Translations into English:

  • Capra   
     
    Capra (genus)
     
    Capra (genus)

Did you mean: koza domowa

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

koza domowa
goat; Capra hircus; domestic goat

Example sentences with "Koza domowa", translation memory

add example
pl Na mocy wymienionej decyzji niektóre części terytorium Botswany są upoważnione do przywozu do Wspólnoty odkostnionego i dojrzałego mięsa bydła domowego, owiec, kóz lub dzikich albo hodowlanych zwierząt nieudomowionych innych niż świnie i jednokopytne
en Under that Decision, parts of the territory of Botswana are authorised for imports into the Community of deboned and matured meat from domestic bovine animals, sheep, goats and wild or farmed non-domestic animals other than suidae and solipeds
pl Świeże mięso: zgodnie z dyrektywą wymienioną w części ‧ niniejszego świadectwa oznacza wszystkie nadające się do spożycia przez ludzi części zwierząt domowych z gatunków bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz oraz jednokopytnych, które nie zostały poddane procesowi konserwacji
en Fresh meat: in accordance with the Directive referred to in ‧ of this certificate, this means all parts fit for human consumption from domestic bovine animals, swine, sheep and goats and solipeds which have not undergone any preserving process
pl świeżego mięsa zwierząt domowych należących do następujących gatunków: bydło (włącznie z bawołami), trzoda chlewna, owce i kozy lub domowe zwierzęta jednokopytne, oraz produktów mięsnych wytworzonych z mięsa tych zwierząt
en of fresh meat from domestic animals of the following species: bovine animals (including buffaloes), swine, sheep and goats, or domestic solipeds and meat products manufactured from or with the said meat
pl Niniejsza dyrektywa ustanawia przepisy sanitarne dla produkcji i wprowadzania do obrotu świeżego mięsa przeznaczonego do spożycia przez ludzi pochodzącego od zwierząt domowych następujących gatunków: bydło (włącznie z gatunkami Bubalus bubalis i Bison bison), trzoda chlewna, owce i kozy oraz domowe zwierzęta jednokopytne
en This Directive lays down health rules for the production and placing on the market of fresh meat intended for human consumption from domestic animals of the following species: bovine animals (including the species Bubalus bubalis and Bison bison), swine, sheep and goats, and domestic solipeds
pl zwierzęta domowe następujących gatunków: bydło domowe, włączając Bubalus bubalis, Bison bison, świnie, owce, kozy i jednokopytne
en domestic animals of the following species: bovine animals, including Bubalus bubalis, Bison bison, swine, sheep, goats and solipeds
pl Niniejsze świadectwo przeznaczone jest dla świeżego mięsa, z wyłączeniem podrobów i mięsa mielonego, dzikich zwierząt z rzędu parzystokopytnych (z wyłączeniem bydła domowego (w tym gatunków Bubalus i Bison oraz ich krzyżówek), owiec domowych (Ovis aries), kóz domowych (Capra hircus), świniowatych i pekari) oraz z rodzin nosorożcowatych i słoniowatych, które utrzymywane są w warunkach fermowych lub hodowane od urodzenia lub co najmniej w okresie poprzedzających trzech miesięcy
en This certificate is meant for fresh meat, excluding offal and minced meat, of wild animals of the order Artiodactyla (excluding bovine animals (including Bison and Bubalus species and their cross-breeds), Ovis aries, Capra hircus, Suidae and Tayassuidae), and of the families Rhinocerotidae and Elephantidae, that are domestically kept or bred since birth or for the last three months in farms
pl Wzór świadectwa weterynaryjnego dla świeżego mięsa owiec domowych (Ovis aries) i kóz (Capra hircus
en Model of veterinary certificate for fresh meat of domestic sheep (Ovis aries) and goats (Capra hircus
pl termin koza oznacza zwierzęta domowe z podgatunku Capra aegagrus hircus
en the term goat means domestic animals of the subspecies Capra aegagrus hircus
