Translations into English:

  • Leka   
     
    Leka, Crown Prince of Albania
     
    Leka, Crown Prince of Albania

Example sentences with "Leka I Zogu", translation memory

add example
pl Wyruszając bezzwłocznie do Tirany, minister spraw zagranicznych Ciano, jest entuzjastycznie witany, jako reprezentant wielkiego narodu, który zakończył złe rządy króla Zogu, i nędzę opuszczonego, albańskiego ludu
en Setting off immediately for TiranaCiano, the Foreign Secretary is greeted with enthusiasm as representative of the great nation which ended the misgovernment of King Zog and the poverty of the people
pl Ahmed Zogu - życie i działalność (1895-1961)
en Ahmed Zogu - life and activity (1895 - 1961)
pl Należy zachować ostrożność i dodatkowo monitorować pacjentów otrzymujących takie leki doustnie (patrz punkt
en Caution is advised and additional monitoring may be appropriate in patients receiving such agents orally (see section
pl Nie stwierdzono znamiennych farmakokinetycznych lub farmakodynamicznych interakcji po jednoczesnym stosowaniu irbesartanu i warfaryny, leku metabolizowanego przez CYP‧C
en No significant pharmacokinetic or pharmacodynamic interactions were observed when irbesartan was coadministered with warfarin, a medicinal product metabolised by CYP‧C
pl Dorośli i młodzież (‧ lat i więcej): jedna dawka leku Neoclarityn liofilizat doustny raz na dobę
en Adults and adolescents (‧ years of age and older): take one dose of Neoclarityn oral lyophilisate once a day
pl zapewnianie na wniosek Komisji kompetencji naukowych i doradztwa dla dowolnej inicjatywy Wspólnoty dotyczącej opracowywania innowacyjnych leków i terapii, wymagających kompetencji w jednym z obszarów nauki, o których mowa w art. ‧ ust
en at the Commission’s request, to provide scientific expertise and advice for any Community initiative related to the development of innovative medicines and therapies which requires expertise in one of the scientific areas referred to in Article
pl CO TO JEST LEK CANCIDAS I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE
en WHAT CANCIDAS IS AND WHAT IT IS USED FOR
pl Co to jest lek Cozaar Comp i w jakim celu się go stosuje
en What Cozaar Comp is and what it is used for
pl lecznicze (kwas acetylosalicylowy, dipirydamol, sulfinpirazon, tyklopidyna lub klopidogrel) i niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) należy stosować z ostrożnością
en Other antiplatelet medicinal products (acetylsalicylic acid, dipyridamole, sulfinpyrazone, ticlopidine or clopidogrel), and NSAIDs should be used with caution
pl Jednoczesne stosowanie preparatu APTIVUS razem z małą dawką rytonawiru w stałej małej dawce powodowało zmniejszenie maksymalnego stężenia bupropionu w osoczu (Cmax) i całkowitego narażenia na działanie leku w czasie ‧ godzin (AUC ‧h) o około ‧ %
en APTIVUS co-administered with low-dose ritonavir at steady-state resulted in approximately a ‧ % decrease in bupropion Cmax and AUC‧h
pl (SK) Inicjatywa w zakresie leków innowacyjnych jest jedyną w swoim rodzaju inicjatywą zainspirowaną przez Komisję Europejską i Europejską Federację Organizacji Sektora Farmaceutycznego, której budżet będzie wynosił 2 mld euro do 2013 r.
en (SK) The Innovative Medicines Initiative is a unique initiative instigated by the European Commission and the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, which will have a budget of EUR 2 billion to 2013.
pl Rozyglitazon Rozyglitazon jest selektywnym agonistą jądrowego receptora PPARγ (aktywowany przez proliferatory peroksysomów receptor gamma) i należy do leków przeciwhiperglikemicznych z grupy tiazolidynodionów
en Rosiglitazone Rosiglitazone is a selective agonist at the PPAR (peroxisome proliferator activated receptor gamma) nuclear receptor and is a member of the thiazolidinedione class of antihyperglycaemic agents
