Translations into English:

  • Ituri Rainforest   

Example sentences with "Las Równikowy Ituri", translation memory

add example
pl Jednocześnie wymagałoby to również podjęcia zobowiązania w odniesieniu do zanieczyszczeń dwutlenkiem węgla takich jak te, dotykające lasy równikowe.
en In return, that would also require a commitment to respect carbon deposits such as the equatorial forests.
pl Główny program regionalny ECOFAC zwiększył świadomość potrzeby ochrony lasu równikowego i przyczynił się do zabezpieczenia ważnych stref ochronnych, jak również do ustanowienia struktur operacyjnych
en The major regional ECOFAC programme has raised awareness of the need to conserve the Equatorial Forest and contributed to safeguarding important protected areas, as well putting in place operating structures
pl W latach 2001-2004 uprawy soi zniszczyły ponad 1,2 miliona hektarów lasów tropikalnych i równikowych.
en Between 2001 and 2004 soya destroyed more than 1.2 million hectares of tropical and equatorial forest.
pl Dotyczy: propozycji Koalicji na rzecz Lasów Równikowych
en Subject: Rainforest Coalition proposal
pl W dniu ‧ lipca ‧ r., Rada Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych postanowiła w rezolucji ‧ , (UNSCR ‧ ), wprowadzić embargo na dostawy broni i sprzętu pokrewnego oraz na dostarczanie pomocy, doradztwa lub szkoleń związanych z działaniami wojskowymi wszystkim grupom zbrojnym i oddziałom milicji działającym na terytorium Północnego i Południowego Kivu oraz Ituri oraz grupom nie będącym stronami globalnego i całościowego porozumienia w DRK
en On ‧ July ‧ the United Nations Security Council decided in its Resolution ‧ (UNSCR ‧ ) to impose an embargo on the supply of arms and related materiel as well as the provision of assistance, advice or training related to military activities to all armed groups and militias operating in the territory of North and South Kivu and of Ituri, and to groups not party to the Global and All-inclusive agreement, in the DRC
pl W następstwie wniosku Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych Unia Europejska zadecydowała o zapewnieniu tymczasowych sił stabilizacyjnych w regionie Ituri w wykonywaniu mandatu przewidzianego w rezolucji Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych ‧ z dnia ‧ maja ‧ r
en Following the request by the Secretary-General of the United Nations, the European Union has decided to provide a temporary stabilisation force in the Ituri Region in implementation of the mandate provided in the UNSC Resolution ‧ of ‧ May
pl Wyraża zaniepokojenie ciągłymi, poważnymi niepokojami w dystrykcie Ituri i prowincjach Północnego i Południowego Kivu, oraz zwraca się z prośbą o niezwłoczne wycofanie wszystkich zagranicznych zbrojnych oddziałów
en Expresses its concern about the continued serious unrest in the district of Ituri and the provinces of North and South Kivu, and requests the immediate withdrawal of all foreign armed groups
pl zważywszy, że w dystrykcie Ituri oraz prowincjach północnego i południowego Kivu nadal panują niepokoje oraz zważywszy, że oddziały Organizacji Narodów Zjednoczonych rozszerzyły działania w Ituri
en whereas the district of Ituri and the provinces of North and South Kivu are still not at peace; whereas the United Nations forces have stepped up their operations in Ituri
pl mając na uwadze, iż w okręgu Ituri i w prowincjach Północne i Południowe Kiwu nie został jeszcze przywrócony pokój, a przedłużające się, bezprawne wykorzystywanie zasobów naturalnych nadal podsyca konflikt
en whereas the district of Ituri and the provinces of North and South Kivu are still not at peace and whereas the persistent illegal exploitation of natural resources continues to foment the conflict
pl UE będzie wzywać wszystkie grupy w regionie Ituri do zakończenia tamtejszego konfliktu oraz wszystkie strony do pełnej współpracy w celu powołania Komisji ds. Pacyfikacji Ituri (IPC
en The EU will call on all the groups in the Ituri region to bring an end to the conflict there, and on all parties to cooperate fully in order to set up the Ituri Pacification Commission (IPC
pl Dnia ‧ lipca ‧ r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję ‧ nakładającą embargo na broń oraz embargo na świadczenie pomocy, doradztwa i szkoleń powiązanych z działalnością wojskową skierowane przeciwko wszystkim zagranicznym i kongijskim uzbrojonym grupom działającym na terytorium północnego i południowego Kivu oraz Ituri w Demokratycznej Republice Konga oraz grupom niebędącym stronami globalnego i obejmującego wszystkich porozumienia w sprawie przekształcenia podpisanego w Pretorii dnia ‧ grudnia ‧ r. i dopuszczającą niektóre wyłączenia
en On ‧ July ‧, the United Nations Security Council adopted Resolution ‧ imposing an arms embargo and an embargo on assistance, advice or training related to military activities against all foreign and Congolese armed groups operating in the territory of North and South Kivu and of Ituri in the Democratic Republic of Congo and to groups not party to the Global and All-inclusive Agreement on the Transition signed in Pretoria on ‧ December ‧ and allowing certain exemptions
