Translations into English:

  • Leka   
     
    Leka, Crown Prince of Albania

Example sentences with "Leka I Zogu", translation memory

add example
pl Wyruszając bezzwłocznie do Tirany, minister spraw zagranicznych Ciano, jest entuzjastycznie witany, jako reprezentant wielkiego narodu, który zakończył złe rządy króla Zogu, i nędzę opuszczonego, albańskiego ludu
en Setting off immediately for TiranaCiano, the Foreign Secretary is greeted with enthusiasm as representative of the great nation which ended the misgovernment of King Zog and the poverty of the people
pl Ahmed Zogu - życie i działalność (1895-1961)
en Ahmed Zogu - life and activity (1895 - 1961)
pl Jak wygląda lek Aranesp i co zawiera opakowanie
en What Aranesp looks like and contents of the pack
pl Zaburzenia czynności nerek: nie prowadzono swoiście ukierunkowanych badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności preparatu CELSENTRI u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, dlatego lek ten należy stosować ostrożnie w tej populacji
en Renal impairment: the safety and efficacy of CELSENTRI have not been specifically studied in patients with renal impairment, therefore CELSENTRI should be used with caution in this population
pl Nawet jeśli udostępnianie informacji o lekach na receptę wychodzi naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu pacjentów na informacje oraz uwzględnia zmieniający się wizerunek świadomego konsumenta, to i tak informacje, których rozpowszechnianie przewidziano w przedłożonym wniosku, w konkretnych przypadkach nie zastąpią kontaktu z pracownikiem służby zdrowia
en While providing information on prescription-only medicines may meet patients’ heightened need for information and reflect the changing profile of the informed consumer, the information to be disseminated under the proposed directive cannot take the place of explanations provided by health professionals to individual patients
pl W każdym z niżej wymienionych przypadków, przed rozpoczęciem stosowania leku Renagel należy skonsultować się z lekarzem: • brak leczenia dializami, • zaburzenia połykania, • zaburzenia motoryki (ruchliwości) żołądka i jelit, • zaleganie treści żołądkowej, • czynne zapalenie jelita, • przebyta poważna operacja chirurgiczna żołądka lub jelit
en If any of the following applies to you, please consult your doctor before taking Renagel: you are not on dialysis swallowing problems problems with motility (movement) in your stomach and bowel retention of stomach contents active inflammation of the bowel have undergone major surgery on your stomach or bowel
pl Dlatego też podczas stosowania leku APTIVUS należy stosować alternatywne, skuteczne i bezpieczne metody zapobiegania ciąży
en Therefore, you should employ an alternative, effective and safe contraceptive method if you are taking APTIVUS
pl Poza tym lek macierzysty i SMAP mogą podlegać glukuronizacji
en Parent drug and SMAP can additionally be glucuronidated
pl Należałyby również sporządzić wykaz leków generycznych, czyli produktów farmaceutycznych, na które patent wygasł i które zawierają ten sam składnik aktywny
en It would also be worthwhile having a list of generic medicines (pharmaceutical products with the same active ingredient whose patents have expired
pl Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci
en Keep out of the reach and sight of children
pl Leki beta-adrenolityczne, klonidyna, sole litu i alkohol mogą zarówno nasilać, jak i osłabiać działanie hipoglikemizujące insuliny
en Beta-blockers, clonidine, lithium salts or alcohol may either potentiate or weaken the blood-glucose-lowering activity of insulin
pl Jak wygląda lek Zometa i co zawiera opakowanie Lek Zometa jest dostarczany w postaci płynnego koncentratu w fiolce
en What Zometa looks like and contents of the pack Zometa is supplied as a liquid concentrate in a vial
