Translations into English:

  • Leka   
     
    Leka, Crown Prince of Albania

Example sentences with "Leka I Zogu", translation memory

add example
pl Ahmed Zogu - życie i działalność (1895-1961)
en Ahmed Zogu - life and activity (1895 - 1961)
pl Wyruszając bezzwłocznie do Tirany, minister spraw zagranicznych Ciano, jest entuzjastycznie witany, jako reprezentant wielkiego narodu, który zakończył złe rządy króla Zogu, i nędzę opuszczonego, albańskiego ludu
en Setting off immediately for TiranaCiano, the Foreign Secretary is greeted with enthusiasm as representative of the great nation which ended the misgovernment of King Zog and the poverty of the people
pl W kontrolowanych badaniach klinicznych u chorych po przeszczepieniu nerki (dane dotyczące ‧ g), serca i wątroby, otrzymujących mykofenolan (‧ g lub ‧ g na dobę) w skojarzeniu z innymi lekami immunosupresyjnymi, w czasie co najmniej jednorocznej obserwacji, najczęstszymi infekcjami oportunistycznymi były: zakażenie skóry i śluzówek Candida, wiremia i objawowe zakażenie wirusem cytomegalii (CMV), zakażenie wirusem Herpes simplex
en The most common opportunistic infections in patients receiving mycophenolate (‧ g or ‧ g daily) with other immunosuppressants in controlled clinical trials of renal (‧ g data), cardiac and hepatic transplant patients followed for at least ‧ year were candida mucocutaneous, cytomegalovirus (CMV) viraemia/syndrome and Herpes simplex
pl W punkcie ‧. ‧ również stwierdzono rozbieżności w tekście ChPL zatwierdzonym w poszczególnych państwach członkowskich odnośnie do zaleceń w kwestii dawkowania leku u pacjentów z zaburzeniami funkcji nerek i wątroby
en In section ‧ there are also differences in SPC across Member States in relation to the dosage recommendation in patients with renal and hepatic impairment
pl Komisja nadal stara się stworzyć jednolity rynek środków farmaceutycznych, wspierając badania i rozwój poprzez uatrakcyjnienie UE dla inwestycji i stworzenie systemów, które zapewniają pacjentowi większy wybór poprzez przystępność cenową raz dostępność leków
en The Commission remains committed to completing the single market in pharmaceuticals by encouraging research and development through making the EU more attractive for investment and establishing systems which provide more patient choice through the affordability and availability of medicines
pl Należy zbadać, czy u pacjentów nie występują ewentualne infekcje przed rozpoczęciem leczenia lekiem Enbrel, w jego trakcie i po jego zakończeniu, uwzględniając, że średni okres półtrwania etanreceptu wynosi około ‧ godz.(zakres: ‧ godz
en Patients should be evaluated for infections before, during, and after treatment with Enbrel, taking into consideration that the mean elimination half-life of etanercept is approximately ‧ hours (range ‧ to ‧ hours
pl Należy zachować ostrożność, planując stosowanie preparatu Zonegran z innymi lekami zwiększającymi ryzyko wystąpienia zaburzeń homeostazy cieplnej, np. z inhibitorami anhydrazy węglanowej i produktami leczniczymi o działaniu cholinolitycznym
en Caution should be used when Zonegran is prescribed with other medicinal products that predispose patients to heat related disorders; these include carbonic anhydrase inhibitors and medicinal products with anticholinergic activity
pl Poza opisanymi powyżej działaniami niepożądanymi związanymi ze stosowaniem leku do działań niepożądanych (zgłaszanych niezależnie od związku przyczynowego z produktem leczniczym), występujących z częstością co najmniej ‧ % i w większości u pacjentów leczonych sitagliptyną należały zakażenia górnych dróg oddechowych oraz zapalenie błony śluzowej nosogardzieli
en In addition to the drug related adverse reactions described above, adverse events (reported regardless of causal relationship to medicinal product) occurring in at least ‧ % and more commonly in patients treated with sitagliptin included upper respiratory tract infection and nasopharyngitis
pl Urządzenie jest tak skonstruowane, że nie można przyjąć zbyt dużej dawki leku, pod warunkiem, że urządzenie obsługuje sam pacjent i tylko wtedy, jeśli konieczne jest uśmierzenie bólu
en The device is designed so that you can t use too much IONSYS, providing only you operate it, and only when you need pain relief
pl Ustalona wstępnie dawka w aparacie I-Neb AAD jest kontrolowana przez komorę przeznaczoną na lek wraz z dyskiem kontrolnym
en The pre-set dose provided by the I-Neb AAD system is controlled by the medication chamber in combination with a control disc
pl Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci
en Keep out of the reach and sight of children
pl W przypadku podawania leku Enbrel pacjentom, będącym nosicielami HBV, należy obserwować ich pod kątem występowania objawów przedmiotowych i podmiotowych czynnego zakażenia HBV, a w razie konieczności podjąć odpowiednie leczenie
en If Enbrel is used in carriers of HBV, the patients should be monitored for signs and symptoms of active HBV infection and, if necessary, appropriate treatment should be initiated
pl Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji
