Translations into English:

  • Scandinavian Mountains   

Example sentences with "Góry Skandynawskie", translation memory

add example
pl Alpejski region biogeograficzny, o którym mowa w art. ‧ lit. c) ppkt iii) dyrektywy ‧/EWG, obejmuje wspólnotowe terytorium Alp (Austria, Włochy, Niemcy, Francja), Pireneje (Francja i Hiszpania), Apeniny (Włochy) oraz północne Góry Skandynawskie (Szwecja i Finlandia), zgodnie z kartą biogeograficzną zatwierdzoną dnia ‧ października ‧ r. przez Komitet
en The Alpine biogeographical region referred to in Article ‧(c)(iii) of Directive ‧/EEC, comprises the Community territory of the Alps (Austria, Italy, Germany, France), the Pyrenees (France and Spain), the Apennine mountains (Italy) and the northern Fennoscandian mountains (Sweden and Finland) as specified in the biogeographical map approved on ‧ October ‧ by the Habitats Committee set up under Article ‧ of the Directive
pl Alpejski region biogeograficzny, o którym mowa w art. ‧ lit. c) ppkt (iii) dyrektywy ‧/‧/EWG, obejmuje wspólnotowe terytorium Alp (Austria, Włochy, Niemcy, Francja, Słowenia), Pireneje (Francja i Hiszpania), Apeniny (Włochy), północne Góry Skandynawskie (Szwecja i Finlandia), Karpaty (Polska, Słowacja, Rumunia) oraz Bałkany, Riłę, Pirin i Rodopy (Bułgaria), zgodnie z kartą biogeograficzną zatwierdzoną dnia ‧ kwietnia ‧ r. przez komitet powołany na mocy art. ‧ tej dyrektywy, zwany dalej komitetem ds. siedlisk
en The Alpine biogeographical region referred to in Article ‧(c)(iii) of Directive ‧/‧/EEC comprises the Community territory of the Alps (Austria, Italy, Germany, France and Slovenia), the Pyrenees (France and Spain), the Apennine mountains (Italy), the northern Fennoscandian mountains (Sweden and Finland), the Carpathian mountains (Poland, Slovakia and Romania) and the Balkan, Rila, Pirin and Rhodope Mountains (Bulgaria) as specified in the biogeographical map approved on ‧ April ‧ by the Committee set up by Article ‧ of that Directive, hereinafter the Habitats Committee
pl Brzmiałeś, jakbyś traktował mnie z góry
en You sounded as if you were talking down to me
pl W przypadku przechowywania usług, dane usługi są wynikiem działalności usługowej, prawa do korzystania ze z góry ustalonych usług lub fizycznego wsparcia dla usług
en When services are stocked the services concerned are the output from service activities, rights to use predetermined services, or physical supports for services
pl Najlepszym planem naprawy gospodarczej byłaby radykalna redystrybucja bogactwa i majątku z góry na dół.
en The best economic recovery plan of all would be a radical redistribution of wealth and assets from top to bottom.
pl Za ‧ miesięcy z góry
en Here' s six months increase in advance
pl Mieliśmy je wcześniej i z ich powodu wystąpiły problemy w górach.
en We had them before and there were problems on the mountains because of it.
pl Uprawa kasztanowców wykazuje duże walory środowiskowe, jak również zdolność do doskonałego dostosowania się do warunków glebowych panujących w górach o dużej i średniej wysokości w centralnej Galicji, gdzie stała się najbardziej konkurencyjną alternatywą dla rolnictwa
en Chestnut-growing is very valuable in environmental terms and is perfectly suited to the soil and climate conditions prevailing in the mountainou.‧s and highland areas of the interior of Galicia, where it is the most competitive alternative crop
pl Czasami twój duch uchodzi do Góry, czasami idzie w inne miejsce
en Sometimes your spirit goes up, sometimes it goes other places
pl To wygląda jakby Krwawa Jaskinia kierowała naszą energię gdzieś pod spód góry
en It looks like the Blood Cave has begun drawing our energy through the bottom of the mountain
pl Wiekszosc gór ma cztery zbocza
en Most mountains have four sides
pl W przypadku dokumentu oprawionego w postaci tomu, słowa te umieszcza się tylko u góry pierwszej strony tego tomu
en In the case of a document bound into a volume those words shall be shown only at the top of the first page of that volume
pl W celu ograniczenia ryzyka finansowego związanego z wypłatą prefinansowania, na podstawie przeprowadzonej przez siebie analizy ryzyka właściwy intendent może zażądać od beneficjenta wniesienia gwarancji z góry na kwotę prefinansowania lub podzielić płatności na kilka rat
