Translations into English:

  • Capra   
     
    Capra (genus)

Did you mean: koza domowa

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

Example sentences with "Koza domowa", translation memory

add example
pl Państwa Członkowskie zapewnią, że zwierzęta domowe gatunków bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz z chwilą przybycia na terytorium Wspólnoty zostaną poddane inspekcji sanitarnej przeprowadzonej przez urzędowego lekarza weterynarii, niezależnie od procedury celnej, zgodnie z którą zostały zgłoszone
en Member States shall ensure that domestic bovine, ovine and caprine animals and domestic swine are subjected immediately upon arrival in the territory of the Community to an animal health inspection carried out by an official veterinarian, whatever the customs procedure under which they were declared
pl U: Żywe zwierzęta- kopytne (bydło, świnie, owce, kozy, dzikie i domowe zwierzęta jednokopytne
en U: Live animals- ungulates (cattle, pigs, sheep, goats, wild and domestic solipeds
pl Ja, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii, oświadczam, że znam odpowiednie wymogi rozporządzeń (WE) nr ‧/‧, (WE) nr ‧/‧, (WE) nr ‧/‧, (WE) nr ‧/‧ oraz (WE) nr ‧/‧ i zaświadczam, że mięso owiec domowych i kóz domowych opisane w części I zostało wyprodukowane zgodnie z tymi wymogami, a w szczególności, że
en I, the undersigned official veterinarian, declare that I am aware of the relevant requirements of Regulations (EC) No ‧/‧, (EC) No ‧/‧, (EC) No ‧/‧, (EC) No ‧/‧ and (EC) No ‧/‧ and certify that the meat of domestic ovine and caprine animals described in Part I was produced in accordance with those requirements, in particular that
pl iii) mięsa odkostnionego mechanicznie otrzymanego z kości owiec domowych lub kóz domowych.]
en iii) mechanically separated meat obtained from bones of domestic ovine or caprine animals.]
pl punkty gromadzenia oznacza miejsca takie jak gospodarstwa, punkty skupu i targowiska, gdzie zwierzęta domowe nieparzystokopytne lub gatunki domowego bydła, kóz, owiec lub świń pochodzące z różnych gospodarstw są łączone razem w celu stworzenia partii
en assembly centres means places such as holdings, collection centres and markets, at which domestic Equidae or domestic animals of bovine, ovine, caprine or porcine species originating from different holdings are grouped together to form consignments
pl Gorączka doliny Rift (RVF) jest chorobą wirusową o ostrym przebiegu, występującą u zwierząt domowych (np. bydła, bawołów, owiec, kóz i wielbłądów).
en Rift Valley fever (RVF) is an acute viral disease that affects domestic animals (such as cattle, buffalo, sheep, goats, and camels).
pl Zwierzęta kopytne: świnie, bydło, owce, kozy, dzikie i domowe zwierzęta nieparzystokopytne
en Ungulates: cattle, pigs, sheep, goats, wild and domestic solipeds
pl Wzór świadectwa weterynaryjnego dla świeżego mięsa owiec domowych (Ovis aries) i kóz (Capra hircus
en Model of veterinary certificate for fresh meat of domestic sheep (Ovis aries) and goats (Capra hircus
pl albo[(c) [mięso lub mięso mielone nie zawiera ani nie zostało pozyskane z określonego materiału niebezpiecznego, o którym mowa w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, ani z mięsa mechanicznie odkostnionego pozyskanego z kości owiec domowych lub kóz domowych.]
en either [(c) the meat or minced meat does not contain and is not derived from specified risk material as defined in Annex V to Regulation (EC) No ‧/‧, or mechanically separated meat obtained from bones of domestic ovine or caprine animals.]
pl Do prowadzenia pojazdu lub obsługi pojazdu transportującego gatunki domowych nieparzystokopytnych, bydła, owiec, kóz, świń lub drobiu uprawione są jedynie osoby posiadające licencję zgodnie z art. ‧ ust
en No person shall drive, or act as an attendant on a road vehicle transporting domestic Equidae or domestic animals of bovine, ovine, caprine or porcine species or poultry unless he holds a certificate of competence pursuant to Article
pl Do celów ust. ‧ lit. b) ppkt iii) przewoźnicy transportujący w ramach długotrwałego przewozu domowe nieparzystokopytne inne niż zarejestrowane nieparzystokopytne, gatunki domowego bydła, owiec, kóz i świń wykazują stosowanie systemu nawigacji określonego w art. ‧ ust