en Interaction with other medicinal products and other forms of interaction
pl Antybiotyki z grupy pochodnych ryfampicyny (ryfampicyna, ryfabutyna), niektóre leki przeciwdrgawkowe (fenytoina, karbamazepina, fenobarbital, prymidon), efawirenz i cymetydyna, stosowane jednocześnie z pozakonazolem, mogą znacznie zmniejszać jego stężenie
en Rifamycin antibacterials (rifampicin, rifabutin), certain anticonvulsants (phenytoin, carbamazepine, phenobarbital, primidone), efavirenz and cimetidine
pl Internet jako żródło informacji o schorzeniach i lekach dla pacjenta
en Internet as a source of information for to patients about illnesses and drugs
pl Ponieważ BEROMUN jest zawsze podawany przez doświadczonych i wykwalifikowanych lekarzy szpitalnych, przypadkowe przedawkowanie leku jest wysoce nieprawdopodobne
en As BEROMUN is always administered by experienced and qualified hospital doctors, accidental overdose is extremely unlikely
pl Oznacza to, że należy w szczególności zwrócić uwagę na dostęp do bezpiecznej wody pitnej, białek i podstawowych leków, oprócz tradycyjnych metod leczenia.
en That means paying particular attention to supplies of safe drinking water, proteins and basic medication, alongside traditional medicines.
pl Jeśli okaże się to konieczne, należy dostosować dawkę leku przeciwcukrzycowego w trakcie leczenia innym produktem leczniczym i podczas jego odstawiania
en If necessary, the dose of the antihyperglycaemic medicinal product should be adjusted during therapy with the other medicinal product and on its discontinuation
pl Nie należy przyjmować leku Ciprofloxacin Bayer podczas karmienia piersią, ponieważ cyprofloksacyna przenika do mleka matki i może być szkodliwa dla dziecka
en Ciprofloxacin Bayer
pl Dopóki nie ustalono interakcji między cyklosporyną i repaglinidem w dawce większej niż ‧, ‧ mg, jednoczesne podawanie leków powinno być zabronione
en Since the interaction has not been established with dosages higher than ‧ mg for repaglinide, the concomitant use of ciclosporin with repaglinide should be avoided
pl Ciąża i karmienie piersią W przypadku ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty
en Pregnancy and breast-feeding Ask your doctor or pharmacist for advice before taking any medicine during pregnancy and breast-feeding
pl wiele ubogich krajów pozostaje w tyle w zakresie realizacji MDG związanych ze zdrowiem; większość z nich potrzebuje pomocy w przygotowaniu na wypadek krytycznych sytuacji związanych ze zdrowiem publicznym, jak pandemia grypy; poświęca się również zbyt mało uwagi chorobom, w przypadku których brak jest dostępu do leków, lub badania nad lekami nie są niewystarczające; dramatyczny brak personelu medycznego, zwłaszcza w Afryce Subsaharyjskiej, co jest po części spowodowane drenażem mózgów, jest głównym problemem, który wymaga zarówno systemowego podejścia do kwestii zdrowia i rozwoju, gdzie priorytetem powinno być umacnianie systemu opieki zdrowotnej oraz badań nad zdrowiem, jak i większego wsparcia dla sektora opieki zdrowotnej oraz uznania za priorytetową kwestii wyników opracowań PRSP w zakresie zdrowia
en many low-income countries are lagging behind in their pursuit of the health-related MDGs; most need help in preparing for health emergencies such as a flu pandemic; there is insufficient attention given to diseases for which there is no access to drugs or little drug research; the desperate shortage of medical personnel, notably in sub-Saharan Africa- part of which is due to the brain drain, is a major problem which calls both for a systems-approach to health and development, whereby the strengthening of health-systems and health research would be given the highest priority, and for increased support being provided to the health sector and the highest priority being given to health outcomes in the PRSPs
pl Po podaniu leku Thyrogen u pacjentów z większym prawdopodobieństwem może wystąpić ból głowy i nudności
en You may have more chance of experiencing headache and nausea after receiving Thyrogen
pl Do substancji mogących osłabiać działanie hipoglikemizujące należą: kortykosteroidy, danazol, diazoksyd, leki moczopędne, glukagon, izoniazyd, pochodne fenotiazyny, somatropina, sympatykomimetyki (np. epinefryna-adrenalina, salbutamol, terbutalina), hormony tarczycy, estrogeny, progestageny (np. wchodzące w skład doustnych środków antykoncepcyjnych), inhibitory proteazy oraz nietypowe leki przeciwpsychotyczne (np. olanzapina i klozapina
en Substances that may reduce the blood-glucose-lowering activity include corticosteroids, danazol, diazoxide, diuretics, glucagon, isoniazid, phenothiazine derivatives, somatropin, sympathomimetic agents (e. g. epinephrine [ adrenaline ], salbutamol, terbutaline), thyroid hormones, estrogens, progestins (e. g. in oral contraceptives), protease inhibitors and atypical antipsychotic medicinal products (e. g. olanzapine and clozapine
pl LEK PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI
en KEEP OUT OF THE REACH AND SIGHT OF CHILDREN
Showing page 1. Found 1577419 sentences matching phrase "Leka I Zogu".Found in 218.614 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.