pl Preparaty uzupełniające potas i leki moczopędne oszczędzające potas
en Potassium supplements and potassium-sparing diuretics
pl Prawdopodobieństwo interakcji lamiwudyny z innymi lekami na poziomie metabolicznym jest małe z powodu niewielkiego metabolizmu w wątrobie (‧ %) i słabego wiązania z białkami osocza
en The likelihood of metabolic drug interactions with lamivudine is low due to the small extent of hepatic metabolism (‧ %) and low plasma binding
pl Lek ten stosuje się w diagnostyce: • zaburzeń ruchowych, takich jak obserwowane w chorobie Parkinsona i innych podobnych chorobach, w których utrata komórek nerwowych w prążkowiu mózgu prowadzi do drżenia, zaburzeń chodu i sztywności mięśni
en The medicine is used to help in the diagnosis of: movement disorders such as those seen in Parkinson s disease and other related diseases, where a loss of striatal nerve cells in the brain leads to tremor (shaking), gait disturbance and stiffness of muscles
pl Metabolizm Z oceny metabolizmu bewacyzumabu u królików po podaniu pojedynczej dawki dożylnej leku znakowanego izotopem ‧I wynika, że jego profil metaboliczny jest zbliżony do oczekiwanego profilu natywnej cząsteczki IgG, która nie wiąże się z VEGF
en Metabolism Assessment of bevacizumab metabolism in rabbits following a single ‧ dose of ‧I-bevacizumab indicated that its metabolic profile was similar to that expected for a native IgG molecule which does not bind VEGF
pl • Jeśli u pacjenta stwierdzono alergię (nadwrażliwość) na telmisartan lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Micardis; (wszystkie składniki preparatu wymieniono w punkcie „ Inne informacje ”); Podczas ostatnich sześciu miesięcy ciąży (patrz punkt „ Ciąża i karmienie piersią ”); • Jeśli pacjentka karmi piersią; • Jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby, takie jak zastój żółci lub zwężenie drogi jej odpływu (problemy z odpływem żółci z wątroby i pęcherzyka żółciowego) lub jakakolwiek inna ciężka choroba wątroby
en if you are allergic (hypersensitive) to telmisartan or any other ingredients included in Micardis tablets (see section Further information for a list of other ingredients). during the last six months of pregnancy (see section Pregnancy and breast-feeding). if you are breast-feeding. if you have severe liver problems such as cholestasis or biliary obstruction (problems with the drainage of the bile from the liver and gall bladder) or any other severe liver disease
pl Gancyklowir: opierając się na wynikach badania dotyczącego podawania pojedynczej zalecanej doustnej dawki mykofenolanu mofetylu oraz dożylnego podawania gancyklowiru oraz znanym wpływie zaburzenia czynności nerek na farmakokinetykę produktu CellCept (patrz punkt ‧. ‧) i gancyklowiru, należy oczekiwać, że jednoczesne podanie obu leków (konkurujących ze sobą o wydzielanie cewkowe) spowoduje zwiększenie stężenia MPAG i gancyklowiru w surowicy
en Ganciclovir: based on the results of a single dose administration study of recommended doses of oral mycophenolate and ‧ ganciclovir and the known effects of renal impairment on the pharmacokinetics of CellCept (see section ‧) and ganciclovir, it is anticipated that co-administration of these agents (which compete for mechanisms of renal tubular secretion) will result in increases in MPAG and ganciclovir concentration
pl Specjalny nacisk zostanie położony na bezpieczeństwo pacjentów, w tym niepożądane działanie leków, tak aby określić najlepsze praktyki kliniczne, zrozumieć proces podejmowania decyzji w sprawach klinicznych w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej, oraz rozwijać zastosowania medycyny opartej na dowodach naukowych i wzmacniać pozycję pacjentów