en For the purpose of paragraph ‧(b)(iii) transporters carrying on long journeys of domestic Equidae, other than registered Equidae, and domestic animals of the bovine, ovine, caprine and porcine species, shall demonstrate that they use the navigation system referred to in Article
pl A) Wpisać kod odpowiedniego gatunku produktu mięsnego, przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit, gdzie BOV = bydło domowe (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis i ich krzyżówki); OVI = owce domowe (Ovis aries) i kozy (Capra hircus); EQI = konie domowe (Equus caballus, Equus asinus i ich krzyżówki); POR = świnie domowe (Sus scrofa); RAB = króliki domowe; PFG = drób domowy i dzikie ptactwo hodowlane; RUF = hodowlane niedomowe zwierzęta inne niż świniowate i nieparzystokopytne; RUW = dzikie zwierzęta niedomowe inne niż świniowate i nieparzystokopytne; SUW = dzikie niedomowe świniowate; EQW = dzikie niedomowe nieparzystokopytne, WLP = dzikie zającowate, WGB = dzikie ptactwo
en A) Insert the code for the relevant species of meat product, treated stomachs, bladders and intestines where BOV = domestic bovine animals (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis and their crossbreds); OVI = domestic sheep (Ovis aries) and goats (Capra hircus); EQI = domestic equine animals (Equus caballus, Equus asinus and their crossbreds), POR = domestic porcine animals (Sus scrofa); RAB = domestic rabbits, PFG = domestic poultry and farmed feathered game, RUF farmed non-domestic animals other than suidae and solipeds; RUW = wild non-domestic animals other than suidae and solipeds; SUW = wild non-domestic suidae: EQW = wild non-domestic solipeds, WLP = wild lagomorphs, WGB = wild game birds
pl kierowcy pojazdów drogowych transportujących domowe nieparzystokopytne, gatunki domowego bydła, owiec, kóz i świń lub drób, oraz osoby obsługujące posiadają ważne licencje, określone art. ‧ ust
en that drivers of road vehicles transporting domestic Equidae, domestic animals of bovine, ovine, caprine or porcine species or poultry and attendants have presented a valid certificate of competence as provided for in Article
pl dzikich nieudomowionych zwierząt z rzędu parzystokopytnych (z wyłączeniem bydła domowego (w tym gatunków Bubalus i Bison oraz ich krzyżówek), owiec domowych (Ovis aries), kóz domowych (Capra hircus), świniowatych i pekari) oraz z rodzin nosorożcowatych i słoniowatych (wzór „RUW”
en wild non-domestic animals of the order Artiodactyla (excluding bovine animals (including Bison and Bubalus species and their cross-breeds), Ovis aries, Capra hircus, Suidae and Tayassuidae), and of the families Rhinocerotidae and Elephantidae (Model ‘RUW’
pl Wzór świadectwa weterynaryjnego dla świeżego mięsa, z wyłączeniem podrobów i mięsa mielonego, zwierząt nieudomowionych utrzymywanych w warunkach fermowych, należących do rzędu parzystokopytnych (z wyłączeniem bydła domowego (w tym gatunków Bubalus i Bison oraz ich krzyżówek), owiec domowych (Ovis aries), kóz domowych (Capra hircus), świniowatych i pekari) oraz do rodzin nosorożcowatych i słoniowatych
en Model of veterinary certificate for fresh meat, excluding offal and minced meat, of farmed non-domestic animals of the order Artiodactyla (excluding bovine animals (including Bison and Bubalus species and their cross-breeds), Ovis aries, Capra hircus, Suidae and Tayassuidae), and of the families Rhinocerotidae and Elephantidae
pl należy ustanowić wymagania dla domowych zwierząt jednokopytnych oraz bydła, owiec, kóz i świń transportowanych dłużej niż osiem godzin, mające zastosowanie do typów transportu określonych w niniejszym rozporządzeniu, dodatkowo do tych ustanowionych w rozdziale ‧ ust. ‧ Załącznika do dyrektywy ‧/EWG dotyczących stosowanych środków transportu
en Whereas it is necessary, when domestic solipeds and domestic animals of the bovine, ovine, caprine and porcine species are transported on journeys exceeding eight hours, to lay down standards applicable to the type of transport covered by this Regulation additional to those laid down in Chapter ‧ of the Annex to Directive ‧/EEC for the means of transport used
pl Transport zwierząt drogą morską, na odległość większą niż ‧ mil morskich, domowych nieparzystokopytnych oraz gatunków domowego bydła, owiec, kóz i świń z portu Wspólnoty dozwolony jest jedynie po wcześniejszej kontroli statku do przewozu zwierząt oraz ywdaniu świadectwa zatwierdzenia zgodnie z art. ‧ ust