pl Dyrektywa Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt wymagane w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz w przywozie nasienia bydła domowego, dyrektywa Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących handel wewnątrzwspólnotowy oraz przywóz z państw trzecich zarodków bydła domowego, decyzja Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ września ‧ r. określająca wzór świadectwa stosowanego w wewnątrzwspólnotowym handlu nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami owiec i kóz oraz decyzja ‧/‧/EWG przewidują, że przemieszczeniom nasienia, komórek jajowych i zarodków bydła, owiec i kóz muszą towarzyszyć świadectwa zdrowia
en Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ laying down the animal health requirements applicable to intra-Community trade in and imports of semen of domestic animals of the bovine species, Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ September ‧ on animal health conditions governing intra-Community trade in and importation from third countries of embryos of domestic animals of the bovine species, Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ September ‧ determining the specimen certificate for intra-Community trade in semen, ova and embryos of the ovine and caprine species and Decision ‧/‧/EEC provide that health certificates are to accompany the movements of semen, ova and embryos of bovine, ovine and caprine species
pl Z obszarów tych dozwolony jest wywóz do Wspólnoty świeżego, pozbawionego kości i dojrzałego mięsa z bydła domowego, owiec domowych i kóz domowych oraz z niektórych zwierząt nieudomowionych, żyjących dziko lub utrzymywanych w warunkach fermowych (świeże mięso
en Those territories are authorised to export to the Community de-boned and matured fresh meat of domestic bovine animals, of domestic sheep and goats, and of certain farmed and wild non-domestic animals (fresh meat
pl Świeże mięso oznacza wszystkie nadające się do spożycia przez ludzi części zwierząt domowych gatunków bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz, które nie zostały poddane jakiemukolwiek procesowi konserwowania
en Fresh meat means all parts fit for human consumption from domestic animals of the bovine, porcine, ovine and caprine species, which have not undergone any preserving process
pl W przypadku długotrwałego przewozu między Państwami Członkowskimi i państwami trzecimi domowych nieparzystokopytnych oraz gatunków domowego bydła, owiec, kóz i świń, właściwe władze miejsca wyjazdu
en In the case of long journeys between Member States and with third countries for domestic Equidae and domestic animals of bovine, ovine, caprine and porcine species, the competent authority of the place of departure shall
pl decyzja Komisji ‧/EWG z dnia ‧ lutego ‧ r. ustanawiająca wzorzec dla wymagań dotyczących zdrowia zwierząt i dla świadectw weterynaryjnych przy przywozie domowych owiec i kóz z państw trzecich (Dz.U. L ‧ z ‧.‧, str. ‧), zmieniona
en Commission Decision ‧/EEC of ‧ February ‧ concerning animal health conditions and veterinary certification for the importation of domestic ovine and caprine animals from third countries (OJ L ‧, ‧.‧, p. ‧), as amended by
pl Gorączka doliny Rift (RVF) jest chorobą wirusową o ostrym przebiegu, występującą u zwierząt domowych (np. bydła, bawołów, owiec, kóz i wielbłądów).
en Rift Valley fever (RVF) is an acute viral disease that affects domestic animals (such as cattle, buffalo, sheep, goats, and camels).
pl Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz zwierząt domowych z gatunków owiec i kóz, które spełniają wymogi świadectwa zdrowia zwierząt określonego w części ‧b załącznika ‧ w odniesieniu do zwierząt hodowlanych
en Member States shall authorize the import of domestic animals of the ovine and caprine species which meet the requirements of the animal health certificate set out in Annex II, Part ‧b in respect of breeding animals
pl W przypadku mięsa z utrzymywanych przez człowieka lub dzikich parzystokopytnych zwierząt łownych i koniowatych takie same uwagi odnośnie do chorób zwierzęcych i zdrowia zwierząt mają zastosowanie do świeżego mięsa z domowego bydła, trzody chlewnej, koni, owiec i kóz
en For meat from farmed or wild cloven-hoofed game and equidae the same concerns regarding animal diseases and animal health apply as for fresh meat from domestic bovines, swine, equidae, sheep and goats