pl Do substancji, które mogą zmniejszać działanie hipoglikemizujące insuliny należą: kortykosteroidy, danazol, diazoksyd, leki moczopędne, glukagon, izoniazyd, estrogeny i progestageny (np. w doustnych środkach antykoncepcyjnych), pochodne fenotiazyny, somatropina, leki z grupy sympatykomimetyków np. epinefryna (adrenalina), salbutamol, terbutalina, hormony tarczycy, inhibitory proteazy i nietypowe leki przeciwpsychotyczne (np. olanzapina i klozapina
en Substances that may reduce the blood-glucose-lowering effect include corticosteroids, danazol, diazoxide, diuretics, glucagon, isoniazid, oestrogens and progestogens (e. g. in oral contraceptives), phenothiazine derivatives, somatropin, sympathomimetic agents (e. g. epinephrine [ adrenaline ], salbutamol, terbutaline), thyroid hormones, protease inhibitors and atypical antipsychotic medicinal products (e. g. olanzapine and clozapine
pl prowadzone w którymkolwiek z celów określonych w lit. b) w opracowywaniu i produkcji leków, środków spożywczych, pasz i innych substancji lub produktów lub badania ich jakości, skuteczności i bezpieczeństwa ich stosowania
en for any of the aims in point (b) in the development, manufacture or testing of the quality, effectiveness and safety of drugs, foodstuffs and feed-stuffs and other substances or products
pl W latach ‧- tych i ‧- tych, prowadzono badania nad lekiem o nazwie Ephemerol,... który podawano wybranej grupie kobiet w ciąży
en Back in the ' ‧s and ' ‧s, there was an experimental drug called Ephemerol prescribed to a sizeable group of pregnant women
pl Siarczan metylonaltreksonu jest nieaktywnym metabolitem i jest obecny w osoczu na poziomie około ‧ % zależnych od leku składników
en Methylnaltrexone sulphate is an inactive metabolite and present in plasma at a level of approximately ‧ % of drug related materials
pl Przeprowadzono badania dotyczące leczenia skojarzonego preparatem Tekturna i lekiem moczopędnym hydrochlorotiazydem, inhibitorem ACE – ramiprylem, antagonistą wapnia-amlodypiną i antagonistą receptorów angiotensyny – walsartanem, jak również beta-adrenolitykiem, takim jak atenolol
en Combination therapy studies are available for Tekturna added to the diuretic hydrochlorothiazide, the ACEI ramipril, the calcium channel blocker amlodipine, the angiotensin receptor antagonist valsartan, and the beta blocker atenolol
pl Osoby dorosłe i młodzież mogą stosować dowolną postać leku
en Adults and adolescents can use any form of the medicine
pl Podczas jednoczesnego leczenia tymi lekami i po jego zakończeniu, należy monitorować stężenie ferrytyny w surowicy pacjenta i w razie konieczności dostosować dawkę produktu leczniczego EXJADE
en The patient s serum ferritin should be monitored during and after the combination, and the dose of EXJADE adjusted if necessary
pl Doświadczenie dotyczące przedawkowania leku Valdoxan jest ograniczone.Do zgłaszanych objawów należy ból w górnej części żołądka i senność
en The experience of overdoses with Valdoxan is limited but reported symptoms include pain in the upper part of the stomach and drowsiness
pl Dorośli i dzieci powyżej ‧ lat Lamictal jest lekiem przeciwpadaczkowym stosowanym w leczeniu skojarzonym lub monoterapii napadów częściowych i uogólnionych w tym napadów toniczno-klonicznych i napadów związanych z zespołem Lennox-Gastaut
en Adults and children above ‧ years Lamictal is indicated for use as adjunctive or monotherapy in the treatment of epilepsy, for partial seizures and generalised seizures, including tonic-clonic seizures and the seizures associated with Lennox-Gastaut Syndrome
pl Leki przeciwnadciśnieniowe i leki rozszerzające naczynia
en Antihypertensive agents and vasodilators
pl Co to jest lek Fuzeon i w jakim celu się go stosuje
en What Fuzeon is and what it is used for
pl Podczas przyjmowania leku Rapamune może wystąpić większa niż zwykle liczba infekcji skóry, jamy ustnej, żołądka, jelit, płuc i dróg moczowych
en So if you are taking Rapamune you may therefore catch more infections than usual such as infections of the skin, mouth, stomach and intestines, lungs and urinary tract
Showing page 1. Found 1577421 sentences matching phrase "Leka I Zogu".Found in 190.55 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.