Translations into English:

  • Ituri Rainforest   

Example sentences with "Las Równikowy Ituri", translation memory

add example
pl Jednocześnie wymagałoby to również podjęcia zobowiązania w odniesieniu do zanieczyszczeń dwutlenkiem węgla takich jak te, dotykające lasy równikowe.
en In return, that would also require a commitment to respect carbon deposits such as the equatorial forests.
pl W latach 2001-2004 uprawy soi zniszczyły ponad 1,2 miliona hektarów lasów tropikalnych i równikowych.
en Between 2001 and 2004 soya destroyed more than 1.2 million hectares of tropical and equatorial forest.
pl Dotyczy: propozycji Koalicji na rzecz Lasów Równikowych
en Subject: Rainforest Coalition proposal
pl Główny program regionalny ECOFAC zwiększył świadomość potrzeby ochrony lasu równikowego i przyczynił się do zabezpieczenia ważnych stref ochronnych, jak również do ustanowienia struktur operacyjnych
en The major regional ECOFAC programme has raised awareness of the need to conserve the Equatorial Forest and contributed to safeguarding important protected areas, as well putting in place operating structures
pl Od kwietnia ‧ r. przebywający w więzieniu w miejscowości Bunia za sabotaż procesu pokojowego w Ituri
en In prison in Bunia since ‧/‧ for sabotage of the Ituri peace process
pl Wyraża zaniepokojenie ciągłymi, poważnymi niepokojami w dystrykcie Ituri i prowincjach Północnego i Południowego Kivu, oraz zwraca się z prośbą o niezwłoczne wycofanie wszystkich zagranicznych zbrojnych oddziałów
en Expresses its concern about the continued serious unrest in the district of Ituri and the provinces of North and South Kivu, and requests the immediate withdrawal of all foreign armed groups
pl W dniu ‧ lipca ‧ r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych zdecydowała w rezolucji ‧, zwanej dalej UNSCR ‧, o nałożeniu embarga na dostawy broni i materiałów podobnych jak również na świadczenie pomocy, doradztwa i szkoleń powiązanych z działalnością wojskową wszelkim uzbrojonym grupom i milicjom działającym na terytorium północnego i południowego Kivu oraz Ituri, oraz grupom niebędącym stronami globalnego i obejmującego wszystkich porozumienia w Demokratycznej Republice Konga
en On ‧ July ‧, the United Nations Security Council decided in its Resolution ‧, hereinafter referred to as UNSCR ‧, to impose an embargo on the supply of arms and related material as well as the provision of assistance, advice or training related to military activities to all armed groups and militias operating in the territory of North and South Kivu and of Ituri, and to groups not party to the Global and All-inclusive Agreement, in the Democratic Republic of Congo
pl są w trakcie procesu formowania się na terytorium DRK poza prowincjami Północnego i Południowego Kivu i okręgu Ituri
en are in the process of their integration, in the territory of the DRC outside the provinces of North and South Kivu and the Ituri district
pl UE potępia w najostrzejszych słowach okrucieństwa ostatnio dokonywane na wschodzie kraju, szczególnie w regionie Ituri
en The EU condemns in the strongest terms the atrocities recently committed in the east of the country, particularly in the Ituri region
pl przywódców politycznych i wojskowych milicji kongijskich otrzymujących wsparcie spoza Demokratycznej Republiki Konga, szczególnie milicji działających w Ituri, które utrudniają swoim bojownikom udział w procesach rozbrojenia, demobilizacji i reintegracji
en political and military leaders of Congolese militias receiving support from outside the Democratic Republic of Congo and in particular those operating in Ituri, who impede the participation of their combatants in disarmament, demobilisation and reintegration processes
pl UE będzie wzywać wszystkie grupy w regionie Ituri do zakończenia tamtejszego konfliktu oraz wszystkie strony do pełnej współpracy w celu powołania Komisji ds. Pacyfikacji Ituri (IPC
en The EU will call on all the groups in the Ituri region to bring an end to the conflict there, and on all parties to cooperate fully in order to set up the Ituri Pacification Commission (IPC
pl zauważa z niepokojem, że oddziały ugandyjskiej Armii Oporu Pana zaatakowały w ostatnim czasie ‧ miejsc we wschodniej części DRK (Dungu, Prowincja Wschodnia oraz prowincja Ituri), gdzie według danych UNHCR zaginęło około ‧ dzieci, potwierdzając obawy dotyczące nowej przymusowej rekrutacji dzieci do armii
en Notes with concern that elements from the LRA have recently launched attacks on ‧ localities in the DRC's eastern territories of Dungu, Province Oriental and Ituri, where UNHCR reports of about ‧ missing children are confirming fears of new forced recruitment campaigns involving child soldiers
pl wzywa prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego do zbadania potwornych zbrodni popełnionych w Kiwu Północnym i Południowym oraz w prowincji Ituri od czerwca ‧ r. oraz do postawienia w stan oskarżenia osób za nie odpowiedzialnych i zapewnienia, że znajdą się wśród nich główni dowódcy bojówek, którzy nie zostali jeszcze aresztowani, oraz ludzie odpowiedzialni za masakry i przemoc seksualną