en In order to limit the financial risks connected with the payment of pre-financing, the authorising officer responsible may, on the basis of his risk assessment either require the beneficiary to lodge a guarantee in advance, for up to the same amount as the pre-financing, or split the payments into several instalments
pl Instytucje/podmioty zamawiające mogą odstąpić od określenia wagi kryteriów udzielania zamówień w należycie uzasadnionych przypadkach, których występowanie muszą być w stanie umotywować, jeżeli wagi takiej nie można ustalić z góry, w szczególności ze względu na złożoność zamówienia
en Contracting authorities/entities may derogate from indicating the weighting of the criteria for the award in duly justified cases for which they must be able to give reasons where the weighting cannot be established in advance, in particular on account of the complexity of the contract
pl Musimy także zadbać o przyjęcie przez państwa członkowskie procedur finansowych zapewniających, by pacjenci, zwłaszcza ubożsi, nie musieli zbyt wiele płacić z góry.
en We must also see to it that the Member States establish financial procedures to ensure that patients, particularly those who are least well off, do not have to pay too much up front.
pl Idź wzdłuż rzeki, aż dojdziesz do góry Idy
en Follow the river until you get to Mount Ida
pl dostęp do kredytu śróddziennego jest ograniczony do przedsiębiorstw inwestycyjnych posiadających rachunek w centralnym depozycie papierów wartościowych, zaś dane przedsiębiorstwo inwestycyjne jest ograniczone terminem uzyskania płynności lub wysokość kredytu śróddziennego jest ograniczona od góry
en access to intraday credit is limited to investment firms which hold an account with a central securities depository, and the investment firm in question is subject to a liquidity deadline or the amount of intraday credit is subject to a ceiling
pl Powinieneś się zatrzymać i podnieść ręce do góry
en You should stop walking and put your hand above your head
pl Mówię "niestety”, ponieważ w przypadku tego rodzaju interwencji z góry wiadomo, że chodzi o sytuację związaną z poważnymi problemami.
en I say unfortunately, because an intervention of this nature presupposes a situation of serious difficulty.
pl Operacje strukturalne poprzez przetargi standardowe nie są wykonywane zgodnie z żadnym z góry określonym kalendarzem
en Structural operations through standard tenders are not executed according to any pre-specified calendar
pl Trzecim wyjściem mogłaby być opłata uwarunkowana jakością usługi, to jest zakładająca określoną płatność z góry oraz późniejszą, końcową opłatę, wniesioną dopiero po ustaleniu, czy rating jest poprawny.
en The third option would be a performance-based payment, in other words, an up-front payment and then the final payment only once it is clear how good the rating is.
pl Tak więc powinien pan awansować mnie...... a i jeszcze potwierdzenie od tych z góry
en Perhaps it would be my be interest to abstain until receiving clearance from higher up
pl Mechanizm ten musi być oparty na obiektywnych, niedyskryminacyjnych, znanych z góry kryteriach
en This mechanism shall be based on objective, non-discriminatory criteria known in advance
pl Nie wolno dodawać żadnych innych leków do roztworu zawierającego lek Raptiva i nie wolno sporządzać roztworu leku Raptiva z innymi rozpuszczalnikami. • Obrócić fiolkę do góry dnem bez wyjmowania z niej strzykawki
en No other medicines should be added to the solution containing Raptiva and Raptiva should not be reconstituted with other solvents. Turn the vial upside down, with the syringe still attached
pl Wspólnotowe środki finansowe wypłacane organowi Wspólnoty stanowią dla jego budżetu subwencję równoważącą, którą uznaje się za finansowanie z góry w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) ppkt i) ogólnego rozporządzenia finansowego
en Community funds paid to the Community body shall constitute for its budget a balancing subsidy which shall count as pre-financing within the meaning of Article ‧(b)(i) of the general Financial Regulation
Showing page 1. Found 7867 sentences matching phrase "Góry Skandynawskie".Found in 12.583 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.