Translations into English:

  • Capra   
     
    Capra (genus)

Did you mean: koza domowa

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

Example sentences with "Koza domowa", translation memory

add example
pl Przepisy ust. ‧ i ‧ stosują się do kontenerów używanych do długotrwałego transportu domowych nieparzystokopytnych oraz gatunków domowego bydła, owiec, kóz i świń drogą lądową lub/i morską
en The provisions of paragraph ‧ and paragraph ‧ apply to containers used for the transport of domestic Equidae or domestic animals of bovine, ovine, caprine or porcine species by road and/or by water, for long journeys
pl Wzór świadectwa weterynaryjnego dla świeżego mięsa, z wyłączeniem podrobów i mięsa mielonego, zwierząt nieudomowionych utrzymywanych w warunkach fermowych, należących do rzędu parzystokopytnych (z wyłączeniem bydła domowego (w tym gatunków Bubalus i Bison oraz ich krzyżówek), owiec domowych (Ovis aries), kóz domowych (Capra hircus), świniowatych i pekari) oraz do rodzin nosorożcowatych i słoniowatych
en Model of veterinary certificate for fresh meat, excluding offal and minced meat, of farmed non-domestic animals of the order Artiodactyla (excluding bovine animals (including Bison and Bubalus species and their cross-breeds), Ovis aries, Capra hircus, Suidae and Tayassuidae), and of the families Rhinocerotidae and Elephantidae
pl Zwierzęta kopytne: świnie, bydło, owce, kozy, dzikie i domowe zwierzęta nieparzystokopytne
en Ungulates: cattle, pigs, sheep, goats, wild and domestic solipeds
pl niezbędne jest ustalenie zmienionego wykazu zatwierdzonych państw trzecich, z których Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz produktów mięsnych pochodzących od bydła, trzody chlewnej, zwierząt z rodziny koniowatych, owiec i kóz, ale również od zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka, królików domowych i zwierzyny dzikiej
en Whereas it is necessary to establish an amended list of approved third countries from which the Member States authorize the importation of meat products manufactured not only from meat derived from bovine animals, swine, equidae, sheep and goats but also from farmed game, domestic rabbits and wild game
pl DECYZJA KOMISJI z dnia ‧ marca ‧ r. zmieniająca decyzję ‧/EWG ustanawiającą wzorzec dla wymagań dotyczących zdrowia zwierząt i dla świadectw weterynaryjnych przy przywozie domowych owiec i kóz z państw trzecich
en COMMISSION DECISION of ‧ March ‧ amending Decision ‧/EEC laying down a model for the animal health conditions and veterinary certification for the importation of domestic ovine and caprine animals from third countries
pl W przypadku długich przewozów pomiędzy Państwami Członkowskimi i państwami trzecimi domowych gatunków nieparzystokopytnych innych niż zarejestrowane nieparzystokopytne, bydła, owiec, kóz i świń, przewoźnicy organizatorzy stosują przepisy dotyczące dzienników podróży zamieszczone w załączniku II
en For long journeys between Member States and with third countries for domestic Equidae other than registered Equidae, and domestic animals of bovine, ovine, caprine and porcine species, transporters and organisers shall comply with the provisions on the journey log set out in Annex II
pl Ja, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii, oświadczam, że znam odpowiednie wymogi rozporządzeń (WE) nr ‧/‧, (WE) nr ‧/‧, (WE) nr ‧/‧ oraz (WE) nr ‧/‧ i niniejszym zaświadczam, że świeże mięso dzikich zwierząt z rzędu parzystokopytnych (za wyjątkiem bydła domowego (w tym gatunków Bison i Bubalus oraz ich krzyżówek), owiec domowych (Ovis aries), kóz domowych (Capra hircus), świniowatych i pekari) oraz z rodzin nosorożcowatych i słoniowatych, opisane w części I, zostało wyprodukowane zgodnie z tymi wymogami, a w szczególności, że
en I, the undersigned official veterinarian, declare that I am aware of the relevant requirements of Regulations (EC) No ‧/‧, (EC) No ‧/‧, (EC) No ‧/‧ and (EC) No ‧/‧ and hereby certify that the fresh meat of wild animals of the order Artiodactyla (excluding bovine animals (including Bison and Bubalus species and their cross-breeds), Ovis aries, Capra hircus, Suidae and Tayassuidae), and of the families Rhinocerotidae and Elephantidae described in Part I was produced in accordance with those requirements, in particular that
pl Dyrektywa Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt wymagane w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz w przywozie nasienia bydła domowego, dyrektywa Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących handel wewnątrzwspólnotowy oraz przywóz z państw trzecich zarodków bydła domowego, decyzja Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ września ‧ r. określająca wzór świadectwa stosowanego w wewnątrzwspólnotowym handlu nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami owiec i kóz oraz decyzja ‧/‧/EWG przewidują, że przemieszczeniom nasienia, komórek jajowych i zarodków bydła, owiec i kóz muszą towarzyszyć świadectwa zdrowia
en Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ laying down the animal health requirements applicable to intra-Community trade in and imports of semen of domestic animals of the bovine species, Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ September ‧ on animal health conditions governing intra-Community trade in and importation from third countries of embryos of domestic animals of the bovine species, Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ September ‧ determining the specimen certificate for intra-Community trade in semen, ova and embryos of the ovine and caprine species and Decision ‧/‧/EEC provide that health certificates are to accompany the movements of semen, ova and embryos of bovine, ovine and caprine species
pl DECYZJA KOMISJI z dnia ‧ marca ‧ r. zmieniająca decyzję ‧/EWG ustanawiającą wzorcowe warunki zdrowotne zwierząt i wzory świadectw weterynaryjnych przy przywozie domowych owiec i kóz z państw trzecich oraz zmieniająca załącznik E do dyrektywy Rady ‧/EWG w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących handel wewnątrzwspólnotowy owcami i kozami
en Commission Decision of ‧ March ‧ amending Decision ‧/EEC laying down a model for the animal health conditions and veterinary certification for the import of domestic ovine and caprine animals from third countries and amending Annex E of Council Directive ‧/EEC laying down the animal health conditions governing intra-Community trade in ovine and caprine animals
pl W przypadku dzikich zwierząt lub gatunków innych niż gatunki domowych nieparzystokopytnych lub domowego bydła, owiec, kóz i świń, zwierzętom towarzyszom następujące dokumenty
en For wild animals and for species other than domestic Equidae or domestic animals of bovine, ovine, caprine and porcine species where appropriate, the following documents shall accompany the animals
pl Transport zwierząt drogą morską, na odległość większą niż ‧ mil morskich, domowych nieparzystokopytnych oraz gatunków domowego bydła, owiec, kóz i świń z portu Wspólnoty dozwolony jest jedynie po wcześniejszej kontroli statku do przewozu zwierząt oraz ywdaniu świadectwa zatwierdzenia zgodnie z art. ‧ ust
en No person shall transport by sea, for more than ‧ nautical miles, domestic Equidae and domestic animals of bovine, ovine, caprine or porcine species from a Community port unless the livestock vessel has been inspected and approved under Article
pl Do uboju zwierząt, innych niż drób, króliki i zające, świnie, owce i kozy, poza rzeźnią przez właściciela tych zwierząt lub osobę działającą na odpowiedzialność i pod nadzorem właściciela do celów własnej konsumpcji domowej mają jednakże zastosowanie również wymogi przewidziane w art. ‧ ust. ‧ oraz w pkt ‧.‧–‧.‧, ‧.‧ oraz – w zakresie dotyczącym ogłuszania prostego – pkt ‧.‧ załącznika III
en However, also the requirements laid down in Article ‧ and in points ‧.‧ to ‧.‧, ‧.‧ and, in as far as it refers to simple stunning, point ‧.‧ of Annex ‧ shall apply to the slaughtering of animals, other than poultry, rabbits, hares, pigs, sheep and goats, outside of a slaughterhouse by their owner or by a person under the responsibility and supervision of the owner for private domestic consumption
pl Produkt mięsny, przetworzone żołądki, pęcherze i jelita, opisane w pkt II.‧.‧. zostały przygotowane ze świeżego mięsa pochodzącego od zwierząt bydła domowego (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis i ich krzyżówki); owiec domowych (Ovis aries) i kóz (Capra hircus); koni domowych (Equus caballus, Equus asinus i ich krzyżówki); świń domowych (Sus scrofa); hodowlanych niedomowych zwierząt innych niż świniowate i nieparzystokopytne; dzikich niedomowych zwierząt innych niż świniowate i nieparzystokopytne; dzikich niedomowych świniowatych; dzikich niedomowych nieparzystokopytnych, a świeże mięso użyte do produkcji produktów mięsnych
en The meat product, treated stomachs, bladders and intestines described in point II.‧.‧ has been prepared from fresh meat from domestic bovine animals (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis and their crossbreds); domestic sheep (Ovis aries) and goats (Capra hircus); domestic equine animals (Equus caballus, Equus asinus and their crossbreds), domestic porcine animals (Sus scrofa); farmed non-domestic animals other than suidae and solipeds; wild non-domestic animals other than suidae and solipeds; wild non-domestic suidae; wild non-domestic solipeds and the fresh meat used in the production of the meat products