en No person shall transport by sea, for more than ‧ nautical miles, domestic Equidae and domestic animals of bovine, ovine, caprine or porcine species from a Community port unless the livestock vessel has been inspected and approved under Article
pl W przypadku mięsa z utrzymywanych przez człowieka lub dzikich parzystokopytnych zwierząt łownych i koniowatych takie same uwagi odnośnie do chorób zwierzęcych i zdrowia zwierząt mają zastosowanie do świeżego mięsa z domowego bydła, trzody chlewnej, koni, owiec i kóz
en For meat from farmed or wild cloven-hoofed game and equidae the same concerns regarding animal diseases and animal health apply as for fresh meat from domestic bovines, swine, equidae, sheep and goats
pl mięso bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz oraz domowych zwierząt jednokopytnych, mięso drobiowe, mięso zwierząt łownych i produkty przetworzone uzyskane z takiego mięsa znajdują się w wykazie produktów w załączniku ‧ do Traktatu
en Whereas meat from bovine animals, swine, sheep and goats and domestic solipeds, poultrymeat, game meat and treated products derived from such meat are included in the list of products in Annex ‧ to the Treaty
pl mięso pozyskane z gatunków domowych owiec, kóz lub gatunków domowych zwierząt jednokopytnych musi, bez uszczerbku dla art. ‧, pochodzić ze zwierząt, które pozostawały na terenie Wspólnoty co najmniej dwadzieścia jeden dni bezpośrednio przed ubojem lub od chwili urodzenia w przypadku zwierząt mających mniej niż dwadzieścia jeden dni
en Meat obtained from domestic sheep, goats or solipeds must, without prejudice to Article ‧, come from animals which have stayed in the territory of the Community for at least twenty-one days immediately prior to slaughter or from birth in the case of animals less than twenty-one days old
pl zwierząt domowych następujących gatunków: bydło (w tym Bubalus bubalis, Bison bison), świnie, owce, kozy i zwierząt nieparzystokopytnych
en domestic animals of the following species: bovine animals (including Bubalus bubalis, Bison bison), swine, sheep, goats and solipeds
pl nieudomowionych zwierząt utrzymywanych w warunkach fermowych z rzędu parzystokopytnych (z wyjątkiem bydła domowego (w tym gatunków Bubalus i Bison oraz ich krzyżówek), owiec domowych (Ovis aries), kóz domowych (Capra hircus), świniowatych i pekari), oraz z rodzin nosorożcowatych i słoniowatych. (wzór „RUF”
en farmed non-domestic animals of the order Artiodactyla (excluding bovine animals (including Bison and Bubalus species and their cross-breeds), Ovis aries, Capra hircus, Suidae and Tayassuidae), and of the families Rhinocerotidae and Elephantidae. (Model ‘RUF’
pl Załącznik A do dyrektywy ‧/EWG ustanawia wzór świadectwa zdrowia publicznego dla przywozu z państw trzecich świeżego mięsa z domowego bydła, owiec, kóz, świń lub koni, przeznaczonego do spożycia przez ludzi
en Annex A to Directive ‧/EEC lays down the specimen of public health certificate for imports from third countries of fresh meat of domestic bovine, ovine, caprine, porcine or equine animals intended for human consumption
pl Przewoźnicy domowych nieparzystokopytnych, z wyjątkiem zarejestrowanych nieparzystokopytnych oraz gatunków domowego bydła, owiec, kóz i świń, w długotrwałych przewozach stosują system nawigacji, o którym mowa w załączniku I, rozdział VI, ust. ‧.‧, od ‧ stycznia ‧ r. do środków transportu drogowego po raz pierwszy wprowadzonych do użytku, natomiast od ‧ stycznia ‧ r. do wszystkich środków transportu drogowego
en Transporters of domestic Equidae, except registered Equidae, and domestic animals of the bovine, ovine, caprine and porcine species over long road journeys shall use a navigation system as referred to in Annex I, Chapter VI, paragraph ‧.‧, as from ‧ January ‧ for means of transport by road for the first time in service and as from ‧ January ‧ for all means of transport by road
pl Wymogi ustanowione w niniejszej sekcji stosują się do przemieszczania domowych nieparzystokopytnych, z wyjątkiem zarejestrowanych nieparzystokopytnych, gatunków domowego bydła, owiec, kóz i świń, nie dotyczy to transportu drogą powietrzną
en The requirements laid down in this Section apply to the movement of domestic Equidae, except registered Equidae, domestic animals of bovine, ovine, caprine and porcine species, except in the case of air transport
Showing page 1. Found 11263 sentences matching phrase "Koza domowa".Found in 2.847 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.