pl Niniejszą dyrektywę stosuje się do handlu we Wspólnocie świeżym mięsem zwierząt domowych następujących gatunków: bydło, trzoda chlewna, owce i kozy oraz zwierzęta nieparzystokopytne
en This Directive shall apply to intra-Community trade in fresh meat of domestic animals of the following species: bovine animals, swine, sheep and goats and solipeds
pl zwierzęta domowe następujących gatunków: bydło domowe, włączając Bubalus bubalis, Bison bison, świnie, owce, kozy i jednokopytne
en domestic animals of the following species: bovine animals, including Bubalus bubalis and Bison bison, swine, sheep, goats and solipeds
pl albo [mięso lub mięso mielone bydła domowego nie zawiera ani nie zostało pozyskane z określonego materiału niebezpiecznego, o którym mowa w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, ani z mięsa odkostnionego mechanicznie pozyskanego z kości owiec domowych lub kóz domowych.]]]
en or [the meat or minced meat does not contain and is not derived from specified risk material as defined in Annex V to Regulation (EC) No ‧/‧, or mechanically separated meat obtained from bones of domestic ovine or caprine animals.]]]
pl Jednakże zwierzęta z gatunków, które tradycyjnie są uważane za gospodarskie, takie jak konie, osły, bydło, owce, kozy lub świnie mogą być utrzymywane także w innych celach, np.: w charakterze zwierząt domowych, widowiskowych, wykorzystywanych do pracy lub sportowych
en However, traditionally farmed species such as horses, donkeys, cattle, sheep, goats or pigs can also be kept for other purposes, such as, for example, pets, animals for shows, work purposes, or sports
pl Wymogi ustanowione w niniejszej sekcji stosują się do przemieszczania domowych nieparzystokopytnych, z wyjątkiem zarejestrowanych nieparzystokopytnych, gatunków domowego bydła, owiec, kóz i świń, nie dotyczy to transportu drogą powietrzną
en The requirements laid down in this Section apply to the movement of domestic Equidae, except registered Equidae, domestic animals of bovine, ovine, caprine and porcine species, except in the case of air transport
pl zwierząt domowych następujących gatunków: bydło (w tym Bubalus bubalis, Bison bison), świnie, owce, kozy i zwierząt nieparzystokopytnych
en domestic animals of the following species: bovine animals (including Bubalus bubalis, Bison bison), swine, sheep, goats and solipeds
pl Licencje dla kierowców i osób obsługujących pojazdy drogowe przewożące domowe nieparzystokopytne lub gatunki domowego bydła, owiec, kóz i świń, jak określono w art. ‧ ust. ‧ są wydawane zgodnie z załącznikiem IV
en The certificate of competence for drivers and attendants of road vehicles transporting domestic Equidae or domestic animals of bovine, ovine, caprine or porcine species or poultry as referred to in Article ‧ shall be granted in accordance with Annex IV
pl Bydło, świnie, owce, kozy, konie, drób i niektóre zwierzęta domowe
en Bovines, pigs, sheep, goats, horses, poultry and individual pet animals
pl Ponadto Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz zwierząt domowych z gatunków owiec i kóz przeznaczonych do tuczu lub hodowlanych, jedynie jeśli zwierzęta te spełniają wymogi załącznika ‧ część ‧c rozdział ‧ i są przeznaczone do wprowadzenia do stad oficjalnie wolnych od brucelozy lub załącznika ‧ część ‧c rozdział ‧, jeśli zwierzęta są przeznaczone do wprowadzenia do stad oficjalnie wolnych od brucelozy lub pochodzą z państwa trzeciego wymienionego w części ‧ Załącznika do decyzji ‧/WE
en Furthermore Member States shall authorize the import of domestic animals of the ovine and caprine species intended for fattening or breeding only if they satisfy the requirements of Annex II, Part ‧c, Chapter ‧, if destined for officially brucellosis-free flocks, or Annex II, Part ‧c, Chapter ‧, if destined for brucellosis-free flocks or come from a third country listed in the Annex, Part ‧, to Decision ‧/EC.`
Showing page 1. Found 11263 sentences matching phrase "Koza domowa".Found in 2.127 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.