pl świeżego mięsa pochodzącego od zwierząt krajowych następujących gatunków: bydła (włączając bawoły), trzody chlewnej, owiec i kóz oraz od domowych zwierząt jednokopytnych
en FRESH MEAT FROM DOMESTIC ANIMALS OF THE FOLLOWING SPECIES: BOVINE ANIMALS (INCLUDING BUFFALO), SWINE, SHEEP AND GOATS AND FROM DOMESTIC SOLIPEDS
pl A) Wpisać kod odpowiedniego gatunku produktu mięsnego, przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit, gdzie BOV = bydło domowe (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis i ich krzyżówki); OVI = owce domowe (Ovis aries) i kozy (Capra hircus); EQI = konie domowe (Equus caballus, Equus asinus i ich krzyżówki); POR = świnie domowe (Sus scrofa); RAB = króliki domowe; PFG = drób domowy i dzikie ptactwo hodowlane; RUF = hodowlane niedomowe zwierzęta inne niż świniowate i nieparzystokopytne; RUW = dzikie zwierzęta niedomowe inne niż świniowate i nieparzystokopytne; SUW = dzikie niedomowe świniowate; EQW = dzikie niedomowe nieparzystokopytne, WLP = dzikie zającowate, WGB = dzikie ptactwo
en A) Insert the code for the relevant species of meat product, treated stomachs, bladders and intestines where BOV = domestic bovine animals (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis and their crossbreds); OVI = domestic sheep (Ovis aries) and goats (Capra hircus); EQI = domestic equine animals (Equus caballus, Equus asinus and their crossbreds), POR = domestic porcine animals (Sus scrofa); RAB = domestic rabbits, PFG = domestic poultry and farmed feathered game, RUF farmed non-domestic animals other than suidae and solipeds; RUW = wild non-domestic animals other than suidae and solipeds; SUW = wild non-domestic suidae: EQW = wild non-domestic solipeds, WLP = wild lagomorphs, WGB = wild game birds
pl nieudomowionych zwierząt utrzymywanych w warunkach fermowych z rzędu parzystokopytnych (z wyjątkiem bydła domowego (w tym gatunków Bubalus i Bison oraz ich krzyżówek), owiec domowych (Ovis aries), kóz domowych (Capra hircus), świniowatych i pekari), oraz z rodzin nosorożcowatych i słoniowatych. (wzór „RUF”
en farmed non-domestic animals of the order Artiodactyla (excluding bovine animals (including Bison and Bubalus species and their cross-breeds), Ovis aries, Capra hircus, Suidae and Tayassuidae), and of the families Rhinocerotidae and Elephantidae. (Model ‘RUF’
pl Wzór świadectwa weterynaryjnego dla świeżego mięsa, z wyłączeniem podrobów i mięsa mielonego, zwierząt dzikich nieudomowionych, należących do rzędu parzystokopytnych (z wyłączeniem bydła domowego (w tym gatunków Bubalus i Bison oraz ich krzyżówek), owiec domowych (Ovis aries), kóz domowych (Capra hircus), świniowatych i pekari) oraz do rodzin nosorożcowatych i słoniowatych
en Model of veterinary certificate for fresh meat, excluding offal and minced meat, of wild non-domestic animals of the order Artiodactyla (excluding bovine animals (including Bison and Bubalus species and their cross-breeds), Ovis aries, Capra hircus, Suidae and Tayassuidae), and of the families Rhinocerotidae and Elephantidae
pl Istnieje możliwość dopuszczenia przywozu domowych owiec i kóz przeznaczonych do natychmiastowego uboju bez ryzyka rozprzestrzenienia się tych chorób
en Whereas it is possible to authorise the imports of domestic ovine and caprine animals for immediate slaughter without risk of spreading these diseases
pl Przepisy dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do zwierząt cyrkowych mogą opierać się na tych samych zasadach, na których opiera się prawodawstwo Wspólnoty w zakresie zdrowia zwierząt dotyczące handlu wewnątrzwspólnotowego zwierzętami domowymi trzymanymi w gospodarstwach, obejmujące dyrektywę Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną oraz dyrektywę Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ stycznia ‧ r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących handel wewnątrzwspólnotowy owcami i kozami
en The animal health rules for circus animals can be based on the same principles as the Community animal health legislation concerning intra-Community trade in domestic animals kept in holdings, including Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ on animal health problems affecting intra-Community trade in bovine animals and swine and Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ January ‧ on animal health conditions governing intra-Community trade in ovine and caprine animals
pl iii) mięsa odkostnionego mechanicznie otrzymanego z kości owiec domowych lub kóz domowych.]