en Special attention will be given to patient safety including adverse effects of medication: to identify the best clinical practice; to understand decision making in clinical settings in primary and specialised care; and to foster applications of evidence-based medicine and patient empowerment
pl Ważne informacje o niektórych składnikach leku ADROVANCE ADROVANCE zawiera laktozę i sacharozę
en Important information about some of the ingredients of ADROVANCE ADROVANCE contains lactose and sucrose
pl Stosowanie leku Enbrel z jedzeniem i piciem
en Taking Enbrel with food and drink
pl Przed rozpoczęciem leczenia o Należy ocenić typ skóry pacjenta. o Należy poinformować pacjentów, że porfimer wykazuje bardzo długi okres półtrwania oraz że substancja ulega aktywacji pod wpływem światła. o Pacjenci powinni unikać ekspozycji na światło przez ‧ dni po podaniu leku. o Wszyscy pacjenci powinni wiedzieć, że substancje blokujące promieniowanie UV nie chronią przed światłem widzialnym powodującym aktywację porfimeru. o Pacjenci powinni wiedzieć o możliwych czynnikach ryzyka (fototyp skóry i zaburzenie funkcji wątroby). o Należy pouczyć pacjentów, by zgłosili się do lekarza, jeśli wystąpią objawy lub dolegliwości sugerujące nadwrażliwość na światło podczas leczenia porfimerem lub po jego zakończeniu
en Before initiating therapy, o The patient should be screened for skin type o Patients should be aware of the long half-life of porfimer and that the compound gets activated by light. o Patients should avoid being exposed to light for ‧ days post-exposure. o all patients should know that UV blocking is not effective in blocking visible light which activates porfimer. o Patients should be aware of potential risk factors (skin phototype and hepatic impairment). o Patients should be instructed to seek medical advice if signs/symptoms suggestive of photosensitivity occur during or after therapy with porfimer
pl Krok ‧ – przygotowanie strzykawki Do podawania leku Fertavid należy stosować sterylne jednorazowe strzykawki i igły
en Step ‧-Preparing the syringe Sterile disposable syringes and needles should be used for administration of Fertavid
pl Preparat Zomarist jest lekiem zawierającym substancje czynne: wildagliptynę i chlorowodorek metforminy
en Zomarist is a medicine containing the active substances vildagliptin and metformin hydrochloride
pl • Zmiany świadomości z podwyższeniem temperatury ciała i drżeniem mięśni, spadek ciepłoty ciała, obrzęk całego ciała, zespół odstawienia leku, zmniejszona temperatura ciała, • Szybki, płytki oddech, trudności z oddychaniem w czasie snu, • Niedrożność jelit, • Zmniejszony przepływ krwi przez mózg, • Zmniejszenie liczby białych krwinek, nieprawidłowe wydzielanie hormonu regulującego objętość moczu, • Rozpad włókien mięśniowych i ból mięśni, zaburzenia ruchu, • Śpiączka spowodowana niewyrównaną cukrzycą, • Żółta barwa skóry i oczu (żółtaczka), • Zapalenie trzustki
en Rare (affects ‧ to ‧ users in ‧): Inability to reach orgasm, menstrual disorder Dandruff Drug allergy, coldness in arms and legs, lip swelling, lip inflammation Glaucoma, reduced visual clarity, eyelid margin crusting, eye rolling Lack of emotion Change in consciousness with increased body temperature and twitching of muscles, edema all over the body, drug withdrawal syndrome, body temperature decreased Fast shallow breathing, trouble breathing during sleep, chronic otitis media Obstruction of intestine, Reduced blood flow to the brain Decrease in white blood cells, inappropriate secretion of a hormone that controls urine volume Breakdown of muscle fibers and pain in muscles (rhabdomyolysis), movement disorder Coma due to uncontrolled diabetes Yellowing of the skin and the eyes (jaundice) Inflammation of the pancreas
Showing page 1. Found 1577421 sentences matching phrase "Leka I Zogu".Found in 99.764 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.