pl mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniami UNHCR na nowo podjęte walki w Północnym Kiwu spowodowały liczne ofiary i doprowadziły do wysiedlenia ‧ tys. osób oraz mając na uwadze, że pojawiają się również doniesienia o setkach martwych ciał wrzucanych do rzeki i przesiedleniu ‧ tys. osób po ciężkich walkach z udziałem Armi Oporu Pana w prowincji Ituri
en whereas, according to UNHCR reports, the renewed fighting in North Kivu has led to a high number of casualties and more than ‧ persons being displaced, and whereas there are also reports of hundreds of dead bodies being thrown into the river and ‧ persons being displaced after heavy fighting involving the LRA in the province of Ituri
pl W prowincji Ituri przeprowadziliśmy operację Artemis, w okresie przed wyborami w 2006 roku tymczasowo rozmieściliśmy siły EUFOR jak również prowadzimy EUSEC DR Konga w celu reformy sił obronnych oraz EUPOL DR Konga w celu reformy policji.
en We have had Operation Artemis in Ituri province, the temporary EUFOR deployment in the period leading up to the 2006 elections, as well as EUSEC RD Congo for reform of the defence forces and EUPOL RD Congo for reform of the police.
pl Od kwietnia ‧ r. przebywający w więzieniu w miejscowości Bunia za sabotaż procesu pokojowego w Ituri
en In prison in Bunia since ‧/‧ for sabotage of the Ituri peace process
pl szkolenia technicznego i pomocy technicznej, na którą istnieje zgoda rządu DRK, przeznaczonej wyłącznie do wspierania oddziałów wojska i policji DRK, które są w fazie integracji w prowincjach: Północne i Południowe Kivu oraz w okręgu Ituri
en the provision of technical training and assistance agreed to by the Government of the DRC and intended solely for support of units of the army and police of the DRC that are in the process of their integration in the provinces of North and South Kivu and the Ituri district
pl są w trakcie procesu formowania się na terytorium DRK poza prowincjami Północnego i Południowego Kivu i okręgu Ituri
en are in the process of their integration, in the territory of the DRC outside the provinces of North and South Kivu and the Ituri district
pl Nie naruszając takiego wzmocnienia, Wspólnota i jej Państwa Członkowskie nadal rozważają, w każdym przypadku osobno, rozmieszczanie swoich operacyjnych środków zapobiegania konfliktom i zarządzania kryzysami w Afryce zgodnie z zasadami Karty NZ i w ścisłej współpracy z działaniami NZ w regionie, podobnie jak w zakończonej sukcesem operacji Artemis w regionie Ituri w Demokratycznej Republice Konga
en Notwithstanding such capacity enhancement, the Community and its Member States shall continue, on a case-by-case basis, to consider deploying their own operational means for conflict prevention and crisis management in Africa, in accordance with the principles of the UN Charter and in close cooperation with UN activities in the region, as successfully demonstrated through operation Artemis in the Ituri region of the Democratic Republic of Congo
pl UE będzie wzywać do całkowitego wycofania oddziałów zagranicznych z regionu Ituri, jak również do wzmożenia DDRRR, pełnego wykonania mandatu MONUC oraz do wysiłków na rzecz budowania pokoju, które są kluczowe w osiągnięciu odpowiedniego stopnia stabilności w Ituri i Kivus
en The EU will urge the complete withdrawal of foreign troops from the Ituri region, as well as increased DDRRR, the full implementation of MONUC
pl Miejsce urodzenia: Ituri, Demokratyczna Republika Konga
en Place of birth: Ituri, Democratic Republic of Congo
pl są w fazie integracji, na terytorium DRK, poza prowincjami: Północne i Południowe Kivu i poza okręgiem Ituri
en are in the process of their integration, in the territory of the DRC outside the provinces of North and South Kivu and the Ituri district
pl Miejsce urodzenia (miejscowość, państwo): Ituri
en Place of birth (town, country): Ituri
pl wzywa prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego do zbadania potwornych zbrodni popełnionych w Kiwu Północnym i Południowym oraz w prowincji Ituri od czerwca ‧ r. oraz do postawienia w stan oskarżenia osób za nie odpowiedzialnych i zapewnienia, że znajdą się wśród nich główni dowódcy bojówek, którzy nie zostali jeszcze aresztowani, oraz ludzie odpowiedzialni za masakry i przemoc seksualną
en Calls on the Prosecutor of the International Criminal Court to investigate atrocity crimes committed in the Kivus and Ituri since June ‧ and prosecute those most clearly responsible, ensuring that this includes the principal militia chiefs who have not been arrested and those responsible for massacres and sexual violence
pl Rezolucja nr ‧ RB ONZ przewiduje nowe zwolnienie z zakazu szkolenia technicznego i pomocy technicznej dla oddziałów wojska i policji w DRK, w prowincjach Północnego i Południowego Kivu oraz w okręgu Ituri
en UNSCR ‧ provides for a new exemption for technical training and assistance for police and army units in DRC in the provinces of North and South Kivu and the Ituri district
pl są w fazie integracji, na terytorium DRK, poza prowincjami: Północne i Południowe Kivu i poza rejonem Ituri
en are in the process of their integration, in the territory of the DRC outside the provinces of North and South Kivu and the Ituri district
Showing page 1. Found 4704 sentences matching phrase "Las Równikowy Ituri".Found in 3.268 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.