en iii) mechanically separated meat obtained from bones of domestic ovine or caprine animals.]
pl Decyzję Komisji ‧/WE z dnia ‧ marca ‧ r. zmieniającą decyzję ‧/EWG ustanawiającą wzorcowe warunki zdrowotne zwierząt i wzory świadectw weterynaryjnych przy przywozie domowych owiec i kóz z państw trzecich oraz zmieniającą załącznik E do dyrektywy Rady ‧/EWG w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących handel wewnątrzwspólnotowy owcami i kozami [‧], sprostowaną w Dz.U. L ‧ z ‧.‧, str. ‧ należy włączyć do Porozumienia
en Commission Decision ‧/EC of ‧ March ‧ amending Decision ‧/EEC laying down a model for the animal health conditions and veterinary certification for the import of domestic ovine and caprine animals from third countries and amending Annex E to Council Directive ‧/EEC laying down the animal health conditions governing intra-Community trade in ovine and caprine animals, as corrected by OJ L ‧, ‧.‧, p. ‧, is to be incorporated into the Agreement
pl albo [mięso lub mięso mielone bydła domowego nie zawiera ani nie zostało pozyskane z określonego materiału niebezpiecznego, o którym mowa w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, ani z mięsa odkostnionego mechanicznie pozyskanego z kości owiec domowych lub kóz domowych.]]]
en or [the meat or minced meat does not contain and is not derived from specified risk material as defined in Annex V to Regulation (EC) No ‧/‧, or mechanically separated meat obtained from bones of domestic ovine or caprine animals.]]]
pl zwierzęta domowe następujących gatunków: bydło domowe, włączając Bubalus bubalis, Bison bison, świnie, owce, kozy i jednokopytne
en domestic animals of the following species: bovine animals, including Bubalus bubalis and Bison bison, swine, sheep, goats and solipeds
pl Statki do transportu zwierząt lub statki przewożące kontenery z domowymi nieparzystokopytnymi oraz gatunkami domowego bydła, owiec, kóz i świń, w przypadku podróży przekraczających ‧ godziny muszą posiadać odpowiednią ilość ściółki oraz karmy i wody, wystarczającą do pokrycia minimalnego zapotrzebowania na wodę i karmę, określonego w tabeli ‧ dla planowanych podróży plus ‧ % lub trzydniowy zapas ściółki, karmy lub wody, w zależności od potrzeby
en Livestock vessels or vessels transporting sea containers with domestic Equidae and domestic animals of bovine, ovine, caprine and porcine species, for journeys exceeding ‧ hours, shall carry from the time of departure sufficient bedding as well as sufficient feed and water to cover the minimum daily feed and water supply requirements set out in Table ‧ for the intended journey plus ‧ % or three days' spare supply of bedding, feed and water, whichever is the greater
pl należy ustanowić wymagania dla domowych zwierząt jednokopytnych oraz bydła, owiec, kóz i świń transportowanych dłużej niż osiem godzin, mające zastosowanie do typów transportu określonych w niniejszym rozporządzeniu, dodatkowo do tych ustanowionych w rozdziale ‧ ust. ‧ Załącznika do dyrektywy ‧/EWG dotyczących stosowanych środków transportu
en Whereas it is necessary, when domestic solipeds and domestic animals of the bovine, ovine, caprine and porcine species are transported on journeys exceeding eight hours, to lay down standards applicable to the type of transport covered by this Regulation additional to those laid down in Chapter ‧ of the Annex to Directive ‧/EEC for the means of transport used
Showing page 1. Found 11263 sentences matching phrase "Koza domowa".Found in 1.979 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.