. przez komitet powołany na mocy art. ‧ tej dyrektywy, zwany dalej komitetem ds. siedlisk
en The Alpine biogeographical region referred to in Article ‧(c)(iii) of Directive ‧/‧/EEC comprises the Community territory of the Alps (Austria, Italy, Germany, France and Slovenia), the Pyrenees (France and Spain), the Apennine mountains (Italy), the northern Fennoscandian mountains (Sweden and Finland), the Carpathian mountains (Poland, Slovakia and Romania) and the Balkan, Rila, Pirin and Rhodope Mountains (Bulgaria) as specified in the biogeographical map approved on ‧ April ‧ by the Committee set up by Article ‧ of that Directive, hereinafter the Habitats Committee
pl Alpejski region biogeograficzny, o którym mowa w art. ‧ lit. c) ppkt iii) dyrektywy ‧/EWG, obejmuje wspólnotowe terytorium Alp (Austria, Włochy, Niemcy, Francja), Pireneje (Francja i Hiszpania), Apeniny (Włochy) oraz północne Góry Skandynawskie (Szwecja i Finlandia), zgodnie z kartą biogeograficzną zatwierdzoną dnia ‧ października ‧ r. przez Komitet
en The Alpine biogeographical region referred to in Article ‧(c)(iii) of Directive ‧/EEC, comprises the Community territory of the Alps (Austria, Italy, Germany, France), the Pyrenees (France and Spain), the Apennine mountains (Italy) and the northern Fennoscandian mountains (Sweden and Finland) as specified in the biogeographical map approved on ‧ October ‧ by the Habitats Committee set up under Article ‧ of the Directive
pl Innymi słowy, nie chodzi o samo euro, co raczej o to, co euro reprezentuje w oczach obywateli: o konstrukcję polityczną, która nie została przyjęta za własną, jeżeli wręcz nie jest odrzucana, a która przejawia się w walucie narzuconej z góry
en In other words, the euro as such is not being challenged, but rather what it represents in the eyes of the public: a political creation that, if not actively opposed, has not been taken on board, and has taken the form of a currency imposed from above
pl Ręce do góry!
en Give me the gun. – Hands on your head right now. – Let' s go
pl To jest Jedyny Pierścień...... Pierścień, wykuty przez Czarnego Władcę, Saurona, w ogniach Góry Przeznaczenia
en This is the One Ring...... forged by the Dark Lord Sauron in the fires of Mount Doom
pl Każde państwo członkowskie może zmienić swoją decyzję o wniesieniu wkładu z góry przez powiadomienie o tym administratora z przynajmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem
en Any Member State may reverse its option by notifying the administrator at least three months in advance
pl w przypadku anonimowych usług opłaconych z góry (pre-paid) data i dokładny czas początkowej aktywacji usługi oraz etykieta lokalizacji (identyfikator komórki), z której dokonano aktywacji
en in the case of pre-paid anonymous services, the date and time of the initial activation of the service and the location label (Cell ID) from which the service was activated
pl Uprawnienia do emerytury są ograniczone, a więc ubóstwo jest im pisane jakby z góry, szczególnie w przypadku osób, które decydują się na niezależne, samotne życie.
en Pension entitlements are reduced, so that poverty is pre-programmed, particularly for those who choose an independent, single life.
pl Struktury mikrobialne w sylurskich fosforytach Gór Bradzkich
en Microbial structures in silurian phosphorite nodules of Bradzkie Mountains
pl W krajach takich, jak Grecja, gdzie dominują góry i wyspy, inwestowanie w sieci światłowodowe na całym terytorium jest trudne, dlatego usługi MSS mają tu ogromne znaczenie.
en In countries such as Greece that have many mountains and islands, it is difficult to invest in fibre optic networks everywhere, which is why MSS provision assumes great importance.