en Calls on the Prosecutor of the International Criminal Court to investigate atrocity crimes committed in the Kivus and Ituri since June ‧ and prosecute those most clearly responsible, ensuring that this includes the principal militia chiefs who have not been arrested and those responsible for massacres and sexual violence
pl Nie naruszając takiego wzmocnienia, Wspólnota i jej Państwa Członkowskie nadal rozważają, w każdym przypadku osobno, rozmieszczanie swoich operacyjnych środków zapobiegania konfliktom i zarządzania kryzysami w Afryce zgodnie z zasadami Karty NZ i w ścisłej współpracy z działaniami NZ w regionie, podobnie jak w zakończonej sukcesem operacji Artemis w regionie Ituri w Demokratycznej Republice Konga
en Notwithstanding such capacity enhancement, the Community and its Member States shall continue, on a case-by-case basis, to consider deploying their own operational means for conflict prevention and crisis management in Africa, in accordance with the principles of the UN Charter and in close cooperation with UN activities in the region, as successfully demonstrated through operation Artemis in the Ituri region of the Democratic Republic of Congo
pl UE wezwie Rządy DRK, Ruandy i Ugandy do wykorzystania swoich wpływów do zakończenia napięć i pracy na rzecz zapewnienia zaistnienia takich warunków w regionie Ituri, które umożliwią pomyślne wykonanie porozumienia z Luandy (wrzesień
en The EU will call upon the Governments of the DRC, Rwanda and Uganda to use all their influence to bring an end to the tension and to work towards ensuring that conditions exist in the Ituri region which will allow the Luanda Agreement (September ‧) to be successfully implemented
pl W prowincji Ituri przeprowadziliśmy operację Artemis, w okresie przed wyborami w 2006 roku tymczasowo rozmieściliśmy siły EUFOR jak również prowadzimy EUSEC DR Konga w celu reformy sił obronnych oraz EUPOL DR Konga w celu reformy policji.
en We have had Operation Artemis in Ituri province, the temporary EUFOR deployment in the period leading up to the 2006 elections, as well as EUSEC RD Congo for reform of the defence forces and EUPOL RD Congo for reform of the police.
pl UE będzie wzywać do całkowitego wycofania oddziałów zagranicznych z regionu Ituri, jak również do wzmożenia DDRRR, pełnego wykonania mandatu MONUC oraz do wysiłków na rzecz budowania pokoju, które są kluczowe w osiągnięciu odpowiedniego stopnia stabilności w Ituri i Kivus
en The EU will urge the complete withdrawal of foreign troops from the Ituri region, as well as increased DDRRR, the full implementation of MONUC
pl są w fazie integracji, na terytorium DRK, poza prowincjami: Północne i Południowe Kivu i poza rejonem Ituri
en are in the process of their integration, in the territory of the DRC outside the provinces of North and South Kivu and the Ituri district
pl Miejsce urodzenia: Ituri, Demokratyczna Republika Konga
en Place of birth: Ituri, Democratic Republic of Congo
pl są w fazie integracji, na terytorium DRK, poza prowincjami: Północne i Południowe Kivu i poza okręgiem Ituri
en are in the process of their integration, in the territory of the DRC outside the provinces of North and South Kivu and the Ituri district
pl zważywszy, że w dystrykcie Ituri oraz prowincjach północnego i południowego Kivu nadal panują niepokoje oraz zważywszy, że oddziały Organizacji Narodów Zjednoczonych rozszerzyły działania w Ituri
en whereas the district of Ituri and the provinces of North and South Kivu are still not at peace; whereas the United Nations forces have stepped up their operations in Ituri
pl mając na uwadze, iż w okręgu Ituri i w prowincjach Północne i Południowe Kiwu nie został jeszcze przywrócony pokój, a przedłużające się, bezprawne wykorzystywanie zasobów naturalnych nadal podsyca konflikt
en whereas the district of Ituri and the provinces of North and South Kivu are still not at peace and whereas the persistent illegal exploitation of natural resources continues to foment the conflict
pl wyraża ciągłe zaniepokojenie natężeniem przypadków we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga, w szczególności w Ituri, Północnym i Południowym Kiwu, Maniemie i północnej Katandze; stanowczo potępia zarówno siły rządowe, jak i bojowników rebelianckich, którzy popełniali zbrodnie wojenne w mieście Bukawu w Południowym Kiwu w czerwcu ‧ r
en Remains concerned at the high level of incidents in the eastern part of the Democratic Republic of the Congo, in particular in Ituri, North and South Kivu, Maniema and northern Katanga; strongly condemns government forces and rebel combatants who both committed war crimes in the South Kivu town of Bukavu in June
pl szkolenia technicznego i pomocy technicznej, na którą istnieje zgoda rządu DRK, przeznaczonej wyłącznie do wspierania oddziałów wojska i policji DRK, które są w fazie integracji w prowincjach: Północne i Południowe Kivu oraz w okręgu Ituri
en the provision of technical training and assistance agreed to by the Government of the DRC and intended solely for support of units of the army and police of the DRC that are in the process of their integration in the provinces of North and South Kivu and the Ituri district
Showing page 1. Found 4704 sentences matching phrase "Las Równikowy Ituri".Found in 3.319 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.