pl jeżeli miejsce składowania jest zlokalizowane na terytorium innego Państwa Członkowskiego, wówczas, przy obliczaniu ceny sprzedaży, w przypadku sprzedaży po cenie ustalonej z góry oraz przy ustalaniu ceny minimalnej, w przypadku sprzedaży na drodze przetargu, konieczne jest uwzględnienie wszelkich pieniężnych lub akcesyjnych kwot wyrównawczych nałożonych lub przyznanych w odniesieniu do handlu identycznym produktem między Państwami Członkowskimi
en whereas, where the place of storage is situated on the territory of another Member State, it is necessary to take into account, when calculating the selling price in the case of a sale at a price fixed in advance and when fixing the minimum price in the case of a sale by tender, any monetary or accession compensatory amounts levied or granted in respect of trade in an identical product between the Member States in question
pl Kiedyś ludzie wierzyli, że Ziemia jest równiną... między dwoma górami podtrzymującymi niebo... a gwiazdy to latarnie na niebie
en Look, there was a time when people thought the earth was a level plane... between two mountains that were set there to hold up the sky... and that the stars were lamps hung from that sky
pl Popatrz do góry
en Right there
pl Hodowlę owiec odpornych ras lokalnych prowadzi się na całym obszarze doliny, wzgórz Kraju Basków, a gęstość obsady wzrasta stopniowo bliżej gór
en Rearing of local hardy breeds of sheep is spread throughout the valley areas of the hills of the Basque country, with greater density in areas closer to the mountain
pl Przedmiot: Odwzorowanie flagi tureckiej w Górach Kyreńskich
en Subject: Turkish flag on Mount Pentadaktylos
pl Te dwie góry są jednakowej wysokości.
en The two mountains are of equal height.
pl kwoty zapłacone z góry za towary i usługi
en sums paid in advance for goods and services
pl Pozostałość przechowywanej partii, która nadal kwalifikuje się do objęcia dopłatami, wynosi nie mniej niż ilość minimalna przewidziana w rozporządzeniu otwierającym procedurę przetargową lub w rozporządzeniu ustalającym z góry stawki dopłat
en The remainder of the storage lot which is still eligible for aid shall be not less than the minimum quantity provided in the Regulation opening the tendering procedure or in the Regulation fixing the amount of aid in advance
pl Podnieść łapy do góry Podnieść łapy do góry
en Put your hands up Put your hands up
pl Po zakończeniu nawijania włókien żywice termoutwardzalne powinny zostać utwardzone cieplnie z zastosowaniem z góry ustalonej kontrolowanej charakterystyki czasowo-temperaturowej
en After completion of filament winding, thermosetting resins shall be cured by heating using a predetermined and controlled time-temperature profile
pl Podobnie w przypadku usług kabotażowych, które wprawdzie często nie mają wpływu na handel wewnątrzwspólnotowy, lecz nie oznacza to, że winny one być z góry wyłączone z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr
en Similarly, although cabotage services often have no effect on intra Community trade, this does not mean that they should be excluded from the scope of Regulation (EC) No ‧/‧ from the outset
pl Mam przeczucie, ze te góry kryją w sobie prawdziwe bogactwo
en I' ve a hunch there' s loads of the real goods up in those mountains
pl pieniądz elektroniczny oznacza elektroniczny zasób wartości pieniężnych w urządzeniu technicznym, w tym z góry opłaconych kartach, który może być szeroko wykorzystywany do dokonywania płatności na rzecz podmiotów innych niż emitent bez konieczności angażowania w transakcję rachunków bankowych, lecz funkcjonujący jednocześnie jako z góry opłacony instrument na okaziciela
en electronic money shall mean an electronic store of monetary value on a technical device, including prepaid cards, that may be widely used for making payments to entities other than the issuer without necessarily involving bank accounts in the transaction, but acting as a prepaid bearer instrument
pl Jeśli kwota już zapłacona przekracza niezdyskontowaną wartość świadczeń, jednostka ujmuje tę nadwyżkę jako składnik aktywów (czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów), jeżeli takie opłacenie kosztów z góry doprowadzi, na przykład, do obniżenia przyszłych płatności lub ich refundacji; oraz
en If the amount already paid exceeds the undiscounted amount of the benefits, an entity shall recognise that excess as an asset (prepaid expense) to the extent that the prepayment will lead to, for example, a reduction in future payments or a cash refund; and
pl Góry i doliny
en Mountain and valley
Showing page 1. Found 7867 sentences matching phrase "Góry Skandynawskie".Found in 4.833 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.